Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt

26 208 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2017, 10:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH OUNKHAMPANG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN CÔNG HÀ NỘI – 2017 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn: TS NGÔ THÚY QUỲNH Phản biện 1: TS Nguyễn Hoàng Quy Phản biện 2: TS Hà Thị Hương Lan (Bộ Tài chính) Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi … ngày … tháng … năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU chọn đề tài luận văn Nông nghiệp lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển đất nước Trong năm qua, tỷ trọng ngành đóng góp lớn phát triển chung cấu ngành, lĩnh vực kinh tế, đặc biệt với điều kiện quốc gia phát triển nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Để đảm bảo cho phát triển liên tục, hướng cần có quan tâm, đạo sát Đảng Nhà nước, đòi hỏi phải có quản chặt chẽ cấp quyền, đặc biệt ngành Nông nghiệp Điều không liên quan đến an ninh lương thực quốc gia, mà liên quan đến phát triển chung đất nước, mà kinh tế giai đoạn đầu phát triển, hướng tới kinh tế thị trường, có định hướng Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quốc gia với sản xuất nông nghiệp chủ yếu, diện tích Lào khoảng 26 nghìn km2, nông thôn chiếm phần lớn Hiện nay, lĩnh vực nông nghiệp Lào có nhiều thay đổi, chuyển dịch cấu kinh tế, đời sống nhân dân nông thôn nâng cao Tuy nhiên, ngành nông nghiệp chưa khai thác hết mạnh mình, chưa tương xứng với tiềm đất nước Tỉnh Ou Đôm Xay tỉnh có nhiều tiềm năng, mạnh để phát triển nông nghiệp, có điều kiện tự nhiện thuận lợi cho phát triển loại trồng, đa dạng hóa cấu cây, có đan xen loại lúa, hoa mày, lâu năm, Xuất phát từ hạn chế, bất cập vừa nêu trên, đòi hỏi đặt cần phải tăng cường quản nhà nước vấn đề phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay Chính vậy, học viên lựa chọn vấn đề “Quản nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn a) Ở Việt Nam Vấn đề phát triển nông nghiệp quản nhà nước với nông nghiệp có nhiều công trình nghiên cứu, như: - Phạm Kim Giao, Quản nhà nước nông thôn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 Qua tác phẩm này, vấn đề phát triển nông nghiệp nhìn nhận góc độ phát triển nông thôn hoạt động sản xuất, kinh doanh nông thôn chủ yếu liên quan đến nông nghiệp - Đỗ Đức Viên, Quy hoạch xây dựng phát triển điểm dânnông thôn, Nxb Xây Dựng, Hà Nội, 1997 - Phôm Ma, Nền kinh tế hàng hóa nông nghiệp tỉnh Khăm Muộn giai đoạn nay, thực trạng giải pháp, luận văn, Hà Nội, 2001 Luận văn làm sáng tỏ vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệpchủ lực sản phẩm nông nghiệp Qua thấy ý nghĩa vai trò nông nghiệp người dân đất nước b) Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Các công trình nghiên cứu nông thôn, phát triển nông nghiệp nói chung có số chưa có công trình nghiên cứu sâu quản nhà nước phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nơi có nhiều tiềm phát triển nông nghiệp nước CHDCND Lào Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vận dụng vấn đề luận kết hợp nghiên cứu thực tiễn quản nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, Luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường nâng cao hiệu quản nhà nước phát triển nông nghiệp nhằm bước gia tăng khối lượng chất lượng mặt hàng nông sản chủ lực, góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân vùng nông thôn tỉnh Ou Đôm Xay - Nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu + Hệ thống hóa làm rõ vấn đề luận quản nhà nước nông nghiệp; + Đánh giá thực trạng QLNN nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay để xác định mặt được, mặt chưa nguyên nhân hạn chế, yếu lĩnh vực QLNN nông nghiệp tỉnh này; + Đề xuất giải pháp tăng cường nâng cao hiệu QLNN nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản nhà nước nông nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: giai đoạn 2011 – 2016 quan sát vài năm + Về không gian: nghiên cứu địa bàn tỉnh Ou Đôm Xay + Về khoa học: nghiên cứu thuyết thực tiễn quản nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay giai đoạn 2011-2016 năm Phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận: Trên sở tiếp thu quan điểm nguyên vật biện chứng, vật lịch sử, dựa quan điểm Đảng nhân dân cách mạng Lào nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tác giả luận văn tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo hướng sau: + Tiếp cận hệ thống; + Tiếp cận từ vĩ mô đến vi mô; + Tiếp cận liên ngành - liên vùng; + Tiếp cận theo nguyên nhân – quả; - Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành mục tiêu đề Luận văn sử dụng chủ yếu phương pháp sau đây: - Phương pháp phân tích hệ thống: - Phương pháp phân tích thống kê: để phân tích định lượng số phát triển nông nghiệp - Phương pháp so sánh: - Phương pháp chuyên gia: Ý nghĩa luận thực tiễn - Về mặt luận: Luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm số vấn đề luận phát triển nông nghiệp, QLNN NN - Về mặt thực tiễn: Cung cấp khoa học cho việc hoạch định sách QLNN nông nghiệp xác định phương hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay Kết nghiên cứu luận văn làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy QLNN lĩnh vực nông nghiệp Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn có chương Chương 1: Cơ sở luận quản nhà nước nông nghiệp Chương 2: Thực trạng quản nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay Chương 3: Phương hướng giải pháp tăng cường quản nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung NN phát triển nông nghiệp 1.1.1 Quan niệm nông nghiệp đặc điểm nông nghiệp 1.1.1.1 Quan niệm nông nghiệp Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất xã hội, với nhóm trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp Thông qua phát triển nông nghiệp, ổn định đời sống vật chất, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần chuyển đổi cấu kinh tế quốc gia 1.1.1.2 Đặc điểm nông nghiệp - Đất trồng tư liệu sản xuất chủ yếu thay thế: - Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi: - Sản xuất nông nghiệptính mùa vụ: - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên đối tượng trồng, vật nuôi - Trong kinh tế đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp 1.1.2.1 Thị trường nông sản Thị trường nơi diễn hoạt động mua bán bên cung ứng sản phẩm bên tiêu thụ sản phẩm Hay nói cách đơn giản thị trường mối quan hệ Cung – Cầu hàng hóa 1.1.2.2 Đường lối, sách phát triển nông nghiệp Đảng Nhà nước Vai trò to lớn Đảng Nhà nước phát triển kinh tế, đặc biệt phát triển nông nghiệp, nước CHDCND Lào nước nông nghiệp, tỷ trọng đóng góp ngành nông nghiệp vô to lớn 1.1.2.3 Người sản xuất (cả người sản xuất nông nghiệp nhà khoa học, công nghiệp chế biến, phân phối nông sản, dịch vụ nông nghiệp) Người sản xuất hiểu kết hợp chủ thể nông nghiệp thành hệ thống, khâu liên kết chắn có hỗ trợ lẫn thành chỉnh thể toàn diện, thống để đảm bảo cho nông nghiệp phát triển 1.1.2.4 Các yếu tố tự nhiên Các yếu tố tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đất, nước, khí hậu,… tác động tới tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội cong người 1.1.3 Vai trò nông nghiệp - Cung cấp ổn định, vững nguồn lương thực thực phẩm cho nhân dân, tăng dự trữ quốc gia - Phát triển nông nghiệp tạo sở, tiền đề động lực cho trình công nghiệp hóa - đại hóa đại đất nước - Phát triển nông nghiệp tạo nên biến đổi sâu sắc đời sống kinh tể - xã hội cho cư dân sinh sống nông thôn - Tạo việc làm cho người lao động khu vực nông thôn 1.2 Quản nhà nước nông nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản nhà nước quản nhà nước nông nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm quản nhà nước QLNN hoạt động có tổ chức pháp quyền máy nhà nước để điều chỉnh quan hệ xã hội hành vi công dân tổ chức (chính trị, khoa học, xã hội ), nhằm giữ gìn trật tự xã hội phát triển xã hội theo định hướng Nhà nước 1.2.1.2 Khái niệm quản nhà nước nông nghiệp Quản nhà nước nông nghiệp tác động có tổ chức quyền lực Nhà nưóc đổi với kinh tế nông nghiệp kinh tế quốc dân, nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực kinh tế nước, tận dụng tối đa hộị để đạt mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài đất nước Từ thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp quốc gia 1.2.2 Sự cần thiết quản nhà nước nông nghiệp Một là, nông nghiệp hệ thống luôn vận động, phát triển biến đổi không ngừng Hai là, QLNN nông nghiệp nhằm đảm bảo tính hiệu phát triển nông nghiệp tương lai Ba là, cần phải tăng cường QLNN nông nghiệp để đảm bảo công xã hội phát triển nông nghiệp Bốn là, tăng cường công tác QLNN nông nghiệp để khai thác có hiệu nguồn lực, tiềm đất nước đặc điểm nông nghiệp mang lại Năm là, QLNN nông nghiệp góp phần định hình phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân 1.2.3 Nội dung quản nhà nước nông nghiệp 1.2.3.1 Nội dung quản nhà nước phát triển nông nghiệp + Quản nhà nước đất đai chất lượng nông sản Trong quản đất đai quan quản thực theo hướng thúc đẩy thị trường đất đai nông nghiệp nông thôn phát triển + Quản nhà nước phát triển trồng trọt: QLNN giống, đất trồng trọt cấu trồng, thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng trồng + Quản nhà nước phát triển chăn nuôi: QLNN giống vật nuôi, cấu vật nuôi, thức ăn chăn nuôi thuốc bảo vệ động vật, chất kháng sinh chất lượng sản phẩm chăn nuôi + QLNN với phát triển dịch vụ nông nghiệp: QLNN hoạt động, chất lượng hoạt động dịch vụ nông nghiệp 1.2.3.2 Những việc nhà nước phải làm để thực tốt chức quản nông nghiệp - Hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp quốc gia địa phương - Kiến tạo khung khổ luật pháp: Tạo môi trường pháp lý, hành lang pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đại - Quản lý, thúc đẩy hợp tác liên doanh liên kết phát triển nông nghiệp - Quản nhà nước việc tổ chức hoạt động đạo thực định sách phát triển nông nghiệp - Nhà nước hỗ trợ người nông dân, tổ chức phát triển nông nghiệp chất lượng cao 1.3.1.2 Nhật Bản Nhật Bản tập trung vào lĩnh vực khoa học cải cách ruộng đất làm trọng tâm với sách khác tạo tiền đề cho phát triển - Phát triển khoa học - kỹ thuật nông nghiệp - Cải cách tộng đất - Phát triển sản xuất có chọn lọc, - Phát triển HTX tổ chức kinh tế HTX dịch vụ - Chính sách hỗ trợ nông nghiệp Nhật Bản có sách hỗ trợ kịp thời để khuyến khích phát triển nông nghiệp như: hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị, vật tư cho nông nghiệp, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, cho vay vốn tín dụng, 1.3.2 Giá trị tham khảo Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thứ nhất, tăng cường đầu tư vào phát triển nghiên cứu có chọn lọc; tích cực chuyển giao công nghệ, đào tạo dạy nghề cho nông dân nhằm phát huy tài nguyên người áp dụng khoa học-công nghệ có hiệu Thứ hai, có sách bảo hộ hợp đối vối nông sản sở tuân thủ quy định WTO sách khác Thứ ba, thực tích tụ ruộng đất bình, tăng khả sử dụng đất nông nghiệp Thứ tư, để tạo điều kiện cho người nông dân tự tăng thu nhập có động lực lại nông thôn Thứ năm, kiên thực liên kết nông nghiệp với công nghiệp đô thị nhằm thu hẹp khoảng cách đô thị nông thôn 10 Tiểu kết chương Trong chương tác giả vào phân tích vấn đề nông nghiệp công tác QLNN nông nghiệp Qua nội dung QLNN nông nghiệp, tác giả đưa tham khảo số nông nghiệp tiêu biểu, đại diện nước phát triển (Việt Nam) quốc gia có nông nghiệp phát triển (Nhật Bản) Thông qua việc tìm hiểu thành tựu nông nghiệp quốc gia này, tác giả thấy rõ vai trò công tác QLNN nông nghiệp nước, từ đúc rút học kinh nghiệm quý báu cho công tác QLNN nông nghiệp Lào nói chung tỉnh Ou Đôm Xay nói riêng 11 Chương THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆPTỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 2.1 Khái quát chung tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tiềm phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay a Điều kiện tự nhiên Tỉnh Ou Đôm Xay miền Bắc đất nước Lào, Tại trung tâm thông qua kết nối - Kết nối với tỉnh miền Bắc nước Từ đây, cách thủ đô Viêng Chăn 583 Km, tỉnh có diện tích 15.370 Km2 chiếm khoảng 6,5% diện tích đất nước 14% diện tích miền bắc Về vị trí địa lý, nơi có biên giới giáp với tỉnh lân cận với nước : - Phía bắc giáp với tỉnh Phông sa ly với Trung Quốc - Phía nam giáp với tỉnh Xay ya bu ly - Phía đông giáp với tỉnh Luông pha bang - Phía tây giáp với tỉnh Luong năm Tha tỉnh tỉnh Bo Keo b Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội: Tỉnh Ou Đôm Xay bao gồm có huyện, có huyện nghèo huyện Nga huyện Pak Beng, huyện khác có điều kiện phát triển tốt, đời sống dân cư ổn định Ngoài ra, tỉnh chia thành 56 nhóm làng, có 471 làng, làng chia thành làng có đường xá làng đường xá giao thông, bao gồm 254 làng có đường làng nông thôn đường 51 làng, trình xây dựng 12 c Giới thiệu Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay * Tổng số cán bộ, công chức sở là: 150 người, nữ 40 người Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Phổ thông Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 13 01 61 24 20 10 15 06 0 Tính theo độ tuổi số cán bộ, công chức có độ tuổi từ 55 – 60 có tất 30 người; độ tuổi từ 45 – 55 có 50 người; độ tuổi từ 35 – 45 có 50 người; độ tuổi từ 25 – 35 có 20 người * Chức năng, nhiệm vụ Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh: Thực pháp luật, nghị quyết, nghị định, định, thông tư văn quy phạm pháp luật cấp đề ra; Thực chức khác theo định giao cấp trên;,… * Quyền hạn: Thực quyền hạn liên quan đến vấn đề Nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh theo nhiệm vụ giao 2.1.2 Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay giai đoạn 2011-2016 Về lĩnh vực thủy lợi: Việc xây dựng thủy lợi trọng đầu tư thực chức tưới tiêu cho sản xuất nông, lâm nghiệp Với 30 địa bàn toàn tỉnh cấp nước diện rộng với diện tích tổng sản lượng 616.47 Trong khu vực phóng to 264.16 Tổng mức kinh phí đưa giá trị xây dựng lên đến 22,832.271.175 kip (trong đó, huyện xay có tới dự án, với số lượng kinh phí giá trị 917.382.547 kip) Về sản xuất thực phẩm: Trên sở vào đặc điểm loại trồng, vào cấu mùa vụ địa phương, Sở Nông Lâm nghiệp 13 tỉnh Ou Đôm Xay trồng đa dạng loại trồng như: trồng lúa, ngô, khoai rau,… Về chăn nuôi gia súc, gia cầm: Địa phương, khuyến khích người làm kinh doanh nước người nước vào làm việc, đầu tư chăn nuôi, phát triển nuôi vật, trọng nuôi vật mang tính đặc sản, chăn nuôi theo mô hình trang trại, nuôi gà siêu trứng, vịt siêu trứng; nuôi cá rô phi mang lại hiệu xuất cao Về lĩnh vực trồng trọt: Diện tích đất dành cho trồng trọt toàn tỉnh 77,139 (số diện tích bị hư hỏng thiên tai như: lũ lụt, sạt lở đất 730 ha) đất trồng trọt thức 76,409 ha, Sản lượng trung bình 3,24 tấn/ha, Năng suất trung bình hàng năm đạt 247,771 tấn, so với kế hoạch đề vượt mức, với số lượng 155% 2.2 Thực trạng QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 2.2.1 Thực trạng QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay giai đoạn 2011-2016 2.2.1.1 Thực trạng QLNN phát triển trồng trọt Thực QLNN phát triển trồng trọt địa bàn tỉnh giao cho Sở Nông lâm nghiệp tỉnh phụ trách quản Sở giao trực tiếp cho Phòng Trồng trọt thực theo chuyên môn, thẩm quyền chức Phòng 2.2.1.2 Thực trạng QLNN phát triển chăn nuôi Phòng ủy quyền lãnh đạo Sở tổ chức thực hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại chăn nuôi theo quy định 14 2.2.1.3 Thực trạng QLNN phát triển dịch vụ nông nghiệp Trong năm qua, xuất phát từ nhu cầu thực tế ngày có nhiều lao động chuyển dịch từ nông thôn thành thị dẫn tới thiếu hụt nhân công sản xuất nông nghiệp, từ loại hình dịch vụ nông nghiệp có hội phát triển 2.2.1.4 Tình hình quản nhà nước lĩnh vực hợp tác, liên doanh liên kết phát triển nông nghiệp Vấn đề hợp tác liên doanh liên kết phát triển nông nghiệp tỉnh có nhiều đổi mới, chủ trương mở cửa, thúc đẩy hội nhập quốc tế Đảng Nhà nước 2.2.2 Tình hình thực công việc để QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 2.2.2.1 Hoạt động quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển nông nghiệp Tỉnh Ou Đôm Xay chủ động tập trung đạo thực công tác lập quy hoạch; triển khai thực có hiệu chương trình; xây dựng thực đề án, dự án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 2.2.2.2 Hoạt động ban hành văn nông nghiệp, tạo môi trường pháp điều chỉnh quan hệ xã hội nông nghiệp Hoạt động ban hành văn quản nhà nước nông nghiệp tiến hành thường xuyên liên tục để quản lý, điều chỉnh quan hệ, vấn đề phát sinh nông nghiệp 2.2.2.3 Hoạt động tổ chức đạo thực sách phát triển nông nghiệp Đề cập tới thực trạng hoạt động công tác tổ chức đạo thực sách phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay thời gian qua thấy vai trò Sở Nông lâm nghiệp tỉnh thể rõ ràng 15 2.2.2.4 Hoạt động hướng dẫn nông dân phát triển nông nghiệp Hướng dẫn nông dân phát triển nông nghiệp nhiệm vụ nhiệm vụ yếu, để phát triển nông nghiệp, làm giàu cho người nông dân 2.2.2.5 Hoạt động tra, kiểm tra, giám sát, xử vi phạm lĩnh vực quản phát triển nông nghiệp Thực thị Chính phủ đẩy mạnh công tác quản nhà nước quy hoạch, Chính quyền tỉnh Ou Đôm Xay tổ chức điều tra, khảo sát, lập quy hoạch tình hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân * Ưu điểm Thứ nhất, sản xuất nông nghiệp tỉnh có tiến triển tốt, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng lên, đời sống nhân dân ổn định, có chiều hướng cải thiện rõ ràng Thứ hai, nhận thức người dân sản xuất chăn nuôi chuyển biến theo hướng tích cực Thứ ba, cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch: theo hướng tích cực, tăng tỷ CN DV nông nghiệp Thứ tư, hệ thống sở vật chất, sở hạ tầng toàn tỉnh đầu tư, thay đổi đáng kể Thứ năm, thị trương tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mở rộng, toàn tỉnh có liên thông, rộng khắp thông qua chợ phiên, chợ đầu mối 16 * Những nguyên nhân: Thứ nhất, nguyên nhân tiên quyết định thắng lợi, hiệu nông nghiệp phải kể đến lãnh đạo, đạo tài tình cấp đảng ủy quyền địa phương Thứ hai, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tỉnh năm qua khai thác hợp lý, đầu tư hiệu Thứ ba, hệ thống văn quản nhà nước, văn quy phạm pháp luật hoàn chỉnh Thứ tư, xu hội nhập, quốc tế hóa toàn cầu ngày mạnh mẽ, góp phần giải vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, kích thích sản xuất Thứ năm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ, kiến thức kỹ năng, không ngừng trao đạo đức,… 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế nông nghiệp Thứ nhất, chưa có thống việc xác định vị trí, vai trò ngành nông nghiệp tổng thể kinh tế Thứ hai, quy hoạch phân bổ tài nguyên (đất đai, nguồn nước…) phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh chưa hợp Thứ ba, mức đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay thời gian qua chưa tương xứng với vai trò phát triển kinh tế Thứ tư, sách Đảng Nhà nước Lào tỉnh Ou Đôm Xay nông nghiệp, nông thôn bất cập 17 Thứ năm, tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản phân tán, thể kết cấu hạ tầng địa phương toàn tỉnh sản xuất tập trung chưa phát triển 2.3.2.2 Nguyên dân dẫn đến hạn chế Một là, công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy, quản điều hành số quyền sở chưa quán triệt, thiếu chủ động linh hoạt Hai là, nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay chưa có chiến lược lâu dài phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội tỉnh Ba là, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ quản nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức yếu Bốn là, điều kiện sở vật chất hạ tầng kỹ thuật cho quản nhà nước phát triển nông nghiệp tỉnh thiếu đồng bộ, bền vững Năm là, trình chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp nông thôn sang lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng diễn chậm Sáu là, vấn đề liên doanh liên kết nông nghiệp chưa cao, chưa sâu rộng chưa thu hút đầu tư nước nhiều vào phát triển nông nghiệp tỉnh Tiểu kết chương 2: Chương tác giả đề cập tới mạnh, tiềm phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Ou Đôm Xay, sở trình bày thực trạng tình hình phát triển nông nghiệp địa bàn: kết đạt thách thức, khó khăn Từ tác giả khái quát trình bày thực tế công tác QLNN nông nghiệp tỉnh thời gian qua Nhìn chung lĩnh vực nông nghiệp có phát triển vượt bậc, công tác QLNN thực nghiêm túc, đảm bảo công bằng, bình đẳng chặt chẽ tổ chức Tuy nhiên, tồn số khuyết tật 18 định, hạn chế, yếu cần khắc phục chất lượng đội ngũ cán công chức chưa cao, thủ tục nông nghiệp rườm rà, văn chưa bao quát cập nhật tình hình mới,…đây hạn chế cần khắc phục ngày để đảm bảo cho nông nghiệp địa phương phát triển 19 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆPTỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 Phương hướng tăng cường QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, CHDCND Lào 3.1.1 Đổi phát triển nông nghiệp tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Mục tiêu phát triển nông nghiệp đến 2020: Mục tiêu tổng quát CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Đảng Nhà nước Lào đến năm 2020 xây dựng nông nghiệp kinh tế nông thôn có sở vật chất kĩ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến phù hợp - Đổi cấu sản xuất nông nghiệp (cơ cấu Trồng trọt – Chăn nuôi – Dịch vụ nông nghiệp) Trồng trọt: Tái cấu trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến tiêu thụ theo chuỗi giá trị sở phát huy lợi sản phẩm lợi tỉnh; Hỗ trợ tập huấn, khuyến nông dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch cho nông dân v.v Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; hình thành vùng chăn nuôi quy mô lớn; khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín liên kết khâu chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn, đến chế biến để nâng cao suất, cắt giảm chi phí, tăng giá trị; 20 Dịch vụ nông nghiệp: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, đổi công nghệ, thiết bị kết hợp với biện pháp tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nhằm nâng cao giá trị gia tăng nông, lâm nghiệp thủy sản nước - Định hướng phát triển nông sản chủ lực tỉnh Phát triển nông nghiệp hàng hóa đa dạng, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất quy mô lớn bước đại hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường toàn tỉnh, nước hướng xuất 3.1.2 Quan điểm định hướng tăng cường QLNN phát triển nông nghiệp năm tới 3.1.2.1 Quan điểm đạo QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay + Lấy hiệu tiêu chí tối thượng sở đại hóa có mức giá trị gia tăng cao + Phát triển bền vững trở thành tư tưởng xuyên suốt văn kiện Đảng Nhà nước Lào + QLNN phát triển nông nghiệp vừa để quản vừa phải để doanh nghiệp nông nghiệp làm ăn hiệu 3.1.2.2 Định hướng tăng cường QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay + Rà soát lại quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng ngày cao + Tăng cường QLNN đất đai, giống, chất lượng nông sản + Hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh + Hỗ trợ liên kết sản xuất nông sản hàng hóa 21 3.2 Giải pháp tăng cường hiệu QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản, sách liên quan đến phát triển nông nghiệp - Nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp - Văn quản nhà nước nông nghiệp - Chính sách ứng dụng khoa học công nghệ nông nghiệp - Chính sách hỗ trợ kinh tế nông gia đình nông thôn - Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn - Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn - Chính sách phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy quản nhà nước nông nghiệp Để tăng cường công tác QLNN nông nghiệp, cấu tổ chức quan QLNN phải xếp hợp lý, gọn nhẹ sở xác định số lượng đầu việc phù hợp Yêu cầu cần tăng cường phân công, phân cấp nhiệm vụ quyền hạn cho quan QLNN nông nghiệp, nông thôn, giảm bớt khâu trung gian máy 3.2.3 Nâng cao trình độ cán bộ, công chức quản nhà nước nông nghiệp Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức quản phát triển nông nghiệp yêu cầu quan trọng quản 3.2.4 Thúc đẩy hợp tác quốc tế kêu gọi đầu tư để phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương Hiện nay, xu hội nhập toàn cầu, hướng tới hình thành mọt thị trương chung, thống mà trước hết thị trường chung nước Đông 22 Nam Á (gọi tắt ASEAN) vấn đề hợp tác quốc tế nội dung quan trọng 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quản nhà nước nông nghiệp Để công tác QLNN nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay tiến hành thuận lợi, mang lại hiệu cao cần phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nông nghiệp diễn địa bàn tỉnh 3.3 Đánh giá khái quát hiệu QLNN phát triển nông nghiệp đến năm 2020 tỉnh Ou Đôm Xay Đánh giá chung kết mà tỉnh Ou Đôm Xay đạt tời gian qua phát triển nông nghiệp việc nhìn nhận tiến toàn diện sản xuất, phân công lao động, chuyển dịch cấu lao động, thâm canh tăng vụ,… vấn đề kiểm chứng thực tế Tiểu kết chương 3: Chương tác giả đề cập tới quan điểm, chủ trương sách đảng, nhà nước CHDCND Lào phát triển nông nghiệp Căn vào thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh thực trạng công tác QLNN nông nghiệp Ou Đôm Xay thời gian qua, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp để tăng cường công tác QLNN nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu QLNN nông nghiệp, từ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tỉnh phát triển có hiệu 23 KẾT LUẬN Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay cấp, ngành, địa phương tỉnh cần thực đồng giải pháp: mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, tăng cường đầu tư vốn cho hộ nông dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, theo hướng phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm kết họp quy hoạch phát triển hạ tầng, giải tốt tiêu thụ nông sản nâng cao hiệu sản xuất, đầu tư thỏa đáng phát triển kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, cụm dânnông thôn, đặc biệt quan tâm thông tin viễn thông; Khi kinh tế nông nghiệp phát triển, ổn định đời sống nhân dân, chất lượng sống người dân nâng cao công tác QLNN nông nghiệp đạt hiệu cao Khi dân trí người dân nâng lên, đời sống vật chất ổn định, tiếp thu văn hóa, tiếp nhận văn QLNN vô thuận lợi 24 ... TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 2.1 Khái quát chung tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ. .. tăng cường quản lý nhà nước vấn đề phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay Chính vậy, học viên lựa chọn vấn đề Quản lý nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 Phương hướng tăng cường QLNN phát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, CHDCND Lào 3.1.1 Đổi phát triển nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt, Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt, Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn