Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

55 132 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2017, 15:32

Trong năm 2009, dựa trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoàinƣớc, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã xây dựng và công bố kịch bản biến đổi khíhậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam. Các kịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc biển dângđã tạo cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phƣơng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu,xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó.Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc cập nhật và chi tiết hóa các kịch bảnbiến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng cho Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giaoViện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các cơ quannghiên cứu và các đơn vị quản lý nhà nƣớc, tính toán chi tiết hóa mức độ thay đổicủa các yếu tố khí hậu, tập trung vào các yếu tố chính là nhiệt độ, chế độ mƣa, nƣớcbiển dâng cho các địa phƣơng và các khu vực ven biển Việt Nam. Các tính toánđƣợc dựa trên kết quả ở phạm vi toàn cầu của Ban liên chính phủ về biến đổi khíhậu và các điều kiện khí hậu cụ thể của Việt Nam và đƣợc trình bày trong báo cáoKịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM HÀ NỘI, 2011 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH DANH MỤC BẢNG 10 DANH MỤC HÌNH 11 TÓM TẮT KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN 15 BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG 17 1.1 Biểu biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng giới 17 1.2 Biểu biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng Việt Nam 21 PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 26 2.1 Yêu cầu cập nhật kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam 26 2.2 Lựa chọn kịch phát thải khí nhà kính 26 2.3 Lựa chọn phƣơng pháp xây dựng kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam 28 2.4 Một số lƣu ý kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng đồ nguy ngập 38 KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 40 3.1 Kịch biến đổi khí hậu nhiệt độ 40 3.2 Kịch biến đổi khí hậu lƣợng mƣa 56 3.3 Kịch biến đổi khí hậu khí áp độ ẩm 70 3.4 Kịch nƣớc biển dâng cho Việt Nam 71 NGUY CƠ NGẬP THEO CÁC MỰC NƢỚC BIỂN DÂNG 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 103 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LỜI GIỚI THIỆU Biến đổi khí hậu diễn quy mô toàn cầu, khu vực Việt Nam hoạt động ngƣời làm phát thải mức khí nhà kính vào bầu khí Biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực ngƣời, kinh tế - xã hội môi trƣờng Vấn đề biến đổi khí hậu đã, làm thay đổi toàn diện sâu sắc trình phát triển an ninh toàn cầu nhƣ lƣơng thực, nƣớc, lƣợng, an toàn xã hội, trị, văn hóa, kinh tế, ngoại giao thƣơng mại Là nƣớc chịu tác động nặng nề biến đổi khí hậu, Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu vấn đề có ý nghĩa sống Để ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu, hiểu biết khí hậu tƣơng lai thông qua kịch biến đổi khí hậu cần thiết Trong năm 2009, dựa sở tổng hợp nghiên cứu nƣớc, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng xây dựng công bố kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam Các kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng tạo sở cho Bộ, ngành, địa phƣơng đánh giá tác động biến đổi khí hậu, xây dựng triển khai kế hoạch hành động ứng phó Thực đạo Chính phủ việc cập nhật chi tiết hóa kịch biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng cho Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng giao Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với quan nghiên cứu đơn vị quản lý nhà nƣớc, tính toán chi tiết hóa mức độ thay đổi yếu tố khí hậu, tập trung vào yếu tố nhiệt độ, chế độ mƣa, nƣớc biển dâng cho địa phƣơng khu vực ven biển Việt Nam Các tính toán đƣợc dựa kết phạm vi toàn cầu Ban liên phủ biến đổi khí hậu điều kiện khí hậu cụ thể Việt Nam đƣợc trình bày báo cáo "Kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam" Bộ Tài nguyên Môi trƣờng trân trọng giới thiệu Kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam để làm sở định hƣớng cho bộ, ngành, địa phƣơng đánh giá tác động tiềm tàng biến đổi khí hậu, xây dựng triển khai kế hoạch ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng Nguyễn Minh Quang Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AR4 Báo cáo đánh giá lần thứ tƣ IPCC biến đổi khí hậu (Four Assessment Report) BĐKH Biển đổi khí hậu CRU Số liệu tái phân tích toàn cầu với độ phân giải 0,5 x 0,5 độ kinh vĩ (Climate Research Unit) DBHD Dự báo hạn dài DEM Mô hình số độ cao, Mỹ (USGS Digital Elevation Model) ĐTDB Đối tƣợng dự báo ERA40 Số liệu tái phân tích toàn cầu với độ phân giải 2,5 x 2,5 độ kinh vĩ Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa, Châu Âu FAR Báo cáo đánh giá lần thứ IPCC biến đổi khí hậu (First Assessment Report) GCM Mô hình hoàn lƣu chung (General Circulation Model) GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) IMHEN Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn Môi trƣờng (Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment) IPCC Ban Liên Chính phủ biến đổi khí hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change) JAMSTEC Cục Công nghệ Khoa học Trái đất – Đại dƣơng, Nhật Bản (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) JMA Cục Khí tƣợng Nhật Bản (Japan Meteorological Administration) KNK Khí nhà kính MAGICC/ Phần mềm tổ hợp kịch phát thải khí nhà kính (Model for the Assessment of Greenhouse-gas Induced Climate Change/ Regional Climate SCENario GENerator) SCENGEN MOS Thống kê đầu mô hình (Model Output Statistics) MRI/AGCM Viện Nghiên cứu Khí tƣợng Nhật Bản (Meteorology Research Institute)/Mô hình hoàn lƣu chung khí (Atmosphere General Circulation Model) NCAR Trung tâm Nghiên cứu Khí Quốc gia, Hoa Kỳ (The National Center for Atmospheric Research) NOAA Cơ quan Đại dƣơng Khí Quốc gia, Hoa Kỳ (National Oceanic Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG and Atmospheric Administration) NTDB Nhân tố dự báo PCMDI Chƣơng trình chuẩn đoán mô hình khí hậu so sánh lẫn (Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison) PP Phƣơng pháp sử dụng số liệu "phân tích lại" kết hợp với số liệu quan trắc tƣơng ứng để thiết lập mô hình (Perfect Prognosis) PRECIS Mô hình khí hậu khu vực Trung tâm Hadley, Vƣơng quốc Anh (Providing Climate Information for Impact Study) SD Chi tiết hóa thống kê (Statistical Downscaling) SDSM Mô hình chi tiết hóa thống kê (Statistical Downscaling Model) SIMCLIM Hệ thống mô hình tích hợp để đánh giá tác động thích ứng với biến đổi khí hậu (The Simulator of Climate Change Risks and Adaptation Initiatives) SLRRP Chƣơng trình cải tiến dự báo mực nƣớc biển dâng (The Sea Level Rise Rectification Program) TAR Báo cáo đánh giá lần thứ ba IPCC (Third Assessment Report) TNMT Tài nguyên Môi trƣờng WMO Tổ chức Khí tƣợng giới (World Meteorological Organization) XTNĐ Xoáy thuận nhiệt đới Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH Ban liên Chính phủ biến đổi khí hậu – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): IPCC tổ chức quốc tế hàng đầu đánh giá BĐKH Tổ chức Khí tƣợng Thế giới (WMO) Chƣơng trình Môi trƣờng Liên Hiệp Quốc (UNEP) thành lập năm 1988 Là tổ chức khoa học Liên Chính phủ tất nƣớc thành viên Liên Hiệp Quốc Tổ chức Khí tƣợng Thế giới Băng - Cryosphere: Các khối băng tuyết (trên đất liền biển) trái đất Biên độ ngày nhiệt độ - Daily (Diurnal) Range of Temperatures: Phạm vi biến đổi nhiệt độ vòng 24 Biến đổi khí hậu - Climate Change: Sự thay đổi khí hậu (định nghĩa Công ƣớc khí hậu) đƣợc quy trực tiếp hay gián tiếp hoạt động ngƣời làm thay đổi thành phần khí toàn cầu đóng góp thêm vào biến động khí hậu tự nhiên thời gian so sánh đƣợc Biến đổi khí hậu xác định khác biệt giá trị trung bình dài hạn tham số hay thống kê khí hậu Trong đó, trung bình đƣợc thực khoảng thời gian xác định, thƣờng vài thập kỷ Chuẩn (khí hậu) - Normals (Climate): Trung bình thời kỳ, tính cho thời kỳ nhƣ 30 năm Chuẩn sai khí hậu - Climatic Anomaly: (1) Độ lệch giá trị yếu tố khí hậu so với giá trị trung bình nó; (2) Sự khác biệt giá trị yếu tố khí hậu nơi giá trị trung bình yếu tố lấy theo vòng vĩ tuyến qua nơi Chu trình cacbon - Carbon Cycle: Các trình tự nhiên chi phối trao đổi cácbon (dƣới dạng CO2, cácbônát hợp chất hữu v.v ) khí quyển, đại dƣơng trái đất Công ƣớc Khung Liên Hiệp Quốc Biến đổi khí hậu - UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): Thƣờng gọi tắt Công ƣớc khí hậu, đƣợc 150 nƣớc ký Hội nghị Thƣợng đỉnh trái đất Rio de Janeiro năm 1992 Mục tiêu cuối Công ƣớc “ổn định nồng độ khí nhà kính khí mức ngăn ngừa đƣợc can thiệp nguy hiểm ngƣời vào hệ thống khí hậu” Cƣỡng bức xạ - Radiative Forcing: Sự thay đổi cán cân xạ trái đất xạ tới mặt trời xạ trái đất dƣới dạng xạ hồng ngoại sóng ngắn Nếu cƣỡng bức xạ, xạ mặt trời đƣợc trái đất hấp thụ gần xạ hồng ngoại phát từ trái đất Việc có thêm khí nhà kính hấp thụ thêm phần xạ hồng ngoại khí quyển, xạ trở lại trái đất, tạo ảnh hƣởng gây nóng lên toàn cầu Dao động khí hậu - Climatic Fluctuation: Biến động khí hậu gồm dạng thay đổi có tính hệ thống nào, dù thƣờng xuyên hay không thƣờng xuyên, trừ xu bất liên tục (thay đổi đột ngột giai đoạn, từ giá trị trung bình sang giá trị trung bình khác) Đặc trƣng hai cực đại (hay cực tiểu) cực tiểu (hay cực đại), gồm hai đầu chuỗi số liệu Điôxit cacbon hay CO2 - Carbon Dioxit: Một chất khí tự nhiên, sản phẩm phụ việc đốt nhiên liệu hóa thạch sinh khối, nhƣ Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG trình thay đổi sử dụng đất trình công nghiệp khác Đó chất khí nhà kính chủ yếu ngƣời sinh ra, ảnh hƣởng đến nhiệt độ trái đất Nó chất khí tham chiếu để tính “tiềm nóng lên toàn cầu” khí nhà kính khác CO2 chiếm gần 0,036% khí Giãn nở nhiệt đại dƣơng - Thermal Expansion of the Oceans: Với khối lƣợng không đổi, thể tích đại dƣơng mực nƣớc biển thay đổi theo mật độ nƣớc biển Mật độ có quan hệ ngƣợc với nhiệt độ, đó, đại dƣơng ấm lên, mật độ giảm đại dƣơng giãn nở Thay đổi độ mặn khu vực nhỏ làm thay đổi mật độ thể tích nƣớc biển, nhiên tác động tƣơng đối nhỏ quy mô toàn cầu Hạn - Drought: Một tƣợng tự nhiên xảy lƣợng giáng thủy dƣới mức trung bình nhiều năm, khiến mức nƣớc hạ thấp cối chết Hạn gây tổn thất cho cộng động (tổn thất mùa màng, thiếu cung cấp nƣớc) Hệ thống khí hậu - Climate System: Toàn khí quyển, thủy quyển, băng quyển, sinh thạch tƣơng tác chúng thể điều kiện trung bình cực trị khí thời kỳ dài khu vực bề mặt trái đất Hiệu ứng nhà kính - Greenhouse Effect: Hiệu giữ nhiệt tầng thấp khí nhờ hấp thụ phát xạ trở lại xạ sóng dài từ mặt đất mây khí nhƣ nƣớc, cácbon điôxit, nitơ ôxit, mê tan chlorofluorocacrbon, làm giảm lƣợng nhiệt thoát không trung từ hệ thống trái đất, giữ nhiệt cách tự nhiên, trì nhiệt độ trái đất cao khoảng 30 oC so với chất khí Hoàn lƣu chung khí - General Circulation of the Atmosphere: Hệ thống trung bình toàn cầu gió hệ thống thời tiết kèm theo Sự chuyển động không khí gây nên đốt nóng khác bề mặt trái đất khí trái đất quay, với khác biệt địa hình gây nên biến đổi địa phƣơng Hồi tiếp khí hậu - Climate Feedbacks: Sự tƣơng tác khí nhà kính chế khí hậu quan trọng nhƣ lớp thực vật, nƣớc, lớp băng, mây đại dƣơng Các tƣơng tác làm tăng, giảm trung hòa ấm lên tăng nồng độ khí nhà kính Khí hậu - Climate: Tổng hợp thời tiết đƣợc đặc trƣng trị số thống kê dài hạn (trung bình, xác suất cực trị v.v ) yếu tố khí tƣợng biến động khu vực địa lý Thời kỳ tính trung bình thƣờng vài thập kỷ Theo định nghĩa WMO: “Tổng hợp điều kiện thời tiết khu vực định đặc trƣng thống kê dài hạn biến số trạng thái khí khu vực đó” Khí nhà kính - Greenhouse Gases (GHGs): Các khí nhà kính (KNK) làm giảm lƣợng xạ trái đất thoát vũ trụ, làm nóng tầng bên dƣới khí bề mặt trái đất Khí - Atmotsphere: Lớp khí bao quanh trái đất bị giữ lực hấp dẫn trái đất Khí đƣợc chia thành nhiều tầng: tầng đối lƣu (từ mặt đất đến khoảng – 17 km); tầng bình lƣu (lên đến 50 km); tầng (50 – 90 km) tầng nhiệt tạo thành vùng chuyển tiếp vũ trụ Sự pha trộn tầng cực chậm Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kịch biến đổi khí hậu - Climate Change Scenario: Là giả định có sở khoa học tính tin cậy tiến triển tƣơng lai mối quan hệ kinh tế - xã hội, GDP, phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu mực nƣớc biển dâng Lƣu ý rằng, kịch biến đổi khí hậu khác với dự báo thời tiết dự báo khí hậu đƣa quan điểm mối ràng buộc phát triển hành động Mêtan - Methane (CH4) : Một sáu khí nhà kính đƣợc kiểm soát Nghị định thƣ Kyoto Nó có thời gian sống khí tƣơng đối ngắn: 10 năm Các nguồn khí mêtan chủ yếu bãi rác thải, mỏ than, ruộng lúa, hệ thống khí tự nhiên súc vật nuôi Ƣớc tính tiềm làm nóng lên toàn cầu (GWP) mêtan 21 vòng 100 năm tới Mô hình hoàn lƣu chung- General Circulation Model (GCM): Một công cụ để nghiên cứu tác động tăng nồng độ khí nhà kính khí hậu GCM mô hình thủy động lực khí lƣới điểm hay phân giải phổ, qua phƣơng trình khối lƣợng, lƣợng động lƣợng cho khí đại dƣơng đƣợc tích phân với theo thời gian, khu vực địa cầu để mô vận động hệ thống đại dƣơng - khí thực Nhân tố khí hậu - Climatic Factors: Các điều kiện vật lý định (khác với yếu tố khí hậu) điều chỉnh khí hậu (vĩ độ, độ cao, phân bố đất, biển, địa hình, dòng chảy đại dƣơng v.v ) Nhiên liệu hóa thạch - Fossil Fuels: Than, dầu, xăng khí tự nhiên hydrocacbon khác đƣợc gọi nhiên liệu hóa thạch chúng đƣợc tạo từ xác thực vật động vật giàu cacbon hóa thạch Các xác đƣợc chôn lớp trầm tích nén qua thời kỳ địa chất, chuyển thành nhiên liệu Nhiệt độ cực trị - Extreme Temperatures: Nhiệt độ cao thấp đạt đƣợc thời gian định Nóng lên toàn cầu - Global Warming: Nói cách chặt chẽ, nóng lên lạnh toàn cầu xu nóng lên lạnh tự nhiên mà trái đất trải qua suốt lịch Tuy nhiên, thuật ngữ thƣờng để tăng dần nhiệt độ trái đất chất khí nhà kính tích tụ khí Nƣớc biển dâng - Sea Level Rise: Là dâng lên mực nƣớc đại dƣơng toàn cầu, không bao gồm triều, nƣớc dâng bão Nƣớc biển dâng vị trí cao thấp so với trung bình toàn cầu có khác nhiệt độ đại dƣơng yếu tố khác Ôxit nitơ - Nitrous Oxide (N2O): Một sáu khí nhà kính đƣợc kiểm soát Nghị định thƣ Kyoto, phát sinh từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch chế tạo phân bón Nó có tiềm làm nóng lên toàn cầu (GWP) 310 vòng 100 năm tới Phát thải - Emissions: (Định nghĩa Công ƣớc khí hậu) Sự thải khí nhà kính và/hoặc tiền tố chúng vào khí khu vực thời gian cụ thể Sinh - Biosphere: Bộ phận trái đất khí nó, sinh vật sống Bể chứa chu trình cacbon toàn cầu, chứa sinh vật sống (thực vật động vật vật chất hữu từ sống (rác mùn)) Sinh trái đất gồm hệ sinh vật (thực vật động vật), rác vật chất hữu đất lục địa sinh biển gồm hệ sinh vật mùn đại dƣơng Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Sol khí - Aerosols: Là hạt nhỏ gây tƣợng mù Chúng phần lớn nƣớc hạt chất ô nhiễm nhƣ axit sulphua muối biển Sol khí tầng đối lƣu thƣờng đƣợc giáng thủy quét Các sol khí đƣợc mang lên tầng bình lƣu thƣờng lâu nhiều Sol khí tầng bình lƣu chủ yếu hạt sunphat từ vụ núi lửa phun, làm giảm đáng kể xạ mặt trời Thạch - Lithosphere: Lớp bên (thuộc đại dƣơng lục địa) phần trái đất rắn, gồm toàn đá vỏ trái đất phần cứng, dòn vỏ trái đất Độ dày thay đổi từ đến km dãy sống núi đại dƣơng, nhƣng tăng từ 60km gần sống núi tới 120 – 140 km bên dƣới vỏ đại dƣơng có tuổi cao Thời tiết – Weather: Thời tiết trạng thái khí địa điểm định đƣợc xác định tổ hợp yếu tố: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, mƣa,… Thủy - Hydrosphere: Phần trái đất bao gồm nƣớc, đại dƣơng, biển, băng, hồ, sông v.v Tổ chức Khí tƣợng Thế giới - World Meteorological Organization (WMO): Một quan chuyên môn Liên Hiệp Quốc, có 160 nƣớc vùng lãnh thổ thành viên Trạm khí hậu - Climatological Station: Một trạm thực quan trắc khí hậu Trung bình chuẩn khí hậu - Climatolgical “Standard Normals”: Trị số trung bình số liệu khí hậu tính cho thời kỳ 30 năm nhau: 01 tháng 01 năm 1901 đến 31 tháng 12 năm 1930, 01 tháng 01 năm 1931 đến 31 tháng 12 năm 1960, 01 tháng 01 năm 1961 đến 31 tháng 12 năm 1990 Tƣơng tác khí quyển/đại dƣơng - Atmosphere/Ocean Interactions: Ngƣời ta hiểu phần động lực học tƣơng tác khí - đại dƣơng cần tính đến mối liên hệ lớp dƣới đại dƣơng, hiểu liên hệ Tuy nhiên, tƣơng tác khí - đại dƣơng tỏ nhân tố quan trọng biến thiên khí hậu với quy mô thời gian, có biểu rõ ràng mối liên quan với biến đổi theo quy mô thời gian vài năm Xu khí hậu - Climatic Trend: Sự biến đổi khí hậu đƣợc đặc trƣng việc tăng hay giảm đơn điệu trơn tru giá trị trung bình thời kỳ chuỗi số liệu Không giới hạn thay đổi tuyến tính theo thời gian, mà đặc trƣng cực đại cực tiểu đầu, cuối chuỗi số liệu Yếu tố khí hậu - Climatic Element: Một tính chất hay điều kiện khí (nhƣ nhiệt độ không khí) đặc trƣng cho trạng thái vật lý thời tiết hay khí hậu nơi, vào khoảng thời gian định Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 3.1 Kịch biến đổi khí hậu nhiệt độ 3.1.1 Nhiệt độ trung bình a) Mùa đông (tháng XII-II) Theo kịch phát thải thấp, đến cuối kỷ 21, đa phần diện tích nƣớc ta, nhiệt độ mùa đông tăng từ 1,6 đến 2,2oC so với thời kỳ sở 19801999 Ở phần lớn diện tích Tây Nguyên, cực nam Trung Bộ Nam Bộ có nhiệt độ tăng hơn, từ đến 1,6oC Khu vực tỉnh Sơn La có nhiệt độ tăng nhiều nhất, 2,5oC (Hình 3.1) Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 1,4 đến 1,8oC đại phận diện tích phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra) Hầu khắp diện tích phía Nam (từ Quảng Nam trở vào) có mức tăng từ nhỏ 1,0 đến 1,4oC (Hình 3.2) Vào cuối kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 2,5 đến 3,1oC đa phần diện tích nƣớc ta Riêng khu vực phía Tây tỉnh Lào Cai, phía Nam tỉnh Điện Biên hầu hết diện tích tỉnh Sơn La, Quảng Bình Quảng Trị có mức tăng cao 3,1oC Phần lớn diện tích phía Nam (từ Quảng Nam trở vào) có mức tăng nhiệt độ từ 1,6 đến 2,5oC Một phần nhỏ diện tích tỉnh Lâm Đồng khu vực phía Bắc Tây Nam Bộ có mức tăng từ 1,0 đến 1,6oC (Hình 3.3) Nhƣ vậy, mức tăng nhiệt độ phía Bắc cao phía Nam Hình 3.1 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa đông (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải thấp Hình 3.2 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa đông (oC) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 40 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Theo kịch phát thải cao, vào cuối kỷ 21, phần lớn diện tích nƣớc ta nhiệt độ mùa đông tăng từ 2,8 đến 3,7oC Riêng khu vực tỉnh Lào Cai, Nam Điện Biên, Sơn La khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị có nhiệt độ tăng 3,7oC Phần lớn diện tích khu vực từ Khánh Hòa trở vào có mức tăng thấp hơn, từ 1,6 đến 2,8oC (Hình 3.4) Hình 3.3 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa đông (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 41 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG b) Mùa xuân (tháng III – V) Hình 3.4 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa đông (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải cao Theo kịch phát thải thấp, vào cuối kỷ 21, nhiệt độ mùa xuân tăng từ 1,6 đến 2,2oC đa phần diện tích nƣớc ta so với thời kỳ sở 1980-1999 Khu vực Quảng Bình đến Quảng Trị có mức tăng từ 2,2 đến 2,8oC Một vài nơi thuộc Bắc Bộ, phần diện tích Nam Trung Bộ, đa phần diện tích Tây Nguyên Tây Nam Bộ có mức tăng nhiệt độ thấp nhất, từ 1,0 - 1,6oC (Hình 3.5) Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 1,2 đến 1,6oC đa phần diện tích nƣớc ta Khu vực Quảng Bình đến Quảng Trị có mức tăng từ 1,6 đến 2,2oC Đa phần diện tích Tây Nguyên Tây Nam Bộ có mức tăng từ dƣới 1,0 đến 1,2oC (Hình 3.6) Vào cuối kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 2,2 đến 3,1oC đại phận diện tích Hình 3.5 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa xuân (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải thấp Hình 3.6 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa xuân (oC) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 42 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG nƣớc ta Khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mức tăng cao nhất, từ 3,1 đến 3,4oC Một phần diện tích Tây Nguyên đa phần diện tích Tây Nam Bộ có nhiệt độ tăng thấp nhất, từ 1,3 đến 2,2oC (Hình 3.7) Hình 3.7 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa xuân (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Theo kịch phát thải cao, tính đến cuối kỷ 21, nhiệt độ mùa xuân tăng từ 2,8 đến 3,7oC đại phận diện tích nƣớc ta Một phần diện tích Tây Nguyên Tây Nam Bộ có mức tăng từ 1,3 đến 2,8oC (Hình 3.8) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 43 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG c) Mùa hè (tháng VI-VIII) Theo kịch phát thải thấp, đến cuối kỷ 21, nhiệt độ mùa hè tăng từ 1,0 đến 1,6oC phần lớn diện tích nƣớc ta; tăng từ 1,6 đến 2,5oC khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phần diện tích thuộc Tây Nguyên Nam Trung Bộ đa phần diện tích Nam Bộ (Hình 3.9) Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, đa phần diện tích nƣớc ta nhiệt độ tăng từ 1,0 đến 1,4oC Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phần nhỏ diện tích Tây Nguyên, cực nam Trung Bộ Đông Nam Bộ có nhiệt độ tăng từ 1,4 đến 1,8oC (Hình 3.10) Vào cuối kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 1,6 đến 3,1oC đại phận diện tích nƣớc Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phần diện tích thuộc Tây Nguyên Đông Hình 3.8 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa xuân (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải cao Hình 3.9 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa hè (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải thấp Hình 3.10 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa hè (oC) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 44 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Nam Bộ có mức tăng từ 3,1 đến 3,7oC; mức tăng nhiệt độ từ 1,0 đến 1,6oC xảy phía Bắc Tây Bắc Bộ hầu hết diện tích từ Thừa Thiên - Huế đến Kon Tum (Hình 3.11) Hình 3.11 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa hè (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Theo kịch phát thải cao, vào cuối kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 2,2 đến 3,7 C đại phận diện tích nƣớc ta Khu vực phía Bắc Tây Bắc Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Kon Tum có mức tăng từ 1,0 đến 2,2oC (Hình 3.12) o Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 45 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG d) Mùa thu (tháng IX-XI) Theo kịch phát thải thấp, vào cuối kỷ 21, hầu khắp diện tích nƣớc ta, nhiệt độ mùa thu tăng từ 1,3 đến 2,2oC, phía Bắc (từ Quảng Nam trở ra) khu vực Nam Bộ, tăng chủ yếu từ 1,6 đến 2,2oC; khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên có mức tăng chủ yếu từ 1,0 đến 1,6oC (Hình 3.13) Theo kịch trung bình, vào kỷ 21, nhiệt độ mùa thu hầu hết diện tích nƣớc ta tăng từ 1,0 đến 1,6oC, phần diện tích thuộc Tây Nguyên, Nam Trung Bộ Tây Nam Bộ có nhiệt độ tăng từ 1,0 đến 1,2oC (Hình 3.14) Hình 3.13 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa thu (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải thấp Hình 3.12 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa hè (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải cao Hình 3.14 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa thu (oC) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Vào cuối kỷ 21, hầu khắp diện tích nƣớc có nhiệt độ tăng từ 1,6 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 46 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG đến 2,8oC Ở vài nơi thuộc Bắc Bộ, khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị phần nhỏ diện tích Nam Bộ có mức tăng từ 2,8 đến 3,1 oC Một phần nhỏ diện tích thuộc Tây Nguyên Tây Nam Bộ có mức từ 1,0 đến 1,6oC (Hình 3.15) Hình 3.15 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa thu (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Theo kịch phát thải cao, vào cuối kỷ 21, nhiệt độ mùa thu tăng từ 2,5 đến 3,7oC so với thời kỳ sở 1980-1999 hầu khắp diện tích nƣớc ta, Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 47 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG phần diện tích Tây Nguyên có tăng từ 1,3 đến 2,5 oC (Hình 3.16) e) Trung bình năm Theo kịch phát thải thấp, đến cuối kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm tăng từ 1,6 đến lớn 2,2oC đại phận diện tích phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) Mức tăng nhiệt độ từ 1,0 đến 1,6oC đại phận diện tích phía Nam (từ Quảng Nam trở vào Hình 3.17) Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, đa phần diện tích nƣớc ta, nhiệt độ trung bình năm có mức tăng từ 1,2 đến 1,6oC Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có nhiệt độ tăng cao hơn, từ 1,6 đến 1,8oC Đa phần diện tích Tây Nguyên, cực nam Trung Bộ Nam Bộ có mức tăng thấp hơn, từ dƣới 1,0 đến 1,2oC (Hình 3.18) Hình 3.16 Mức tăng nhiệt độ trung bình mùa thu (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải cao Hình 3.17 Mức tăng nhiệt độ trung bình Hình 3.18 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch năm (oC) vào kỷ 21 theo kịch phát thải thấp phát thải trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 48 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đến cuối kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 1,9 đến 3,1oC hầu khắp diện tích nƣớc, nơi có mức tăng cao khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với mức tăng 3,1oC Một phần diện tích Tây Nguyên Tây Nam Bộ có mức tăng thấp nhất, từ 1,6 đến 1,9oC (Hình 3.19) Hình 3.19 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Theo kịch phát thải cao, đến cuối kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có mức tăng chủ yếu từ 2,5 đến cao 3,7oC hầu hết diện tích nƣớc ta Nơi có Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 49 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG mức tăng thấp nhất, từ 1,6 đến 2,5oC phần diện tích thuộc Tây Nguyên Tây Nam Bộ (Hình 3.20) 3.1.2 Nhiệt độ cực trị a) Nhiệt độ cực trị mùa đông (tháng XII-II) Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, nhiệt độ thấp trung bình mùa đông tăng từ 1,0 đến 1,2oC hầu hết diện tích từ Khánh Hòa trở ra; tăng từ 1,2 đến 1,5oC khu vực từ Ninh Thuận trở vào (Hình 3.21a) Nhiệt độ cao trung bình tăng từ 1,2 đến 2,2oC hầu hết diện tích phía Bắc (từ Nghệ An trở ra), khu vực tỉnh Bình Thuận Nam Bộ; tăng từ đến 1,2oC hầu khắp diện tích Trung Bộ Tây Nguyên (Hình 3.21b) Hình 3.20 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (oC) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải cao a) b) Hình 3.21 Mức tăng nhiệt độ tối thấp trung bình (a) tối cao trung bình (b) mùa đông vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Vào cuối kỷ 21, đại phận diện tích khu vực từ Bắc Phú Yên trở ra, nhiệt độ thấp trung bình mùa đông tăng từ 2,0 đến 2,2oC; phần diện tích Đông Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên, cực nam Trung Bộ Nam Bộ có mức tăng từ 2,2 đến 3,0oC Nhiệt độ cao trung bình tăng từ 2,2 đến 3,2oC đa phần diện tích từ Nghệ An trở khu vực Nam Bộ; tăng từ 2,0 đến 2,2oC hầu hết diện Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 50 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG tích Trung Bộ Tây Nguyên (Hình 3.22) a) b) Hình 3.22 Mức tăng nhiệt độ tối thấp trung bình (a) tối cao trung bình (b) mùa đông vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình b) Nhiệt độ cực trị mùa hè (tháng VI-VIII) Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, nhiệt độ thấp trung bình mùa hè tăng từ 1,7 đến 2,0oC Đông Bắc Bộ, đại phận diện tích từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận; tăng từ 1,2 đến 1,7 oC Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên Nam Bộ Nhiệt độ cao trung bình mùa hè chủ yếu tăng từ 1,2 đến 2,0oC Đông Bắc Bộ hầu hết diện tích phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào); tăng từ 1,0 đến 1,2oC Tây Bắc Bộ, phần lớn diện tích thuộc Bắc Trung Bộ Tây Nguyên Vào cuối kỷ 21, nhiệt độ thấp trung bình mùa hè tăng từ 2,7 đến o 3,2 C Đông Bắc Bộ đại phận diện tích Trung Bộ; tăng từ 2,0 đến 2,7oC Tây Bắc Bộ, phần diện tích Trung Bộ, Tây Nguyên Nam Bộ Nhiệt độ cao trung bình tăng từ 2,2 đến 3,2oC Đông Bắc Bộ Trung Bộ; tăng từ 2,0 đến 2,2oC Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên Nam Bộ (Hình 3.24) c) Nhiệt độ cực trị năm Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, nhiệt độ thấp trung bình năm tăng từ 1,0 đến 1,7oC đại phận diện tích nƣớc ta; tăng từ 1,7 đến 2,0oC phần nhỏ diện tích Nam Tây Nguyên Nam Bộ Nhiệt độ cao trung bình năm tăng từ 1,0 đến 1,7oC phần lớn diện tích lãnh thổ; tăng từ 1,7 đến 2,2oC Đông Bắc Bộ, phần diện tích Nam Tây Nguyên Nam Bộ (Hình 3.25) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 51 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG a) b) Hình 3.23 Mức tăng nhiệt độ tối thấp trung bình (a) tối cao trung bình (b) mùa hè vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình a) b) Hình 3.24 Mức tăng nhiệt độ tối thấp trung bình (a) tối cao trung bình (b) mùa hè vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Vào cuối kỷ 21, nhiệt độ thấp trung bình năm tăng từ 2,2 đến 3,0oC; đó, đa phần diện tích Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên Nam Bộ có mức tăng cao so với khu vực khác (từ 2,7 đến 3,0 oC) Nhiệt độ cao trung bình năm tăng từ 2,0 đến 3,2oC, khu vực Đông Bắc Bộ đa phần diện tích Nam Bộ Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 52 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG có mức tăng cao nhất, từ 2,7 đến 3,2oC (Hình 3.26) a) b) Hình 3.25 Mức tăng nhiệt độ tối thấp trung bình (a) tối cao trung bình (b) năm vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình a) b) Hình 3.26 Mức tăng nhiệt độ tối thấp trung bình (a) tối cao trung bình (b) năm vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Vào cuối kỷ 21, số ngày nắng nóng (nhiệt độ cao 35oC) tăng từ 10 đến 20 ngày phần lớn diện tích nƣớc Đa phần diện tích Bắc Bộ phần nhỏ diện tích Tây Nguyên có mức tăng từ đến 10 ngày (Hình 3.27) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 53 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 3.27 Mức tăng số ngày có nhiệt độ cao 35oC vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Bảng 3.1 trình bày mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình năm thập kỷ kỷ 21 so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng Đối với mốc thời gian vào cuối kỷ 21 có bổ sung khoảng dao động mức tăng nhiệt độ, ví dụ vào năm 2050, Lai Châu, mức tăng nhiệt độ dao động khoảng từ 1,0 đến 1,6 oC, nhƣng khả cao xảy 1,2oC Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 54 ... kịch phát thải phù hợp để xây dựng kịch biến đổi khí hậu Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 27 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Các kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam. .. đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam 28 2.4 Một số lƣu ý kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng đồ nguy ngập 38 KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT... IMHEN/2010) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 25 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU, NƢỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 2.1 Yêu cầu cập nhật kịch biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

Từ khóa liên quan