Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của cao lỏng sóng rắn trên bệnh nhân zona

104 364 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2017, 16:20

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ======= O THANH HOA Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị cao lỏng sóng rắn bệnh nhân Zona Chuyờn ngnh : Y hc c truyn Mó s : 60720201 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TH PHNG PGS.TS NGUYN QUí THI H NI 2016 LI CM N Trong quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v thc hin lun vn, tụi ó nhn c s quan tõm giỳp rt nhiu ca nh trng, c quan, bnh vin, gia ỡnh v bn bố Tụi xin trõn trng cm n ng y, Ban giỏm hiu, Phũng qun lý v o to Sau i hc, Khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni ó to mi iu kin thun li cho tụi sut thi gian hc v thc hin lun ny Tụi xin trõn trng cm n ti ng y, Ban giỏm hiu, Khoa Y hc c truyn - Trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn ó quan tõm to iu kin tt nht cho tụi cụng tỏc, hc v nghiờn cu hon thnh lun ny Vi tt c lũng kớnh trng v bit n sõu sc tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Th Phng, PGS.TS Nguyn Quý Thỏi nhng ngi thy ó trc tip dy d, õn cn ch bo tụi sut thi gian hc Cao hc, ngi ó dỡu dt, hng dn tụi hc nghiờn cu v thc hin luõn ny cú c kt qu nghiờn cu hụm tụi xin chõn thnh cm n cỏc bỏc s, iu dng v cỏc nhõn viờn Khoa Da liu Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn, nhng bnh nhõn thõn yờu iu tr ti Khoa Da liu ó tn tỡnh giỳp tụi quỏ trỡnh thu thp s liu gúp phn quan trng cho thnh cụng ca ti Cui cựng tụi xin gi li cm n n b, m hai bờn, chng v trai yờu quý, gia ỡnh, lp Cao hc y hc c truyn khúa 23 v bn bố ó luụn bờn hu thun, ng viờn v giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun ny Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, thỏng 11 nm 2016 o Thanh Hoa LI CAM OAN Tụi l o Thanh Hoa, lp Cao hc khúa 23, chuyờn ngnh Y hc C truyn, Trng i hc Y H Ni xin cam oan: õy l lun tụi trc tip thc hin vi s hng dn khoa hc ca GS.TS Th Phng v PGS.TS Nguyn Quý Thỏi Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Nhng s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton trung thc v khỏch quan Nhng s liu v thụng tin ny ó c c s ni tin hnh nghiờn cu chp nhn v cho phộp ly s liu i tng nghiờn cu u tỡnh nguyn tham gia v ng ý cung cp thụng tin Tụi xin hon ton chu trỏch nhim v ni dung cam kt ny H Ni, thỏng 11 nm 2016 Tỏc gi o Thanh Hoa CC CH VIT TT BN : Bnh nhõn BV : Bnh vin C : i chng T : iu tr DTCT : Din tớch c th LS : Lõm sng N(N0, N3, N7, N10) : Ngy iu tr NC : Nghiờn cu NC : Nhúm i chng NNC : Nhúm nghiờn cu TCLS : Triu chng lõm sng VZA : Virus Zona WHO : T chc Y t th gii (World Health Organization) YHCT : Y hc c truyn YHH : Y hc hin i (Varicella zoster virus) MC LC CC CH VIT TT .5 DANH MC BNG 16 DANH MC HèNH 19 T VN .1 CHNG TNG QUAN .3 1.1 NGUYấN NHN, C CH BNH SINH, CHN ON, IU TR ZONA THEO Y HC HIN I 1.1.1 Nguyờn nhõn 1.1.2 C ch bnh sinh .5 1.1.3 Triu chng lõm sng 1.1.3.1 Tn thng trờn da 1.1.3.2 Cỏc triu chng ton thõn 1.1.3.3 Cỏc th lõm sng .6 1.1.3.4 Tin trin 1.1.3.5 Bin chng 1.1.4 au bnh Zona 1.1.5 Cn lõm sng 10 1.1.5.1 Bch cu v cụng thc bch cu 10 1.1.5.2 Chn oỏn t bo Tzanck 10 1.1.6 iu tr bnh Zona 11 1.1.6.1 Liu phỏp khỏng virus 11 1.1.6.2 iu tr au Zona .12 1.2 NGUYấN NHN, C CH BNH SINH, CHN ON, IU TR ZONA THEO Y HC C TRUYN 15 1.2.1 S lc quan nim viờm v au theo YHCT 15 1.2.2 Quan nim v Zona theo YHCT .16 1.2.3 Nguyờn nhõn v c ch bnh sinh Zona theo YHCT .17 1.2.4 Cỏc th Zona theo YHCT 18 1.2.4.1 Th thp nhit .18 1.2.4.2 Th thp c thnh 18 1.2.4.3 Th khớ tr huyt 18 1.3 MT S NGHIấN CU IU TR BNH ZONA TRONG V NGOI NC 18 1.3.1 Nghiờn cu iu tr bnh Zona trờn th gii 18 1.3.2 Nghiờn cu iu tr bnh Zona nc 20 1.4 TNG QUAN V V THUC NGHIấN CU 22 CHNG 28 CHT LIU, I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 28 2.1 CHT LIU NGHIấN CU 28 2.2 I TNG NGHIấN CU 28 2.2.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn theo YHH 28 2.2.2 Tiờu chun la chn bnh nhõn theo YHCT 29 2.2.3 Tiờu chun loi tr bnh nhõn 29 2.3 PHNG PHP NGHIấN CU 29 2.3.1 Thit k nghiờn cu .29 2.3.2 Mu nghiờn cu 30 2.3.3 K thut thu thp s liu .30 2.3.4 Ch tiờu nghiờn cu .32 2.3.4.1 c im chung ca i tng nghiờn cu 32 - Tui, gii, thi gian mc bnh, 32 - Du hiu phỏt 32 - Phõn b v trớ tn thng 32 - Triu chng au Zona (4 tớnh cht chớnh) .32 - Cỏc loi tn thng c bn 32 - Du hiu lõm sng khỏc: st, hch ph cn, lit VII ngoi biờn, .32 - Cỏc bnh kt hp 32 - Phõn b th bnh YHCT 32 2.3.4.2 Kt qu iu tr .32 - Kt qu iu tr chung 32 2.3.4.3 Tỏc dng khụng mong mun 32 Theo dừi cỏc tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng v cn lõm sng 32 - Lõm sng: mt mi, au u,chúng mt,bun nụn, nụn, khú tiờu,d ng thuc, trng cỏ 32 2.3.5 Phng phỏp ỏnh giỏ 32 2.3.5.1 S ci thin mc au .32 2.3.5.2 Tỏc dng ci thin gic ng 33 2.3.5.3 Kt qu iu tr chung 33 2.3.6 X lý s liu 34 2.3.7 o c nghiờn cu 34 Chng 35 KT QU NGHIấN CU 35 3.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU 35 3.1.1 c im phõn b bnh nhõn theo tui ca nhúm nghiờn cu .35 3.1.2 Phõn b theo gii 35 3.1.3 Phõn b thi gian b bnh ca nhúm nghiờn cu .36 3.1.4 c im phõn b bnh nhõn theo du hiu phỏt 36 3.1.5 Phõn b v trớ tn thng da ca nhúm nghiờn cu 37 3.1.6 Phõn b tớnh cht au ca nhúm nghiờn cu 38 3.1.7 Cỏc loi tn thng c bn 39 3.1.8 Cỏc du hiu lõm sng khỏc ca nhúm nghiờn cu 39 3.1.9 Bnh kt hp vi Zona 40 3.1.10 c im phõn b theo th bnh YHCT gia hai nhúm 40 3.2 KT QU IU TR .41 3.2.1 Kt qu ci thin mc au .41 3.2.1.1 Hiu qu ci thin mc au theo thang im Likert 41 3.2.1.2 So sỏnh thi gian ht au .43 3.2.1.4 Thi gian ht au trung bỡnh c hai nhúm .43 3.2.2 Kt qu ci thin mt s triu chng ngoi da 45 3.2.2.1 Kt qu ci thin cỏc triu chng ngoi da theo thi gian 45 3.2.2.2 Thi gian ht cỏc triu chng ngoi da 46 3.2.3 Tỏc dng ci thin gic ng 46 3.2.4 Kt qu iu tr chung sau 10 ngy iu tr hai NNC 48 3.2.5 Kt qu iu tr theo th bnh YHCT nhúm Nghiờn cu 49 3.2.5.1 Kt qu gim au theo th bnh YHCT nhúm Nghiờn cu 49 3.2.5.2 Kt qu ci thin cỏc triu chng ngoi da theo th bnh YHCT nhúm Nghiờn cu 49 3.2.5.3 Kt qu ci thin triu chng mt ng theo th bnh YHCT nhúm Nghiờn cu .52 3.2.5.4 Kt qu iu tr chung theo th bnh YHCT nhúm Nghiờn cu .52 Nhn xột: C hai th YHCT u cú s bnh nhõn t hiu qu tt chim t l cao vi 73,7% th thp nhit v 63,6% thp c thnh Khụng cú bnh nhõn no t kt qu kộm v trung bỡnh S khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 53 3.3 TC DNG KHễNG MONG MUN 53 3.3.1 Mt s tỏc dng khụng mong mun 53 3.3.2 Ch s huyt hc ca nhúm nghiờn cu 53 Nhn xột: Kt qu xột nghim cỏc ch s huyt hc ca hai nhúm nghiờn cu t ngy u tiờn (N0) n ngy th 10 iu tr (N10) cho thy; cỏc ch s Hng cu, ch s Hemoglobin, ch s Bch cu v ch s Tiu cu ca cỏc bnh nhõn b bnh Zona u nm gii hn bỡnh thng Cú s tng ng v cỏc ch s huyt hc cỏc nhúm nghiờn cu trc v sau iu tr vi p > 0,05 54 3.3.3 Ch s sinh húa ca nhúm nghiờn cu .54 Chng 56 BN LUN .56 4.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU 56 4.1.1 Phõn b theo tui 56 Bnh Zona cú th gp bt kỡ la tui no, nhng c bit tui cng cao thỡ t l mc bnh cng tng v di chng au cng nhiu Khi iu tr kp thi thỡ a s bnh nhõn triu chng au s gim rừ rt v ớt li di chng [2], [16] 56 Theo ng Vn Em (2005), nghiờn cu trờn 43 BN Zona trờn 50 tui chim 79,07% [18] Nghiờn cu ca V Ngc Vng (2006), 100% bnh nhõn u trờn 50 tui, cao nht l 85 tui [37] .56 Trong nghiờn cu ca chỳng tụi, bnh cng xut hin mi la tui vi nhúm b bnh chim t l cao nht l t 50 69 tui Cú s tng ng v tui gia hai nhúm bnh nhõn nghiờn cu vi p > 0,05 56 Nhỡn chung, bnh nhõn thng gp kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi ch yu trờn 50 tui l tng ng so vi cỏc kt qu nghiờn cu trc ú õy l la tui cn lu ý khỏm xột v iu tr vỡ tui cng cao thỡ sc khỏng gim v mc nhiu bnh kt hp ú t l mc bnh Zona cng tng v di chng li cng nhiu ng thi kh nng ỏp ng vi iu tr cng gim so vi tui tr 56 4.1.2 Phõn b theo gii 56 Nhiu nghiờn cu cho thy rng t l mc bnh Zona theo gii gn xp x nh nhau, hoc nu cú s khỏc bit thỡ khụng nhiu, cỏc tỏc gi ny cng khụng tỡm thy s liờn quan c bit no ca bnh v gii tớnh [1],[3],[23] 56 Kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi cú t l bnh nhõn n cao hn bnh nhõn nam c hai nhúm nghiờn cu v nhúm i chng, t l bnh nhõn n c hai nhúm nghiờn cu 71 T bng 3.24 cho thy thi gian khụ tn thng c hai th YHCT u vũng ngy iu tr Trong ú cú 84,2% s bnh nhõn th thp nhit khụ tn thng vũng ngy, kt qu ny th thp c thnh l 90,9% S khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 Nh vy s ci thin cỏc thng tn ngoi da ca th thp nhit cú xu hng tt hn th thp c thnh iu ny cng phự hp vi bnh cnh lõm sng ca bnh nhõn n iu tr giai on phỏt (th thp nhit) s cú hiu qu tt hn nhng bnh nhõn iu tr giai on ton phỏt (th thp c thnh) Tuy nhiờn cú th c mu ca chỳng tụi nh nghiờn cu thi gian ngn nờn s khỏc bit õy l khụng ỏng k Cn nghiờn cu c mu ln hn ỏnh giỏ khỏch quan hn tỏc dng ca Cao lng Súng rn trờn hai th bnh YHCT 4.2.5.3 Kt qu ci thin triu chng mt ng theo th bnh YHCT nhúm Nghiờn cu Trc b bnh tỡnh trng gic ng ca bnh nhõn c hai th YHCT l tng ng nhau, ti thi im b bnh tỡnh trng gic ng b gim khỏ rừ rt, ú th thp c thnh vi tỡnh trng mn v v au rỏt nhiu cht lng gic ng cú xu hng gim trm trng hn th thp nhit, nhiờn s khỏc bit ny khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 Sau 3,7 v 10 ngy iu tr vi s ci thin cỏc triu chng ngoi da v tỡnh trng au, cht lng gic ng ca bnh nhõn cng c ci thin ỏng k v ngy N10 th thp c thnh ci thin khỏ hn th thp nhit vi s gi ng trung bỡnh l 7,55 0,82 gn tr v so vi bỡnh thng S khỏc bit gia hai th YHCT l nh vi p > 0,05.) Tỡnh trng gic ng ca bnh nhõn cú liờn quan n tỡnh trng au v tn thng da bnh cnh Zona, ú nhng giai on u ca bnh, 72 tỡnh trng bnh cng nng cng nh hng nghiờm trng n gic ng ca bnh nhõn Do ú th thp c thnh cú xu hng nh hng n gic ng ca bnh nhõn nhiu hn Tuy nhiờn quỏ trỡnh iu tr cỏc mn ó v nhiu kh nng thuc tip xỳc trc tip v ngm qua da c nhiu hn th thp nhit, bnh nhõn bt au thỡ gic ng s dn tr v bỡnh thng, ú th thp c thnh li cú xu hng ci thin gic ng tt hn th thp nhit Tuy nhiờn s khỏc bit gia hai th l khụng ỏng k 4.2.5.4 Kt qu iu tr chung theo th bnh YHCT nhúm Nghiờn cu T bng 3.26 cho thy c hai th YHCT u cú s bnh nhõn t hiu qu tt chim t l cao vi 73,7% th thp nhit v 63,6% thp c thnh Khụng cú bnh nhõn no t kt qu kộm v trung bỡnh S khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 4.2.6 Tỏc dng lõm sng khụng mong mun Khụng ghi nhn c trng hp no gp tỏc dng khụng mong mun nh a chy, mn nga, kớch ng da quỏ trỡnh 10 ngy iu tr nhúm nghiờn cu S thay i v cỏc thụng s cn lõm sng khụng ỏng k vi p > 0,05 iu ny cho thy tớnh an ton ca liu phỏp iu tr trờn lõm sng Kt qu trờn phự hp vi kt qu trờn thc nghim nghiờn cu phn ng kớch ng da niờm mc bụi dch chit Súng rn trờn th nhn thy da, niờm mc hng nht, khụng xut huyt, khụng phự, khụng cú phn ng kich ng Lụng th mc nhanh, mt, khụng xự, khụng rng c bit vựng co lụng bụi thuc hng ngy, lụng phỏt trin nhanh, khụng cú s khỏc bit Mt th khụng phự n, khụng sng ty, phn x tt vi ỏnh sỏng v kớch thớch Tuy nhiờn quỏ trỡnh thc nghim chỳng tụi nhn thy, mt th nu tip xỳc trc tip vi dch chit, phn niờm mc v giỏc mc cú phn ng cng t (n, ty ) dn ti phự n Kt qu thớ nghim cng cho thy dch chit lỏ 73 súng rn ti (liu 20g/kg) v súng rn khụ (liu 10g/kg) liu cao gp 50 ln s dng trờn thc t khụng nh hng ti c quan to mỏu, ch s creatinin khụng tng, cú tng nh SGOT v SGPT khong tun th dựng thuc v gim dn, n nh tun th dựng thuc ca ng vt thớ nghim, iu ny cho thy s dng Cao lng súng rn bụi trờn tn thng Zona l khỏ an ton, trỏnh bụi trc tip cao lng súng rn lờn vựng mt, thi gian s dng t 7-10 ngy 74 KT LUN Kt qu nghiờn cu 60 bnh nhõn, 30 bnh nhõn ung thuc Acyclovir v Neurontin kt hp vi bụi Cao lng Súng rn v 30 bnh nhõn ung thuc Acyclovir v Neurontin kt hp vi dựng kem Acyclovir V mt lõm sng bc u cho thy: Tỏc dng h tr iu tr ca Cao lng Súng rn trờn bnh nhõn Zona Cao lng Súng rn cú tỏc dng h tr iu tr tt bnh nhõn Zona vi - Hiu qu gim au theo thang im Likert trung bỡnh t 7,30 1,29 ti N0 xung cũn 0,83 1,23 N10 vi s ngy ht au trung bỡnh l 9,40 2,47 Kt qu ny tt hn nhúm i chng vi p < 0,05 - Thi gian úng vy tn thng trung bỡnh l 3,8 1,63 ngy v thi gian bong vy hon ton trung bỡnh l 7,6 1,22 Kt qu ny tt hn nhúm i chng vi p < 0,05 - Hiu qu ci thin gic ng, sau 10 ngy iu tr thi lng ng trung bỡnh ca bnh nhõn l 7,50 0,97 gi gn nh tr v bỡnh thng so vi trc b bnh 7,57 0,63 gi - Hiu qu iu tr theo Y hc c truyn gia hai th thp nhit v thp nhit thnh v ci thin tớnh cht au, thi gian hi phc triu chng da cng nh ci thin gic ng l nh vi p > 0,05 Tỏc dng khụng mong mun ca Cao lng Súng rn h tr iu tr Zona trờn lõm sng Trong quỏ trỡnh iu tr khụng ghi nhn c trng hp bnh nhõn no b a chy, kớch ng da, ni ban sau bụi Cao lng Súng rn Cho thy tớnh an ton ca liu phỏp iu tr 75 KIN NGH Phỏc Acyclovir v neurontin phi hp vi Cao lng Súng rn cú hiu qu tt iu tr bnh Zona, gim au nhanh, ci thin tt gic ng, tớnh an ton cao nờn c ỏp dng rng cho bnh nhõn Zona Nờn c tip tc nghiờn cu thnh ch phm thớch hp s dng d dng thun tin cho bnh nhõn v phi hp iu tr trờn bnh nhõn Zona th nng hn TI LIU THAM KHO Bựi Khỏnh Duy (2008), Zona, Giỏo trỡnh bnh da v hoa liu, NXB Quõn i nhõn dõn, 193 - 195 Trn Vn Tin, V Huy Lng (2012), Nghiờn cu tỡnh hỡnh, c im lõm sng ca bnh Zona ti bnh vin Da liu trung ng t 1/2008 n 12/2011 Tp Y hc Vit Nam thỏng s 2/2012, tr 26 29 Arnold H.L., Odom R.B., James W.D., (1990), Varicella- Zoster Andrews Disease of the Skin, 447 - 453 Kenneth Schmader (2006), Treatment and Prevention Strategiộ for Herpes zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults, Clinical Geriatrics, Vol.14 - Issue January, 26 - 33 2000 33 23450 Dip Trung Phong (2000) Thuc thang kt hp bụi ngoi iu tr 33 lt iu tr Zona, Tp ụng y Qung Tõy 23450 20001-21 Trn t Xỏn, Huyờn Quc Huy (2000), iu tr lõm sng ụng y cỏc bnh chuyờn khoa Da liu, Nh xut bn Y t nhõn dõn, 1-21 Nguyn Th Lai (2005), Nghiờn cu mt s c im ca Zona ngi cao tui v hiu qu ca Acyclovir iu tr Zona, Tp Y hc thc hnh, s 10, 23 - 26 Mary Ann E., Zagaria M.S., et al (2004), Herpes Zoster or Shingles is painful, U.S Pharcmacist, Vol.29, No.12, 33 - 38 Mounsey A.L., Matthew L.G., Slawson D.C., (2005), Herpes Zoster and postherpetic neuralgia: prevention and management, American Family Physician, Vol.72, No.6, 1075 1080 10 Katz J., Cooper E.M., Walther R.R., et al (2004), Acute Pain in Herpes Zoster and Its Impact on Health - Related Quality of life, CID, Vol.39, No.3, 342 - 348 11 Hood A.F., (2000), Viral infection, Pathology of the skin, Mc Graw Hill, 469 - 504 12 Hong Vn Minh (2002), Zona, Chn oỏn bnh da liu bng hỡnh nh v cỏch iu tr NXB Y hc I, 199 - 203 13 Nguyn Th Lai (2001), Mt s nhn xột lõm sng qua 32 trng hp Zona, cụng trỡnh khoa hc 1998 - 2001, Bnh vin Hu ngh, NXB Y hc, 80 - 85 14 Nguyn Vn Chng (2004), au thn kinh, Thc hnh lõm sng thn kinh hc, NXB Y hc, II, 223 - 229 15 Desmond R.A., Weiss H.I., Arrani R.B., et al (2002), Clinical applications for change - point analysis of Herpes Zoster pain, J of pain and symptome management, Vol.27, No.6, 510 - 516 16 Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J et al (2007) Recommendations for the management of herpes zoster Clin Infect.Dis 44 Suppl 1: S1-26 17 Kenneth Schmader (2006), Treatment and Prevention Strategiộ for Herpes zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults, Clinical Geriatrics, Vol.14-Issue 1- January, 26-33 18 ng Vn Em, Ngụ Xuõn Nguyt (2005), Nghiờn cu mt s tỡnh hỡnh v c im lõm sng bnh Zona iu tr ni trỳ ti Khoa Da liu - Bnh vin Trung ng Quõn i 108, Tp Y hc thc hnh s 3, 27 29 19 Hass N., Holle E., et al (2001), Acute Herpes Zoster neuralgia : retrospective analysis of clinical aspects and responsiveness, Dermatology, Vol.202, No.4, 302 - 307 therapeutic 20 Habif T., (2005), Herpes Zoster (Shingles), Skindisease diagnosis and treatment, Elsevier Mosby, 210 - 215 21 o Vn Phan (2005), Dc lý hc lõm sng, NXB Y hc, 206 - 210 22 Strau S.E., Schmader K.E., Oxmas M.N., (2003), Herpes Zoster, Fitzpatricks Dermatology in General Medecine, Sixth edision, Vol.2, 2070 - 2080 23 Khoa YHCT - Trng i hc Y H Ni(2006), Bnh ng quan Y hc c truyn, nh xut bn Y hc, 46 - 47 24 2000 49 Tụn V (2000), ỏnh giỏ hiu qu iu tr Zona bng Cao Th ti t trờn 49 bnh nhõn, Tp ụng Tõy Y kt h 25 2002 23 Dng i Bỡnh (2002), 23 vớ d iu tr bnh Zona bngThanh i, Tp Bỏc s lõm sng Trung Quc 26 2002 An V Cn (2002), iu tr bnh Zona bng i hong, Tp Y dc v sc khe 27 2001 Cao Vn Chớnh (2001), iu tr bnh Zona bng Sinh i hong v ming dỏn lnh bờn ngoi, Tp Trung y H Bc 28 2002 Lu Thnh Quyờn (2002), ỏnh giỏ hiu qu chm súc v iu tr bnh Zona ti ch bng Vng bt lu hnh, Chuyờn san y hc ca Doanh nghi 29 Gnann J.W., Whitley R.J., (2002), Herpes Zoster, Clinical pratice, Vol.347, 340 - 346 30 2004 Chu Vnh Huy (2004), iu tr bnh Zona bng dch bụi Bn lam cn ngoi da, Tp ụng Tõy y kt h 31 2005 H Hc Cu (2005), ỏnh giỏ hiu qu iu tr bnh Zona bng dch chit Hi kim sa, Tp Y hc tnh Cng Sn 32 Rowbotham, Berry J.D, Petersen K.L., (2005), A single dose of gabapentin reduce acute pain and allodynia in patients with herpes zoster Neurology, Vol.65, No.3, 444 - 447 33 2007 30 Vng L Tõn (2007), ỏnh giỏ tỏc dng iu tr Zona bngDu t tho trờn 30 bnh nhõn, Tp Trung y dc Cỏt Lõm 34 2007) 12 Lu Quc ng (2007), 12 cỏch iu tr bnh vi Qu sung, Tp K thut nụng thụn mi 35 ng Vn Em, Ngụ Xuõn Nguyt (2005), Kinh nghim iu tr Amitriptyline iu tr bnh Zona ti Khoa Da liu - Bnh vin Trung ng Quõn i 108, Tp Y hc thc hnh s 5, 19 - 21 36 Nguyn Th Lai (2005), Nghiờn cu mt s c im ca au bnh Zona ngi cao tui v hiu qu iu tr ca Neurontin, Ti liu Hi ngh khoa hc chuyờn Da liu cỏc tnh phớa Bc, 49 - 57 37 V Ngc Vng (2006), Bc u ỏnh giỏ tỏc dng ca in chõm iu tr bnh Zona, Lun ỏn Thc s Y hc, Trng i hc Y H Ni 38 Trn Th Cụng (2007), Nghiờn cu tỡnh hỡnh c im lõm sng v tỏc dng gim au bng phỏc Acyclovir phi hp Neurontin trờn bnh nhõn Zona, Lun Thc s y hc 39 Nguyn Lan Anh (2011), Nghiờn cu tỡnh hỡnh, c im lõm sng v ỏnh giỏ hiu qu iu tr bnh Zona bng kem lụ hi AL - 04 kt hp Acyclovir, Lun Thc s y hc, trng i hc Y H Ni 40 Nguyn Th Thu Hoi (2011), Nghiờn cu tỡnh hỡnh, c im lõm sng, tỏc dng gim au ca phỏc Acyclovir v Neurotin phi hp vi Amitriptilite, Lun Thc s Y hc, Hc vin Quõn Y 41 Huy Bớch v cng s (2006), Súng rn Cõy thuc v ng vt lm thuc Vit nam II., NXB Khoa hc v k thut, 1127 - 1128 42 Tt Li (2000) Cõy Súng rn Nhng cõy thuc v v thuc Vit Nam, NXB Y hc, tr 871 872 43 R Liu, S Yu and Y Pei (2009), Chemical constituents from leaves of Albizia chinensis, Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 34 (16), pp: 2063-6 44 A Chaudhary, P Kaur, N Kumar, (2012), Chemical fingerprint analysis of phenolics of Albizia chinensis based on ultra-performance LC-electrospray ionization-quadrupole time-of-flight mass spectrometry and antioxidant activity, Nat Prod Commun, (11), pp: 1617-20 45 M khatoon, E Islam, R Islam, (2011), Estimation of total phenol and in vitro antioxidant activity of Albizia procera leaves, BMC Res Notes, 6, pp: 121 46 Kumar, S Kumar, S Kohli, (2011), Antidiabetic activity of methanolic bark extract of Albizia odoratissima Benth in alloxan induced diabetic albino mice, Asian Pac J Trop Med, (11), pp: 900-3 47 V Samoylenko, M R Jacob, S I Khan, (2009), "Antimicrobial, antiparasitic and cytotoxic spermine alkaloids from Albizia schimperiana", Nat Prod Commun, (6), pp: 791-6 48 N P Babu, P Pandikumar and S Ignacimuthu (2009), "Antiinflammatory activity of Albizia lebbeck Benth., an ethnomedicinal plant, in acute and chronic animal models of inflammation", J Ethnopharmacol, 125 (2), pp: 356-60 49 S Y Qiao, D H Yu, J F Guo and Y M Zhao (2007), "Studies on bioassay-guided anti-inflammatory fraction in bark of Albizia julibrissin combined determination with LC-MS-MS", Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 32 (19), pp: 2021-5 50 Nụng Th Anh Th v cng s (2015), Nghiờn cu thnh phn húa hc ca cõy Súng rn (allbizzia myriophylla benth) thu hỏi Thỏi Nguyờn, khoa hc cụng ngh, s 143(13)/3 nm 2015, 49-54 51 Nguyn Th Minh Thỳy, Nguyn Quý Thỏi, o Thanh Hoa (2016), Nghiờn cu tỏc dng gim au v chng viờm cp ti ch ca Súng rn trờn thc nghim, Y hc Vit Nam 447, thỏng 10- s 1, 49-53 52 Funai Y, Pickering AE, Uta D et al (2014), Systemic dexmedetomidine augments inhibitory synaptic transmission in the superficial dorsal horn through activation of descending noradrenergic control: an in vivo patch-clamp analysis of analgesic mechanisms, Pain, 155(3), 617628 53 Th Phng, Li Lan Phng (2006), Bc u ỏnh giỏ tỏc dng iu tr lõm sng ca thuc ung BSP2A v kem bụi ti ch ATZ1 i vi bnh Zona, Y hc thc hnh s (542)/2006, 42-45 PH LC Ph lc B Y t Bnh vin a khoa Trung ng TN S vo vin BNH N NGHIấN CU S th t: .Nhúm: A HNH CHNH H v tờn: a ch: Ngh nghip: Ngy vo vin: Ngy vin: B CHUYấN MễN I.Y hc hin i Lý vo vin Bnh s Tui: Gii: - Khi phỏt: + t ngt + T t - Thi gian mc bnh: Tin s Khỏm lõm sng: M: Huyt ỏp: Nhit : Tn thng c bn: a Mc tn thng nh: < 1% DTCT b Mc tn thng va: - 2% DTCT c Mc tn thng nng: >2% DTCT Mc au, c im au: Nh au rỏt Va au chúi Nng Tng cm au Triu chng ton thõn: St Cỏc triu chng khỏc: D cm au Hch ph cn V trớ tn thng: a Mt b C c Ngc sn d Vựng cựng ct e Cỏc vựng khỏc 5.ỏnh giỏ thi gian lnh tn thng: Thi gian Mc Ht dỏt Ht phự n N3 N7 N10 Khụ tn thng úng vy Bong vy hon ton ỏnh giỏ mc au: Thi gian Mc N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Khụng au au ớt au va au nng II Y hc c truyn T chn Vng chn Vn chn Vn chn Thit chn T chn Thn Sc Hỡnh thỏi Dỏng i, t th Mt, mụi, mi, ming Li : Cht li Rờu li B phn b bnh Ting núi Hi th Ho, nụn, nc Cht thi Hn nhit M hụi m thc u thõn Ngc bng Ng Cu bnh Xỳc chn Phỳc chn Mch chn N0 N10 Chn oỏn - Chn oỏn bnh danh: - Chn oỏn bỏt cng: - Chn oỏn tng ph: - Chn oỏn nguyờn nhõn: - Chn oỏn th bnh : I Theo dừi tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng Cỏc ch s theo dừi N5 Cú N10 Khụng Cú Khụng Bun nụn, nụn a lng Nhc u, chúng mt Nga Ban Chy mỏu II ỏnh giỏ kt qu iu tr A Tt B Khỏ C Trung bỡnh D Kộm , Ngy thỏng nm 20 Bỏc s iu tr Ph lc QUY TRèNH SN XUT CAO LNG SểNG RN + Lỏ Súng rn ti Vn cõy thuc nam Trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn thu hỏi vo sỏng sm, phi õm can ngy Khi lỏ khụ, mu cũn xanh nht tin hnh chit nu cao lng + Cao lng thu c vi t l 10/1 (1ml cao cha 10g dc liu) + Cao lng c úng chai 10ml, np kớn bo qun nhit phũng t tiờu chun c s Dc liu (10kg) Thờm 15 lớt ethanol 96%, chit 80oC/3h gn, lc dch chit Bó dc liu Dch chit Thờm 15 lớt ethanol 96%, chit 80oC/3h gn, lc dch chit Bó dc liu Dch chit Thờm 15 lớt ethanol 96%, chit 80oC/3h gn, lc dch chit Bó dc liu Dch chit Cao lng Cụ ỏp sut gim, to=70oC n 3l cao lng khay, cụ trờn bp cỏch thy 80oC lớt Cao lng ... Cao lỏng Sóng rắn bệnh nhân Zona nhằm mục tiêu sau: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị Cao lỏng Sóng rắn bệnh nhân Zona Tìm hiểu tác dụng không mong muốn Cao lỏng Sóng rắn hỗ trợ điều trị Zona lâm... điều trị khả quan Để tiếp tục khẳng định tác dụng vị thuốc, hạn chế tác dụng không mong muốn trình điều trị cho bệnh nhân tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị Cao lỏng. .. bị bệnh bệnh nhân ghi nhận tương đối sớm Vì Zona bệnh cấp tính triệu chứng rầm rộ với tính chất đau rát rõ rệt nên phát sớm Và bệnh nhân đến viện sớm hiệu điều trị cao thuốc điều trị có tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của cao lỏng sóng rắn trên bệnh nhân zona , Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của cao lỏng sóng rắn trên bệnh nhân zona , Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của cao lỏng sóng rắn trên bệnh nhân zona , CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, - Lâm sàng: mệt mỏi, đau đầu,chóng mặt,buồn nôn, nôn, khó tiêu,dị ứng thuốc, trứng cá, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Nhận xét: Kết quả xét nghiệm các chỉ số huyết học của hai nhóm nghiên cứu từ ngày đầu tiên (N0) đến ngày thứ 10 điều trị (N10) cho thấy; các chỉ số Hồng cầu, chỉ số Hemoglobin, chỉ số Bạch cầu và chỉ số Tiểu cầu của các bệnh nhân bị bệnh Zona đều nằm tron, Thời gian bị bệnh được tính từ lúc bắt đầu xuất hiện triệu chứng đầu tiên của bệnh cho đến khi bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị., Theo quan điểm YHCT chứng Sang dương được phân thành 3 thể theo tiến triển của bệnh với thể thấp nhiệt là giai đoạn khởi phát của bệnh, thể thấp độc hỏa thịnh tương ứng giai đoạn toàn phát và thể khí trệ huyết ứ tương ứng giai đoạn đau sau Zona., Hai kết quả trên cho thấy khả năng khả năng chống viêm của Cao lỏng Sóng rắn trên bệnh nhân của nhóm nghiên cứu bước đầu có hiệu quả tốt., Ở nhóm nghiên cứu dùng kết hợp Acyclovir và Neurotin với Cao lỏng Sóng rắn cho thấy thời gian đóng vảy cũng như bong vảy hoàn toàn của bệnh nhân ngắn hơn ở nhóm đối chứng. Cụ thể là thời gian đóng vảy và thời gian bong vảy hoàn toàn ở nhóm nghiên cứu lần , TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm