các chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCD

266 326 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2017, 15:40

các chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCDcác chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCDcác chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCDcác chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCDcác chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCDcác chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCDcác chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCD MC LC Chiu lch ca tia sỏng 210 TNG HP BI TP VT L 11 CHNG I:IN TCH.IN TRNG CH 1:LC TNG TC TNH IN DNG 1: TNG TC GIA HAI IN TCH IM NG YấN A.L THUYT 1.Lc tng tỏc gia in tớch im Lc tng tỏc gia hai in tớch im ql v q2 (nm yờn, t chõn khụng) cỏch on r cú: phng l ng thng ni hai in tớch chiu l: chiu lc y nu qlq2 > (cựng du) chiu lc hỳt nu qlq2 < (trỏi du) ln: * t l thun vi tớch cỏc ln ca hai in tớch, * t l nghch vi bỡnh phng khong cỏch gia chỳng F= k q1q2 r2 Trong ú: k = 9.109N.m2/C2 q , q : ln hai in tớch (C ) r: khong cỏch hai in tớch (m) : hng s in mụi Trong chõn khụng v khụng khớ =1 Chỳ ý: a) in tớch im : l vt m kớch thc cỏc vt cha in tớch rt nh so vi khong cỏch gia chỳng -Cụng thc trờn cũn ỏp dng c cho trng hp cỏc qu cu ng cht , ú ta coi r l khong cỏch gia tõm hai qu cu q = n.e in tớch q ca mt vt tớch in: + Vt thiu electron (tớch in dng): q = + n.e + Vt tha electron (tớch in õm): q = n.e Vi: e = 1,6.10 19 C : l in tớch nguyờn t n : s ht electron b tha hoc thiu 3.Mụt s hin tng Khi cho qu cu nh nhim in tip xỳc sau ú tỏch thỡ tng in tớch chia u cho mi qu cu Hin tng xy tng t ni hai qu cu bng dõy dn mnh ri ct b dõy ni Khi chm tay vo qu cu nh dn in ó tớch in thỡ qu cu mt in tớch v tr v trung hũa B.BI TP T LUN Bi Hai in tớch q = 2.10 C , q = 10 C t cỏch 20cm khụng khớ Xỏc nh ln v v hỡnh lc tng tỏc gia chỳng? S: 4,5.10 N Bi Hai in tớch q = 2.10 C , q = 2.10 C t ti hai im A v B khụng khớ Lc tng tỏc gia chỳng l 0,4N Xỏc nh khong cỏch AB, v hỡnh lc tng tỏc ú S: 30cm Bi Hai in tớch t cỏch mt khong r khụng khớ thỡ lc tng tỏc gia chỳng l 2.10 N Nu vi khong cỏch ú m t in mụi thỡ lc tng tỏc gia chỳng l 10 N a/ Xỏc nh hng s in mụi ca in mụi b/ lc tng tỏc gia hai in tớch t in mụi bng lc tng tỏc t khụng khớ thỡ phi t hai in tớch cỏch bao nhiờu? Bit khụng khớ hai in tớch cỏch 20cm S: = ; 14,14cm Bi Trong nguyờn t hirụ (e) chuyn ng trũn u quanh ht nhõn theo qu o trũn cú bỏn kớnh 5.10 -9 cm a Xỏc nh lc hỳt tnh in gia (e) v ht nhõn b Xỏc nh tn s ca (e) S: F=9.10-8 N b.0,7.1016 Hz Bi Mt qu cu cú lng riờng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3,bỏn kớnh R=1cm tớch in q = -10 -6 C c treo vo u mt si dõy mnh cú chiu di l =10cm Ti im treo cú t mt in tớch õm q = - 10 -6 C Tt c t du cú KLR D= 0,8 103 kg/m3, hng s in mụi =3.Tớnh lc cng ca dõy? Ly g=10m/s2 S:0,614N Bi Hai qu cu nh, ging nhau, bng kim loi Qu cu A mang in tớch 4,50 àC; qu cu B mang in tớch 2,40 àC Cho chỳng tip xỳc ri a chỳng cỏch 1,56 cm Tớnh lc tng tỏc in gia chỳng DNG 2: LN IN TCH A.L THUYT Dng 2: Xỏc nh ln v du cỏc in tớch Khi gii dng BT ny cn chỳ ý: Hai in tớch cú ln bng thỡ: q1 = q Hai in tớch cú ln bng nhng trỏi du thỡ: q = q Hai in tớch bng thỡ: q = q Hai in tớch cựng du: q q > q q = q q Hai in tớch trỏi du: q q < q q = q q - p dng h thc ca nh lut Coulomb tỡm q q sau ú tựy iu kin bi toỏn chỳng s tỡm c q1 v q2 Nu bi ch yờu cu tỡm ln thỡ ch cn tỡm q ; q - 2.1/Bi vớ d: Hai qu cu nh tớch in cú ln bng nhau, t cỏch 5cm chõn khụng thỡ hỳt bng mt lc 0,9N Xỏc nh in tớch ca hai qu cu ú Túm tt: q1 = q r = 5cm = 0,05m F = 0,9 N , lc hỳt q1 = ? q = ? Gii Theo nh lut Coulomb: q q F.r q q = F = k k r 0,9.0,05 q q = = 25.10 14 9.10 M q1 = q nờn q = 25.10 14 q = q = 5.10 C Do hai in tớch hỳt nờn: q = 5.10 C ; q = 5.10 C hoc: q = 5.10 C ; q = 5.10 C B.BI TP T LUN Bi Hai in tớch im bng nhau, t chõn khụng, cỏch 10 cm Lc y gia chỳng l 9.10-5N a/ Xỏc nh du v ln hai in tớch ú b/ lc tng cỏc gia hai in tớch ú tng ln thỡ phi tng hay gim khong cỏch gia hai in tớch ú bao nhiờu ln? Vỡ sao? Xỏc nh khong cỏch gia hai in tớch lỳc ú S: a/ q = q = 10 C ; hoc q = q = 10 C b/Gim ln; r ' 5,77cm Bi Hai in tớch cú ln bng nhau, t cỏch 25cm in mụi cú hng s in mụi bng thỡ lc tng tỏc gia chỳng l 6,48.10-3 N a/ Xỏc nh ln cỏc in tớch b/ Nu a hai in tớch ú khụng khớ v gi khong cỏch ú thỡ lc tng tỏc gia chỳng thay i nh th no? Vỡ sao? c/ lc tng tỏc ca hai in tớch ú khụng khớ l 6,48.10-3 N thỡ phi t chỳng cỏch bng bao nhiờu? S: a/ q = q = 3.10 C ; b/ tng ln c/ rkk = rm 35,36cm Bi Hai vt nh tớch in t cỏch 50cm, hỳt bng mt lc 0,18N in tớch tng cng ca hai vt l 4.10-6C Tớnh in tớch mi vt? q q = 5.10 12 q q = 5.10 12 q = 10 C S: q + q = 4.10 q = 5.10 C q + q = 4.10 Bi Hai in tớch im cú ln bng t chõn khụng, cỏch khong cm, gia chỳng xut hin lc y F = 1,6.10-4 N a.Hóy xỏc nh ln ca in tớch im trờn? b. lc tng tỏc gia chỳng l 2,5.10-4N thỡ khong cỏch gia chỳng l bao nhiờu? S: 667nC v 0,0399m Bi Hai vt nh t khụng khớ cỏch mt on 1m, y mt lc F= 1,8 N in tớch tng cng ca hai vt l 3.10-5 C Tỡm in tớch ca mi vt 5 S: q1 = 2.10 C ; q2 = 10 C Bi Hai qu cu kim loi nh nh mang cỏc in tớch q v q2 t khụng khớ cỏch cm, y bng mt lc 2,7.10-4 N Cho hai qu cu tip xỳc ri li a v v trớ c, chỳ y bng mt lc 3,6.10-4 N Tớnh q1, q2 ? 9 9 S: q1 = 2.10 C ; q2 = 6.10 C v q1 = 2.10 C ; q2 = 6.10 C v o li Bi Hai qu cu nh ging bng kim loi cú lng 50g c treo vo cựng mt im bng si ch nh khụng gión di 10cm Hai qu cu tip xỳc tớch in cho mt qu cu thỡ thy hai qu cu y cho n dõy treo hp vi mt gúc 600.Tớnh in tớch m ta ó truyn cho cỏc qu cu qu cu.Cho g=10 m/s2 S: q=3,33àC Bi Mt qu cu nh cú m = 60g ,in tớch q = 10 -7 C c treo bng si t mnh. phớa di nú 10 cm cnt mt in tớch q2 nh th no sc cng ca si dõy tng gp ụi? S: q=3,33àC -9 -9 Bi 10 Hai qu cu nh tớch in q1= 1,3.10 C ,q2 = 6,5.10 C t cỏch mt khong r chõn khụng thỡ y vi mt nhng lc bng F Cho qu cu y tip xỳc ri t cỏch cựng mt khong r mt cht in mụi thỡ lc y gia chỳng l F a, Xỏc nh hng s in mụi ca cht in mụi ú b, Bit F = 4,5.10 -6 N ,tỡm r S: =1,8 r=1,3cm DNG 3: TNG TC CA NHIU IN TCH A.L THUYT Dng 3: Hp lc nhiu in tớch tỏc dng lờn mt in tớch * Phng phỏp: Cỏc bc tỡm hp lc Fo cỏc in tớch q1; q2; tỏc dng lờn in tớch qo: Bc 1: Xỏc nh v trớ im t cỏc in tớch (v hỡnh) Bc 2: Tớnh ln cỏc lc F10 ; F20 , Fno ln lt q1 v q2 tỏc dng lờn qo uuuv Bc 3: V hỡnh cỏc vect lc F10 ; F20 Fn Bc 4: T hỡnh v xỏc nh phng, chiu, ln ca hp lc Fo + Cỏc trng hp c bit: Lc: Gúc bt kỡ: l gúc hp bi hai vect lc F02 = F102 + F202 + F10 F20 cos 3.1/ Bi vớ d: Trong chõn khụng, cho hai in tớch q = q = 10 C t ti hai im A v B cỏch 8cm Ti im C nm trờn ng trung trc ca AB v cỏch AB 3cm ngi ta t in tớch q o = 10 C Xỏc nh lc in tng hp tỏc dng lờn qo Túm tt: q = 10 C q = 10 C q o =10 C; AB = 8cm; AH = 3cm Fo = ? Gii: V trớ cỏc in tớch nh hỡnh v + Lc q1 tỏc dng lờn qo: 10 10 q 1q F10 = k = 9.10 = 0,036 N AC 0,05 + Lc q2 tỏc dng lờn qo: F20 = F10 = 0,036 N ( q = q ) + Do F20 = F10 nờn hp lc Fo tỏc dng lờn qo: AH Fo = 2F10 cos C1 = 2.F10 cos A = 2.F10 AC Fo = 2.0,036 = 57,6.10 N + Vy Fo cú phng // AB, cựng chiu vi vect AB (hỡnh v) v cú ln: Fo = 57,6.10 N B.BI TP T LUN 7 Bi Cho hai in tớch im q1 = 2.10 C ; q2 = 3.10 C t ti hai im A v B chõn khụng cỏch 5cm Xỏc nh lc in tng hp tỏc dng lờn qo = 2.10 C hai trng hp: a/ qo t ti C, vi CA = 2cm; CB = 3cm b/ qo t ti D vi DA = 2cm; DB = 7cm S: a/ Fo = 1,5N ; b/ F = 0, 79 N 8 Bi Hai in tớch im q1 = 3.10 C ; q2 = 2.10 C t ti hai im A v B chõn khụng, AB = 5cm in tớch qo = 2.10 C t ti M, MA = 4cm, MB = 3cm Xỏc nh lc in tng hp tỏc dng lờn qo S: Fo 5, 23.10 N Bi Trong chõn khụng, cho hai in tớch q1 = q2 = 10 C t ti hai im A v B cỏch 10cm Ti im C nm trờn ng trung trc ca AB v cỏch AB 5cm ngi ta t in tớch q o = 10 C Xỏc nh lc in tng hp tỏc dng lờn qo S: Fo 0, 051N -6 Bi Cú din tớch im q1 =q2 = q3 =q = 1,6.10 c t chõn khụng ti nh ca mt tam giỏc u ABC cnh a= 16 cm.Xỏc nh lc in tng hp tỏc dng lờn mi in tớch Bi Ba qu cu nh mang in tớch q1 = 6.10 -7 C,q2 = 2.10 -7 C,q3 = 10 -6 C theo th t trờn mt ng thng nhỳng nc nguyờn cht cú = 81 Khong cỏch gia chỳng l r12 = 40cm,r23 = 60cm.Xỏc nh lc in tng hp tỏc dng lờn mi qu cu Bi Ba in tớch im q1 = 10-8 C, q2 = -4 10-8 C, q3 = 10-8 C t khụng khớ ti ba nh ca mt tam giỏc u cnh cm Xỏc nh vect lc tỏc dng lờn q3 ? Bi Hai in tớch q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C t ti A v B khụng khớ (AB = 10 cm) Xỏc nh lc tỏc dng lờn q3 = 8.10-8 C , nu: a CA = cm, CB = cm b CA = 14 cm, CB = cm c CA = CB = 10 cm.d CA=8cm, CB=6cm Bi Ngi ta t in tớch q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C ti ba nh ca mt tam giỏc u cnh cm khụng khớ Xỏc nh lc tỏc dng lờn in tớch q0 = 6.10-9 C t tõm O ca tam giỏc S:7,2.10-5N _ DNG 4: CN BNG CA IN TCH A.L THUYT Dng 4: in tớch cõn bng * Phng phỏp: Hai in tớch: Hai in tớch q1 ; q2 t ti hai im A v B, hóy xỏc nh im C t in tớch qo qo cõn bng: - iu kin cõn bng ca in tớch qo : F10 = F20 Fo = F10 + F20 = F10 F20 (1) (2) F10 = F20 + Trng hp 1: q1 ; q2 cựng du: T (1) C thuc on thng AB: AC + BC = AB (*) r1 q0 r2 q1 q2 A C q1 q = 22 r1 r2 + Trng hp 2: q1 ; q2 trỏi du: T (1) C thuc ng thng AB: B Ta cú: AC BC = AB (* ) r2 q0 q2 C Ta cng cú: r1 A q1 B q1 q = 22 r1 r2 2 - T (2) q2 AC q1 BC = (**) - Gii h hai pt (*) v (**) hoc (* ) v (**) tỡm AC v BC * Nhn xột: - Biu thc (**) khụng cha qo nờn v trớ ca im C cn xỏc nh khụng ph thuc vo du v ln ca qo -V trớ cõn bng nu hai in tớch trỏi du thỡ im cõn bng nm ngoi on AB v phớa in tớch cú ln nh hn.cũn nu hai in tớch cựng du thỡ nm gia on ni hai in tớch Ba in tớch: - iu kin cõn bng ca q0 chu tỏc dng bi q1, q2, q3: + Gi F0 l tng hp lc q1, q2, q3 tỏc dng lờn q0: F0 = F10 + F20 + F30 = + Do q0 cõn bng: F0 = F F30 F10 + F20 + F30 = F + F30 = F = F10 + F20 F = F30 B.BI TP T LUN 8 Bi Hai in tớch q1 = 2.10 C ; q2 = 8.10 C t ti A v B khụng khớ, AB = 8cm Mt in tớch qo t ti C Hi: a/ C õu qo cõn bng? b/ Du v ln ca qo q1 ; q2 cng cõn bng? S: a/ CA = 8cm; CB = 16cm; b/ qo = 8.10 C Bi Hai in tớch q1 = 2.10 C ; q2 = 1,8.10 C t ti A v B khụng khớ, AB = 8cm Mt in tớch q3 t ti C Hi: a/ C õu q3 cõn bng? b*/ Du v ln ca q3 q1 ; q2 cng cõn bng? S: a/ CA = 4cm; CB = 12cm; b/ q3 = 4,5.10 C Bi 3* Hai qu cu nh ging nhau, mi qu cú in tớch q v lng m = 10g c treo bi hai si dõy cựng chiu di l = 30cm vo cựng mt im O Gi qu cu c nh theo phng thng ng, dõy treo qu cu s b lch gúc = 60o so vi phng thng ng Cho g = 10m / s Tỡm q? S: q = l mg = 106 C k Bi Hai in tớch im q1 = 10-8 C, q2 = 10-8 C t ti A v B cỏch cm chõn khụng a Xỏc nh lc tng tỏc gia hai in tớch? b Xỏc nh vecto lc tỏc dng lờn in tớch q0 = 10-6 C t ti trung im AB c Phi t in tớch q3 = 10-6 C ti õu in tớch q3 nm cõn bng? Bi Hai in tớch im q1 = q2 = -4 10-6C, t ti A v B cỏch 10 cm khụng khớ Phi t in tớch q = 10-8C ti õu q3 nm cõn bng? Bi Hai in tớch q1 = - 10-8 C, q2= -8 10-8 C t ti A v B khụng khớ, AB = cm.Mt in tớch q t ti C Hi: a C õu q3 cõn bng? b Du v ln ca q3 q1 v q2 cng cõn bng ? Bi 7: Ba qu cu nh lng bng v bng m, c treo vo si dõy cựng chiu di l v c buc vo cựng mt im Khi c tỏch mt in tớch q nh nhau, chỳng y v xp thnh mt tam giỏc u cú cnh a Tớnh in tớch q ca mi qu cu? ma g S: k 3(3l a ) Bi 8:Cho qu cu ging ht nhau, cựng lng m v in tớch. trng thỏi cõn bng v trớ ba qu cu v im treo chung O to thnh t din u Xỏc nh in tớch mi qu cu? mg S: q = l 6k CH 2:BI TP V IN TRNG DNG I:IN TRNG DO MT IN TCH IM GY RA A.L THUYT * Phng phỏp: -Nm rừ cỏc yu t ca Vộct cng in trng mt in tớch im q gõy ti mt im cỏch in tớch khong r: + im t: ti im ta xột E: + phng: l ng thng ni im ta xột vi in tớch + Chiu: xa in tớch nu q > 0, hng vo nu q < + ln: E = k q r - Lc in trng: F = q E , ln F = q E Nu q > thỡ F E ; Nu q < thỡ F E Chỳ ý: Kt qu trờn ỳng vi in trng mt im bờn ngoi hỡnh cu tớch in q, ú ta coi q l mt in tớch im t ti tõm cu Bi Mt in tớch im q = 10-6C t khụng khớ a Xỏc nh cng in trng ti im cỏch in tớch 30cm, v vect cng in trng ti im ny b t in tớch cht lng cú hng s in mụi = 16 im cú cng in trng nh cõu a cỏch in tớch bao nhiờu Bi 2: Cho hai im A v B cựng nm trờn mt ng sc ca in trng mt in tớch im q > gõy Bit ln ca cng in trng ti A l 36V/m, ti B l 9V/m a Xỏc nh cng in trng ti trung im M ca AB b Nu t ti M mt in tớch im q0 = -10-2C thỡ lnn lc in tỏc dng lờn q0 l bao nhiờu? Xỏc nh phng chiu ca lc q A M B Hng dn gii: Ta cú: EM EA = k EB = k q = 36V / m (1) OA q = 9V / m (2) OB2 EM = k q (3) OM 2 OB Ly (1) chia (2) ữ = OB = 2OA OA E OA Ly (3) chia (1) M = ữ E A OM 10 Gii : a) AB d1 L1 f1 A1B1 d1,d2 L2 f2 A2B2 d2 ' Trong ú ta luụn cú : d = d1 = f1 = 1,2m = 120cm Khi ngm chng vụ cc : d 2' = d2 = f2 = 4cm ' Khong cỏch gia hai kớnh : l = d1 + d2 = f1 + f2 = 124cm f1 120 p dng : G = = = 30 f2 b) Ngm chng CV : d 2' = -OCV = -50cm d2 = d 2' f 50.4 100 = = cm 3,7cm ' d f 50 27 l = 120 + 3,7 = 123,7cm f 120 = Chng minh c ngm chng mt v trớ bt kỡ thỡ G = d 100 = 32,4 27 BI TP T GII 1) Vt kớnh ca mt kớnh hin vi cú tiờu c f1 = 1cm ; th kớnh cú tiờu c f2 = 4cm di quang hc ca kớnh l 16cm Ngi quan sỏt mt khụng b tt v cú khong nhỡn rừ ngn nht l 20cm Mt t sỏt th kớnh a) Phi t vt khong no trc vt kớnh ngi quan sỏt cú th nhỡn thy nh qua kớnh ? b) Tớnh s bi giỏc ca nh cỏc trng hp ngm chng vụ cc v im cc cn c) Nng sut phõn li ca mt ngi quan sỏt l Tớnh khong cỏch ngn nht gia hai im trờn vt m ngi quan sỏt cũn phõn bit c nh qua kớnh ngm chng vụ cc (Cho bit 1= 3.10-4 rad) S : a) 1,0600cm d1 1,0625cm ; d = 25àm ; b) G = 80 ; GC = 100 ; c) ABmin = 1,5àm 2) Mt ngi quan sỏt cú khong nhỡn rừ ngn nht l 25cm quan sỏt mt vt nh qua mt kớnh hin vi Ngi y iu chnh kớnh ngm chng nh im cc cn Vt kớnh cú tiờu c 7,25mm, th kớnh cú tiờu c 20mm di quang hc ca kớnh l 16cm Hóy xỏc nh v trớ ca vt, phúng i v bi giỏc ca nh Mt c t sỏt sau th kớnh S : d1 = 7,575mm ; K = GC 300 3) Vt kớnh ca mt kớnh hin vi cú tiờu c 5,4mm, th kớnh cú tiờu c 2cm Mt ngi quan sỏt t sỏt sau th kớnh v iu chnh kớnh quan sỏt nh cui cựng khong nhỡn rừ ngn nht (25cm) Khi ú vt cỏch kớnh 5,6mm Hóy xỏc nh bi giỏc, phúng i ca nh v khong cỏch gia vt kớnh v th kớnh S : K = GC = 364,5 ; l = 169,72mm 4) Mt ngi mt tt, cú khong nhỡn rừ ngn nht l 25cm quan sỏt nhng hng cu qua mt kớnh hin vi trng thỏi khụng iu tit Trờn vnh vt kớnh cú ghi x 100 ; trờn vnh th kớnh cú ghi x ng kớnh ca cỏc hng cu gn bng 7,5àm Tớnh gúc trụng nh cui cựng ca hng cu qua th kớnh Mt ngi quan sỏt t sỏt sau th kớnh S : = 0,018rad 1002 5) Mt kớnh thiờn c iu chnh cho mt ngi cú mt bỡnh thng nhỡn c nh rừ nột ca vt vụ cc m khụng iu tit Khi ú vt kớnh v th kớnh cỏch 62cm v s bi giỏc G = 30 a) Xỏc nh tiờu c ca vt kớnh v th kớnh b) Mt ngi cn th, eo kớnh -4 ip thỡ nhỡn c nhng vt xa vụ cựng m khụng phi iu tit Ngi ny mun quan sỏt nh ca vt qua kớnh thiờn m khụng eo kớnh cn v khụng iu tit Ngi ú phi dch chuyn th kớnh mt on bao nhiờu, theo chiu no ? S : a) f1 = 60cm ; f2 =2cm ; b) Li gn vt kớnh mt on 27 cm 0,15cm 6) Mt kớnh thiờn gm hai thu kớnh O v O2 t ng trc Vt kớnh O cú tiờu c f1 = 1,5cm, th kớnh O2 cú tiờu c f2 = 1,5cm Mt ngi mt tt iu chnh kớnh quan sỏt Mt trng trng thỏi mt khụng iu tit 252 a) Tớnh di ca ng kớnh v s bi giỏc G b) Bit nng sut phõn li ca mt ngi ny l = Tớnh kớch thc nh nht ca vt trờn Mt trng m ngi ú cũn phõn bit c u cui quan sỏt qua kớnh núi trờn Cho bit khong cỏch t Trỏi t n Mt trng l d = 384000 km v ly gn ỳng = 3.10-4 rad d S : a) l = 151,5cm ; G = 100 ; b) ABmin = = 1152 m G 7) Mt ngi cn th cú im cc vin cỏch mt 50cm quan sỏt mt chũm qua mt kớnh thiờn trng thỏi khụng iu tit Vt kớnh cú tiờu c 90cm ; th kớnh cú tiờu c 2,5cm Tớnh bi giỏc ca nh cui cựng S : G = 37,8 LUYN TP TRC NGHIM Đề thi môn THAU KINH11 Câu : iu no sau õy sai núi v thu kớnh hi t: A Vt nm khong f < d < 2f cho nh B Vt nm khong < d < f cho nh o o nh hn vt ln hn vt C Vt nm khong 2f < d < cho nh D Vt o cho nh tht nh hn vt tht nh hn vt Câu : Vt sỏng AB cỏch mn 150cm Trong khong gia vt v mn nh, ta t mt thu kớnh hi t L coi nh song song vi AB Di chuyn L dc theo trc chớnh, ta thy cú hai v trớ ca L nh hin rừ nột trờn mn Hai v trớ ú cỏch 30cm Tiờu c ca thu kớnh l: A 32cm C 36cm B 60cm D 30cm Câu : Mt thu kớnh hi t cú tiờu c f = 20cm, mt vt sỏng AB = 6cm t vuụng gúc vi trc chớnh cỏch thu kớnh 20cm thỡ cho nh AB l A nh tht i xng vi vt qua quang tõm O, B nh o cao 6cm ,cỏch thu kớnh 20cm cú A thuc trc chớnh C nh vụ cựng D nh tht cao 3cm cỏch thu kớnh 15cm Câu : Mt thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c - 50 cm cn c ghộp sỏt ng trc vi mt thu kớnh cú tiờu c bao nhiờu thu c mt kớnh tng ng cú t dp? A Thu kớnh phõn kỡ tiờu c 25 cm B Thu kớnh hi t cú tiờu c 50 cm C thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c 50 cm D Thu kớnh hi t cú tiờu c 25 cm Câu : Mt thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c 20 cm c ghộp ng trc vi mt thu kớnh hi t cú tiờu c 40 cm, t cỏch thu kớnh th nht 50 cm t mt vt phng nh vuụng gúc vi trc chớnh v trc thu kớnh mt 20 cm nh cui cựng A tht v cỏch kớnh hai 40 cm B o v cỏch kớnh hai 40 cm C o v cỏch kớnh hai 120 cm D tht v cỏch kớnh hai 120 cm Câu : Cho mt h thu kớnh gm thu kớnh phõn kỡ tiờu c 20 cm (1) t ng trc vi thu kớnh hi t (2) tiờu c 40 cm cỏch kớnh mt l a chiu mt chựm sỏng song song ti kớnh mt thỡ chựm lú kớnh (2) cng song song a phi bng A 20 cm C 60 cm B 40 cm D 80 cm Câu : Qua mt thu kớnh, nh tht ca mt vt tht cao hn vt ln v cỏch vt 36 cm õy l thu kớnh A hi t cú tiờu c 24 cm B phõn kỡ cú tiờu c cm C phõn kỡ cú tiờu c 24 cm D hi t cú tiờu c cm Câu : t vt AB vuụng gúc trc mt thu kớnh cho nh A1B1 cú phúng i K1 = -3, dch vt i 5cm ta li thu c nh A2B2 cú phúng i K2 = -2 Tiờu c ca thu kớnh A 35cm C 20cm B 40cm D 30cm Câu : Một thấu kính thuỷ tinh suốt có chiết suất n = 1,5 hai mặt lõm bán kính cong đặt không khí Đặt vật AB trớc vuông góc với trục thấu kính cho ảnh cao 253 A Câu 10 : A Câu 11 : A Câu 12 : A C Câu 13 : A Câu 14 : A C Câu 15 : A Câu 16 : A Câu 17 : 4/5 lần vật Dịch vật đoạn thấy ảnh dịch khỏi vị trí cũ 12cm cao 2/3 lần vật Hãy tính bán kính cong thấu kính C 90cm -45cm B -90cm D 45cm Đặt điểm sáng S cách ảnh 30cm Chính S đặt thấu kính cho trục qua S vuông góc với Trên ta thu đợc vết sáng hình tròn có đờng kính 1/2 đờng kính rìa thấu kính Tính tiêu cự thấu kính C 12cm 6cm B 10cm D A B Đặt AB vuông góc trớc thấu kính hội tụ cho ảnh thật A1B1 cao gấp lần vật Di chuyển vật AB cho ảnh thật A2B2 cao gấp lần vật Biết ảnh dịch 10 cm, tìm f C 10cm 5cm B 20cm D 15cm t mt vt phng nh vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh hi t tiờu c 20 cm cỏch kớnh 100 cm nh ca vt B cựng chiu v bng 1/3 vt ngc chiu v bng 1/3 vt D ngc chiu v bng 1/4 vt cựng chiu v bng 1/4 vt Đặt vật sáng AB song song cách ảnh khoảng L = 100cm Trong khoảng AB đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự f cho trục vuông góc với Khi di chuyển thấu kính ta thấy có vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét Xác định tiêu cự thấu kính Không đủ kiện C 20cm 50cm B 25cm D xác định Chn phỏt biu ỳng Vi thu kớnh hi t, nh s cựng chiu vi vt B vt l vt tht bit c th v trớ ca vt (ta mi khng nh c) D vt l vt o vt tht t ngoi khong tiờu c Đặt nguồn sáng điểm S trớc chắn có lỗ tròn nhỏ cách tâm lỗ tròn 15cm Sau chắn 30cm đặt ảnh song song thu đợc vết sáng hình tròn Khi đặt khít vào lỗ tròn thấu kính thi thấy vết sáng ảnh không thay đổi Xác định tiêu cự thấu kính C 25cm 10cm B 5cm D 15cm Khong cỏch t vt n tiờu im vt ca mt thu kớnh hi t bng khong cỏch t nh tht ờn tiờu im nh ca thu kớnh phúng i nh l: C -2 0,5 B - 0,5 D Mt tia sỏng t S trc thu kớnh, qua thu kớnh (L) cho tia lú nh hỡnh v Thu kớnh ó cho l (L ) x S O y A thu kớnh phõn k, vt tht S cho nh o B thu kớnh hi t, vt tht S cho nh o C thu kớnh phõn k, vt tht S cho nh tht D thu kớnh hi t, vt tht S cho nh tht Câu 18 : Mt vt sỏng AB c t vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thu kớnh phõn k, cú f = -10cm A C Câu 19 : A Câu 20 : A qua thu kớnh cho nh AB cao bng AB nh A'B' l B nh o, cỏch thu kớnh 5cm nh tht, cỏch thu kớnh 10cm D nh o, cỏch thu kớnh 7cm nh o, cỏch thu kớnh 10cm Vt sỏng AB song song v cỏch mn nh mt khong 60cm Trong khong gia vt v mn, ta di chuyn mt thu kớnh hi t cho trc chớnh luụn vuụng gúc vi mn thỡ thy ch cú mt v trớ ca thu kớnh cho nh rừ nột trờn mn Tiờu c ca thu kớnh l: C 15cm 22,5cm B 30cm D 45cm Qua thu kớnh, nu vt tht cho nh cựng chiu thỡ thu kớnh B ch l thu kớnh hi t khụng tn ti 254 C ch l thu kớnh phõn kỡ Câu 21 : A Câu 22 : A C Câu 23 : A Câu 24 : A C Câu 25 : A C Câu 26 : A Câu 27 : A Câu 28 : A Câu 29 : D cú th l thu kớnh hi t hoc phõn kỡ u c Ngi ta dựng mt thu kớnh hi t cú t 1dp thu nh mt trng Gúc trụng mt trng l 33/ (phỳt), ly 1/ = 3.10-4rad ng kớnh ca nh l C 2,99cm 4cm B 0,99cm D 1,5cm Đặt AB vuông góc với trục trớc thấu kính cho ảnh A1B1 có độ phóng đại K1 = -3 dịch vật 5cm ta thu đợc ảnh A2B2 có độ phóng đại K2 = -2 Xác định tính chất, vị trí tiêu cự thấu kính B Thu kớnh phõn k, f = -30cm Thu kớnh hi t, f = 30cm D Thu kớnh phõn k, f = -25cm Thu kớnh hi t, f = 25cm Mt thu kớnh phng - li, cú t bng 4ip Tiờu c ca thu kớnh l : C 2.5cm -25cm B 25cm D 50cm Chn phỏt biu ỳng Vi thu kớnh phõn kỡ, nh s ngc chiu vi vt B vt l vt o vt o ngoi khong tiờu c OF D vt l vt tht bit c th v trớ ca vt (ta mi khng nh c) Núi v thu kớnh phõn kỡ, phỏt biu no sau õy l sai ? B Vt tht trc thu kớnh phõn kỡ luụn cho Vt o qua thu kớnh phõn kỡ luụn cho nh o nh o cựng chiu nh hn vt, nm khong FO D Mt tia sỏng qua thu kớnh phõn kỡ cho tia Gi vt c nh, dch chuyn thu kớnh phõn kỡ mt on nh theo phng vuụng lú lch xa trc chớnh hn tia ti gúc vi trc chớnh thỡ nh o dch chuyn cựng chiu vi chiu dch chuyn ca thu kớnh Cho ba điểm A, B, C liên tục trục thấu kính Nếu đặt điểm sáng A cho ảnh B, đặt điểm sáng B cho ảnh C Biết AB = 8cm; BC = 24cm; Xác định vị trí thấu kính A tiêu cự thấu kính C 12cm; f = 24cm 26cm; f = 30cm B 16cm; f = 48cm D 16cm; f = 24cm Đặt AB vuông góc với trục trớc thấu kính cho ảnh thật cách vật khoảng Nếu dịch vật lại gần thấu kính 30cm cho ảnh thật cách vật nh cũ lớn gấp lần ảnh cũ Tính tiêu cự thấu kính C 30cm 20cm B 35cm D 25cm t AB vuụng gúc vi trc chớnh trc thu kớnh hi t cho nh A1B1 cao bng 0,5 ln vt Di chuyn AB i 5cm thỡ cho nh A2B2 cao bng 0,25 ln vt Thu kớnh cú tiờu c Khụng xỏc nh C 5cm 2,5cm B 10cm D c Cho cỏc hỡnh v 1,2,3,4 cú S l vt v S' l nh ca S cho bi mt thu kớnh cú trc chớnh xy v quang tõm O, chn chiu ỏnh sỏng t x n y S x S H.1 O y x S O H.2 S y x S S H.3 O y x O S S y H.4 Hỡnh v no ng vi thu kớnh phõn k ? A H.3 C H.4 B H.1 D H.2 Câu 30 : Đặt điểm sáng S trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm Sau thấu kính đặt chắn vuông góc với trục cách S khoảng 22,5cm, chắn có vết sáng hình tròn Xác định vị trí thấu kính S để vết sáng có kích thớc nhỏ ? A 25cm C 20cm B 15cm D 10cm Câu 31 : Khi ghộp sỏt mt thu kớnh hi t cú tiờu c 30 cm ng trc vi mt thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c 10 cm ta cú c thu kớnh tng ng vi tiờu c l A 50 cm C 20 cm B 15 cm D 15 cm 255 Câu 32 : A Câu 33 : A C Câu 34 : A C Câu 35 : A C Câu 36 : A C Câu 37 : A C Câu 38 : A Câu 39 : A C Câu 40 : A C Câu 41 : A C Câu 42 : A C Câu 43 : Đặt AB vuông góc trớc thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A1B1 cao gấp lần vật Di chuyển vật AB cho ảnh ảo A2B2 cao gấp lần vật Biết ảnh dịch 10 cm, tìm f C 20cm 10cm B 5cm D 15cm Chựm sỏng chiu mt thu kớnh hi t (f = 20cm), hi t ti im S trờn trc chớnh sau thu kớnh mt on 20cm nh S ca S l B nh o, cỏch thu kớnh 10cm nh tht, cỏch thu kớnh 20cm D nh vụ cc, chựm tia lú song song nh tht cỏch thu kớnh 10cm Trong cỏc nhn nh sau, nhn nh ỳng v ng truyn ỏnh sỏng qua thu kớnh hi t l: B Tia sỏng song song vi trc chớnh thỡ lú Tia sỏng ti kộo di i qua tiờu im nh chớnh thỡ lú song song vi trc chớnh; i qua tiờu im vt chớnh; D Tia sỏng qua thu kớnh b lch v phớa trc Tia ti qua tiờu im vt chớnh thỡ tia lú i thng; chớnh t mt im sỏng S trc mt thu kớnh hi t cú tiờu c 20cm, cỏch thu kớnh 30cm Di chuyn S xa vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh mt on 2cm thỡ B nh ng yờn nh di chuyn xa vuụng gúc vi trc chớnh 6cm cựng chiu di chuyn ca S D nh di chuyn xa vuụng gúc vi trc nh di chuyn dc theo trc chớnh li gn thu kớnh 6cm chớnh 6cm ngc chiu di chuyn ca S Tỡm phỏt biu sai v thu kớnh hi t: B Vt tht qua thu kớnh cho nh tht thỡ thu Mt tia sỏng qua thu kớnh hi t khỳc x, lú sau thu kớnh s ct quang trc chớnh kớnh ú l thu kớnh hi t D Mt chựm sỏng song song qua thu kớnh Vt tht nm khong tiờu c (trong OF) cho nh o ln hn vt, cựng chiu vi hi t chm li tiờu im nh sau thu vt kớnh Đặt vật AB trớc thấu kính vuông góc với trục có f = 40cm cho ảnh A1B1 cao 4cm Dịch phía vật 70cm phải dịch thấu kính đoạn để lại thu đợc ảnh cao 2cm B Dịch thấu kính xa vật 10cm Dịch thấu kính lại gần vật 10cm D Dịch thấu kính xa vật 20cm Dịch thấu kính lại gần vật 20cm Hai thu kớnh tiờu c ln lt l f1 = 40cm, f2 = -20cm ghộp ng trc chớnh Mun cho mt chựm tia sỏng song song sau qua h hai thu kớnh cho chựm tia lú song song thỡ khong cỏch gia hai thu kớnh l: C 20cm 60cm B 40cm D 10cm t mt im sỏng nm trờn trc chớnh ca mt thu kớnh cỏch kớnh 0,2 m thỡ chựm tia lú thu kớnh l chựm song song õy l B thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c 20 cm thu kớnh hi t cú tiờu c 200 cm D thu kớnh hi t cú tiờu c 20 cm thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c 200 cm nh v vt tht bng nú ca nú cỏch 100 cm Thu kớnh ny B l thu kớnh hi t cú tiờu c 50 cm l thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c 50 cm D l thu kớnh hi t cú tiờu c 25 cm l thu kớnh phõn kỡ cú tiờu c 25 cm Khi dựng cụng thc s phúng i vi vt tht qua mt thu kớnh, ta tớnh c phúng i k
- Xem thêm -

Xem thêm: các chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCD, các chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCD, các chuyên đề vật lý lớp 11_ luyện thi ĐHCD