Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hà nội

89 312 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2017, 09:22

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HỒNG CÔNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Trần Văn Luyện NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Hồng Công MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình 1.2 Căn đặc điểm áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG ÁP 19 27 DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình 2.2 Thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra địa bàn thành phố Nội 2.3 Nhận xét việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn thành phố Nội Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 27 HIỆU QUẢ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 67 3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn thành phố Nội 67 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 80 42 56 73 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra TTHS : Tố tụng hình TA : Tòa án VKS : Viện kiểm sát DANH MỤC CÁC BẢNG 2.1 Số đối tượng áp dụng biện pháp bắt TP Nội (2012- 43 2016) 2.2 Số đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ địa bàn 45 TP Nội (2012-2016) 2.3 Số đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giam TP 48 Nội (2012-2016) 2.4 Số đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú 51 TP Nội (2012-2016) 2.5 Số đối tượng bị áp dụng biện pháp bảo lĩnh TP Nội (2012-2016) 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với tính chất thủ đô Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học nước Những năm qua, thực công đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa Đảng Nhà nước, cấp, ngành nhân dân toàn thành phố có đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu xây dựng thủ đô Nội ngày phát triển nhanh, mạnh, vững toàn diện tất lĩnh vực kinh tế - trị - an ninh - quốc phòng Song phát triển đáng mừng đó, thực tế địa bàn thành phố nhiều năm qua ẩn chứa nhiều vấn đề cần phải quan tâm, giải Đáng ý tình hình tội phạm người chưa thành niên thực với tính chất, mức độ, hành vi nguy hiểm, nghiêm trọng, ngày gia tăng đòi hỏi cấp, ngành, lực lượng chức phải "vào cuộc" để ngăn chặn, kiềm chế, bước làm giảm loại tội phạm này, đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người chưa thành niên phạm tội góp phần bảo đảm TTATXH, phát triển KT-XH đất nước Như biết, sau đất nước giành độc lập, quyền cách mạng tay nhân dân lao động, Hồ chủ tịch có quan tâm đặc biệt, yêu cầu thực quyền trẻ em cách tích cực người quan niệm: "Trẻ em tương lai đất nước, hệ kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Nhiệm vụ Đảng, Nhà nước xã hội trì thực hiện, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 khẳng định rõ: "Trẻ em Nhà nước, gia đình xã hội bảo vệ, chăm sóc giáo dục" [48] Điều thể chế hóa ngành luật, văn pháp luật, nghị quyết, thị như: Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 1991, Bộ luật Hình năm 1999, BLTTHS năm 2003, chương trình hành động Quốc gia trẻ em tháng 12 năm 1991 Tuy nhiên, tình hình phạm tội người chưa thành niên thực địa bàn thành phố Nội nói riêng, nước nói chung có nhiều diễn biến phức tạp, không gây trật tự an toàn xã hội mà hàng ngày, hàng gây tâm lý hoang mang, bất ổn nhân dân Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân: phận người chưa thành niên bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động, có lối sống buông thả, a dua, có tính hăng, côn đồ không loại trừ yếu tố thiếu quan tâm, chăm sóc gia đình, người thân Chính vậy, vấn đề giáo dục hệ trẻ, trang bị cho em lối sống lành mạnh kiến thức pháp luật cần thiết, nhất, có tác dụng làm giảm tác động tiêu cực tạo nên động phạm tội, giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Đồng thời, ngành, quan chức chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể cho việc phòng ngừa, ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội Trên thực tế, việc quy định áp dụng đắn biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa BLTTHS Việt Nam coi đảm bảo cao cho trình phát tội phạm để người phạm tội tiếp tục thực hành vi phạm tội trốn tránh, cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Ở đây, vấn đề đặt việc thực biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa mang yếu tố nhạy cảm liên quan đến quyền, lợi ích công dân, quyền bất khả xâm phạm thân thể, chỗ ở, bí mật đời Trong thực tiễn áp dụng pháp luật bộc lộ số hạn chế định, hậu dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, vi phạm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, xâm phạm đến quyền công dân Vì việc nắm vững quy định Chương V Chương XXXII "về thủ tục tố tụng người chưa thành niên" BLTTHS năm 2003 yếu tố quan trọng, cần thiết để Điều tra viên vận dụng tốt vào thực tiễn hoạt động nghiệp vụ, tránh sai sót đáng tiếc xảy góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm người chưa thành niên thực Trong năm qua lý luận áp dụng biện pháp ngăn chặn điều tra vụ án hình người chưa thành niên gây chưa quan tâm nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu đánh giá địa bàn cụ thể thành phố Nội, việc nghiên cứu quy định pháp luật hình Việt Nam hành áp dụng biện pháp ngăn chăn người chưa thành niên phạm tội thực tiễn áp dụng để làm sáng tỏ mặt khoa học đưa giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu việc áp dụng quy định ý nghĩa lý luận, thực tiễn pháp lý quan trọng Do vậy, việc chọn đề tài "Áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn thành phố Nội" làm luận văn thạc sĩ cần thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Những năm gần đây, vấn đề áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tiếp cận nhiều góc độ khác - Nhóm giáo trình, tập giảng: + Giáo trình “Chiến thuật điều tra hình sự” Học viện cảnh sát nhân dân, năm 2013 + Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Trường Đại học Luật Nội - Nhóm đề tài khoa học sách chuyên khảo như: + "Những điều cần biết bắt người, tạm giữ, tạm giam " pháp luật tác giả Phạm Thanh Bình - Nguyễn Vạn Nguyên, nhà xuất pháp lý năm 1990, + Cuốn "Các biện pháp ngăn chặn luật Tố tụng hình Việt Nam " tác giả Nguyễn Mai Bộ, nhà xuất Công an nhân dân năm 1997 + Chuyên đề Tòa án nhân dân tối cao xây dựnghình Tòa án thân thiện với người chưa thành niên năm 2011… - Nhóm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ: + Luận án tiếntiến sĩ Đỗ Thị Phượng “Thủ tục tố tụng người chưa thành niên phạm tội” bảo vệ Đại học Luật Nội năm 2007 + Luận văn thạc sĩ “Áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Tây Cơ quan cảnh sát điều tra” Nguyễn Văn Hoàng, bảo vệ năm 2008 Học viện cảnh sát nhân dân - Nhóm viết khoa học: + Tác giả Lê Cảm Đỗ Thị Phượng với viết “Tư pháp hình người chưa thành niên: khía cạnh pháphình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học so sánh luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 20 năm 2004 Ngoài có nhiều viết đăng tạp chí Công an nhân dân, tạp chí Kiểm sát, tạp chí Nhà nước pháp luật tập trung phân tích, đề cập đến khó khăn, vướng mắc, giải pháp việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội địa bàn cụ thể với đặc trưng riêng biệt địa phương Trước tình hình cho thấy, việc nghiên cứu đề tài "Áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn thành phố Nội" giai đoạn cần thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn, góp phần đảm bảo thực pháp luật lĩnh vực địa bàn thành phố Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Từ việc nghiên cứu lý luận thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn thành phố Nội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, đề tài kết đạt được, hạn chế, thiếu sót nguyên nhân hạn chế thiếu sót, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam địa bàn thành phố Nội * Nhiệm vụ: Để đạt mục đích trên, trình nghiên cứu tác giả tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Làm rõ nhận thức chung biện pháp ngăn chặn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình theo quy định BLTTHS Việt Nam giai đoạn - Khảo sát, đánh giá thực trạng quy định pháp luật việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình quan tiến hành tố tụng địa bàn thành phố Nội từ năm 2012 đến năm 2016 - Đánh giá kết việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình quy định BLTTHS sở rút hạn chế, thiếu sót nguyên nhân hạn chế, thiếu sót trình áp dụng luật - Dự báo tình hình người chưa thành niên phạm tội yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn thành phố Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn với người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn thành phố Nội * Phạm vi nghiên cứu trốn, điều kiện để thực tội phạm đồng thời tạo điều kiện cho việc điều tra truy tố, xét xử thi hành án - Trường hợp bắt người phạm tội tang: BLTTHS quy định việc bắt người phạm tội tang bị truy nã luật thể tưởng khuyến khích, động viên quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp thực tế quần chúng nhân dân người trực tiếp phát hiện, bắt giữ tội phạm chiếm tỷ lệ cao Thực tế người dân tham gia bắt người phạm tội tang bị đối tượng chống lại tức giận người dân gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng người bị bắt Trường hợp người tham gia vào việc bắt phải chịu trách nhiệm hình Do để tiếp tục trì khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nên phải có thêm quy định điều 82 BLTTHS là: "Người tham gia vào việc bắt không gây thiệt hại vượt giới hạn cần thiết cho người bị bắt" Một vấn đề đặt xuất dấu hiệu quy định BLTTHS thì: "Bất kì người có quyền bắt tước khí người bị bắt" Việc bắt người phạm tội tang mang tính cấp bách, chậm trễ mà phải bắt điều kiện, thời gian để xác minh nhân thân, độ tuổi người bị bắt, điều dẫn tới vi phạm quy định Điều 303 BLTTHS - Đối với quy định việc bắt người trường hợp khẩn cấp: có nhiều ý kiến xung quanh chế định này, thực tiễn áp dụng góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, công, trấn áp kịp thời, không để sót lọt tội phạm Song năm qua việc thực chế định tồn bộc lộ nhiều sai sót bắt oan, sai, bắt người không đáng bắt, lạm dụng việc bắt khẩn cấp dẫn đến vi phạm quyền, lợi ích công dân làm ảnh hưởng đến uy tín quan thực thi pháp luật Thực tế có ý kiến đề nghị bỏ chế định 70 hay vấp phải sai sót đồng thời cho chế định không phù hợp với tính chất công khai tố tụng hình * Đối với chế định tạm giữ Trong vấn đề này, hoạt động đơn vị sở Công an huyện, thành phố vừa có chức Cơ quan điều tra vừa có chức quản lý hành nên chủ thể vừa có định tạm giữ tố tụng hình vừa có định tạm giữ hành Vấn đề dễ bị lẫn lộn thiếu phân định cụ thể nên dễ dẫn đến việc tạm giữ hạn Vì vậy, cần có quy định cụ thể cấp phải có nhà tạm giữ riêng, quy định rõ phòng tạm giữ người vi phạm hành với nhà tạm giữ tố tụng hình Theo quy định BLTTHS thời hạn tạm giữ tối đa ngày Trong khoảng thời gian này, quan định tạm giữ phải xác minh làm rõ vấn đề có liên quan để định biện pháp So với quy định việc bắt người có định truy nã tạm giữ họ xem thời hạn chưa hợp lý, thông thường người bị truy nã thường tìm cách trốn xa khỏi địa phương Đến đơn vị địa phương khác bắt họ phải tạm giữ thông báo cho quan định truy nã để biết đến nhận, song lý khác ngày quan chưa đến nhận việc tạm giữ coi vi phạm quy định tạm giữ * Đối với chế định tạm giam Việc áp dụng biện tạm giam người có hành vi phạm tội thuộc lứa tuổi cần thiết để kịp thời ngăn chặn tội phạm Nhiều người thuộc lứa tuổi từ 14 đến 16 phạm tội nghiêm trọng cố ý theo quy định Điều 303 BLTTHS không tạm giam mà phải để ngoại để điều tra Quy định tạo điều kiện cho người cản trở điều tra, che giấu tội phạm, tiêu huỷ vật chứng vụ án Do vậy, người bị can vụ án, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ trốn bị bắt theo định truy nã áp dụng biện pháp ngăn chặn khác cho bảo lĩnh, cấm khỏi nơi cư trú lại tiếp tục 71 phạm tội cố ý gây cản trở cho việc điều tra, truy tố, xét xử bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam * Đối với chế định cấm khỏi nơi cư trú Khoản Điều 91 BLTTHS năm 2003 quy định điều kiện bị can, bị cáo áp dụng biện pháp ngăn chặnnơi cư trú rõ ràng nhằm đảm bảo có quản lí quyền địa phương Trường hợp bị can, bị cáo có ý định bỏ trốn quyền địa phương nơi người cư trú khó quản lí ngăn chặn được, cần phải lưu ý thêm điều kiện nhân thân bị can, bị cáo Vì lẽ đó, cần phải quy định cụ thể điều kiện nhân thân bị can tính chất mức độ hành vi phạm tội bị can, bị cáo để định áp dụng biện pháp ngăn chặn Trong trường hợp người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bị can, bị cáo vi phạm lệnh cấm khỏi nơi cư trú, điều luật quy định chung chung bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác Như tạo tùy tiền cho người có thẩm quyền áp dụng * Đối với chế định bảo lĩnh đặt tiền tài sản để đảm bảo Về nguyên tắc hoạt động tố tụng hình sự khách quan, vô tư, biện pháp bảo lĩnh lại cho phép quan, tổ chức cá nhân lợi ích đứng bảo lĩnh cho bị can, bị cáo Thực chất biện pháp tạo điều kiện cho cá nhân, cho tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động tố tụng mà trực tiếp việc cảm hóa, giáo dục người có hành vi phạm tội Do vậy, người đứng bảo lĩnh phải người có đủ phẩm chất trị, đạo đức, đủ khả quản lý, giáo dục bị can, bị cáo nhằm để tránh tình trạng vi phạm nghĩa vụ cam kết Tuy quy định điều luật không đề cập đến trách nhiệm họ có vi phạm xảy Theo quan điểm tác giả để hoàn thiện chế định nên quy định gắn trách nhiệm người đứng bảo lĩnh cho bị can, bị cáo điều luật Cụ thể, người bảo lĩnh phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất có vi phạm nghĩa vụ cam kết, phải trả toàn khoản tiền cho việc truy bắt 72 người bảo lĩnh bỏ trốn Quá trình nhận bảo lĩnh phải đặt số tiền để bảo đảm trách nhiệm vật chất họ có vi phạm nghĩa vụ cam đoan số tiền bị xung vào công quỹ Nhà nước 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn thành phố Nội 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội Hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn kết việc kết hợp hệ thống pháp luật hoàn thiện với việc vận dụng quy phạm thực tiễn áp dụng Đây hai mặt vấn đề, chưa hoàn chỉnh pháp luật hay phân công, bố trí cán không hợp lý quan THTT nguyên nhân dẫn đến hạn chế thực tiễn áp dụng Vì vậy, song song với việc hoàn thiện hệ thống hệ thống pháp luật cần phải giải tốt vấn đề nâng cao trình độ, kỹ đội ngũ cán có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên Không ngừng nâng cao trình độ pháp luật đội ngũ cán có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên thông qua hình thức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn… với nội dung thiết thực, bổ ích gắn với yêu cầu thực tiễn Đặc biệt ý đến việc bồi dưỡng tri thức pháp luật có liên quan đến việc áp dụng biện pháp ngăn chặn TTHS nhằm hạn chế đến mức thấp tiến tới loại bỏ tình trạng vi phạm quy định pháp luật Trong phạm vi toàn quốc, cần thiết phải có phối hợp Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để có kế hoạch bồi dưỡng cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán kiến thức, kỹ áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên Cơ quan điều tra quan trực tiếp áp dụng biện pháp ngăn chặn 73 người chưa thành niên phạm tội Vì vậy, phải tăng cường số lượng điều tra viên, nâng cao chất lượng công tác đội ngũ điều tra viên quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh cấp huyện Bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán điều tra, trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao tỷ lệ có trình độ đại học đội ngũ điều tra viên Tăng cường công tác kiểm tra đội ngũ điều tra viên, kiên xử lý lọc người có sai phạm thoái hóa biến chất Đối với Viện kiểm sát nhân dân, để nâng cao chất lượng hoạt động thực quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án người chưa thành niên phạm tội, cần lựa chọn kiểm sát viên có lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, nghiệp vụ chắn hiểu biết tâm lý học khoa học giáo dục người chưa thành niên để giải vụ án hình liên quan đến người chưa thành niên phạm tội Đối với Tòa án, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân cần đào tạo bồi dưỡng để nâng cao lực Thẩm phán Hội thẩm cách chuyên nghiệp nghiệp vụ xét xử có kiến thức tâm lý học khoa học giáo dục người chưa thành niên hoạt động xét xử Các quan THTT cần đầu thời gian, kinh phí cho hoạt động tổng kết thực tiễn nhằm hướng tới việc bảo đảm pháp chế hoạt động tố tụng nói chung hoạt động tố tụng vụ án người chưa thành niên phạm tội nói riêng Thường xuyên báo cáo, tổng kết thực tiễn hoạt động bắt, tạm giam, tạm giữ người chưa thành niên hoạt động tố tụng có ảnh hưởng tới quyền trẻ em, người chưa thành niên 3.2.2 Giải pháp nâng cao vai trò người bào chữa đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp người chưa thành niên áp dụng biện pháp ngăn chặn Theo Luật TTHS, quan THTT có nghĩa vụ yêu cầu luật bào chữa cho bị can, bị cáo người chưa thành niên số giai đoạn tố tụng Nghĩa người chưa thành niên bị khởi tố hình dù bị can 74 gia đình không mời luật người bào chữa khác, quan THTT phải yêu cầu đoàn luật cử luật bào chữa cho bị can Nếu không yêu cầu, bị coi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Bào chữa cho người chưa thành niên phạm tội nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi người bào chữa việc am hiểu pháp luật cách chặt chẽ phải có kiến thức tâm lý, kiến thức xã hội kinh nghiệm sống Kể từ cấp giấy chứng nhận bào chữa, luật tham dự vào buổi lấy lời khai người chưa thành niên bị tạm giữ (hay ngoại), tham dự vào hoạt động hỏi bị can, đối chất bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, thực nghiệm điều tra, trao đổi đề xuất với quan THTT Khi tham gia vào hoạt động trên, luật sư, người bào chữa tìm chứng có lợi cho người chưa thành niên phạm tội, mà theo dõi, kiểm tra hành vi, hoạt động quan THTT Nếu phát thấy có vi phạm pháp luật, luật sư, người bào chữa có yêu cầu, kiến nghị, đề xuất kịp thời để bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, hạn chế oan sai từ đầu Lời bào chữa luật quan trọng, đánh giá hành vi mà bị cáo gây ra, đồng thời thể quan điểm Luật việc đề nghị xử lý, giải vụ án Trong năm qua, có nhiều luật sư, người bào chữa làm tốt vai trò khuôn khổ pháp luật quy định Tuy nhiên, nhiều luật sư, người bào chữa chưa có đủ lập luận, luận bào chữa chưa thuyết phục, chưa đưa để bác bỏ quan điểm người THTT Hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân: thứ nhất, trình độ luật sư, người bào chữa nhiều hạn chế, nhiều luật có kinh nghiệm thực tiễnchưa có trình độ chuyên môn nghề nghiệp; thứ hai, quy định pháp luật chưa thực chặt chẽ, việc quy định cho người bào chữa tham gia tố tụng từngười bị tạm giữ, lấy lời khai bị can người chưa thành niên phạm tội phải có đại diện hợp 75 pháp họ tham dự; thủ tục để người bào chữa tham gia gặp nhiều trở ngại phía Cơ quan điều tra gây ra…; thứ ba, nhận thức pháp luật số người THTT mở rộng tranh tụng không đầy đủ Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn tham gia tranh tụng luật sư, thấy số quy định pháp luật vận dụng vào thực tiễn có bất cập, chưa phù hợp khó thực thực tế Muốn phát huy vai trò luật sư, người bào chữa việc thực thi biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội đòi hỏi phải có sửa đổi, bổ sung kịp thời số quy định BLTTHS hành Bên cạnh đó, tăng cường đội ngũ luật số lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học hỏi cập nhật kiến thức pháp luật thường xuyên Ngoài ra, quan THTT tạo điều kiện để luật sư, người bào chữa tiếp cận vụ án từ đầu, góp phần bảo vệ tốt quyền lợi người chưa thành niên 3.2.3 Giải pháp tăng cường công tác tra, đạo áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội Thực tốt công tác kiểm tra định kỳ đột xuất với hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn TTHS ngành, lực lượng, đơn vị có thẩm quyền Thường xuyên kiểm sát trình tự, thủ tục tố tụng, pháp luật hồ sơ bị tạm giữ, tạm giam để phát vi phạm, thiếu sót, thông qua kịp thời ban hành văn kiến nghị yêu cầu quan THTT, trại giam nhà tạm giữ rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời Tăng cường kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam đối tượng với trường hợp cụ thể Trước phê chuẩn lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam Viện trưởng Viện kiểm sát phải giao cho kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, xem xét nghiên cứu đề xuất đối chiếu với pháp luật, Viện trưởng Viện kiểm sát định phê chuẩn không phê chuẩn Chú trọng mức đến việc giải đơn thư khiếu nại tố cáo sai phạm quan chức việc áp dụng biện pháp ngăn chặn 76 để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức công dân Phải coi việc tiếp nhận giải khiếu nại tố cáo công dân vấn đề biện pháp khắc phục nhược điểm việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội, phát hành vi vi phạm pháp luật quan có thẩm quyền việc áp dụng biện pháp ngăn chặn 3.2.4 Giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật biện pháp ngăn chặn thông qua phương tiện thông tin đại chúng Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật biện pháp ngăn chặn hoạt động truyền đạt, giải thích rộng rãi đến tầng lớp dân cư, lứa tuổi để người biết quy định pháp luật, vận động họ tuân thủ pháp luật cách tự giác Vì vậy, coi biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật biện pháp ngăn chặn nói riêng biện pháp thường xuyên Có ý nghĩa định việc nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn Để thực tốt công tác tuyên truyền này, phương tiện thông tin đại chúng công cụ hữu hiệu Vì báo chí, đài phát thanh, truyền hình tiếng nói Đảng, Nhà nước nhân dân Nó có vai trò ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống xã hội Đội ngũ phóng viên báo, đài người có kinh nghiệm thực tế, sâu, sát vấn đề Qua đó, họ phát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội vụ án có không? Thông qua báo đưa tin, họ giúp quan THTT xem xét, điều chỉnh định, kể định không pháp luật Tiếng nói báo chí, phát thanh, truyền hình tạo nên dư luận xã hội, góp phần ảnh hưởng công đấu tranh phòng, chống tội phạm Muốn nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật báo chí, đài phát thanh, truyền hình nên có chuyên mục phổ biến pháp luật, có nội dung tuyên truyền việc áp dụng biện 77 pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội; cần phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho phóng viên, biên tập viên chuyên mục phổ biến pháp luật báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương Khi nhân dân hiểu biết pháp luật giám sát việc làm quan bảo vệ pháp luật đồng thời hạn chế tình thực tế xảy bắt người phạm tội tang, tránh có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người bị bắt Kết luận chương Qua nghiên cứu chương luận văn với tên gọi “Hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình sự” rút kết luận sau: Một là, việc hoàn thiện pháp luật phải dựa sở khó khăn, vướng mắc thực tiễn áp dụng pháp luật Qua nghiên cứu xin đề xuất số giải pháp đề mục 3.1 luận văn, giải pháp bao gồm hoàn thiện BLTTHS năm 2003 giải pháp hướng dẫn áp dụng pháp luật Hai là, giải pháp tăng cường hiệu áp dụng cho thấy, cần thiết phải nâng cao hiệu áp dụng quy định này, cần phải tăng cường đạo điều hành quan pháp cấp trên, tăng cường quan hệ phối hợp công tác quan pháp, tăng cường sở vật chất trang thiết bị cho hoạt động điều tra tội phạm người chưa thành niên 78 KẾT LUẬN Các biện pháp ngăn chặn phận hợp thành quan trọng hệ thống biện pháp cưỡng chế TTHS, công cụ phương tiện hữu hiệu để quan THTT hình áp dụng điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội địa bàn thành phố Nội vừa qua tuân thủ đầy đủ quy định BLTTHS năm 2003, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống ngăn chặn tội phạm Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt được, trình áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội bộc lộ số tồn thiếu sót, ảnh hưởng đến trình tố tụng, đến quyền lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, đến uy tín quan tố tụng Những tồn nhiều nguyên nhân, song chủ yếu nhận thức người THTT Trước yêu cầu đổi toàn diện đất nước nói chung diễn biến phức tạp tình hình tội phạm địa bàn thành phố Nội nói riêng, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật nghiệp vụ người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, để khắc phục nguyên nhân, tồn trình áp dụng Đồng thời tìm hạn chế, thiếu sót để kiến nghị hoàn thiện pháp luật nâng cao thực tiễn hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn Luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn Nội, vướng mắc, hạn chế trình áp dụng biện pháp năm gần nguyên nhân Trên sở đó, cố gắng đưa số giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật TTHS biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội hoàn thiện pháp luật; nâng cao chất lượng kỹ thực tiễn áp dụng đội ngũ cán có thẩm quyền THTT; phát huy vai trò người bào chữa, luật hoạt động bảo vệ người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn số giải pháp khác 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ đạo thi hành Bộ luật hình (2000), Tài liệu Tập huấn chuyên sâu Bộ luật hình năm 1999, Nhà in Bộ Công an, Nội Ngọc Bình (1997), Những điều cần biết quyền trẻ em, Nxb Chính trị quốc gia, Nội Ngọc Bình (1997), pháp người chưa thành niên quyền trẻ em, Nxb Chính trị quốc gia, Nội Nguyễn Mai Bộ (1997), Những biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Nội Bộ Công an (1998), Chỉ thị số 11/1998/CTBCA(V11) ngày 5/8/1998 tăng cường đạo công tác bắt, tạm giữ, tạm giam thi hành án phạt tình hình mới, Nội Bộ Công an (1998), Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Nội Bộ Công an (2000), Từ điển Nghiệp vụ Công an nhân dân, Nxb Công an nhân dân, Nội Bộ pháp (1997), Các tội phạm tham nhũng, ma túy tội phạm tình dục người chưa thành niên, Nội Bộ pháp - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao (2013), Thông liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BTCVKSNDTC-TANDTC ngày 11/11/2013 hướng dẫn đặt tiền tài sản để đảm bảo theo quy định Điều 93 BLTTHS, Nội 10 Lê Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung Luật hình sự, tập III, Nxb Công an nhân dân, Nội 11 Lê Cảm (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Nội, Nội (Tái lần thứ - 2003) 12 Các luật An Nam (1992), Nhà xuất Đông Dương, Nội 13 Lê Văn Cảm (Chủ biên) (2005), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Nội, Nội 14 Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt 80 Nam, Nxb Đại học Quốc gia Nội, Nội 15 Chính phủ (1998), Nghị số 09/1998/NQ-CP tăng cường công tác phòng chống tội phạm tình hình mới, Nội 16 Chính phủ (1998), Nghị số 89/1998/NQ-CP ngày 7/11/1998 ban hành quy chế tạm giữ, tạm giam, Nội 17 Đỗ Bá Cở (2000), Hoạt động lực công an nhân dân phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội tình hình nay, Nxb Công an nhân dân, Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp thời gian tới, Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Nội.ư 22 Nguyễn Văn Điệp (2005),Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giamtrong tố tụng hình Việt Nam Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Nội, Nội 23 Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên) (2001), Trách nhiệm hình hình phạt, Nxb Công an nhân dân, Nội 24 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn (1999), "Thuật ngữ Luật hình sự", Trong sách: Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Nội 25 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển Pháp luật hình sự, Nxb pháp, Nội 26 Học viện Cảnh sát nhân dân (2002), Giáo trình Một số vấn đề tâm lý học nghiệp vụ, tập 1, Nội 27 Học viện Cảnh sát nhân dân (2002), Giáo trình Một số vấn đề tâm lý học nghiệp vụ, tập 2, Nội 81 28 Học viện Cảnh sát nhân dân (2005), Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nội 29 Hội đồng trưởng (1992), Nghị 149/HĐBTTTHS ngày 5/5/1992 chế độ tạm giữ, tạm giam, Nội 30 Trần Minh Hưởng (2007), Tìm hiểu hình phạt biện pháp pháp luật hình Việt Nam, Nxb Lao động, Nội 31 Đức Khiêu (Chủ biên) (1998), Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội, Nxb Pháp lý, Nội 32 Hoàng Thế Liên (1996), Bảo vệ quyền trẻ em pháp luật Việt Nam, Nxb Giáo dục, Nội 33 Liên hợp quốc (1989), Công ước quyền trẻ em 34 Uông Chu Lưu (Chủ biên) (2001), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (Phần chung), tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 35 Nguyễn Vạn Nguyên (1995), Các biện pháp ngăn chặn vấn đề nâng cao hiệu chúng, Nxb Công an nhân dân, Nội 36 Trần Đình Nhã (1996), Nguyên nhân, điều kiện, tình trạng người chưa thành niên phạm tội số biện pháp phòng ngừa, bảo vệ quyền trẻ em pháp luật Việt Nam, Nxb Giáo dục, Nội 37 Những văn Nhà nước an ninh trật tự (1988), Nxb Chính trị Quốc gia, Nội 38 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Nội 39 Quốc hội (1988), BLTTHS, Nội 40 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Nội 41 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Nội 42 Quốc hội (2000), Luật hôn nhân gia đình, Nội 43 Quốc hội (2003), BLTTHS, Nội 44 Quốc hội (2004), Luật bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, Nội 45 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Nội 46 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Nội 47 Quốc hội (2012), Bộ luật lao động, Nội 48 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Nội 49 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Nội 82 50 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Nội 51 Nguyễn Sơn (2002), Các hình phạt Luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước Pháp luật, Nội 52 Hoàng Thị Sơn, Bùi Kiên Điện (1999), Những nguyên tắc Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Nội 53 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1994), Những vấn đề lý luận việc đổi pháp luật hình giai đoạn nay, Nxb Công an nhân dân, Nội 54 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1994), Tội phạm học, luật hình luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 55 Đào Trí Úc (2000), Luật hình Việt Nam (Quyển I - Những vấn đề chung), Nxb Khoa học xã hội, Nội 56 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb pháp, Nội 57 Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ pháp - Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2011), Thông liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành số qui định BLTTHS người tham gia tố tụng người chưa thành niên, Nội 58 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Tài liệu tập huấn Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nội 59 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội (2012), Báo cáo công tác năm 2012 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội, Nội 60 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội (2013), Báo cáo công tác năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội, Nội 61 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội (2014), Báo cáo công tác năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội, Nội 62 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội (2015), Báo cáo công tác năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội, Nội 63 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội (2016), Báo cáo công tác năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội, Nội 64 Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý (1995), Hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 83 65 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Nội 66 Trịnh Tiến Việt, Nguyễn Thanh Hải (2010), Tội gây rối trật tự công cộng luật hình Việt Nam,(Sách chuyên khảo), Nxb Công an nhân dân, Nội 67 Võ Khánh Vinh (1994), Tội phạm học, Luật hình tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 68 Võ Khánh Vinh (1994), Nguyên tắc công luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Nội 69 Võ Khánh Vinh (2003), Lợi ích xã hội pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Nội 70 Trương Quang Vinh (2002), "Chương 12 - Trách nhiệm hình hình phạt" Trong sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Nội 71 Vụ pháp chế - Bộ công an (1998), Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến bắt người, tạm giữ, tạm giam thi hành án phát tử hình, Nội 72 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Nội 73 Nguyễn Xuân Yêm (2004), Thanh thiếu niên phạm tội - trách nhiệm gia đình, nhà trường xã hội, Nxb Công an nhân dân, Nội 84 ... khỏi nim bt, tm gi, tm giam, thay i biện pháp ngăn chặn, bo lnh, t tin hoc ti sn cú giỏ tr ln nh sau: Khỏi nim biện pháp ngăn chặn bt: 16 Bt l biện pháp ngăn chặn c quy nh BLTTHS ngi cú thm quyn... iu tra, truy t, xột x v thi hnh ỏn Theo quy nh ca BLTTHS, biện pháp ngăn chặn bt gm: bt b can tm giam; bt ngi trng hp khn cp, bt qu tang; bt truy Khỏi nim biện pháp ngăn chặn tm gi: Tm gi l biện. .. chn h gõy khú khn cho vic iu tra v x lý ti phm c chớnh xỏc v kp thi Khỏi nim biện pháp ngăn chặn tm giam: Tm giam l bin phỏp ngn chn nghiờm khc nht cỏc biện pháp ngăn chặn quy nh t tng hỡnh s nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hà nội , Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hà nội , Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn