Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam

24 217 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2017, 16:36

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM TH NGC ANH TRợ GIúP PHáP Lý CủA LUậT SƯ THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Hin phỏp - Lut Hnh chớnh Mó s: 60 38 01 02 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS NGUYN NG DUNG H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Phm Th Ngc Anh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: TR GIU P PHA P LY VA VAI TRO CUA LUT S TRONG TR GIU P PHA P LY 13 1.1 TR GIP PHP Lí 13 1.1.1 KHAI NIM TR GIUP PHAP LY 13 1.1.2 C IM HOT NG TR GIUP PHAP LY VIT NAM 1.2 LUT S, VAI TRề CA LUT S TRONG HOT NG TR GIP PHP Lí 16 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.1 LUT S THEO PHAP LUT VIấT NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.2 c im tr giỳp phỏp lý ca lut s Vit NamError! Bookmark not defined 1.2.3 í ngha hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut sError! Bookmark not defined 1.2.4 VAI TRO CU A LUT S KHI THAM GIA TR GIUP PHAP LY ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3 Kinh nghiờm phat triờn hờ thụng Tr giỳp phỏp lý cu a mụ t sụ quục gia trờn thờ gi i Error! Bookmark not defined CHNG 2: THC TRANG TR GIP PHP Lí CA LUT S VIT NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 NHNG KT QU T C CA HOT NG TR GIP PHP Lí TRONG NHNG NM QUA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1.1 S lng lut s tham gia tr giỳp phỏp lý Error! Bookmark not defined 2.1.2 Thc trng cht lng tr giỳp phỏp lý ca Lut sError! Bookmark not defined 2.2 Nhng cũn tn ti hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut sError! Bookmark not defined 2.3 Mt s nguyờn nhõn nh hng n vai trũ, s tham gia ca Luõt s vic tham gia tr giup phap ly Error! Bookmark not defined 2.3.1 Hn ch bt cõp ca Luõt luõt s Error! Bookmark not defined 2.3.2 TRèNH NNG LC CA MT S LUT S CềN HN CH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.3 NGUYấN NHN DO Y THC, TRACH NHIM CA MT S LUT S ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.4 NGUYấN NHN DO CAC C QUAN TIN HNH T TNG, NGI TIN HNH T TNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Chng 3: MT S GII PHP NHM NNG CAO VAI TRO, TRCH NHIM CUA ON LUT S, LUT S TRONG HOAT ễ NG TR GIU P PHA P LY Error! Bookmark not defined 3.1 Hon thin chớnh sỏch, phỏp lut v tr giỳp phỏp lýError! Bookmark not defined 3.2 Phỏt trin v s lng v cht lng lut sError! Bookmark not defined 3.3 Nõng cao cht lng lut s tham gia tr giỳp phỏp lýError! Bookmark not defin 3.4 Kp thi khen thng nhng lut s lm tt cụng vic c giao Error! Bookmark not defined 3.5 Gii phỏp i vi cỏc c quan tin hnh t tng vic to iu kin thun li cho lut s tham gia bao cha Error! Bookmark not defined 3.6 Gii phỏp v tng cng c s vt cht, trang thit b lm vic, ch ói ng Error! Bookmark not defined KT LUN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MC TI LIU THAM KHO 19 DANH MC CAC T VIT TT CHXHCN: Cng hũa Xó hi ch ngh a ICCPR: Cụng c quc t v cỏc quyn dõn s v chớnh tr (1966) TGPL: Tr giỳp phỏp lý UDHR: Tuyờn ngụn quc t nhõn quyn (1948) MU Tớnh cp thit ca ti Thc hin ch trng ca ng v vic "cn phi m rng loi hỡnh t phỏp lut ph thụng, ỏp ng nhu cu rng rói, a dng ca cỏc tng lp nhõn dõn nghiờn cu lp h thng dch v t phỏp lut khụng ly tin hng dn nhõn dõn sng v lm vic theo phỏp lut", ngy 06/9/1997, Th tng Chớnh ph ó ban hnh Quyt nh s 734/TTg v vic thnh lp t chc tr giỳp phỏp lý cho ngi nghốo v i tng chớnh sỏch õy l bn phỏp lý u tiờn v cú hiu lc cao nht v lnh vc tr giỳp phỏp lý, to c s phỏp lý cho vic hỡnh thnh v phỏt trin h thng tr giỳp phỏp lý nc ta Cụng tỏc tr giỳp phỏp lý sau 17 nm hỡnh thnh v phỏt trin ó t c nhng kt qu quan trng: 63 Trung tõm, 199 Chi nhỏnh vi 1.244 biờn ch ú cú 483 l Tr giỳp viờn phỏp lý (trung bỡnh mi Trung tõm cú 08 Tr giỳp viờn phỏp lý) v 8.980 cng tỏc viờn ú cú 1.055 lut s chim 11,7% T mng li t chc thc hin tr giỳp phỏp lý c thnh lp n nay, tng s v vic tr giỳp phỏp lý ó c thc hin l l 1.825.178 v vic tr giỳp c cho 1.891.425 i tng, trung bỡnh mi nm ó cú trờn 100 nghỡn v vic c thc hin, ỏp ng c nhu cu ny thỡ s lng Tr giỳp viờn phỏp lý hin ca cỏc Trung tõm l khụng c bit l s lng v vic tham gia t tng v i din ngoi t tng ca ngi c tr giỳp phỏp lý ngy cng tng Khụng ch dng li vic tranh tng ti Tũa ỏn i vi cỏc v ỏn hỡnh s, hot ng tham gia t tng ca t chc tr giỳp phỏp lý cũn c hiu l vic bo v quyn v li ớch hp phỏp cho cỏc ng s v ỏn dõn s, lao ng ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp theo tinh thn Ngh quyt s 49-NQ/TW: "Nghiờn cu thc hin v phỏt trin cỏc loi hỡnh dch v t phớa nh nc to iu kin cho cỏc ng s ch ng thu thp chng c chng minh, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh" Vic cú mt ca Tr giỳp viờn phỏp lý hay lut s l cng tỏc viờn ca t chc tr giỳp phỏp lý ti phiờn tũa, quỏ trỡnh t tng l iu vụ cựng cn thit nhm gúp phn em li nhng phỏn quyt phự hp vi phỏp lut cho mi ngi dõn c bit l nhng nhúm ngi yu th xó hi ng thi, lut s tham gia hot ng tr giỳp phỏp lý ó th hin c chc nng xó hi ngh nghip ca lut s vic gúp phn bo v cụng lý, cỏc quyn t do, dõn ch ca nhõn dõn, quyn, li ớch hp phỏp ca cỏ nhõn, c quan, t chc, phỏt trin kinh t - xó hi, xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha, xó hi dõn ch, cụng bng, minh Bờn cnh nhng kt qu ó t c, t thc tin hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s cng bc l nhng khú khn, hn ch, yu kộm lm nh hng n hiu qu ca hot ng ny Vỡ vy, cn nghiờn cu mt cỏch y cỏc yu t tỏc ng hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s nh: s lng lut s núi chung v s lng lut s tham gia tr giỳp phỏp lý ti mt s a phng cũn thp, cht lng lut s cha cao, kinh phớ bo m cho hot ng ny cũn nhiu thiu thn v hn ch cha tng xng vi nhim v Xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t hin nay, vic nghiờn cu ti: "Tr giỳp phỏp lý ca lut s theo phap luõt Viờ t Nam" l yờu cu khỏch quan, cn thit c v phng din lý lun v thc tin nhm nõng cao hiu qu ca lut s hot ng tr giỳp phỏp, gúp phn xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca nhõn dõn, nhõn dõn v vỡ nhõn dõn Tỡnh hỡnh nghiờn cu Tr giỳp phỏp lý l nhim v quan trng h thng chớnh tr ú ngnh T phỏp gi vai trũ trung tõm Vic ban hnh chớnh sỏch tr giỳp phỏp lý v trin khai chớnh sỏch ny trờn thc t ó th hin s quan tõm sõu sc ca ng v Nh nc i vi ngi nghốo v i tng chớnh sỏch trờn phng din phỏp lut, bo v quyn v li ớch hp phỏp, ỏnh du bc phỏt trin vt bc ca cụng cuc xúa gim nghốo Vit Nam - xúa gim nghốo v c vt cht v tinh thn, to iu kin cho ngi chu thit thũi xó hi c bỡnh ng tip cn vi phỏp lut, cụng bng trc phỏp lut n nay, ó cú mt s ti nghiờn cu tin s, thc s, ti cp B v cỏc bi bỏo, chớ, chuyờn nghiờn cu lm sỏng t cỏc lý lun v thc tin liờn quan n lnh vc tr giỳp phỏp lý, c th nh sau: Lun ỏn tin s Lut hc "iu chnh phỏp lut v tr giỳp phỏp lý Vit Nam iu kin i mi" ca T Th Minh Lý Lun ỏn ó trung nghiờn cu c s lý lun, phỏp lý ca iu chnh phỏp lut v iu chnh phỏp lut v tr giỳp phỏp lý; thc trng iu chnh phỏp lut v tr giỳp phỏp lý v phng hng hon thin vic iu chnh phỏp lut v tr giỳp phỏp lý iu kin i mi Lun thc s Lut hc: "Hon thin phỏp lut v ngi thc hin tr giỳp phỏp lý Vit Nam" ca V Hng Tuyn Lun trung nghiờn cu c s lý lun, phỏp lý v thc tin v ngi thc hin tr giỳp phỏp lý, t ú cú cỏc gii phỏp xõy dng v hon thin phỏp lut v ngi thc hin tr giỳp phỏp lý Lun thc s Lut hc "Bo m quyn c tr giỳp phỏp lý" ca Phan Th Thu H Lun trung nghiờn cu c s lý lun v thc tin v quyn c tr giỳp phỏp lý v cỏc gii phỏp nhm bo m quyn c tr giỳp phỏp lý ca ngi dõn Lun thc s Lut hc "Phỏt trin tr giỳp phỏp lý c s" ca ng Th Loan Lun trung nghiờn cu c s lý lun, thc tin v cỏc mụ hỡnh tr giỳp phỏp lý c s v a cỏc gii phỏp phỏt trin mụ hỡnh tr giỳp phỏp lý c s Lun thc s Lut hc "Cht lng hot ng tr giỳp phỏp lý Vit Nam" ca Phm Quang i Lun ó nghiờn cu lý lun v thc tin cht lng hot ng tr giỳp phỏp lý cng nh lm rừ thc trng cht lng tr giỳp phỏp lý hin v quan im, gii phỏp nõng cao cht lng tr giỳp phỏp lý Lun thc s Lut hc "Phỏp lut v Qu Tr giỳp phỏp lý Vit Nam" ca Nguyn Th Mn Lun nghiờn cu lý lun, phỏp lý v tr giỳp phỏp lý v t chc, hot ng ca Qu Tr giỳp phỏp lý Vit Nam t ú lm rừ v trớ, vai trũ v ý ngha ca Qu, a cỏc quan im, gii phỏp nhm nõng cao hot ng ca Qu Luõ n tha c si Luõ t ho c Luõt s v t chc hnh ngh lut s Vit Nam hiờ n ca Nguyờn Anh Minh Luõ n a co nghiờn cu chuyờn sõu vờ cỏc quy inh phap luõ t Viờ t Nam hiờ n hanh , tụ chc Luõ t s va t chc lu t s Vit Nam Lun thc s Lut hc Hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s Vit Nam hin ca Trn Th Vit H Lun ó cú nhng ỏnh giỏ v nghiờn cu chung v tỡnh hỡnh hot ng tr giỳp phỏp lý Vit Nam thi gian qua Cỏc cụng trỡnh trờn ó nghiờn cu cỏc mt, khớa cnh khỏc ca hot ng tr giỳp phỏp lý Tuy nhiờn, n ỏnh giỏ v trớ, vai trũ ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu chuyờn sõu, ton din v tng th v lý lun v thc tin Vỡ vy, vi ti "Hot ng tr giỳp phỏp lý ca Lut s Vit Nam hin nay", tỏc gi lun s i sõu phõn tớch lm sỏng t cỏc cú liờn quan c v mt lý lun v thc tin, gúp phn tỡm gii phỏp, nh hng phỏt trin hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s Mc ớch v nhim v nghiờn cu Lun trung lm rừ nhng lý lun, phỏp lý v thc tin v v trớ, vai trũ ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý, trờn c s ú ỏnh giỏ chớnh xỏc nht v giỏ tr ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý t ú a nh hng nhm nõng cao hiu qu ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý thi gian ti Lun cú nhim v nghiờn cu cỏc ni dung sau õy: - Cỏc khỏi nim, c im hot ng tr giỳp phỏp lý, hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s theo phap luõ t Viờ t Nam - Phõn tớch ỏnh giỏ thc trng v hiu qu hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s Vit Nam thi gian qua, phỏt hin nhng hn ch, khú khn, vng mc, bt cp v nguyờn nhõn cú gii phỏp hon thin Nghiờn cu quan im i mi, hon thin hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s Vit Nam xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu Tr giỳp phỏp lý l mt lnh vc tng i rng, bao gm nhiu khỏi nim, i tng, phng thc, phm vi, mụ hỡnh t chc, qun lý nh nc v tr giỳp phỏp lý, ú cn nhiu cụng trỡnh nghiờn cu vi quy mụ v thi gian thớch hp V phn ti ch yu trung nghiờn cu v cỏc quy nh phỏp lut, cỏc chớnh sỏch ca Nh Nc liờn quan n hot ng tr giỳp phỏp lý cua luõ t s , thc tờ hot ng tr giup phap ly va cac giai phap xuõ t nh m nõng cao hiờ u qu tr giỳp phỏp lý ca Lut s Vit Nam, cựng vi ú l mt s mụ hỡnh , kinh nghiờ m tr giup phap ly cua Luõ t s mụ t sụ quụ c gia trờn thờ gii Phm vi nghiờn cu - V a im: Lun nghiờn cu nhng lý lun v thc tin v tr giỳp phỏp lý ca Lut s Vit Nam, c th qua mt s vớ d thc tin ti thnh ph Hi Phũng - V thi gian: khong thi gian nm (2009 2016) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ti c nghiờn cu trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin v t tng H Chớ Minh v nh nc v phỏp lut, nhng quan im ca ng v hot ng t phỏp núi chung v hot ng tr giỳp phỏp lý núi riờng Cỏc kin ca ng, Hin phỏp, Lut Tr giỳp phỏp lý, Lut Lut s v cỏc bn hng dn thi hnh Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, lun s dng phng phỏp lun ca trit hc Mỏc - Lờnin l phộp vt bin chng v vt lch s, ng thi s dng cỏc phng phỏp h thng, phõn tớch, tng hp, so sỏnh, thng kờ ng thi, tỏc gi cũn s dng phng phỏp khai thỏc v s dng cỏc t liu thc tin, cỏc nghiờn cu, kt qu kho sỏt hon chnh lun úng gúp mi ca lun Lun s nghiờn cu mt cỏch ton din, cú h thng v vai trũ ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý Trờn c s ú a mt s gii phỏp, khuyn ngh nhm nõng cao hiu qu ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý Vit Nam thi gian ti Y ngha lý lun v thc tin ca lun Kt qu nghiờn cu ca lun cú ý ngha thit thc c v phng din lý lun cng nh thc tin v hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s Vit Nam hin Lun ó nghiờn cu ton din, cú h thng v c s lý lun, phỏp lý v tr giỳp phỏp lý núi chung v hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s núi riờng; ỏnh giỏ ỳng nhng kt qu ó t c ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý, cng nh phỏt hin nhng khú khn, hn ch, tn ti lm nh hng n hot ng ny ca lut s; t ú a nhng nh hng, gii phỏp nhm nõng cao hot ng ny Kt qu nghiờn cu ca lun cú th c dựng lm ti liu tham kho cho cỏc hot ng tr giỳp phỏp lý ca lut s thi gian ti ng thi, lun cú th c s dng lm ti liu tham kho cụng tỏc o to v nghiờn cu Kt cu ca lun Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung ca lun gm chng: Chng 1: Tr giỳp phỏp lý v vai trũ ca lut s hot ng tr giỳp phỏp lý Chng 2: Thc trng Tr giỳp phỏp lý ca Lut s Vit Nam Chng 3: Mụ t sụ giai phap nh m nõng cao vai tro , trỏch nhim ca on Luõ t s, Luõ t s hoa t ụ ng tr giup phap ly Chng TR GIU P PHA P LY VA VAI TRO CU A LUA T S TRONG TR GIU P PHA P LY 1.1 Tr giỳp phỏp lý 1.1.1 Khỏi niờm tr giỳp phỏp lý Thut ng "tr giỳp phỏp lý" xut phỏt t ting Anh l "Legal aid c s dng ph bin t gia th k 20 (Theo T in Anh - Vit ca tỏc gi Lờ Kh K, Nxb Khoa hc xó hi, 1997) Ngoi ra, mt s ti liu khỏc dch "Legal aid" l "h tr phỏp lut ", "h tr phỏp lý " hoc "h tr t phỏp " Nhỡn chung, cú rt nhiu cỏch gi khỏc v thut ng ny nhng hiờ n thuõ t ng tr giup phỏp lý l thut ng c s dng ph bin nhõ t v c ghi nhõ n cac bn quy phm phỏp lut ca nc ta Theo i T in ting Vit - Nguyn Nh í, Nxb Vn húa - Thụng tin, 1999 thỡ "Tr giỳp" l "s giỳp , bo tr, h tr, giỳp cho vic gỡ, em cho cỏi gỡ ang lỳc khú khn, ang cn n" [37] Theo T in T v ng Vit Nam Nguyn Lõn, Nxb Thnh ph H Chớ Minh thỡ tr giỳp l gúp sc hoc gúp tin cho mt ngi hoc vo mt vic chung, giỳp lm h m khụng ly tin cụng Vi T in ting Vit ca Nxb Khoa hc xó hi, 1994 thỡ thut ng "tr giỳp" c hiu l "giỳp " Thut ng "giỳp " li c gii thớch theo ngha tớch cc l giỳp lm gim bt khú khn, ngha l lm cho mt vic gỡ ú hoc cho cỏi gỡ ú m ngi y ang cn Cỏi ang cn õy l "phỏp lý" theo ngha rng ca t ny Thut ng "phỏp lý" c hiu l lý l, l phi theo phỏp lut Tr giỳp phỏp lý l mt loi hot ng phỳc li xó hi ó cú lch s trờn 500 nm v c bt ngun ti Anh t th k XV - XVI Cựng vi xu hng phỏt trin ca nhiu quc gia chõu u, t v quyn c tr giỳp phỏp lý tr thnh tro lu chung, tr giỳp phỏp lý gn vi khỏi nim "lut cho ngi nghốo" Tuy nhiờn, mi quc gia, quan nim v tr giỳp phỏp lý cng cú s khỏc nhau, ph thuc vo ch chớnh tr, iu kin kinh t - xó hi ca mi nc - Theo phỏp lut ca Anh v x Wales thỡ "tr giỳp phỏp lý l giỳp phỏp lý cho nhng ngi khụng cú kh nng chi tr cho vic t vn, h tr v i din phỏp lý" [21] - Theo quan nim ca c thỡ "tr giỳp phỏp lý l giỳp mt phn hoc ton b ti chớnh cho nhng ngi khụng cú kh nng toỏn cho cỏc chi phớ v t phỏp lut, i din hoc bo cha trc Tũa ỏn" [21] Qua nhng quy inh chung co thờ thõ y hoa t ụ ng TGPL la mụ t hoa t ụ ng va mang ti nh kinh t, nhõn o v va mang tin h phỏp lý Tớnh kinh t v tớnh nhõn o th hin ch hot ng ny nhm giỳp cho nhng i tng khụng cú kh nng ti chớnh hoc khú khn v ti chớnh chi tr cho cỏc chi phớ tip cn vi cỏc dch v phỏp lý Tớnh phỏp lý th hin thụng qua s giỳp , h tr v cỏc cú liờn quan n phỏp lut nh t phỏp lut, bo v quyn v li ớch c phỏp lut quy nh Vit Nam, thut ng "tr giỳp phỏp lý" c s dng sỏch bỏo t nm 1995, bt u cú u t nghiờn cu xõy dng D ỏn v phỏt trin hot ng tr giỳp phỏp lý Vit Nam v ó c s dng chớnh thc Quyt nh s 734/TTg ngy 06/9/1997 ca Th tng Chớnh ph v vic thnh lp t chc tr giỳp phỏp lý cho ngi nghốo v i tng chớnh sỏch n nay, ó cú c mt h thng bn phỏp lut nhc n thut ng "tr giỳp phỏp lý" Nhỡn chung, khỏi nim tr giỳp phỏp lý th hin c mc ớch, ý ngha, ni dung c bn, i tng phc v v tớnh cht c thự ca hot ng ny nhm phõn bit vi cỏc hot ng nghip v phỏp lý khỏc Theo ngha rng, tr giỳp phỏp lý c hiu l s giỳp phớ cỏc dch v phỏp lut ca Nh nc v xó hi cho ngi nghốo, ngi c hng chớnh sỏch u ói v mt s i tng khỏc phỏp lut quy nh thụng qua hot ng t phỏp lut, i din, bo cha, kin ngh gii quyt v vic v tham gia thc hin ph bin, giỏo dc phỏp lut nhm bo m cho mi cụng dõn bỡnh ng tip cn phỏp lut, gúp phn thc hin cụng bng xó hi Theo ngha hp, tr giỳp phỏp lý c hiu l s giỳp cỏc dch v phỏp lut phớ cho cỏc i tng nht nh cỏc t chc tr giỳp phỏp lý ca Nh nc thc hin theo lnh vc, phm vi tr giỳp m phỏp lut quy nh Lut tr giỳp phỏp lý c Quc hi thụng qua ngy 29/6/2006, cú hiu lc thi hnh t 01/01/2007 ti iu ó a khỏi nim v tr giỳp phỏp lý: Tr giỳp phỏp lý l vic cung cp dch v phỏp lý phớ cho ngi c tr giỳp phỏp lý giỳp h bo v quyn, li ớch hp phỏp ca mỡnh, nõng cao hiu bit phỏp lut, ý thc tụn trng v chp hnh phỏp lut; gúp phn vo vic ph bin, giỏo dc phỏp lut, bo v cụng lý, bo m cụng bng xó hi, phũng nga, hn ch tranh chp v vi phm phỏp lut [31, iu 3] Cú th núi, khỏi nim tr giỳp phỏp lý theo Lut tr giỳp phỏp lý ó th hin y , ton din nhng thuc tớnh chung, bn cht ca hot ng tr giỳp phỏp lý Vit Nam Mt l, Nh nc v xó hi cung cp cỏc dch v phỏp lý phớ cho ngi c tr giỳp phỏp lý nhm giỳp h cú kin thc phỏp lut t mỡnh thc hin cỏc quyn, ngha v c phỏp lut quy nh hoc s dng phỏp lut bo v cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca h Hai l, vic giỳp ú l nhm bự p cho nhng ngi c tr giỳp phỏp lý nhng thiu ht cuc sng a v xó hi hoc tỡnh trng phỏp lý ca h mang li M chớnh a v xó hi hoc tỡnh trng phỏp lý m h khụng cú kh nng t mỡnh thc hin hoc khụng cú iu kin tip cn vi phỏp lut Ba l, s giỳp ú c thc hin xut phỏt t trỏch nhim ca Nh nc i vi cụng dõn, trỏch nhim ca xó hi i vi cỏc thnh viờn cng ng, c bit l nhúm cỏc i tng yu th T nhng nghiờn cu v tr giỳp phỏp lý ca cỏc nc trờn th gii v Vit Nam, hot ng tr giỳp phỏp lý cú th c hiu l: [] hot ng ca cỏc ch th thc hin tr giỳp phỏp lý theo quy nh nhm cung cp cung cp dch v phỏp lý phớ cho ngi c tr giỳp phỏp lý, giỳp h bo v quyn, li ớch hp phỏp ca mỡnh, nõng cao hiu bit phỏp lut, ý thc tụn trng v chp hnh phỏp lut; gúp phn vo vic ph bin, giỏo dc phỏp lut, bo v cụng lý, bo m cụng bng xó hi, phũng nga, hn ch tranh chp v vi phm phỏp lut 1.1.2 c im hot ng tr giỳp phỏp lý Viờt Nam Bờn ca nh nhng tinh chõ t chung cua TGPL , tr giup phap ly ta i Viờ t Nam cũn mang nhng c im riờng 1.1.2.1 Ngi c tr giỳp phỏp lý Ngi c tr giỳp phỏp lý c hiờ u l ngi c hng cỏc dch v tr giỳp phỏp lý phớ Xut phỏt t mc ớch, ý ngha v tớnh cht ca hot ng tr giỳp phỏp lý, khụng phi tt c mi ngi dõn u c hng dch v tr giỳp phỏp lý m ch cú nhng nhúm i tng yu th xó hi c hng dch v ny Theo Lut tr giỳp phỏp lý nm 2006 v Ngh nh s 07/2007/N-CP ngy 12/01/2007 ca Chớnh ph v phỏp lut hin hnh, nhng i tng sau õy c hng tr giỳp phỏp lý phớ ca Nh nc: - Ngi thuc h nghốo: Theo Khon iu Ngh nh s 07/N-CP thỡ ngi nghốo l ngi thuc h nghốo theo quy nh ca phỏp lut Theo iu Quyt nh s 09/2011/Q-TTg ngy 30/01/2011 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh chun h nghốo ỏp dng cho giai on 2011-2015 thỡ h nghốo nụng thụn l h cú mc thu nhp bỡnh quõn u ngi t 400.000 ng/ngi/thỏng (4.800.000 ng/ngi/nm) tr xung v h nghốo thnh th l h cú mc thu nhp bỡnh quõn t 500.000 ng/ ngi/ thỏng (6.000.000 ng/ngi/nm) tr xung Hin nay, theo chun nghốo mi, c nc cú khong 17 18% dõn s c nc l ngi nghốo - Ngi cú cụng vi cỏch mng: + Ngi hot ng cỏch mng trc Tng ngha ngy 19/08/1945; + B m Vit Nam anh hựng; Anh hựng Lc lng v trang nhõn dõn, Anh hựng Lao ng; + Thng binh, bnh binh, ngi hng chớnh sỏch nh thng binh; + Ngi hot ng khỏng chin b nhim cht c hoỏ hc; + Ngi hot ng cỏch mng, hot ng khỏng chin b ch bt tự, y; + Ngi hot ng khỏng chin gii phúng dõn tc, bo v T quc v lm ngha v quc t; + Ngi cú cụng giỳp cỏch mng c Nh nc tng K nim chng "T quc ghi cụng" hoc Bng "Cú cụng vi nc"; + Cha, m, v, chng ca lit s; ca lit s di 18 tui; ngi cú cụng nuụi dng lit s - Ngi gi cụ n khụng ni nng ta: l ngi t 60 tui tr lờn sng c thõn v khụng cú ni nng ta - Ngi khuyờ t tõt : l ngi b khim khuyt mt hoc nhiu b phn c th ho c bi suy giam chc nng c biờ u hiờ n di da ng tõ t khiờ n cho lao ụ ng sinh hot, hc gp khú khn Theo Luõ t ngi khuyờ t tõ t nm 2010 thỡ ngi khuyt tõ t co quyờ n c tr giup phap ly miờn phi - Tr em khụng ni nng ta: c tr giỳp phỏp lý l ngi di 16 tui khụng ni nng ta - Ngi dõn tc thiu s: thng xuyờn sinh sng ti vựng cú iu kin kinh t - xó hi c bit khú khn theo quy nh ca phỏp lut - Nn nhõn b mua bỏn: l ngi b xõm hi bi hnh vi mua, bỏn ngi Theo Lut Phũng, chng mua bỏn ngi nm 2011 thỡ nn nhõn b mua bỏn c tr giỳp phỏp lý phớ - Cỏc i tng khỏc: c tr giỳp phỏp lý theo quy nh ti iu c quc t m Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam l thnh viờn (Cụng c quc t v quyn tr em nm 1989, Hip nh tng tr t phỏp gia Vit Nam vi Trung Quc, Ucraina, Phỏp, Mụng C) 1.1.2.2 Ch th thc hin tr giỳp phỏp lý Ch th thc hin tr giỳp phỏp lý l cỏc t chc, cỏ nhõn thc hin hot ng tr giỳp phỏp lý theo quy nh ca phỏp lut T chc thc hin tr giỳp phỏp lý: Theo Lut tr giỳp phỏp lý, t chc thc hin tr giỳp phỏp lý bao gm: (i) Cỏc t chc thc hin tr giỳp phỏp lý l Trung tõm tr giỳp phỏp lý nh nc (l n v thuc S T phỏp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, chu s qun lý nh nc ca S T phỏp, y ban nhõn dõn cp tnh, s qun lý, ch o, hng dn, kim tra v chuyờn mụn, nghip v ca B T phỏp), (ii) Cỏc Chi nhỏnh ca Trung tõm tr giup phap lý Cỏc t chc tham gia tr giỳp phỏp lý bao gm: + T chc hnh ngh lut s (Vn phũng lut s, Cụng ty lut theo quy nh ca phỏp lut v lut s); + T chc t phỏp lut thuc t chc chớnh tr - xó hi, t chc chớnh tr xó hi ngh nghip, t chc xó hi ngh nghip (sau õy gi chung l t chc t phỏp lut) 1.1.2.3 Ngi thc hin tr giỳp phỏp lý Ngi thc hin tr giỳp phỏp lý l ngi cung cp dch v phỏp lý cho ngi c tr giỳp phỏp lý theo quy nh ca phỏp lut Theo iu 20, Lut tr giỳp phỏp lý thỡ ngi thc hin tr giỳp phỏp lý gm cú Tr giỳp viờn phỏp lý, cng tỏc viờn tr giỳp phỏp lý, lut s, t viờn phỏp lut - Tr giỳp viờn phỏp lý Tr giỳp viờn phỏp lý l viờn chc ca Trung tõm c Ch tch y ban nhõn dõn cp tnh b nhim v cp th tr thnh Tr giỳp viờn phỏp lý, viờn chc ca Trung tõm phi cú bng C nhõn lut, cú Chng ch bi dng nghip v tr giỳp phỏp lý sau ó hon thnh khúa bi dng ngh lut s (hin ang l 06 thỏng); cú thi gian lm cụng tỏc phỏp lut t 02 nm tr lờn; cú phm cht o c tt v cú sc khe bo m hon thnh nhim v c giao DANH MC TI LIU THAM KHO B T phỏp (2002), Quyt nh s 356b/2002/Q-BTP ngy 05/8/2002 ca B trng B T phỏp v vic ban hnh Quy tc mu v o c ngh nghip lut s, H Ni 2 B T phỏp (2012), Bỏo cỏo s 46/BC-BTP ngy 06/3/2012 v vic tng kt nm thi hnh Lut Lut s, H Ni B T phỏp (2013), Bỏo cỏo s 03/BC-HPHLN ngy 03/01/2013 s kt 05 nm trin khai thc hin Thụng t liờn tch s 10/2007/TTLT-BTP- BCABTC-VKSNDTC-TANDTC ngy 28/12 hng dn ỏp dng mt s quy nh v tr giỳp phỏp lý hot ng t tng, H Ni B T phỏp (2014), Bỏo cỏo s 77/BC-BTP ngy 26/3/2014 s kt 02 nm trin khai thc hin Chin lc phỏt trin tr giỳp phỏp lý Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030, H Ni B T phỏp, B Cụng an, B Ti chớnh, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2007), Thụng t liờn tch s 10/2007/TTLT-BTP- BCABTC-VKSNDTC-TANDTC ngy 28/12/2007 hng dn ỏp dng mt s quy nh v tr giỳp phỏp lý hot ng t tng, H Ni Chớnh ph (1997), Quyt nh s 734/TTg ngy 06/9/1997 ca Th tng Chớnh ph v vic thnh lp t chc tr giỳp phỏp lý cho ngi nghốo v i tng chớnh sỏch, H Ni Chớnh ph (2007), Ngh nh s 07/2007/ND-CP ngy 12/01/2007 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu Lut tr giỳp phỏp lý, H Ni Chớnh ph (2008), Quyt nh s 792?Q-TTg ngy 23/6/2008 v vic phờ duyt ỏn: Quy hoch mng li Trung tõm tr giỳp phỏp lý nh nc v Chi nhỏnh ca Trung tõm giai on 2008-2010, nh hng n nm 2015, H Ni Chớnh ph (2011), Quyt nh s 678/Q-TTg ngy 10/5/2011 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt Chin lc phỏt trin tr giỳp phỏp lý Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030, H Ni 10 Cc TGPL (2011), Bỏo cỏo kt qu 03 nm (2009-2011) trin khai thc hin B tiờu chun ỏnh giỏ cht lng v vic TGPL, H Ni 11 Cc TGPL (2011), Bỏo cỏo s kt 05 nm (2006-2011) trin khai thi hnh lut TGPL, H Ni 12 Cc TGPL (2013), Ch nh lut s nh nc mt s nc, http://www.TGPL.gov.vn 13 Cc Tr giỳp phỏp lý B T phỏp (2008), 10 nm hot ng tr giỳp phỏp lý Vit Nam, hng phỏt trin, In ti Cụng ty Thit k v Thng mi Thng li, H Ni 14 Phan H, Thu Hin (2015), Thc trng cht lng, qun lý cht lng v vic tr giỳp phỏp lý hin v mt s kinh nghim quc t qun lý cht lng v vic tr giỳp phỏp lý, http://www.trogiupphaply.gov.vn 15 Trn Th Vit H (2015), Hot ng tr giỳp phỏp lý ca Lut s Vit Nam hin nay, Luõ n tha c si Luõ t hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 16 Nguyn Hu Hi , Lờ Vn Ho (2010), Tiờu ỏnh giỏ cht lng cung ng dch v cụng ti cỏc c quan hnh chớnh nh nc, Tp t chc nh nc, (3) 17 Ngụ Vn Hip (2014), Lch s hỡnh thnh v phỏt trin thit ch lut s ti Vit Nam, Tp Lut s Vit Nam, (7) 18 Lờ Kh K (1997), T in Anh - Vit, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 19 Liờn Hip Quc (1948), Tuyờn ngụn quyn ngi, ngy mựng 10/12/1948 20 Liờn hp quc (1982), Cụng c quc v cỏc quyn dõn s v chớnh tr 21 Trn Huy Liu, Chuyờn : Phỏp lut v tr giỳp phỏp lý v lut s tham gia thc hin tr giỳp phỏp lý, Http://www hoiluatgiavn.org.vn 22 ng Th Loan (2009), Phỏt trin tr giỳp phỏp lý c s, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 23 o D Long (2013), Cht lng tr giỳp phỏp lý Vit Nam hin nay, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 24 Nguyờn Anh Minh (2010), Luõt s va tụ chc hanh nghờ luõt s Viờ t Nam hiờ n nay, Luõ n tha c si Luõ t ho c, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 25 Trn Minh Ngha (2015), Hi Phũng: Tng kt 08 nm trin khai thi hnh Lut Tr giỳp phỏp lý, Trung tõm tr giỳp phỏp lý thnh ph Hi Phũng, http://www.trogiupphaply.gov.vn 26 Trn Minh Ngha (2016), Khi sc t cụng tỏc phi hp liờn ngnh v tr giỳp phỏp lý hot ng t tng, Trung tõm tr giỳp phỏp lý thnh ph Hi Phũng, http://www.trogiupphaply.gov.vn 27 o Th Hng Nhung (2014), Hot ng ca Trung tõm tr giỳp phỏp lý qua thc tin thnh ph Hi Phũng, Luõ n tha c si Luõ t ho c, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 28 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 29 Quc hi (2003), B lut T tng hỡnh s, H Ni 30 Quc hi (2006), Lut Lut s (sa i b sung nm 2012), H Ni 31 Quc hi (2006), Lut Tr giỳp phỏp lý, H Ni 32 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 33 Quc hi (2015), B lut T tng hỡnh s, H Ni 34 Thanh Trnh (2015), Lut s tin trỡnh i mi cụng tỏc tr giỳp phỏp lý, http://www.trogiupphaply.gov.vn 35 Nguyn Vn Tuõn (2012), Mt s v lut s v ngh lut s, Nxb T phỏp, H Ni 36 y ban Thng v Quc hi (2001), Phỏp lnh Lut s, H Ni 37 Nguyn Nh í (Ch biờn) (1998), i T in ting Vit, Nxb Vn húa Thụng tin ... pháp luật) 1.1.2.3 Ngƣời thực trợ giúp pháp lý Ngƣời thực trợ giúp pháp lý ngƣời cung cấp dịch vụ pháp lý cho ngƣời đƣợc trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật Theo Điều 20, Luật trợ giúp pháp. .. trợ giúp pháp lý ngƣời thực trợ giúp pháp lý gồm có Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sƣ, tƣ vấn viên pháp luật - Trợ giúp viên pháp lý Trợ giúp viên pháp lý viên chức... lý luận, pháp lý điều chỉnh pháp luật điều chỉnh pháp luật trợ giúp pháp lý; thực trạng điều chỉnh pháp luật trợ giúp pháp lý phƣơng hƣớng hoàn thiện việc điều chỉnh pháp luật trợ giúp pháp lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam, Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam, Trợ giúp pháp lý của luật sư theo pháp luật Việt Nam

Từ khóa liên quan