Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực 1

70 159 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2017, 23:43

Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1: Các hình thức đào tạo doanh nghiệp .7 Bảng 2: Sơ đồ hoạt động đào tạo Bảng 3: So sánh ưu nhược đào tạo công việc công việc 17 Bảng 4: Sơ đồ máy tổ chức Công ty Điện lực 27 Bảng 5: Doanh thu năm gần Công ty 29 Bảng 6: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn công ty đến (31/12/2008) 32 Bảng 7: Tỷ lệ lao động theo trình độ chuyên môn .33 Bảng 8: Chất lượng cán khoa học kỹ thuật, chuyên môn- nghiệp vụ 34 Bảng 9: Chi phí cho hoạt động đào tạo năm 2006 44 Bảng 10: Chi phí cho hoạt động đào tạo năm 2007 44 Bảng 11: Chi phí cho hoạt động đào tạo năm 2008 45 Bảng12: Kinh phí chi cho hoạt động đào tạo năm 46 Bảng 13: Kế hoạch đào tạo năm 2009 54 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1 Nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực Phân loại hình thức đào tạo 4.1 Theo định hướng nội dung đào tạo 4.2 Theo mục đích nội dung đào tạo 4.3 Theo cách thức tổ chức 4.4 Theo địa điểm nơi đào tạo 4.5 Theo đối tượng học viên II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC……………………………………………………………… .………… Xác định nhu cầu đào tạo phát triển 1.1 Phân tích doanh nghiệp 1.2 Phân tích tác nghiệp 10 1.3 Phân tích nhân viên 10 Xác định mục tiêu đào tạo 10 Lựa chọn đối tượng đào tạo 11 Xây dựng chương trình đào t ạo lựa chọn phương pháp đào tạo 11 4.1 Xây dựng chương trình đào t ạo 11 4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo 12 Lựa chọn đào tạo giáo viên 19 Dự tính chi phí đào tạo 19 Đánh giá chương trình kết đào tạo 20 7.1 Phân tích thực nghiệm 20 7.2 Đánh giá thay đổi học viên 21 7.3 Đánh giá định lượng hiệu đào tạo 21 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CTY ĐIỆN LỰC I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 24 Tên, địa công ty 24 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 26 Khái quát tình hình SXKD Công ty đánh giá 28 3.2 Ngành nghề kinh doanh 28 3.3 Vốn kết hoạt đông sản xuất kinh doanh 28 3.4 Đánh giá 29 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 31 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty Điện lực 31 Đánh giá hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Điện lực 34 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Công ty 34 2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 36 2.3 Xác định đối tượng đào tạo 37 2.4 Xác định chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo 39 2.5 Lựa chọn đào tạo giáo viên 42 2.6 Dự tính chi phí đào tạo 43 2.7 Đánh giá chương trình đào tạo 47 Đánh giá tổng hợp hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Điện lực 48 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC I ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 51 Chiến lược phát triển Công ty năm 2009 51 Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2009 54 II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 55 Hình thành đội ngũ chuyên trách hoạt động đào tạo 55 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 56 2.1 Mục tiêu sản xuất kinh doanh c Công ty 56 2.2 Tiến hành phân tích công việc chi tiết, khoa học 57 2.3 Tiến hành công tác đánh giá thực công việc khoa học xác 58 Xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng 58 Chọn đối tượng đào tạo xác 60 Đa dạng hóa loại hình đào tạo 60 Nâng cao chất lượng giáo viên hoàn thi ện chương trình giảng dạy 61 6.1 Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo viên 61 6.2 Hoàn thiện chương trình giảng dạy 62 Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo 62 Nâng cao chương trình đánh giá ho ạt động đào tạo 63 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, người ngày đóng vị trí quan trọng phát triển quốc gia tổ chức Cùng với phát triển kinh tế cạnh tranh tổ chức ngày trở nên khốc liệt hết Doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường yếu tố tài chính, sơ vật chất, cần phải trọng đến nguồn nhân lực công ty Tuy nhiên để phát huy sức mạnh nhân lực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải thực cách khoa học có tính hệ thống Sau thời gian thực tập Công ty Điện lực với kiến thức học trường Đại học Em nhận thấy đào tạo nguồn nhân lực công ty tồn nhiều vấn đề, em định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Điện lực 1” Với hi vọng vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn Công ty, giúp cho Công ty ngày phát triển hoàn thiện đội ngũ lao động Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Điện lực Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu Công ty Điện lực Mục đích nghiên cứu Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp Giúp cho Công ty phát triển đội ngũ lao động hoàn thiện kỹ người lao động Phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp viết dựa lý thuyết quản lý, quản trị nguồn nhân lực Phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, diễn giải số liệu Công ty Điện lực Nội dung nghiên cứu Chương I : Cơ sở lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương II: Nội dung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Được giúp đỡ nhiệt tình cô phòng Tổ chức cán Công ty đặc biệt hướng dẫn tận tình cô: TS Nguyễn Thị Hồng Thuỷ giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên kiến thức nhiều hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, em mong cô giáo tận tình bảo giúp đỡ cho em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực người, xem xét hai khía cạnh sau Thứ nguồn lực nằm thân người sử dụng nguồn lực để lao động phát triển, thứ hai hiểu tổng thể nguồn lực cá nhân người khác Nguồn nhân lực phạm trù dùng để sức mạnh tiềm ẩn dân cư , khả huy động tham gia vào trình tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội trong tương lai " Nguồn nhân lực khác với nguồn lực khác chỗ trình vận động chịu ảnh hưởng yếu tố tự nhiên yếu tố xã hội, cụ thể ảnh hưởng là: việc làm, thất nghiệp, gia đình… Nó thường nghiên cứu hai yếu tố sau đây:  Số lượng nguồn nhân lực đo lường thông qua tiêu quy mô tốc độ phát triển  Chất lượng nguồn nhân lực phản ánh trình độ ,năng lực người lao động thể qua tiêu sau: o Trạng thái sức khỏe o Trình độ văn hóa o Trình độ chuyên môn kỹ thuật ”1 PGS.TS Trần Xuân Cầu & PGS.TS Mai Quốc Khánh, GT KT NNL năm 2008, NXB ĐH KTQD, trang 56 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, yếu tố định để tổ chức đứng vững thắng lợi môi trường cạch tranh Vì công tác đào tạo phát triển phải thực cách có tổ chức kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực tổng thể hoạt động học tập có tổ chức doanh nghiệp, doanh nghiệp cung cấp cho người lao động Thời gian diễn hoạt động vài ngày vài thể đến nhiều năm phụ thuộc vào mục tiêu học tập Tạo thay đổi hành vi người lao động theo hướng có lợi lên, nâng cao khả trình độ nghề nghiệp Xét nội dung phát triển nguồn nhân lực có ba loại hoạt động là: giáo dục, đào tạo phát triển  Giáo dục: Hoạt động học tập để chuẩn bị cho người bước vào nghề nghiệp chuyển sang nghề mới, thích hợp tương lai  Đào tạo: Được hiểu hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động thực hiệu chức năng, nhiệm vụ Nó trình học tập làm cho người lao động nắm vững công việc, nâng cao trình độ, kỹ người lao động để thực nhiệm vụ lao động có hiệu  Phát triển: Là hoạt động học tập thoát khỏi phạm vi công việc trước mắt người lao động, nhằm mở cho họ công việc dựa sở định hướng tương lai tổ chức ThS Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực 2007, Nhà xuất ĐH KTQD, trang 153 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp Mục tiêu vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu chung của đào tạo phát triển nguồn nhân lực sử dụng tối đa nguồn nhân lực nâng cao tính hiệu tổ chức Giúp cho người lao động hiểu rõ ràng, cụ thể công việc nắm vững nghề nghiệp mình, thực chức nhiệm vụ cách tự giác, thái độ tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai Các lý chủ yếu để thấy rõ công tác đào tạo phát triển quan trọng yếu tố tạo nên thành công:  Để đáp ứng nhu cầu công việc tổ chức hay để đáp ứng nhu cầu tồn phát triển tổ chức Đào tạo phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy nâng cao suất lao động , hiệu thực công việc, nâng cao tính ổn định động tổ chức, trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiện áp dụng tiến kỹ thuật quản lý doanh nghiệp  Để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ người lao động Những lao động có chuyên môn, trình độ cao có hội tìm việc làm có thu nhập cao lao động trình độ chuyên môn  Đào tạo phát triển giải pháp chiến lược tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Đào tạo phát triển điều kiện để định tổ chức tồn lên cạnh tranh Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp: o Nâng cao suất lao động, hiệu thực công việc o Nâng cao chất lượng thực công việc o Giảm bớt giám sát người lao động đào tạo người có khả tự giám sát ThS Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực 2007, Nhà xuất ĐH KTQD, trang 154 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp o Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực o Tạo điều kiện cho áp dụng tiến kỹ thuật vào quản lý o Tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Đối với người lao động vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực thể chỗ: o Tạo gắn bó người lao động doanh nghiệp o Tạo tính chuyên nghiệp người lao động o Tạo thích ứng người lao động công việc tương lai o Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển người lao động o Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư công việc họ sở để phát huy tính sáng tạo người lao động công việc Phân loại hình thức đào tạo4 Trong thực tế có nhiều tiêu thức phân loại hình thức đào tạo khác nhau, cụ thể sau: 8.1 Theo định hướng nội dung đào tạo:  Đào tạo định hướng công việc: Đây hình thức đào tạo kỹ thực công việc riêng biệt định, học viên sử dụng kỹ để làm việc doanh nghiệp khác  Đào tạo đinh hướng doanh nghiệp: Đây hình thức đào tạo kỹ cách thức phương pháp làm việc tiêu biểu doanh nghiệp Khi nhân viên chuyển sang làm doanh nghiệp khác kỹ đào tạo sử dụng TS Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê 2005, trang 188-189 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 10 8.2 Theo mục đích nội dung đào tạo  Đào tạo hướng dẫn định hướng công việc cho nhân viên: Nhằm cung cấp thông tin, kiến thức hướng dẫn cho nhân viên tuyển, công việc doanh nghiệp Giúp cho nhân viên nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc  Đào tạo huấn luyện kỹ năng: Nhằm giúp cho nhân viên có trình độ lành nghề kỹ phù hợp để thực công việc theo yêu cầu  Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động: Hướng dẫn nhân viên thực công việc cách an toàn  Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật: Thường tổ chức định kỳ nhằm giúp cho đội ngũ chuyên môn, kỹ thuật tiếp thu, cập nhật kiến thức  Đào tạo phát triển lực quản trị: Nhằm giúp cho nhà quản trị tiếp xúc làm quen với phương pháp làm việc mới, nâng cao kỹ thực hành kinh nghiệm quản lý, khuyến khích nhân viên làm việc doanh nghiệp 8.3 Theo cách thức tổ chức, có hình thức:  Đào tạo quy: Trong đào tạo quy học viên thoát ly khỏi công việc hàng ngày doanh nghiệp, thời gian đào tạo ngắn chất lượng đào tạo thường cao so với hình thức đào tạo khác Tuy nhiên số lượng nhân viên tham gia khoá đào tạo  Đào tạo chức: Đào tạo chức áp dụng cán nhân viên vừa làm việc vừa tham gia khoá đào tạo Thời gian đào tạo thực làm việc thực phần thời gian làm việc Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 56 Phần III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC III ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 Chiến lược phát triển Công ty năm 2009 Dự kiến năm hệ thống điện quốc gia tình trạng bị thiếu hụt đơn vị cần phải dùng biện pháp để tiết kiệm điện hạn chế tổn thất khâu truyền tải giảm tỷ lệ tổn thất điện Cấp điện an toàn , ổn định, hoàn thành tiêu kinh tế - kỹ thuật mà EVN giao phó, tăng suất lao động để đảm bảo quỹ tiền lương thu nhập cho người lao động , đạt danh hiệu doanh nghiệp loại A Trong thời gian tới Công ty có tiêu cần thực hai mục tiêu sau:  Điện thương phẩm Giá trị sản lượng điện thương phẩm đạt 15.425,65 triệu Kwh tăng 13% so với năm 2008 Mặc dù nguồn cải thiện nhiều năm 2009 kinh tế gặp khó khăn nên Công ty xây dựng kế hoạch thương phẩm mức độ tăng 13.4%  Giá bán bình quân Kế hoạch chưa tính đến giá bán tổng: 774,52 đồng/ Kwh Tăng 10 đồng / Kwh so với kế hoạch thực năm 2008 Kế hoạch tính đến xóa bán tổng 757,52 đồng/ Kwh tăng 20 đồng/ Kwh Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 57 Ngoài Công ty phải tổ chức xếp, bố trí lao động hợp lý, sư dụng lao động tối ưu nhằm tiết kiệm lao động để tăng suất lao động 20% so với năm 2008 nhằm tăng thu nhập cho người lao động năm 2008 Đẩy nhanh tiến độ dự án Thủy điện thi công dở dang Đối với Công ty cổ phần hóa năm 2009 tiếp tục tăng cường lực cạnh tranh, tạo chỗ đứng vững thị trường, bước mở rộng sản xuất, đa dạng hóa loại hình sản phẩm nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận so với năm 2007 Để đạt tiêu Công ty có giải pháp thực sau: Các đơn vị Công ty kiên thực quy chế, quy định, tiêu kinh tế - kỹ thuật Công ty giao Đảm bảo máy Công ty, từ phòng quan Công ty đến sở, từ lãnh đạo đến nhân viên hoạt động ăn khớp nhịp nhàng; có phối kết chặt chẽ có tinh thần trách nhiệm cao theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO  Về công tác kinh doanh điện Đối với lưới điện khu vực làng nghề, khu dân cư buôn bán tập trung, khu vực có giá bán điện bình quân cao, Điện lực lập phương án thực có hiệu mặt kinh tế, tài chính, có khả thu hồi vốn nhanh đầu tư cải tạo, tránh trường hợp phân tích đánh giá qua loa Tăng cường công tác kinh doanh điện năng, thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa có hiệu việc thông đồng với khách hàng lấy cắp sản lượng điện Công ty; Tăng cường kiểm tra giá bán điện vật chất xác tận thu giá bán bình quân, có biện pháp giảm dư nợ tiền điện Vận hành tối ưu hệ thống điện, triệt để khai thác phương thức kết dây hợp lý để giảm tổn thất điện  Công tác quản lý chi phí giá thành, tài Nghiêm túc thực kế hoạch chi phí giá thành Trường hợp đơn vị vượt kế hoạch, việc cắt thưởng thi đua, trừ quỹ tiền lương.Công Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 58 tác quản lý tài chính: cần phải có phương pháp quản lý tài chặt chẽ hơn, thường xuyên kiểm tra kịp thời chấn chỉnh đơn vị quý, phát đơn vị chi vượt giá thành, tránh trường hợp đến cuối năm thực cân đối tài chính, lợi nhuận chấn chỉnh không đạt hiệu công tác quản lý  Công tác lao động tiền lương Để đảm bảo quỹ lương, nâng cao mức thu nhập cho cán công nhân viên, Công ty phải tiết lao động thực xếp lại lao động ngưng việc tuyển dụng thêm lao động thực điều chuyển phần lao động sản xuất kinh doanh điện sang kinh doanh dịch vụ viễn thông  Về quản lý kỹ thuật an toàn lao động Nâng cao biện pháp kỹ thuật để giữ vững ổn định vận hành lưới điện, đặc biệt điều kiện lưới điện Công ty kết nối với lưới điện Trung quốc, sử dụng thiết bị điện hợp lý, tiết kiệm đầu tư Cần đặc biệt coi trọng công tác an toàn lao động, thực nghiêm túc quy trình, quy phạm vận hành, năm tới không để xảy tai nạn  Các hoạt động khác Chăm lo đời sống người lao động tạo điều kiện cho cán công nhân viên tự nguyện tham gia góp cổ phần vào dự án đầu tư sản xuất kinh doanh khác thủy điện, bất động sản, ngân hàng, tài chính… để tăng thu nhập Chủ động xây dựng phương án đề phòng thiên tai, bão lũ, có đủ nguồn vật tư dự trữ để nhanh chóng khôi phục giữ vững sản xuất Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A 59 Luận văn tốt nghiệp Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2009 Bảng 13: Kế hoạch đào tạo năm 2009 STT 11 Tên lớp học Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bồi dưỡng nghiệp vụ Công ty Bồi dưỡng nghiệp vụ Đơn vị Các lớp đào tạo Đại học chức Các lớp tiếp tục năm trước Lớp cử nhân viễn thông hai tiếp tục Kỹ sư hệ thống điện Đào tạo khác Tiếng Anh tiếp tục năm 2009 Lớp cao cấp trị Đào tạo Thạc Sỹ Công nhân kỹ thuật điện (ĐTM) Học tập trao đổi kinh nghiệm với nước Số lượng đào tạo 60 lớp 240 lớp 233 người 100 người 100 người 15 người 30 người 10 người 400 người Tổng cộng Tổng quỹ lương 2009: 890,000,000,000 Chi phí đào tạo 14,274,500,000 6,902,500,000 7,372,000,000 3,440,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 440,000,000 380,730,000 80,730,000 300,000,000 Tự túc 2,100,000,000 20,195,230,000 Chi phí đào tạo chiếm: 2.27% Nguồn: Kế hoạch dự tính năm 2009 Trong năm 2009 tiêu đào tạo Công ty tăng lên đáng kể đặc biệt Công ty có xu hướng chuyển lao động sang lĩnh vực bưu viễn thông nên sỗ lượng cử nhân viễn thông tham gia tăng gấp đôi lên đến 100 người tham gia đào tạo Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tăng lên với chi phí đào tạo dự tính cho khóa học 14,274 tỷ cho tất 300 lớp học Tổng ngân sách dành cho hoạt động đào tạo dự tính cho năm 2009 20,195 tỷ, chiếm 2,27% tổng quỹ lương dự tính 2009 Ngân sách dành cho hoạt động đào tạo Công ty Điện lực tăng 1,175 tỷ năm 2009 Còn hình thức nội dung đào tạo Công ty chưa có thay đổi năm qua Chủ yếu tập trung vào đào tạo ngắn hạn Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp IV 60 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Hình thành đội ngũ chuyên trách hoạt động đào tạo Công ty nên tiến hành thành thành lập hội đồng chuyên trách hoạt động đào tạo từ đơn vị thành viên Tổng Công ty Sau bươc tiến hành thành lập: Bước 1: Hội đồng đào tạo Tổng giám đốc có định thành lập Phòng tổ chức cán phối hợp để thành lập danh sách cách thành viên hội đồng để Tổng giám đốc duyệt Các thành viên hội đồng là: Tổng giám đốc Công ty : Chủ tịch hội đồng Chủ tịch công đoàn : Phó Chủ tịch hội đồng Phó Tổng giám đốc Công ty : Ủy viên Trưởng phòng Tổ chức cán : Ủy viên thường trực Các ủy viên khác: cán có trình độ chuyên môn sâu số lĩnh vực Công ty Chức Hội đồng đào tạo:  Thực quy trình đào tạo theo quy định Tổng Công ty, áp dụng phù hợp với tình hình thực tế Công ty  Xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo ngắn hạn dài hạn  Xét duyệt giáo trình, nội dụng môn học  Lập hội đồng thi nâng bậc hàng năm Bước 2: Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 61 Các thành viên hội đồng phải phân công công việc rõ ràng Phòng Tổ chức cán chịu trách nhiệm hoạt động đào tạo Công ty, xây dựng kế hoạch, chương trình thời gian địa điểm đào tạo… Gửi thông báo đơn vị thành viẻn, tổng hợp nhu cầu đào tạo đơn vị lại gửi lên trình Hội đồng đào tạo để thông qua kế hoạch đào tạo Bước 3: Các thành viên hội đồng phải tiến hành lựa chọn kỹ có trách nhiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty Cần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên phòng Tổ chức cán Đào tạo thêm số kỹ cần thiết như: quản lý công, tin học Tạo điệu kiện học tập trau dồi kinh nghiệm 10.Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo Đây bước vô quan trọng khởi đầu cho hoạt động đào tạo cần phải tiến hành kỹ tránh trường hợp đào tạo ko đối tượng gây lãng phí nguồn lực Muốn xác định nhu cầu cần vào yếu tố sau: 10.1 Mục tiêu sản xuất kinh doanh Công ty Chú trọng mục tiêu ngắn hạn dài hạn Công ty kinh doanh Qua việc phân tích nhiệm vụ sản xuất Công ty xác định số lượng chất lượng người lao động mà Công ty cần phải đạt đươc Xuất phát từ yêu cầu phòng Tổ chức cán xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ lao động thời gian tới kế hoạch năm cho Công ty Để làm việc phòng Tổ chức cán phải lập bảng cân đối nhân lực cách chi tiết, rõ ràng Qua có phân tích đắn số lượng cần đào tạo, tuyển dụng, cần có kỹ cần thiết để thích hợp với công việc 10.2 Tiến hành phân tích công việc chi tiết, khoa học Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 62 Thông qua so sánh chức nhiệm vụ người lao động Công ty cần có để thực công việc với khả làm việc họ để biết người lao động thiếu hụt kỹ đào tạo lĩnh vực, chuyên môn Trong thực tế Công ty xây dựng bảng mô tả công việc nên xác định hết kỹ năng, trình độ người lao động thực công việc  Để đánh giá phân tích người lao động có hiệu phòng Tổ chức cán cần có đánh giá sau:  Bản Mô tả công việc: Có tất phần o Phần xác định công việc: Công việc mà người lao động đảm nhận, địa điểm, chức danh người lãnh đạo, số lượng nhân viên o Phần tóm tắt nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc công việc o Các điều kiện làm việc: Môi trường, an toàn lao động, phương tiện  Bảng yêu cầu công việc với người thực hiện: Lên danh mục yêu cầu công việc người lao động kiến thức chuyên môn, kỹ làm việc, kinh nghiệm, thể chất yêu cầu khác  Bảng tiêu chuẩn thực công việc: Nêu cụ thể yêu cầu chất lượng, số lượng công việc mà người lao động cần hoàn thành  Để xây dựng chi tiết hoàn thành tốt ba bảng Công ty cần áp dụng biện pháp sau:  Phương pháp vấn: Người lao động cho biết nhiệm vụ mà học phải làm Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 63  Phương pháp quan sát: Qua quan sát trình làm việc người lao động biết học thiếu chuyên môn khâu cần phải làm  Phương pháp lập hỏi: Thiết kế sẵn hỏi với danh mục câu hỏi hành vi, điều kiện, công việc liên quan, thời gian thực cho người lao động trả lời Công ty nên áp dụng tất ba biện pháp để hoạt đông điều tra thu kết xác 10.3 Tiến hành công tác đánh giá thực công việc khoa học xác Đánh giá thực công việc xác định khả người lao động hoàn thành công việc mức độ Đây công việc tương đối phức tạp đòi hỏi người đánh giá phải biết sử dụng phương pháp cách tối ưu phù hợp Trong Công ty Điện lực phương pháp đánh giá người lao động dơn giản, mang tính chủ quan hình thức chưa phản ánh hiệu công việc người lao động Để công tác đánh giá có hiệu Công ty hệ thống đánh giá phải đạt yêu cầu sau đây:  Mục đích: Tìm hiểu rõ nguyên nhân mà người lao động chưa làm tốt công việc từ có có sở để tiến hành đào tạo cần thiết  Các tiêu thức sử dụng hệ thống đánh giá phải thích hợp với đặc điểm của Công ty Cụ thể đặc điểm nguồn nhân lực tỷ lệ lao động giáp tiếp công nhân  Các tiêu chí đánh giá phải xác, đơn giản giúp cho người lao động đưa câu trả lời Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 64  Nên thu thập thông tin đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau, không người lao động mà từ đồng nghiệp khác 11.Xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng Mục tiêu đào tạo rõ ràng Công ty đánh giá công bằng, xác định chương trình đào tạo phù hợp với nội dung mục tiêu Có thể khuyến khích người lao động tự đánh giá thân biết rõ mục tiêu mà cần đạt công việc Hiện Công ty Điện lực áp dụng mục tiêu đào tạo cách chung chung chủ yếu nâng cao trình độ chuyên môn người lao động Do gây nhiều khó khăn việc xác định nhu cầu đào tạo , chọn giảng thích hợp việc đánh giá không đạt mong muốn Mục tiêu đào tạo cần đáp ứng yêu cầu sau đây:  Cụ thể cho đối tượng đào tạo  Mục tiêu đạt phải có tính khả thi phù hợp với thực tế Công ty, vào nhu cầu đào tạo xác định  Với mục tiêu ngắn hạn:  Với đối tượng cán khoa học, quản lý: 100% có kiến thức nghiệp vụ chắn, kiến thức lãnh đạo, tin học , ngoại ngữ cần nâng cao cho phù hợp với điều kiện Công ty ngày có nhiều hợp đồng với đối tác nước  Tăng cường kỹ đàm phán, xử lý tính cho cán quản lý  Với khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo 100% học viên nhận chứng Hầu hết đạt loại trở lên đơn vị lẫn Tổng Công ty Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 65  Các khóa đào tạo kỹ sữ Công ty nên áp đưa mục tiêu cao hơn, đảm bảo công nhân đạt loại giỏi phải đạt 20%, trung bình 20%, lại đạt từ loại trở lên  Các mục tiêu dài hạn:  Tròng vòng năm tạo điều kiện cho cán Công ty có tới 80% tham gia đào tạo ngoại ngữ  Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hầu hết cán nhân viên Công ty 12 Chọn đối tượng đào tạo xác Đào tạo không đối tượng dẫn đến việc hao phí nguồn lực cho việc đào tạo gây thời gian cho người lao động Vì khâu chọn đào tạo lao động Công ty phải tuyển xét kỹ chương II Ngoài Công ty ý điểm sau:  Người lao động cần phải phù hợp tuổi tác, phẩm chất, trình độ giới tính với công việc đào tạo  Phù hợp với tình hình thực tế Công ty  Đào tạo phải theo nhu cầu nguyện vọng người lao động Phù hợp với yêu cầu họ  Việc đào tạo có tác động tích cực rõ ràng tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 13.Đa dạng hóa loại hình đào tạo Sử dụng nhiều phương pháp đào tạo giúp cho học viên tiếp thu nhanh hoàn thành khóa học với chất lượng cao Hiện công ty nên áp dụng nhiều hình thức đào tạo có trợ giúp khoa học công nghệ thông tin Cụ thể: Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 66  Tăng cường đào tạo theo kiểu hội nghị công ty với quy mô nhỏ tầm khoảng 15 đến 20 người Các cán chuyên trách nên tìm công việc mà Công ty thực chưa tốt để trao đổi kinh nghiệm đóng góp ý kiến, tìm hướng khắc phục Nếu phương pháp áp dụng phổ biến với nhân viên Công ty hiểu công việc nâng cao  Phổ biến việc sử dụng máy tính học tập qua tài liệu sử dụng phần mềm làm giảng Giảm chi phí lại vào đào tạo cho Công ty, kiến thức kỹ làm việc người lao động cải thiện rõ rệt  Tích cực cử cán đến học tập nước khác Việc nâng cao cải tiến công nghệ sử dụng nước công nghệ tiên tiến học tập từ nước bạn Ngoài có thê học tập cách quản lý tổ chức máy Công ty Tùy vào điệu kiện cụ thể , Công ty có lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với kinh phí hoạt động kinh doanh 14.Nâng cao chất lượng giáo viên hoàn thiện chương trình giảng dạy 14.1 Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo viên  Tổ chức khóa đào tạo sư phạm ngắn hạn cho giáo viên, tổ chức buổi hội thảo cho họ có hội học tập trao đổi kinh nghiệm  Lựa chọn giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình công việc ( đánh giá qua trình giảng dạy mức độ chấp hành nội quy Công ty)  Giáo viên phải có sức khỏe tuổi tác hợp lý để đảm bảo tính liên tục cho trình giảng dạy Kinh nghiệm thực tế giáo viên Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 67  Nếu giáo viên thuê trước giảng dạy Công ty nên có buổi trao đổi tình hình giảng dạy thực tế để giáo viên nắp bắt đầy đủ Nên lựa chọn giao viên trung tâm uy tín có cấp giảng dạy tốt 14.2 Hoàn thiện chương trình giảng dạy Kết hợp với công việc lựa chọn giáo viên để nội dung giảng dạy giáo viên biên soạn đạt hiệu cao, Công ty cần phải trọng:  Chương trình giảng dạy phải phù hợp với mục tiêu đặt Công ty Các mục tiêu tiết rõ ràng để giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu Công ty  Trước chuẩn bị đề cương giáo viên cần nghiên cứu chi tiết khóa hay lớp mà giảng để qua có phương pháp truyền đạt kiến thức thích hợp, dễ hiểu cho học viên  Hỏi ý kiến người có chuyên môn cao kinh nghiệm lâu năm Công ty  Giáo viên thuê giáo viên Công ty phải có phối hợp nhịp nhàng Cả hai bên tạo điều kiện cho học viên học tập tốt 15.Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo điều kiện để hoạt động đào tạo diễn thông suốt có hiệu Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo mà học viện nhận Để quản lý nguồn kinh phí đào tạo Công ty cần có biện pháp sau:  Hội đồng đào tạo phải xây dựng nhóm tầm đến cán có uy tín để quản lý nguồn kinh phí Trưởng phòng Tổ chức cán chịu trách nhiệm trước hội đồng Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 68  Nguồn kinh phí đào tạo cần huy động từ nhiều nguồn khác trừ quỹ lương từ Điện lực EVN tổ chức Cần tích cực tìm kinh phí từ hai nguồn chương trình đào tạo có hiệu chất lượng cao  Việc thu chi phải tiến hành chiết cụ thể Với việc chi trả cần phải theo dõi chặt chẽ chi phí phát sinh, tất phải cụ thể hóa văn Cuồi chương trình đào tạo, phải thông kê giao cho hội đồng đào tạo xem xét kiểm tra  Chi phí cho khóa đào tạo phải vào mục tiêu lâu dài kế hoạch để tính xác chi phí cụ thể năm giai đoạn 16.Nâng cao chương trình đánh giá hoạt động đào tạo Hầu hết công việc đánh giá chất lượng học viên sau khóa đào tạo Công ty thực chưa chi tiết Hầu hết phiếu đánh giá kết đào tạo sau khóa học Tuy nhiên để biết kết toàn diện học viên Công ty phái bỏ chi phí lớn cho việc khảo sát lại hiểu công việc học sau đào tạo Vì để đáng giá thích hợp nhất, Công ty nên thường xuyên tổ chức đoàn kiểm trả theo dõi tiến độ thực đào tạo Các kết hoạt động đào tạo phải cập nhật theo dõi phòng Tổ chức cán Nếu cán theo học nước phải gửi bảng kết học tập tài liệu kỳ học cho Công ty để tổng kết kết sau kỹ học Bằng biện pháp theo dõi chặt chẽ liên tục trình học tập người lao động Công ty có đánh giá xác mà hiệu hoạt động đào tạo mang lại Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 69 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực coi nguồn lực giữ vai trò quan trọng phát triển quốc gia với tổ chức Trong thời đại khoa học công nghệ, tri thức người trở thành tài sản vô giá tổ chức Và phát triển nguồn nhân lực trở thành chiến lược chiến lược doanh nghiệp xem nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu Công ty Điện lực kể từ thành lập gặt hái nhiều thành công hoạt động sản xuất kinh doanh mình, nhờ Công ty quản lý phát triển nguồn nhân lực cách khoa học có hiệu Tuy môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, Công ty cần phải xây dựng chiến lược đào tạo mang tính dài hạn, cụ thể Phải bước nâng cao hiệu đào tạo nguồn nhân lực tìm giải pháp dứt điểm để hoàn thành mục tiêu lớn công ty hoàn thành cổ phần hóa đưa công ty vững bước tiến lên trở thành doanh nghiệp mạnh ngành điện đất nước Với giúp đỡ nhiệt tình cô: TS Nguyễn Thị Hồng Thuỷ bác, anh chị Phòng Tổ chức cán công ty cung cấp tài liệu cho em hoàn thành Luận văn Mặc dù cố gắng trình viết kiến thức kinh nghiệm nhiều hạn chế dề tài rộng nên viết không tránh khỏi thiếu sót, mong cô giáo hướng dẫn bảo tận tình giúp em hoàn thiện Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A Luận văn tốt nghiệp 70 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Khoa học quản lý II – PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội – 2002 Giáo Trình Quản trị nhân lực – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Th.s Nguyễn Vân Điềm – NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội – 2007 Giáo trình Kinh tế lao động – TS Mai Quốc Chánh, TS Trần Xuân Cầu; NXB Lao động xã hội – 2000 Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực – PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh – NXB Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội – 2008 Tài liệu nguồn nhân lực Công ty Điện lực Tài liệu Cổ phần hoá doanh nghiệp Công ty Điện lực Tạp chí Kinh tế phát triển – Số 38/2000 – Những giải pháp nhằm khai thác hiệu quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp nước ta – Bùi Minh Lý Tạp chí Kinh tế phát triển – Số 98/2005 – Một số vấn đề xúc việc gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực nước ta – Th.s Vũ Thành Hưởng Quản trị nguồn nhân lực, TS Trần Kim Dung, NXB Thống kê 2005 Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A ... NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC I ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 51 Chiến lược phát triển Công ty năm 2009 51 Công tác nhân lực, kế.. .Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1 Nguồn nhân lực. .. sở lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương II: Nội dung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Được
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực 1 , Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực 1 , Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực 1

Từ khóa liên quan