Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt)

28 161 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2017, 08:38

BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ TRỊNH GIA HIỂU CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Mã số: 62 31 02 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2017 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Thắng TS Trần Văn Minh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện theo Quyết định số ./ ngày tháng năm Giám đốc Học viện Chính trị Học viện Chính trị vào hồi giờ, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Chính trị - Thư viện Quân đội - Thư viện Quốc gia MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát luận án Đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) nói chung, ĐNĐV đảng xã (ĐBX) tỉnh Thanh Hóa nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng chiến sĩ cách mạng, gương mẫu, tiên phong đầu lao động, sản xuất phát triển kinh tế, thực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực đường lối công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp nông thôn yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng sở Thực tiễn, gần 20 năm làm công tác tổ chức xây dựng Đảng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa năm cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tác giả nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu ĐNĐV sở có số kinh nghiệm nâng cao chất lượng ĐNĐV Thực tiễn kinh nghiệm thúc tác giả nuôi dưỡng ý tưởng nghiên cứu nâng cao chất lượng đảng viên (CLĐV) Đây sở quan trọng để tác giả lựa chọn vấn đề: “Chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay” làm đề tài luận án tiến sĩ Lý lựa chọn đề tài luận án Đội ngũ đảng viên ĐBX tỉnh Thanh Hóa lực lượng bản, then chốt, tiên phong, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, thị cấp ủy, quyền địa phương, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN) chăm lo đời sống, tăng cường củng cố mối liên hệ, gắn bó mật thiết Đảng với nhân dân, xây dựng ĐBX vững mạnh Chất lượng ĐNĐV yếu tố bản, định lực lãnh đạo, sức chiến đấu ĐBX tỉnh Thanh Hóa Xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn ĐBX tỉnh Thanh Hóa, phải coi trọng bảo đảm chất lượng ĐNĐV ĐBX Giữ vững nâng cao chất lượng ĐNĐV biện pháp bản, thiết thực góp phần nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ trị ĐBX tỉnh Thanh Hóa Sự nghiệp đổi mới, chỉnh đốn Đảng nói chung, ĐBX tỉnh Thanh Hóa nói riêng ngày phức tạp, nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, yêu cầu ngày cao; nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN ĐBX tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh chóng, đặt đòi hỏi phải tiếp tục giữ vững nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX địa bàn Thực trạng chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa đòi hỏi phải khẩn trương nâng cao chất lượng đội ngũ Từ lý nêu thúc tác giả chọn vấn đề “Chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay” làm đề tài luận án tiến sĩ xây dựng Đảng quyền nhà nước với kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa ngang tầm đòi hỏi tình hình, nhiệm vụ thời kỳ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng chất lượng ĐNĐV, sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa giai đoạn * Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận ĐNĐV; chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa - Đánh giá thực trạng chất lượng ĐNĐV, tổng kết kinh nghiệm bảo đảm chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa - Phân tích yếu tố tác động, xác định mục tiêu, yêu cầu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa giai đoạn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa giai đoạn * Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận, thực tiễn, chất lượng ĐNĐV, yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa - Phạm vi khảo sát: Khảo sát điểm ĐNĐV số ĐBX tỉnh Thanh Hóa Các tư liệu, số liệu điều tra, khảo sát phục vụ nghiên cứu đề tài từ năm 2010 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng ĐNĐV * Cơ sở thực tiễn Thực tiễn xây dựng hoạt động ĐBX; hoạt động nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa; thực trạng chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa tác giả tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học; thị, nghị quyết, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa * Phương pháp nghiên cứu đề tài Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, đề tài trọng sử dụng phương pháp: Lôgic - lịch sử; phân tích tổng hợp; thống kê - so sánh; khảo sát, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; điều tra xã hội học; phương pháp chuyên gia Những đóng góp luận án Đặc điểm ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa; quan niệm chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Khái quát số kinh nghiệm nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Đề xuất số nội dung, biện pháp đổi nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa giai đoạn Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án * Ý nghĩa lý luận Làm sâu sắc thêm vấn đề lý luận chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa góp phần thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn * Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp luận khoa học giúp cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, tham khảo, xác định chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng ĐNĐV đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng giai đoạn Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn xây dựng Đảng hệ thống trường trị Kết cấu luận án Gồm phần mở đầu, tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, chương, (6 tiết), kết luận, danh mục công trình khoa học công bố tác giả, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH THANH HÓA Tác giả luận án tổng quan công trình khoa học nước nước, khẳng định công trình khoa học công bố liên quan đến đề tài luận án, tiếp cận vấn đề nghiên cứu góc độ khác nhau, có ý nghĩa vô to lớn, sở lý luận quan trọng để phân tích, luận giải, làm rõ chất lượng ĐNĐV nâng cao chất lượng ĐNĐV Hầu hết công trình, luận án, luận văn nêu, tác giả làm rõ sở lý luận thực tiễn, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút vấn đề có tính nguyên tắc học kinh nghiệm lĩnh vực Trên sở nghiên cứu yếu tố tác động khách quan, chủ quan giai đoạn lịch sử, công trình, luận án, luận văn xác định phương hướng, yêu cầu, đồng thời đưa hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động mặt công tác xây dựng ĐNĐV đảng sở, ĐNĐV ĐBX Hệ thống giải pháp công trình, luận án, luận văn đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng nghiên cứu xác định Trên sở tổng quan công trình khoa học nước nước, khẳng định công trình khoa học công bố tiếp cận vấn đề nghiên cứu góc độ khác nhau, có ý nghĩa vô to lớn, sở lý luận quan trọng để phân tích, luận giải, làm rõ chất lượng ĐNĐV Một là, công trình khoa học công bố làm rõ công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Hai là, công trình bước đầu làm sáng tỏ xây dựng, phát triển đảng viên nâng cao chất lượng ĐNĐV Ba là, công trình khoa học công bố số giải pháp CLĐV nâng cao chất lượng ĐNĐV Kế thừa có chọn lọc kết công trình nghiên cứu trước, tác giả tập trung hướng chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa giai đoạn mà không sa vào vấn đề cụ thể dừng lại mô tả chung chung Tác giả cố gắng luận giải, khái quát lý luận cho việc nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay, sở kiện, số liệu thu thập được, đồng thời sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, mà chủ yếu nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phân tích tổng hợp, lôgíc lịch sử, thống kê, so sánh Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH THANH HÓA 1.1 Các đảng xã đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa 1.1.1 Khái quát tỉnh Thanh Hóa * Điều kiện địa lý, tự nhiên tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa nằm cực Bắc Trung Bộ Phía Bắc giáp với ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình Ninh Bình, phía nam tây nam giáp tỉnh Nghệ An, phía tây giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, có đường biên giới dài 192 km; phía đông mở phần vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với đường bờ biển 102 km Diện tích tự nhiên: 11.168 km thềm lục địa rộng 18.000 km2 Tỉnh Thanh Hóa có 27 huyện thị, 579 xã, dân số toàn tỉnh: 3.637.435 người, bao gồm dân tộc anh em sinh sống (Kinh, Mường, Thái, Thổ, Hmông, Dao, Kmú) * Tình hình trị Thanh Hóa tỉnh giàu truyền thống yêu nước, với quan tâm Đảng, Nhà nước, nông dân tỉnh Thanh Hóa lại đầu phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm sóc gia đình sách; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống khu dân cư; phong trào phát huy dân chủ sở Nhờ tình hình an ninh trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tạo bước phát triển KT-XH vùng * Tình hình kinh tế Thanh Hóa có đủ bốn vùng kinh tế, miền núi, trung du, đồng ven biển Sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn xã Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, chưa có khả chuyển lao động chân tay, thủ công sang lao động khí hóa, đại hóa, chưa có khả mở rộng quy mô sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa Nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, suất thấp Những yếu tố cần thiết cho trình CNH, HĐH vốn, kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý, khâu chế biến, bảo quản, thị trường tiêu thụ… bất cập so với yêu cầu thời kỳ đặt trình độ trí tuệ đội ngũ cán bộ, công chức xã * Tình hình văn hóa - xã hội Tỉnh Thanh Hóa có bề dày lịch sử hào hùng truyền thống văn hóa độc đáo Các xã Thanh Hóa tiêu biểu cho truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, truyền thống cần cù lao động hiếu học dân tộc Việt Nam Tuy nhiên, xã Thanh Hóa vùng in đậm dấu ấn tàn dư phong kiến, tập tục lạc hậu ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình đổi nhiều xã vùng * Tình hình quốc phòng, an ninh Nhân dân, dân tộc tỉnh Thanh Hóa có truyền thống yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc ngoại xâm sâu sắc Trong chiến tranh giải phóng chống thực dân pháp đế quốc Mỹ, Thanh Hóa tỉnh dẫn đầu phong trào tòng quân đánh giặc,” Thanh niên ba sẵn sàng”, “phụ nữ ba đảm đang”, tất Miền Nam ruột thịt Hiện công tác quân quốc phòng địa phương tiếp tục đẩy mạnh Đảng nhân dân tỉnh Thanh Hóa gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng trận quốc phòng toàn dân gắn với trận an ninh nhân dân, bảo vệ tổ quốc 1.1.2 Các đảng xã tỉnh Thanh Hóa * Khái niệm, cấu tổ chức ĐBX tỉnh Thanh Hóa Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: “Tổ chức sở đảng tổ chức đảng lập đơn vị sở hành chính, nghiệp, kinh tế công tác, đặt lãnh đạo cấp ủy quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ” Các ĐBX tỉnh Thanh Hóa tổ chức sở đảng thiết lập theo đơn vị hành cấp xã, ĐBX tỉnh Thanh Hóa, đảng sở, tảng Đảng, hạt nhân trị, lãnh đạo thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; lãnh đạo phát triển KT-XH; xây dựng đảng TSVM; lãnh đạo xây dựng hệ thống trị xã vững mạnh, nông thôn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân * Chức ĐBX tỉnh Thanh Hóa Các ĐBX tỉnh Thanh Hóa hạt nhân trị sở, có chức lãnh đạo nhân dân xã thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, thị, nghị cấp ủy, quyền địa phương, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tiến hành công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể vững mạnh tỉnh Thanh Hóa * Nhiệm vụ ĐBX Một là, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-QN Hai là, lãnh đạo công tác tư tưởng Ba là, lãnh đạo công tác tổ chức, cán Bốn là, lãnh đạo xây dựng quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Năm là, xây dựng tổ chức đảng * Quyền hạn ĐBX tỉnh Thanh Hóa Các ĐBX tỉnh Thanh Hóa có quyền hạn sau: Lãnh đạo hệ thống trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân xã chấp hành đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, thị cấp ủy, quyền huyện tỉnh Thanh Hóa Lãnh đạo toàn diện lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN địa bàn xã Lãnh đạo, tiến hành công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân địa bàn xã * Vị trí, vai trò ĐBX tỉnh Thanh Hóa Một là, ĐBX tỉnh Thanh Hóa có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng lãnh đạo, tổ chức thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, thị cấp địa phương, sở Hai là, ĐBX tỉnh Thanh Hóa có vị trí, vai trò định 12 trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cấu độ tuổi, cấu giới tính, cấu dân tộc, tôn giáo; cấu thành phần xuất thân 1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Việc đánh giá chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa theo tiêu chí sau: Một là, đánh giá mức độ biến đổi số lượng đảng viên ĐBX Đánh giá mức độ bảo đảm số lượng đảng viên với cách tính tiêu chí đánh giá chất lượng ĐNĐV chi trực thuộc ĐBX tỉnh Thanh Hóa Đánh giá chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa, trước hết phải tập trung đánh giá mức độ biến đổi số lượng đảng viên đảng Hai là, đánh giá mức độ hợp lí biến đổi cấu ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa phụ thuộc lớn vào cấu ĐNĐV Mức độ hợp lý biến đổi cấu ĐNĐV tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng ĐNĐV Cơ cấu ĐNĐV phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, phương thức hoạt động chi trực thuộc ĐBX dấu hiệu khẳng định chất lượng ĐNĐV Ba là, đánh giá phẩm chất, lực đảng viên ĐBX tỉnh Thanh Hóa Phẩm chất, lực đảng viên yếu tố bản, định chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Vì đánh giá phẩm chất, lực đảng viên tiêu chí bản, then chốt hợp thành tiêu chí đánh giá chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Bốn là, đánh giá kết thực nhiệm vụ ĐNĐV tín nhiệm tổ chức HTCT nhân dân xã ĐNĐV thuộc ĐBX tỉnh Thanh Hóa Chất lượng đảng viên ĐBX tỉnh Thanh Hóa thể tập trung kết thực nhiệm vụ đội ngũ Theo đó, kết thực nhiệm vụ ĐNĐV phản ánh tập trung chất lượng đội ngũ Vì phải đánh giá kết thực nhiệm vụ ĐNĐV 13 coi tiêu chí cuối phản ánh đích thực chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH THANH HÓA 2.1 Thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa 2.1.1 Những ưu điểm chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Qua thống kê, đánh giá, phân loại chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa có ưu điểm thể mặt sau: Một là, số lượng đảng viên tương đối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức, điều kiện, phương thức hoạt ĐBX tỉnh Thanh Hóa Hai là, cấu ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa ngày phù hợp Ba là, phẩm chất, trình độ lý luận trị đảng viên giữ vững bước nâng cao Bốn là, phẩm chất đạo đức, lối sống ĐNĐV sạch, lành mạnh Năm là, trình độ, lực công tác ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa bước nâng cao Sáu là, ý thức tổ chức kỷ luật ĐNĐV tiếp tục nâng cao Bảy là, đại đa số đảng viên ĐBX thực tốt chức trách, nhiệm vụ giao tổ chức HTCT nhân xã tín nhiệm 2.1.2 Những hạn chế, yếu chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Một là, số lượng, cấu ĐNĐV biến đổi có mặt chưa thật hợp lý Hai là, tư tưởng trị số đảng viên chưa thật vững vàng Ba là, số đảng viên giảm sút phẩm chất đạo đức, lối sống 14 Bốn là, số đảng viên chưa hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao, làm giảm sút tín nhiệm tổ chức HTCT nhân dân xã phận đảng viên Năm là, ý thức tổ chức kỷ luật số đảng viên chưa tốt 2.2 Nguyên nhân số kinh nghiệm bảo đảm chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa 2.2.1 Nguyên nhân ưu điểm Một là, Đảng ta quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng ĐNĐV đáp ứng yêu cầu thời kỳ Hai là, Tỉnh ủy, huyện ủy tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo công tác xây dựng, nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX Ba là, công tác đổi mới, chỉnh đốn ĐBX thực thường xuyên liên tục, thu nhiều kết quan trọng, nguyên nhân bản, trực tiếp, định ưu điểm chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Bốn là, nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN xã tỉnh Thanh Hóa thu nhiều thành tựu, đời sống cán bộ, đảng viên, nhân dân xã tiếp tục cải thiện nguyên nhân quan trọng trực tiếp tạo nên ưu điểm chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa 2.2.2 Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm Một là, suy thoái kinh tế, tác động từ mặt trái chế thị trường; chống phá liệt lực thù địch; tiêu cực tệ nạn xã hội nguyên nhân khách quan gây hạn chế, yếu chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Hai là, phận đảng viên ĐBX tỉnh Thanh Hóa thiếu tích cực, chủ động, tự giác học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất, lực, thiếu tiên phong, gương mẫu thực nhiệm vụ giao Ba là, lực lãnh đạo, đạo thực Nghị hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII xây dựng ĐNĐV số cấp ủy, chi bộ, ĐBX tỉnh Thanh Hóa chưa ngang tầm đòi hỏi tình hình nhiệm vụ 15 2.2.3 Một số kinh nghiệm bảo đảm chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Một là, thường xuyên giữ vững, tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, tổ chức đảng quản lý, giáo dục,rèn luyện, nâng cao chất lượng ĐNĐV Hai là, phát huy vai trò tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo ĐNĐV tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, lực, thực tốt nhiệm vụ giao Ba là, phối hợp chặt chẽ tổ chức, lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Chương YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Những yếu tố tác động mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 3.1.1 Những yếu tố tác động đến nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn * Sự tác động tình hình giới, khu vực Tình hình giới khu vực, năm tới, tiếp tục diễn biến phức tạp Bên cạnh xu hòa bình, hợp tác phát triển, xuất nhiều thách thức Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ Kinh tế giới phục hồi chậm, bất ổn tài - tiền tệ, biến động giá thị trường, v.v Tình hình nước, bên cạnh thuận lợi bản: ổn định trị, thành tựu phát triển KT-XH, kết hội nhập ngày sâu với khu vực, quốc tế, đặc biệt đời Cộng đồng Kinh tế ASEAN Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) 16 * Sự tác động tình hình KT-XH tỉnh Thanh Hóa Sự chuyển dịch cấu kinh tế chậm chạp, ngành nghề phát triển, lao động dư thừa nhiều Ngành nghề lao động nông thôn chưa thu hút nhiều người tham gia; Sản xuất nông nghiệp nhiều nơi phân tán, manh mún, mang nhiều yếu tố tự phát, trình độ công nghệ nhiều lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp lạc hậu, công nghiệp chế biến phát triển, khả cạnh tranh nông sản hàng hóa thấp Kết cấu hạ tầng nông thôn yếu kém, không đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa phát triển với quy mô lớn Quan hệ sản xuất nông thôn chậm đổi mới, nhiều lúng túng dẫn đến trì trệ Đời sống vật chất, văn hóa nhân dân nhiều vùng nông thôn khó khăn, chênh lệch thu nhập thành thị nông thôn, vùng tăng lên Môi trường sinh thái tiếp tục bị suy giảm nghiêm trọng, khả phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai thấp Về giáo dục đào tạo, 55 - 60% trẻ em độ tuổi học phổ cập giáo dục tiểu học, số người mù chữ nhiều, có 8% độ tuổi lao động nông thôn đào tạo ngành nghề * Sự tác động trình đổi mới, hệ thống trị cấp xã tỉnh Thanh Hóa Ngoài yếu tố tác động trình phát triển KT-XH nông thôn nước nói chung, ĐBX tỉnh Thanh Hóa đứng trước thách thức chủ yếu sau đây: Một là, xã tỉnh Thanh Hóa có điểm xuất phát thấp so với số vùng nước khu vực giới, lại phải chịu sức ép cạnh tranh ngày mạnh mẽ Hai là, nông thôn tỉnh Thanh Hóa khu vực có dân số đông nước, chất lượng người lao động cao so với vùng khác so với yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thấp, sức ép giải việc làm lớn Ba là, việc nông thôn tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi từ chế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài nhiều năm sang chế thị trường định 17 hướng XHCN thách thức lớn trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vùng Bốn là, yêu cầu phát triển KT-XH vùng phải với tốc độ nhanh, phải trở thành vững mạnh giàu có, lại phải đảm bảo ổn định xã hội phát triển bền vững; kết hợp hài hòa phát triển KT-XH QPAN… Đó thách thức chủ yếu đòi hỏi phải quan tâm giải để đẩy nhanh phát triển KT-XH tỉnh 3.1.2 Mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn * Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Nghị Đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể sau: “Đẩy mạnh xây dựng tổ chức sở đảng vững mạnh, củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức sở đảng vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ trị giao Coi trọng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt chi, đảng tình hình Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng, phấn đấu đạt giữ vững 85% tổ chức sở đảng đạt vững mạnh trở lên, sở đảng yếu Các đảng sở phấn đấu có 80% chi trực thuộc đạt vững mạnh; đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 85%; 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ; làm tốt công tác quản lý, giới thiệu, đánh giá đảng viên theo quy định Chú trọng khâu tạo nguồn phát triển đảng viên mới, phấn đấu năm, đảng xã kết nạp từ 20 đảng viên trở lên, đảm bảo chất lượng Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, đảng viên trẻ xã” * Yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX thời gian tới cần đáp ứng yêu cầu chủ yếu sau: 18 Một là, nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa phải sở thiết thực góp phần thực thắng lợi, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, thị cấp ủy, quyền cấp trên, nhiệm vụ trị ĐBX Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, đạo cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt đảng ủy, chi ủy, chi thuộc ĐBX nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Ba là, thường xuyên thực đầy đủ nội dung, đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Bốn là, ĐNĐV ĐBX phải tự phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất, lực xứng đáng người đảng viên cộng sản thời kỳ 3.2 Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 3.2.1 Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Một là, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng vị trí, vai trò, tính tất yếu, cấp thiết, phải nâng cao chất lượng ĐNĐV đáp ứng yêu cầu thời kỳ Hai là, nghiên cứu, quán triệt, Nghị Đảng đặc biệt Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng nội dung, biện pháp xây dựng, nâng cao chất lượng ĐNĐV thời kỳ Ba là, quán triệt, phổ biến làm cho tổ chức, lực lượng nhận thức rõ thực trạng chất lượng ĐNĐV, thuận lợi, khó khăn nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Bốn là, đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, biện pháp tạo chuyển biến nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX 19 3.2.2 Cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, phân công, giao nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa * Cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên ĐBX Tiêu chuẩn đảng viên chuẩn mực phẩm chất trị, đạo đức lực người đảng viên, ranh giới phân biệt người đảng viên với quần chúng Xác định tiêu chuẩn đảng viên bảo đảm cho Đảng giữ chất giai cấp công nhân tính tiên phong, giúp Đảng có để xây dựng ĐNĐV vững mạnh đảm bảo thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việc cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên ĐBX phải đáp ứng yêu cầu sau: Một là, có lĩnh trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng nghiệp cách mạng Đảng, không hoang mang dao động trước khó khăn thách thức, tích cực thực đường lối đổi Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trị giao Hai là, phải có trình độ lý luận giác ngộ trị định, trang bị kiến thức quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, sách Đảng Nhà nước; có trình độ học vấn hàng đầu cao mặt chung quần chúng nơi đảng viên công tác sinh hoạt Ba là, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu đầu công tác, đặt lợi ích Đảng Tổ quốc lên lợi ích cá nhân; liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng bảo vệ quyền làm chủ nhân dân; có lối sống sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Bốn là, giữ vững chất giai cấp công nhân, kiên trì với mục tiêu lý tưởng Đảng giai cấp Là lực lượng tiên phong đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN, kiên chống lại âm mưu, thủ đoạn lực thù địch 20 Năm là, không ngừng học tập nâng cao trình độ Tích cực thực chuyển dịch cấu kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Sáu là, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sống sạch, có thái độ kiên đấu tranh chống tiêu cực; biết trọng dân, tin dân dân, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, quan tâm đến đời sống nhân dân, chăm lo lợi ích cho nhân dân * Thực tốt công tác phân công, giao nhiệm vụ cho đội ngũ đảng viên Để việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đạt kết tốt ĐBX cần ý thực tốt nội dung, biện pháp sau: Một là, phải bảo đảm cho đảng viên phân công nhiệm vụ cụ thể, trừ đồng chí miễn sinh hoạt, thông qua tăng cường lãnh đạo chi bộ, ĐBX tất lĩnh vực công tác địa bàn dân cư xã Hai là, cấp ủy, chi thuộc ĐBX phải vào trình độ, lực, hoàn cảnh, sức khỏe, sở trường, kinh nghiệm công tác điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đảng viên để phân công người, việc, nhằm khai thác tối đa khả năng, kinh nghiệm đảng viên Ba là, phân công nhiệm vụ cho đảng viên cần tiến hành cách dân chủ, công khai công Cấp ủy bàn bạc thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên sau trao đổi với đảng viên phân công, tập thể tiến hành biểu thông qua định phân công công tác Bốn là, sau phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, cấp ủy cần theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ, nắm bắt tình hình, kịp thời uốn nắn biểu lệch lạc, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; thường xuyên cổ vũ động viên khích lệ đảng viên hăng hái, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ * Làm tốt công tác quản lý đảng viên 21 Quản lý đảng viên trách nhiệm ĐBX, mà trực tiếp chi ủy, chi trực thuộc ĐBX Để nâng cao CLĐV ĐBX thời gian tới, cấp ủy, chi thuộc ĐBX cần trọng làm tốt công tác quản lý đảng viên với nội dung, biện pháp sau: Một là, tổ chức quán triệt, xác định cho đảng viên, dù giữ cương vị nào, phân công nhiệm vụ hay chưa, kể đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác, phải chấp hành quản lý tổ chức đảng Hai là, thực đầy đủ nghiêm túc nội dung quản lý đảng viên Ba là, cần làm cho cấp ủy chi thuộc ĐBX cán bộ, đảng viên chi, đảng nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa việc tăng cường quản lý đảng viên tình hình nay, từ tự giác chấp hành quy định quản lý đảng viên cấp ủy, chi Bốn là, cần tập trung quản lý lập trường tư tưởng, quan điểm trị, ý thức chấp hành thị, nghị quyết, chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chất lượng, hiệu thực chức trách, nhiệm vụ phân công; ý thức trách nhiệm, phong cách lãnh đạo; mối quan hệ đảng viên với quần chúng, tính tiên phong gương mẫu giữ gìn phẩm chất cách mạng ĐNĐV 3.2.3 Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Để nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐNĐV ĐBX giai đoạn cần tập trung thực tốt nội dung, biện pháp sau: Một là, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên thời kỳ Hai là, kết hợp chặt chẽ giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, lực hoạt động thực tiễn ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa 22 Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm đội ngũ bí thư, cấp ủy viên ĐBX; đội ngũ cán bộ, giáo viên ban tuyên giáo huyện ủy, trung tâm bồi dưỡng trị huyện giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐNĐV Bốn là, tổ chức hoạt động thực tiễn để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Năm là, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên cấp ủy, tổ chức đảng với phát huy vai trò tích cực, chủ động, tự giác ĐNĐV tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, trình độ, lực công tác 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, đánh giá, phân loại CLĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thực tốt nội dung, biện pháp sau: Một là, nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng viên Hai là, thực nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảng viên ĐBX Bốn là, tăng cường công tác thi hành kỷ luật đảng viên ĐBX Năm là, đánh giá, phân loại CLĐV theo trình tự, thủ tục Sáu là, thường xuyên sảng lọc đảng viên, kịp thời đưa khỏi Đảng người không đủ tư cách đảng viên 3.2.5 Phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa Để nâng cao chất lượng ĐNĐV, ĐBX tỉnh Thanh Hóa cần coi trọng tổ chức phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng nâng cao chất lượng ĐNĐV; cần tập trung thực tốt nội dung, biện pháp sau: Một là, phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò đảng ủy, quyền 23 xã lãnh đạo, đạo, quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng ĐNĐV Hai là, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội nâng cao chất lượng ĐNĐV Ba là, tăng cường lãnh đạo, đạo huyện ủy, quan chức cấp Bốn là, phát huy vài trò nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng ĐNĐV Năm là, phát huy tính tự giác ĐNĐV tự học tập, rèn luyện KẾT LUẬN Đội ngũ đảng viên ĐBX tỉnh Thanh Hóa có vai trò đặc biệt quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực nhiệm vụ, mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn xã tỉnh Thanh Hóa ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa, có đặc điểm như: sinh lớn lên vùng có nhiều tiềm năng, mạnh để phát triển kinh tế, có vị trí đặc biệt quan trọng an ninh quốc phòng; cần cù, chịu khó, tự lực tự cường, động sáng tạo, yêu nước nồng nàn, lòng theo Đảng làm cách mạng; trình độ học vấn lý luận trị thấp, hầu hết đảng viên cao tuổi trải qua kháng chiến gian khổ chống Pháp đế quốc Mỹ, có lĩnh trị vững vàng; hoạt động môi trường đa dạng, phong phú văn hóa, dân tộc, tôn giáo Chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa tổng hợp chất lượng đảng viên, số lượng đảng viên cấu ĐNĐV Đánh giá chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa phải dựa vào tiêu chí cụ thể số lượng, cấu ĐNĐV phẩm chất tư tưởng trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; kiến thức, trình độ, lực công tác thực nhiệm vụ giao ĐNĐV Xây dựng nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa toàn hoạt động chủ thể lực lượng vùng này, sở tuân thủ đầy đủ nguyên tắc, quy chế, nội dung hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng ĐNĐV, 24 nhằm xây dựng xây dựng ĐNĐV có chất lượng tốt, đáp ứng nhiệm vụ trị sở, góp phần xây dựng ĐBX vững mạnh Trong thời gian qua ĐBX tỉnh Thanh Hóa tích cực chủ động nâng cao chất lượng ĐNĐV, tích cực đưa đảng viên vào phong trào cách mạng quần chúng, giáo dục rèn luyện, nâng cao trình độ mặt đảng viên, tăng cường quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên Nhờ đó, chất lượng ĐNĐV ĐBX bước đầu đáp ứng yêu cầu nghiệp phát triển KT-XH, CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn tỉnh Thanh Hóa Tuy nhiên, chất lượng ĐNĐV ĐBX thời gian qua nhiều khuyết điểm, yếu Thực trạng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan bản, định Thực tiễn nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX rút số kinh nghiệm bước đầu Để xây dựng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vùng năm tới, cần thực tốt mục tiêu, yêu cầu, giải pháp: tạo chuyển biến nhận thức, trách nhiệm tổ chức lực lượng, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên ĐBX tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay; tổ chức thực tốt việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên; củng cố nâng cao chất lượng ĐBX tỉnh Thanh Hóa thực chủ thể chủ yếu nâng cao chất lượng ĐNĐV; phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng nâng cao chất lượng ĐNĐV, đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đảng viên; coi trọng đạo, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tự phấn đấu rèn luyện trưởng thành; cải tiến việc phân công công việc, quản lý, kiểm tra thi hành kỷ luật đảng viên, phân tích CLĐV đưa người không đủ tư cách đảng viên khỏi Đảng Thực giải pháp đó, trình quán triệt vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta đảng viên công tác đảng viên phù hợp với thực tế nông thôn tỉnh Thanh Hóa Để giải pháp thực thi, mặt ĐBX tỉnh Thanh Hóa, phải tích cực, chủ động thực phối hợp với cấp ủy cấp trên, với quyền đoàn thể quần chúng sở xã; đồng thời 25 phát huy vai trò tích cực, chủ động tự học, tự rèn luyện vươn lên đảng viên Nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa việc làm khó khăn phức tạp, nội dung quan trọng, nhằm góp phần xây dựng ĐBX tỉnh Thanh Hóa sạch, vững mạnh; vậy, nhiệm vụ phải tiến hành thường xuyên, kiên trì, hiệu Phải xây dựng cho ĐNĐV có lĩnh trị, lập trường quan điểm vững vàng, có trình độ lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống Đảng Những vấn đề tác giả nêu luận án kết nghiên cứu bước đầu, chắn luận án nhiều thiếu sót Rất mong nhà khoa học, tổ chức cá nhân góp ý kiến Tác giả hy vọng công tác nâng cao chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa thu kết mới, thiết thực góp phần thực Nghị Trung ương (khóa X), Nghị Trung ương 4, (khóa XI) Nghị Trung ương (khóa XII) địa bàn xã tỉnh Thanh Hóa, đưa KT-XH vùng phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tầm vóc tỉnh Thanh Hóa công đổi DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trịnh Gia Hiểu (2013), “Xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (5), tr 68-69 Trịnh Gia Hiểu (2013), “Học tập tư tưởng Hồ Chí minh đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên giai đoạn nay”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, (5), tr 26-28 Trịnh Gia Hiểu (thành viên) (2014), Quản lý chất lượng đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thực trạng giải pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ Trịnh Gia Hiểu (thành viên) (2014), Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành nội vụ, Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ Trịnh Gia Hiểu (2014), “Ngành Nội vụ với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn nay”, Hội thảo khoa học: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ, tr 96-108 Trịnh Gia Hiểu (2016), “Nâng cao chất lượng đảng viên đảng xã giai đoạn nay”, Tạp chí Cộng sản, (116), tr 60-64 Trịnh Gia Hiểu (2016), “Đảng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội qua 45 năm xây dựng phát triển”, Kỷ yếu 45 năm xây dựng phát triển, tr 33-44 Trịnh Gia Hiểu (2016), “Định hướng phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đến năm 2030”, Kỷ yếu 45 năm xây dựng phát triển, tr 177-182 Trịnh Gia Hiểu (2017), “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị Đại hội XII Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới”, Tạp chí giáo dục lý luận, (256) tr 32-34 10 Trịnh Gia Hiểu (2017), “Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (6) tr 40-42 &51 ... TIỄN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH THANH HÓA 1.1 Các đảng xã đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa 1.1.1 Khái quát tỉnh Thanh Hóa * Điều kiện địa lý, tự nhiên tỉnh Thanh. .. CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Những yếu tố tác động mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa giai. .. chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa 1.2.1 Quan niệm, yếu tố tạo thành chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh Thanh Hóa * Quan niệm chất lượng ĐNĐV ĐBX tỉnh Thanh Hóa Chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt) , Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt) , Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm