Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận tải trường phú (tóm tắt)

26 367 4
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2017, 17:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DUY TRƢỜNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TRƢỜNG PHÚ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 Công trình hoàn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: TS PHÍ VĨNH TƢỜNG Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học Xã hội vào lúc: giờ, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện khoa học xã hội - MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế ngày phát triển, Việt Nam trở thành thành viên WTO, hoạt động xuất nhập đẩy mạnh chế điều hành ngày thông thoáng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập phát triển mạnh Số lượng đơn vị tham gia kinh doanh loại hình dịch vụ ngày nhiều Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú thành lập từ tháng năm 2013 Hà Nội, chức giao nhận vận chuyển hàng hoá quốc tế đường không, đường biển Công ty hoạt động với vai trò Forwarder, hay gọi trung gian giao nhận không đứng trực tiếp vận chuyển hàng hóa.Không cung cấp dịch vụ giao nhận nước mà Trường Phú thực hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế Cũng giống công ty khác, giao dịch quốc tế, tất mang tên chung International Freight Forwarder hay “Công tyhàng hóa quốc tế” Ngày đầu hoạt động,Trường Phú thực nghiệp vụ đơn giản khai báo hải quan mua bán cước Sau tiến tới làm đại lý (agent) thực số công việc nhà xuất nhập ủy thác lập chứng từ làm thủ tục hải quan, nhận hàng, giao hàng, xếp dỡ, lưu kho, vận chuyển nội địa Từ chỗ hoạt động nước, làm thủ tục với hàng nhập về, công ty mở rộng hoạt động phục vụ hàng xuất khẩu, dành chỗ chở hàng vận tải quốc tế, lưu cước với hãng tàu theo ủy thác bên xuất nhập Đi với phát triển công ty việc mở thêm chi nhánh nước, thiết lập quan hệ với đại lý nước ngoài, forwarder hãng tàu Để hoạt động vươn lãnh thổ cần phải thiết lập hệ thống đại lý rộng khắp toàn giới Do đặc điểm hàng chuyên chở nơi phải qua hai cảng trung chuyển Hong Kong Singapore nên công ty phải tìm đại lý ban đầu hai khu vực Sau tìm hiểu, thu thập thông tin, để xác minh cán phải công tác thực tế thức thiết lập quan hệ đại lý Có thể tóm tắt trình phát triển Trường Phú từ thành lập đến theo mốc thời gian sau: 2013: Thành lập công ty tên gọi Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú 2014: Mở chi nhánh Hải Phòng; - 2015: Mở thêm chi nhánh TP.HCM, Quá trình phát triển công ty chia làm hai giai đoạn Từ năm 2013 đến trước năm 2014, vốn ít, lực hạn chế nên doanh nghiệp mở rộng hoạt động Lĩnh vực giao nhận vận tải chu trình khép kín từ kho nhà sản xuất hàng hóa giao đến tận tay khách hàng Tuy nhiên, doanh nghiệp mở rộng hoạt động cách chậm chạp từ mua cước vận chuyển bán kênh lên kiếm lời, khai thuê hải quan nhận giao hàng, dỡ hàng, vận chuyển nội địa Đến năm 2015, công ty tăng thêm nguồn vốn mà thay đổi hoàn thiện dần cấu tổ chức, củng cố nguồn nhân lực, mở rộng lĩnh vực kinh doanh Tiếp theo hoạt động kinh doanh, marketing tìm kiếm khách hàng, đối tác đại lý, hãng tàu tăng cường, đẩy mạnh góp phần làm tăng phạm vi hiệu hoạt động công ty lên nhanh chóng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú công ty lĩnh vực Nhưng thời gian gần với phát triển kinh tế thị trường trình mở hội nhập kinh tế Trường Phú gặp nhiều khó khăn, có nhiều nỗ lực cố gắng việc nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải chưa đạt kết mong đợi Với mong muốn góp phần vào nâng cao chât lượng giao nhận vận tải hàng hóa công ty nói riêng nước ta nói chung Xuất phát từ thực tiễn chọn đề tài “Nâng cao chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập Công Ty TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Vận Tải Trƣờng Phú” Tình hình nghiên cứu đề tài Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đưa vào sử dụng Việt Nam từ lâu.Đây hoạt động mang lại lợi nhuận không nhỏ cho doanh nghiệp có số công trình nghiên cứu vấn đề Tra cứu kho liệu luận án thư viện quốc gia ( Hà Nội ) có số công trình nghiên cứu (cả luận án tiến sỹ luận văn thạc sỹ) dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK doanh nghiệp tổ chức Việt Nam như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Thương mại “Giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khả áp dụng, phát triển giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải giao nhận Việt Nam”, PGS TS Nguyễn Như Tiến (Đại học Ngoại thương) làm chủ nhiệm cộng thực (2004) ,tập trung nghiên cứu khía cạnh dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hoá Công trình cho cách nhìn tổng quan dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập nói chung khả phát triển dịch vải, giao nhận hàng hóa Việt nam Đề tài NCKH độc lập cấp Nhà nước “Phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập nước ta điều kiện hội nhập quốc tế” GS TS Đặng Đình Đào (Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân) chủ nhiệm thực năm (2010, 2011) với tham gia nhiều nhà khoa học tiến hành thu thập số liệu thông qua điều tra, vấn 10 tỉnh, thành phố nước,đây công trình NCKH quy mô liên quan đến giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việt Nam.Chủ yếu tập trung phân tích dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập chủ yếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh địa bàn Hà Nội Trong khuân khổ đề tài này, sách chuyên khảo xuất bản, sách chuyên khảo thứ “Giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập - Những vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam ”, tập hợp 26 báo cáo khoa học hội thảo đề tài đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu người hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập thực tiễn Việt Nam tham luận hội thảo Kết nghiên cứu đề tài giới thiệu cách đầy đủ chi tiết sách chuyên khảo thứ 2: “Dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế” GS, TS, NGƯT Đặng Đình Đào – TS Nguyễn Minh Sơn (Đồng chủ biên) Nhà xuất Chính trị Quốc Gia , Cho đến thời điểm nay, có công trình nghiên cứu tác giả nước dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việt Nam Một nghiên cứu biết đến rộng rãi “Vietnam giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập development, trade facilitation and the impact on poverty reduction” (Phát triển giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việt Nam, tạo thuận lợi cho thương mại tác động đến giảm nghèo) Viện Nghiên cứu Nomura (Nhật Bản) công bố năm 2002 công trình nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việt Nam, chủ yếu tập trung vào khía cạnh dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập chi phí cho dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập sản xuất xuất số mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Nghiên cứu Sullivan (2006) “ Vietnam transportation and giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu: opportunities and challenges” (Giao thông vận tải giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việt Nam: hội thách thức), đánh giá khái quát thực trạng, hội thách thức lĩnh vực vận tải dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việt Nam Nghiên cứu tập trung vào phân tích hội thách thức Việt Nam phương thức vận tải hàng hóa đường bộ, đường sắt, đường không, đường biển - Luận văn thạc sỹ: “Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập TP.HCM” tác giả Trần Thị Trang năm 2008 tiến sĩ Lê Phan Thị Diệu Thảo hướng dẫn Bài luận văn phân tích dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập nâu rõ thực trạng dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh Bài luận văn nêu ưu điểm hạn chế doanh nghiệp kinh doanh vận tải thương mại quốc tế từ đưa biện pháp xếp tổ chức lại doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực cách hợp lý có sức cạnh tranh bối cảnh toàn cầu hóa - Luận văn thạc sỹ: “ Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập TP.Hồ Chí Minh” tác giả Bùi Quốc Tuấn Bài luận văn lý luận dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập thực trạng doanh nghiệp hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập thành phố Hồ Chí Minh Bên cạnh luận văn nêu lên tình hình cạnh tranh doanh nghiệp.Đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, kiến nghị số ý kiến tới quan chức hoàn thiện khung pháp lý cải thiện môi trường kinh doanh giúp doanh nghiệp thuận lợi trình kinh doanh sản xuất - Luận văn “Giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập container đường biển công ty cổ phần vận tải đại lý tàu biển Vietsing” Nguyễn Thị Phương Dung Bài luận văn nói hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất nhập nói chung kinh doanh vận tải tàu biển nói riêng, đề cập thực trang hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập container công ty vận tải đại lý tàu biển Vietsing Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực đưa giả pháp hoàn thiện hạn chế tồn tại.Bên cạnh đề xuất với quan chức kiến nghị để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Khoảng trống luận văn: Một số đề tài nghiên cứu phân tích rõ dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, lợi cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam môi trường thương mại quốc tế chưa có đề tài nghiên cứu cụ thể doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hóa, đặc biệt chưa có đề tải nghiên cứu hài lòng khách hàng loại hình dịch vụ này, vấn đề quan trọng việc trì tồn phát triển doanh nghiệp mà doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt Vì cho đề tài chọn không trùng với đề tài nghiên cứu khác Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục đích tổng quát Trên sở làm rõ sở lý luận thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hoá XNK công ty Trường Phú , đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập công ty TNHH DV TM vận tải Trường Phú 3.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ sở lý luận Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập - Làm rõ thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú , mặt mặt hạn chế chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập từ nguyên nhân , hạn chế - Đề giải pháp Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú ối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK (khái niệm, vai trò, phân loại …) chất lượng dịch công ty khách hàng -Về không gian: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú Về thời gian: Thực nghiên cứu phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú từ năm 2013 đến đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công ty đến năm 2020 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin * Nguồn liệu thứ cấp: Nguồn liệu thứ cấp lấy từ báo cáo công ty Trường Phú, cụ thể như: - Báo cáo kết hoạt động công ty từ năm 2013 đến năm 2015 - Báo cáo tình hình khác * Nguồn liệu sơ cấp: - Nguồn liệu sơ cấp nguồn liệu thu thập từ kết vấn trực tiếp, vấn cán nhân viên thông qua phiếu điều tra nhân viên - Bên cạnh gồm phiếu điều tra khách hàng Phiếu điều tra khách hàng thống kê thành 15 nhóm tiêu chí với 25 tiêu chí nhỏ để phát cho khách hàng nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK Số phiếu hợp lệ phản hồi lại 100 phiếu Địa bàn điều tra chủ yếu doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Phương pháp phân tích thông tin Sử dụng phương pháp khảo sát thống kê, tham khảo tài liệu liên quan đến đề tài, so sánh, dự báo phương pháp toán học đơn giản để tiếp cận vấn đề Từ phân tích, tổng hợp đề xuất giải pháp cho đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Đề tài nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ công ty nói chung ngành dịch vụ giao nhận vận tải nói riêng Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm có chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận dịch vụ chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập Chƣơng 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Trường Phú CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CHẤT LƢỢNG GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Những vấn đề chung nâng cao chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Trong phần này, tác giả làm rõ khái niệm dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK.Vai trò dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK đặc điểm người thực dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK 1.1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Xuất nhập (tiếng anh gọi import-export) lĩnh vực kinh doanh hàng đầu nhà nước ta quan tâm ưu tiên nhằm giúp lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo mối quan hệ làm ăn với quốc gia khác để thúc đẩy phát triển kinh tế Như giao nhận tập hợp nghiệp vụ liên quan đến trình vận chuyển nhằm thực việc di chuyển hàng hoá từ nơi gởi hàng đến nơi nhận hàng.Giao nhận thực chất tổ chức trình chuyên chở giải thủ tục liên quan đến trình chuyên chở 1.1.2 Phân loại dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Có phương thức vận tải chủ yếu : Phương thức vận tải đường biển : Vận tải biển hoạt động vận tải có liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng phương tiện vận tải biển, việc sử dụng khu đất, khu nước gắn liền với tuyến đường biển nối liền quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực phạm vi quốc gia, việc sử dụng tầu biển, thiết bị xếp dỡ… để phục vụ việc dịch chuyển hành khách hàng hoá tuyến đường biển Phương thức giao nhận vận tải đường hàng không : Vận tải hàng không hình thức vận chuyển người, hàng hoá phương tiện di chuyển không chủ yếu loại máy bay Vận tải hàng không thích hợp với để sử dụng để vận chuyển hàng hoá quốc tế với trọng lượng nhỏ chuyển fax nhanh bưu phẩm , giấy tờ , tài liệu … Phương thức giao nhận vận tải đường :Vận tải đường hình thức vận tải phổ biến thông dụng loại hình vận tải Loại hình vận tải có ưu điểm bật tiện lợi, tính động khả thích nghi cao với điều kiện địa hình, có hiệu kinh tế cao cự li ngắn Vận tải hàng hóa đường chủ động thời gian đa dạng vận chuyển loại hàng hóa Tuy nhiên hình thức vận tải bị hạn chế khối lượng kích thước hàng hóa, không chở khối lượng hàng hóa lớn vận tải đường thủy, lại linh hoạt với hàng hóa có khối lượng vận chuyển không lớn nhỏ Phương thức giao nhận vận tải đường sắt :Vận tải đường sắt loại hình vận chuyển người hàng hóa phương tiện có bánh thiết kế để chạy loại đường đặc biệt đường ray Tại Việt Nam, tàu hỏa phương tiện đường sắt 1.1.3 Vai trò dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập phát triển kinh tế xã hội Giúp tăng trƣởng kinh tế Đây vấn đề có ý nghĩa sống tồn phát triển doanh nghiệp với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh đắn góp phần làm giảm tiêu tốn tiền bạc công sức mà doanh nghiệp đạt kết tốt, nghĩa phương án kinh doanh phải có tính khả thi phải xây dựng cách thận trọng, khoa học, xác Mở rộng thị trƣờng Nhờ có giao nhận giúp kết nối với thị trường Sản xuất có mục đích phục vụ tiêu dùng, sản xuất kinh doanh, vấn đề thị trường vấn đề quan trọng nhà sản xuất kinh doanh quan tâm Các nhà sản xuất kinh doanh muốn chiếm lĩnh mở rộng thị trường cho sản phẩm phải cần hỗ trợ dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập có tác dụng cầu nối việc chuyển dịch hàng hóa tuyến đường đến thị trường yêu cầu thời gian địa điểm đặt Dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập phát triển có tác dụng lớn việc khai thác mở rộng thị trường kinh doanh cho doanh nghiệp 1.2 Khái niệm , nội dung , điều kiện, nâng cao chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập 1.2.1 Khái niệm chất lƣợng dịch vụ giao nhận Từ năm 1930s, chất lượng lĩnh vực sản xuất xác định yếu tố để cạnh tranh yếu tố chất lượng thực trở nên quan trọng kể từ sau chiến tranh giới lần thứ Những tác giả tiên phong lĩnh vực W.Edwards Deming, Joseph M.Juran Kaoru Ishikaw Thực tế cho thấy chất lượng cảm nhận sản phẩm trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng Chế độ đãi ngộ: lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ công tác xa, … Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện để có trung thành nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc Nâng cao chất lƣợng sở hạ tầng Trên phương diện: phương tiện vận tải, văn phòng công ty, hệ thống kho bãi bảo quản, + Phương tiện vận tải: Đẩu tư thêm phương tiện vận tải cần thiết, lý phương tiện không đáp ứng công việc công ty, quản lý lịch trình rõ ràng, thuê phương tiện công ty khác cần + Văn phòng công ty: đẩu tư hệ thống bàn ghế thiết bị cần thiết cho công nhân viên làm việc, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin liên lạc, internet, phần mềm liên quan + Hệ thống kho bãi: thêu thêm xây dựng nhiều kho bãi, phối hợp chặt chẽ kho bãi để kịp tiến độ giao hàng cho khách Nâng cao thời gian cung ứng dịch vụ Thời gian cung ứng dịch vụ nhanh đáp ứng yêu cầu tiến độ khách hàng khách hàng đánh giá cao Nâng cao thời gian cung ứng dịch vụ bao gồm: Phối hợp phận nhịp nhàng chặt chẽ, quản lý phương tiện vận tải hợp lý, xử lý vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ nhanh xác Yêu cầu: có kế hoạch hợp lý 1.2.3 iều kiện để nâng cao chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Có thể chế sách nhà nước việc quản lý chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập : Qua 10 năm gia nhập WTO, nhiều bất cập thể chế, quản lý, đầu tư sở hạ tầng, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics, nhìn thấy chuẩn bị Chính phủ, ngành liên quan tạo diện mạo cho ngành logistics VN Vai trò tác dụng ngành logistics việc phát triển kinh tế đất nước thời kỳ tới nhận thức đầy đủ nhắc tới chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ Về hành lang pháp lý, quy định, sách thực cam kết WTO đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho DN nước hoạt động phát triển ngành nghề, Chính phủ ban hành Nghị định mở đường cho ngành logistics VN NĐ 140/2007/NĐ-CP chi tiết Luật Thương mại 2005 điều kiện kinh doanh dịch 10 vụ logistics, NĐ 115/2007/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển Năm 2009 có NĐ 87/2009/NĐ-CP vận tải đa phương thức Cũng năm 2009 năm tiếp theo, Chính phủ ban hành hàng loạt định qui hoạch giao thông vận tải, cảng biển, đường sắt, đường thủy, hàng không… đến năm 2020 tầm nhìn 2030 1.3 Quản lý nhà nƣớc dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập 1.3.1 Khái niệm quản lý nhà nước Theo Giáo trình quản lý hành nhà nước: “Quản lý nhà nước tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực Nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động người để trì phát triển mối quan hệ xã hội trật tự pháp luật nhằm thực chức nhiệm vụ Nhà nước công xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc XHCN” Giáo trình quản lý hành nhà nước, tập 1, trang 407 Như vậy, quản lý nhà nước hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước, sửa dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh quan hệ xã hội Quản lý nhà nước xem hoạt động chức nhà nước quản lý xã hội xem hoạt động chức đặc biệt.uản lý nhà nước hiểu theo hai nghĩa Theo nghĩa rộng: quản lý nhà nước toàn hoạt động máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt động tư pháp Theo nghĩa hẹp: quản lý nhà nước bao gồm hoạt động hành pháp Quản lý nhà nước đề cập đề tài khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa rộng; quản lý nhà nước bao gồm toàn hoạt động từ ban hành văn luật, văn mang tính luật đến việc đạo trực tiếp hoạt động đối tượng bị quản lý vấn đề tư pháp đối tượng quản lý cần thiết Nhà nước Hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu trước hết thực tất quan nhà nước, song tổ chức trị - xã hội, đoàn thể quần chúng nhân dân trực tiếp thực nhà nước uỷ quyền, trao quyền thực chức nhà nước theo quy định pháp luật 1.3.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Ngày 03/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics địa bàn nước đến 2020, định hướng đến năm 2030 Theo đó, phát triển trung tâm logistics trở thành trung tâm dịch vụ nòng cốt lưu thông phân phối 11 hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa nước xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước 1.3.3 Sự cần thiết tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Việc quản lý doanh nghiệp tiến hành theo phương pháp với công cụ khác với phương pháp công cụ quản lý giai đoạn trước đó, pháp chế xã hội chủ nghĩa quản lý nhà nước kinh tế tăng cường Do kinh tế nước ta đa dạng hoá hình thức sở hữu chuyển sang chế thị trường Với đối tượng này, Nhà nước không quản lý pháp luật Tình trạng buông lỏng kỷ luật, kỷ cương, hữu khuynh chức tổ chức, giáo dục, chức chuyên nhiều quan quản lý nhà nước kinh tế, tình trạng xem nhẹ pháp chế hoạt động kinh tế nhiều doanh nhân làm cho trật tự kinh tế nước ta năm qua có nhiều rối loạn, gây tổn thất không nhỏ cho đất nước nói chung, Nhà nước nói riêng, làm giảm sút nghiêm trọng uy tín làm lu mờ quyền lực Nhà nước ta Để khắc phục tình trạng trên, cần phải tăng cường lập pháp tư pháp Về lập pháp, phải bước đưa quan hệ xã hội lĩnh vực kinh tế vào khuôn khổ pháp luật, đạo luật phải xây dựng đồng bộ, xác, có chế tài rõ ràng mức Trong tư pháp, việc phải nghiêm, từ khâu giám sát, phát hiện, điều tra, công tố đến khâu xét xử, thi hành án, không để xảy tình trạng lọt tội phạm, có tội phạm không bắt, bắt không xét xử xét xử nhẹ, xử không thi hành án, thi hành án nửa vời, v.v 1.4 Tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhậpnhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập Nhân tố chủ quan Hoạt động giao nhận hàng xuất nhập chịu tác động nhiều nhân tố chủ quan; phải kể đến nhân tố như: sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc; nguồn vốn đầu tư; trình độ người tổ chức điều hành, tham gia quy trình Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc Cơ sở hạ tầng trang thiết bị công tybao gồm văn phòng, kho hàng, phương tiện bốc dỡ, chuyên chở, bảo quản lưu kho hàng hoá,… Để tham gia 12 hoạt động giao nhận hàng xuất nhập , điều kiện container hoá nay, công tycần có sở hạ tầng với trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc gom hàng, chuẩn bị kiểm tra hàng Với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, công tyđã quản lý hoạt động thông tin khách hàng, hàng hoá qua hệ thống máy tính sử dụng hệ thống truyền liệu điện tử (EDI) Với sở hạ tầng trang thiết bị đại công tysẽ ngày tiếp cận gần với nhu cầu khách hàng trì mối quan hệ lâu dài Lượng vốn đầu tư Với sở hạ tầng trang thiết bị, máy móc thiếu hoàn chỉnh không đầy đủ gây khó khăn trở ngại cho trình giao nhận hàng hoá Tuy nhiên, để xây dựng sở hạ tầng sở hữu trang thiết bị đại, công tycần lượng vốn đầu tư lớn Song lúc công tycũng có khả tài dồi Cho nên với nguồn tài hạn hẹp công ty phải tính toán chu xây dựng sở vật chất kỹ thuật cách hiệu bên cạnh việc thuê liên doanh đồng sở hữu với doanh nghiệp khác máy móc trang thiết bị chuyên dụng Trình độ người tổ chức điều hành, tham gia quy trình Một nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ đến quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng xuất nhập trình độ người tổ chức điều hành người trực tiếp tham gia quy trình Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hoá có diễn khoảng thời gian ngắn để đưa hàng hoá đến nơi khách hàng yêu cầu phụ thuộc nhiều vào trình độ người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quy trình Nếu người tham gia quy trình có am hiểu kinh nghiệm lĩnh vực xử lý thông tin thu khoảng thời gian nhanh Không chất lượng hàng hoá đảm bảo có kinh nghiệm làm hàng với nhiều loại hàng hoá khác Vì thế, trình độ người tham gia quy trình ý trước tiên, nhân tố có tính định đến chất lượng quy trình nghiệp vụ giao nhận đem lại uy tín, niềm tin khách hàng Nhân tố khách quan Điều kiện tự nhiên: Hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá hoạt động vận chuyển làm dịch vụ liên quan đến hàng hoá di chuyển từ người gửi đến người nhận nên chịu ảnh hưởng rõ rệt biến động thời tiêt Trong trình hàng di chuyển biển sóng yên biển lặng hàng hoá 13 an toàn nhiều Ngược lại gặp giông bão ,động đất , sóng thần , núi lửa, trí mưa to gió lớn làm ảnh hướng đến hàng hoá bị hư hại, tổn thất lớn Không thiên tai, có thay đổi thời tiết hai khu vực địa lý khác ảnh hưởng, làm cho hàng hấp hơi… Điều kiện xã hội: Chiết tranh, bất ổn trị, Sự ổn định trị, xã hội quốc gia không tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia phát triển mà yếu tố để quốc gia khác thương nhân người nước giao dịch hợp tác với quốc gia Những biến động môi trường trị, xã hội quốc gia có liên quan hoạt động giao nhận ảnh hưởng lớn đến quy trình giao nhận hàng xuất nhập đường hàng không Chẳng hạn quốc gia có xảy xung đột trang tiến hành nhận giao hàng cho hãng hàng không (nếu nước gửi hàng) giao nhận hàng đến tay người nhận hàng (nếu nước nhận hàng) máy bay phải thay đổi lộ trình (nếu nước qua),… Những biến động trị, xã hội sở để xây dựng trường hợp bất khả kháng khả miễn trách cho công tycũng người chuyên chở Cơ chế sách nhà nước : Đây nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động chất lượng giao nhận vận tải Nhà nước có chế sách thông thoáng ,rộng mở thúc đẩy phát triển giao nhận vận tải ,còn ngược lại kìm hãm Khi nói đến quan quản lý nhà nước ,chúng ta không nói đến sách riêng vận tải biển hay giao nhận ,cơ chế bao gồm tất sách có liên quan đến hoạt động xuất nhập nói chung Chính phủ Việt Nam đưa nhiều sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, từ tạo nguồn hàng cho hoạt động giao nhận áp dụng mức thuế 0% cho hàng xuất ,đổi luật Hải quan , luật thuế xuất nhập , luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt …., nhiên sách nhà nước đưa có tác dụng tích cực, nhiều quy định hay thông tư ban hành gây nhiều ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp sản xuất hàng hoá doanh nghiệp vận tải 14 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TRƢỜNG PHÚ 2.1.Sự phát triển dịch vụ giao nhận công ty TNHH Dịch vụ Thƣơng Mại Vận Tải Trƣờng Phú 2.1.1 Phát triển loại hình dịch vụ Trong năm gần công ty trọng phát triển loại hình dịch vụ chủ yếu +Giao nhận vận chuyển đƣờng hàng không Công ty giao nhận vận chuyển thành công lịch trình nhiều lô hàng xuất nhập qua cửa Nội Bài, thỏa mãn yêu cầu cao khách hàng Các dịch vụ cung cấp: - Giao nhận từ kho chủ hàng sân bay đến sân bay kho người nhận với đa dạng mặt hàng: dày dép, may mặc thời trang, hàng máy móc thiết bị, hàng thủ công mĩ nghệ - Vận chuyển đa phương tiện: Kết hợp đường biển đường hàng không - Gom hàng lẻ xuất chia lẻ hàng nhập + Giao nhận vận chuyển đƣờng biển Với mối quan hệ chặt chẽ với hãng tàu nước, công ty cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa đường biển tốt, ổn định phù hợp với nhu cầu đa dạng khách hàng cho hàng nguyên container hàng lẻ Trường Phú cung cấp loạt dịch vụ đại dương giao nhận vận tải hàng hóa không bao gồm LCL FCL cung cấp mà xếp vận chuyển hàng hóa tàu thông thường + Dịch vụ Logistics : Trưởng thành nhanh chóng từ thành lập, công ty song hành khách hàng, trao đổi tìm hiểu quy trình sản xuất, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nguyên vật liệu, máy móc yêu cầu cụ thể thủ tục Hải quan để đưa giải pháp vận tải hợp lý nhất, tiết kiệm nhất, nhanh an toàn Công ty cam kết đảm bảo dịch vụ trọn gói cho khách hàng với tin tưởng cao 2.3 ánh giá chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập 15 2.3.1 Ưu điểm Mở rộng, hợp tác với nước Cùng với xu hội nhập thị trường khu vực thị trường quốc tế, sau nước ta trở thành thành viên tổ chức thương mại quốc tế WTO, việc mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực với đối tác, khách hàng nước, công ty trọng, tăng cường đẩy mạnh hợp tác, phát triển dịch vụ với nước khu vực, nhằm xúc tiến bước đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ đồng thời tiếp thu công nghệ quản lý Ký kết hợp đồng hợp tác với đại lý vận tải giao nhận: Thiết lập mạng lưới đại lý vận tải giao nhận, non trẻ công ty ký với đại lý nước giới Việc thiết lập hệ thống đại lý rộng khắp phân bổ tất khu vực giới mang lại chủ động khả đáp ứng yêu cầu đa dạng vận tải Fowader đối tượng khách hàng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Marketing nước Châu âu, Đông Nam á, Châu Mỹ Để kịp thời nắm bắt thông tin thị trường Công ty xây dựng mạng lưới làm dịch vụ khu vực thị trường tiềm liên kết với đại lý bước khởi đầu cho chiến lược phát triển dịch vụ vận tải khu vực quốc tế 2.3.2 Hạn chế Công ty chưa có mô hình quản lý chất lượng chuyên nghiệp hạn chế mà Công ty cần phải nhanh chóng khắc phục Chưa có mô hình quản lý chất lượng theo nghĩa, quản lý theo cảm tính Những hoạt động mà Công ty thực hoạch định sách hay thiết kế qui trình chuẩn thực chất làm cách sơ lược theo yêu cầu công việc không mang tính hệ thống, chuyên nghiệp Do vậy, việc chưa có hệ thống quản lý chât lượng cách thức, chuyên nghiệp dẫn đến việc thực khó thống nhất, qui chuẩn để đánh giá điều chỉnh Công tác thu thập ý kiến phản hồi chưa tổ chức cách thức Hoàn toàn bị động thông tin, toàn Công ty có đánh giá khách hàng qua nhân viên báo cáo lại, qua mail trình trò chuyện khách hàng có đề cập tới Tuy nhiên thấy phàn nàn mang tính bề dễ nhận biết, rào cản tâm lý khiến hai bên (khách hàng nhân viên ) hiện, trình bày hết tất xúc, vướng mắc khách hàng Điều cản trở việc thu thập thông tin phản hồi có chất lượng, hạn chế việc nhận thức, nắm bắt cảm nhận khách hàng dẫn đến kho khăn xác định phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ 16 - Đội ngũ nhân lực quản trị nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực công ty có trình độ định chưa đủ đảm bảo cung cấp dịch vụ thực có chất lượng Kiến thức trang bị sâu vào chi tiết hay tình cụ thể lại vấp phải nhiều vướng mắc (chẳng hạn gặp phải loại hàng chưa làm bao giờ) Một số lĩnh vực khác chưa nắm điều khoản qui định luật, luật quốc tế, tàu bè, ngân hàng tài chính, bảo hiểm hạn chế khả tư vấn; kĩ marketing, bán hàng Đây điều mà khách hàng cảm thấy chưa thỏa mãn nhiều vấn đề xúc cố liên quan đến người Như đề cập, khách hàng chưa yên tâm trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhân viên khả xử lý tình Về quản trị nguồn nhân lực, Công ty chưa thực cách chuyên nghiệp, phòng ban phận chuyên phụ trách mảng Các khoản lương, thưởng hay sách phòng Kế toán quản lý, lên kế hoạch đề xuất với Ban Giám đốc Công tác tuyển dụng, đào tạo Công ty không lên kế hoạch cụ thể cho thời kì mà mang tính bị động.Việc bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên có đầu tư có khoá học xem xét đăng kí cho nhân viên tham gia Tuy nhiên nhân viên hưởng phúc lợi mà có người nắm vị trí chủ chốt trưởng phòng, Phó Giám đốc - Chưa tạo dựng hình ảnh công ty giao nhận với dịch vụ chuyên nghiệp, có chất lượng Đặc biệt khối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; - Hạn chế hệ thống kho bãi: so với đơn vị làm ngành giao nhận hệ thống kho bãi Công ty nhỏ - Hệ thống mạng không ổn định, hay bị lỗi mạng làm gián đoạn thông tin với bên Khi mạng bị ngắt, toàn hoạt động bị ngừng trệ theo, ảnh hưởng đến việc giao dịch với khách hàng, đối tác Có mạng nội gặp cố làm xáo trộn liệu, ảnh hưởng đến việc quản lý tìm kiếm thông tin 2.3.3.Nguyên nhân, hạn chế Thứ : Thiếu chế sách nhà nước phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ Thứ hai :Nhận thức nhân viên nhiều hạn chế + Bản thân hệ thống giáo dục đào tạo nước ta nhiều bất cập Thực tế sinh viên học theo giáo trình tái nhiều lần mà cập nhật, không theo kịp với thực tế; học không kết hợp với thực hành Các kiến thức học trường làm tảng nhiều thứ không giống thực tế.Nhân 17 viên vào làm không kinh nghiệm, nhiều bỡ ngỡ, ảnh hưởng đến nhìn khách hàng chuyên nghiệp công ty + Công ty chưa có chương trình đào tạo cách thức hay nâng cao trình độ cho nhân viên Các nhân viên vào chủ yếu học hỏi kinh nghiệm từ người trước vừa làm vừa tích lũy thêm + Bản thân nhân viên tự học thêm nâng cao kiến thức cho chuyên môn nghiệp vụ, chưa ý nhiều đến đòi hỏi khác luật pháp, điều khoản quốc tế, ngoại ngữ, kĩ bán hàng, marketing Thứ ba: Cơ sở vật chất kỹ thuật công ty Nguyên nhân quy mô doanh nghiệp dịch vụ logistics nhỏ, sức cạnh tranh yếu, sở hạ tầng logistics yếu chưa đồng bộ; phối hợp, liên kết giữ doanh nghiệp khâu chuỗi hoạt động dịch vụ logistics chưa tốt Ngoài ra, dịch vụ logistics chưa có giải pháp trọn gói, thiếu dịch vụ gia tăng cho chuỗi cung ứng chủ hàng CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA XNK CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TRƢỜNG PHÚ 3.1 Bối cảnh phát triển 3.1.1 Bối cảnh ngành dịch vụ giao nhận giới - Các công ty giao nhận giới có lực tài mạnh ,quy mô doanh nghiệp lớn ,mạng lưới chi nhánh khắp nước giới ,nên số lượng khách hàng lớn - Ứng dụng công nghệ hoạt động giao nhận - Nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ cao ,hoạt động chuyên nghiệp - Hệ thống cảng biển ,cơ sở vật chất phương tiện vận chuyển đại Với đặc điểm ,nó tạo cho thị trường giao nhận giới phát triển mạnh mẽ ,đồng thời doanh nghiệp giới tận dụng hội phát triển kinh tế thị trường để đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp 3.1.2 Bối cảnh ngành dịch vụ giao nhận nƣớc Giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập đóng góp quan trọng vào trình phân phối hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng cầu nối thương 18 mại toàn cầu Hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập ngày không gắn liền với hoạt động kho vận, giao nhận vận tải, mà lên kế hoạch, xếp dòng chảy nguyên, vật liệu từ nhà cung ứng đến nhà sản xuất, sau luân chuyển hàng hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, tạo nên liên thông toàn xã hội theo phương án tối ưu hóa, giảm chi phí luân chuyển lưu kho Bên cạnh đó, dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập hoạt động thương mại, theo thương nhân tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng, xử lý hàng hư hỏng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao Nếu giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập làm tốt đảm bảo dịch vụ tốt hơn, Với quy mô 175,9 tỷ USD/năm, năm gần đây, ngành dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập đóng vai trò quan trọng trình hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam Theo Hiệp hội doanh nghiệp, nước có khoảng 1.200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu, chủ yếu dịch vụ giao nhận vận tải, kho bải, bốc dỡ, đại lý vận tải,… tập trung chủ yếu khu vực TP.HCM Hà Nội, với số lượng lao động lên đến khoảng 1,5 triệu, TP.HCM chiếm khoảng 40% Đây số lớn thực tế ngoại trừ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, hầu hết doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, vốn điều lệ bình quân từ 4-6 tỷ đồng, nguồn nhân lực đáp ứng khoảng 40% nhu cầu ngành, tỷ lệ nguồn nhân lực đào tạo giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập chiếm thấp, từ 5-7% Do nguồn nhân lực giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập thiếu trầm trọng nhận thức doanh nghiệp vai trò giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập ngày cao nên người đào tạo có kinh nghiệm lĩnh vực “điểm ngắm” doanh nghiệp 3.2 Chiến lƣợc phát triển công ty Trƣờng Phú đến năm 2020 yêu cầu nâng cao chất lƣợng dịch vụ giao nhận 3.2.1 Chiến lƣợc phát triển Cuộc khủng hoảng kinh tế giới diễn ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập Điều trực tiếp tác động tới công ty chuyên làm dịch vụ giao nhận Trường Phú Do đó, vấn đề trước mắt đưa doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng mà giữ vững vị thị trường Về mục tiêu nhiệm vụ đến năm 2020: 19  Phấn đấu đảm bảo kết kinh doanh năm tăng khoảng từ 10 – 15% so với năm trước  Ổn định phát triển mảng kinh doanh hàng không, kho bãi  Tiếp tục tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng vùng thị trường đồng thời củng cố mối quan hệ với khách hàng, đối tác tại; tập trung hướng tới khách hàng pháp nhân lớn, ổn định;  Hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ, có hiệu chất lượng; Về đối nội:  Xây dựng tổ chức Công đoàn, đảm bảo quyền lợi cho cán nhân viên Công ty, nâng cao mức sống  Ổn định đội ngũ nhân lực tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bên cạnh đó, công ty trì định hướng, kế hoạch phát triển thời gian tới:  Phấn đấu trở thành công ty giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập chuyên nghiệp, phát triển dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng;  Mở rộng phạm vi hoạt động, tầm ảnh hưởng tới vùng nước, trọng khu vực có mức độ giao thương quốc tế lớn;  Phát triển khách hàng lớn, đại lý lớn, có uy tín;  Xây dựng đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng;  Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ; 3.2.2 Yêu cầu nâng cao chất lƣợng Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ Trường Phú thực chưa có hệ thống ý hoàn thiện Điều quan trọng mà Công ty làm hoạch định cho chiến lược phát triển đắn.Bởi định hướng sai từ đầu bước sau thành công Đặt chất lượng dịch vụ, thoả mãn khách hàng sứ mệnh giúp cho tất nhân viên nhận thức mục đích làm việc hướng theo điều đó, có trách nhiệm với công việc Hoạch định chất lượng, thiết kế qui trình chuẩn giúp cho người nắm bắt công việc nhanh đảm bảo tính xác cao hơn, không bỏ sót bước công việc, hạn chế nhầm lẫn thiếu sót thủ tục giấy tờ 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập 20 Xây dựng hành lang, khung pháp lý thông thoáng hợp lý, thay đổi tiêu chuẩn hóa qui định liên quan đến lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hoá Luật Thương Mại 2005 lần đề cập đến hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, nhiên, điều luật chưa rõ ràng, xác chỗ luật chưa làm rõ logistics chuỗi liên tục Dù có thay đổi phù hợp mang tính pháp lý điều chỉnh cho hoạt động này, Nhà nước cần đưa khung pháp lý chuẩn Luật Thương mại luật có liên quan Luật Giao thông vận tải, Bộ luật dân , Luật đầu tư v.v… số loại văn luật, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho việc phát triển logistics Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực * Mục tiêu Cho dù công ty có đội ngũ cán giỏi chuyên môn, giàu nghiệp vụ, phân tích, tồn lớn cần khắc phục công ty trình độ đội ngũ cán nhân viên ngày hạn chế trước nhu cầu đòi hỏi thị trường, hiệu hoạt động chưa cao Chúng ta biết người trung tâm hoạt động, tổ chức muốn mạnh phải có người tài Để phát triển lâu dài, công ty cần phải không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán công nhân viện công ty * Phương án thực Trước hết trình độ nghiệp vụ, cho dù cán công nhân viên phải tự trau dồi thêm kiến thức, học hỏi thêm nghiệp vụ vai trò công ty việc đào tạo đội ngũ lao động phủ nhận Công ty thường xuyên tổ chức khóa học nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ toán quốc tế, giao tiếp khách hàng, đào tạo thêm luật pháp cho cán kinh doanh Thực phương châm kết hợp đào tạo ngắn hạn với dài hạn, vừa học vừa tích luỹ kinh nghiệm Trước hết cần đầu tư bồi dưỡng, đào tạo cán tinh thông nghiệp vụ giao nhận, hiểu biết sâu rộng địa lý, luật lệ tập quán nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, có nghệ thuật thuyết phục khách hàng Thông qua hiệp hội giao nhận quốc tế, cần cử cán nước học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tham gia khóa học hiệp hội tổ chức khóa học hàng nguy hiểm, khóa học nghiệp vụ Đây hội để cán công ty có điều kiện cọ sát với thị trường quốc tế, tìm nguồn hàng, thực giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng Ngay từ khâu tuyển dụng, công ty cần nghiêm túc, khách quan để chọn nhân viên trẻ, tài năng, nhiệt tình với công việc Có tạo thuận lợi cho khâu đào tạo sau Hàng năm, công ty nên tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ, 21 đặc biệt trình độ ngoại ngữ để cán bộ, nhân viên phải tự học tập, không lơ việc trau dồi, làm giàu kiến thức, trình độ Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức cho cán công nhân viên quan trọng, góp phần giúp công ty nâng cao hiệu công việc Đó tinh thần tránh nhiệm, tư sáng tạo công việc, ý thức tiếp kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản, sở vật chất kỹ thuật công ty Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ , tinh thần trách nhiệm, tính mẫn cán công việc nên đặc biệt coi trọng khách hàng tin tưởng giao hàng hóa vào tay người giao nhận, họ phải đảm bảo hàng hóa an toàn Hơn việc nâng cao ý thức giúp công ty sử dụng hiệu phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Để làm công ty cần: - Tuyên truyền để nâng cao ý thức cán công nhân viên công việc, sử dụng thiết bị, tài sản công ty - Đưa nội quy chặt chẽ, quy định thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích tinh thần tự giác, đãi ngộ tối với người có sáng kiến cản cách công việc - Chính sách sử dụng lao động phải người việc, lãnh đạo công ty phải gương mẫu thực hành tiếp kiệm, ý thức, trách nhiệm cao với công việc * Hiệu mang lại Con người yếu tố mang tính chất định thành công chung toàn công ty Để công ty thực lớn mạnh phát triển bền vững thiếu người giỏi chuyên môn nghiệp vụ từ góp phần nâng cao hiệu công việc ầu tƣ sở hạ tầng Tiến hành đầu tư mạnh mẽ sở vật chất (phương tiện vận tải, hệ thống kho bãi đạt chuẩn quốc tế, công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kho hàng, vận tải…), Đầu tư dịch vụ kho bãi: Làm tăng giá trị cho khách hàng khâu đóng gói, chèn lót loại hàng hóa đặc biệt, kẻ kí mã hiệu mã vạch kiểm soát hàng hóa Phát triển vận tải đa phương thức toàn quốc: Mua mới, tôn tạo phương tiện để đạt chuẩn chất lượng Cập nhập công nghệ đại liên quan Ứng dụng công nghệ thông tin đại + Đầu tư hệ thống quản lý thông tin internet: + Hệ thống giám sát, quản lý 22 23 24 ... pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Trường Phú CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƢỢNG GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP... sở lý luận dịch vụ chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập Chƣơng 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Trường Phú Chƣơng... trạng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hoá XNK công ty Trường Phú , đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập công ty TNHH DV TM vận tải Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận tải trường phú (tóm tắt) , Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận tải trường phú (tóm tắt) , Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận tải trường phú (tóm tắt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn