Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch tt

26 457 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2017, 16:05

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI K VŨ THỊ NHÀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TỪ THỰC TIỄN BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Chuyên ngành:Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI – 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VĂN TẤT THU Phản biện 1: PGS.TS BÙI NGUYÊN KHÁNH Phản biện 2: PGS.TS ĐỖ PHÚ HẢI Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học xã hội hồi ngày tháng năm 2017 C th t m hi u luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tinh giản biên chế giải pháp quan trọng Nhà nước nhằm cải cách hành công vụ nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, thu hút người c tr nh độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vào hoạt động công vụ quan đảng, nhà nước tổ chức trị - xã hội Xuất phát từ vấn đề c , Nhà nước ban hành sách tinh giản biên chế Tinh giản biên chế vấn đề vô phức tạp, kh làm, kh thực v tác động trực tiếp đến người, giảm ai, giảm vấn đề Mục tiêu sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đồng thời loại khỏi máy cán bộ, công chức, viên chức tr nh độ lực chuyên môn, chất đạo đức nghề nghiệp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thực sách tinh giản biên chế thời gian qua nước n i chung, Bộ Văn h a, Th thao Du lịch n i riêng thu kết định, cụ th sau 05 năm thực Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 Chính phủ sách tinh giản biên chế, quan trung ương 61/63 tỉnh thành phố tinh giản 67.398 người với tổng kinh phí đ tinh giản biên chế 3.181 tỷ đồng Tuy nhiên khâu tri n khai thực bộc lộ hạn chế, bất cấp Việc n nang, né tránh vấn đề tri n khai thực tồn nhiều nơi, việc tinh giản không đối tượng đâu đ còn, sách nhà nước bất cấp v mục tiêu đề chưa đạt mong muốn, chưa thực giảm người cần giảm, t nh trạng người chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm quan, tổ chức, đơn vị chưa khắc phục được, chưa tinh giản, sàng lọc khỏi máy; việc cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng tr nh độ chuyên môn, thái độ đạo đức nghề nghiệp thi hành công vụ gây xúc cho nhân dân Các hạn chế bất cập tổ chức thực sách tinh giản biên chế ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực mục tiêu sách Các hạn chế bất cập đ cần phải nghiêu cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu thực sách Từ lý nêu chọn đề tài “Thực sách tinh giản biên chế từ thực tiễn Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch” làm luận văn thạc sĩ sách công Tình hình nghiên cứu đề tài Thực sách công toàn tr nh chuy n h a ý chí chủ th sách thành thực, bước đặc biệt quan trọng chu tr nh sách: thực h a sách, đưa sách vào sống Do đ , nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn lực thực sách n i chung, thực sách tinh giản biên chế n i riêng c ý nghĩa khoa học, thiết thực cấp bách Đề tài luận văn kế thừa, phát tri n kết nghiên cứu liên quan trước đ tiếp tục hệ thống h a vấn đề lý luận khảo sát, đánh giá thực tiễn, từ đ đề xuất quan m giải pháp hoàn thiện tổ chức thực sách tinh giản biên chế phù hợp với yêu cầu khách quan nước ta Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức thực sách tinh giản biên chế đ c sở khoa học đánh giá thực trạng thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch đề xuất giải pháp hoàn thiện thực sách tinh giản biên chế nước ta 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu a) Hệ thống h a vấn đề lý luận tổ chức thực sách tinh giản biên chế; b) Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch rõ ưu m, kết đạt được, bất cập hạn chế, nguyên nhân bất cập hạn chế; c) Đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện tổ chức thực sách tinh giản biên chế nước ta Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề tổ chức thực sách tinh giản biên chế từ thực tiễn Bộ Văn h a, Th thao Du lịch g c độ khoa học sách công 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá tổ chức thực sách tinh giản biên chế từ thực tiễn Bộ Văn h a, Th thao Du lịch Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực dựa quan m Đảng, quản lý Nhà nước, hệ thống trị vào Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành xã hội luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu thực sách công 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích đánh giá tác động sách: đánh giá sách, khái quát thực sách lực thực sách từ thực tiễn Bộ Văn h a, Th thao Du lịch; nguồn c sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm nghị quyết, định Đảng, văn quy phạm pháp luật sách tinh giản biên chế công tr nh nghiên cứu Ý nghĩa luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa luận Các kết luận, kêt nghiên cứu luận văn g p phần bổ sung, hoàn thiện vấn đề lý luận tổ chức thực sách công n i chung, tổ chức thực sách tinh giản biên chế n i riêng nước ta 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Các giải pháp, kiến nghị, đề xuất luận văn g p phần giải vấn đề thực tiễn việc tổ chức thực tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch n i riêng nước n i chung Luận văn c th sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy sách công nước ta Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bố cục theo chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận tổ chức thực sách tinh giản biên chế Chương 2: Thực trạng thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức thực sách tinh giản biên chế nước ta Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 1.1 Một số khái niệm: Biên chế, tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế, thực sách tinh giản biên chế 1.1.1 Khái niệm Biên chế Biên chế hi u số nhân lực lao động cần thiết cấu hợp lý số lượng chất lượng đ thực c hiệu công việc quan, đơn vị, tổ chức hệ thống trị 1.1.2 Khái niệm tinh giản biên chế Tinh giản biên chế hi u việc đánh giá, phân lại đưa khỏi biên chế người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không th tiếp tục bố trí xếp công việc khác giải chế độ, sách người thuộc diện tinh giản biên chế (Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) 1.1.3 Khái niệm sách tinh giản biên chế Chính sách tinh giản biên chế tập hợp định c liên quan nhà nước tinh giản biên chế với mục tiêu, giải pháp công cụ cụ th nhằm làm cho biên chế c chất lượng hơn, tinh túy hơn, g p phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống trị c số lao động chất lượng cấu hợp lý, c đủ tr nh độ, lực chuyên môn, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp thực nhiệm vụ, công vụ giao c hiệu cao phục vụ đắc lực nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát tri n đất nước 1.1.4 Khái niệm thực sách tinh giản biên chế Thực sách tinh giản biên chế hi u tổ chức thực sách tinh giản biên chế khâu cấu thành chu trình sách, toàn tr nh chuy n h a ý chí chủ th sách thành thực với đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định Tổ chức thực thi sách tinh giản biên chế trung tâm kết nối khâu (các bước) chu tr nh sách thành hệ thống 1.2 Quan điểm Đảng, sách Nhà nƣớc tinh giản biên chế 1.2.1 Quan điểm Đảng vấn đề tinh giản biên chế - Nghị Đại hội Đại bi u toàn quốc lần thứ X Đảng đổi tổ chức, máy công tác cán theo hướng xếp, đổi tổ chức, máy quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương; - Kết luận số 37-KL/TW ngày 02 tháng 02 năm 2009 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ kh a X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán từ đến năm 2020, đ đề ra: Tiếp tục thực tinh giản biên chế gắn với việc mở rộng thực chủ trương khoán chi phí hành chính, khoán quỹ lương quan hành chính; - Nghị Đại hội Đại bi u toàn quốc lần thứ XI xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu t nh h nh xác định; - Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng năm 2013 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng kh a XI số vấn đề cải cách sách tiền lương, bảo hi m xã hội, trợ cấp ưu đãi người c công định hướng cải cách đến năm 2020; - Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng năm 2013 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng kh a XI số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở; - Nghị số 39-NQ/TW ngày 17 tháng năm 2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 1.2.2 Chính sách tinh giản biên chế Nhà nước a) Mục tiêu sách tinh giản biên chế: nhằm làm cho biên chế c chất lượng hơn, g p phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị, tổ chức hệ thống trị c số, chất lượng hợp lý, c đủ tr nh độ, lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thực nhiệm vụ, công vụ giao c hiệu cao phục vụ đắc lực nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành xây dựng nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường mở cửa hội nhập quốc tế b) Các giải pháp sách tinh giản biên chế b1) Về tổ chức máy, kiện toàn hệ thống trị từ Trung ương đến sở, bảo đảm máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ b2) Về tinh giản biên chế * Kiên tr thực chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế hệ thống trị * Sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm quan, tổ chức hành đơn vị nghiệp công lập Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội đ làm xác định biên chế phù hợp * Chính sách tinh giản biên chế nay, bao gồm sách: - Chính sách hưu trước tuổi; - Chính sách chuy n sang làm việc tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; - Chính sách việc; - Chính sách người giữ chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác c phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp xếp tổ chức 1.3 Ý nghĩa, tầm quan trọng việc tổ chức thực sách tinh giản biên chế Vấn đề biên chế tinh giản biên chế máy hành vấn đề kh khăn, phức tạp cấp bách, đặt cho tất cấp, ngành Tinh giản ai, tinh giản câu hỏi đặt cho nhà quản lý Việc tinh giản không đối tượng đâu đ còn, sách nhà nước bất cập v mục tiêu đề chưa đạt mong muốn, chưa thực giảm người cần giảm, t nh trạng người chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm quan, tổ chức, đơn vị chưa khắc phục được, chưa tinh giản, sàng lọc khỏi máy; cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng tr nh độ chuyên môn, thái độ đạo đức nghề nghiệp thi hành công vụ gây xúc cho nhân dân 1.4 Các bƣớc tổ chức (trong quy trình) thực sách tinh giản biên chế Tổ chức thực sách tinh giản biên chế tr nh chuy n tải ý chí nhà nước thành thực theo quy tr nh bao gồm bước c tác động bổ sung cho Quy tr nh tổ chức thực sách tinh giản biên chế gồm bước sau: 1.4.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách tinh giản biên chế Tổ chức thực sách tinh giản biên chế c nhiều quan, tổ chức cá nhân tham gia Đ tổ chức thực sách tinh giản biên chế c hiệu quả, nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch tri n khai thực sách 1.4.2 Phổ biến, tuyên truyền sách tinh giản biên chế Phổ biến, tuyên truyền sách tinh giản biên chế hoạt động quan trọng c ý nghĩa lớn quan nhà nước, cán bộ, công chức tham gia thực sách đối tượng thụ hưởng sách 1.4.3 Phân công, phối hợp thực sách tinh giản biên chế Chính sách tinh giản biên chế tri n khai thực phạm vi rộng lớn từ Trung ương đến địa phương toàn quốc, số lượng quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực sách lớn Đ tổ chức thực sách tinh giản biên chế c hiệu phải tiến hành phân công, phối hợp quan quản lý Trung ương cấp quyền địa phương cách hợp lý Trong phân công, phối hợp thực sách tinh giản biên chế cần quy định rõ cụ th quan chủ tr quan phối hợp thực 1.4.4 Duy trì sách Duy tr sách tinh giản biên chế hoạt động quan trọng không th thiếu quy tr nh tổ chức thực sách, nhằm bảo đảm cho sách tồn phát huy tác dụng môi trường thực tế Duy tr sách cần thiết tất yếu khách quan quy tr nh tổ chức thực sách công n i chung sách tinh giản biên chế n i riêng 1.4.5 Điều chỉnh sách tinh giản biên chế Điều chỉnh sách tinh giản biên chế bước, hoạt động cần thiết quan trọng quy tr nh tổ chức thực sách tinh giản biên chế Trong tr nh thực sách tinh giản biên chế gặp kh khăn môi trường thực tế thay đổi sách bất cập, hạn chế không phù hợp với thực tiễn cần phải c điều chỉnh định đ đáp ứng yêu cầu quản lý phù hợp với t nh h nh thực tế 1.4.6 Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực sách tinh giản biên chế Đôn đốc, theo dõi, ki m tra việc thực sách tinh giản biên chế bước quan trọng không th thiếu quy tr nh tổ chức thực sách tinh giản biên chế Đôn đốc, theo dõi, ki m tra việc thực sách tinh giản biên chế giúp phát hạn chế, bất cấp sách tinh giản biên chế hạn chế, bất cập vi phạm sai s t tổ chức thực sách tinh giản biên chế đ kịp thời đề xuất với cấp c thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện sách, tạo điều kiện thuận lợi đ tổ chức thực sách tinh giản biên chế đạt hiệu cao môi trường thuận lợi cần phải tận dụng phát huy đ thực sách tinh giản biên chế c) Mối quan hệ đối tượng thực thi sách Mối quan hệ đối tượng thực thi sách th thống hay không lợi ích đối tượng tr nh thực mục tiêu sách Nh n chung mối quan hệ đối tượng thực thi sách tinh giản biên chế đồng thuận d) Tiềm lực nhóm đối tượng sách Tiềm lực nh m đối tượng sách hi u thực lực tiềm mà nh m c mối quan hệ so sánh với nh m đối tượng khác Tiềm lực nh m lợi ích th phương diện trị, xã hội, kinh tế v.v qui mô tr nh độ đ) Đặc tính đối tượng sách Đặc tính đối tượng sách công n i chung, sách tinh giản biên chế n i riêng đặc m, tính chất đặc trưng mà đối tượng sách c từ tính cố hữu môi trường sống tạo nên tr nh vận động mang tính lịch sử V vậy, tổ chức thực sách tinh giản biên chế phải đặc biệt ý đến tác động không tích cực đặc tính đối tượng sách, đ c giải pháp hữu hiệu tuyên truyền, vận động làm công tác tưởng, đả thông, thuyết phục đ họ chia sẻ với kh khăn tâm trị nhà nước, tự giác thực sách tinh giản biên chế nhà nước 1.5.2 Các yếu tố chủ quan Các yếu tố thuộc quan công quyền, cán bộ, công chức chủ động chi phối tr nh thực sách coi yếu tổ chủ quan Các yếu tố bao gồm: a) Thực đúng, đầy đủ bước quy trình tổ chức thực sách Mỗi bước qui tr nh c vị trí, ý nghĩa tác động định tr nh thực sách Trên thực tế, quy tr nh thực 10 sách việc tuyên truyền vận động sách thực sách b) Năng lực thực thi sách tinh giản biên chế cán bộ, công chức máy quản lý nhà nước Năng lực thực thi sách tinh giản biên chế cán bộ, công chức máy quản lý nhà nước yếu tố chủ quan c vai trò định đến kết tổ chức thực sách tinh giản biên chế Năng lực thực thi sách cán bộ, công chức thước đo bao gồm nhiều tiêu chí phản ánh đạo đức công vụ, lực thiết kế tổ chức, lực thực tế, lực phân tích, dự báo đ c th chủ động ứng ph với t nh phát sinh tương lai v.v c) Điều kiện vật chất cần cho trình thực sách Điều kiện vật chất cần cho tr nh thực sách yếu tố ngày có vị trí quan trọng đ nhân yếu tố khác thực thắng lợi sách nhà nước d) Sự đồng tình ủng hộ người dân Sự đồng t nh ủng hộ người dân yếu tố c vai trò đặc biệt quan trọng, định thành bại sách Đây vấn đề lớn việc tổ chức thực mục tiêu sách không th quan cán bộ, công chức nhà nước làm, mà phải c tham gia đồng t nh ủng hộ tầng lớp nhân dân xã hội 1.6 Những yêu cầu tổ chức thực sách tinh giản biên chế 1.6.1 Yêu cầu thực mục tiêu sách Mục tiêu sách tinh giản biên chế đích sách tinh giản biên chế hướng tới nhằm đạt kết xác định Do đ bảo đảm yêu cầu thực mục tiêu sách tinh giản biên chế yêu cầu tổ chức thực sách 1.6.2 Yêu cầu bảo đảm tính hệ thống thực sách tinh giản biên chế 11 Nội dung tính hệ thống bao gồm: Hệ thống mục tiêu biện pháp sách; hệ thống tổ chức máy, tổ chức thực sách; hệ thống điều hành, phối hợp thực hiện; hệ thống sử dụng công cụ sách với công cụ quản lý khác nhà nước 1.6.3 Yêu cầu đảm bảo tính pháp lý khoa học hợp lý tổ chức thực sách tinh giản biên chế Yêu cầu bảo đảm tính pháp lý tổ chức thực sách tinh giản biên chế đòi hỏi phải tuân thủ chấp hành đầy đủ quy định chế định thực thi sách, đảm bảo cho việc tổ chức thiện sách tập trung, thống 1.6.4 Yêu cầu đảm bảo lợi ích thực cho đối tượng thụ hưởng sách tinh giản biên chế Trong xã hội thường tồn nhiều nh m lợi ích nhà nước người bảo vệ lợi ích hợp pháp cá nhân tổ chức Đ thực chức này, nhà nước thường dùng sách công đ đảm bảo lợi ích đến cho đối tượng thụ hưởng xã hội 1.7 Các phƣơng pháp tổ chức thực sách tinh giản biên chế Phương pháp thực sách công n i chung, sách tinh giản biên chế n i riêng cách thức mà chủ th sử dụng, tổ chức tri n khai thực sách c hiệu Đ tổ chức thực tinh giản biên chế đạt mục tiêu đề cần vận dụng phương pháp tổ chức thực uy n chuy n, linh hoạt, tùy vào đối tượng, thời m, thời kỳ mà áp dụng phương pháp khác nhau, cụ th : 1.7.1 Phương pháp kinh tế Phương pháp kinh tế cách thức tác động lên đối tượng tham gia thực sách tinh giản biên chế lợi ích vật chất Đây phương pháp liên quan trực tiếp đến lợi ích nh m đối tượng sách, nên c tác dụng mạnh so với phương pháp khác 12 1.7.2 Phương pháp giáo dục thuyết phục Phương pháp giáo dục thuyết phục phương pháp sử dụng tổ chức thực sách công Phương pháp giáo dục thuyết phục cách thức tác động lên đối tượng tr nh sách lý tưởng cách mạng, bổn phận trách nhiệm công dân đ họ ý thức trách nhiệm m nh việc tham gia thực sách 1.7.3 Phương pháp hành Phương pháp hành cách thức tác động chủ th sách lên đối tượng tr nh thực sách quyền lực nhà nước Trong tổ chức thực sách tinh giản biên chế c th sử dụng phương pháp kinh tế phương pháp giáo dục thuyết phục Nếu sử dụng hai phương pháp không mang lại kết mong muốn th cần phải sử dụng phương pháp dùng quyền lực nhà nước, phương pháp cưỡng chế hành 1.7.4 Phương pháp kết hợp Phương pháp kết hợp phương pháp tổng hợp ba phương pháp 1.8 Các chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế - Chính phủ; Bộ, ngành Trung ương; quan địa phương cấp; - Các quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; - Các đơn vị nghiệp công lập Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội; - Các Hội giao biên chế ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đ trả lương; - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội làm chủ sở hữu; - Công ty cổ phần c vốn g p Nhà nước cấp c thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước; - Nông, lâm trường quốc doanh xếp lại theo quy định pháp luật 13 Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH 2.1 Thực trạng, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 2.1.1 Thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối quan hành Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch 2.1.1.1 Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2015 Căn Quyết định số 560/QĐ-BNV ngày 07/7/2015 Bộ Nội vụ việc giao biên chế công chức năm 2015 quan, tổ chức hành nhà nước Bộ Văn h a, Th thao Du lịch 882 biên chế 2.1.1.2 Đánh giá quản lý biên chế sử dụng biên chế công chức a) Ưu điểm: Việc quản lý biên chế công chức quan, tổ chức hành Bộ Văn h a, Th thao Du lịch đảm bảo thực quy định Nghị định số 21/2010/NĐ-CP Chính phủ văn hướng dẫn thi hành; việc quản lý biên chế, n dụng công chức gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan, tổ chức hành b) Khó khăn, vướng mắc: - Tháng 12/2014, Bộ Văn hoá, Th thao Du lịch hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm, cấu ngạch biên chế công chức Bộ Văn h a, Th thao Du lịch gửi Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt Nhưng đến thời m tại, Đề án chưa Bộ Nội vụ phê duyệt 2.1.1.3 Thực trạng biên chế sử dụng biên chế cán bộ, công chức a) Cơ cấu theo ngạch b) Cơ cấu theo tr nh độ chuyên môn đào tạo c) Cơ cấu theo tr nh độ trị d) Cơ cấu theo tr nh độ ngoại ngữ, tin học quản lý nhà nước e) Cơ cấu theo giới tính độ tuổi 14 2.1.1.4 Đánh giá cấu đội ngũ công chức a) Ưu m b) Kh khăn, vướng mắc c) Thực trạng đánh giá, phân loại công chức 2.1.2 Thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối đơn vị nghiệp Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch 2.1.2.1 Các đơn vị nghiệp công lập thuộc trực thuộc Bộ a) Các đơn vị nghiệp văn h a, th thao du lịch b) Các đơn vị nghiệp khoa học - công nghệ c) Các đơn vị nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán d) Các đơn vị nghiệp công nghệ thông tin e) Các đơn vị nghiệp truyền thông, báo chí g) Các đơn vị nghiệp y tế 2.1.2.2 Thực trạng biên chế sử dụng biên chế viên chức a) Theo chức danh nghề nghiệp b) Theo tr nh độ đào tạo chuyên môn c) Theo tr nh độ đào tạo lý luận trị d) Theo tr nh độ ngoại ngữ tin học e) Theo giới tính độ tuổi: 2.1.2.3 Đánh giá quản lý biên chế, sử dụng biên chế cấu công chức, viên chức đơn vị nghiệp thuộc Bộ a) Mặt b) Một số tồn tại, hạn chế c) Nguyên nhân mặt tồn tại, hạn chế 2.1.2.4 Thực trạng đánh giá, phân loại công chức, viên chức a) Kết đánh giá phân loại công chức, viên chức b) Đánh giá mặt kh khăn, vướng mắc 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 2.2.1 Triển khai thực Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công 15 chức, viên chức Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế, Bộ Văn h a, Th thao Du lịch tri n khai công việc, sau: a) Xây dựng kế hoạch tri n khai thực sách tinh giản biên chế b) Phổ biến, tuyên truyền thực sách tinh giản biên chế c) Phân công, phối hợp thực d) Tri n khai thực sách tinh giản biên chế e) Theo dõi, đôn đốc, ki m tra việc thực sách g) Điều chỉnh sách tinh giản biên chế h) Đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực sách 2.2.2 Các bước tổ chức thực sách tinh giản biên chế (hướng dẫn thực đơn vị) a) Tổ chức thực b) Hướng dẫn cụ th việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế c) Hướng dẫn hồ sơ tinh giản biên chế d) Nơi tiếp nhận: Bộ Văn hoá, Th thao Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) e) Thời hạn nộp hồ sơ 2.3 Thực trạng bảo đảm yêu cầu thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 2.3.1 Trong tr nh tri n khai thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch đảm bảo thực yêu cầu mục tiêu đề ra: a) Mục tiêu chung b) Mục tiêu cụ th 2.3.2 Trên sở mục tiêu đề ra, Bộ Văn h a, Th thao Du lịch tri n khai thực xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện, vai trò trách nhiệm tập th , cá nhân đ tr nh thực tinh giản biên chế đạt mục tiêu đề 16 2.3.3 Trong tổ chức thực sách tinh giản biên chế, xây dựng kế hoạch phân công rõ trách nhiệm cụ th đơn vị, cá nhân 2.3.4 Kết trường hợp tinh giản biên chế đơn vị thuộc Bộ Văn h a, Th thao Du lịch niêm yết công khai danh sách tên, mức trợ cấp hưởng, tổng tiền trợ hưởng tinh giản đơn vị, cá nhân (đối tượng) biết m nh hưởng 2.4 Thực trạng chủ thể tham giam thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Tham gia thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch, gồm chủ th : - Các quan quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc trực thuộc Bộ; - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu chuy n đổi từ công ty nhà nước, tiếp tục cấp c thẩm quyền phê duyệt thực xếp lại theo phương án cổ phần hóa; - Công ty cổ phần c vốn g p Nhà nước cấp c thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước 2.5 Kết thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 2.5.1 Kết thực sách tinh giản biên chế giai đoạn 20072011 a) Việc tri n khai thực Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2007 Chính phủ tinh giản biên chế b) Kết thực 2.5.2 Kế hoạch, kết thực sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 a) Kế hoạch tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch giai đoạn 2015-2021 b) Kết thực tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết đợt năm 2017 (đến tháng 6/2017) Bộ Văn h a, Th thao Du lịch 2.6 Đánh giá chung kết tổ chức thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 17 2.6.1 Ưu điểm tổ chức thực sách Việc tổ chức thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lich thực đầy đủ bước tr nh tri n khai thực sách (7 bước), xây dựng kế hoạch tri n khai thực sách tinh giản biên chế; kịp thời tiến hành phổ biến, tuyên truyền sách qua h nh thức: tập huấn, báo, tạp chí ngành; c phân công, phối hợp thực đơn vị liên quan.; tr nh tổ chức thực sách c kh khăn chủ động đề xuất cấp c thẩm quyền sửa đổi, bổ sung khắc phục hạn chế bất cập sách Đã ý đến công tác theo dõi, ki m tra, đôn đốc việc thực sách đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thực sách tinh giản biên chế Nhờ việc tổ chức thực tốt sách tinh giản biên chếsách tinh giản biên chế Nhà nước kịp thời vào sống 2.6.2 Hạn chế bất cập tổ chức thực sách - Nhận thức vị trí, vai trò, đặc m, tính chất sách tinh giản biên chế chưa đầy đủ; - Nhận thức tầm quan trọng tổ chức thực thi sách đơn giản - Việc xây dựng kế hoạch thực sách tinh giản biên chế chung chung, không rõ ràng, cụ th , theo cảm tính - Công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, nội dung, yêu cầu sách tinh giản biên chế không đầy đủ - Các văn hướng dẫn, phổ biến thực sách tinh giản biên chế kh hi u 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế bất cập tổ chức thực sách Một là, nhận thức chất, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu giải pháp tinh giản biên chế rõ ràng, xác đầy đủ nên thực chưa đáp ứng yêu cầu; 18 Hai là, việc xếp, hoàn thiện máy chưa thật gắn kết với điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Ba là, chưa kịp thời sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức; Bốn là, chức năng, nhiệm vụ quan, thẩm quyền, trách nhiệm cán bộ, công chức chức danh, vị trí công tác hệ thống trị chưa xác định rõ ràng, đầy đủ; Năm là, chưa c chế, giao quản lý biên chế cách khoa học thống hệ thống trị; Sáu là, sách đề thực tinh giản biên chế không hợp lý Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức thực sách tinh giản biên chế nƣớc ta - Thực sách tinh giản biên chế phải tuân thủ yêu cầu, nguyên tắc định - Nâng cao tr nh độ lực hay kiến thức, kỹ tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán công chức thực thi sách tinh giản biên chế - Đổi nhận thức đầy đủ vai trò, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu nguyên tắc thực sách tinh giản biên chế 3.2 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực sách tinh giản biên chế nƣớc ta 3.2.1 Đổi nhận thức đầy đủ, ý nghĩa tầm quan trọng việc tổ chức thực sách tinh giản biên chế nước ta Thực sách tinh giản biên chế khâu cấu thành chu tr nh sách, toàn tr nh chuy n h a ý chí chủ th sách thành thực với đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu sách Tổ 19 chức thực thi sách tinh giản biên chế thời gian qua nước n i chung, Bộ Văn h a, Th thao Du lịch n i riêng chưa đạt mục tiêu sách, nhiều hạn chế, bất cập Nguyên nhân sâu xa hạn chế bất cập thực sách tinh giản biên chế nhận thức chưa đầy đủ chất, mục tiêu, nội dung, nội hàm tinh giản biên chế, nhận thức tầm quan trọng, vai trò định tổ chức thực sách tinh giản biên chế Chính v đ thực mục tiêu sách cần phải đổi nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng tổ chức thực sách tinh giản biên chế 3.2.2 Hoàn thiện bước quy trình tổ chức thực sách tinh giản biên chế - Hoàn thiện kế hoạch tri n khai thực sách tinh giản biên chế - Đổi h nh thức phương pháp phổ biên tuyên truyền sách tinh giản biên chế - Đổi phân công phối hợp thực sách tinh giản biên chế cách hợp lý chặt chẽ - Tăng cường giải pháp, công cụ đ tr sách tinh giản biên chế - Chủ động điều chỉnh sách tạo điều kiện thuận lợi đ tổ chức thực thi sách c hiệu cao - Tăng cường đôn đốc, theo dõi ki m tra thực sách tinh giản biên chế - Đổi nâng cao hiệu tổng kết, đánh giá tổ chức thực sách tinh giản biên chế 3.2.3 Thực đúng, đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách tinh giản biên chế Đ nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế cần phải thực đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách Đ yêu cầu: thực mục tiêu sách; đảm bảo tính hệ thống; tính khoa học, hợp lý pháp lý tổ chức thực sách; đảm bảo lợi ích thực cho đối tượng thụ hưởng sách 20 3.2.4 Lựa chọn phương pháp hợp lý tổ chức thực sách tinh giản biên chế Các phương pháp sử dụng phổ biến tổ chức thực sách công gồm: phương pháp kinh tế; phương pháp giáo dục, thuyết phục; phương pháp kết hợp 3.2.5 Nâng cao lực đề cao trách nhiệm chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế Nâng cao chất lượng, hiệu thực sách tinh giản biên chế cần phải c giải pháp đồng nâng cao lực thực sách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan tham gia thực sách tinh giản biên chế từ trung ương đến địa phương Hiệu thực sách tinh giản biên chế phụ thuộc vào lực thực sách tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực sách 3.2.6 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực thực sách công cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi sách tinh giản biên chế Đ nâng cao hiệu tổ chức thực sách tinh giản biên chế cần phải c giải pháp đồng nâng cao lực thực sách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực sách Một giải pháp quan trọng tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực thực sách công cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực sách 3.2.7 Tăng cường nguồn lực để thực sách tinh giản biên chế Tổ chức thực sách tinh giản biên chế hoạt động quan quản lý hành nhà nước Đ thực sách tinh giản biên chế đạt mục tiêu đề cần huy động nguồn lực (con người, tài chính, sở vật chất) tham gia vào thực sách tinh giản biên chế 3.2.8 Các kiến nghị đề xuất 3.2.8.1 Các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện sách tinh giản biên chế 21 - Đổi nhận thức chất mục đích việc tinh giản biên chế; - Xác định xác đối tượng cần phải tinh giản biên chế; - Đẩy mạnh cải cách, tinh giản máy, rà soát, xếp, phân công, tổ chức lại lao động bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ UBND cấp; - Xác định biên chế quan sở vị trí việc làm, tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng độ phức tạp công việc, cấu, tiêu chuẩn chức danh, định mức lao động cán bộ,công chức; - Đổi thực nghiêm túc việc n dụng cán bộ, công chức, viên chức; - Đẩy mạnh việc thực khoán biên chế chi phí hành chính; - Tăng cường thực xã hội h a hoạt động nghiệp, dịch vụ công; - Xây dựng sách, pháp luật; - Sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức theo quy định Hiến pháp năm 2013; - Hoàn thiện tổ chức khoa học lao động cán bộ, công chức quan hành nhà nước 3.2.8.2 Các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện tổ chức thực sách tinh giản biên chế - Tri n khai tổ chức thực sách tinh giản biên chế nguyên tắc: tất liên quan đến sách tinh giản biên chế phải c trách nhiệm tham gia vào tr nh thực sách; - Thực đầy đủ bước tr nh tổ chức thực sách: Xây dựng kế hoạch; phổ biến tuyên truyền; phân công, phối hợp; tr , điều chỉnh; theo dõi, đôn đốc; ki m tra, đánh giá; tổng kết, rút kinh nghiệm thực sách; - Đảm bảo yêu cầu tổ chức thực sách: thực mục tiêu; bảo đảm tính hệ thống; quan nhà nước phải đảm bảo tính pháp lý, khoa học hợp lý thực sách tinh giản biên chế; đảm bảo lợi ích thật cho đối tượng thụ hưởng; - Cả hệ thống trị vào cuộc; 22 - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ đức, đủ tài, c lực hoàn thành nhiệm vụ, công tâm, trung thực khuyến khích chế độ tiền lương thỏa đáng sách khuyến khích, tạo động làm việc hiệu quả; - Thủ tục hành rút gọn KẾT LUẬN Chính sách công n i chung sách tinh giản biên chế n i riêng sách Nhà nước tổng th cán biện pháp nhằm can thiệp vào vấn đề xã hội Chính sách tinh giản biên chế nhằm đáp ứng yêu cầu cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người c đức, c tài vào hoạt động công vụ quan đảng, nhà nước tổ chức trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp h a, đại h a đất nước hội nhập quốc tế; g p phần nâng cao lực, hiệu hoạt động hệ thống trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách sách tiền lương Với đề tài luận văn Thực sách tinh giản biên chế từ thực tiến Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, luận văn tập trung nêu tr nh, kết thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao du lịch Đánh giá thực sách tinh giản biên chế từ sách ban hành đến thực sách Đồng thời đánh giá ưu m, hạn chế nguyên nhân hạn chế sách tinh giản biên chế tr nh thực Chính sách tinh giản biên chế công cụ đ Nhà nước thực quản lý nhà nước biên chế Thực sách tinh giản biên chế việc đánh giá, phân loại đưa khỏi biên chế người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không th tiếp tục bố trí xếp công việc khác giải chế độ, sách người thuộc diện tinh giản biên chế Đ thực sách tinh giản biên chế đạt kết quả, mục tiêu đề ra, luận văn đưa nh m giải pháp cụ th : thực đầy đủ bước tr nh thực sách, yêu cầu tổ chức thực 23 sách v.v… Việc thực sách tinh giản biên chế khắc phục hạn chế, bất cập quy định biên chế tinh giản biên chế Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Chính phủ, xây dựng Chính phủ mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hệ thống hành nhà nước thống nhất, thông suốt, phát huy mạnh mẽ dân chủ pháp quyền, phục vụ nhân dân, kiến tạo, phát tri n đất nước c việc thực sách tinh giản biên chế thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề 24 ... TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 1.1 Một số khái niệm: Biên chế, tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế, thực sách tinh giản biên chế 1.1.1 Khái niệm Biên chế Biên chế hi u... Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2.1 Thực trạng, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 2.1.1 Thực. .. 2.4 Thực trạng chủ thể tham giam thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Tham gia thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch, gồm chủ th : - Các quan quan hành chính,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch tt , Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch tt , Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch tt

Từ khóa liên quan