LL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện

26 235 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2017, 21:06

Header Page of 132 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM ANH TUẤN Cơ chế giải khiếu nại hành Việt Nam vấn đề hoàn thiện Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số : 60 38 01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà nội - 2011 Footer Page of 132 Header Page of 132 Footer Page of 132 Header Page of 132 Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đào Trí Úc Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2011 Footer Page of 132 Header Page of 132 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Từ thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, công tác tiếp nhận giải khiếu nại nhân dân quan tâm đặc biệt Năm 1981 Pháp lệnh quy định việc xét giải khiếu nại, tố cáo công dân Hội đồng Nhà nước ban hành; năm 1990 Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo ban hành thay Pháp lệnh xét giải khiếu nại, tố cáo công dân năm 1981, tiếp đến năm 1998 Luật khiếu nại, tố cáo thức ban hành sửa đổi, bổ sung vào năm 2004, năm 2005 Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình khiếu nại hành địa bàn toàn quốc, vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, vượt cấp, dai dẳng kéo dài ngày nhiều diễn biến theo xu hướng xấu ngày gia tăng ảnh hưởng không nhỏ đến anh ninh, trật tự, kinh tế xã hội Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước tới có nhiều đề tài, công trình khoa học nghiên cứu xung quanh vấn đề Cơ chế giải khiếu nại hành chính, nhiên đề tài, ấn phẩm đáp ứng mục đích, yêu cầu nghiên cứu khác nên xem xét giới hạn khía cạnh định, chưa nghiên cứu cách hệ thống, chưa có công trình nghiên cứu cách tập trung, toàn diện Cơ chế giải khiếu nại hành phương án giải vướng mắc giải khiếu nại hành Cơ chế Luận văn nghiên cứu cách toàn diện Cơ chế giải Footer Page of 132 Header Page of 132 khiếu nại hành nước ta đưa giải pháp để hoàn thiện Mục đích nhiệm vụ đề tài Trên sở phân tích điều chỉnh pháp luật lĩnh vực khiếu nại giải khiếu nại hành chính, thực trạng hoạt động giải khiếu nại hành chính, đề tài hướng tới làm rõ vấn đề đặt việc khiếu nại giải khiếu nại hành chính; cần thiết phải đổi để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội điều kiên xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa tình hình hội nhập nước ta Đề tài hệ thống hóa số khía cạnh lý luận, đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính, hoạt động giải khiếu nại hành nước ta nói chung nhằm tìm giải pháp khắc phục, góp phần đổi Cơ chế giải khiếu nại hành hành Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài có phạm vi nghiên cứu khiếu nại phát sinh hoạt động quản lý hành nhà nước; quy định pháp luật giải khiếu nại phát sinh lĩnh vực Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài thực sở lý luận chủ nghĩa Duy vật biện chứng Chủ nghĩa Duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khiếu nại hành Đề tài sử phương pháp nhiên cứu cụ thể phương pháp phân tích, quy nạp, diễn dịch, lịch sử, so sánh, tổng hợp, phương pháp kết hợp lý luận thực tiễn, khảo sát thực tiễn, thống kê Tính đề tài Footer Page of 132 Header Page of 132 Góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận Cơ chế giải khiếu nại hành chính; Đánh giá thực trạng công tác giải khiếu nại hành Việt Nam Từ đưa kiến nghị đổi Cơ chế giải khiếu nại hành sở phù hợp với đặc thù truyền thống, văn hóa, trị, hệ thống pháp luật nước ta Ý nghĩa đề tài Đề tài làm tài liệu tham khảo, cung cấp thông tin có giá trị giúp nhà hoạch định sách, nhà lập pháp, cán trực tiếp làm công tác giải khiếu nại hành nhìn nhận sâu sắc lĩnh vực nhạy cảm này, để từ tích cực hoàn thiện pháp luật giải khiếu nại hành Kết cấu đề tài Chương 1: Khái niệm, nội dung trình hình thành Cơ chế giải khiếu nại hành Việt Nam Chương 2: Thực trạng Cơ chế giải khiếu nại hành Việt Nam Chương 3: Kết luận kiến nghị nhằm nâng cao hiệu Cơ chế giải khiếu nại hành Footer Page of 132 Header Page of 132 Chương KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HIỆN NAY 1.1.1 Khiếu nại hành khởi kiện hành Khiếu nại hành việc cá nhân, quan, tổ chức theo trình tự pháp luật quy định đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp họ Quyết định hành hiểu định văn quan hành nhà nước người có thẩm quyền quan hành Nhà nước, áp dụng lần đối tượng cụ thể vấn đề cụ thể hoạt động quản lý hành nhà nước Hành vi hành hiểu hành vi quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước thực nhiệm vụ, công cụ theo quy định pháp luật Khởi kiện hành vụ tranh chấp bên công dân với bên quan hành công chức hành nhà nước định hành hành vi hành chính, đệ trình Tòa án để xem xét, giải theo thủ tục chung 1.1.2 Cơ chế giải khiếu nại hành 1.1.2.1 Khái quát Cơ chế giải khiếu nại hành số nước giới Footer Page of 132 Header Page of 132 Tìm hiểu Cơ chế giải khiếu nại hành số nước khác Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa pháp, Hòa kỳ số nước có đặc thù truyền thống, văn hóa tương đồng với Việt Nam Trung Quốc, Singapore, Thái Lan để tìm quy luật chung việc giải khiếu nại hành Trên sở tìm giải pháp phù hợp, hiệu việc giải khiếu nại hành Việt Nam 1.1.2.2 Khái quát chung Cơ chế giải khiếu nại hành Theo lý thuyết hệ thống cấu trúc hệ thống (cơ cấu) hình thức tạo bên hệ thống, bao gồm xếp phân tử phân hệ có hệ thống mối quan hệ tác động ràng buộc chúng Chính nhờ có cấu mà hệ thống có tính ổn định Sau thời gian biến đổi, quan hệ phân tử phân hệ làm cho cấu hệ thống thay đổi, chuyển sang trạng thái khác chất hay trở thành cấu khác Cơ chế tồn đồng thời song song với cấu hệ thống Nếu phận, phân tử hệ thống chưa có quan hệ ràng buộc tới mức tạo thành cấu hợp lý (chỉnh thể) khái niệm vận hành, khái niệm chế chưa có ý nghĩa Cơ chế gồm hệ thống quy tắc ràng buộc vận động phân tử, phận, phân hệ hệ thống Do đó, từ góc độ tính hệ thống, khái quát Cơ chế giải khiếu nại hành sau: Cơ chế giải khiếu nại hành toàn phương thức hoạt động, quy định thẩm quyền trách nhiệm quan có chức giải khiếu nại hành Footer Page of 132 Header Page of 132 mối quan hệ quan với trình giải khiếu nại hành với mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức pháp luật ghi nhận bảo đảm thực Nghiên cứu Cơ chế giải khiếu nại hành cần phải nghiên cứu khía cạnh sau: Thứ nhất, chủ thể có thẩm quyền trách nhiệm tiếp nhận giải khiếu nại hành Theo quy định Hiến pháp pháp luật nhiệm vụ tiếp nhận giải khiếu nại hành thuộc người có thẩm quyền quan hành Nhà nước Những người có trách nhiệm tiếp nhận giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch, quan, tổ chức thời hạn theo trình tự pháp luật Các tổ chức tra nhà nước có trách nhiệm xem xét, kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại vụ việc thuộc thẩm quyền giải thủ trưởng quan hành cấp Hai là, mối quan hệ chủ thể tiến hành hoạt động giải khiếu nại hành Nhìn từ góc độ lý thuyết hệ thống chế mối quan hệ chủ thể tiến hành hoạt động giải khiếu nại hành xem xét sau: Quan hệ quan hành với nhau, quan hành cấp với quan hành cấp việc giải khiếu nại hành Footer Page of 132 Header Page 10 of 132 Tổ chức tra với tư cách quan chức với vai trò đặc thù mối quan hệ với quan hành việc giải khiếu nại hành Ba là, phương thức thực khiếu nại hành Phương thức khiếu nại tới người ban hành định hành chính, người có hành vi hành nước ta không phù hợp Cần lựa chon phương thức thực quyền khiếu nại hành phù hợp, hiệu cần thiết quan trọng Chỉ nên coi thủ tục hòa giải 1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA 1.2.1 Giải khiếu nại dân lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam Việc giải khiếu nại triều đại phong kiến Việt Nam thời Vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) thường tổ chức chuyến kinh lý vùng quê để gần dân xem xét việc dân, thời vua Lý Thái Tông, nhà vua đặt hai bên tả hữu thêm rồng (tức Long trì) hai lầu chuông nối để nhân dân có việc kiện tụng, oan uổng đánh chuông lên; sau này, năm 1747 chúa Trịnh Doanh đặt chuông mõ cửa Phủ Đường để người tài tự tiến cử người bị ức hiếp đến khiếu nại; Vua Lý Anh Tông (1137-1175) cho đặt hòm sân để muốn trình bày việc bỏ thư vào hòm ấy… Về mặt tổ chức, nhà Lý phong chức gián nghị đại phu với tư cách viên quan có thẩm quyền can gián nhà vua vua mắc sai lầm Nhà Trần đặt ngự sử đài - quan tra chuyên trách Vua Lê Thánh Tông ban Sắc dụ rõ: Ngự sử, hiến sát để đàn hặc gian tà quan, xét rõ u uất dân Footer Page 10 of 132 10 Header Page 12 of 132 1.2.2.2 Giai đoạn từ năm 1980 đến Đây thời kỳ Nhà nước ta ban hành Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 - Hiến pháp thời kỳ đổi kinh tế đất nước Trong tình hình mới, tình hình khiếu nại ngày phức tạp Để triển khai văn trên, quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhiều văn để thi hành Pháp lệnh quy định việc xét giải khiếu nại, tố cáo công dân năm 1981; Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo công dân năm 1991 thay Pháp lệnh quy định việc xét, giải khiếu nại, tố cáo công dân năm 1981; Luật Khiếu nai, tố cáo năm 1998 sửa đổi, bổ sung vào năm 2004, 2005 hàng loạt văn pháp quy hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 1999 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo… Footer Page 12 of 132 12 Header Page 13 of 132 Chương THỰC TRẠNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 2.1.1 Tình hình khiếu nại hành Trên sở báo cáo tình hình khiếu nại quan có thẩm quyền Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, cho thấy, tình hình khiếu nại vòng mười năm trở lại có lúc tăng, có lúc giảm nhìn chung tăng Tuy nhiên, vụ việc khiếu nại ngày phức tạp lên quy mô, tính chất; khiếu nại vượt cấp, kéo dài, khiếu nại đông người ngày gia tăng Khiếu nại lĩnh vực đất đai ngày nhiều trở nên phức tạp, diễn hầu khắp địa phương (nhiều tỉnh phía Bắc chiếm tỷ lệ khoảng 40%, phía Nam chiếm 80% tổng số vụ việc khiếu nại địa phương) 2.1.2 Nguyên nhân phát sinh khiếu nại hành Những nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến tình hình khiếu nại là: Cơ chế, sách, pháp luật thiếu đồng bộ, bất cập, điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh chưa kịp thời, chưa khách quan; công tác đạo, điều hành quản lý Nhà nước nhiều yếu kém, lĩnh vực quản lý đất đai bị buông lỏng thời gian dài; kỷ cương hành giải khiếu nại không nghiêm, ý thức trách nhiệm công chức, quan nhà nước nhiều bất cập; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật hòa giải hạn chế; lực thù địch số phần tử hội trị nước triệt để lợi dụng vấn đề khiếu kiện để chống Footer Page 13 of 132 13 Header Page 14 of 132 phá ta Tuy nhiên, nguyên nhân phải kể đến pháp luật giải khiếu nại hành 2.2 PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 2.2.1 Pháp luật hành điều kiện thực khiếu nại hành thực tiễn Về chủ thể thực quyền khiếu nại hành Nhìn chung quy định chủ thể thực quyền khiếu khiếu nại chưa phù hợp với chất khiếu nại hành Chẳng hạn, việc quy định người đại diện người thân thích người có quyền khiếu nại người giám hộ thực việc khiếu nại cho chung nhóm người chưa thành niên 18 tuổi chưa thật phù hợp, quy định tạo khác khái niệm người đại diện văn pháp luật khác Phạm vi người đại diện khiếu nại hành hẹp so với luật dân không hoàn toàn phù hợp với người đại diện quản lý hành nhà nước; vấn đề ủy quyền cho người khác thực việc khiếu nại người có quyền khiếu nại, việc pháp luật rõ người có quyền khiếu nại có quyền ủy quyền khiếu nại, pháp luật quy định trường hợp chung chung là: trường hợp lý khách quan mà thực việc khiếu nại ủy quyền khiếu nại Đây quy định thiếu tính cụ thể, nhiều trường hợp khó xác định lý lý khách quan chấp nhận theo quy định pháp luật Về đối tượng khiếu nại hành Pháp luật hành quy định định hành cá biệt, hành vi hành đối tượng khiếu nại, định hành quy phạm đối tượng khiếu nại hành Footer Page 14 of 132 14 Header Page 15 of 132 hạn chế cản trở việc sử dụng quyền khiếu nại hành công dân Về thời hiệu khiếu nại Theo quy định thời hiệu khiếu nại 90 ngày kể từ ngày nhận định hành biết có hành vi hành Trong thực tế nhiều luật chuyên ngành văn luật có quy định thời hiệu riêng cho lĩnh vực Đơn cử khiếu nại lĩnh vực quản lý hành nhà nước đất đai, điểm c, khoản 2, Điều 138 Luật Đất đai năm 2003 quy định: Thời hiệu khiếu nại định hành chính, hành vi hành quản lý đất đai 30 ngày, kể từ ngày nhận định hành biết có hành vi hành Như vậy, so với thời hiệu khiếu nại nói chung, thời hiệu khiếu nại lĩnh vực quản lý hành nhà nước đất đai ngắn nhiều Việc quy định khác văn gây không khó khăn cho người khiếu nại Một vấn đề phải nhắc tới là, chất Điều 31 Điều 39 Luật khiếu nại, tố cáo hành xác định thời hiệu khiếu nại lại sử dụng hai thuật ngữ pháp lý khác Cụ thể, Điều 31 sử dụng thuật ngữ "thời hiệu” Điều 39 lại sử dụng thuật ngữ "thời hạn” Cho dù, thời hiệu khiếu nại thời hạn khiếu nại xác định khoảng thời gian định chất hai vấn đề lại khác Về hình thức thủ tục khiếu nại hành Theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng năm 2010 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành thủ tục Footer Page 15 of 132 15 Header Page 16 of 132 hình thức khiếu nại chưa đầy đủ, rõ ràng Chẳng hạn, người khiếu nại có khiếu nại thư điện tử không, trường hợp khiếu nại không người có thẩm quyền hướng dẫn để khiếu nại từ đầu thời hạn để khiếu nại tính từ thời gian nào… 2.2.2 Các quy định hành quyền nghĩa vụ người khiếu nại người bị khiếu nại Theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo người khiếu nại công dân, quan, tổ chức, cán bộ, công chức thực quyền khiếu nại có lực hành vi dân đầy đủ để thực quyền khiếu nại Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 cho phép người khiếu nại phép ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, thành niên người khác để khiếu nại trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm thể chất lý khách quan khác Với quy định cản trở việc thực quyền khiếu nại công dân Luật khiếu nại, tố cáo hành cho phép công dân nhờ luật sư giúp đỡ pháp luật Luật sư quyền nghĩa vụ để thực việc bảo vệ… Quyền nghĩa vụ người bị khiếu nại quy định Điều 18, Luật khiếu nại, tố cáo Tuy nhiên, hiệu thực tế quy định phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm chủ thể bị khiếu nại Để thực tốt nghĩa vụ người bị khiếu nại, đặc biệt nghĩa vụ bồi thường, bồi hoàn, khắc phục hậu cần phải xây dựng chế giải hoàn chỉnh, đồng pháp luật giải khiếu nại hành quy định bồi thường nhà nước 2.2.3 Các quy định pháp luật hành thẩm quyền giải khiếu nại hành Luật khiếu nại, tố cáo hành quy định thẩm quyền giải khiếu nại thuộc cá nhân có thẩm quyền hệ thống Footer Page 16 of 132 16 Header Page 17 of 132 quan quản lý hành nhà nước bao gồm: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp, thủ trưởng quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tương đương quan chuyên môn ủy ban nhân dân, trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, thủ trưởng quan thuộc bộ, thuộc quan ngang bộ, thuộc quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng quan chuyên môn thuộc bộ, thuộc quan ngang bộ, thuộc quan thuộc Chính phủ Cũng theo quy định pháp luật hành, cá nhân, tổ chức quyền khiếu nại hai lần định hành chính, hành vi hành Đánh giá cách tổng quan quy định thẩm quyền giải khiếu nại cho thấy, quy định pháp luật hành đảm bảo tính khoa học, tính logic tính thứ bậc quản lý hành nhà nước Tuy nhiên, tồn bất cập định Theo quy định Điều 37 Luật khiếu nại, tố cáo, Điều Nghị định 136/2006/NĐ-CP trình giải khiếu nại lần đầu người giải khiếu nại phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan Quy định thể hợp lý định nhìn góc độ tích cực, mặt nhằm để người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu giải thích vấn đề sách, pháp luật, lợi ích xã hội định hành chính, hành vi hành chính, đồng thời để người giải khiếu nại lần đầu xem xét lại, tự sửa chữa định hành chính, hành vi hành chưa pháp luật, chưa phù hợp với thực tế Tuy nhiên, thực tiễn giải khiếu nại hành cho thấy chủ thể có thẩm quyền giải khiếu nại người đứng đầu quan quản lý hành nhà nước theo cấp hành theo ngành, lĩnh vực với khối lượng Footer Page 17 of 132 17 Header Page 18 of 132 công việc quản lý hành nhà nước lớn, liệu họ có thời gian để đối thoại với người khiếu nại không, thứ trường hợp người giải khiếu nại hành giám đốc sở, chủ tịch tỉnh, trưởng nhiều trường hợp người bị khiếu nại, người khiếu nại xa chủ thể có thẩm quyền giải khiếu nại nên việc gặp gỡ, đối thoại không dễ thực 2.2.4 Quy định pháp luật trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành Theo quy định, bước giải khiếu nại gồm: Tiếp nhận khiếu nại; thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại; tổ chức đối thoại; ban hành định giải khiếu nại Tuy nhiên, bước cần phải cụ thể hóa rõ ràng, cụ thể luật văn pháp quy Thực tế cho thấy, trình tự giả khiếu nại quan có thẩm quyền chưa thống 2.2.5 Mối quan hệ thủ trưởng quan hành nhà nước cấp với thủ trưởng cấp việc giải khiếu nại hành Đây vấn đề nan giải, cần phải nghiên cứu có quy định rõ ràng pháp luật tổ chức máy Nhà nước để khắc phục tình trạng “trên bảo, không nghe” Đây việc hạn chế, khắc phục khiếu nại kéo dài, vượt cấp 2.2.6 Mối quan hệ tổ chức tra với quan chuyên môn việc giải khiếu nại hành Theo quy định, tổ chức tra tổ chức theo cấp hành theo ngành, lĩnh vực tương ứng quan tra hành quan tra chuyên ngành Tuy nhiên, việc Footer Page 18 of 132 18 Header Page 19 of 132 phân biệt hoạt động tra hành với hoạt động tra chuyên ngành quan quản lý ngành, lĩnh vực việc rễ ràng Vì vậy, mối quan hệ quan tra quan chuyên môn trở nên phức tạp có quan điểm không đồng vấn đề 2.2.7 Công tác giám sát giải khiếu nại hành Hiện nay, theo quy định pháp luật có nhiều chủ thể có thẩm quyền giám sát, trách nhiệm giám sát không rõ ràng, chồng chéo, thiếu chuyên môn; thiếu quy định trình tự, thủ tục giám sát giải khiếu nại hành dẫn đến công tác giám sát hiệu Footer Page 19 of 132 19 Header Page 20 of 132 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 3.1 KẾT LUẬN VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HIỆN NAY Hệ thống pháp luật nước ta thiếu đồng bộ, nhiều bất cập, tình trạng Luật "đá nhau" nhiều, văn luật vượt luật, nhiều lĩnh vực chưa pháp luật điều chỉnh; bên cạnh công tác đạo, điều hành quản lý Nhà nước nhiều yếu kém, bị buông lỏng thời gian dài; kỷ cương hành giải khiếu nại không nghiêm, ý thức trách nhiệm, lực công chức nhiều hạn chế, ý thức pháp luật khiếu nại, tố cáo công dân nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo hình thức, thiếu hiệu Bản thân pháp luật khiếu nại giải khiếu nại nhiều bất cập chủ thể giải khiếu nại, chủ thể khiếu nại, chủ thể bị khiếu nại, trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức khiếu nại, thời hạn, thời hiệu khiếu nại, quyền hạn người giải khiếu nại; trình thẩm tra, xác minh, kết luận, định giải khiếu nại chưa bảo đảm tính minh bạch, tính khả thi, độc lập; mối quan hệ chủ thể có thẩm quyền hoạt động giải khiếu nại nhiều bất cập Chưa có thiết chế chuyên trách, độc lập có đầy đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm hoạt động hệ thống quan hành nhà nước để giải khiếu nại Ngoài ra, hoạt động giám sát giải khiếu nại hành cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động giám sát nặng tính hình thức; phương thức nội dung Footer Page 20 of 132 20 Header Page 21 of 132 giám sát không rõ ràng dẫn đến hậu hoạt động không phát huy hiệu Nói tóm lại, Cơ chế giải khiếu nại hành ta nhiều bất cập, cần có cải cách theo hướng cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, tăng cường thiết chế cụ thể nâng cáo trách nhiệm hành chủ thể có thẩm quyền giải khiếu nại 3.2 CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Việc hoàn thiện Cơ chế giải khiếu nại hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta tiếp cận theo hai hướng, cụ thể: Thứ nhất, xây dựng Luật khiếu nại giải khiếu nại hành theo hướng minh bạch, quyền khiếu nại dân, công trình giải khiếu nại hành chính; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm kỷ cương hành công tác giải khiếu nại Tuy nhiên, việc sửa đổi thiếu tính đồng làm hoàn chỉnh thêm môt bước Cơ chế giải khiếu nại hành chắn hiệu không thật rõ rệt tổng thể Thứ hai, để giải triệt để bất cập Cơ chế giải khiếu nại hành cần thiết cải cách cách tổng thể mặt tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm giải khiếu nại hành 3.2.1 Vị trí, vai trò, ý nghĩa việc giải khiếu nại hành hoàn thiện Cơ chế giải khiếu nại hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ Footer Page 21 of 132 21 Header Page 22 of 132 nghĩa nước ta nay, chế giải khiếu nại có vị trí, vai trò ý nghĩa quan trọng, thể mức độ dân chủ trách nhiệm nhà nước công dân; bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp công dân Thông qua công tác giải khiếu nại làm cho Nhà nước trở nên gần gũi với dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, giải đáp kịp thời vướng mắc nhân dân,qua góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, trì ổn định tình hình trị, xã hội đất nước; thông qua công tác giải khiếu nại giúp cho Nhà nước nắm kịp thời kết thực sách, pháp luật cấp, ngành Thông qua việc giải khiếu nại mà quan nhà nước có thẩm quyền nắm tình hình khiếu nại địa phương, lĩnh vực, nắm việc khiếu nại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nào, vấn đề Làm tốt công tác giải khiếu nại có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế khiếu nại vượt cấp, kéo dài, lòng vòng đến nhiều cấp, nhiều ngành 3.2.2 Nhu cầu, quan điểm đổi hoàn thiện Cơ chế giải khiếu nại hành Luật khiếu nại, tố cáo ban hành từ nhiều năm Những sửa đổi Luật khiếu nại, tố cáo sửa chữa nhỏ nhặt cho phù hợp với thực tế, với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, không làm cho tình hình khiếu nại giải khiếu nại bớt căng thẳng, bớt phức tạp đi, chí có chiều hướng ngày gia tăng số lương, phức tạp quy mô, tính chất Để khắc phục tình trạng đòi hỏi tâm cao việc thay đổi chế sở quan điểm sau: Footer Page 22 of 132 22 Header Page 23 of 132 Thứ nhất, quán triệt cụ thể hóa đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước công tác giải khiếu nại, phù hợp với tiến trình cải cách hành nhà nước cải cách công tác tư pháp Thứ hai, Luật khiếu nại giải khiếu nại hành xây dựng phải tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực quyền khiếu nại, đề cao trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền việc giải khiếu nại Thứ ba, xây dựng Luật khiếu nại giải khiếu nại hành phải sở tổng kết thực tiễn tình hình khiếu nại giải khiếu nại; kế thừa quy định phù hợp Luật Khiếu nại, tố cáo; thiết lập trình tự, thủ tục giải khiếu nại đơn giản, nhanh chóng, công khai, minh bạch có hiệu quả; phát huy quyền dân chủ nhân dân Thứ tư, bảo đảm tính hợp Hiến, thống nhất, đồng hệ thống pháp luật; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước giải khiếu nại Thứ năm, việc hoàn thiện Cơ chế giải khiếu nại hành phải bảo đảm nguyên tắc định, hành vi hành trái pháp luật bị khởi kiện trước án khâu bảo hiểm cuối 3.2.3 Luật khiếu nại giải khiếu nại hành Luật phải xây dựng dựa sở nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc khách quan, độc lập toàn trình giải khiếu nại hành chính; Footer Page 23 of 132 23 Header Page 24 of 132 - Nguyên tắc bình đẳng quan hệ người khiếu nại với người bị khiếu nại; - Nguyên tắc minh bạch giải khiếu nại hành chính; - Nguyên tắc đảm bảo tham gia luật sư suốt trình giải khiếu nại hành chính; - Nguyên tắc nghĩa vụ chứng minh quan hành nhà nước khiếu nại; - Nguyên tắc bảo đảm kỷ luật công vụ, trách nhiệm công chức công tác giải khiếu nại hành Những nguyên tắc cần phải cụ thể hóa thành điều luật cụ thể, thể khả thực thi thực tế nguyên tắc không tuyên bố trị, tính cụ thể, không thực thi Nói cách khác, nguyên tắc trả lời câu hỏi phải làm gì? Từ câu hỏi ta phải trả lời câu hỏi phải làm cách 3.2.4 Đổi Cơ chế giải khiếu nại hành Sau thời gian chuẩn bị, với tham khảo phương thức giải khiếu nại hành quốc gia khác nhau, có hệ thống pháp luật khác nhau, cuối nước ta lựa chọn phương án tài phán nằm hành để phán xét hành Đây phương thức tài phán giống tài phán nước theo hệ thống pháp luật Chung Nước ta, hệ thống pháp luật có nhiều nét tương đồng với hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa với nét trị, pháp lý, văn hóa đặc thù Việt Nam có lẽ phương án thật phù hợp Mặt khác, việc thiết lập tòa hành nằm hệ thống tòa án thường (tòa án giải tranh chấp tư) giống Footer Page 24 of 132 24 Header Page 25 of 132 nước theo hệ thống pháp luật Chung để giải tranh chấp công nhà nước công dân không thật phù hợp Luật Tố tụng hành cho phép Tòa án có quyền tài phán với tất định hành chính, hành vi hành quan, người có thẩm quyền quản lý hành nhà nước trừ số lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bí mật nhà nước, ngoại giao điều quan trọng người dân lựa chọn giải đường hành sau kiện tòa kiện tòa mà không cần giải khiếu nại theo đường hành lần Liệu phương án có hiệu không phải đợi thực tiễn thi hành trả lời Tuy nhiên, sở tham khảo số nước khu vực có văn hóa tương đồng với chúng ta, sở hệ thống pháp luật Việt Nam với đặc thù hành nước ta có lẽ phương án tốt nên thiết lập quan hành chuyên trách giải khiếu nại hành chính, với quy trình làm việc minh bạch, thẩm quyền độc lập rõ ràng, có đội ngũ công chức có lực chuyên môn, giàu kinh nghiệm, mang tính chuyên nghiệp cao tâm huyết với công tác giải khiếu nại hành Nói cách khác thiết lập quan hành tài phán độc lập với quan hành quản lý để phán xét định quan quản lý hành kể định hành quy phạm, Tòa án thiết chế "bảo hiểm" pháp lý cuối nên thiết lập Tòa án hành hệ thống tòa án thường Tất nhiên, việc xem xét sửa chữa sai sót quan có định hành chính, hành vi hành thực có hiệu định có nhiều tranh chấp Footer Page 25 of 132 25 Header Page 26 of 132 giải hiệu từ sở Vì vậy, nên trì trình tự xem xét lại định hành chính, hành vi hành quan có định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại với thời gian ngắn không coi cấp giải mà thủ tục bắt buộc (có tính chất hòa giải) trước khiếu nại đến quan tài phán hành Để đảm bảo hiệu hoạt động cho quan cần quy định để tránh tác động trực tiếp quan, tổ chức khác, kể tổ chức Đảng cấp tiếp nhận giải vụ việc cụ thể Điều không mâu thuẫn với nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội Nó phù hợp với chủ trương Đảng việc đổi phương thức lãnh đạo Đảng máy Nhà nước nói riêng hệ thống trị nói chung Footer Page 26 of 132 26 ... VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HIỆN NAY 1.1.1 Khiếu nại hành khởi kiện hành Khiếu nại. .. giải pháp để hoàn thiện Mục đích nhiệm vụ đề tài Trên sở phân tích điều chỉnh pháp luật lĩnh vực khiếu nại giải khiếu nại hành chính, thực trạng hoạt động giải khiếu nại hành chính, đề tài hướng... quyền khiếu nại, đề cao trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền việc giải khiếu nại Thứ ba, xây dựng Luật khiếu nại giải khiếu nại hành phải sở tổng kết thực tiễn tình hình khiếu nại giải khiếu nại;
- Xem thêm -

Xem thêm: LL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện, LL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện, LL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn