SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC

204 195 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2017, 22:13

Biờn son : Thy Nguyn Minh Tun Trng THPT chuyờn Hựng Vng Phỳ Th; T : 01223 367 990 MC LC Trang Li núi u Phn 1: Gii thiu cỏc chuyờn phng phỏp gii nhanh bi húa hc Chuyờn :Phngphỏpngchộo Chuyờn : Phngphỏptchnlngcht 32 Chuyờn : Phngphỏpbotonnguyờnt 48 Chuyờn :Phngphỏpbotonkhilng 62 Chuyờn : Phngphỏptnggimkhilng,smol, thtớchkhớ 82 Chuyờn :Phngphỏpbotonelectron 100 Chuyờn :Phngphỏpquyi 137 Chuyờn :Phngphỏpsdngphngtrỡnhionrỳtgn 148 Chuyờn :Phngphỏpbotonintớch 173 Chuyờn 10 :Phngphỏpsdngcỏcgiỏtrtrungbỡnh 184 Phn : ỏp ỏn 202 Trờn bc ng thnh cụng khụng cú du chõn ca nhng k li bing ! Biờn son : Thy Nguyn Minh Tun Trng THPT chuyờn Hựng Vng Phỳ Th; T : 01223 367 990 Li núi u Cỏc em hóy c v cm nhn ni dung cõu truyn di õy thy nhng th quý giỏ nht v thiờng liờng nht ca mi ngi l gỡ nhộ Nhng chic v lon bia ca b (Dõn trớ)-Nmtụilờn10tui,bmuavchomtconbỳpbờ.úlmúnquutiờntrongi tụinhnckhiktthỳclp4viktquhcsinhgii. Blmnghlỏixeụm,quanhnminngimachkhỏchkimthờmthunhpchogia ỡnhngoicỏinghthumuangnỏtcam.Tuychyxeụm,nhngõuthynhnglonbiahay lonncngtnmlnlúclbdngxenht,mcchokhỏchngisauxetrakhúchuhaycm thụngchob.Nhiuhụmcúnhngvkhỏchkhithyhnhngcabókhenblngichng tt,lngibbitchmlogiaỡnh,khithanhtoỏntinxehtrnhtrngthngthờmcho bớttinvbo:Tụikhõmphcnhngnginhanh. M tụi vi vnh nún lỏ t ti trờn vai ụi quang gỏnh i tng hm mua nhụm ng, nhavnhngthngitachunbvtimongbỏnlikimchỳtli. Giaỡnhtụisngtrongconhmchtchinmngoithnh.Bmchtchiumóivnkhụng xõynicnnhnghongchemachenng,chcúcnluchetmtrongcỏixúmngc. Tcỏingybmbỏnicnnhtranhxiờuvo,khụngchngchinivinhngcnbóodi quờsngtmbnikhuchutny,khuụnmtbngycnggythờm,ụitaymngymt ensmvỡnng. Thnhphlỳcnylkhụnggianthớchthỳivianhemchỳngtụi,nhngvibmlmts vtlnkimtngngthunhpnhnhoi,thmlngvlaolc.Tuithlóngtụichah tõmti. Cucsngthiuthnlth,nhnggiaỡnh5thnhviờncachỳngtụiluụnrnrótingci ựavỡschmsúcchuỏo,htmccabam. Nmtụihclp12,trongmtlncựngbnbốihcv,tỡnhcthybangchkhỏchtrờn ngbtngdngxelitrcmtngvbiachng20lon,vkhỏchyngitrờnxe,bly baonilonnhtchỳngvotrcnhngconmtngcnhiờncaỏmbn.Tụimt,ựtaikhitrong ỏmbncúalờntingbo:CúphibcaconP.ykhụng?Tụichymtmchvnh,b liỏmbn,blimtchỳttti,mccmrtngõythriụmmtkhúcncn. Tụibcmti,nmlỡtrờnging.Mndũxộtmóitụimichunúiralvỡsaomỡnhkhúc. Khitụinúiranhngiuú,mụmtụibtkhúc.Mkchotụinghebtngtụiconbỳpbờhi hclp4lktqutvicnhtlonbia,ritinmuacỏiỏonhõnlỳcsinhnht,vũngeotay,sỏch vttcultinbkicúptúmcú.Vỡttctinchyxeụmbuachomtrang tricucsng,duychcúthunhpớtitnhnglonbialbgiliinlỳccnthitsmua qubỏnhchotụi. Trờn bc ng thnh cụng khụng cú du chõn ca nhng k li bing ! Biờn son : Thy Nguyn Minh Tun Trng THPT chuyờn Hựng Vng Phỳ Th; T : 01223 367 990 Ttcnhngthconcúultlonbiaycon.Mtụibonhth.Nghexongnhng cõunúitrongncmtcam,tụikhúcnhchabaogickhúcrimongbichuynxeụm cuicựngvnhsm,tụischyoraụmbvbo:Biconthngbnhiu,concúli vib. Trờn õy l bi vit ca tỏc gi Yờn Mó Sn ng trờn bỏo Dõn Trớ Cúth nidungcõutruyntrờn chngn nhpgỡ vi nidungcun sỏch mthy biờn son nhngthy bit mtiu l: Mt nim xỳc ng tro dõng tõm hn cú th lm thay i tớnh cỏch, suy ngh, hnh ng v c cuc i ca mt ngi Trờn bc ng thnh cụng khụng cú du chõn ca nhng k li bing ! Biờn son : Thy Nguyn Minh Tun Trng THPT chuyờn Hựng Vng Phỳ Th; T : 01223 367 990 Trờn bc ng thnh cụng khụng cú du chõn ca nhng k li bing ! Biờn son : Thy Nguyn Minh Tun Trng THPT chuyờn Hựng Vng Phỳ Th; T : 01223 367 990 PHN 1: GII THIU CC CHUYấN PHNG PHP GII NHANH BI TP HểA HC CHUYấN : PHNG PHP NG CHẫO I Nguyờn tc : - Cỏc giỏ tr trung bỡnh nh : Khi lng mol trung bỡnh; s nguyờn t cacbon trung bỡnh; s nguyờn t hiro trung bỡnh; s liờn kt pi trung bỡnh; nng mol trung bỡnh; nng % trung bỡnh; s trung bỡnh ca cỏc ng v luụn cú mi quan h vi lng mol; s nguyờn t cacbon; s nguyờn t hiro; s liờn kt pi; nng mol; nng %; s ca cỏc cht hoc nguyờn t bng cỏc ng chộo - Trong phn ng axit baz : Th tớch ca dung dch axit, baz ; nng mol ca H+, OH- ban u v nng mol ca H+, OH- d luụn cú mi quan h vi bng cỏc ng chộo II Cỏc trng hp s dng s ng chộo Trn ln hai cht khớ, hai cht tan hoc hai cht rn khụng tỏc dng vi Tacúsngchộo: nAMA M nBMB MB M MA M n A VA M B M n B VB M A M Trong ú : - nA, nB l s mol ca : Cỏc cht A, B hoc cỏc ng v A, B ca mt nguyờn t húa hc - VA, VB l th tớch ca cỏc cht khớ A, B - MA, MB l lng mol ca : Cỏc cht A, B hoc s ca cỏc ng v A, B ca mt nguyờn t húa hc - M l lng mol trung bỡnh ca cỏc cht A, B hoc s trung bỡnh ca cỏc ng v A, B ca mt nguyờn t húa hc Trn ln hai dung dch cú cựng cht tan : -Dungdch1:cúkhi lng m1,thtớchV1,nngC1(nngphntrm hocnng mol),khilngriờngd1. -Dungdch2:cúkhilngm2,thtớchV2,nngC2(C2>C1),khilngriờngd2. -Dungdchthuc:cúkhilngm=m1+m2,thtớchV=V1+V2,nngC (C1
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC, SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC, SÁCH CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC