Thực hiện chính sách công tác xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn tỉnh phú yên tt

26 345 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2017, 17:21

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI VÕ VĂN BINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành : Công tác hội Mã số: 60.90.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG TÁC HỘI HÀ NỘI, 2017 Công trình hoàn thành Học viện Khoa học hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ KHÁNH VINH Phản biện 1: GS.TS Bùi Thế Cường Phản biện 2: TS Nguyễn Hải Hữu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học hội, hồi ,ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc tổ chức thực sách CTXH NKT tạo chuyển biến tích cực sống NKT Sự thay đổi nhận thức hội giúp NKT tự tin hơn, hòa nhập vào đời sống hội ngày thuận lợi Với vai trò chủ đạo Nhà nước, hoạt động trợ giúp NKT thu hút quan tâm phát huy trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tới mặt đời sống NKT, bước giảm dần rào cản, cải thiện bước việc đáp ứng nhu cầu, quyền lợi đáng NKT, tạo động lực để NKT phát huy lực mình, vươn lên hòa nhập, đóng góp cho hội trợ giúp thiết thực người hoàn cảnh Thực tiễn tỉnh Phú Yên, việc thực sách CTXH NKT gặp không khó khăn, việc thực sách CTXH NKT địa bàn tỉnh việc “cho nhận” Các công trình nghiên cứu công tác hội với người khuyết tật, sách hội người khuyết tật có Tuy nhiên, nghiên cứu thực sách công tác hội người khuyết tật nội dung Từ lý trên, tác giả chọn đề tài : “Thực sách công tác hội người khuyết tật từ thực tiễn tỉnh Phú Yên ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm qua, vấn đề NKT nhận quan tâm đặc biệt nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả với nhiều viết báo, tạp chí, nhiều luận văn, đề tài khoa học công trình dạng tài liệu tham khảo Song, công trình, đề tài nghiên cứu nêu dừng lại khía cạnh như: Chính sách CTXH NKT; Đào tạo CTXH NKT; Thực trạng giải pháp sách NKT chưa thấy có công trình nghiên cứu đầy đủ: Thực sách CTXH NKT Đề tài “Thực sách CTXH NKT từ thực tiễn tỉnh Phú Yên” đề tài mẻ bối cảnh Việt Nam nói chung Phú Yên nói riêng tập trung xây dựng phát triển CTXH thành nghề chuyên nghiệp, tập trung nguồn lực để thực có hiệu sách NKT Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận và thực trạng thực sách công tác hội người khuyết tỉnh Phú Yên; từ đề xuất giải pháp hoàn thiện sách CTXH NKT nói chung tỉnh Phú Yên nói riêng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng hợp khái quát sở lý luận thực sách CTXH NKT - Đánh giá thực trạng thực sách CTXH NKT yếu tố ảnh hưởng đến hiệu thực sách CTXH NKT địa bàn tỉnh Phú Yên ; - Đề xuất giải pháp thực sách CTXH NKT tỉnh Phú Yên nói riêng nước nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống sách có kết thực sách CTXH NKT tỉnh Phú Yên 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Tình hình thực sách CTXH NKT - Địa bàn nghiên cứu: Tại tỉnh Phú Yên - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2012 đến năm 2016 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để thu thập, phân tích khai thác thông tin từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu Đồng thời, thu thập tài liệu tổ chức học giả nước liên quan đến đề tài thời gian qua, kết hợp lấy thông tin trực tiếp nhóm đối tượng có liên quan trực tiếp đến đề tài để nghiên cứu phân tích, đưa kết luận có sở khoa học Các phương pháp phối hợp với cách chặt chẽ, linh hoạt tạo nên hệ thống vấn đề trình bày theo trình tự lô gích, diễn giải trình phân tích, đánh giá thực sách CTXH NKT Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận - Đề tài có ý nghĩa bổ sung kiến thức lý thuyết thực sách CTXH NKT Việt Nam Góp phần hoàn thiện hệ thống sách CTXH nói chung NKT nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Góp phần nâng cao nhận thức, đề xuất quan điểm, mục tiêu giải pháp để thực sách CTXH NKT hoàn thiện hơn, tích cực góp phần sớm phát triển CTXH thành nghề chuyên nghiệp địa bàn tỉnh Phú Yên nước Kết cấu luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn trình bày theo chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận thực sách CTXH người khuyết tật Chương 2: Thực trạng thực sách CTXH NKT từ thực tiễn tỉnh Phú Yên Chương 3: Giải pháp hoàn thiện thực sách CTXH NKT từ thực tiễn tỉnh Phú Yên Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 1.1 Khái quát thực sách công tác hội người khuyết tật 1.1.1 Khuyết tật, người khuyết tật 1.1.1.1 Khuyết tật: Có nhiều cách hiểu nhiều định nghĩa khác khuyết tật, nhiên theo cách tiếp cận khái niệm hiểu là: “Tình trạng thiếu hụt chức hay rối loạn chức so với chuẩn sinh lý bình thường làm cho cá nhân bị trở ngại học tập, làm việc, giao tiếp, vui chơi giải trí sinh hoạt” [23, tr 8] 1.1.1.2 Người khuyết tật : Khái niệm NKT theo Luật người khuyết tật Việt Nam ban hành vào năm 2010 là: “ Người khuyết tật người bị khiếm khuyết nhiều phận thể suy giảm chức biểu dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”.[4, tr.10] 1.1.1.3.Các dạng khuyết tật : Theo qui định khoản 1, Điều 3, Luật Người khuyết tật Việt Nam (2010), dạng tật chia làm nhóm, cụ thể là: - Khuyết tật vận động - Khuyết tật nghe, nói - Khuyết tật nhìn - Khuyết tật thần kinh, tâm thần - Khuyết tật trí tuệ - Khuyết tật khác 1.1.1.4 Đặc điểm người khuyết tật (i) Sức khỏe yếu, cần đến hoạt động phục hồi chức (ii) Sống khép kín, út thích giao tiếp, hòa nhập cộng đồng iii) Có ý chí vươn lên khỏi hoàn cảnh, số phận (iv) Cũng tưởng ỷ lại (v) Khó khăn thực quyền nghĩa vụ: 1.1.2 Chính sách , sách hội 1.1.2.1 Chính sách Chính sách tổng thể quan điểm, giải pháp công cụ mà chủ thể quản lý sử dụng để tác động lên đối tượng khách thể quản lý nhằm thực mục tiêu định giai đoạn, thời kỳ lịch sử cụ thể 1.1.2.2 Chính sách hội Chính sách hội thể chế hóa, cụ thể hóa giải pháp Nhà nước việc giải vấn đề hội liên quan đến nhóm người hay toàn dân cư, sở phù hợp với quan điểm, đường lối Đảng, nhằm hướng tới công bằng, tiến hội phát triển toàn diện người 1.1.3 Công tác hội Công tác hội người khuyết tật 1.1.3.1 Khái niệm công tác hội Công tác hội nghề, hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp cá nhân, gia đình cộng đồng nâng cao lực đáp ứng nhu cầu tăng cường chức hội, đồng thời thúc đẩy môi trường hội sách, nguồn lực dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình cộng đồng giải phòng ngừa vấn đề hội, góp phần đảm bảo an sinh hội” [29,tr.19] 1.1.3.2 Công tác hội người khuyết tật: Công tác hội NKT hoạt động chuyên nghiệp nhân viên CTXH giúp đỡ NKT tăng cường hay khôi phục việc thực chức hội họ, huy động nguồn lực, xác định dịch vụ cần thiết để hỗ trợ NKT, gia đình cộng đồng triển khai hoạt động chăm sóc trợ giúp họ cách hiệu quả, vượt qua rào cản, đảm bảo tham gia đầy đủ vào hoạt động hội tảng công người khác hội 1.1.3.3 Chính sách công tác hội người khuyết tật Trước hết, sách CTXH CSXH Vì vậy, ta có hệ khái niệm sách CTXH NKT là: Sự thể chế hóa, cụ thể hóa giải pháp Nhà nước việc hình thành phát triển CTXH thành nghề chuyên nghiệp, đảm bảo cho nhân viên CTXH triển khai cách tiếp cận, phương pháp nghề CTXH chuyên nghiệp hóa DV CTXH NKT theo quan điểm, đường lối Đảng thực sách NKT nhằm góp phần hướng tới công bằng, tiến hội phát triển người toàn diện 1.1.3.4 Vai trò nhân viên công tác hội thực sách công tác hội người khuyết tật : (i) Là người vận động nguồn lực trợ giúp NKT (ii) Là người kết nối - khai thác, giới thiệu NKT tiếp cận tới dịch vụ, sách nguồn tài nguyên sẵn có cộng đồng (iii) Là người biện hộ/vận động sách giúp bảo vệ quyền lợi cho đối tượng để họ hưởng dịch vụ, sách, quyền lợi họ (iv) Là người giáo dục cung cấp kiến thức kỹ nâng cao lực cho cá nhân, gia đình (v) Là người tham vấn giúp cho đối tượng có khó khăn tâm lý, tình cảm hội vượt qua căng thẳng, khủng hoảng trì hành vi tích cực đảm bảo chất lượng sống (vi) Là người chăm sóc, người trợ giúp đối tượng trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc đối tượng yếu (vii) Là người trợ giúp xây dựng thực kế hoạch cộng đồng (viii) Là người tạo thay đổi đời sống người yếu người dân cộng đồng nghèo vươn lên làm chủ sống (ix Là nhà đào tạo, nghiên cứu quản lý hành giúp đào tạo hệ nhân viên CTXH giúp đỡ đối tượng quản lý hoạt động, triển khai kế hoạch chương trình dịch vụ cho cá nhân, gia đình cộng đồng 1.1.4 Thực sách công tác hội người khuyết tật: Thực sách CTXH toàn trình chuyển hóa ý chí chủ thể sách CTXH NKT thành thực, bước đặc biệt quan trọng để đưa sách CTXH vào sống, nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đáng NKT Là toàn trình chuyển hóa hệ thống sách CTXH NKT thành thực, đưa sách vào sống, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng NKT Tổ chức thực thi sách CTXH NKT kết nối liên tiếp khâu (các bước) trình chuyển hóa quy định, chế sách đến với NKT 1.2 Nội dung thực sách Công tác hội người khuyết tật 1.2.1 Nội dung sách công tác hội người khuyết tật Nội dung sách CTXH NKT bao gồm: (i) Các sách tuyên truyền CTXH NKT (ii) Các sách phát triển nguồn nhân lực (chính sách phát triển đọi ngũ nhân viên CTXH , sách ưu đãi tiền lương, ưu đãi ngành nghề…) (iii) Chính sách tài chính, ưu tiên nguồn lực cho CTXH NKT (iv) Chính sách đầu phát triển sở cung cấp dịch vụ công tác hội (hệ thống chung tâm, sở cung cấp dịch vụ công tác hội, hành nghề công tác hội, khuôn khổ pháp luật đầu tư….) (v) Chính sách hỗ trợ đối tượng thụ hưởng sử dụng dịch vụ CTXH 1.2.2 Nội dung thực sách công tác hội người khuyết tật Thực sách CTXH NKT trình thường xuyên liên tục qua giai đoạn với nội dung cụ thể sau: 1.2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị triển khai thực sách Giai đoạn gồm nội dung là: (i) Xây dựng máy tổ chức thực hiện, (ii) Lập kế hoạch triển khai thực hiện, (iii) Tổ chức tập huấn cán bộ, quan đối tượng tham gia trình thực sách 1.2.2.2 Chỉ đạo triển khai thực sách Giai đoạn chia làm bước cụ thể sau: (i) Truyền thông vấn nội dung sách (ii) Triển khai thực chế độ sách cụ thể nhóm đối tượng (iii) Quản lý, khai thác sử dụng nguồn lực cho sách CTXH (iv) Điều hành, phối hợp quan, tổ chức cá nhân tham gia trình tổ chức thực (v) Vận hành hệ thông cung cấp dịch vụ CTXH NKT 1.2.2.3 Giai đoạn kiểm tra thực sách (i) Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, giám sát, phản hồi thu thập thông tin (ii) Tổ chức kiểm tra, tra cấp 1.4 Các yếu tố tác động đến thực sách công tác họi người khuyết tật Thực sách CTXH NKT chịu tác động yếu tố yếu tố sách, hệ thống tổ chức, nhân , nhu cầu NKT, nguồn lực tài hội nhập quốc tế, cụ thể sau: 1.4.1 Yếu tố sách Chính sách có vai trò quan trọng sở pháp lý để thực sách CTXH NKT Đây nguồn lực chính, để thực sách công tác hội người khuyết tật, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng quyền người khuyết tật UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020, Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29 tháng 08 năm 2012 việc phê duyệt Đề án trợ giúp hội phục hồi chức cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Phú Yên, Quyết định số: 2027/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển nghề CTXH tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020” Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 việc quy định sách trợ giúp hội 1.4.2 Yếu tố hệ thống tổ chức, nhân Yêu cầu hệ thống tổ chức, nhân đảm bảo đủ lực để thực sách CTXH NKT nội dung quan trọng thực sách CTXH NKT, để chuyển tải đầy đủ sách trợ giúp nhà nước đề với NKT, cung cấp dịch vụ CTXH NKT, đảm bảo hệ thống phải điều hành thông suốt, chuyên nghiệp cấp hành 1.4.3 Yếu tố thuộc nhu cầu người khuyết tật (i) Nhóm nhu cầu dịch vụ hội nhà ở, y tế, khám chữa bệnh,phục hồi chức năng,chăm sóc, giáo dục 10 (ii) Nhóm nhu cầu phát triển kinh tế vốn vay, học nghề, hội việc làm (iii) Nhu cầu vấn, giúp đỡ để vượt qua khó khăn 1.4.4 Yếu tố nguồn lực tài Bảo đảm nguồn lực tài yếu tố quan trọng để thực sách CTXH NKT Nội dung nguồn lực tài phải bảo đảm cho hoạt động trực tiếp thường xuyên máy làm CTXH tài cho việc triển khai thực sách NKT, thực hoạt động kiểm huấn, kiểm tra giám sát,… 1.4.5 Yếu tố hội nhập quốc tế Nước ta chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực CTXH, phương pháp tiếp cận CTXH người yếu nói chung, có NKT nhiều khó khăn Vì việc tài trợ nguồn lực, chia sẻ học kinh nghiệm, nâng cao lực cán CTXH , hỗ trợ kỷ thuật , xây dựng mô hình trợ giúp NKT có hoàn cảnh đặc biệt có vai trò quan trọng thực sách CTXH NKT Từ gốc độ CTXH thời gian qua có tổ chức thực có hiệu công tác trợ giúp cho NKT nâng cao lực cho NKT,cụ thể : - Tổ chức Y tế Hà Lan hỗ trợ cho NKT lĩnh vực PHCN,hỗ trợ sinh kế, giáo dục hòa nhập - Tổ chức VNAH hỗ trợ lĩnh vực dụng cụ PHCN cho NKT, khám sàn lọc thực mổ chỉnh hình PHCN - Tổ chức Vinacapttal hỗ trợ Chương trình mổ tim bẩm sinh cho trẻ em khuyết tật nghèo - Dự án hỗ trợ trẻ em lang thang Cộng đồng Châu âu hỗ trợ Kết luận chương Trong chương tác giả trình bày khái quát số vấn đề lý luận thực sách CTXH NKT, khái niệm nội dung 11 thực sách CTXH NKT; quy trình bước sách CTXH nói chung thực sách CTXH NKT nói riêng Hệ thống pháp luận sách hội NKT nay, sách hỗ trợ NKT nhiều lĩnh vực xác định yếu tố tác động đến thực sách CTXH NKT Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH PHÚ YÊN 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Khát quát tình hình kinh tế - hội Phú Yên tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Tỉnh có 09 đơn vị hành gồm huyện với 112 xã, phường thị trấn Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 5.060 km2, dân số 890.100 người Thu ngân sách hàng năm đạt 2.300 tỷ đồng,thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm Tỷ lệ hộ nghèo 12,62 %, có 02 huyện nghèo 35 nghèo đặc biệt khó khăn 2.1.2 Thực trạng người khuyết tật 2.1.2.1 Thực trạng người khuyết tật: Theo kết điều tra rà soát cuối năm 2016, toàn tỉnh có 20.140 người; Trong đó: - Mức độ đặc biệt nặng : 3.886 người, chiếm tỷ lệ 19.3 % - Mức độ nặng : 15.424 người, chiếm tỷ lệ 76.6 % - Mức độ nhẹ : 830 người, chiếm tỷ lệ 4.1 % 2.1.2.2 Phân theo độ tuổi : Dưới 16 tuổi : 1.925 người; Từ 16 – 60 tuổi : 11.173 người 60 tuổi : 7.042 người Qua kết qua phân loại nêu cho thấy có chưa hợp lý nhóm tuổi, tỷ lệ NKT người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao ( gần 35 % ) , Người cao tuổi chiếm gần 10 % so với dân số 2.3.Thực trạng thực hoạt động trợ giúp người khuyết tật địa phương 12 2.3.1 Công tác xác định mức độ khuyết tật cấp giấy chứng nhận cho NKT Đến 100% NKT sau đánh giá mức độ cấp giấy chứng nhận, tạo điều kiện cho NKT tiếp cận với sách có Nhà nước Tuy nhiên việc đánh giá xác định mức độ khuyết tật nhiều khó khăn bất cấp nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác xác định dạng tật đánh giá mức độ khuyết tật NKT 2.3.2.Hỗ trợ y tế chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng: Có 19.516 NKT cấp thẻ BHYT chiếm 96% so với tổng số NKT, có 1.550 NKT PHCN; mổ đục thủy tinh thể cho 10.129 người khiếm thị, trao tặng 1.350 xe lăn, xe lắc, hỗ trợ mổ tim miễn phí cho 240 trẻ em bị tật tim bẩm sinh 2.3.3 Hỗ trợ giáo dục : Có 577 trẻ khuyết tật học hòa nhập trường phổ thông 507 trẻ khuyết tật giáo dục chuyên biệt Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tuy nhiên hầu hết trường phổ thông chưa bảo đảm điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập 2.3.4 Dạy nghề việc làm : Đã tổ chức dạy nghề cho 273 người khuyết tật, với ngành nghề chủ yếu Hớt tóc, sửa chữa xe máy, kỹ thuật làm nấm rơm, sản xuất hàng mây tre đan, may Công nghiệp 2.3.5 Văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí du lịch : Triển khai nhiều hoạt động văn hóa,thể dục thể thao cho NKT, tổ chức cho NKT tham gia Hội thi tiếng hát NKT toàn quốc lần thứ I-2014 TP Hồ Chí Minh, tham gia đợt Hội thi thể thao NKT toàn quốc, tổ chức 05 lần Hội thao cho NKTcấp tỉnh, thu hút 450 vận động viên tham gia 2.3.6.Về thực sách Bảo trợ hội: 100 % NKT đủ điều kiện thực trợ cấp Đến toàn tỉnh có 19,154 NKT trợ 13 cấp hội Ngoài trợ cấp cho 1.986 người chăm sóc người khuyết tật 2.3.7 Về trợ giúp pháp lý: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực trợ giúp pháp lý cho 67 người khuyết tật Nội dung trợ giúp pháp lý chủ yếu sách NKT sách dạy nghề tạo việc làm, sách bảo trợ hội, sách tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế khám chũa bệnh, hôn nhân gia đình 2.3.8.Tiếp cận công trình công cộng, giao thông: Đã có 15/15 đơn vị tuyến cố định,xe buýt thực giảm giá vé cho NKT nặng đặc biệt nặng 67 % công trình xây dựng áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn dành cho NKT tiếp cận 2.3.9 Các mô hình trợ giúp hội NKT : (i) Mô hình phục hồi chức cho NKT cộng đồng Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam hỗ trợ ( ii) Mô hình chi trả trợ cấp hội cho NKT thông qua đơn vị dịch vụ (iii) Mô hình sinh kế cho NKT 2.3 Thực trạng thực sách truyền thông Công tác hội người khuyết tật Đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông Phát triển nghề công tác hội trợ giúp hội NKT, với nhiều hình thức Chuyên mục “Nâng cao nhận thức phát triển Nghề công tác hội” trang Báo Phú Yên, chuyên mục “Nghề công tác hội” Đài phát thanh, chuyên mục hoạt động phát triển nghề CTXH website Phú Yên đất nước người… Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền nội dung Luật người khuyết tật văn hướng dẫn phương tiện thông tin đại chúng nhân ngày nhân ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật Việt Nam 18/4 Tuy nhiên hoạt động truyền thông chưa vào chiều sâu nhóm đối tượng cụ thể, thực nhiện dàn trải, hình thức truyền thông 14 đơn điệu chưa đa dạng phong phú nên chưa thu hút quan tâm người dân 2.4 Thực trạng thực sách khuyến khích, ưu đãi cán nhân viên làm công tác hội người khuyết tật 2.4.1 Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên cộng tác viên công tác hôi cấp chế độ tiền lương ưu đãi nghề Đã có 112/112 xã, phường, thị trấn có Công tác viên CTXH, với mức phụ cấp ngang mức lương sở Kiện toàn, bổ sung đội ngũ nhân viên CTXH Trung tâm công tác hội, bảo trợ hội, đồng thời thực phụ cấp nghề cho nhân viên theo Nghị định số 26 Chính phủ Ngành Y tế tỉnh Phú Yên Quyết định thành lập 14 phòng CTXH bệnh viện với 52 nhân viên CTXH Số lượng nhân viên CTXH tỉnh tăng từ 623 người năm 2010 lên 796 người năm 2016 Tuy nhiên qua thực số hạn chế, : (i) Năng lực nhân viên CTXH hạn chế (ii) Việc sử dụng đội ngũ CTV số địa phương chưa chưa phù hợp (iii) Trình độ chưa phù hợp với công việc 2.4.2 Đào tạo nâng cao lực đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên cộng tác viên CTXH cấp Từ năm 2011 đến cuối năm 2016, tổ chức 32 lớp tập huấn với 1.800 lượt nhân viên CTXH , phường Trung tâm, hội đoàn thể, với thời gian đào tạo đợt từ 4-6 ngày, với đầy đủ nội dung tiến trình CTXH, CTXH nhóm đối tượng đặc biệt… Tổ chức 01 lớp trung cấp CTXH có 44 học viên 02 lớp Đại học hệ cử nhân CTXH cho 61 học viên Đa số học viên công tác thuộc lĩnh vực: Lao động-TBXH, Cơ sở Bảo trợ hội, Trung tâm tổ chức nghiệp cung cấp dịch vụ công tác hội; Cán bộ, công chức thuộc Sở Lao động-Thương binh hội Trong công tác đào tạo số khó khăn sau : 15 (i) Chưa có chương trình khung cho chương trình tập huấn nâng cao kiến thức phương pháp tiến cận nghề Công tác hội NKT nói riêng nhóm đối tượng khác nói riêng (ii) Kỷ thực hành CTXH đội ngũ nhân viên CTXH hạn chế, chưa thực cách độc lập 2.5 Thực trạng thực sách phát triển dịch vụ công tác hội người khuyết tật Hiện địa bàn tỉnh 06 Trung tâm cấp DVCTXH cho NKT, với tổng số nhân viên CTXH 123 người , 04 sở công lập 03 sở công lập UBND tỉnh UBND tỉnh ban hành định số 2109/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 V/v Phê duyệt Phương án thí điểm tổ chức chi trả sách trợ giúp hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ hội qua hệ thống Bưu điện có NKT 2.6 Thực trạng thực sách huy động nguồn lực Ngoài sách hỗ trợ từ trung ương ngân sách tỉnh Các tổ chức hội, đơn vị huy động hàng chục tỷ đồng cho năm từ tổ chức nước để trợ giúp cho NKT, tạo thêm nguồn lực để thực tốt sách CTXH NKT địa bàn tỉnh 2.7 Thực trạng thực sách đảm bảo cho nhân viên công tác hội triển khai cách tiếp cận, phương pháp công tác hội người khuyết tật 2.7.1 Tiếp cận dựa quyền đảm bảo quyền NKT Trên sở Luật người khuyết tật, tỉnh Phú Yên cụ thể hóa sách việc ban hành Quyết định quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp nhằm đảm bảo thực quyền NKT lĩnh vực chăm sóc y tế, Giáo dục hòa nhập, dạy nghề, tiếp cận công trình xây dựng, trợ giúp pháp lý, PHCN … 2.7.2 Tiếp cận dựa nhu cầu người khuyết tật Việc xây dựng Đề án thực chương trình trợ giúp NKT nghiên cứu sở liệu điều tra đánh giá thực trạng, nguyên nhân, mức 16 độ, nhu cầu,nguyện vọng NKT, gia đình NKT Tuy nhiên chủ yếu dựa sách trợ giúp quy định để trợ giúp cho NKT nhiều nguồn lực khác từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ tổ chức cá nhân lồng ghép từ chương trình phát triển kinh tế hội địa bàn,để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng NKT 2.7.3 Thực phương pháp CTXH người khuyết tật, gia đình người khuyết tật cộng đồng người khuyết tật Việc thực sách CTXH NKT thời gian qua nhiều khó khăn hạn chế Hầu hết hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật hỗ trợ trợ trực tiếp tiền mặt mà chưa có quan sát đánh giá, phân tích khả phát huy nguồn hỗ trợ theo phương pháp đánh giá CTXH Vì vậy, chất lượng hiệu trợ giúp cho NKT, gia đình NKT hạn chế, NKT không tự lực vươn lên mà tạo nên ỷ lại,trông chờ Nguyên nhân vấn đề sử dụng đội ngũ công tác viên CTXH chưa hiệu Hơn thân sách NKT chưa quy định cụ thể điều kiện, cách thức quy trình hỗ trợ mà thực theo hình thức “ cào bằng” 2.8 Thực trạng thực sách hỗ trợ phát triển dịch vụ công tác hội chuyên nghiệp người khuyết tật Đã xây dựng kế hoạch triển khai thông số 01 Bộ Lao động Thương binh hội quản lý trường NKT Thành lập Trung tâm Công tác hội tỉnh để thực hoạt động vấn, tham vấn kết nối hoạt động trợ giúp NKT Riêng số lĩnh vực khác chưa thể cách đầy đủ nội dung hoạt động CTXH đội ngũ nhân viên CTXH xét lĩnh vực người chuyên nghiệp, môi trường chuyên nghiệp nội dung DVCTXH chuyên nghiệp 2.9 Thực trạng công tác kiểm tra,giám sát, đánh giá : Hàng năm ngành Lao động Thương binh hội, Y Tế , Giao thông Vận tải 17 , Xây dựng theo chức nhiệm vụ phân công tổ chức hoạt động kiểm giám sát việc thực sách khả tiếp cận dịch vụ NKT Ngoài quan lập pháp ( Quốc hội, HĐND cấp) có đợt giám sát chuyên đề thi hành pháp luật NKT Kết luận chương Với thực trạng thực sách CTXH NKT từ thực tiễn tỉnh Phú Yên phân tích thấy NKT,gia đình NKT cộng đồng NKT nói chung tiếp cận quyền theo Luật NKT Việt Nam Tuy nhiên tồn tại, khó khăn Những hạn chế, bất cập xuất phát từ nguyên nhân sau đây: - Nhận thức CTXH DV CTXH hạn chế, công tác tuyên truyền, thông tin hiệu chưa cao - Cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực cách tiếp cận, phương pháp CTXH chuyên nghiệp DV CTXH NKT chưa đầy đủ - Phát triển đội ngũ nhân viên CTXH cấp , ngành swor DVCTXH hạn chế , thiếu số lượng , yếu chất lượng - Chưa hình thành mạng lưới DVCTXH theo nghĩa đầy đủ nghề CTXH 18 Chương HOÀN THIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN 3.1 Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện thực sách công tác hội người khuyết tật 3.1.1 Quan điểm Hoàn thiện thực sách CTXH NKT phải đặt sở trình kết phát triển CTXH thành nghề chuyên nghiệp, từ phát triển sách đảm bảo cho nhân viên CTXH triển khai cách tiếp cận, phương pháp CTXH chuyên nghiệp DVCTXH đối NKT Chính sách CTXH NKT sách điều chỉnh lĩnh vực có tính chất chuyên sâu nghề CTXH, đạo điều hành cần thực quyyết liệt hơn, cụ thể đặc biệt sở pháp lý, đồng thời cần phải có lộ trình bước thích hợp, phù hợp với điều kiện kinh tế, trị nhu cầu hội 3.1.2 Mục tiêu (i) Đến năm 2020 phát triển CTXH trở thành nghề chuyên nghiệp; (ii) Nghiên cứu kịp thời cụ thể hóa khuôn khổ pháp lý, chế, sách để phát triển nguồn nhân lực mạng lưới tổ chức cung cấp DVCTXH; (iii) Có giải pháp phù hợp nhằm bước chuyên nghiệp hóa DVCTXH trợ giúp NKT gia đình NKT, góp phần hỗ trợ cho NKT, gia đình NKT nâng cao lực, tiếp cận DV hội, đảm bảo điều kiện để vươn lên hòa nhập với cộng đồng 3.2 Các giải pháp hoàn thiện thực sách công tác hội người khuyết tật 19 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển công tác hội thành nghề chuyên nghiệp nhằm trợ giúp cho đối tượng nói chung người khuyết tật nói riêng 3.2.1.1 Về truyền thông, vận động Tổ chức hoạt động truyền thông, vận động nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng CTXH CTXH NKT, kỷ niệm ngày CTXH Việt Nam 25/3 hàng năm ngày khuyết tật Việt Nam 18/4 3.2.1.2 Thực sách phát triển nguồn nhân lực (i) Xây dựng, kiện toàn mạng lưới CTXH cấp Mỗi , phường , thị trấn , thành lập nhóm CTXH Xây dựng quy chế hoạt động, nhóm CTXH có số lượng từ 6-7 thành viên (ii) Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng, sở có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao lực, nghiệp vụ cho nhân viên CTXH (iii) Tiếp tục lựa chọn cán để đào tạo Trung cấp, đại học đại học (iv) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, gắn với thực hành lĩnh vực an sinh hội nói chung NKT nói riêng cho cộng tác viên, nhân viên CTXH 3.2.1.3 Thực sách Phát triển mạng lưới sở cung cấp dịch vụ (i) Kiện toàn hệ thống mạng lưới đơn vị cung cấp dịch vụ CTXH có địa bàn tỉnh (ii) Xây dựng, quy hoạch phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ CTXH địa bàn tỉnh (iii) Thành lập phòng CTXH tổ CTXH sở bảo trợ hội, sở giáo dục chuyên biệt, bệnh viện, văn phòng vấn, trường học 20 3.2.1.4 Thực sách pháp luật sách công tác hội Xây dựng kế hoạch triển khai giải pháp nhằm cụ thể hóa việc thực sách, pháp luật Nhà nước khung pháp lý CTXH, cụ thể gồm: (i) Vị trí việc làm; vai trò, vị trí nhân viên CTXH (ii) Hệ thống DVCTXH bao gồm danh mục DVCTXH, tiêu chuẩn chất lượng cung cấp DV, định mức chi phí DV (iii) Xây dựng mạng lưới cung cấp DVCTXH kèm với trách nhiệm quyền lợi họ, điều kiện thủ tục hành nghề CTXH ; (iv) Nhân rộng mô hình cung cấp DVCTXH hướng vào cung cấp DV gia đình cộng đồng chủ yếu (v) Các quan quản lý nhà nước xây dựng khung lượng giá giám sát sở cung cấp DV để bước nâng cao chất lượng cung cấp DV 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ nhân viên công tác hội tiếp cận phương pháp tiến trình công tác hội chuyên nghiệp dịch vụ công tác hội người khuyết tật Thứ nhất: Quy định bắt buộc, thực quy trình, quản lý trường hợp đảm bảo triển khai cách tiếp cận dựa quyền tiếp cận dựa nhu cầu NKT Thứ hai: Cụ thể hóa, hướng dẫn thực việc xác lập sở pháp lý để nhân viên hành nghề CTXH, triển khai phương pháp CTXH NKT: (i) Nhân viên CTXH làm việc với NKT, gia đình NKT theo chức vai trò, vị trí tiêu chuẩn nhân viên CTXH; (ii) Quyền thành lập nhóm, vai trò, vị trí nhân viên CTXH làm việc nhóm NKT; (iii) Quyền làm tác viên phát triển cộng đồng vai trò, vị trí, tiêu chuẩn nhân viên CTXH phát triển cộng đồng 21 Thứ ba: Hướng dẫn triển khai thực tiến trình, bước làm việc quản lý trường hợp NKT, gia đình NKT nhân viên CTXH chế kiểm soát việc thực nhân viên CTXH làm việc với NKT, gia đình NKT Thứ tư: Xây dựng bảng giá DVCTXH phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Nhân rộng mô hình thực có hiệu địa bàn Thứ năm: Kiện toàn đội Cộng tác viên CTXH xã, phường , thị trấn theo định UBND tỉnh, đảm bảo đủ chuẩn theo quy định Thứ sáu: Thực đầy đủ thường xuyên hoạt động kiểm tra giám sát 3.3 Lộ trình thực - Giai đoạn 2016-2020 Tiếp tục thực nội dung, giải pháp phát triển CTXH thành nghề chuyên nghiệp theo Quyết định 2027/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 UBND tỉnh Phú Yên việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển nghề CTXH tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020”; - Giai đoạn 2021-2025: Chuẩn hóa vận hành sách đảm bảo cho nhân viên CTXH triển khai cách tiếp cận, phương pháp CTXH NKT chuyên nghiệp DV CTXH với NKT 3.4 Một số kiến nghị nhằm đảm bảo giải pháp có tính khả thi cao 3.4.1 Đối với Trung ương (i) Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương cần hoàn thiện khung pháp lý CTXH, từ luật chuyên ngành CTXH, vị trí việc làm, vai trò, vị trí nhân viên CTXH (ii) Bổ sung quy trình bước thực trợ giúp cho NKT sách, thực đầy đủ tiến trình CTXH sách trợ giúp NKT 22 (iii) Sớm có hướng dẫn nội dung, chương trình tập huấn, đào tạo nghề CTXH dành cho cán sở Đồng thời quy định chức nhiệm vụ Trung tâm CTXH cấp tỉnh; (v) Đối với hệ thống sách trợ giúp NKT: - Điều chỉnh sách trợ cấp hội cho NKT theo hướng tiếp cận theo nhu cầu - Nên thực theo chế hợp đồng khoán gọn dạy nghề sở dạy nghề/cơ sở sản xuất với NKT - Điều chỉnh đánh giá xác định dạng tật mức độ khuyết tật (iv) Thực liên thông khám chữa bệnh tạo điều kiện cho NKT có nhiều lựa chọn công tác khám chữa bệnh 3.4.2 Đối với địa phương: (i) Chỉ đạo thực quản lý sử dụng đội ngũ cộng tác viên CTXH cấp phường thị trấn có hiệu theo chức nhiệm vụ quy định Thông số 07 Bộ Lao động Thương binh hội (ii) Tiếp tục phát triển đội ngũ nhân viên CTXH địa bàn theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 UBND tỉnh (iii) Hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích phát triển mạng lưới DVCTXH Kết luận chương Để phấn đấu năm 2020, Phú Yên đạt đến mục tiêu Phát triển CTXH trở thành nghề chuyên nghiệp, nâng cao hiệu thực sách CTXH NKT việc nâng cao nhận thức toàn hội nghề công tác hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên cộng tác viên CTXH đủ số lượng, đạt yêu cầu chất lượng gắn với phát triển hệ thống sở cung cấp dịch vụ CTXH cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh hội tiên tiến nội dung cần thiết thiếu tiến trình phát triển nghề CTXH 23 KẾT LUẬN Quán triệt đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước , thời gian qua UBND tỉnh Phú Yên tập trung lãnh đạo, đạo, ban hành, thực nhiều sách quan trọng NKT, triển khai nhiều giải pháp để bước phát triển nghề CTXH bước đầu đóng góp định vào việc giải vấn đề hội nói chung thực mục tiêu đề án trợ giúp NKT địa phương nói riêng Tuy nhiên, nói nghề CTXH tỉnh Phú Yên giai đoạn hình thành Nhận thức CTXH DVCTXH cộng đồng hạn chế Đặc biệt nhận thức số cấp ủy quyền địa phương chưa đầy đủ sâu sắc Xuất phát từ những lý luận thực trạng thực sách CTXH NKT địa bàn tỉnh Phú Yên, nghiên cứu thống kê đầy đủ hệ thống sách hỗ trợ NKT, kết triển khai hoạt động trợ giúp cho NKT, mô hình CTXH NKT kết bước đầu phát triển Nghề CTXH Phú Yên Nghiên cứu hạn chế thực sách CTXH NKT Đồng thời đề mục tiêu, giải pháp thực sách CTXH NKT thời gian đến Chính sách CTXH NKT sách điều chỉnh lĩnh vực có tính chất chuyên sâu nghề CTXH, việc điều chỉnh, hoàn thiện cần phải có lộ trình bước thích hợp, không nóng vội không chậm trễ so với nhu cầu hội Trong xu giải vấn ðề hội thời kỳ đại điều kiện thực tiễn tỉnh Phú Yên nay, thiết nghĩ tất yếu phải với nước, thực đồng giải pháp phấn đấu đến năm 2020 phát triển CTXH trở thành nghề chuyên nghiệp Để sở có đủ điều kiện nhận thức hội, nguồn nhân lực, hệ thống sở cung cấp DVCTXH, môi trường hành chính, hành lang pháp lý đảm bảo cho nhân viên CTXH triển khai cách tiếp cận, phương pháp CTXH bước chuyên nghiệp hóa DVCTXH NKT, giúp cho NKT, gia đình NKT nâng cao lực, hòa nhập cộng đồng nhằm góp phần thực đảm bảo an sinh hội, công hội phát triển hội bền vững./ 24 ... Chương HOÀN THIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN 3.1 Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện thực sách công tác xã hội người khuyết tật 3.1.1 Quan... Tuy nhiên, nghiên cứu thực sách công tác xã hội người khuyết tật nội dung Từ lý trên, tác giả chọn đề tài : Thực sách công tác xã hội người khuyết tật từ thực tiễn tỉnh Phú Yên ” làm luận văn tốt... TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 1.1 Khái quát thực sách công tác xã hội người khuyết tật 1.1.1 Khuyết tật, người khuyết tật 1.1.1.1 Khuyết tật: Có nhiều cách hiểu nhiều định nghĩa khác khuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách công tác xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn tỉnh phú yên tt, Thực hiện chính sách công tác xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn tỉnh phú yên tt, Thực hiện chính sách công tác xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn tỉnh phú yên tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn