Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)

111 419 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2017, 20:31

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THNH NAM HOạT ĐộNG KIểM SáT THU THậP, ĐáNH GIá CHứNG Cứ TRONG GIAI ĐOạN ĐIềU TRA Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên) LUT VN THC S LUT HC H NI - 2017 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THNH NAM HOạT ĐộNG KIểM SáT THU THậP, ĐáNH GIá CHứNG Cứ TRONG GIAI ĐOạN ĐIềU TRA Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên) Chuyờn ngnh: Lut Hỡnh s v T tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUT VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRN VN LUYN H NI - 2017 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Thnh Nam MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: Lí LUN CHUNG V HOT ễNG KIM ST THU THP, NH GI CHNG C TRONG GIAI ON IU TRA V N HèNH S 10 1.1 Khỏi nim hot ng thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 10 1.1.1 Khỏi nim giai on iu tra v ỏn hỡnh s 10 1.1.2 Khỏi nim thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra VAHS 12 1.1.3 Khỏi nim hot ng thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 16 1.2 Ni dung, nguyờn tc, bin phỏp thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra VAHS 17 1.2.1 Ni dung thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 17 1.2.2 Nguyờn tc thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 18 1.2.3 Bin phỏp thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 21 1.3 Kim sỏt thu thp, ỏnh giỏ chng giai on iu tra v ỏn hỡnh s 21 1.3.1 Khỏi nim kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 21 1.3.2 Ni dung, bin phỏp hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 25 1.4 C s phỏp lý v hot ng kim sỏt thu thp, ỏnh giỏ chng giai on iu tra v ỏn hỡnh s 26 1.4.1 Chc nng ca Vin kim sỏt nhõn dõn c quy nh Lut t chc VKSND 26 1.4.2 Chc nng ca Vin kim sỏt nhõn dõn c quy nh phỏp lut t tng hỡnh s 27 1.4.3 Chc nng ca Vin kim sỏt nhõn dõn c quy nh phỏp lnh v t chc C quan iu tra hỡnh s 28 1.4.4 Mc ớch ca hot ng kim sỏt iu tra vic thu thp, ỏnh giỏ v s dng chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s: 28 1.5 Ni dung v mi quan h gia VKS v CQT hot ng kim sỏt iu tra, thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 29 Kt lun chng 33 Chng 2: QUY NH CA PHP LUT V HOT NG KIM ST THU THP, NH GI CHNG C TRONG GIAI ON IU TRA V N HèNH S T THC TIN TI TNH THI NGUYấN 34 2.1 Qui nh ca phỏp lut v hot ng kim sỏt thu thp, ỏnh giỏ v chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 34 2.1.1 Quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v hot ng kim sỏt thu thp chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 34 2.1.2 Quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v hot ng kim sỏt ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 52 2.2 Thc trng cụng tỏc hot ng kim sỏt thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s ti Thỏi Nguyờn 59 2.2.1 c im t nhiờn, kinh t- xó hi ca tnh Thỏi Nguyờn liờn quan n hot ng iu tra, truy t ti phm 59 2.2.2 Kt qu hot ng kim sỏt tip nhn t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t ca CQT 61 2.2.3 Kim sỏt khỏm nghim hin trng, khỏm nghim t thi 62 2.2.4 Kim sỏt vic thu thp vt chng giai on iu tra 65 2.2.5 Kim sỏt vic ly li khai ca ngi b bt, ngi b tm gi, b can, ngi lm chng, ngi b hi, nguyờn n dõn s, b n dõn s, ngi quyn li, ngha v liờn quan n v ỏn 68 2.2.6 Kim sỏt hot ng khỏm xột 70 2.2.7 Kim sỏt vic trng cu giỏm nh v kt lun giỏm nh 71 2.2.8 Kim sỏt cỏc hot ng iu tra v lp biờn bn v hot ng iu tra 73 2.3 Cụng tỏc phi hp gia VKS v CQT thc hin kim sỏt thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra ca Thỏi Nguyờn 74 2.4 Thc trng i ng cỏn b ca ngnh Kim sỏt tnh Thỏi Nguyờn thc hin kim sỏt thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra 75 2.5 Nhn xột ỏnh giỏ 76 2.5.1 Nhng u im chớnh 76 2.5.2 Nhng hn ch, vng mc hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c 76 2.5.3 Nhng nguyờn nhõn khỏch quan 79 2.5.4 Nhng nguyờn nhõn ch quan 81 Kt lun chng 84 Chng 3: HON THIN PHP LUT V GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG KIM ST VIC THU THP, NH GI CHNG C TRONG GIAI ON IU TRA V N HèNH S 85 3.1 Hon thin quy nh phỏp lut v hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 85 3.2 Gii phỏp nõng cao hiu qu v hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ v s dng chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 89 3.2.1 Gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 89 3.2.2 Tng cng s lónh o ca ng i vi hot ng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ti VKS tnh Thỏi Nguyờn 97 Kt lun chng 98 KT LUN 99 DANH MC TI LIU THAM KHO 101 DANH MC CC T VIT TT BLDS: B lut dõn s BLHS: B lut hỡnh s BLTTHS: B lut t tng hỡnh s CQT: C quan iu tra CQTHTT: C quan tin hnh t tng TV: iu tra viờn KST: Kim sỏt iu tra TTHS: T tng hỡnh s VAHS: V ỏn hỡnh s VKS: Vin kim sỏt VKSND: Vin kim sỏt nhõn dõn XHCN: Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti T tng hỡnh s l mt quy trỡnh, th tc cht ch m Nh nc quy nh cỏc c quan thm quyn tin hnh phỏt hin, iu tra, truy t, xột x ti phm T tng hỡnh s nhiu giai on bao gm: giai on t, iu tra, truy t v xột x v ỏn hỡnh s, ú giai on iu tra l giai on c bit quan trng, giai on ny CQT phi dng li bc tranh ton cnh v v ỏn ó xy quỏ kh trờn c s thu thp, kim tra ỏnh giỏ v s dng chng c v ỏn Vic dng li v ỏn qua ti liu nu c thu thp ỳng n, xỏc thc v cn c, hp phỏp s a ng li x lý v ỏn ỳng n, khỏch quan, ton din, ỳng ngi ỳng ti, khụng b lt ti phm hoc ngc li nu hot ng thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra sai lm, thiu sút s a kt lun sai lm, lm oan ngi vụ ti, b lt ti phm, gõy mt lũng tin vo cụng lý iu tra v ỏn l hot ng CQT (thụng qua iu tra viờn) trc tip tin hnh TV (TV) cng l ngi sm tip cn thụng tin v ti phm, c quan sỏt hu qu ti phm gõy thụng qua hot ng khỏm nghim hin trng, t thi, xem xột du vt trờn thõn th ngi nờn phn no b nh hng n tõm lý, ch quan thu thp, ỏnh giỏ v s dng chng c, d dn n núng vi, ch quan, d sai lm Vỡ th, BLTTHS quy nh vai trũ ca Vin kim sỏt nhõn dõn (VKS) m c th l kim sỏt viờn (KSV) c giao kim sỏt iu tra trỏch nhim kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng iu tra v ỏn ca CQT v TV bo m cho hot ng iu tra kp thi khỏch quan, cn c v ỳng phỏp lut Hot ng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut TTHS l mt hot ng thc hin chc nng ca VKS c Hin phỏp v BLTTHS quy nh Hot ng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut TTHS phm vi rt rng tớnh t tip nhn tin bỏo v ti phm n gii quyt xong v ỏn, ú hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra l mt phn ca hot ng thc hin chc nng Theo quy nh ti cỏc iu 20 v iu 166 BLTTHS nm 2015 thỡ hot ng ny nhim v: m bo s tuõn th phỏp lut sut quỏ trỡnh iu tra v ỏn; m bo mi hnh vi phm ti phi c phỏt hin, x lý kp thi, khụng lt ti phm v lm oan ngi vụ ti Hot ng iu tra ca CQT v TV quỏ trỡnh iu tra v ỏn hỡnh s, theo quy nh ca B lut t tng hỡnh s tựy theo tớnh cht v mc m tin hnh cỏc hot ng phự hp, nhỡn chung cỏc hot ng iu tra rt a dng v phong phỳ; ni dung ca cỏc hot ng c th phi c tin hnh theo trỡnh t, th tc lut nh nhm chng minh ti phm v ngi thc hin hnh vi phm ti ú l nhng hot ng thu thp vt chng, khỏm nghim hin trng, khỏm nghim t thi, ly li khai ngi bit s vic phm ti, ngi lm chng, ngi b hi, nguyờn n dõn s, b n dõn s, ngi quyn v ngha v liờn quan n v ỏn, hi cung b can, i cht, nhn dng, thc nghim iu tra, trng cu giỏm nh v giỏm nh nhng quy nh trờn c tin hnh ỳng trỡnh t, th tc theo quy nh ca BLTTHS, VKS thm quyn v trỏch nhim kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hnh vi v quyt nh ca CQT, quyn yờu cu CQT phi thc hin cỏc yờu cu iu tra chng minh ti phm v ngi phm ti ú l chc nng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng thu thp, ỏnh giỏ chng c v ỏn hỡnh s giai on iu tra Theo qui nh ca BLTTHS v Phỏp lnh t chc iu tra hỡnh s l Lut t chc hot ng ca CQT hỡnh s nm 2015, hot ng thu thp ỏnh giỏ chng c giai on iu tra ch yu thuc v trỏch nhim ca - Ban hnh bn quy nh tớnh phỏp lý ca cỏc chng c thu thp trỏi phỏp lut, cha bo m quy inh ca phỏp lut loi b h s v ỏn - Ban hnh bn hng dn trỡnh t th tc gii quyt tranh chp v chng c quỏ trỡnh iu tra v ỏn m cỏc chng c ny l c s CQT ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn nh bt, tm gi, tm giam; khỏm xột, thu gi vt chng, ti sn 3.2 Gii phỏp nõng cao hiu qu v hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ v s dng chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 3.2.1 Gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s Trong giai on tip nhn, x lý tin bỏo ti phm v kin ngh t: Giai on t v ỏn l giai on c lp vi giai on iu tra v ỏn, nhiờn kt qu ca giai on t l hot ng tip nhn, x lý tin bỏo ti phm v kin ngh t li tỏc ng rt ln n hot ng iu tra, thu thp v ỏnh giỏ chng c giai on iu tra Vỡ vy, cn trung cỏc bin phỏp sau nõng cao cht lng cụng tỏc tip nhn tin bỏo phc v cụng tỏc thu thp chng c giai on iu tra: Mt l, i vi tin bỏo, t giỏc ti phm KSV phi kp thi phõn loi tin bỏo quyt nh cựng CQT th lý hay khụng th lý; Khi thu thp chng c bỏm sỏt t u cỏc hot ng iu tra ban u bo m mi hot ng l cn c v ỳng phỏp lut, nhanh chúng t v ỏn Hai l, i vi hot ng tham gia giỏm sỏt nh khỏm nghim t thi hin trng, phi nõng cao trỏch nhim thc hnh nhim v, gúp phn ch o vic thu thp, ỏnh giỏ chng c, khụng phi ch l ngi chng kin, xỏc nhn di vi hot ng ca CQT Ba l, i vi hot ng kim sỏt giỏn tip phi nghiờn cu ti liu phõn loi, xột phờ chun bt khn 89 cp, khỏm xột khn cp, tm gi hỡnh s yờu cu iu tra ngay, khụng ch n khi t v ỏn mi thc hin kim sỏt iu tra Trong giai on iu tra v ỏn hỡnh s: phi trung kim sỏt y , kp thi cỏc hot ng u tra ca CQT theo tinh thn i mi ca BLTTHS 2015 c th cỏc hot ng nh sau: Th nht, Vi hot ng kim sỏt khỏm nghim hin trng, t thi: VKS phi c KSV phi tham gia 100% cỏc trng hp khỏm nghim hin trng, khỏm nghim t thi CQT thc hin vic khỏm nghim Ch ng trao i vi CQT v ni dung v bin phỏp t chc khỏm nghim phự hp Khi khỏm nghim phi lp biờn bn, thc hin ỳng quy trỡnh m BLTTHS quy nh ti iu Trong khỏm nghim hin trng phi chỳ ý yờu cu CQT ỏp dng cỏc bin phỏp iu tra hin i thu thp chng c nh thu thp mu vt phm, bnh phm, lụng, túc, du vt võn tay Khi khỏm nghim t thi phi lm rừ nguyờn nhõn cht, c ch gõy cht, d bỏo cụng c phng tin gõy ỏn truy xột C th vi tng hot ng nh sau: Mt l, Hot ng khỏm nghim hin trng: Khi thc hin chc nng KST cỏc v ỏn hỡnh s, kim sỏt viờn phi hiu rừ c khỏm nghim hin trng v ỏn; kim sỏt khỏm nghim hin trng l bin phỏp thu thp du vt, ngun chng c, chng c trc tip t ú ỏnh giỏ xem xột hnh vi phm ti xy hay khụng Hai l, Tp trung kim sỏt ni dung kim sỏt khỏm nghim hin trng: V ch th ch trỡ v ngi tham gia khỏm nghim; v kim sỏt tớnh hp phỏp v cn c ca hot ng khỏm nghim; Kim sỏt vic thit lp biờn bn ti liu khỏm nghim; Th hi, Hot ng kim sỏt khỏm nghim t thi: Trong mi trng hp phỏt hin ngi cht cha rừ nguyờn nhõn thỡ CQT phi mi kim sỏt viờn ca VKSND cựng cp hoc cp trờn tin hnh giỏm sỏt vic khỏm nghim t thi Kim sỏt viờn tham gia khỏm nghim t thi nhm giỳp cho cụng tỏc khỏm 90 nghim t thi c tuõn theo quy nh ca phỏp lut Khi tin hnh khỏm nghim t thi, kim sỏt viờn cn kim sỏt cỏc ni dung:Thnh phn Hi ng khỏm nghim t thi; Kim sỏt vic chun b phng tin phc v khỏm nghim; Kim sỏt cỏc quyt nh ca CQT liờn quan n vic khỏm nghim t thi; kim tra vic m bo cho quỏ trỡnh khỏm nghim t thi c ỳng lut, phi tuõn th theo quy trỡnh c khỏm nghim Kim sỏt vic hi cung b can:mc ớch ca kim sỏt l bo m vic hi cung b can c m bo khỏch quan, y , ỳng theo quy nh ca phỏp lut; vic hi cung b can phi c tin hnh sau quyt nh t b can; phi m bo cho vic hi cung b can c tin hnh trc tip bng li núi v ghi li bng biờn bn; trc hi cung b can, TV hoc kim sỏt viờn phi c quyt nh t b can, gii thớch quyn v ngha v ca b can, vic gii thớch ny phi c ghi vo cỏc biờn bn hi cung; bo m cho vic hi cung c khỏch quan, khụng c mm cung, bc cung, d cung, nhc hỡnh ly cung Khi kim sỏt vic hi cung b can, kim sỏt viờn phi m bo xut phỏt t yờu cu lm rừ s tht v ỏn, m bo vic hi cung phi tuõn theo cỏc quy nh ca phỏp lut; Kim sỏt viờn kim sỏt cỏc biờn bn hi cung v cỏc ti liu liờn quan Kim sỏt viờn viờn nu phỏt hin cỏc yờu cu ca cuc iu tra cha rừ, cha cn c kt lun hnh vi phm ti thỡ phi yờu cu lm rừ Yờu cu iu tra phi ban hnh vng bn, th hin rừ rng ni dung yờu cu iu tra m khụng nờn ban hnh yờu cu theo kiu Yờu cu TV iu tra rừ nhng ni dung cha rừ v ỏn Cỏc yờu cu iu tra phi da trờn quy nh ca phỏp lut, cn thit v kh nng thc hin c im rt mi ca BLTTHS nm 2015 cn phi c trung kim sỏt l hi cung th b can khụng khai bỏo Im lng thỡ õy phi coi l quyn ca h, khụng c coi l tỡnh tit tng nng ca h, trng 91 hp ny phi khụn khộo tỏc ng tõm lý b can khai bỏo, nu khụng khai bỏo phi tỡm bin phỏp chng minh thay th Mi hot ng iu tra hi cung ca TV ti ni giam, gi v CQT u phi c ghi õm, ghi hỡnh õm Gii phỏp hon thin t chc v hot ng ca CQT v C quan VKS - Ngh quyt 49 - NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó nhn nh T chc b mỏy, chc nng, nhim v, c ch hot ng ca cỏc c quan t phỏp cũn bt hp lý cũn tỡnh trng oan, sai iu tra Trong ú cht lng hot ng kim sỏt thu thp chng c ca VKS phi nhng gii phỏp thớch hp hon thin hn na t chc v hot ng, nõng cao cht lng bt, giam gi, truy t Do ú, phi tip tc thc hin tt chc nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng t phỏp R soỏt, sp xp b mỏy tinh gn, cht lng v hiu qu; VKS tnh cn kin ton, sp xp cỏn b, KSV nghip v chuyờn sõu kinh nghim thc t lm cụng tỏc KST cỏc v ỏn hỡnh s nh phũng KST ỏn kinh t chc v, KST ỏn an ninh ma tuý, KST ỏn hỡnh s v trt t xó hi to tin thỳc y cụng tỏc ny tr thnh khõu mi nhn v t hiu qu cao hn Xut phỏt t yờu cu trờn, m bo cho cụng tỏc KST ỏp ng c yờu cu tỡnh hỡnh mi, cn thc hin cỏc bin phỏp sau: + Cỏc n v VKS cp huyn cũn li cn bỏo cỏo tỡnh hỡnh, d bỏo kh nng th lý gii quyt, nhng khú khn, vng mc v nhng xut, lờn cp trờn sm nhng bin phỏp gii quyt, ỏp ng kp thi + Cp huyn phi c KSV nng lc thc hin cụng tỏc phõn loi, x lý tin bỏo ti phm v ớt nht 50% KSV n v thc hin chc nng KST cỏc v ỏn hỡnh s cp tnh, cn tng cng thờm nhng KSV nng lc chuyờn mụn nghip v gii, kh nng tham mu, ch o nghip v cho VKS cp huyn, thnh ph 92 + i vi VKS cp trờn, cn hỡnh thc, bin phỏp gii thớch vic ADPL y , kp thi nht l gii thớch kp thi cỏc Ngh quyt ca Hi ng thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao nhng quy nh, quy phm phỏp lut mang tớnh tu nghi, chung chung thỡ cn phi c gii thớch mt cỏch c th ỏp dng thng nht ton ngnh Nõng cao cht lng i ng cỏn b, KSV lm cụng tỏc kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó nhn nh i ng cỏn b t phỏp, b tr t phỏp cũn thiu; trỡnh nghip v v bn lnh chớnh tr ca mt b phn cỏn b cũn yu, thm mt s cỏn b sa sỳt v phm cht o c v trỏch nhim ngh nghip Trc thc trng cỏn b nờu trờn, vic nõng cao cht lng i ng cỏn b, KSV ngnh Kim sỏt núi chung v hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s núi riờng c t cp bỏch lm c iu ny, cn thc hin mt s sau: + Nõng cao ý thc chớnh tr v phm cht o c cho cỏn b, KSV: Ch tch H Chớ Minh dy cỏn b ngnh Kim sỏt phi:Cụng minh, chớnh trc, khỏch quan v thn trng ú cng l khu hiu m ton ngnh Kim sỏt sc phn u, thc hin Hu ht cỏn b, KSV ngnh Kim sỏt nhõn dõn ó quỏn trit sõu sc tinh thn trờn ca Ch tch H Chớ Minh, luụn rốn luyn ý thc chớnh tr, o c ngh nghip, lp trng t tng vng vng, kiờn nh Tuy nhiờn bờn cnh ú cũn mt s ớt cỏn b, KSV cha thm nhun li dy ca Ch tch H Chớ Minh, thiu bn lnh u tranh phũng chng ti phm, b lt ti phm, lm oan ngi vụ ti Do ú, cn trung xõy dng i ng cỏn b, KSV vng vng v chớnh tr, t tng, kin thc, nng lc, o c li sng; tip tc xõy dng i ng cỏn b, KSV mt cỏch ng b, m bo tớnh k tha v phỏt trin liờn tc 93 + Tip tc y mnh phong tro: cỏn b ngnh kim sỏt tớch cc hc lm theo tm gng o c H Chớ Minh vỡ nhõn dõn phc v, u tranh cho cụng lý v phỏp ch XHCN Phn u mi cỏn b, KSV phi l tm gng mu mc v chp hnh phỏp lut, v u tranh bo v cụng lý Nõng cao nng lc chuyờn mụn nghip v cho i ng cỏn b, KSV: Mi cỏn b, KSV ngnh Kim sỏt nhõn dõn cn nm vng chc nng, nhim v ca VKSND xỏc nh c quyn hn v trỏch nhim thc hin nhim v, t ú mi gn bú trỏch nhim ca cỏ nhõn mỡnh vi cụng vic ang thc hin T ú dng sỏng to cỏc quy nh phỏp lut thc t cụng tỏc: KSV phi nng lc chuyờn mụn nghip v vng vng, nhng xut, quyt nh, ỳng n, ch ng, linh hot v sỏng to Mi cỏn bn, KSV phi nm chc, dng thnh tho cỏc thao tỏc nghip v hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s; Cn phi thng xuyờn t chc nhng cuc hi tho theo cỏc chuyờn , t chc nhng cuc thi tỡm hiu kin thc phỏp lut, thi Kim sỏt viờn gii KST cỏc v ỏn hỡnh s, thi vit cỏo trng, lun ti nhm thỳc y phong tro hng say nghiờn cu, hc chuyờn mụn nghip v - Ngnh Kim sỏt, thi gian ti cn quan tõm cụng tỏc bi dng nõng cao cho cỏn b, KSV v nhn thc chc nng, nhim v ca ngnh Kim sỏt mt cỏch sõu sc; kin thc phỏp lý, c bit l phỏp lut hỡnh s v TTHS mt cỏch sõu rng; kin thc nghip v kim sỏt chuyờn sõu, tng chuyờn nhm nõng cao nng lc cụng tỏc KST cỏc v ỏn hỡnh s, ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp v hi nhp quc t - Tip tc i mi cụng tỏc cỏn b, kin ton ban lónh o c hai cp tnh v huyn, kin ton phng thc hot ng ca U ban Kim sỏt nhm hot ng hiu qu, gi vng k lut, k cng, chng quan liờu, tham nhng, xõy dng i ng cỏn b, KSV sch vng mnh, bt, b 94 nhim cỏn b nng lc, hon thnh tt nhim v gi cỏc chc v lónh o, qun lý Tip tc cng c nhng mt hn ch thc hnh quyn cụng t v cụng tỏc kim sỏt t phỏp, xõy dng quy ch phi hp liờn ngnh phi hp tt gia cỏc c quan t tng vic phũng chng ti phm v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp - Tiờu chun hoỏ vic b nhim chc v Vin trng, Phú Vin trng cỏc cp nht l cp huyn ph trỏch khõu cụng tỏc KST cỏc v ỏn hỡnh s, giỳp cho vic thc hin v ch o tt cụng tỏc ny c ch phi hp gia VKS v CQT nhm thc hin tt hn hot ng ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s: - C quan VKSND v CQT u l cỏc c quan tin hnh t tng, mi c quan quyn nng phỏp lý riờng c quy nh phỏp lut t tng hin hnh Tuy nhiờn, cỏc c quan ny mc ớch chung l u tranh phũng chng ti phm, gi gỡn an ninh chớnh tr v bo m an ton xó hi; trỏch nhim bo m mi hnh vi phm ti phi c phỏt hin v x lý, khụng lt ti phm, khụng lm oan ngi vụ ti, cỏc quyn v li ớch ca cụng dõn phi c tụn trng Qua thc t nhiu lý khỏc nhau, cũn nhng trng hp nhn thc, ỏnh giỏ v v ỏn, v vic cha c thng nht; cũn tỡnh trng quyn anh, quyn tụi quỏ trỡnh gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s Do ú, vic tng cng phi kt hp gia CQT v VKSND vic gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s l cn thit - s phi hp tt, cn xỏc nh mi quan h trờn c s chc nng, nhim v phỏp lut quy nh cho mi c quan: CQT quyn v trỏch nhim t, iu tra ti phm; VKSND quyn v trỏch nhim thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng iu tra ca CQT Cỏc quy nh ca phỏp lut l cn c, l nguyờn tc trin khai v thc hin mi quan h gia VKSND v CQT 95 C quan iu tra quyn c lp tin hnh iu tra, hoch nh phng hng, k hoch iu tra, chin thut iu tra c th Tuy nhiờn VKS quyn can thip trc tip vo hot ng iu tra, cỏc quyt nh t tng v yờu cu CQT phi thc hin CQT phi chp hnh, khụng th trỡ hoón vic chp hnh cỏc quyt nh, yờu cu ca VKS (iu 114 BLTTHS) - Mc dự, gia CQT v VKS khụng s rng buc quan h hnh chớnh, nhng theo quy nh ca phỏp lut thỡ cỏc lnh, quyt nh ca CQT nm di s kim sỏt cht ch ca VKS, phi s phờ chun ca VKS nu khụng c phờ chun thỡ lnh, quyt nh ú khụng giỏ tr thi hnh Vỡ vy, thc t quan h gia hai Ngnh tt hay khụng, cũn ph thuc vo s quan h tỏc ng qua li ln nhau; VKS tỏc ng hng tớch cc v nhn s ỏp ng tớch cc ca CQT, khụng tho hip vụ nguyờn tc, cng khụng b mc Mi bờn phi to iu kin cho hon thnh tt nhim v, trỏch nhim c giao Qua kinh nghim thc t, nhng v ỏn nhng thi im khú khn, Lónh o CQT cũn d, n o vic t, ỏp dng bin phỏp iu tra, bin phỏp ngn chn thỡ vic phi hp l rt cn thit Vi bn lnh ngh nghip, nim tin ni tõm v nng lc phõn tớch ỏnh giỏ chng c; Lónh o VKS cn quyt nh ỳng cho CQT thc hin mt s bin phỏp nghip v cn thit i n kt qu Khi ú, uy tớn VKS c nõng lờn v to iu kin thun li cho mi quan h gii quyt cỏc v ỏn khỏc - Do ú, ũi hi phi hiu ỳng khú khn phc ca CQT vic iu tra, va gi vng nguyờn tc phỏp lut nhng cng cn linh hot, mm do, khộo lộo v bin phỏp Mt khỏc, bo m bin phỏp tớnh thuyt phc cao, VKS cn phi kiờn quyt s dng quyn hn phỏp lut giao thc hin tt hn chc nng, nhim v ca VKS v va li cho cụng vic chung - Cn xõy dng quy ch phi hp gia CQT v VKS quỏ trỡnh iu tra cỏc v ỏn hỡnh s; quy ch cn c xõy dng chi tit, c 96 th cỏc tỡnh hung, cỏc bc x lý quỏ trỡnh iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Nht l, cỏc v ỏn phc tp, v ỏn c d lun xó hi quan tõm thỡ VKS cn phi c KSV trc tip tham gia kim sỏt t ban u v sut quỏ trỡnh iu tra v ỏn hỡnh s, th phi hp vi TV tin hnh mt s cỏc thao tỏc nghip v tớnh quyt nh i vi vic gii quyt v ỏn, gia TV v KSV phi s phi kt hp cht ch; cỏc yờu cu iu tra ca KSV phi c TV chp hnh trit Ngc li cỏc yờu cu, ca KSV cng phi cn c, ỳng phỏp lut v xột thy cn thit 3.2.2 Tng cng s lónh o ca ng i vi hot ng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ti VKS tnh Thỏi Nguyờn - ng lónh o Nh nc v xó hi mt cỏch ton din l nguyờn tc c bn ó c ghi nhn Hin phỏp Do vy, hot ng ca VKSND cng nh cỏc hot ng ca cỏc c quan b mỏy Nh nc u c t di s lónh o ca ng Thc t cho thy s lónh o ca ng ó to s chuyn bin tht s v cht t chc v hot ng ca VKSND, vai trũ thc hin ch phỏp tr, gi vng v bo v quyn li ca nhõn dõn, bo v ch dõn ch, nh Ch tch H Chớ Minh ó tng núi - Vn t l phi nhn thc ỳng, y bn cht v tng cng vai trũ lónh o ca ng, õy ng khụng th lm thay, núi h m ch lónh o trờn phng din ng li, ch trng, chớnh sỏch, khụng can thip sõu vo chuyờn mụn nghip v v khụng can thip vo nhng thuc chc nng, nhim v ca Ngnh; cụng tỏc kim sỏt hot ng t phỏp núi chung, hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s núi riờng, ỳng hng v cht lng cao theo tinh thn Ngh quyt Trung ng (khoỏ X) v ch th 15/CT-TW ngy 07/7/2007 ca B Chớnh tr v s lónh o ca ng i vi cỏc c quan bo v phỏp lut cụng tỏc iu tra, x lý cỏc v ỏn v cụng tỏc bo v ng 97 Kt lun chng Ti Chng ny hc viờn ó lm rừ nhng im mi ca BLTTHS nm 2015, ng thi kin ngh cn thit phi hng dn thi hnh sm mt s ni dung nh: Hng dn v trỡnh t thu thp chng c ca cỏc ch th l ngi tham gia t tng v ỏn; quy nh tớnh phỏp lý ca cỏc chng c thu thp trỏi phỏp lut, hng dn trỡnh t th tc gii quyt tranh chp v chng c quỏ trỡnh iu tra v ỏn m cỏc chng c ny l c s CQT ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn nh bt, tm gi, tm giam; khỏm xột, thu gi vt chng, ti sn Hc viờn cng ó a nhúm gii phỏp nõng cao nng lc ca kim sỏt iu tra thu thp chng c ca VKS i vi c quan iu tra nh cỏc gii phỏp: Tng cng s lónh o ca ng i vi hot ng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ti VKS tnh Thỏi Nguyờn; c ch phi hp gia VKS v CQT nhm thc hin tt hn hot ng ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s; gii phỏp Nõng cao nng lc chuyờn mụn nghip v cho i ng cỏn b, KSV Gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s Nhng gii phỏp a mang tớnh kh thi iu kin BLTTHS mi c ban hnh ang hiu lc mt phn cỏc quy nh li cho b can, b cỏo tỏc dng tt nõng cao hiu qu hot ng ca VKS kim sỏt hot ng thu thp chng c ca CQT giai on iu tra v ỏn gm cỏc bin phỏp t tng, k thut v xõy dng phỏp lut 98 KT LUN Tỏc gi lun ó trỡnh by kt qu nghiờn cu khoa hc mt cỏch y cỏc khỏi nim khoa hc v: thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra VAHS; Lm rừ cỏc nguyờn tc thu thp, ỏnh giỏ chng c bo m giỏ tr chng minh ca chng c quỏ trỡnh gii quyt v ỏn Hc viờn ó lm rừ bn cht ca Thu thp, ỏnh giỏ chng c l hot ng iu tra theo TTHS, khng nh õy l hot ng d phỏt sinh vi phm, d nguy c sai lm dn n oan sai, vỡ vy cn phi s kim sỏt cht ch, kim sỏt mang tớnh quyn lc t mt thit ch khỏc Hc viờn ó phõn tớch lm rừ hot ng Kim sỏt vic thu thp chng c TTHS ni dung cu th: i tng kim sỏt l kt qu thu thp, ỏnh giỏ chng c ca CQT ó c th hin h s v ỏn nh: cỏc loi biờn bn, vt chng, kt qu th hin bng cỏc quyt nh t tng m CQT thc hin nh t b can, khỏm xột, bt; ni dung ca kim sỏt thu thp chng c hng vo ch th l thm quyn, v th tc quy trỡnh, cỏch thc v phng phỏp thu thp chng c Bng vic phõn tớch lun chng quy nh hin hnh ca phỏp lut TTHS v hot ng thu thp v ỏnh giỏ chng c cng nh cụng tỏc kim sỏt hot ng ny giai on iu tra a n kt lun õy l cỏc quy nh ca BLTTHS hin hnh tng i y , rừ rng v tớnh kh thi, gúp phn quan trng bo m phỏp ch, bo m hot ng thu thp chng c cn c, ỳng phỏp lut, chng c ỏp ng yờu cu chng minh v ỏn Hc viờn ó phõn tớch hot ng thc tin ti tnh Thỏi Nguyờn cho thy thc tin thi hnh cỏc quy nh phỏp lut v kim sỏt thu thp v ỏnh giỏ chng c giai on iu tra VAHS nhng chuyn bin tớch cc, ó mụ t ỏnh giỏ bc tranh khỏ ton din, ton cnh v cụng tỏc kim sỏt thu thp chng c ti tnh Thỏi Nguyờn qua cỏc thụng s c th; ỏnh giỏ c cht lng ca cụng tỏc; bng cỏc v ỏn hỡnh s c th ó gúp phn minh 99 chng rừ nột v cỏc c im c thự Thỏi Nguyờn cụng tỏc thu thp chng c khỏc vi cỏc a bn khỏc, ỏnh giỏ c cỏc nguyờn nhõn v tn ti t ú kin ngh chung v kin ngh c th hon thin phỏp lut Vi nghiờn cu di giỏc thc t gúp phn cung cp lun c khoa hc v thc tin thi hnh phỏp lut, tỡm nhng bt cp hn ch m mt lý thuyt khụng lm rừ c nh i ng cỏn b ngnh kim sỏt va yu va thiu, cht lng chuyờn mụn thp; thc tin thi hnh chc nng nhim v theo quy nh ca phỏp lut ca ngnh Kim sỏt cũn nhiu hn ch kin ngh ỏnh giỏ nõng cao cht lng cụng tỏc cỏn b ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp Ti Chng hc viờn ó lm rừ nhng im mi ca BLTTHS nm 2015 trờn c s k tha cỏc quy nh trc õy, ng thi tỏc gi kin ngh cn thit phi hng dn thi hnh sm mt s ni dung ca BLTTHS mi gúp phn nng cao hiu qu hot ng kim sỏt thu thp chng c ca CQT nh: Hng dn v trỡnh t thu thp chng c ca cỏc ch th l ngi tham gia t tng v ỏn; quy nh tớnh phỏp lý ca cỏc chng c thu thp trỏi phỏp lut, hng dn trỡnh t th tc gii quyt tranh chp v chng c quỏ trỡnh iu tra v ỏn m cỏc chng c ny l c s CQT ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn nh bt, tm gi, tm giam; khỏm xột, thu gi vt chng, ti sn Hc viờn cng ó a nhúm gii phỏp nõng cao nng lc ca kim sỏt iu tra thu thp chng c ca VKS i vi c quan iu tra nh cỏc gii phỏp: Tng cng s lónh o ca ng i vi hot ng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ti VKS tnh Thỏi Nguyờn; c ch phi hp gia VKS v CQT nhm thc hin tt hn hot ng ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s; gii phỏp Nõng cao nng lc chuyờn mụn nghip v cho i ng cỏn b, KSV Gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v hot ng kim sỏt vic thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 100 DANH MC TI LIU THAM KHO B Chớnh tr (2000), Ch th s 53-CT/TW ngy 21/3/2000 ca B Chớnh tr (khúa IX) v mt s cụng vic cp bỏch cỏc c quan t phỏp cn thc hin nm 2020, H Ni B Chớnh tr (2002), Ngh quyt 08- NQ/TW ngy 02/1/2002 v Mt s nhim v trng tõm ca cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni B Chớnh tr (2002), Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 02/6/2002 v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni Nguyn Ngc Chớ (Ch biờn), Ngc Quang (2013), Giỏo trỡnh lut TTHS Vit Nam, Nxb i hc Quc gia H Ni CQCST Cụng an huyn Ph Yờn (2012), H s v ỏn tai nn giao thụng xy ngy 23/02/2012 ti a phn xúm Kim Trung, xó Vn Phỏi, TP Ph Yờn; Quyt nh t v ỏn s 19 ngy 5/4/2012 Nguyn Vn C (2004), Chng c lut TTHS Vit Nam, Nxb T phỏp H Ni Vn ng (2005), Nguyờn tc thu thp, ỏnh giỏ chng c TTHS Vit Nam, Tp Kim sỏt, (5) Vn ng (2006), C quan thc hnh quyn cụng t ci cỏch t phỏp nc ta hin nay, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (7), tr.10-13 Vn ng (2011), Chng c v chng minh v ỏn hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 10 Hunh Quc Hựng (2012), Hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca VKS quõn s theo tinh thn ci cỏch t phỏp, thc trng v gii phỏp, ti khoa hc cp b: VKS quõn s TW, VKS Ti cao 11 Phm Mnh Hựng (2002),Mt s gii phỏp nõng cao cht lng cụng tỏc kim sỏt iu tra, hn ch vic ỡnh ch vỡ b can khụng phm ti, khc phc vic ỡnh ch sai, Tp kim sỏt, (3) 101 12 Phm Mnh Hựng (2005), Mt s bin phỏp nhm nõng cao cht lng hiu qu cụng tỏc kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t, Tp kim sỏt, (21) 13 V Vit Hựng, Trn Hng Bỡnh (2012), Nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn v trt t xó hi theo yờu cu ci cỏch t phỏp Vit Nam hin nay, ti khoa hc cp b: V 1A, VKS Ti cao 14 Trn Cụng Phn (2011), Cụng tỏc thc hnh quyn cụng t, kim sỏt hot ng t phỏp ca VKS tỡnh hỡnh mi v mt s v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm, Bỏo cỏo chuyờn ti Hi ngh cỏn b ngnh Kim sỏt, VKSNDTC 15 Trn Cụng Phn (2012),Vin kim sỏt cỏc cp cn trung lm tt vic tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi iu tra, Tp Kim sỏt, (16) 16 Trn Cụng Phn (2012), "Mt s v ch trng tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra theo yờu cu ci cỏch t phỏp", Tp kim sỏt, (Tt), tr.40 17 Quc hi (1988), B lut t tng hỡnh s, H Ni 18 Quc hi (2003), B lut t tng hỡnh s, H Ni 19 Quc hi (2015), B lut t tng hỡnh s, H Ni 20 Quc hi (2015), Lut t chc iu tra hỡnh s, H Ni 21 Lờ Hu Th (2008), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp giai on iu tra, Nxb T phỏp, H Ni 22 Lờ Hu Th (2013), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp giai on iu tra, Nxb T phỏp 23 Trn Quang Tip (2010), Ch nh chng c Lut TTHS Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 102 24 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2011), H s v ỏn: Lờ i Thng, phm ti mua bỏn trỏi phộp cht ma tỳy xy ngy 24/6/2011 ti t 5, phng Cam Giỏ, TPTN, Thỏi Nguyờn 25 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2015), H s v ỏn: Hip dõm xy ngy 11/6/2015 ti xúm Cho, xó Thun Thnh, th xó Ph Yờn, Thỏi Nguyờn 26 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn (2016), Bn ỏn HSST s 49/2016/ HSST ngy 6/7/2016, Thỏi Nguyờn 27 Trng i hc lut H Ni (1998), Giỏo trỡnh Lut T tng hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 28 o Trớ c (1995), Ti phm hc, Lut hỡnh s v Lut TTHS Vit nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 29 Vin khoa hc phỏp lý (2006), T in Lut hc, Nxb T phỏp, Nxb T in Bỏch khoa, H Ni 30 Vin kim sỏt nhõn dõn Ti cao (2011), Tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra theo yờu cu ci cỏch t phỏp, Chuyờn nghip v,VKSNDTC 31 Vin nghiờn cu khoa hc phỏp lý (1994), Ti phm hc, Lut hỡnh s v t tng hỡnh s vit Nam, Nxb Chinh tr quc gia, H Ni 32 Trnh Tin Vit, Trn Th Qunh (2000), Mt s v cỏc loi ngun chng c BLTTHS Vit Nam nm 2003, Tp Kim sỏt, (03) 33 VKS tnh Thỏi Nguyờn (2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Bỏo cỏo cụng tỏc kim sỏt, Thỏi Nguyờn 34 VKS Ti cao (2006), K nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s, Nxb i hc quc gia H Ni 35 VKS Ti cao (2008), Quy ch cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ban hnh kốm theo Quyt nh s 07 ngy 02/01/2008, H Ni 36 VKS tnh Thỏi Nguyờn (2015), Bỏo cỏo cụng tỏc kim sỏt nhim k 2010 2015, Thỏi Nguyờn 103 ... LUT NGUYN THNH NAM HOạT ĐộNG KIểM SáT THU THậP, ĐáNH GIá CHứNG Cứ TRONG GIAI ĐOạN ĐIềU TRA Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên) Chuyờn... ễNG KIM ST THU THP, NH GI CHNG C TRONG GIAI ON IU TRA V N HèNH S 10 1.1 Khỏi nim hot ng thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 10 1.1.1 Khỏi nim giai on iu tra v ỏn... iu tra, truy t, xột x ti phm T tng hỡnh s cú nhiu giai on bao gm: giai on t, iu tra, truy t v xột x v ỏn hỡnh s, ú giai on iu tra l giai on c bit quan trng, giai on ny CQT phi dng li bc tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên) , Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên) , Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)

Từ khóa liên quan