Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính quốc tế chailease

138 486 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2017, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ MỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHAILEASE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ MỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHAILEASE Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hƣớng ứng dụng) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN KIM DUNG TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh công ty cho thuê tài Chailease” nghiên cứu dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Trần Kim Dung Các liệu đƣợc thu thập kết xử lý hoàn toàn trung thực Nội dung luận văn chƣa đƣợc công bố công trình Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2016 Ngƣời thực Tống Thị Mị MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU .1 Lý nghiên cứu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 4 Phƣơng pháp nghiên cứu: Kếu cấu: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Các khái niệm, định nghĩa: 1.1.1 Khái niệm động lực 1.1.2 Khái niệm động lực làm việc ( Work Motivation): 1.1.3 Nhân viên kinh doanh đặc thù công việc nhân viên kinh doanh: 11 1.2 Vai trò tạo động lực làm việc: .12 1.2.1 Đối với ngƣời lao động: 12 1.2.2 Đối với doanh nghiệp 14 1.3 Các học thuyết tạo động lực cho nhân viên 15 1.3.1 Học thuyết nhu cầu Maslow: 15 1.3.2 Học thuyết nhân tố F Herberg: 16 1.3.3 Thuyết ERG Alderfer .17 1.3.4 Học thuyết kỳ vọng V.H.Vroom 19 1.3.5 Học thuyết nhu cầu thúc đẩy động David CMc Clelland 20 1.3.6 Học thuyết công Stacy Adam 21 1.3.7 Quan điểm đặc điểm công việc Hackman Oldham: 23 1.3.8 Mô hình mƣời yếu tố động viên liên quan đến công việc Kovach: 24 1.4 Các nghiên cứu thực tiễn tạo động lực nƣớc: 25 1.5 Các nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên kinh doanh công ty 33 1.5.1 Các nhân tố tạo động lực cho nhân viên theo mô hình Kovach ( Đƣợc gọi “nhân tố bên trong” ) .33 1.5.2 Các nhân tố thuộc “Môi trƣờng bên ngoài”: 38 1.5.3 Nhân tố “Đặc điểm cá nhân”: .40 1.6 Động lực làm việc nói chung nhân viên kinh doanh: 42 1.7 Mô hình nghiên cứu : 43 Tóm tắt chương 1: .44 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG 45 2.1 Khái quát chung công ty 45 2.2 Thực trạng nhu cầu nhân lực ngành tài chính: 46 2.3 Thực trạng tạo động lực cho nhân viên: 47 2.3.1 Động lực làm việc với tiêu chí “ Đặc điểm công việc” 52 2.3.2 Động lực làm việc với tiêu chí “ Thu nhập phúc lợi” 56 2.3.3 Động lực làm việc với tiêu chí “Ngƣời lãnh đạo”: .61 2.3.4 Động lực làm việc với tiêu chí “Công việc ổn định”: 63 2.3.5 Động lực làm việc với tiêu chí “Danh tiếng công ty”: 65 2.3.6 Động lực làm việc với tiêu chí “Chính sách quy định công ty”: .66 2.3.7 Động lực làm việc với tiêu chí “Quan hệ tổ chức”: 69 2.3.8 Động lực làm việc với tiêu chí “Điều kiện làm việc tốt”: 70 2.3.9 Động lực làm việc với tiêu chí “Đặc điểm cá nhân”: 71 2.3.10 Động lực làm việc với tiêu chí “Môi trƣờng bên ngoài”: .73 Tóm tắt chương 2: .74 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN .75 3.1 Định hƣớng phát triển công ty năm tới: 75 3.1.1 Mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh doanh công ty: .75 3.1.2 Mục tiêu Quản trị nguồn nhân lực: .76 3.2 Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh: .77 3.2.1 Giải pháp nhân tố “ Đặc điểm công việc” 77 3.2.2 Giải pháp nhân tố “Thu nhập phúc lợi ” .79 3.2.3 Giải pháp nhân tố “ Ngƣời lãnh đạo 83 3.2.4 Giải pháp nhân tố “Công việc ổn định” 83 3.2.5 Giải pháp nhân tố “Danh tiếng công ty” 84 3.2.6 Giải pháp nhân tố “Chính sách quy định công ty” 84 3.2.7 Giải pháp nhân tố “Quan hệ tổ chức ” 85 3.2.8 Giải pháp nhân tố “Điều kiện làm việc tốt” .86 3.2.9 Giải pháp nhân tố “Đặc điểm cá nhân” 87 3.2.10 Giải pháp nhân tố “Môi trƣờng bên ngoài” .88 KẾT LUẬN .89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NVKD Nhân viên kinh doanh ĐLLV Động lực làm việc CTTC Cho thuê tài NLĐ Ngƣời lao động DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng tóm tắt định nghĩa động lực làm việc nhà nghiên cứu 10 Bảng 1.2: 10 nhân tố tạo động lực bên bên 26 Bảng 1.3 : Khảo sát nhân tố liên quan đến công việc ngành khách sạn ngành công nghiệp 28 Bảng 1.4: Khảo sát nhân tố động lực làm việc Hongkong U.S & Canada) 29 Bảng 1.5: Bảng tổng kết nhân tố tạo động lực nhân viên theo mô hình Kovach: 31 Bảng 1.6: Bảng tóm tắt áp dụng mô hình Kovach đề xuất mô hình: 41 Bảng 2.1 : Bảng giá trị trung bình yếu tố Động lực làm việc 48 Bảng 2.2 : Thống kê mô tả “ Động lực làm việc” 48 Bảng 2.3 : Bảng giá trị trung bình yếu tố đặt điểm công việc 52 Bảng 2.4 : Bảng giá trị trung bình yếu tố thu nhập phúc lợi 56 Bảng 2.5: Mặt lƣơng chung cho nhân viên phòng kinh doanh: 56 Bảng 2.6: Thu nhập nhân viên kinh doanh 56 Bảng 2.7: Bảng giá trị trung bình yếu tố ngƣời lãnh đạo 61 Bảng 2.8 : Bảng giá trị trung bình yếu tố công việc ổn định 63 Bảng 2.9 : Bảng giá trị trung bình yếu tố Danh tiếng công ty 65 Bảng 2.10 : Bảng giá trị trung bình yếu tố Chính sách qui định công ty 66 Bảng 2.11 : Bảng giá trị trung bình yếu tố quan hệ tổ chức 69 Bảng 2.12 : Bảng giá trị trung bình yếu tố Điều kiện làm việc tốt 70 Bảng 2.13 : Bảng giá trị trung bình yếu tố đặc điểm cá nhân 71 Bảng 2.14 : Bảng giá trị trung bình yếu tố môi trƣờng bên 73 Bảng 3.1: Bảng giá trị trung bình, giá trị cảm nhận, khoảng cách yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc 77 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các cấp bậc nhu cầu Maslow 15 Hình 1.2: Thuyết hai nhân tố Herzberg (Nguồn: Hackman & Oldham, 1974) 17 Hình 1.3 Thuyết ERG Alderfer 19 Hình 1.4: Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 20 Hình 1.5: So sánh công 22 Hình 1.6: Mô hình đặc điểm công việc Hackman & Oldham 24 Hình 1.7: Mô hình nghiên cứu Teck-Hong Waheed (2011) 30 Hình 1.8: Mô hình nghiên cứu 43 LỜI MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu đề tài: Trong kinh tế thị trƣờng, hội nhập cạnh tranh nhƣ nay, để tồn phát triển bền vững, yêu cầu doanh nghiệp không sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ tốt mà phải mang lại khác biệt, văn hóa tổ chức đặc trƣng riêng doanh nghiệp Bất doanh nghiệp cần đội ngũ nhân viên động, bền bỉ nhiệt tình với công việc làm để xây dựng trì đội ngũ nhân viên nhƣ mối quan tâm hàng đầu giám đốc Trong đó, nhân viên kinh doanh phận nhân quan trọng thấy rằng, nhân viên kinh doanh ngƣời trực tiếp làm doanh thu, đội ngũ nuôi sống tập thể công ty Ngoài ra, họ ngƣời truyền tải hình ảnh mặt doanh nghiệp trực tiếp bên Khi nhân viên kinh doanh cảm thấy có động lực công việc, yêu thích công việc, công ty việc mang lại cách phục vụ, thái độ, doanh số cao cho công ty điều tất yếu Ngƣợc lại, nhân viên kinh doanh bất mãn với công việc, công ty hay chế độ, sách công ty công việc họ thực không tốt chí tạo hình ảnh xấu cho công ty Chính thế, tạo động lực cho nhân viên kinh doanh phải đƣợc trọng đề cao Công ty cho thuê tài quốc tế Chailease, hoạt động Việt Nam 10 năm lĩnh vực hỗ trợ cho vay, thuê tài doanh nghiệp Việt Nam Hiện đội ngũ nhân viên kinh doanh có số lƣợng nhân viên tầm quan trọng hàng đầu công ty Công ty có sách, chế độ nhằm thỏa mãn, tạo động lực công việc cho nhân viên Tuy nhiên, giai đoạn năm gần đây, qua trao đổi thảo luận họp hàng tháng, phòng nhân phòng kinh doanh trao đổi khó khăn vấn đề nan giải tình hình biến động nhân phòng kinh doanh hiệu suất, kết làm việc phòng kinh doanh bị sụt giảm Theo báo cáo đến tháng 9/2016, tỷ lệ hoàn thành tiêu nhân lực phòng kinh doanh đạt mức 65% so với tiêu công ty đề xuất, tỷ lệ nghỉ việc nhân viên kinh doanh 35% tháng, tỷ lệ hoàn thành tiêu công việc không đồng CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 Yếu tố QH1 QH2 QH3 Yếu tố DK1 DK2 DK3 Yếu tố CN1 CN2 CN3 Yếu tố 10 5 Các sách quy định công ty rõ ràng Các sách quy định công ty công Công ty có tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên Tôi có nhiều hội thăng tiến công ty Các sách & quy định công ty nhân viên đồng tình hưởng ứng cao Quan hệ tổ chức (QH) Mức độ mong muốn trước gia nhập công ty Mức độ cảm nhận thực làm việc công ty 1 2 5 Mọi người công ty hỗ trợ công việc Tôi gắn bó với công việc có quan hệ tốt với người Quan hệ người thân thiện thoải mái Điều kiện làm việc tốt (DK) Mức độ mong muốn trước gia nhập công ty Mức độ cảm nhận thực làm việc công ty 1 2 5 Môi trường làm việc đại giúp hứng khởi công việc Công ty hỗ trợ công cụ làm việc phương tiện lại tiện nghi Tôi thấy hãnh diện làm việc nơi đẳng cấp Đặc điểm cá nhân (CN) Mức độ mong muốn trước gia nhập công ty Mức độ cảm nhận thực làm việc công ty 1 2 5 Tôi người tham vọng công việc Tôi biết giá trị thân Tôi yêu thích công việc bán hàng phù hợp với tích cách Môi trường bên (BN) Mức độ mong muốn trước gia nhập công ty Mức độ cảm nhận thực làm việc công ty BN1 BN2 BN3 Yếu tố 5 Tôi thấy khó tìm công việc tương tự ngành tài ngân hàng Tôi cảm thấy tự hào làm việc ngành tài chính- ngân hàng Các công ty đối thủ ngành không tốt công ty ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHUNG Mức độ mong muốn trước gia nhập công ty Mức độ cảm nhận thực làm việc công ty 5 Tôi tự nguyện hoàn thiện thân để DL1 làm việc tốt Công ty truyền hứng khởi cho làm DL2 việc Tôi thấy có động lực làm việc công DL3 ty Câu 2: Xếp hạng mức độ quan trọng nhân tố xem ảnh hưởng đến động lực làm việc anh chị: (1) ảnh hưởng mạnh nhất, (10): ảnh hưởng thấp Thu nhập phúc lợi Công việc ổn định Đặc điểm công việc Chính sách & quy định công ty Quan hệ tổ chức Điều kiện làm việc tốt Người lãnh đạo Danh tiếng công ty Đặc điểm cá nhân Môi trường bên Phần 2: Thông tin cá nhân (Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu  X vào ô trống  thích hợp nhất) Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: 22-25 Từ 25- 28 >28 Bằng cấp có:  Đại học  Thạc sĩ Chức vụ tại: Nhân viên kinh doanh Chuyên viên kinh doanh Phó phòng kinh doanh ( Non- leader) Phó phòng kinhdoanh ( Leader) Số năm công tác: ≤ năm  Từ 1- năm  3-5 năm >5 năm Thu nhập bình quân hàng tháng năm 2015, 2016 vừa qua anh, chị (gồm lương+ thưởng+ khoản khác) dưới 10 triệu VND Từ 10-20 triệu VND  Từ 20-30 triệu VND  Trên 30 triệu VND Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC 7: ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU Có 222 bảng câu hỏi tác giả phát Sau thu về, loại phiếu trả lời không đạt yêu cầu làm liệu, mẫu nghiên cứu lại 208 mẫu Biến quan sát Giới tính Tuổi Trình độ học vấn Thu nhập hàng tháng Chức vụ công ty Tần số Phần trăm Nam 84 40% Nữ 124 60% Tuổi từ 22 - 25 tuổi 99 48% Tuổi từ 25 – 28 tuổi 67 32% Trên 28 tuổi 42 20% Đại học 174 84% Thạc sĩ 33 16%
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính quốc tế chailease , Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính quốc tế chailease , Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính quốc tế chailease

Từ khóa liên quan