Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel

63 950 7
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2017, 22:20

MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ .5 I KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ II CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Chiến lược cạnh tranh 1.1 Chiến lược chi phí thấp 1.2 Chiến lược khác biệt hóa 1.3 Chiến lược trọng tâm 10 Chiến lược kinh doanh cấp công ty .11 2.1 Chiến lược đa quốc gia ( Multidomestic Strategy) 11 2.2 Chiến lược quốc tế ( International Stragegy) 12 2.3 Chiến lược toàn cầu ( Global Strategy) 13 2.4 Chiến lược xuyên quốc gia ( Transnational Strategy) 14 Chiến lược kinh doanh quốc tế theo hướng phát triển hoạt động 15 3.1 Chiến lược phát triển tập trung .15 3.2 Chiến lược phát triển hội nhập dọc .17 3.3 Chiến lược đa dạng hóa 18 PHẦN II: GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL .20 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETTEL .20 II HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 20 Sứ mạng: .21 Triết lý kinh doanh: 21 Quan điểm phát triển: 21 Giá trị cốt lõi 21 Mục tiêu tập đoàn Viettel: .22 III CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN: 22 Các mốc thời gian quan trọng: 22 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm Tình hình kinh doanh 23 IV PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 25 Các lực lượng cạnh tranh thị trường quốc tế .25 1.1 Đối thủ cạnh tranh 25 1.2 Khách hàng 26 1.3 Nhà cung cấp 26 1.4 Các sản phẩm thay 27 1.5 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 27 Phân tích môi trường nước 28 2.1 Các yếu tố kinh tế .28 2.2 Các yếu tố trị .28 2.3 Các yếu tố luật pháp .29 2.4 Các yếu tố văn hóa – xã hội 29 2.5 Các yếu tố công nghệ 29 Phân tích nội doanh nghiệp 30 3.1 Phân tích tình hình tài 30 PHẦN III: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN 31 I PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC: 31 Chiến lược cấp công ty: 31 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: .33 2.1 Chiến lược chi phí thấp: 33 2.2 Định giá dựa vào cạnh tranh: 34 2.3 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: .37 2.4 Chiến lược trọng tâm: 39 Chiến lược cấp chức năng: 41 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm 3.1 Chiến lược đầu tư vào công nghệ thông tin 41 3.2 Thành đạt 41 Chiến lược kinh doanh môi trường cạnh tranh toàn cầu: .42 4.1 Đầu tư Lào .44 4.2 Đầu tư Peru 44 4.3 Đầu tư Mozambique 45 4.4 Đầu tư Haiti .45 4.5 Đầu tư Campuchia 46 Chiến lược thâm nhập thị trường Campuchia nỗ lực cho thấy thành công VIETTEL thị trường nước 46 5.1 Xây dựng triển khai chiến lược 47 5.2 Kết thực chiến lược 48 II ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH CHUNG: 50 PHÂN TÍCH SWOT .50 MA TRẬN SPACE: 53 MA TRẬN EFE: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CỦA VIETTEL 53 MA TRẬN IFE: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CỦA VIETTEL 55 MA TRẬN IE 56 PHẦN IV: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA VIETTEL 57 I ĐỀ XUẤT: 58 II KIẾN NGHỊ: 61 KẾT LUẬN 64 DANH SÁCH NHÓM 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm LỜI MỞ ĐẦU Khi thị trường nước ngày trở nên chật chội việc tìm kiếm thị trường nước cần thiết để mở rộng quy mô doanh nghiệp.Tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nước thuận lợi đạt thành công Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel với cách làm ăn mạnh bạo trở thành tượng , tạo thành công vượt bậc không thị trường di động VietNam mà thị trường viễn thông quốc tế Câu hỏi đặt là: Tại Viettel thành công đến vậy? Chiến lược phát triển kinh doanh quốc tế Viettel nào? Để trả lời câu hỏi này, nhóm chọn đề tài “Phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel” Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ I KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ Trước hết cần hiểu khái niệm “chiến lược” gì? Chiến lược phương hướng quy mô tổ chức dài hạn, chiến lược mang lại lợi cho tổ chức thông qua việc xếp tối ưu nguồn lực môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường kỳ vọng nhà góp vốn Chiến lược kinh doanh chiến lược liên quan nhiều tới việc làm doanh nghiệp cạnh tranh thành công thị trường cụ thể Nó liên quan đến định chiến lược lựa chọn sản phẩm, đáp ứn nhu cầu khách hàng, giảm lợi cạnh tranh so với đối thủ, khai thác tạo hội Chiến lược kinh doanh quốc tế tập hợp mục tiêu, sách kế hoạch hoạt động doanh nghiệp nhằm đảm bảo phát triển quốc tế doanh nghiệp II CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Chiến lược cạnh tranh Chiến lược cạnh tranh chiến lược dựa nguồn lợi cạnh tranh để thành công Mỗi doanh nghiệp tạo dựng cho lợi cạnh tranh, thực bước hợp lý cho phép giành vị trí hàng đầu việc hấp dẫn khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, mục tiêu để khách hàng cảm nhận giá trị vượt trội so với mà đối thủ cung cấp Mặc dù có nhiều chiến lược cạnh tranh khác nhau, song cách khái quát có ba cách tiếp cận để tạo dựng lợi cạnh tranh : chiến lược chi phí thấp; chiến lược khác biệt hóa; chiến lược trọng tâm 1.1 Chiến lược chi phí thấp Là chiến lược mà theo doanh nghiệp ưu tiên nỗ lực để hướng tới mục tiêu hàng đầu “giảm thiểu giá thành” Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm Để đạt vị chi phí thấp doanh nghiệp tập trung vào công nghệ quản lý để giảm chi phí thông qua phát triển kỹ chế tạo linh hoạt áp dụng kỹ thuật quản trị vật liệu hiệu Do đó, chức quản trị vật liệu chế tạo trung tâm ý công ty theo đuổi chiến lược chi phí thấp; chức khác cần định hướng khả tạo khác biệt để đáp ứng yêu cầu quản trị vật liệu chế tạo Doanh nghiệp không tập trung vào khác biệt hóa sản phẩm để tạo khác biệt thường tốn , công ty bỏ nguồn lực để làm sản phẩm độc đáo chi phí tăng lên Doanh nghiệp thường giữ cho mức độ khác biệt không thấp so với doanh nghiệp tạo khác biệt với việc công ty bỏ nguồn lực để phát triển sản phẩm, song mức lại họ lại có lựoi chi phí thấp Doanh nghiệp chi phí thấp không cố gắng trở tiên phong lĩnh vực nghiên cứu, đưa tính mới, sản phẩm mới.Họ chờ khách hàng có mong muốn đặc tính hay dịch vụ, cung cấp đặc tính hay dịch vụ Nhóm khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ thường nhóm “khách hàng trung bình” Lý sử dụng phương án việc phát triển tuyến sản phẩm đáp ứng nhu cầu phân đoạn thị truờng khác cách làm tốn Dù khách hàng không hòan toàn thỏa mãn sản phẩm, điều quan trọng công ty thường đòi hỏi mức giá thấp so với đối thủ cố hấp dẫn khách hàng sản phẩm độc đáo, chất lượng cáo , công ty có lý giá hẫp dẫn phân đoạn thị trường 1.1.1 Ưu điểm Sử dụng chiến lược chi phí thấp doanh nghiệp có khả cạnh tranh với đối thủ ngành lớn Các đối thủ cạnh tranh sợ canh tranh giá họ có it lợi hẳn chi phí Thay cạnh trang giá, đối thủ trường né tránh số công cụ tạo khác biệt Tuy nhiên, đổi thủ cạnh tranh sở giá, doanh nghiệp theo đuổi chiến lược chi phí thấp thu mức lợi nhuận tối thiểu sau đổi thủ cạnh tranh bị thiệt hại đáng kể qua cạnh tranh Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm Doanh nghiệp có khả thương lượng với nhà cung cấp mạnh Với lợi nhuận cao tương đối so với đối thủ cạnh tranh , doanh nghiệp có khả dễ dàng hấp thụ tăng giá từ phía nhà cung cấp Khi ngành phải đối mặt với tăng chi phí từ nhà cung cấp, có doanh nghiệp có khả trả cao mà phải trì mức sinh lợi nhuận, cuối danh ngiệp có sức mạnh thúc ép nhà cung cấp giảm giá Hơn nữa, doanh nghiệp áp dụng chiến lược chi phí thấp thường có thị phần lớn, họ thực mua sắm khối lượng tương đối lớn qua làm tăng lực thương lượng với nhà cung cấp Có thể tăng lực thương lượng với khách hàng Những khách hang có quyền lực mạnh thúc ép doanh ngiệp giảm giá, dù giá giảm xuống đến mức mà người cạnh tranh có hiệu thu đuợc lợi nhuận thấp Mặc dù , người mua quyền lực ép giá doanh nghiệp giảm xuống mức này, họ không làm Bởi giá hạ đến mức đối thủ cạnh tranh không đạt lợi nhuận bình quân, họ rời khỏi thị trường , để lại cho doanh nghiệp vị thí mạnh Bấy khách hàng quyền họ, giá lại tăng ngành lại doanh nghiệp , đối thủ cạnh tranh Sản phẩm doanh nghiệp cạnh tranh tốt với sản phẩm thay Khi phải đối mặt với khả thay sản phẩm, doanh nghiệp có tính linh hoạt cao đối thủ Nếu có sản phẩm thay bắt đầu vào thị trường , doanh nghiệp giảm giá để cạnh tranh với sản phẩm trì thị phần Lợi chi phí thấp giúp doanh nghiệp tạo lập rào cản thâm nhập thị trường công ty khác thâm nhập thích ứng với doanh nghiệp đề Do doanh nghiệp tương đối an toàn chừng mà trì lợi chi phí giá điều then chốt số lượng lớn người mua 1.1.2 Nhược điểm Công nghệ để đạt mức chi phí thấp tốn kém, rủi ro.Công ty áp dụng công nghệ với chi phí thấp để tạo cho họ lợi cạnh tranh chi phí so với công nghệ mà doanh nghiệp dùng trở nên lạc hậu Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm Sản phẩm dễ dàng bị bắt chước.Chi phí đầu tư không nhiều, sản phẩm có khác biệt không lớn , khả đối thủ cạnh tranh bắt chước cách dễ dàng phương thức doanh nghiệp mối de doạ với chiến lược chi phí thấp Khi doanh nghiệp chuyên tâm vào giảm chi phí sản xuất, họ không ý đến thị hiếu nhu cầu khách hàng Họ làm định giảm chi phí lại tác động trầm trọng làm giảm chất lượng sản phẩm 1.2 Chiến lược khác biệt hóa Là chiến lược mà theo doanh nghiệp tìm cách tạo lợi cạnh tranh dựa tính đặc thù sản phẩm cung cấp, thị trường thừa nhận đánh giá cao Mục tiêu chiến lược cố thỏa mãn nhu cầu khách hàng theo cách thức mà đối thủ cạnh tranh làm với ý định đòi hỏi mức giá tăng thêm giành lợi nhuận mức trung bình ngành Sử dụng chiến lược doanh nghiệp tập trung vào việc khác biệt hóa, tìm cách tạo sản phẩm ( hàng hóa hay dịch vụ ) mà khách hàng nhận thấy độc đáo vài đặc tính quan trọng Sự khác biết hóa sản phẩm đạt ba cách: chất lượng, cải tiến đáp ứng khách hàng Càng tương tự với đối thủ công ty bảo vệ trước cạnh tranh mở rộng hấp dẫn thị trường cho công ty Chính nhờ tạo khác biệt hóa ,doanh nghiệp có quyền định giá sản phẩm mức cao họ tạo thoả mãn nhu cầu khách hàng theo cách thức mà đối thủ cạnh tranh làm Doanh nghiệp để đòi hỏi mức giá tăng thêm, thu nhập tạo cách yêu cầu mức giá tăng thêm cho phép doanh nghiệp làm tốt đối thủ cạnh tranh giành lợi nhuận mức trung bình ngành Khách hàng sẵn lòng trả cho điều họ tin vào chất lượng khác biệt hóa sản phẩm Doanh nghiệp sử dụng chiến lược khác biệt hóa cần tập trung vào việc phân đoạn thị trường thành nhiều phân khúc khác Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho phân đoạn sau phát triển trở thành doanh nghiệp rộng rãi Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm Việc phát triển khả khác biệt hóa để tạo lợi khác biệt chi phí thường tốn Tuy nhiên, tập trung vào chức định nghĩa việc kiểm soát chi phí không quan trọng với người khác biệt hóa Doanh nghiệp tạo khác biệt phải kiểm soát tất chi phí để phát yếu tố không thực tác động tới lợi khác biệt hóa nó, có làm cho giá sản phẩm không vượt mà khách hàng sẵn lòng trả 1.2.1 Ưu điểm Sự trung thành khách hàng với nhãn hiểu sản phẩm doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có khả cạnh tranh với đối thủ ngành lớn Nó bảo vệ doanh mặt bảo đảm cho công ty chống lại đối thủ cạnh tranh Công ty tạo khác biệt có khả thương lượng với nhà cung cấp mạnh, họ không cảm thấy khó khăn với nhà cung cấp quyền lực chiến lược họ hướng tới việc đòi hỏi mức giá cao hướng chi phí sản xuất Như người tạo khác biệt chịu đựng việc tăng phần giá đầu vào Những người tạo khác biệt có khả thương lượng khách hàng mạnh, họ dường không cảm thấy có vấn đề với người mua, họ cung cấp cho người mua sản phẩm độc đáo Chỉ có cung cấp sản phẩm cần có lòng trung thành nhãn hiệu Những người tạo khác biệt chuyển tăng giá phía khách hàng, khách hàng sẵn lòng trả mức giá tăng thêm Sự khác biệt trung thành khách hàng tạo nên rào cản với công ty khác cố thâm nhập ngành Các công ty bị buộc phải phát triển khả khác biệt hóa để cạnh tranh làm việc tốt Sự đe doạ sản phẩm thay bới tuỳ thuộc khả đáp ứng với nhu cầu khách hàng mà sản phẩm đối thủ cạnh tranh tạo so với sản phẩm doanh nghiệp phá vỡ lòng trung thành nhãn hiệu khách hàng 1.2.2 Nhược điểm Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm Các vấn đề với chiến lược tạo khác biệt phải tập trung vào khả dài hạn công ty để trì tính khác biệt, độc đáo sản phẩm nhận thấy mắt khách hàng Các ưu người tiên phong kéo dài đến chất lượng sản phẩm tất đối thủ cạnh tranh nâng lên trung thành nhãn hiệu giảm xuống Các đối thủ cạnh tranh vận động nhanh để bắt chước chép cách thành công người tạo khác biệt , họ khó trì mức giá tăng thêm Khi khác biệt xuất phát từ thiết kế hay đặc tính vật lý sản phẩm, người tạo khác biệt có rủi ro lớn dễ bị bắt chước Khi khác biệt bắt nguồn từ chất lượng phục vụ hay tin cậy từ nguồn vô hình bảo đảm ,uy tín … công ty bảo đảm nhiều 1.3 Chiến lược trọng tâm Là chiến lược theo doanh nghiệp tìm cách tránh đối đầu trực tiếp với đối thủ để kiểm soát “thị trường định” Sự khác biệt chủ yếu với hai chiến lược hướng trực tiếp vào phục vụ nhu cầu nhóm hay phân đoạn khách hàng hạn chế Sau chọn phân đoạn thị trường, tiếp tạo khác biệt theo hướng chi phí thấp khác biệt hóa Doanh nghiệp tập trung dường phát triển cách thành công chất lượng sản phẩm hiểu biết sâu sắc họ nhóm nhỏ khách hàng hay vùng Hơn nữa, tập trung vào phạm vi nhỏ sản phẩm cho phép phát triển cải tiến nhanh nhà khác biệt rộng rãi làm Những doanh nghiệp tập trung không cố gắng phục vụ tất thị trường mà tập trung phục vụ phân khúc mục tiêu, làm tránh đối đầu trực tiếp với nhà khác biệt rộng rãi Thay điều đó, họ thường hướng vào tạo dựng thị phần phân đoạn cụ thể xác định phương diện địa lý, loại khách hàng, hay bới phân đoạn tuyến sản phẩm 1.3.1 Ưu điểm 10 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm chiến thắng giải thưởng viễn thông quốc tế, trở thành Hãng viễn thông tốt thị trường phát triển giải thưởng World Communication Award (WCA) 2012 bình chọn Trước đó, Metfone đoạt danh hiệu giải thưởng WCA 2011 Đặc biệt, mạng di động Movitel Mozambique khai trương thức tháng cộng đồng Châu Phi đánh giá cao, trở thành Doanh nghiệp có giải pháp tốt giúp cải thiện viễn thông khu vực nông thôn giải thưởng Africa Communication Award 2012 Viettel thức kinh doanh cung cấp dịch vụ thị trường Campuchia, Lào, Haiti Mozambique Trong năm 2011, thị trường nước chuyển Việt Nam 40 triệu USD lợi nhuận Dự kiến lợi nhuận chuyển năm 2012 tăng gấp đôi, đạt 80 triệu USD Điểm đặc biệt nguồn thu dòng ngoại tệ chuyển Việt Nam số tiền quy đổi theo tỷ hoạt động đơn nước Về dài hạn, Châu Phi đánh giá khu vực tiềm Viettel tiếp tục có hoạt động xúc tiến đầu tư mạnh Những khó khăn khủng hoảng kinh tế dự kiến tiếp tục ảnh hưởng đến doanh nghiệp kinh tế Việt Nam năm 2013 Bởi vậy, Viettel tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh theo chiều rộng chiều sâu, tập trung thực tái cấu trúc hoạt động để tiết kiệm chi phí hợp lý, tiếp tục chiến lược đưa CNTT-VT len lỏi vào ngõ ngách sống Đối với viễn thông nước, Viettel đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ sở cá biệt hoá nhóm khách hàng, phát nhu cầu đặc thù để đưa gói sản phẩm dịch vụ tốt Đối với viễn thông nước ngoài, mặt đưa thêm hàng hoá, dịch vụ sản phẩm điện thoại 2G, 3G, Dcom 3G, v.v đến thị trường Campuchia, Lào, Mozambique, để phát huy tối đa lợi hạ tầng mạng lưới rộng khắp, lượng khách hàng đông đảo Mặt khác, Viettel tiếp tục xúc tiến mở rộng thị trường sang 2-3 quốc gia khác năm 2013 Tập đoàn Viettel dự kiến đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2013 mức cao, từ 15 – 20% 49 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm Khi sản phẩm thị trường chấp nhận sách giá điều chỉnh tăng giảm tuỳ theo thời điểm sản lượng bán Giá bán cần có linh hoạt áp dụng với nhà phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ hay nhóm người mua trực tiếp để đảm bảo không bị xung đột thành viên kênh phân phối khuyến khích họ tích cực bán hàng Thúc đẩy hoạt động marketing nữa.Người tiêu dùng nước thích xem quảng cáo, muốn người tiêu dùng biết đến, tin tưởng chọn mua , Viettel nên đầu tư thực quảng cáo Các phương tiện quảng cáo hiệu radio, truyền hình, pa nô trời, báo viết… hiệu quảng cáo qua radio hầu hết nhà có Còn quảng cáo truyền hình hiệu đô thị vùng ven đô nhiều vùng nông thôn Campuchia chưa có điện Hoàn thiện hệ thống phân phối đến tất phường xã nước để Viettel trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông, thu cước chăm sóc khách hàng tốt II ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH CHUNG: PHÂN TÍCH SWOT  Điểm mạnh - S  Là doanh nghiệp đầu ngành lĩnh vực truyền thông Việt Nam,chiếm khoảng 44%thị phần  Viettel sở hữu nguồn vốn lớn, có lợi cạnh tranh, có tín nhiệm cao khách hàng sản phẩm dịch vụ công ty  Có đội ngũ nhân viên trẻ trình độ cao, chuyên nghiệp động  Điểm yếu - W  Đầu tư nhiều lĩnh vực dẫn đến tập trung nguồn vốn công tác quản lý dẫn đến hiệu quản lý chưa cao  Quy mô mạng lưới chưa đáp ứng yêu cầu 50 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm  Khả cạnh tranh chất lượng dịch vụ giá cước hạn chế  Năng suất lao động thấp  Cung ứng dịch vụ nhiều hạn chế  Chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư kinh doanh quốc tế  Cơ hội - O  Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp nước có tiềm lực kinh tế mở rộng đầu tư hợp tác nước để mở rộng thị phần bươc thâm nhập thị trường quốc tế sau Việt Nam gia nhập WTO  Nhu cầu thông tin liên lạc ngày nhiều Ngành truyền thông phát triển mạnh song nhiều hội cho Viettel,đặc biệt số nước chưa phát triển có hợp tác mật thiết với Việt Nam Lào,Campuchia  Thách thức - T  Chịu cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nghành nước Vinaphone,Mobiphone  Khủng hoảng kinh tế tác động khong nhỏ tới doanh nghiệp,đặc biệt vấn đề vốn sử dụng vốn  Nhu cầu đa dạng dịch vụ chất lượng đòi hỏi ngày cao,điều đòi hỏi Viettel phải không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ,mặt khác phải hạ giá để cạnh tranh chiếm thị phần giai đoạn đầu xâm nhập vào quốc gia khác  Vấn đề phong tục tập quán người dân quy định pháp luật kinh doanh nước sở Việc thích ứng làm hài lòng khách hàng quốc gia khác,đồng thời phải cạnh tranh với đối thủ hoạt động nước sở vấn đề vô khó khăn xâm nhập nước 51 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm MA TRẬN SWOT CƠ HỘI – O NGUY CƠ ĐE DỌA - T  Nhu cầu thông tin liên lạc ngày  Chịu cạnh tranh gay găt  Khủng hoảng kinh tế ảnh nhiều SWOT  Còn nhiều thị trường nước ngòai tiềm hưởng đến vấn đề vốn  Nhu cầu đa dạng dịch vụ chất, chất lượng ngày  Chính phủ khuyến khích cao  Môi trường nước sở ĐIỂM MẠNH – S CÁC CHIẾN LƯỢC S-O CÁC CHIẾN LƯỢC S-T  Tình hình tài mạnh  Chiến lược phát triển trị trường, tăng  Cải cách máy quản lí,  Có tín nhiệm khách thị phần, mở rộng hoạt động kinh sửa đổi cấu tổ chức  Sử dụng nguồn lao động hàng doanh  Đội ngũ nhân viên trẻ trình  Tăng quy mô hoạt động, đầu tư thị hợp lí, cần thiết  Tập trung tài đầu tư độ cao , chuyên nghiệp trường nước  Phát triển thêm dịch vụ chủ yếu động gia đình cho dịch vụ chủ yếu thỏa mãn nhu cầu khách hàng lớn ĐIỂM YẾU – W CÁC CHIẾN LƯỢC W-O CÁC CHIẾN LƯỢC W-T  Hiệu quản lý chưa cao  Chưa có kinh nghiệm  Trọng dụng người tài , phát triển  Tăng cường quản lí  Cắt giảm chi tiêu đầu tư kinh doanh quốc tế nguồn nhân lực  Quy mô mạng lưới chưa đáp  Tăng cường Marketing  Phát triển công nghệ ứng yêu câu MA TRẬN SPACE: Sức mạnh tài chính(FS) Điểm Lợi cạnh tranh(CA) 52 Điểm Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm  Vốn chủ sở hữu lớn:khoảng 50000 tỷ đồng  Lợi nhuận doanh thu 20-      25%  Trung bình: Chất lượng dịch vụ Phát triển khoa học công nghệ Thị phần Thương hiệu Trung bình: 5 5,25 Độ ổn định môi trường(ES) Điểm Sức mạnh ngành (IS)      -2  Mức tăng trưởng tiềm cao  Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận tiềm Sự biến đổi nhu cầu Ap lực cạnh tranh Rào cản xâm nhập ngành Sự thay đổi công nghệ Trung bình: -4 Điểm  Sự ổn định tài  Trung bình: -1 -3 -2,5 -1 MA TRẬN EFE: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾẾU TỐẾ BẾN NGOÀI CỦA VIETTEL quan Tác động Điểm Cơ hội GDP tăng cao liên tục 10 năm mức 6% 0.20 0.80 Chính trị ổn định, pháp luật cạnh tranh, viễn thông, truyền dần hoàn thiện 0.10 0.30 Chính phủ hạn chế thành lập hang viễn thông di động 0.04 0.08 Chính sách công nghệ viễn thông, tin học ưu tiên phát triển 0.10 0.30 53 -1 -1 Tổng hợp véc tơ ta véc tơ OA 4,25;2,5) Nghĩa VIETTEL “TẤN CÔNG” Các yếu tố môi trường bên Mức độ trọng -1 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Dân số đông ( gần 90 triệu dân),thị trường lớn, thị trường viễn thông có tốc độ tăng trưởng nhanh giới Nhóm 0.20 0.80 Môi trường cạnh tranh công ty viễn thông di động 0.05 0.15 Tốc độ phát triển thị trường viễn thông di động chậm lại 0.10 0.30 Áp lực từ phía khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động chuyển sang dùng công ty khác 0.15 0.30 Thách thức từ đối thủ gia nhập, hội nhập quốc tế thị trường viễn thông di động 0.04 0.04 Sản phẩm thay dịch vụ di động truyền thống (Voi IP, Voi Chat, điện thoại vệ tinh,…) 0.02 0.02 Thách thức Tổng điểm 3.09 TỔNG ĐIỂM = 3.09 > 2.5 Cho thấy VIETTEL có mức phản ứng với môi trường mức khá, tốt 54 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm MA TRẬN IFE: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CỦA VIETTEL TỔNG ĐIÊM = > 2.5 Cho thấy VIETTEL mạnh yếu tố nội 55 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm MA TRẬN IE Với hai ma trận IFE EFE, ta thiết lập ma trận IE sau Điểm A có tọa độ (3,09 ; 3,00), điều cho thấy SBU VIETTEL hướng phát triển tốt, cần phải trì củng cố phát triển hơn… VIETTEL nắm giữ thị trường tay, hội vươn lên phát triển, chiếm lấy thị phần cho 56 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm PHẦN IV: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA VIETTEL Theo nhiều đánh giá, chiến lược đánh nước Viettel nhờ “nghĩ khác nhìn khác” Mục tiêu công ty năm tiếp theo: 2015 Thị trường đầu tư: 10 nước với 500 triệu dân Thuê bao: 50 triệu Doanh thu: 70,000 – 75,000 tỷ VNĐ 2020 Thị trường đầu tư: 20 nước với tỷ dân Thuê bao: 100 – 150 triệu Doanh thu: 240,000 – 250,000 tỷ VNĐ Trở thành 10 công ty viễn thông lớn giới không số lượng mà chất lượng dịch vụ năm tới Đầu tư nước chiến lược lâu dài Viettel, cách mà Viettel trì tăng trưởng quan trọng trì động I ĐỀ XUẤT: Hiê ên nay, Viettel tích cực đẩy mạnh thị trường nước ngoài, đa số thị trường thị trường chưa phát triển, canh tranh chưa thực mạnh mẽ Việc đánh vào nhu cầu giá rẻ Viettel không phù hợp cho chiến lược dài hạn, mà thị trường ngày thay đổi, phát triển đầy cạnh tranh từ doanh nghiệp khác Viettel nên đầu tư mạng lưới trước, kinh doanh sau theo hướng đầu tư rộng bền vững với chiến lược ABC + S Trong đó:  Advanced : Công nghệ tiên tiến nhất, mạng lưới thông minh nhất, chất lượng mạng tốt 57 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm  Big : Mạng lưới phủ sóng rộng nhất, dung lượng lớn  Cheap : Chính sách giá tốt ; tối ưu hoá chi phí để có xuất đầu tư thấp  S- Speed : Tốc độ, làm nhanh nhanh so với đối thủ Xây dựng, đào tạo đội ngũ CBCNV, chuyên gia Viettel có đủ lực, phẩm chất, kinh nghiệm làm việc môi trường cạnh tranh quốc tế  Mở rộng lĩnh vực kinh doanh: Giải pháp: Nghiên cứu hợp tác lĩnh vực sản xuất linh kiện - Thành lập phận chuyên trách R&D - Đào tạo đội ngũ công nhân viên, cử người học,tìm hiểu khoa học kĩ thuật cao Việc cốt lõi phải có đội ngũ thật vững trình độ chuyên môn - Mạnh dạn đầu tư, mua sắm máy móc trang thiết bị công nghệ đại Hiê ên nay, linh kiện điện tử đa số phải nhập từ nước với mức thuế 15-25% sản phẩm nguyên vẹn nhập 0%, so mặt giá thành khó để cạnh tranh chưa nói đến chất lượng sản phẩm  Mua lại công ty chuyên phần mềm, linh kiện hợp tác sản xuất( nhanh chóng không cần vốn nhiều) Điều giúp cho Viettel mở rộng lĩnh vực, đảm bảo linh kiện chất lượng với giá thành cạnh tranh  Chiến lược khác biê êt hóa sản phẩm:  Tạo sản phẩm đô êc đáo, đáp ứng nhu cầu khách hàng  Thu hút quan tâm, tin tưởng hài lòng sản phẩm  Hình thức phân phối, dịch vụ khách hàng tốt, đảm bảo Viettel áp dụng phương thức tiếp câ ên chuyển nhượng License thành lâ êp công ty (sở hữu 100% vốn) có phương thức tiếp câ ên khác mà Viettel áp dụng như: Xuất khẩu: phát triển, đưa sản phẩm vào danh sách mă êt hàng xuất – tiếp câ ên gián tiếp vào thị trường toàn cầu Có liên kết với nhà nhâ êp để qua thành lâ êp kênh phân phối mạnh Thành lâ êp liên minh chiến lược, tạo hô êi tiếp 58 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm câ ên với thị trường nước Ngoài viê êc chia sẻ lực cốt lõi để bành trướng hoạt đô êng, chia sẻ rủi ro gă êp phải với công ty liên minh  Xây dựng mô êt thương hiê mang tính cô êng đồng thông qua hoạt đô êng Marketing Mang thông điê pê tới cô nê g đồng Kết nối vô hạn, Mang người đến gần Thực hiê ên hoạt đô êng từ thiê ên qua mang lại giá trị thương hiê đến khách hàng  Bán dịch vụ trọn gói cho doanh nghiê êp vừa nhỏ Chẳng hạn cung cấp dịch vụ thuê bao, nhà mạng, thiết bị viễn thông…  Viettel nên nhắm tới hội M&A (mua lại sáp nhập) Tây Phi tìm kiếm hội tăng cường diện khắp khu vực Và tâ êp đoàn quân đô êi Viettel cảm thấy sản phẩm có chất lượng tốt nhất, dịch vụ cung ứng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng,… Viettel tự tin gia nhâ pê vào thị phần nước phát triển II - KIẾN NGHỊ: Duy trì vị dẫn đầu thị trường viễn thông nước: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới thuê bao, đồng thời công ty phải phát triển hệ thống đường truyền, trung tâm liệu, số lượng điểm kết nối,… Đầu tư nhiều vào R&D: Cần nắm bắt hiểu nhu cầu khách hàng để nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực: tích cực đào tạo kiến thức cập nhật kĩ thuật tiến cho đội ngũ chuyên gia nhân công, cử người học tìm hiểu để xây dựng nòng cốt kiến thức cho công ty Cung cấp ứng dụng công nghê thông tin: ê Về đa dạng hóa loại hình kinh doanh: dường Viettel vận dụng áp dụng cách linh hoạt Tuy nhiên cần có sách thu hút quan tâm khách hàng - Tăng cường công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ: cụ thể Internet, Website cần phải phù hợp đáp ứng đủ nhu cầu, không dành cho nước mà dành cho quốc tế sử dụng ngôn ngữ Việt Nam tiếng Anh, trọng việc thiết kế cho bắt 59 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm mắt ấn tượng,cập nhật đầy đủ thông tin nhanh nhất, lập kênh thông tin lấy ý kiến đóng góp từ khách hàng… Rà soát lại toàn bô ê ê thống viễn thong: số khống, hoạt đô êng ít, kiểm tra kĩ loại bỏ Kiểm tra kĩ lưỡng, hạn chế tối thiểu thuê bao dùng lâ êu, quản lí chă êt chẽ đầu số - Tập trung đầu tư cho nghiên cứu phát triển: Kết hợp cách hài hòa dự án chuyển giao công nghệ tự nghiên cứu phát triển lấy tự nghiên cứu phát triển làm trọng tâm Các sản phẩm phần cứng, phần mềm, dịch vụ CNTT Viettel phải nghiên cứu thiết kế theo hướng cá thể hóa Có cấu tổ chức cách làm việc phù hợp với thị trường quốc tế, đó: Lao động quản lí cần phân cấp quyền rõ ràng, tránh lạm quyền, khuyến khích độc lập, sáng tạo Lao động kĩ thuật: tạo liên kết nước nước ngoài, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, theo kịp phát triển nâng cao hiệu cạnh tranh quốc tế Nâng cao trình độ hiểu biết nghiệp vụ để tránh lúng túng xử lí Cần đưa điều kiện hấp dẫn để thu hút chuyên viên, kĩ sư giỏi địa Khi đánh vào thị trường chưa phát triển: đă êc biê êt phải quan tâm đến môi trường nước mà Viettel tham gia vào Mặt khác đánh vào thị trường phát triển ổn định, cần trọng phát triển dịch vụ có tính cạnh tranh cao đem lại lợi nhuận lớn Đẩy mạnh hoạt đông ê truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ: phải phù hợp với điều kiện vùng miền địa phương Tạo khác biệt: Viettel doanh nghiệp xuất thân từ quân đội, cần đẩy mạnh điểm để tạo sư ấn tượng khác biệt tới người tiêu dùng đặc tính: kiên trì, bền bỉ, đoán Đưa thông điệp, quảng cáo thể mạnh mẽ giá trị cốt lõi mà Viettel mang lại để tạo ấn tượng niềm tin nơi người tiêu dùng Cần truyền tải thông tin đầy đủ đến người tiêu dùng, liên hệ với mạng lưới nước nước khác để người tiêu dùng thấy quy mô tầm vóc doanh nghiệp, qua có cách nhìn khác tạo dựng thương hiệu lòng họ 60 Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm KẾT LUẬN Sau năm đầu tư nước ngoài, Viettel thức đầu tư kinh doanh quốc gia châu lục Đến nay, doanh nghiệp Viettel - Metfone Campuchia Unitel Lào – trở thành doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng lưới thuê bao lớn Lào Campuchia, nhận giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tốt giới nước phát triển” Tại Mozambique, năm 2012 liên doanh Movitel Viettel nhận giải thưởng “Doanh nghiệp có giải pháp tốt giúp cải thiện viễn thông khu vực nông thôn châu Phi” Qua việc phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel hiểu tình hình hoạt động Công ty định giúp cho thương hiệu Viettel vượt qua khó khăn để trở thành thương hiệu viễn thông hàng đầu Vietnam thị trường quốc tế Chiến lược kinh doanh toàn cầu cộng với linh động sử dụng chiến lược thâm nhập vào thị trường riêng góp phần làm cho Viettel ngày thành công thị trường quốc tế Do , doanh nghiệp có bước phát triển sau nhiều nhà mạng khác Viettel trở thành doanh nghiệp viễn thông có thị trường lớn nước ngòai Vị Viettel ngày củng cố khẳng định 61 DANH SÁCH NHÓM Lê Viết Thái Đường Thuần Nhiên Phan Thị Tuyết Nhung 10 Tạ Khánh Linh Cao Hà Thanh Tâm 11 Đỗ Thị Thùy Linh Võ Xuân Đông 12 Nguyễn Hồng Minh Dương Huỳnh Như 13 Doãn Thị Minh Tâm Lê Thị Ngọc Mai 14 Hà Viết Huy Phát Cao Lê Như Quỳnh 15 Vũ Đình Tiến Trần Thị Thu Thảo 16 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17 Hóa Công Hoàng Phong 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Slice giảng Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn VĂn Sơn Tài liệu “Chiến lược đầu tư Viettel nước ngoài”, tài liệu lưu chuyển nội www.viettel.com.vn http://www.baomoi.com/Ra-khoi-xa Co-hoi-va-thach-thuc/45/7178874.epi http://vneconomy.vn/20100120092924851p0c10/viettel-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-nhungnoi-de-khong-con-nua.htm ... vậy? Chiến lược phát triển kinh doanh quốc tế Viettel nào? Để trả lời câu hỏi này, nhóm chọn đề tài Phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Tập đoàn Viễn thông Quân. .. III: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN 31 I PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC: 31 Chiến lược cấp công ty: 31 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: .33 2.1 Chiến. .. Quân Đội Viettel Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ I KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ Trước hết cần hiểu khái niệm chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel, Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel, Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn