CHINH PHỤC BÀI TẬP THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

70 940 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2017, 15:27

TÀI LIỆU GỒM 3 PHẦNPhần 1: Tóm tắt nội dung lý thuyết cần nắm vữngBao gồmHOÁ VÔ CƠ+Điều chế các chất chương HALOGEN+Điều chế các chất chương OXILƯU HUỲNH+Điều chế các chất chương NITƠPHOTPHO+Điều chế các chất chương CACBONSILIC+Điều chế các chất chương KIM LOẠIHOÁ HỮU CƠ+Điều chế các chất chương HIDROCACBON+Điều chế các chất chương DẪN XUẤT HALOGENANCOLPHENOL+Điều chế các chất chương DẪN XUẤT ANĐEHITXETONAXIT CACBOXYLIC+Điều chế các chất chương ESTEAMINPhần 2: Bài tập trắc nghiệm vận dụngPhần 3: Đáp án TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC CHUYấN S TH NGHIM HO HC PHầN 1: Lý THUYếT CƠ BảN IU CH V THU KH TRONG PHềNG TH NGHIM * Tớnh tan: Khụng tan hoc tan ớt Tan va phi Tan nhiu N2, H2, O2, CO2, CH4, Cl2 SO2, HCl, NH3 H2S, C2H4, C2H2 * Thu khớ: Trong phũng thớ nghim, ngi ta thng thu khớ bng cỏch y nc hoc y khụng khớ PHNG PHP IU CH MT S CHT HO Vễ C CHNG: HALOGEN I Clo Trng thỏi t nhiờn Cú khoỏng vt cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O) v xinvinit (NaCl.KCl) iu ch Nguyờn tc: oxi húa Cl- thnh Cl2 a Trong phũng thớ nghim Dựng HCl c tỏc dng vi cỏc cht oxi húa mnh (MnO2,KMnO4,KClO3,K2Cr2O7, ) t0 MnO2+4HCl MnCl2+Cl2+H2O TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC t 2KMnO4+16HCl 2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O t0 KClO3+6HCl KCl+3Cl2+3H2O t0 K2Cr2O7+14HCl 2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O b Trong cụng nghip (sn phm ph ca cụng nghip sn xut xỳt (NaOH)) in phõn dung dch NaCl cú mng ngn dpdd 2NaCl+2H2O H2+Cl2+2NaOH II Khớ HCl Trong phũng thớ nghim Dựng NaCl rn (tinh th) tỏc dng H2SO4 c (PHNG PHP SUFAT) (phng phỏp ny cng c dựng iu ch HNO3 v HF) t0 NaCl+H2SO4 NaHSO4+HCl (nhit khụng quỏ 250 C hoc nhit thng) t0 2NaCl+H2SO4 Na2SO4+2HCl (nhit > 400 C) Trong cụng nghip a Phng phỏp sunfat: tng t iu ch phũng thớ nghim b Phng phỏp tng hp t0 H2+Cl2 2HCl (H2 v Cl2 thu c t in phõn dd NaCl cú mng ngn) c Thu HCl tinh khit t clo húa cỏc cht hu c III Cỏc hp cht khỏc ca Clo Nc Gia-ven Dựng NaOH loóng ngui tỏc dng vi Clo 2NaOH+Cl2 NaCl+NaClO+H2O (Hoc in phõn dd NaCl khụng mng ngn) Clorua vụi Dựng Clo tỏc dng vi vụi tụi hoc sa vụi Ca(OH)2+Cl2 CaOCl2+H2O (30 C) Mui Clorat (quan trng nht l KClO3) Dựng Clo tỏc dng vi dd kim núng t0 3Cl2+6KOH 5KCl+KClO3+3H2O in phõn dd KCl 25% t0 3H2O+KCl KClO3+3H2 (70-75 C) IV Flo Trng thỏi t nhiờn Cú khoỏng vt florit (CaF2) v criolit (Na3AlF6 hay AlF3.3NaF) iu ch Trong cụng nghip Do F2 l cht oxi húa rt mnh nờn khụng cú cht kh no mnh tỏch c Flo hn hp ca nú Vỡ vy phng phỏp ti u nht l in phõn hn hp KF+2HF (nhit núng chy 70 C) (dựng hn hp ny cng bi vỡ giỳp gim nhit núng chy) (Cc dng lm bng than chỡ v cc õm lm bng thộp c bit hoc Cu) TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC V Khớ HF Do F2 tỏc dng quỏ mónh lit vi nc nờn phng phỏp nht iu ch HF l dựng CaF tỏc dng vi H2SO4 c t0 CaF2+H2SO4 CaSO4+2HF (250 C) VI Brom v It Sau ly mui n nc bin, phn cũn li cha nhiu mui NaBr v KBr.Ta sc khớ Cl vo dd Bromua: 2NaBr+Cl2 2NaCl+Br2 (iu ch Iụt tng t) VII Khớ HBr Thy phõn PBr3 PBr3+3H2O H3PO3 +3HBr Thc t, cho Br2 tỏc dng trc tip vi P v H2O (PT nh trờn) VIII iu ch OF2 (oxi florua) Cho F2 qua dd NaOH loóng (khong 2%) v lnh 2F2+2NaOH 2NaF+H2O+OF2 HO Vễ C CHNG: OXI-LU HUNH I Oxi Trong phũng thớ nghim Phõn hy hp cht cha oxi v kộm bn nhit (thng l nhng cht cú tớnh oxi húa mnh) (KMnO4, KClO3, H2O2, ) t0 2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2 (un núng) t0 2KClO3 2KCl+3O2 (xỳc tỏc MnO2 un núng hoc >500 C) t0 2H2O2 2H2O+O2 (xỳc tỏc MnO2) (Nhit phõn mui nitrat ca kim loi kim(hoc kim th) cng to c O2 nhng chc tớnh nguy him ca phn ng ny nờn nú khụng c dựng iu ch O2 phũng thớ nghim t0 2RNO3 2RNO2+O2) Trong cụng nghip a T khụng khớ Khụng khớ húa lng ỏp sut cao, nhit thp sau ú chng ct phõn on khụng khớ lng thu O2 -183 C, Ar -186 C, N2 -196 C b in phõn H2O (cú hũa tan cỏc cht in li nh H2SO4, NaOH, tng tớnh dn in) dpdd 2H2O 2H2+O2 II Lu hunh Khai thỏc lu hunh t lũng t S dng h thng thit b nộn H 2O siờu núng (170 C) vo m S y S núng chy lờn (phng phỏp Frasch) TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Sn xut t hp cht a t H2S iu kin thiu khụng khớ t0 H2S+O2 2S+2H2O b Dựng H2S kh SO2 t0 2H2S+SO2 3S+2H2O (Thu hi >90% lng S khớ c SO2 v H2S) III H2S Trong cụng nghip, khụng sn xut H2S (do õy l khớ c v khụng cú ng dng thc tin) Trong phũng thớ nghim, FeS+HCl(dd) H2S+FeCl2 IV SO2 Trong phũng thớ nghim Na2SO3 + H2SO4(dd) Na2SO4+H2O+SO2 (un núng) 2.Trong cụng nghip -t chỏy S t0 S+O2 SO2 -t qung sunfua kim loi nh FeS2,Cu2S, t0 4FeS2+11O2 2Fe2O3+8SO2 V SO3 2SO2+O2 2SO3 (xỳc tỏc V2O5 ; 450-500 C) VI H2SO4 (3 cụng on) 1.Sn xut SO2 2.Sn xut SO3 3.Sn xut H2SO4 H2SO4 (98%) hp th SO3 thu c Oleum H2SO4.nSO3 H2SO4+nSO3 H2SO4.nSO3 Dựng nc thớch hp pha loóng Oleum H2SO4.nSO3+ nH2O (n+1)H2SO4 HO Vễ C CHNG: NIT V HP CHT TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC I N2 Trng thỏi t nhiờn Cú khoỏng vt diờm tiờu natri(NaNO3) iu ch a Trong phũng thớ nghim t0 NH4NO2 N2+H2O (un núng nh) Hoc un núng nh hn hp bóo hũa NH4Cl v NaNO2 t0 NH4Cl+NaNO2 N2+NaCl+2H2O (un núng nh) Hoc t0 2NH4Cl+4CuO N2+H2+CuCl2+3Cu (Dựng NH4Cl lm sch b mt kim loi trc hn xỡ) b Trong cụng nghip Chng ct phõn on khụng khớ lng thu N2 -196 C (xem iu ch O2) II.NH3 Trong phũng thớ nghim -Mui amoni tỏc dng cht kim un núng nh t0 2NH4Cl+Ca(OH)2 2NH3+CaCl2+2H2O (Lm khụ NH3: cho qua bỡnh ng CaO) -iu ch nhanh lng nh NH3: un núng dd NH3 m c (lm khụ nh trờn) Trong cụng nghip N2+3H2 2NH3 (450-500 C, 200-300 atm, xỳc tỏc Al2O3,K2O, ) III Mt s cht khỏc (trong phũng thớ nghim) N2O t0 NH4NO3 N2O+2H2O (un núng nh) NO 3Cu+8HNO3(loóng) 2NO+4H2O+3Cu(NO3)2 NO2 Cu+4HNO3(c) 2NO2+2H2O+Cu(NO3)2 N2O5 P2 O5 2HNO3 N2O5+H2O N2H4 (hidrazin-nhiờn liu tờn la) cụng nghip UV 2NH3 N2H4+H2 (tia cc tớm) IV HNO3 Trong phũng thớ nghim NaNO3 (hoc KNO3) rn tỏc dng vi H2SO4 c núng t0 NaNO3+H2SO4 HNO3+NaHSO4 (phng phỏp ny ch iu ch mt lng nh HNO3 bc khúi) Trong cụng nghip PHNG PHP OXI HểA (3 giai on) a Oxi húa NH3 bng oxi khụng khớ 4NH3+5O2 4NO+6H2O (800-900 C, xỳc tỏc Pt) phn ng ta 907KJ TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC b Oxi húa NO thnh NO2 (lm ngui NO húa hp vi O2) 2NO+O2 NO2 c Chuyn húa NO2 thnh HNO3 4NO2+2H2O+O24HNO3 PHNG PHP H QUANG N2NONO2HNO3 V Pht Trng thỏi t nhiờn Cú khoỏng vt apatit (3Ca3(PO4)2.CaF2), phtphorit (Ca3(PO4)2) iu ch cụng nghip Nung hn hp qung phtphorit, cỏt, than cc 1200 C lũ in t0 Ca3(PO4)2+3SiO2+5C 3CaSiO3+2P+5CO (Hi P thoỏt ngng t lm lnh, thu P trng dng rn) VI H3PO4 Trong phũng thớ nghim P+5HNO3(c) H3PO4+5NO2+H2O PCl5+4H2OH3PO4+5HCl Trong cụng nghip a Phng phỏp trớch li: H2SO4 c + qung phtphorit (hoc apatit) t0 Ca3(PO4)2+3H2SO4 3CaSO4 + 2H3PO4 (Tỏch mui CaSO4 kt tinh v cụ c dd, lm lnh axit kt tinh.Axit H3PO4 iu ch c khụng tinh khit, cht lng thp=>ch yu sn xut phõn bún) b.Phng phỏp nhit: iu ch H3PO4 tinh khit v nng cao hn t0 4P+5O2 2P2O5 (nhit ) P2O5+3H2O3H3PO4 HO Vễ C CHNG:CACBON V HP CHT I Cacbon Trng thỏi t nhiờn Cú khoỏng vt canxit (CaCO3), magiezit (MgCO3), olomit (CaCO3.MgCO3) iu ch a Kim cng nhõn to Nung than chỡ 2000 C, ỏp sut 50-100 nghỡn atm, xỳc tỏc Fe,Cr hay Ni b Than chỡ nhõn to Nung than cc 2500-3000 C lũ in (khụng cú khụng khớ) c Than cc Nung than m khong 1000 C lũ cc (khụng cú khụng khớ) d Than g To nờn t chỏy g iu kin thiu khụng khớ e Than mui Nhit phõn CH4 cú xỳc tỏc t0 CH4 C+2H2 f.Than m Khai thỏc trc tip t cỏc va than lũng t TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC II CO Trong phũng thớ nghim Cho H2SO4 c v axit HCOOH, un núng t0 HCOOH CO+H2O (nhit H2SO4 c) 2.Trong cụng nghip -Cho hi nc qua than nung t0 C+H2O CO+H2 (Hn hp khớ to thnh gi l khớ than t, cha trung bỡnh khong 44% CO, cũn li l CO2,N2,H2, ) -Sn xut lũ gas: thi khụng khớ qua than nung CO2 b kh thnh CO t0 CO2+C 2CO (Hn hp khớ thu c gi l khớ lũ gas hay khớ than khụ, cha trung bỡnh khong 25% CO, ngoi l N2,CO2 v mt lng nh khớ khỏc) III CO2 Trong phũng thớ nghim Cho dd HCl tỏc dng vi ỏ vụi bỡnh kớp CaCO3+2HClCaCl2+CO2+H2O 2.Trong cụng nghip c to quỏ trỡnh t than thu nng lng ngoi quỏ trỡnh chuyn húa khớ thiờn nhiờn, cỏc sn phm du m, nung vụi, lờn men ru t glucozo, IV Si 1.Trng thỏi t nhiờn Cú khoỏng vt cao lanh (Al2O3.2SiO2.2H2O), xecpentin (3MgO.2SiO2.2H2O), fenspat (Na2O.Al2O3.6SiO2) iu ch a Trong phũng thớ nhim t chỏy hn hp bt Mg vi cỏt nghin mn t0 SiO2+2Mg Si+MgO (t chỏy) b Trong cụng nghip Dựng than cc kh SiO2 lũ in nhit cao t0 SiO2+2C Si+2CO (nhit ) HO Vễ C CHNG: KIM LOI I Phng phỏp chung iu ch kim loi (trong cụng nghip) Phng phỏp thy luyn (iu ch kim loi cú tớnh kh yu nh Cu,Hg,Ag,Au, ) C s ca phng phỏp l dựng nhng dung dch thớch hp nh dd H2SO4, NaOH, NaCN, hũa tan KL v tỏch phn khụng tan cú qung Sau ú, cỏc ion KL dd c kh bng KL cú tớnh kh mnh hn nh Fe,Zn, VD Ag2S+4KCN 2K(Ag(CN)2)+K2S 2K(Ag(CN)2)+Zn K2(Zn(CN)4)+2Ag TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Phng phỏp nhit luyn (iu ch KL cú tớnh kh trung bỡnh v yu nh Zn,Fe,Sn,Pb,Cu, ) C s ca phng phỏp l kh nhng ion LK cỏc hp cht nhit cao bng cỏc cht kh mnh nh C,CO,H2 hoc kim loi Al, kim loi kim v kim th -Trng hp l qung sunfua KL nh Cu 2S,ZnS,FeS2, thỡ phi chuyn sunfua KL thnh oxit KL sau ú kh oxit KL bng cht kh thớch hp VD t0 2ZnS+3O2 2ZnO+2SO2 (nung) t0 ZnO+C CO+Zn (nhit cao) -i vi nhng KL khú núng chy nh Cr,Fe dựng Al lm cht kh (phng phỏp nhit nhụm) VD t0 Cr2O3+2Al 2Cr+Al2O3 -Vi nhng KL kộm hot ng nh Hg,Ag ch cn t chỏy qung cng thu c KL m khụng cn phi kh bng cỏc tỏc nhõn khỏc Phng phỏp in phõn (iu ch c hu ht cỏc KL) C s ca phng phỏp l dựng dũng in mt chiu kh cỏc ion KL -iu ch nhng KL cú tớnh kh mnh nh Li,Na,Al,K, bng cỏch in phõn nhng hp cht (mui, baz, oxit) núng chy ca chỳng VD dpnc 2KCl 2K+Cl2 -iu ch KL cú tớnh kh trung bỡnh v KL cú tớnh kh yu nh Zn,Cu, bng cỏch in phõn dung dch mui ca chỳng VD dpdd 2ZnSO4+2H2O 2Zn+2H2SO4+H2 II Kim loi kim v kim th Do khụng cú cht no kh c ion KL kim nờn phng phỏp thng dựng l in phõn núng chy mui halogenua ca chỳng thu KL Catot VD iu ch Na: in phõn hn hp 2NaCl+CaCl2 ( h nhit núng chy xung cũn khong 600 C) dpnc 2NaCl 2Na+Cl2 *iu ch NaOH in phõn dd cú mng ngn dpdd 2NaCl+2H2O H2+Cl2+2NaOH (dd NaOH ln nhiu NaCl Ngi ta cụ c dd NaCl ớt tan so vi NaOH nờn kt tinh trc.Tỏch NaCl cũn li NaOH) III Al in phõn núng chy Al2O3 v Na3AlF6 (nhit núng chy 900 C) (Tỏc dng: tit kim nng lng,to cht lng cú tớnh dn in tt hn Al2O3,hn hp ny cú lng riờng < Al ni lờn trờn Al, ngn cn Al tip xỳc vi khụng khớ) dpnc 2Al2O3 4Al+3O2 IV Cr Trng thỏi t nhiờn Cú qung cromit (FeO.Cr2O3) iu ch TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Tỏch Cr2O3 t qung cromit, iu ch Cr bng phng phỏp nhit nhụm t0 Cr2O3+2Al 2Cr+Al2O3 (nhit ) ( tinh khit ca Cr 97-99%, cht l Al,Fe,Si) V Fe v hp cht Trng thỏi t nhiờn Cú qung hematit (Fe 2O3), hematit nõu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4)-qung giu Fe nht, xiderit (FeCO3), pirit st (FeS2) iu ch a Fe t0 3Fe2O3+CO 2Fe3O4+CO2 (400 C) t0 Fe3O4+CO 3FeO+CO2 (500-600 C) t0 FeO+CO Fe+CO2 (700-800 C) b FeO (phũng thớ nghim) phõn hy Fe(OH)2 nhit cao (khụng cú khụng khớ) t0 Fe(OH)2 FeO+H2O (nhit ) c Fe(OH)2 (phũng thớ nghim) Phn ng trao i ion ca dd mui Fe(II) + dd bazo (khụng cú khụng khớ) FeCl2+2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl hay Fe2+ +2OHFe(OH)2 c Mui Fe(II) (phũng thớ nghim) -Fe hoc hp cht Fe(II) nh FeO, Fe(OH)2 tỏc dng vi dd HCl hoc H2SO4 (khụng cú khụng khớ) -T mui Fe (III) 2FeCl3+Fe 3FeCl2 d Fe2O3 Phõn hy Fe(OH)3 nhit cao t0 2Fe(OH)3 Fe2O3+3H2O e Fe(OH)3 Phn ng trao i ion ca dd mui Fe(III) hoc phn ng oxi húa Fe(OH)2 FeCl3+3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl hay Fe3+ +3OHFe(OH)3 f Mui Fe(III) iu ch trc tip t phn ng Fe tỏc dng vi cht oxi húa mnh nh Cl2,HNO3,H2SO4 (c, núng), phn ng hp cht Fe(III) vi axit 2Fe(OH)3+3H2SO4 Fe2(SO4)3+6H2O Fe2O3+6HCl 2FeCl3+3H2O HO HU C CHNG: HIROCACBON 10 TRNG THPT HU LC S CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC dd Pb(NO3)2 Zn + HCl Cõu 35: Cho TN v tớnh tan ca HCl nh hỡnh v,Trong bỡnh ban u cha khớ HCl, nc cú nh thờm vi git qu tớm Hin tng xy bỡnh cm ng thy tinh vo nc: A Nc phun vo bỡnh v chuyn sang mu B Nc phun vo bỡnh v chuyn sang mu xanh C Nc phun vo bỡnh v cú mu tớm D Nc phun vo bỡnh v chuyn thnh khụng mu Cõu 36: Cho TN nh hỡnh v, bờn bỡnh cú cha khớ NH3, chu thy tinh cha nc cú nh vi git phenolphthalein Hin tng xy thớ nghim l: A Nc phun vo bỡnh v chuyn thnh mu xanh Oxi B Nc phun vo bỡnh v chuyn thnh mu hng C Nc phun vo bỡnh v khụng cú mu Lp nc D Nc phun vo bỡnh v chuyn thnh mu tớm Nc Cõu 37: Cho thớ nghim nh hỡnh v sau: Phn ng xy raNatrong ng nghim l: A Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 B H2 + S H2S C H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D 2HCl + Pb(NO3)2 PbCl2 + 2HNO3 Cõu 38: Cho phn ng ca oxi vi Na: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Na chỏy oxi nung núng B Lp nc bo v ỏy bỡnh thu tinh C a mu Na rn vo bỡnh phn ng D H cho Na chỏy ngoi khụng khớ ri mi a nhanh vo bỡnh Cõu 39: Cho phn ng ca Fe vi Oxi than nh hỡnh v sau: st Vai trũ ca lp nc ỏy bỡnh l: A Giỳp cho phn ng ca Fe vi Oxi xy d dng hn B Hũa tan Oxi phnO2ng vi Fe nc C Trỏnh v bỡnh vỡ phn ng ta nhit mnh D C vai trũ trờn Cõu 40: Cho hỡnh v sau mụ t quỏ trỡnh iu ch ụxi phũng thớ nghim 56 KClO3 + MnO2 KClO3 + MnO2 TRNG KClO3THPT + MnO2HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Tờn dng c v húa cht theo th t 1, 2, 3, trờn hỡnh v ó cho l: KClO3 + MnO2 A.1:KClO3 ; 2:ng dn khi; 3: ốn cn; 4: khớ Oxi B.1:KClO3 ; 2:ốn cn; 3:ng dn khớ; 4: khớ Oxi C.1:khớ Oxi; 2: ốn cn; 3:ng dn khớ; 4:KClO3 D.1.KClO3; 2: ng nghim; 3:ốn cn; 4:khớ oxi Cõu 41: Trong phũng thớ nghim khớ oxi cú th c iu ch bng cỏch nhit phõn mui KClO3 cú MnO2 lm xỳc tỏc v cú th c thu bng cỏch y nc hay y khụng khớ.Trong cỏc hỡnh v cho di õy, hinh v no mụ t iu ch oxi ỳng cỏch: A.1 v B v C.1 v D v Cõu 42: Hỡnh v sau mụ t thớ nghim tỡm mt ht cu to nờn nguyờn t ú l: A.Thớ nghim tỡm electron B.Thớ nghim tỡm ntron C.Thớ nghim tỡm proton D.Thớ nghim tỡm ht nhõn Cõu 43: õy l Thớ nghim tỡm ht nhõn nguyờn t Hin tng no chng t iu ú? 57 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC A.Chựm truyn thng B Chựm b lch hng C Chựm b bt ngc tr li D C B v C u ỳng Cõu 44: Cho cu to mng tinh th NaCl nh sau: Phỏt biu no sau õy l ỳng tinh th NaCl: A Cỏc ion Na+ v ion Cl- gúp chung cp electron hỡnh thnh liờn kt B Cỏc nguyờn t Na v Cl gúp chung cp e hỡnh thnh liờn kt C Cỏc nguyờn t Na v Cl hỳt bng lc hỳt tnh in D Cỏc ion Na+ v ion Cl- hỳt bng lc hỳt tnh in Cõu 45: Trong cỏc AO sau, AO no l AOs ? z z z z y x x x y x y y A Ch cú B Ch cú Cõu 46: Trong cỏc AO sau, Ao no l AOpx ? C Ch cú z z D Ch cú z z y y x x x y x y A Ch cú B Ch cú C Ch cú D Ch cú Cõu 47: Liờn kt húa hc phõn t HCl c hỡnh thnh nh s xen ph ca cỏc orbitan no? A B C D Mt kt qu khỏc Cõu 48: Liờn kt húa hc phõn t Cl2 c hỡnh thnh nh s xen ph ca cỏc orbitan no? A B C D Mt kt qu khỏc Cõu 49: Cho cỏc tinh th sau: 58 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Kim cng( C ) I2 H2O Tinh th no l tinh th phõn t: A.Tinh th kim cng v It B.Tinh th kim cng v nc ỏ C.Tinh th nc ỏ v It D.C tinh th ó cho Cõu 50: Cho tinh th ca kim cng nh sau: Phỏt biu no ỳng núi v tinh th kim cng: A Mi nguyờn t C tinh th trng thỏi lai húa sp3 B Cỏc nguyờn t C liờn kt vi bng liờn kt ion C Mi nguyờn t C liờn kt vi nguyờn t C khỏc D C A, B, C u ỳng Cõu 51: Hỡnh bờn minh cho thớ nghim xỏc nh s cú mt ca C v H hp cht hu c.Cht X v dung dch Y (theo th t) l: A CaO, H2SO4 c C CuSO4 khan, Ca(OH)2 Cõu 52: Cho cỏc mch polime : B Ca(OH)2, H2SO4 c D CuSO4.5H2O, Ca(OH)2 Dóy polime no sau õy cú cu trỳc dng mch tng ng vi (a), (b), (c) hỡnh trờn? A thy tinh hu c, amilo pectin, nha rezit B amiloz, amilo pectin, nha rezol C thy tinh hu c, amiloz, nha rezit D amiloz, thy tinh hu c, nha rezol Cõu 53: iu ch v thu NH3 t NH4Cl v Ca(OH)2 ta lp dng c nh hỡnh v no sau õy? 59 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Cõu 54: Cho hỡnh v mụ t thớ nghim iu ch clo phũng thớ nghim nh sau Cho cỏc húa cht MnO 2; KMnO4 ; KClO3; K2Cr2O7; F2 S húa cht cú th c dựng bỡnh cu (1) l: A B C D Cõu 55: pha loóng H2SO4 c cỏch lm no sau õy ỳng A cỏch B cỏch C cỏch Cõu 56: Phng phỏp chit c mụ t nh sau Phng phỏp chit dựng 60 D cỏch v TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC A Tỏch cỏc cht lng cú tan khỏc B Tỏch cỏc cht lng cú nhit sụi gn C Tỏch cỏc cht lng cú nhit sụi khỏc nhiu D Tỏch cỏc cht lng khụng trn ln c vo Cõu 57: Lm thớ nghim nh hỡnh v: Hin tng xy ng nghim cho d glixerol, lc u l gỡ? A kt ta tan, to dung dch cú mu xanh lam B khụng cú hin tng gỡ C kt ta cũn, dung dch cú mu sut D kt ta khụng tan, dung dch cú mu xanh Cõu 58: Cho s iu ch HNO3 PTN: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng núi v quỏ trỡnh iu ch HNO3? A HNO3 sinh bỡnh cu l dng hi nờn cn lm lnh ngng t B Bn cht ca quỏ trỡnh iu ch HNO3 l mt phn ng trao i ion C t núng bỡnh cu bng ốn cn phn ng xy nhanh hn D Quỏ trỡnh phn ng l mt quỏ trỡnh thun nghch, chiu thun l chiu thu nhit Cõu 59: Quan sỏt s thớ nghim nh hỡnh v sau Hin tng quan sỏt bỡnh eclen cha dựn dch Br2 l A Cú kt ta xut hin B Dung dch Br2 khụng b nht mt mu C Dung dch Br2 b nht mt mu D Va cú kt ta va lm nht mu dung dch Br2 Cõu 60: iu ch khớ Cl2 phũng thớ nghim, mt hoc sinh lp dng c theo hỡnh v: 61 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC im khụng chớnh xỏc h thng trờn l: A Cỏch cp bỡnh cu B Cỏch lp ng dn khớ i vo v i bỡnh ng dd H2SO4 C Cỏch y bỡnh thu khớ bng bụng tm xỳt D Tt c cỏc ý trờn Cõu 61: iu ch khớ A dng c v húa cht nh sau: A cú th l khớ no: A NH3 B HCl C H2S Cõu 62:Thớ nghim hỡnh v di õy cú th dựng : A Chit benzen hn hp vi anilin B Chng ct ancol etylic hn hp vi nc C Chng ct etylaxetat hn hp vi nc D Kt tinh li mui dung dch Cõu 63: Hin tng no di õy khụng xy thớ nghim sau: 62 D O2 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC A CuO t mu en chuyn sang mu B Bụng t mu trng chuyn sang mu xanh C Dung dch nc vụi b c D Nc vụi b hỳt ngc theo ng dn Cõu 64:Th tớnh tan ca khớ A bng cỏch ỳp ngc bỡnh ng khớ vo chu nc cú pha sn vi git phenolphtalein Khớ A l: A NH3 B O2 Cõu 65:Cho thớ nghim nh hỡnh v C N2 Cỏc cht A, B, C ln lt l: A CO; Fe2O3; Ca(OH)2 C H2; S; CuSO4 Cõu 66: Thit b nh hỡnh v di õy B H2; S; CuS D NH3; CuO; H2S D HCl khụng th dựng thc hin thớ nghim no s cỏc thớ nghim sau: A iu ch NH3 t NH4Cl B iu ch O2 t KMnO4 C iu ch N2 t NH4NO2 D iu ch O2 t NaNO3 Cõu 67: Xột s iu ch CH4 phũng thớ nghim 63 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Bit X l hhp cht rn cha cht Ba cht X l: A CaO, Ca(OH)2, CH3COONa B CaO, KOH, CH3COONa C CaO, NaOH, CH3COONa D CaO, NaOH, CH3COOH Cõu 68: loi hi nc khớ X thỡ cỏch lp t dng c thớ nghim no sau õy ỳng A C B D C A D B Cõu 69: Trong phũng thớ nghim, khớ C c iu ch bng b dng c nh hỡnh v: Khớ C cú th l dóy cỏc khớ no sau õy? A NO, CO2, C2H6, Cl2 B N2O, CO, H2, H2S C NO2, Cl2, CO2, SO2 D N2, CO2, SO2, NH3 Cõu 70: Dng c di õy c dựng iu ch v nghiờn cu phn ng ca SO2 vi dung dch baz: Cỏc cht A, B, C v D ln lt l: A HCl, Na2SO3, SO2, Ca(OH)2 C HCl, FeS, SO2, Ca(OH)2 B Na2SO3, H2SO4, SO2, Ca(OH)2 D HCl, Na2CO3, CO2, Ca(OH)2 64 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Cõu 71: Khi iu ch lng nh cỏc khớ phũng thớ nghim cú th thu khớ bng cỏch: di khụng khớ xuụi bỡnh, di khụng khớ ỳp ngc bỡnh hoc di nc (1) (2) (3) Thu khớ bng cỏch di nc thng c dựng vi khớ no sau õy: A N2 B HCl C O2 D C A v C Cõu 72: Mt hc sinh xut cỏch pha loóng dung dch H2SO4 c nh hỡnh v: Cỏch lm ỳng H2O H2SO4 H2SO4 (Cỏch 1) A Cỏch B Cỏch C C cỏch Cõu 73: iu ch khớ A bng dng c v húa cht nh hỡnh v: H2O (Cỏch 2) D Khụng cỏch no ỳng A cú th l khớ no: A NH3 B HCl C H2S D O2 Cõu 74: Tin hnh thớ nghim so sỏnh dn in ca cỏc kim loi Al, Fe, Cu theo hỡnh v: Bit qu cu parafin ni vi kim loi A ri u tiờn ri n B, cui cựng l C Cho bit A, B, C ln lt l: A Cu, Al, Fe B Cu, Fe, Al C Al, Cu, Fe D Al, Fe, Cu 65 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Cõu 75: Cho hỡnh nh ca mt thớ nghim sau: Hỡnh nh ú chng t: E P trng d bc chỏy hn P F P d bc chỏy hn P trng G P trng v P u b bc chỏy khụng khớ H P trng v P khụng chỏy khụng khớ Cõu 76: Thit b nh hỡnh v di õy khụng th dựng thc hin thớ nghim no s cỏc thớ nghim sau: E iu ch NH3 t NH4Cl F iu ch O2 t KMnO4 G iu ch N2 t NH4 NO2 H iu ch O2 t NaNO3 Cõu 77: Cho hỡnh v thớ nghim dựng phõn tớch hp cht hu c: Hóy cho bit thớ nghim trờn dựng xỏc nh nguyờn t no hp cht hu c A Xỏc nh C v S B Xỏc nh H v Cl C Xỏc nh C v N D Xỏc nh C v H Cõu 78: Cho thớ nghim c mụ t bi hỡnh v sau: Bit sau phn ng hon ton thỡ dung dch Br b mt mu A, B tng ng cú th cú cỏc trng hp sau: (1) CaC2, H2O; (2) Al4C3, H2O; (3) FeS, dung dch HCl; (4) CaCO 3, dung dch HCl; (5) Na2SO3, dung dch H2SO4; S trng hp tha l: A B C D Cõu 79: Cỏc cht khớ iu ch phũng thớ nghim thng c thu theo phng phỏp y khụng khớ (cỏch 1, cỏch 2) hoc y nc (cỏch 3) nh cỏc hỡnh v di õy: 66 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Cú th dựng cỏch no cỏch trờn thu khớ NH3? A Cỏch B Cỏch C Cỏch D Cỏch hoc cỏch Cõu 80: Cho hỡnh v mụ t thớ nghim iu ch khớ Z t dung dch X v cht rn Y: Hỡnh v trờn minh cho phn ng no sau õy? t0 A K2SO3 (rn) + H2SO4 K2SO4 + SO2 + H2O t0 B CuO (rn) + CO (khớ) Cu + CO2 Khớ Z H2O C NaOH + NH4Cl (rn) t NH3+ NaCl + H2O t0 D Zn + H2SO4 (loóng) ZnSO4 + H2 Cõu 81: Ln lt tin hnh thớ nghim vi phenol theo th t cỏc hỡnh (A), (B), (C) nh hỡnh bờn Cht rn Y Dung dch X Kt thỳc thớ nghim C, hin tng quan sỏt c l A cú hin tng tỏch lp dung dch B xut hin kt ta trng C cú khớ khụng mu thoỏt D dung dch i mu thnh vng nõu Cõu 82: Hỡnh v sau õy minh cho thớ nghim iu ch khớ Y t dung dch X 67 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC NaXtrỡnh (r) +húa H2SO4() Phng hc xy thớ nghim trờn l: to A NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O to B 2H2O2 2H2O + O2 to C MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O to D Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O Cõu 83: Cho hỡnh v mụ t thớ nghim iu ch khớ Y t cht rn X nh sau: Hỡnh v trờn minh cho phn ng no sau õy? t0 A CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 B NH4Cl NH3 + HCl t0 t0 C 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 D BaSO3 BaO + SO2 Cõu 84: Hỡnh v bờn mụ t cho thớ nghim iu ch cỏc axit HX phũng thớ nghim phỏt biu ỳng l B Phng phỏp khụng dựng iu ch HNO3 vỡ HNO3 l axit rt mnh B Cú th dựng H2SO4 loóng iu ch HX thay cho H2SO4 c C Phng phỏp bờn c dựng iu ch HI, HCl, HBr D X lý khớ HX thoỏt gõy ụ nhim mụi trng, bng bụng tm xỳt Cõu 85: Cho hỡnh v mụ t thớ nghim iu ch clo phũng thớ nghim nh sau 68 MnO2 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Dd HCl c Eclen sch thu khớ Clo Cho cỏc húa cht MnO2; KMnO4 ; KClO3; K2Cr2O7; F2 S húa cht cú th c dựng bỡnh cu (1) l: A B C D Cõu 86: Cho hỡnh v mụ t s iu ch clo phũng thớ nghim nh sau: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Dung dch H2SO4 c cú vai trũ hỳt nc, cú th thay H2SO4 bng CaO B Khớ Clo thu c bỡnh eclen l khớ clo khụ C Cú th thay MnO2 bng KMnO4 hoc KClO3 D Khụng th thay dung dch HCl c bng dung dch NaCl Cõu 87: Cú ng nghim cựng th tớch, mi ng ng mt bn khớ sau (khụng theo th t): O 2, H2S, SO2, v HCl Lt ỳp tng ng nghim v nhỳng vo cỏc chu nc thỡ kt qu thu c nh cỏc hỡnh v di õy: Vy cỏc bỡnh a, b, c, v d ln lt cha cỏc kh A SO2, HCl, O2, v H2S B HCl, SO2, O2, v H2S C H2S, HCl, O2, v SO2 D O2, H2S, HCl, v SO2 Cõu 88: Cho hn hp khớ X gm CO2, CO, N2 v hi nc ln lt i qua cỏc bỡnh mc ni tip cha lng d mi cht: CuO un núng; dung dch nc vụi trong; dung dch H 2SO4 c Gi thit cỏc phn ng u xy hon ton Khớ bỡnh cha H2SO4 c l (X) CuO, t0 A N2 dd Ca(OH)2 dd H2SO4 B hi nc C N2 v CO 69 D CO TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Cõu 89: Trong thớ nghim hỡnh bờn ngi ta dn khớ clo mi iu ch t MnO2 rn v dung dch axit HCl c Trong ng hỡnh tr cú t mt ming giy mu Hin tng gỡ xy vi giy mu ln lt a) úng khúa K b) M khúa K A a) Mt mu b) Khụng mt mu B a) Khụng mt mu b) Mt mu C a) Mt mu b) Mt mu D a) Khụng mt mu b) Khụng mt mu Cõu 90: Cho hỡnh v mụ t thớ nghim iu ch khớ Y t cht rn X nh sau: Khóa K Clo Giấy màu Dung dịch H2SO4 Hỡnh v trờn minh cho phn ng no sau õy? A CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 C 2KMnO4 t K2MnO4 + MnO2 + O2 B NH4Cl t NH3 + HCl D BaSO3 t HT 70 BaO + SO2 ... (Fe+HCl) -HT - CHUYấN S TH NGHIM HO HC PHầN 2: BàI TậP VậN DụNG Cõu 1: Thc hin thớ nghim theo hỡnh v sau 16 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC A TN1 cú kt ta xut hin trc... Di õy l s quay sn xut clanke 21 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC Thnh phn húa hc ca cỏc sn phm lũ quay l: 22 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC A hn hp CaO.Al2O3,... hp CaO.MgO, CaCO3 23 TRNG THPT HU LC CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC C hn hp CaO.SiO2, MgO.SiO2 D hn hp CaO.SiO2, CaCO3 24 TRNG THPT HU LC Hp cht hu c CHINH PHC BI TP TH NGHIM HO HC dung dch
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH PHỤC BÀI TẬP THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC, CHINH PHỤC BÀI TẬP THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC, CHINH PHỤC BÀI TẬP THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

Từ khóa liên quan