TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22

139 34,664 42
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2017, 15:11

MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22TUYỂN TẬPCÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22( Từ lớp 1 => lớp 5)Tất cả các môn học MỤC LỤCMỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 304MỘT SỐ NHẬN XÉT HÀNG NGÀY (TỪNG MÔN HỌC)15MỘT SỐ NHẬN XÉT THEO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH17MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT DÙNG ĐỂ GHI VÀO SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC18MỘT SỐ MẪU NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO TỪNG KHỐI LỚP22CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÔNG TƯ 30 MÔN TIẾNG ANH24MẪU NX ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HS Ở TIỂU HỌC THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ26GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC28MẪU NHẬN XÉT CUỔI KỲ THEO LỜI KHEN32GỢI Ý NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI GIÁO DỤC MỤC NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT40ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 3043GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 302014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)45GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 2 THEO THÔNG TƯ 302014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)48GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 3 THEO THÔNG TƯ 302014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)51GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 4 THEO THÔNG TƯ 302014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)54GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 5 THEO THÔNG TƯ 302014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)58NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN62CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÁNG MÔN TIẾNG ANH88NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV CHỦ NHIỆM92GỢI Ý GHI NHẬN XÉT VÀO SỔ TDCLGD Kết hợp cả 3 lĩnh vực: KTKNNăng lựcPhẩm chất94NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN MĨ THUẬT98NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN ÂM NHẠC100GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT TẬP VIẾT DÀNH CHO GVCN LỚP 1102HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẰNG NHẬN XÉT THÔNG QUA MỘT SỐ VÍ DỤ104 MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22 TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐA SỐ TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG 22 ( Từ lớp => lớp 5) Tất môn học MỤC LỤC MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22 MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22 CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÔNG 22 MÔN TIẾNG ANH 23 MẪU NX ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HS Ở TIỂU HỌC THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 25 Trang bìa, trang Các thông tin ghi theo giấy khai sinh học sinh Trang tổng hợp đánh giá cuối học kì I Thầy cô điền số liệu Chiều cao, Cân nặng , Sức khoẻ , Số ngày nghỉ, Có phép, Không phép học kì I Các môn học hoạt động giáo dục: Cột nhận xét: 27 II Các lực: Đánh dấu x vào ô Đạt Chưa đạt Nếu đánh dấu x vào ô Đạt lực Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp, hợp tác; Tự học giải vấn đề hạn chế * Tự phục vụ, tự quản: Gợi ý 28 MẪU NHẬN XÉT CUỔI KỲ THEO LỜI KHEN 31 GỢI Ý NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI GIÁO DỤC 41 MỤC NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT 41 GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 45 THEO THÔNG 22 45 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực Phẩm chất) 45 GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 48 THEO THÔNG 22 48 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực Phẩm chất) 48 GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 51 THEO THÔNG 22 51 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực Phẩm chất) 51 GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 54 THEO THÔNG 22 54 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực Phẩm chất) 54 GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 58 THEO THÔNG 22 58 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực Phẩm chất) 58 NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN .63 CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÁNG MÔN TIẾNG ANH 92 NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV CHỦ NHIỆM 96 GỢI Ý GHI NHẬN XÉT VÀO SỔ TDCLGD .98 Kết hợp lĩnh vực: KTKN-Năng lực-Phẩm chất .98 NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN ÂM NHẠC 104 DÀNH CHO GVCN LỚP 105 HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẰNG NHẬN XÉT THÔNG QUA MỘT SỐ VÍ DỤ 107 MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22 I Các môn học hoạt động giáo dục: Cột nhận xét: 1) Đối với học sinh bật, có tiến bộ: * Ghi điểm bật tiến khiếu học sinh học kì I ứng với môn học Ví dụ: A Môn Tiếng Việt: Đọc lưu loát ; chữ viết yếu cần rèn viết nhiều hơn; nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành tốt Biết dùng từ đặt câu Đọc chữ trôi chảy diễn cảm, chữ viết đẹp Đọc tốt, có nhiều sáng tạo văn Đọc to, rõ ràng so với đầu năm, chữ viết đẹp, nét Học có tiến bộ, khắc phục lỗi phát âm r/d… Viết câu có đủ thành phần, diễn đạt ý Chữ viết có tiến so với đầu năm học Đọc lưu loát, diễn cảm ( lớp 4,5 ) Viết có tiến nhiều, viết độ cao chữ Đọc lưu loát, diễn cảm Có khiếu làm văn Vốn từ phong phú, viết câu có đủ thành phần -Đọc viết, to rõ lưu loát, cần luyện thêm chữ viết - Đọc viết, to rõ lưu loát, hoàn thành tốt kiểm tra ( 10 điểm) -Đọc viết, to rõ lưu loát, biết ngắt nghỉ đúng… -Đọc to, rõ ràng so với đầu năm”, “đã khắc phục lỗi phát âm l/n”; -Có tiến trả lời câu hỏi”; “Viết câu có đủ thành phần, diễn đạt ý mình” -Vốn từ tốt tốt - Vốn từ hạn chế, cần luyện tìm từ nhiều nhé” Nhận xét phần Câu -Con đặt câu rồi”, “Con đặt câu hay Cần phát huy nhé… a Chính tả: - Kể chuyện tự nhiên, có tiến nhiều viết tả - Em viết tả, trình bày đẹp, em cần phát huy - Em chép xác đoạn trích, đảm bảo tốc độ, trình bày đẹp, hình thức câu văn xuôi - Em viết xác đoạn thơ, đảm bảo tốc độ, trình bày sách sẽ, hình thức thơ chữ - Em viết đảm bảo tốc độ Các chữ đầu câu em chưa viết hoa, trình bày chưa đẹp Mỗi dòng thơ em nên viết từ ô thứ tính từ lề đỏ viết đẹp Em viết lại đoạn thơ vào - Em viết có tiến nhầm lẫn viết số tiếng có âm đầu dễ lẫn r/d, s/x Em viết lại từ ngữ cô gạch chân vào cho - Em trình bày đẹp, đoạn văn, em cố gắng viết tả, nhiên sai từ, em cần b Tập đọc: - Em đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết ngắt nghỉ hợp lí, em cần phát huy - Em đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết ngắt nghỉ hợp lí, hiểu nội dung đọc - Em đọc to rõ, phát âm chưa từ có phụ âm r, tr, em nghe cô bạn đọc từ để đọc lại cho - Em đọ to từ em phát âm chưa đúng, em nghe cô đọc từ em đọc lại nhé! - Em đọc to, rõ ràng câu hỏi em trả lời chưa Em cần đọc lại đoạn để suy nghĩ trả lời - Em đọc đúng, to rõ ràng, bước đầu thể giọng đọc diễn cảm Cần phát huy em nhé! c Tập viết: - Em viết mẫu chữ .Chữ viết đều, thẳng hàng, ngắn - Chữ viết đẹp Nhưng ý điểm đặt bút chữ…nhiều nhé! - Viết có tiến nên ý thêm điểm đặt bút chữ … nhé! - Chữ viết rõ ràng, mẫu - Em viết mẫu chữ Tuy nhiên em viết khoảng cách viết em đẹp -Viết có tiến nhiều, viết độ cao chữ - Viết nét chưa điểm đặt bút chữ … (tuỳ vào chữ hs viết sai để nêu tên) Em lưu ý đặt bút chữ d Kể chuyện: - Em biết dựa vào tranh nội dung gợi ý kể lại đúng, rõ ràng đoạn câu chuyện - Em kể đoạn theo nội dung tranh, lời kể hấp dẫn Cô khen - Em kể nội dung câu chuyện thể lời nhân vật chưa hay Em cần thể cảm xúc kể - Em kể có tiến Tuy nhiên em chưa kể đoạn câu chuyện Em đọ lại câu chuyên xem lại tranh vẽ đọc gợi ý tranh để tập kể e Luyện từ câu: - Em thực yêu cầu, hợp tác tốt, vốn từ phong phú - Em thực yêu cầu, có hợp tác với nhóm vốn từ ít, em cần đọc sách, báo nhiều để phát triển vốn từ - Em đặt câu hay Cần phát huy - Nắm kiến thức ( từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép ,) vận dụng tốt vào thực hành f) Tập làm văn - Bài làm tốt, đáng khen, em cần phát huy - Cô hài lòng làm em Tiếp tục em - Cô thích cách viết văn trình bày em Cố gắng phát huy em - Cô thích văn em có nhiều ý hay, nên chia sẻ với bạn em ! - Bài văn biết chọn hình ảnh đẹp, từ ngữ đặc sắc , viết câu chặt chẽ, đủ ý - Câu văn hay biết dùng từ ngữ gợi tả tốt - Em viết thể loại văn ( miêu tả, viết thư ) em trình bày đẹp viết em hoàn chỉnh * Trong trình giảng dạy, GV động viên em: rồi, em giỏi lắm, cô khen em; em nói rồi, lớp khen bạn nào! B Môn Toán: - Nắm vững kiến thức áp dụng thực hành tốt Cần bồi dưỡng thêm toán có lời văn - Nắm vững kiến thức Kỹ tính toán tốt - Có sáng tạo giải toán có lời văn tính nhanh - Thực thành thạo phép tính, có khiếu tính nhanh - Có khiếu giải toán có yếu tố hình học - Có tiến thực phép tính chia - Có tiến đọc viết số ( lớp ) - Có tiến nhiều thực phép tính cộng, trừ ( lớp 1,2 - Biết tính thành thạo phép tính, hoàn thành kiểm tra ( điểm) - Tính toán nhanh, nắm kiến thức - Học tốt, biết tính thành thạo phép tính… - Học khá, biết tính thành thạo phép tính… - Học tốt, biết tính thành thạo chu vi diện tích hình chữ nhật hình vuông Giải toán có lời văn” - Giỏi toán, tính nhanh thành thạo phép tính Thầy cô dựa vào mục tiêu chuẩn kiến thức kỹ mà ghi cho phù hợp Em tóm tắt, giải thành thạo trình bày khoa học toán - Em sáng tạo giải dạng toán tìm hai số biết tổng tỉ hai số - Em làm nhanh, kĩ tính toán tốt, trình bày đẹp Đáng khen! - Em làm tốt, chữ số…viết chưa đẹp, cần viết chữ số ô li - Em viết số đẹp Em viết số chưa đẹp, em lưu ý viết nét móc số - Em nắm vững kiến thức vận dụng làm tốt tập.- Em làm kết đặt tính chưa Em cần đặt chữ số thẳng cột với - Em thực phép tính Tuy nhiên trình bày câu lời giải chưa Em đọc lại câu hỏi toán viết lại câu lời giải - Em biết giải toán quên viết đáp số Hãy nhớ lại cách trình bày giải toán - Em đặt tính đẹp Tuy nhiên em quên nhớ cộng Em nhớ lại cộng 10, viết cần phải nhớ vào hàng chục - Em thực tốt phép tính Tuy nhiên lúng túng nối điểm cho sẵn để có hình vuông Em nhớ lại đặc điểm hình vuông theo số cạnh, số góc C Môn khoa học, Lịch sử Địa lí: Dựa vào chuẩn kiến thức kỹ với kiểm tra để nhận xét Ví dụ: - Chăm học Tích cực phát biểu xây dựng - Chăm học Tiếp thu nhanh Học mau thuộc - Có tiến trả lời câu hỏi - Học có tiến bộ, có ý nghe giảng so với đầu năm - Tích cực, chủ động tiếp thu học - Nắm kiến thức, kỹ môn học D Môn Ngoại ngữ: - Có tinh thần học tập kĩ tiếp thu kiến thức hạn chế - Có thái độ học tập tích cực, kiến thức tiếp thu có tiến - Kiến thức tiếp thu hạn chế,kỹ vận dụng để giao tiếp chậm - Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu biết vận dụng,kỹ sử dụng vào giao tiếp tương đối tốt - Tiếp thu kiến thức tốt, kỹ sử dụng ngôn ngữ hoạt động tốt E Môn Đạo đức: Dựa vào mục tiểu chuẩn KTKN khối lớp mà thầy cô ghi cho phù hợp - Biết lễ phép, lời thầy giáo, cô giáo - Ngoan ngoãn, yêu thương, chăm sóc ông bà - Thực tốt hành vi đạo đức học - Biết áp dụng nội dung học vào thực tiễn - Thực tốt hành vi đạo đức học - Biết áp dụng hành vi đạo đức vào thực tiễn F Môn TNXH: Dựa vào mục tiểu chuẩn KTKN khối lớp mà thầy cô ghi cho phù hợp - Chăm học, tiếp thu nhanh - Hoàn thành nội dung học HKI - Biết giữ vệ sinh phòng bệnh cho người khác G Môn Thủ công / Kĩ thuật: - Biết gấp đồ vật, vật theo mẫu - Có khiếu gấp giấy - Rất khéo tay gấp giấy - Nắm kiến thức, kỹ môn học - Vận dụng tốt kiến thức vào thực hành - Biết vận dụng kiến thức để làm sản phẩm yêu thích - Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu H Môn Thể dục: Tập hợp theo hàng dọc biết cách dàn hàng Thực tay tập Rèn luyện Thực chân thân người tập Rèn luyện Biết cách chơi tham gia Trò chơi Tập hợp hàng dọc điểm số Biết cách chơi, tham gia Trò chơi chơi luật Thực Thể dục phát triển chung Hoàn thiện Thể dục phát triển chung Thực đứng nghiêm, nghỉ quay phải, quay trái hướng Giữ thăng làm động tác kiễng gót đưa chân sang ngang Tham gia vào trò chơi Chơi luật trò chơi Biết hợp tác với bạn chơi Sáng tạo, linh hoạt chơi Thực động tác theo nhịp hô Thuộc Thể dục phát triển chung Thực Thể dục phát triển chung nhịp nhàng nhịp hô Tích cực tập luyện, đoàn kết, kỷ luật, trật tự Xếp hàng đứng nghiêm, nghỉ Thực động tác Đội hình đội ngũ Biết chào, báo cáo xin phép vào lớp Thực thường theo nhịp Biết cách chơi tham gia Trò chơi Biết cách thường theo hàng dọc Thực động tác Thể dục rèn luyện Tích cực tham gia tập luyện Thực tập rèn luyện kỹ vận động Thực tập phối hợp khéo léo Tham gia trò chơi luật Tích cực, sáng tạo chơi Tập hợp hàng dọc, điểm số xác biết cách dàn hàng, dồn hàng theo hàng dọc Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng điểm số theo hàng ngang Đứng nghiêm, nghỉ Thực quay phải, trái Thực chuyển hướng phải, trái Thực Rèn luyện kỹ vận động Linh hoạt, sáng tạo học tập Thực đầy đủ tập lớp Tích cực siêng tập luyện Thực động tác Thể dục phát triển chung với hoa cờ Hợp tác, đoàn kết với bạn chơi Linh hoạt, sáng tạo chơi Trò chơi Thực động tác Bài thể dục phương hướng biên độ Phối hợp nhịp nhàng phận thể tập luyện Hoàn thành động tác, tập, kỹ thuật môn học Bước đầu biết ứng dụng số động tác vào hoạt động tập luyện Thực đủ lượng vận động tập, động tác học Thực số tập môn Thể thao tự chọn Bước đầu biết phối hợp động tác ném bóng xa trúng đích Tự tổ chức nhóm chơi Trò chơi Thực động tác phương hướng biên độ Điều khiển chơi trò chơi đơn giản nhóm Vận dụng số động tác vào hoạt động học tập sinh hoạt Tổ chức nhóm chơi trò chơi hướng dẫn trò chơi đơn giản I Môn Mỹ thuật: pháp hỗ trợ (nếu có): - Kể tên hình vẽ chính, phụ tranh nêu nội dung tranh, gọi tên màu sắc tranh, nêu nhận xét riêng nội dung đặc điểm cách sử dụng màu sắc tranh - HS chưa nêu hình vẽ phụ tranh; chưa kể hết tên màu sắc có tranh; không đưa nhận xét nội dung, hình vẽ màu sắc tranh - Ghép HS hiểu với HS chưa hiểu vào nhóm để em hỗ trợ Vẽ theo mẫu: Vẽ Nội dung nhận xét : - Ý thức tự tìm hiểu, tham gia nhóm bạn để tìm hiểu nội dung học - Hình dáng, đặc điểm bố cục vẽ - Màu sắc vẽ Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Biết cách vẽ vẽ tương đối tốt hình dáng, đặc điểm cuả mẫu Vẽ hình cân tờ giấy, vẽ màu đẹp, có sắc độ đậm nhạt - Chưa vẽ đặc điểm mẫu, hình vẽ chưa cân đối, vẽ màu chưa cẩn thận, thiếu độ đậm nhạt - GV động viên, khuyến khích hỗ trợ HS chưa hiểu lúc thực hành học Vẽ tranh: Đề tài vườn đơn giản Nội dung nhận xét - Ý thức tự tìm hiểu, tham gia nhóm bạn để tìm hiểu nội dung học - Nội dung đề tài, hình vẽ, bố cục màu sắc Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Vẽ nội dung đề tài, hình vẽ đẹp, cân đối Màu sắc tươi vui, có đậm nhạt - Bài vẽ nội dung, hình vẽ sinh động , cân đối Màu sắc hài hoà thể tốt sắc độ đậm nhạt - Vẽ nội dung đề tài hình vẽ nhỏ, hình vẽ chưa cân đối Các hình vẽ tranh xếp cân đối màu sắc thiếu đậm nhạt, cần lựa chọn kết hợp màu có sắc độ đậm nhạt khác - Tổ chức cho HS vẽ theo nhóm để HS hỗ trợ Tìm ưu điểm (dù nhỏ nhất) thực hành HS để khích lệ, động viên HS MÔN ÂM NHẠC (Lớp 2, tháng 9) - Ôn tập hát lớp - Nghe Quốc ca Học hát : Bài Thật hay NHẬN XÉT CUỐI THÁNG Nội dung nhận xét : - Ôn số hát học lớp 1, tập trình diễn trước lớp với hình thức (đơn ca, song ca, tốp ca) - Nghe Quốc ca Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em cảm nhận trang nghiêm, hùng tráng nghe Quốc ca; Hát thể hát hay trước lớp - Biết hát thể hát theo bạn, đôi chỗ quên lời - GV: Nhắc nhở HS cần cố gắng ôn luyện để thuộc lời ca Nội dung nhận xét : - Học hát thật hay, tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em hát giai điệu lời ca hát, biết kết hợp gõ đệm Nội dung nhận xét : - Hát thuộc hát: Thật hay, Xòe hoa - Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): theo tiết tấu lời ca - Em hát theo giai điệu lời ca gõ đêm theo hát theo nhịp chưa xác - GV Hướng dẫn HS tập gõ lại nhịp theo hát Ôn tập hát: Thật hay Nội dung nhận xét : - Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em mạnh dạn tự tin thể hát hay, động tác phù họa phù hợp với nội dung hát - Chưa tự tin thể hát, động tác phụ họa chưa phù hợp Học hát : Bài Xòe Nội dung nhận xét : hoa - Em hát theo giai điệu lời ca thể sắc thái tình cảm hát kết hợp với động tác phụ họa phù hợp, tự tin, manh dạn hát trước lớp - Đã hát thuộc giai điệu lời ca hát, hát chưa rõ lời, động tác phụ họa chưa phù hợp với nội dung hát, chưa tự tin, mạnh dạn hát trước lớp GV: Dựa vào khả học sinh đưa nhiệm vụ cần giúp đỡ để em hoàn thành học - Học hát Xòe hoa, kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em hát theo giai điệu lời ca thể sắc thái tình cảm hát kết hợp gõ đệm nhịp nhàng, xác - Hát chưa theo giai điệu lời ca, chưa thể sắc thái tình cảm bài, kết hợp gõ đệm chưa xác GV: Em cần ý lắng nghe cô bạn để thực xác MÔN THỂ DỤC (Lớp , tháng 11) - Bài thể dục phát triển chung - Điểm số - 2, - theo đội hình hàng dọc theo hàng ngang Nội dung nhận xét : - Thực động tác thể dục phát triển chung - Biết cách điểm số - 2,1 - theo đội hình hàng dọc theo hàng ngang Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Nhớ thực NHẬN XÉT CUỐI THÁNG Nội dung nhận xét : - Bài thể dục phát triển chung - Điểm số - 2, - theo đội hình hàng dọc theo hàng ngang - Điểm số - 2, - theo đội hình vòng tròn - Đi thường theo nhịp - Trò chơi “Bỏ khăn” động tác trọng - Trò chơi “Nhóm ba, - Điểm số chưa nhóm bảy” điểm số 1-2,1-2 theo hàng dọc Ví dụ nhận xét Biện pháp hỗ trợ (nếu Em cần ý bạn đứng - Bài thể dục phát triển chung - Điểm số - 2, - theo đội hình vòng tròn - Trò chơi “Bỏ khăn” - Đi thường theo nhịp -Trò chơi “Bỏ khăn” trước đếm em điểm số có) : - Hoàn thành (tốt, khá) 2; bạn đứng trước đếm nội dung em điểm số 1( bạn Yến tháng - Bài thể dục phát triển giúp đỡ) chung động tác tay động tác vươn thở thực chưa Nội dung nhận xét : - Thực động tác Biện pháp chung hỗ trợ thể dục phát triển HS chưa hoàn thành học tháng chung - Biết cách điểm số - 2, - - Hướng dẫn cho học sinh: đưa hai tay sang theo đội hình vòng tròn - Bước đầu biết cách chơi ngang-lên cao thẳng hướng, lòng bàn tay tham gia chơi Ví dụ nhận xét biện hướng vào (có thể dùng tranh động tác pháp hỗ trợ (nếu có): - Biết chuyển đội hình vòng vươn thở để minh họa, làm mẫu cho học tròn điểm số hướng sinh) - Giao cho bạn hướng chậm dẫn thường xuyên - Tham gia trò chơi chưa tích nhắc nhở cực Em cần tích cực tham gia thể dục trường trò chơi - Giáo viên quan sát học Nội dung nhận xét : sinh tuần tiếp - Bước đầu thực theo trực tiếp hướng thường theo nhịp (nhịp bước dẫn chân trái, nhịp bước chân phải) - Biết cách điểm số - 2, - theo đội hình vòng tròn - Biết cách chơi tham gia vào trò chơi Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): -Tham gia trò chơi luật - Đi thường theo nhịp chậm, chưa nhớ nhịp chân Em cần quan sát bạn theo nhịp, hô nhịp cho học sinh tập - Đi thường theo Nội dung nhận xét : nhịp - Trò chơi - Bước đầu thực “Nhóm ba, nhóm thường theo nhịp (nhịp bước bảy” chân trái, nhịp bước chân phải) - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Đi thường theo nhịp, nhịp, thực tương đối tốt chia tổ tập -Tham gia trò chơi hào hứng , chưa luật hướng dẫn Em nhắc lại cách chơi cho học sinh MÔN TIẾNG ANH (Lớp 3, tháng 9) - Unit 2: What’s Nội dung nhận xét : your name? - Ghi nhớ vận dụng từ Lesson vựng cấu trúc Lesson - Việc đọc phát tiếng có chứa âm phần phonic - Sự phát triển kỹ Nghe, Nói, Đọc, Viết - Độ chuẩn xác việc đọc chant - Thái độ kết hoạt động Project NHẬN XÉT CUỐI THÁNG Nội dung nhận xét : - Việc hiểu vận dụng từ vựng cấu trúc theo học tuần - Phát âm âm phần phonic phát âm tiếng - Độ chuẩn xác kỹ Nghe, Nói, Đọc, Viết - Hứng thú tham gia xác phát âm - Tốc độ hoàn thành hoạt động Ví dụ nhận xét: - Em nhớ vận dụng tốt mẫu câu How you spell your name? - Em đọc tốt phát tiếng chứa âm m, p - Em đánh vần tên tên bạn nhầm lẫn số chữ - Kỹ Nghe, Nói, Đọc Viết tốt Đã ý đến trọng âm từ ngữ điệu câu - Em vỗ tay tạo nhịp chưa xác chant - Em không thích tham gia hoạt động nhóm phần Project, em cho dễ Biện pháp hỗ trợ: - Trong phần project, đưa thêm nội dung How you spell your name để em bạn thực hành Em vừa luyện thêm chữ vừa không thấy nhiệm vụ dễ dàng - Hướng dẫn lại phần tạo nhịp tay, ý giữ nhịp hát - Sự xác nhịp chant - Thái độ kết việc tham gia dự án – Project - Tiến độ hoàn thành hoạt động - Sự tích cực, chủ động thực nhiệm vụ tinh thần hợp tác nhóm Ví dụ nhận xét : - Em nắm vững cấu trúc lượng từ vựng học vận dụng tốt kiến thức học vào tình thực tế - Các kỹ Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt Riêng kỹ Nói cần ý luyện tập trọng âm, ngữ điệu - Thích tham gia hoạt động Chant, Song Project - Tự giác hoàn thành hoạt động học tập thời hạn - Đoàn kết hợp tác tốt với bạn Cần mạnh dạn đưa ý kiến Biện pháp hỗ trợ HS chưa hoàn thành: - Tăng cường luyện tập trọng âm ngữ điệu I.2 Đánh giá thường xuyên hình thành, phát triển lực học sinh Nhận xét tuần (bằng lời NĂNG LỰC Nhận xét cuối tháng viết) Tự phục vụ, tự Nội dung nhận xét: quản Biểu hành vi hình thành, phát triển lực tự phục vụ, tự quản: vệ sinh thân thể, ăn, mặc; chuẩn bị đồ dùng học tập; bố trí thời gian theo yêu cầu giáo viên, nhóm, lớp; bố trí thời gian học tập, sinh hoạt; thực nội quy, quy định Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em bắt nhịp tốt với việc bắt đầu năm học mới: ăn mặc gọn gàng, sách vở, dụng cụ học tập chuẩn bị chu đáo - Em chưa quen với việc phải học trở lại nên ăn mặc chưa gọn gàng Em nên nhờ cha mẹ gọi dậy sớm hơn, trước học gương để chỉnh trang lại chút trước đến lớp Giao tiếp, hợp tác Nội dung nhận xét: Biểu hành vi hình Nội dung nhận xét: thành, phát triển lực giao Biểu hành vi tiếp, hợp tác: mạnh dạn hay rụt hình thành, phát triển rè e ngại; diễn đạt, sử dụng lực: ngôn từ giao tiếp; cách ứng xử thể qua nét mặt, cử lời nói Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em cởi mở, thân thiện với bạn bè, biết cách giao tiếp hợp tác với bạn - Em rụt rè lúng túng nói chuyện với cô giáo Em mạnh dạn bình tĩnh hỏi cô điều em chưa rõ Cô vui để giúp em - Vệ sinh, ăn mặc; chuẩn bị đồ dùng học tập bố trí thời gian theo yêu cầu giáo viên, nhóm, lớp; bố trí thời gian học tập, sinh hoạt; thực nội quy, quy định - Mạnh dạn hay rụt rè e ngại; diễn đạt, sử dụng ngôn từ giao tiếp; cách ứng xử thể qua nét mặt, cử lời nói - Sự tự lực có công việc giao; tự học hay cần giúp đỡ để tự học; tự thực nhiệm vụ học tập hay không; có tự đánh giá báo cáo kết yêu cầu; có tự tìm cách hỗ trợ gặp công việc khó; vận dụng điều học học tập sống; phát giải tính học tập, sống Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em ham tìm tòi, hòa đồng với bạn tốt, mạnh dạn, tự tin mực - Tuy mạnh dạn song em hay xấu hổ trước bạn bè Cần cho em hội phát biểu xây dựng nhiều Tự học giải Nội dung nhận xét: vấn đề Biểu hành vi hình thành, phát triển lực tự học giải vấn đề: tự lực có công việc giao; tự học hay cần giúp đỡ để tự học; tự thực nhiệm vụ học tập hay không; có tự đánh giá báo cáo kết yêu cầu; có tự tìm cách hỗ trợ gặp công việc khó; vận dụng điều học học tập sống; phát giải tính học tập, sống Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Em tự lực học tập, số bạn khác tìm tòi lời giải toán hay Toán Tuổi thơ - Khi tự học gặp vấn đề chưa biết em không nói Em trao đổi với bạn cô giáo I.3 Đánh giá thường xuyên hình thành, phát triển phẩm chất học sinh Nhận xét tuần (bằng lời Nội dung Nhận xét cuối tháng viết) Chăm học, chăm Nội dung nhận xét: Nội dung nhận xét: làm; tích cực Biểu hành vi hình tham gia hoạt thành, phát triển phẩm chất động giáo dục chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục: Ý thức việc học; trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục làm việc nhà; tham gia hoạt động, phong trào học tập, lao động, hoạt động nghệ thuật, thể thao; tham gia vận động bạn tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường lớp, nơi nơi công cộng Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Đi học đều, giờ; thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục với bạn; tích cực tham gia hoạt động, phong trào học tập, lao động hoạt động nghệ thuật, thể thao; tích cực tham gia vận động bạn tham gia giữ gìn vệ sinh lớp học - Chưa tích cực trao đổi với bạn Em cần trao đổi với bạn nhiều Tự tin, tự trọng, Nội dung nhận xét: tự chịu trách Biểu hành vi hình Biểu hành vi nhiệm thành, phát triển phẩm chất tự hình thành, phát triển tin, tự trọng, tự chịu trách số phẩm chất: nhiệm: Thực nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; trách nhiệm việc làm Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Mạnh dạn thực nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; nhận làm việc vừa sức mình; dám nhận lỗi làm sai - Chưa mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân Em tiến trình bày ý kiến Cố gắng lên em Trung thực, kỉ Nội dung nhận xét: luật, đoàn kết Biểu hành vi hình thành, phát triển phẩm chất trung thực, kỉ luật, đoàn kết: Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm trung thực, kỉ luật, đoàn kết: Sự trung thực, giữ lời hứa; thực quy định học tập; bảo vệ công; giúp đỡ, ý thức bạn, người lao động người khác Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Nói thật, nói việc; không nói dối, không nói sai người khác; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa; thực nghiêm túc quy định học tập; biết bảo vệ công; giúp đỡ, tôn trọng người; quý trọng người lao động; nhường nhịn bạn - Chưa giữ lời hứa với bạn Lần sau em cố gắng thực lời hứa với bạn Yêu gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước Nội dung nhận xét: Biểu hành vi hình thành, phát triển phẩm chất yêu gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước: Chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; bảo vệ công, giữ gìn bảo vệ môi trường; ý thức người lớn, thầy giáo, cô giáo, bạn, người thân gia đình, nhà trường quê hương; tìm hiểu địa danh, nhân vật tiếng địa phương Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Biết kính trọng người lớn, yêu thương, giúp đỡ bạn; tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; bảo vệ công, giữ gìn bảo vệ môi trường; tự hào người thân gia đình, nhà trường quê hương; thích tìm hiểu địa danh, nhân vật tiếng địa phương - Em giữ gìn bàn ghế hơn, - Ý thức việc học; trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục; làm việc nhà; tham gia hoạt động, phong trào học tập, lao động, hoạt động nghệ thuật, thể thao; tham gia vận động bạn tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường lớp, nơi nơi công cộng - Việc thực nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; trách nhiệm việc làm - Sự trung thực, giữ lời hứa; thực quy định học tập; bảo vệ công; giúp đỡ, ý thức bạn, người lao động người khác - Chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; bảo vệ công, giữ đừng vứt rác lớp gìn bảo vệ môi trường; ý thức người lớn, thầy giáo, cô giáo, bạn, người thân gia đình, nhà trường quê hương; tìm hiểu địa danh, nhân vật tiếng địa phương Ví dụ nhận xét biện pháp hỗ trợ (nếu có): - Tích cực học tập; tự tin trình bày ý kiến; trung thực; đoàn kết; biết quan tâm giúp đỡ người - Còn vứt rác bừa bãi Nhắc nhở thường xuyên HS ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp ... SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22 MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22 CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÔNG TƯ 22 MÔN TIẾNG ANH 23 MẪU NX ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP... 104 DÀNH CHO GVCN LỚP 105 HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẰNG NHẬN XÉT THÔNG QUA MỘT SỐ VÍ DỤ 107 MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 22. .. Có khiếu học tập môn T.a Có lực học tập môn T.A Có tinh thần học tập tốt Có cần cù chăm Có lực Có cần cù học tập môn chăm T.A Có khả học tập môn T.A Có khả học tập môn T.A Có lực học tập môn T.A
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22, TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22, TUYỂN TẬP CÁC MẪU NHẬN XÉT DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm