Bài giảng Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)

35 350 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2017, 20:22

Phòng GD-T Thạch Thất Trường THCS Hương Ngải chào mừng thầy, cô giáo dự lớp 8A Giáo viên: Nguyễn Viết Hạnh Cõu 1: Kinh t M ó phỏt trin nh th no thp niờn 20 ca th k XX? Cõu 2: Trỡnh by ni dung ch yu ca chớnh sỏch mi ca Ru-d-ven? Chương III Châu gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939) Bi 19- Ti t 28 Nh t b n gi a hai cu c chi n tr anh th gi i (1918- 1939) I Nht Bn sau chin tranh th gii th nht Kinh t Chớnh tr-xó hi II Nht Bn nhng nm 1929-1939 Lc nc Nht I Nht Bn sau chin tranh th gii th nht THI GIAN THUYT TRèNH 3:00 2:00 1:00 4:00 5:00 0:00 Hóy nờu nhng nột chớnh ca tỡnh hỡnh kinh t nc Nht sau chin tranh th gii th nht? Nht Bn l nc th hai thu c nhiu li nhun v khụng b mt mỏt gỡ sau chin tranh Kinh t Nht Bn phỏt trin mt vi nm u sau chin tranh Trong vũng nm (1914-1919), sn lng cụng nghip ca Nht Bn tng gp ln Nhiu cụng ty mi xut hin, m rng sn xut, xut khu hng hoỏ cỏc th trng chõu Hi-rụ-ta lờn lm Th tng t 9.3.1936, Nht Bn chớnh thc bc vo ng phỏt xớt húa, thc hin mu bnh trng bờn ngoi Trỡnh by k hoch xõm lc ca Nht Bn? Khi u l ỏnh chim Trung Quc sau ú l Chõu v cui cựng l ton th gii Quõn Nht chim Món Chõu 1931 c Nht ký Hip c (1936) Cuc u tranh chng phỏt xớt ca nhõn dõn Nht Bn ó din nh th no? Cuc u tranh din di nhiu hỡnh thc nhm chng li quỏ trỡnh phỏt xớt hoỏ ca nc ny Lụi kộo nhiu ngi tham gia nht l binh lớnh v s quan Nht KQ: Lm chm quỏ trỡnh phỏt xớt hoỏ ca Nht Bn Trong thi gian 1929-1933, Nht Bn b khng hong kinh t, xó hi a t nc thoỏt khng hong, gii cm quyn Nht ó thit lp ch phỏt xớt i ni:Tng cng n ỏp búc lt nhõn dõn i ngoi: M rng chin tranh xõm lc Phong tro u tranh ca nhõn dõn lan rng, lm chm quỏ trỡnh phỏt xớt hoỏ Nht Mối quan hệ Việt- Nhật Th tng Phan Vn Khi thm Nht thỏng nm 2004 Hi m Vit Nam - Nht Bn Ngy 2-7-2005 KQ KQ 11 K P H T X T ễ 22 N N G C N G S N N 33 N G T N 44 C H M L I BI TP Quan sỏt s biu din quỏ trỡnh phỏt trin kinh t ca Nht Bn (1914-1939) v nờu nhn xột ca em v tng giai on? ng thng a: ch mc tng trng trung bỡnh ng gp khỳc b: ch mc tng trng b a 1914 1927 1939 BI TP a t nc thoỏt khng hong, nh cm quyn Nht Bn ó la chn gii phỏp no di õy? A- Thit lp ch thng tr phỏt xớt B- Quõn s húa t nc C- Lp k hoch bnh trng xõm lc bờn ngoi D- Tt c cỏc gii phỏp trờn BI TP Di s lónh o ca ng Cng sn Nht Bn, cuc u tranh ca nhõn dõn ó t c nhng kt qu no di õy? A- Lm tht bi õm mu phỏt xớt húa t nc ca gii cm quyn B- Lm chm li quỏ trỡnh phỏt xớt húa C- Thu hỳt c mt s binh lớnh tham gia u tranh D- t c tt c cỏc kt qu trờn HNG DN HC NH V nh hc bi c theo cõu hi sỏch giỏo khoa c, tỡm hiu trc bi 20: Phong tro c lp dõn tc chõu (1918-1939) (Sỏch giỏo khoa) ... nước Nhật I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ THỜI GIAN THUYẾT TRÌNH 3:00 2:00 1:00 4:00 5:00 0:00 Hãy nêu nét tình hình kinh tế nước Nhật sau chiến tranh giới thứ nhất? Nhật Bản nước thứ hai. .. Á hai chiến tranh giới (1918-1939) Bài 19- Ti ết 28 Nh ật b ản gi ữa hai cu ộc chi ến tr anh th ế gi ới (1918- 1939) • I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Kinh tế Chính trị-xã hội II Nhật Bản. .. lạc, người sáng lập Đảng Cộng sản Nhật Bản • Trong thập niên 20 kỷ XX, tình hình kinh tế nước Nhật Bản nước Mỹ có điểm giống khác nhau? NƯỚC Giống Khác Nhật Bản Mỹ 1:00 1:01 1:02 1:03 1:04 1:05
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939), Bài giảng Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939), Bài giảng Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)

Từ khóa liên quan