Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của thuốc “trúng phong hoàn” trên bệnh nhân nhồi mãu não giai đoạn cấp (trúng phong kinh lạc)

116 257 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2017, 16:20

1 T VN Tai bin mch nóo (TBMN) l mt bnh lý thn kinh ph bin v l mt thi s cp bỏch TBMN l nguyờn nhõn gõy t vong ng hng th ba sau bnh tim mch v ung th [1] Theo Bethoux, t l mc TBMN ca cỏc nc phng Tõy c tớnh 5% n 10% dõn s [2] T chc Y t Th gii thng kờ, mi nm cú hn 4,5 triu ngi t vong TBMN Riờng Chõu hng nm t vong TBMN l 2,1 triu ngi [1], [3] Hoa K nm 2000 cú khong 700.000 ngi b t qu nóo mi mc, ú cú 500.000 trng hp t qu nóo ln u D bỏo t qu cú xu hng tng ba mi nm ti: nm 1995 cú 12,8% ngi M trờn 65 tui b t qu nóo v ti nm 2025 s cú khong 18,7% [4], [5] T l TBMN Chõu Phi, Chõu v cỏc nc v khu vc ang phỏt trin tng ng vi Chõu u, Chõu M Ti Trung Quc, thng kờ cú ti 6.000.000 ngi b t qu, ú nhi mỏu nóo (NMN) chim 62% Vit Nam, t l mc bnh ang tng nhanh vi mc ỏng lo ngi Theo Lờ Vn Thnh v cng s, iu tra mt s a phng Nam cho kt qu ca bnh tng ng vi cỏc nc trờn th gii [6] Trong nhng nm gn õy vi s tin b khụng ngng ca y hc, cỏc phng phỏp iu tr TBMN ngy cng c hon thin, cht lng iu tr ngy cng c nõng cao Bờn cnh nhng thnh tu to ln m Y hc hin i (YHH) ó t c chn oỏn, iu tr v phc hi chc nng cho bnh nhõn (BN) TBMN, Y hc c truyn (YHCT) cng ó cú nhng úng gúp tớch cc d phũng, iu tr v phc hi chc nng cho nhng BN ny Kt hp YHH v YHCT, dựng thuc v khụng dựng thuc ó a li kt qu khỏ ln chn oỏn v iu tr Nhiu nghiờn cu ó cho cỏc ch phm da trờn cỏc bi thuc c phng, nghim phng rt tin s dng v ó em li kt qu tt iu tr nh: Luotai, Phc phng an sõm, Hoa tỏi to hon, Ngu hong tõm T lõu nay, nhõn dõn cú nhiu nhng bi thuc nghim phng iu tr TBMN rt hiu qu nhng cha cú nhng nghiờn cu c bn v cú h thng Thn dc cu mnh l bi thuc c dựng ph bin nhõn dõn Bi thuc gm cú v l: Hc u, a long, Hc din thn Bi thuc ny thng c dựng di dng thuc sc, vic ny rt mt thi gian, khụng phự hp iu tr mt bnh cp tớnh nh chng trỳng phong Nm 1997 Lng y Nguyn An nh ó tng hp nhng kinh nghim ny nhõn dõn vit bi trờn mt s bỏo Long An Trỳng phong hon cú ngun gc t bi thuc trờn, lm gim tớnh lnh ca mt s v thuc bi thuc (Hc u, a long) bi thuc c gia thờm Trn bỡ v c Vin YHCT Quõn i bo ch di dng viờn hon mm Trong khuụn kh ti khoa hc cp B quc phũng, sau hon thnh cỏc nghiờn cu thc nghim ó kt lun: viờn hon mm Trỳng phong hon khụng xỏc nh c liu LD50, khụng gõy nh hng n th trng chung, chc nng to mỏu, chc nng gan thn trờn ng vt thc nghim v cú th s dng trờn lõm sng ỏnh giỏ tỏc dng ca ch phm ny trờn lõm sng tụi tin hnh nghiờn cu bi thuc Trỳng phong hon iu tr NMN cp (trỳng phong kinh lc, th can thn õm h) vi hai mc tiờu sau: ỏnh giỏ tỏc dng h tr iu tr ca thuc Trỳng phong hon trờn bnh nhõn NMN giai on cp (trỳng phong kinh lc, th can thn õm h) Tỡm hiu tỏc dng khụng mong mun ca thuc Trỳng phong hon trờn lõm sng v cn lõm sng CHNG TNG QUAN 1.1 C IM GII PHU MCH MU NO Nóo c ti mỏu bi hai h ng mch: h ng mch cnh v h ng mch t sng - thõn nn [7], [8] Hỡn h 1.1 H ng mch nóo [9] - H ng mch cnh trong: ti mỏu cho 2/3 trc ca bỏn cu i nóo v chia lm ngnh tn: + ng mch nóo trc: ti mỏu cho mt ca bỏn cu, mt di v mt ngoi thu trỏn + ng mch nóo gia: ti mỏu cho mt ngoi bỏn cu, vựng trỏn - thỏi dng, nh - thỏi dng, na trc thu chm + ng mch thụng sau: to s ni thụng ca vũng mch a giỏc Willis + ng mch mc mch trc: chy vo cỏc mch to thnh ỏm ri mc mch bờn, gia, trờn - H ng mch t sng - thõn nn: cung cp mỏu cho 1/3 sau ca bỏn cu i nóo, tiu nóo v thõn nóo Hai ng mch nóo sau l hai nhỏnh tn cựng ca ng mch t sng thõn nn, ti mỏu cho mt di ca thu thỏi dng v mt gia thu chm 1.2 TAI BIN MCH NO THEO Y HC HIN I 1.2.1 nh ngha v phõn loi tai bin mch nóo 1.2.1.1 nh ngha Theo T chc Y t Th gii (WHO) nm 1989: Tai bin mch nóo l tỡnh trng mt t ngt hoc cp tớnh cỏc chc nng ca nóo, tn ti trờn 24 gi hoc dn ti t vong trc 24 gi Cỏc triu chng thn kinh khu trỳ phự hp vi s cp mỏu v nuụi dng ca ng mch nóo, loi tr yu t chn thng s nóo [3] 1.2.1.2 Phõn loi theo lõm sng Tai bin mch nóo chia lm th chy mỏu nóo v NMN Trong ú NMN xy mt mch mỏu b tc mt phn hoc ton b, khu vc nóo khụng c nuụi dng s b thiu mỏu hoc hoi t [3] Nhi mỏu nóo gm: huyt ng mch nóo; tc mch nóo; nhi mỏu nóo khuyt 1.2.2 Nhi mỏu nóo 1.2.2.1 nh ngha: nhi mỏu nóo l quỏ trỡnh bnh lý ú ng mch nóo b hp hoc b tc, lu lng tun hon ti vựng nóo ng mch nóo ú nuụi dng b gim trm trng, dn n chc nng vựng nóo ú b ri lon [3] 1.2.2.2 Nguyờn nhõn Cú nhiu nguyờn nhõn gõy NMN ú cú nguyờn nhõn ln ú l: huyt mch, co tht mch v nghn mch * Huyt mch (thrombosis): tn thng thnh mch ti ch, tn thng ú ln dn lờn ri gõy hp v tc mch phn ln va x ng mch Thng liờn quan cht ch vi tng huyt ỏp, x va ng mch, viờm ng mch v mt s nguyờn nhõn khỏc [3], [10], [11] * Tc mch (embolism): cc mỏu ụng di chuyn t mt mch mỏu xa nóo, ngun gc bnh lý tim mch nh hp van hai lỏ, rung nh, viờm ni tõm mc nhim khun , hoc cỏc mng va x cỏc mch mỏu b va x ng mch bong ra, theo dũng mỏu di chuyn lờn nóo, gõy tc mch Cỏc nguyờn nhõn khỏc nh tc mch nóo m, khụng khớ [10], [12] * Co tht mch (vasocontriction): l s mt cõn bng cỏc cht gión mch ca t bo ni mụ v s tng tng hp ca cỏc cht gõy co mch ng mch nóo, gõy co tht mch nóo, lm cn tr lu thụng mỏu; hay gp xut huyt di nhn, sau au na u Migraine, sau sang chn, sau sn git [1], [10] 1.2.2.3 Sinh lý bnh Trong tỡnh trng thiu mỏu nóo cc b, cú nhiu c ch (t iu ho, tun hon bng h) c phỏt ng m bo cung cp oxy cho vựng thiu mỏu Tn thng ca mụ nóo sau ni mch mỏu nóo b tai bin xut hin ph thuc vo lu lng mỏu n nuụi dng [13] Cỏc nghiờn cu cho thy, NMN s xy lu lng dũng mỏu nóo gim xung di 18 n 20ml/100g nóo/phỳt Trung tõm ca NMN l vựng hoi t cú lu lng dũng mỏu t 10 n 15 ml/100g nóo/phỳt, cũn xung quanh vựng ny (gi l vựng na ti) cú lu lng dũng mỏu l 20 n 25 ml/100g nóo/phỳt õy cỏc t bo nóo cũn sng nhng khụng hot ng Cỏc ri lon sinh húa vựng na ti cú th hi phc c tun hon c tỏi lp v mc bỡnh thng vũng ba gi u, õy cũn gi l vựng iu tr NMN Lu lng mỏu cng thp thỡ thi gian a n thiu mỏu nóo cc b cng sm, kh nng hoi t t bo thn kinh cng nhiu [14] Hỡnh 1.2 Vựng na ti (vựng iu tr) nhi mỏu nóo [15] 1.2.2.4 Lõm sng Thi gian xy NMN thng vo ban ờm hoc sỏng sm, phỏt cp tớnh, t ngt, cỏc triu chng lõm sng tng nhanh ti a t u, ý thc tnh tỏo hoc lỳ ln, ớt cú hụn mờ Lit dõy VII trung ng v lit na ngi cựng bờn tn thng bỏn cu i nóo, hoc lit dõy III, dõy VII ngoi vi bờn tn thng v lit na ngi bờn i din, nu tn thng vựng thõn nóo núi chung, cú th cú ri lon ngụn ng nu tn thng bờn bỏn cu nóo u th Ri lon c trũn: tiu tin hoc tiu tin khụng t ch Ri lon thn kinh thc vt nh tng huyt ỏp nh, th nhanh nụng, cú th tng tit m rói Ri lon tõm thn: d xỳc ng, trm cm [3], [13] Gm cú ba th lõm sng l Nhi mỏu nóo ln v ton b bỏn cu: thng xy NMN trờn 75% din tớch ca khu vc cp mỏu ca ng mch nóo gia v ng mch nóo trc hoc ton b ba khu vc ng mch phi hp vi [16] Nhi mỏu khuyt: l nhng nhi mỏu nh (kớch thc nh hn 1,5cm) nm sõu tn thng cỏc nhỏnh xiờn ca cỏc ng mch ln [3] Do tc nhng nhỏnh xiờn nờn gõy nhi mỏu nh v khu trỳ, mụ nóo hoi t c ly i thỡ cũn li mt xoang nh Cú s kt hp gia hi chng khuyt v tng huyt ỏp, x va ng mch v ỏi thỏo ng [17] Nhi mỏu vựng phõn thựy: gim lu lng mỏu ti nóo gõy tn thng gia vựng phõn b ca ng mch Nhi mỏu vựng ranh gii gia ng mch nóo gia v ng mch nóo sau gõy bỏn manh Nu tn thng bờn bỏn cu tri cú ri lon ngụn ng, mt chỳ ý na bờn thõn ngi [1] 1.2.2.5 Cỏc yu t nguy c ca tai bin mch nóo Cỏc yu t nguy c c chia thnh hai nhúm: nhúm yu t khụng bin i c v nhúm yu t cú th bin i c [17], [18], [19] Nhúm yu t khụng bin i c: Tui; Gii; Chng tc; a lý; Di truyn [18], [20] Nhúm yu t cú th bin i c * Tng huyt ỏp: c coi l nguy c hng u c ch bnh sinh ca TBMN T l TBMN ngi tng huyt ỏp so vi nhng ngi huyt ỏp bỡnh thng s tng t 2,9 ln (i vi n) n 3,1 ln (i vi nam) [18], [19] Dựng thuc huyt ỏp theo khuyn cỏo v thỏi iu tr huyt ỏp bnh nhõn TBMN th NMN v khụng cú ch nh dựng thuc tiờu si huyt (AHA/ASA 2005 Guideline Update) Mc huyt ỏp HAtt 220 hoc HAttr 120mmHg Thỏi Theo dừi (ch cho thuc h huyt ỏp cú cỏc bin chng nhi mỏu c tim, tỏch thnh ng HAtt 220 hoc HAttr 121 - 140mmHg HAttr > 140mmHg mch ch, phự phi, bnh nóo tng huyt ỏp) Labetalol 10 - 20mg tnh mch hoc, Nicardipin 5mg/gi (tnh mch) h khong 10 - 15% ch s s huyt ỏp Nitroprussid 0,5mg/kg/phỳt (tnh mch) h khong 10 - 15% ch s huyt ỏp * Ri lon chuyn hoỏ lipid: lipid huyt tng tn ti di dng kt hp vi apoprotein v c chia lm ba loi: lipoprotein trng lng phõn t thp; lipoprotein trng lng phõn t cao; triglycerid [19], [21], [22] * Tin s cn thiu mỏu nóo thoỏng qua: nguy c xy TBMN sau cn thiu mỏu thoỏng qua l 10% nm u tiờn; sau ú nm nm tip theo, mi nm cú t l 5% [19] Ngoi ra, cũn mt s yu t khỏc cng c xp vo nhúm ny nh cỏc bnh lý tim mch, ỏi thỏo ng, bộo phỡ, lm dng ru, tng homocystein mỏu, hp ng mch cnh cha cú triu chng, cỏc yu t ụng mỏu, tỡnh trng khỏng insulin, nghin thuc lỏ, s dng thuc nga thai, lm dng thuc v dựng thuc gõy nghin, ớt ng th lc, bnh t bo hỡnh lim, tng acid uric mỏu, nhim khun, yu t tõm lý [12], [18], [19], [21] 1.2.2.6 Xột nghim cn lõm sng Cỏc xột nghim thng quy * Xột nghim mỏu: urờ, creatinin, glucose, cholesterol LDL, cholesterol HDL, cholesterol v triglycerid [1], [3] * Chp X quang tim phi: nhm phỏt hin cỏc bnh lý phi, ph qun [3] * in tõm v siờu õm tim: nhm phỏt hin bnh lý tim [1] Cỏc xột nghim chuyờn bit * Xột nghim dch nóo - tu: NMN, dch nóo - ty trong, cỏc thnh phn dch nóo - ty khụng thay i [13] * in nóo: thng thy hot ng in nóo gim, nhng nhng thay i ny khụng c hiu [23] * Chp ng mch nóo: chp ng mch s hoỏ xoỏ nn cho hỡnh nh ng mch nóo rừ nột, phỏt hin c tc, hp mch mỏu, phỡnh mch, d dng mch, co tht mch nóo [23] * Chp ct lp vi tớnh (CLVT) s nóo - giai on sm, NMN cú cỏc biu hin rt kớn ỏo: mt di o, m nhõn u, xoỏ cỏc rónh cun nóo, du hiu ng mch tng m , gim m vt quỏ hai phn ba vựng phõn b ca ng mch nóo gia [16] - Hỡnh nh nhi mỏu - chy mỏu: cú s kt hp mt hỡnh nh tng t trng t nhiờn mt vựng gim t trng [10], [24] - Trờn thc t chp CLVT s nóo cho kt qu õm tớnh xp x mt phn ba s trng hp TBMN ó c chn oỏn lõm sng [10], [24] nhi mỏu nhi mỏu Hỡnh 1.3 Hỡnh nh nhi mỏu nóo trờn phim ct lp vi tớnh s nóo (Ngun: hinhanhhoc.com) 10 * Chp cng hng t v chp mch cng hng t: õy l phng phỏp hin i nht, rừ rng nhng vựng nóo tn thng, cú nhy cao, khụng b nhiu nh vựng h sau Cú th dng nh nhiu chiu, phng phỏp chp mch cng hng t khụng phi tiờm thuc cn quang v mch nóo Nhng phng phỏp ny cú nhc im l: khú phõn nh, d gõy nhm ln vi mt s tn thng khỏc khụng thiu mỏu nóo nhng cng cú thay i tng t nh u nóo, cỏc tn thng viờm nhim Hỡnh nh: ch yu tng tớn hiu thỡ T2 [25] * X hỡnh ti mỏu nóo bnh lý trờn mỏy chp ct lp phỏt in t dng v chp ct lp phỏt photon n: cung cp nhng hỡnh nh ng hc v quỏ trỡnh ti mỏu nóo, cỏc tn thng mch mỏu nóo, giỳp chn oỏn sm, chớnh xỏc cỏc tn thng mch nóo, b sung thờm cỏc thụng tin v hỡnh nh gii phu v hỡnh thỏi ca chp CLVT v cng hng t [25] * Siờu õm Doppler: phỏt hin du hiu tc, hp h ng mch cnh v ngoi s [3], [25] 1.2.2.7 Tiờn lng: ph thuc vo cỏc yu t sau: tui cao, tỡnh trng chung kộm; huyt ỏp tng cao, cú nhng cn tng huyt ỏp ỏc tớnh; ri lon ý thc nng; bi nhim phi, tit niu, loột cỏc im t ố; cú cỏc bnh ni khoa mn tớnh kt hp nh bnh tim, phi, thn, gan ; tin s TBMN c; cú t hai yu t nguy c tr lờn [26] 1.2.2.8 Chn oỏn Chn oỏn nhi mỏu nóo * Lõm sng Triu chng chn oỏn da vo nh ngha ca T chc Y t th gii: bnh t ngt, cú tn thng chc nng khu trỳ ca nóo, tn ti quỏ 24 gi (hoc t vong trc 24 gi), khụng cú yu t chn thng PH LC 3b THANG IM RANKIN (1957) Thang im ny c Rankin xut t nm 1957 nhm lng hoỏ mc tn thng ca bnh nhõn sau cỏc trng hp chn thng, bnh lý mch nóo, phu thut v cỏc bnh tt khỏc [74] Ni dung v cỏch cho im Biu hin Phõn Khụng cú triu chng Gim kh nng khụng ỏng k cú triu chng: cú th thc hin c cụng vic v hot ng thụng thng Gim kh nng nh: khụng thc hin c mi hot ng trc nhng cú th t lo cụng vic riờng khụng cn tr giỳp Gim kh nng mc va: cn tr giỳp phn no, nhng cú th i c khụng cn h tr Gim kh nng mc va: khụng i c nu khụng cú h tr v khụng th t phc v nhu cu bn thõn nu khụng c h tr Gim kh nng nng: phi nm li ging, i tiu tin khụng t ch v thng xuyờn cn ti s chm súc PH LC 3c CH S BARTHEL (1965) ỏnh giỏ kh nng thc hin cỏc hot ng sng hng ngy Mi hot ng c chia ba mc : c lp, cn tr giỳp, kim soỏt i tin v tiu tin c lp cú gii hn [75] STT Cỏc hot ng Lng giỏ im n ung - T xỳc n, t gp n 10 - Cn s giỳp - Ph thuc hon ton Tm - T tm - Cn s giỳp Kim soỏt i - T ch (bun i ngoi v bit gi) 10 ngoi - Thnh thong cn s giỳp - Cú ri lon, ri lon thng xuyờn Kim soỏt i - T ch i tiu 10 tiu - Thnh thong cú ri lon - Ri lon thng xuyờn Chm súc bn - T mt, ỏnh rng, chi u, co rõu thõn - Cn cú s giỳp Thay qun ỏo - T thay qun ỏo, i giy dộp 10 - Cn cú s giỳp , t lm c sau mt na thi gian hp lý - Ph thuc hon ton i i tin -T i i tin, ngi c nh v sinh 10 - Cn cú s giỳp v thng bng ci qun, ly giy - Khụng s dng c nh v sinh, i v sinh ti ging Di chuyn t - T chuyn c t ging sang gh 15 ging sang - Cn cú s giỳp nhng ớt 10 gh - Cn cú s tr giỳp ti a, ngi c - Khụng ngi c, nm ti ging i b trờn mt - T i c 50m 15 bng - i c 50m cú ngi dt, tay 10 - Khụng bc c, t y nu cú xe ln - Cn s giỳp hon ton 10 Leo bc thang - T lờn xung thm nh hay cu thang 10 - Leo c nhng cn dt, vn, nng - Khụng leo c Tng s im 100 PH LC DANH SCH MT S BI THUC C PHNG IU TR CHNG TRNG PHONG STT Tờn bi Xut x Tỏc dng Thnh phn Tờn bi Xut x Tỏc dng Thnh phn Tờn bi Tỏc dng Thnh phn Tờn bi Xut x Tỏc dng Thnh phn Tờn bi Xut x Tỏc dng Thnh phn Cỏc bi thuc c phng An cung ngu hong hon ễn bnh iu bin Thanh nhit gii c, khai khiu tnh thn Ngu hong, bt sng tờ giỏc, x hng, trõn chõu, chu sa, hựng hong, hong liờn, hong cm, chi t, ut kim, bng phin i tn giao thang T bnh c khớ nghi bo mnh Khu phong, nhit, dng huyt thụng lc Tn giao, hong cm, phc linh, sinh thch cao, bch thc, ng quy, phũng phong, khng hot, bch trut, bch ch, thc a, t tõn, xuyờn khung, cam tho, c hot, sinh a, t tõn o m thang Tỏo thp kh m hnh khớ khai ut Bỏn h, nam tinh, ch thc, phc linh, qut hng, cam tho, sinh khng Sõm ph thang Ph nhõn lng khng ch khớ hi dng, phự chớnh c thoỏt Nhõn sõm, ph t ch Tụ hp hng hon Thỏi bỡnh hu dõn hũa t cc phng Hng thm khai khiu, hnh khớ ch thng Bch trut, ụ tờ tit, chu sa, bch n hng, trm hng, inh hng, long nóo, huõn lc hng, mc hng, hng ph t, lờ lc, an tc hng, x hng, tt bỏt, tụ hp hng du B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T NGUYN HUY PHONG đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị thuốc trúng phong hoàn bệnh nhân nhồi mãu não giai đoạn cấp (trúng phong kinh lạc) Chuyờn ngnh : Y hc c truyn Mó s : 60.72.02.01 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGễ QUNH HOA TS TRN TH HNG THY H NI - 2016 LI CM N Lun ny c hon thnh bng s c gng ca tụi cựng vi s giỳp ca nhiu cỏ nhõn v th Nhõn dp hon thnh lun ny, vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin by t lũng cm n ti: Tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Nguyn Th Thu H Trng Khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni cựng ton th cỏc quý thy cụ Khoa ó tn tõm ging dy, truyn t nhng kin thc v kinh nghim quý bỏu cho tụi sut quỏ trỡnh hc Tụi xin chõn thnh cm n TS Ngụ Qunh Hoa Khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni; TS Trn Th Hng Thỳy Khoa t qu - Vin Y hc c truyn Quõn i l nhng ngi thy trc tip hng dn, ch bo tn tỡnh v to mi iu kin tt nht cho tụi hon thnh lun ny Tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Nguyn Minh H Giỏm c Vin Y hc c truyn Quõn i - ch nhim ti Nghiờn cu xõy dng quy trỡnh bo ch, ỏnh giỏ tớnh an ton v tỏc dng iu tr nhi mỏu nóo giai on cp ca thuc Trỳng phong hon Tụi xin by t lũng bit n ti: Ban Giỏm hiu, Phũng o to sau i hc, Khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni Ban Giỏm c, cỏc khoa phũng Vin Y hc c truyn Quõn i Ban Giỏm c, cỏc khoa phũng Vin Quõn Y 103 ó to mi iu kin thun li cho tụi hon thnh lun tt nghip ny Tụi xin vụ cựng bit n cỏc thy cụ ó ging dy, truyn th kin thc chuyờn mụn, xin vụ cựng bit n gia ỡnh, bn bố ng nghip ó ht lũng ng viờn, giỳp chia s khú khn cựng tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu va qua H Ni, thỏng 12 nm 2016 NGUYN HUY PHONG LI CAM OAN Tụi l Nguyn Huy Phong, lp Cao hc khúa 23, chuyờn ngnh Y hc C truyn, Trng i hc Y H Ni xin cam oan: õy l lun tụi trc tip thc hin vi s hng dn khoa hc ca TS Ngụ Qunh Hoa v TS Trn Th Hng Thỳy Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Nhng s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton trung thc v khỏch quan Nhng s liu v thụng tin ny ó c c s ni tin hnh nghiờn cu chp nhn v cho phộp ly s liu i tng nghiờn cu u tỡnh nguyn tham gia v ng ý cung cp thụng tin Tụi xin hon ton chu trỏch nhim v ni dung cam kt ny H Ni, thỏng 12 nm 2016 Tỏc gi lun Nguyn Huy Phong DANH MC CC CH VIT TT BN CLVT C HAtb HAtt HAttr NC Bnh nhõn Ct lp vi tớnh i chng Huyt ỏp trung bỡnh Huyt ỏp tõm thu Huyt ỏp tõm trng Nghiờn cu N0 Ngy bt u tin hnh nghiờn cu N5 Sau ngy iu tr N10 Sau 10 ngy iu tr N15 Sau 15 ngy iu tr n NMN TBMN YHCT YHH S lng bnh nhõn Nhi mỏu nóo Tai bin mch nóo Y hc c truyn Y hc hin i X SD Giỏ tr trung bỡnh lch chun MC LC T VN CHNG .3 TNG QUAN 1.1 C IM GII PHU MCH MU NO 1.2 TAI BIN MCH NO THEO Y HC HIN I 1.2.1 nh ngha v phõn loi tai bin mch nóo 1.2.2 Nhi mỏu nóo 1.3 TAI BIN MCH NO THEO Y HC C TRUYN 14 1.3.1 Quan nim, nguyờn nhõn, c ch bnh sinh ca chng trỳng phong 14 1.3.2 Phõn loi, iu tr trỳng phong 17 1.3.3 Mt s nghiờn cu v iu tr trỳng phong giai on cp bng thuc Y hc c truyn .21 1.4 BI THUC TRNG PHONG HON .24 1.4.1 Ngun gc 24 1.4.2 Cỏc v thuc bi thuc nghiờn cu 25 CHNG 29 CHT LIU - I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 29 2.1 CHT LIU NGHIấN CU 29 2.1.1 Thuc nghiờn cu 29 2.1.2 Thuc Y hc hin i dựng cho phỏc nn: 30 2.2 I TNG NGHIấN CU 30 2.2.1 Tiờu chun chn bnh nhõn .30 2.2.2 Tiờu chun loi tr 31 2.3 PHNG PHP NGHIấN CU 31 2.3.1 Thit k nghiờn cu: Phng phỏp th nghim lõm sng m cú i chng 31 2.3.2 Cỏch chn mu: Chn 60 BN theo c mu thun tin, chia lm hai nhúm 31 2.3.3 Phng phỏp phõn tớch s liu 35 2.3.4 Phng phỏp khng ch sai s 36 2.4 KHA CNH O C CA TI 36 2.5 THI GIAN V A IM NGHIấN CU 36 CHNG 38 KT QU NGHIấN CU 38 3.1 C IM CHUNG CA BNH NHN NGHIấN CU 38 3.1.1 Tui, gii 38 3.1.2 Thi gian v c im phỏt 39 3.1.3 Cỏc yu t nguy c 40 3.1.4 Triu chng lõm sng 41 3.1.5 Mc lit theo Orgogozo, Barthel, Rankin lỳc vo vin .42 3.1.6 c im tn thng trờn phim chp ct lp vi tớnh s nóo 43 3.1.7 c im v rờu li, cht li v mch theo y hc c truyn .44 3.2 KT QU IU TR 45 3.2.1 Kt qu phc hi lit theo thang im Orgogozo 45 3.2.2 Kt qu phc hi lit theo ch s Barthel 47 3.2.3 Kt qu iu tr theo thang im Rankin 51 3.2.4 Bin i ca ch s mch, huyt ỏp 53 3.2.5 Bin i ca mt s ch s sinh húa 54 3.3 TC DNG KHễNG MONG MUN 55 3.3.1 Tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng .55 Theo dừi quỏ trỡnh ung thuc ca BN nhúm NC chỳng tụi thy din bin lõm sng ca BN bỡnh thng Khụng cú trng hp no phi b d liu trỡnh iu tr vỡ tỏc dng khụng mong mun ca thuc nh: ri lon tiờu húa; 55 mn nga, ni m ay 55 3.3.2 Tỏc dng khụng mong mun trờn cn lõm sng 55 CHNG 57 BN LUN 57 4.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU .57 4.1.1 Tui v gii 57 V tui: Kt qu biu 3.1, cho thy bnh nhõn NMN giai on cp NC ny gp nhiu la tui khỏc (tr nht l 33 tui v gi nht l 84 tui) c hai nhúm BN ch yu chung nhúm tui t 51 tr lờn chim 90,0% Trong ú la tui mc bnh nhiu nht: nhúm NC l trờn 70 chim 36,67%; nhúm C l t 61 70 chim 36,67% Phõn b tui trung bỡnh: nhúm NC (66,87 10,99); nhúm C (62,80 12,52) 57 4.1.2 Thi gian v c im phỏt 59 4.1.3 Yu t nguy c 61 4.1.4 c im triu chng lõm sng v mc lit lỳc vo vin 62 4.1.5 Phõn b bnh nhõn trc iu tr theo thang im Orgogozo, ch s Barthel v thang im Rankin 63 4.1.6 c im tn thng trờn phim chp ct lp vi tớnh s nóo 64 4.1.7 c im v rờu li, cht li v mch theo y hc c truyn .65 4.2 KT QU IU TR 66 4.2.1 Kt qu iu tr theo thang im Orgogozo .66 4.2.2 Kt qu iu tr theo ch s Barthel 67 4.2.3 Kt qu iu tr theo thang im Rankin 70 4.2.4 S thay i ca ch s mch, huyt ỏp .71 4.2.5 Bin i ca ch sinh húa 73 Theo bng 3.18 cho thy: 73 4.3 TC DNG KHễNG MONG MUN 74 4.3.1 Tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng .74 4.3.2 Tỏc dng khụng mong mun trờn cn lõm sng 75 KT LUN 77 Theo dừi quỏ trỡnh ung thuc ca BN nhúm NC chỳng tụi thy din bin lõm sng ca BN bỡnh thng Khụng cú trng hp no phi b d liu trỡnh iu tr vỡ tỏc dng khụng mong mun ca thuc nh: ri lon tiờu húa; 77 mn nga, ni m ay 77 KIN NGH 78 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 2.1 Tiờu chun chn bnh nhõn theo Y hc c truyn 31 Bng 2.2 Phõn loi huyt ỏp theo JNC - VI 33 Bng 3.1 c im phỏt 40 Bng 3.2 c im mt s yu t nguy c 40 Bng 3.3 Triu chng lõm sng lỳc vo vin 41 Bng 3.4 Phõn loi mc trng thỏi chc nng thn kinh theo 42 thang im Orgogozo trc iu tr 42 Bng 3.5 Phõn loi mc v kh nng hot ng c lp ca BN theo thang im Barthel trc iu tr 42 Bng 3.6 Phõn loi mc lit theo thang im Rankin trc iu tr 42 Bng 3.7 V trớ tn thng trờn phim chp CLVT s nóo 43 Bng 3.8 Kớch thc tn thng trờn phim chp CLVT s nóo 43 Bng 3.9 c im cht li 44 Bng 3.10 c im rờu li 45 Bng 3.11 c im mch 45 Bng 3.12 So sỏnh tin trin lit ca thang im Orgogozo 46 Bng 3.13 So sỏnh mc chờnh Orgogozo theo thi gian iu tr 46 Bng 3.14 So sỏnh tin trin lit ca ch s Barthel 47 theo thi gian iu tr 48 Bng 3.15 So sỏnh mc chờnh ca ch s Barthel 49 theo thi gian iu tr 49 Bng 3.16 So sỏnh tin trin ca thang im Rankin 51 theo thi gian iu tr 51 So sỏnh tin trin lit ca thang im Rankin theo thi gian iu tr mi nhúm, s khỏc bit cú ý ngha thng kờ vi p < 0,05; gia hai nhúm, s khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 51 Bng 3.17 Bin i ch s mch, huyt ỏp trc v sau iu tr 53 Bng 3.18 Bin i ch s sinh húa trc v sau iu tr 54 Bng 3.19 Bin i ch s huyt hc trc v sau iu tr 55 Bng 3.20 Bin i ch s sinh húa trc v sau iu tr 56 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn b v tui 38 Biu 3.2 Phõn b v gii tớnh .39 Biu 3.3 Thi gian phỏt .39 Biu 3.4 So sỏnh im trung bỡnh Orgogozo 46 theo thi gian iu tr 46 Nhn xột: trc iu tr im trung bỡnh: nhúm NC (65,83 11,53); nhúm C (68,67 11,96) Trong quỏ trỡnh iu tr im trung bỡnh ca hai nhúm u tng Sau iu tr im trung bỡnh: nhúm NC (75,67 9,63); nhúm C (76,0 10,70) S khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 .46 Biu 3.5 So sỏnh kt qu dch chuyn lit 47 theo thang im Orgogozo .47 Biu 3.6 So sỏnh im trung bỡnh Barthel 49 theo thi gian iu tr .49 Nhn xột: trc iu tr im trung bỡnh: nhúm NC (50,33 16,13); nhúm C (53,0 14,95) Trong quỏ trỡnh iu tr im trung bỡnh ca hai nhúm u tng Sau iu tr im trung bỡnh: nhúm NC (66,17 14,24); nhúm C (62,33 14,13) S khỏc bit cú ý ngha thng kờ vi p < 0,05 49 Biu 3.7 Kt qu dch chuyn lit theo ch s Barthel 50 Biu 3.8 Kt qu dch chuyn lit theo thang im Rankin 52 Kt qu biu 3.4, cho thy trc iu tr im trung bỡnh: nhúm NC (65,83 11,53); nhúm C (68,67 11,96) Trong quỏ trỡnh iu tr im trung bỡnh ca hai nhúm u tng Sau iu tr im trung bỡnh: nhúm NC (75,67 9,63); nhúm C (76,0 10,70) S khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 .66 Kt qu bng 3.13, cho thy mc chờnh theo thang im Orgogozo trc v sau iu tr nhúm NC v nhúm C ln lt l: 9,83 5,17 v 7,33 5,37 So sỏnh mc chờnh gia hai nhúm theo thi gian iu tr, s khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 .66 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 H ng mch nóo [9] Hỡnh 1.2 Vựng na ti (vựng iu tr) nhi mỏu nóo [15] Hỡnh 1.3 Hỡnh nh nhi mỏu nóo trờn phim ct lp vi tớnh s nóo Hỡnh 1.4 a long 25 Hỡnh 1.5 Hc u 26 Hỡnh 1.6 Hc din thn 26 Hỡnh 1.7 Trn bỡ 27 Hỡnh 2.1 Ch phm Trỳng phong hon 29 3,6,9,24,25,26,28,36,37,38,45,46,48,49,51,104 1,2,4,5,7,8,10-23,27,29-35,39-44,47,50,52-103,105- ... Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị thuốc “Trúng phong hoàn” bệnh nhân NMN giai đoạn cấp (trúng phong kinh lạc, thể can thận âm hư) Tìm hiểu tác dụng không mong muốn thuốc “Trúng phong hoàn” lâm sàng... dụng lâm sàng Để đánh giá tác dụng chế phẩm lâm sàng tiến hành nghiên cứu thuốc “Trúng phong hoàn” điều trị NMN cấp (trúng phong kinh lạc, thể can thận âm hư) với hai mục tiêu sau: Đánh giá tác. .. “Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế, đánh giá tính an toàn tác dụng điều trị nhồi máu não giai đoạn cấp thuốc Trúng phong hoàn” Trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ quốc phòng, sau hoàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của thuốc “trúng phong hoàn” trên bệnh nhân nhồi mãu não giai đoạn cấp (trúng phong kinh lạc) , Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của thuốc “trúng phong hoàn” trên bệnh nhân nhồi mãu não giai đoạn cấp (trúng phong kinh lạc) , Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của thuốc “trúng phong hoàn” trên bệnh nhân nhồi mãu não giai đoạn cấp (trúng phong kinh lạc) , CHẤT LIỆU - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan