Đối sách đặc điểm kiến tạo địa động lực bể cửu long và nam côn sơn và triển vọng dầu khí liên quan

144 245 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2017, 13:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH SBR PHỤC VỤ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY LAFIMEXCO, LONG AN Chuyên ngành : Kó Thuật Môi Trường Mã số ngành : 108 GVHD : Th.S LÂM VĨNH SƠN SVTH : TRỊNH PHÚC HỒNG MSSV : 103108083 LỚP : 03DHMT02 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12-2007 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH SBR PHỤC VỤ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY LAFIMEXCO, LONG AN Chuyên ngành : Kó Thuật Môi Trường Mã số ngành : 108 GVHD : Th.S LÂM VĨNH SƠN SVTH : TRỊNH PHÚC HỒNG MSSV : 103108083 LỚP : 03DHMT02 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12-2007 SVTH: Trònh Phúc Hồ ng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn BỘ GIÁ O DỤ C ĐÀ O TẠ O ĐẠ I HỌ C KTCN TPHCM KHOA: Mô i Trườ ng CNSH BỘ MÔ N: Xử Lý Nướ c Thả i CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM ĐỘ C LẬ P - TỰ DO – HẠ NH PHÚ C NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ TÊ N: Trònh Phú c Hồ ng NGÀ NH: Kó Thuậ t Mô i Trườ ng MSSV: 103108083 LỚ P: 03DHMT2 Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: -Nguyên cứu mô hình SBR phục vụ tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty LAFIMEXCO, Long An Nhiệm vụ: -Tìm hiểu công ty chế biến thuỷ sản LAFIMEXCO, xác đònh đặc trưng lưu lượng nước thải -Quan sát qui trình xử lý nước thải áp dụng công ty, từ đề xuất phương án cải thiện (phương án 1) xây dựng hệ thống (phương án 2) -Nghiên cứu mô hình cột lắng tìm thông số thiết kế , áp dụng cho phương n -Nghiên cứu mô hình SBR tìm thông số thiết kế đánh giá hiệu xử lý từ công nghệ SBR nước thải chế biến thuỷ sản , áp dụng cho phương án -Nghiên cứu hiệu xử lý hệ thống ao sinh học nuôi lục bình áp dụng công ty, áp dụng cho phương án -Tính toán chi tiết, mô công trình thiết bò cho phương án đề xuất Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: 01/09/2007 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/12/2007 Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dẫn ThS Lâm Vónh Sơn Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống xử lý Nội dung yêu cầu LVTN thông qua Bộ môn TP HCM, Ngày 21 tháng 12 năm 2007 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ) : ……………………………………… Đơn vò:……………………………………………………………………………… Ngày bảo vệ:…………………………………………………………………… Điểm tổng kết:………………………………………………………………… Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: ………………………………… SVTH: Trònh Phúc Hồ ng NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn LỜI CÁM ƠN *** Thông qua luận văn xin gửi lời cám ơn đến tất mọ i người Con cám ơn cha, mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc luôn thương yêu bên cạnh con, cám ơn người chò đảm Cám ơn trường ĐH Kó Thuật Công Nghệ tạo điều kiện học tập tốt suốt trình năm học tập em; cám ơn Khoa Môi Trường với tất q thầy, cô dạy dỗ giúp đỡ cho em mặt Cám ơn thầy Lâm Vónh Sơn, người dạy dỗ, nâng đỡ, tin tưởng hướng dẫn em thực tốt công việc Cám ơn thầy, cô phòng thí nghiệm khoa Môi Trường tạo điều kiện, cảm thông giúp đỡ cho em suốt trình nghiên cứu Cám ơn công ty cổ phẩn Thuỷ sản XNK Long An, LAFIMEXCO hỗ trợ nhiều cho em trình nghiên cứu, cám ơn Ẩn tin tưởng giúp đỡ cháu nhiều Cám ơn tất bạn sát cánh Cám ơn, TPH SVTH: Trònh Phúc Hồ ng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn MỤC LỤC *** CHƯƠNG MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ - Trang MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Trang NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trang PHẠM VI ĐỀ TÀI - Trang GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CƠ SỞ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM LÝ THUYẾT CƠ SỞ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.1 Một Số Khái Niệm Cơ Bản Trang 1.2 Các Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Trang 1.3 Quá Trình Lắng - Trang 1.4 Ứng Dụng Vi Sinh Vật Trong Xử Lý Nước Thải Trang 1.5 Quá Trình Bùn Hoạt Tính - Trang 1.6 Quá Trình Loại Bỏ Nitrogen Trang 1.7 Phương Pháp Lấy Mẫu Phân Tích Chỉ Tiêu - Trang NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 2.1 Hiện Trạng Ngành Chế Biến Thủy Sản Trang 2.2 Vấn Đề Môi Trường Trong Ngành Chế Biến Thủy Sản Trang 2.3 Xử Lý Nước Thải Ngành Chế Biến Thuỷ Sản - Trang SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG TY LAFIMEXCO TỔNG QUAN CÔNG TY LAFIMEXCO 1.1 Giới Thiệu Trang 1.2 Lòch Sử Hình Thành Phát Triển Của Công Ty - Trang 1.3 Sơ Đồ Tổ Chức Trang 1.4 Qui Trình Công Nghệ Sản Xuất Trang VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG, CHÍNH SÁCH BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2.1 Môi Trường Không Khí Trang 2.2 Môi Trường Đất - Trang 2.3 Môi Trường Nước - Trang 2.4 Chất Thải - Trang 2.5 Tiếng Ồn Độ Rung Trang NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở NHÀ MÁY 3.1 Đặc trưng dòng thải Trang 3.2 Qui Trình Xử Lý Nước Thải Ở Công Ty Trang 3.3 Hiệu Quả Xử Lý - Trang ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4.1 Cải Thiện Qui Trình Xử Lý Hiện Tại - Trang 4.2 Xây Dựng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Mới - Trang CHƯƠNG CÁC MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH CỘT LẮNG 1.1 Giới Thiệu Trang SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn 1.2 Mục Đích Trang 1.3 Chuẩn Bò Trang 1.4 Tiến Hành Trang 1.5 Kết Trang 1.6 Tính Toán - Trang 1.7 Kết luận - Trang MÔ HÌNH SBR 2.1 Giới Thiệu Trang 2.2 Mô Hình Toán Học - Trang 2.2.1 Cân sinh khối Trang 2.2.2 Cân khối lượng chất Trang 2.3 Mục Đích Trang 2.4 Chuẩn Bò Trang 2.4.1 Thiết bò vật tư Trang 2.4.2 Bùn thích nghi Trang 2.5 Thí Nghiệm 1: Tăng Tải Trọng - Xác Đònh Thời Gian Phản Ứng Các Thông Số Động Học Trang 2.5.1 Kết Trang 2.5.2 Xác đònh thông số động học - Trang 2.5.3 Xác đònh thời gian phản ứng - Trang 2.5.3.1 Thời gian kò khí - Trang 2.5.3.2 Thời gian hiếu khí Trang 2.5.3.3 Thời gian thiếu khí – thí nghiệm khử Nitrate Trang 2.6 Thí Nghiệm 2: Tiến Hành Thí Nghiệm Theo Thời Gian Tối Ưu - Xác Đònh Số Thiết Kế Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Trang 2.6.1 Kết Trang 2.6.2 Xác đònh thông số thiết kế hiệu xử lý - Trang SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn PHÂN TÍCH, TỔNG HP DỮ LIỆU Ở CÁC AO SINH HỌC 3.1 Giới Thiệu Trang 3.2 Mục Đích Trang 3.3 Kết Trang 3.4 Tính Toán - Trang 3.5 Kết luận - Trang CHƯƠNG TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC LƯU LƯNG, ĐẶC TRƯNG DÒNG THẢI 1.1 Lưu Lượng Dòng Thải Trang 1.2 Đặc Trưng Dòng Thải Trang PHƯƠNG ÁN I 2.1 Lưới Chắn Rác Trang 2.2 Bể Điều Hoà Lưu Lượng Trang 2.3 Bể Làm Thoáng Sơ Bộ - Trang 2.4 Bể Lắng Sơ Cấp - Trang 2.5 Các Ao Sinh Học Trang 2.6 Bể Methane - Trang PHƯƠNG ÁN II 3.1 Lưới Chắn Rác Trang 3.2 Bể Điều Hoà Lưu Lượng Nồng Độ Trang 3.3 Bể SBR Trang 3.4 Ao Nuôi Lục Bình - Trang 3.5 Sân Phơi Bùn Trang KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT *** CBTS: Chế biến thuỷ sản MLVSS: Chất rắn lơ lửng hỗn dòch BOD: Nhu cầu oxy sinh hoá bay COD: Nhu cầu oxy hoá học DO: Oxy hoà tan HRT (): Thời gian lưu nước SBR (Sequencing Batch Reator): Lò SRT: Thời gian lưu bùn phản ứng theo chuỗi SS: Lượng chất rắn lơ lửng L: Chiều dài DS: Lượng chất rắn hoà tan W: Chiều rộng TKN: Tổng Nitrogen Kjeldahl H: Chiều cao độ sâu ON: Nitrogen hữu A: diện tích SVI: Chỉ số thể tích bùn V: thể tích SV30: Thể tích bùn lắng sau 30 phút Q: Lưu lượng Lit v: Vận tốc MLSS (X): Chất rắn lơ lửng hỗn dòch D: Đường kính d:h:min:s = ngày:giờ:phút:giây SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG MỞ ĐẦU SVTH: Trònh Phúc Hồng Trang Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn Bảng 57: Tóm tắt thông số thiết kế STT Tên thông số Ký hiệu Số liệu Đơn vò Đường kính ống dẫn bùn D 50 mm Thể tích sân V 44,9 m3 Chiều dài sân L 8,6 m Chiều rộng sân W 2,9 m Chiều sâu sân H 1,8 m Chiều sâu lớp sạn Hs 0,2 m Chiều sâu lớp cát Hc 0,3 m Độ dốc đáy i % Đường kính ống dẫn nước tách bùn Ddw 25 mm SVTH: Trònh Phúc Hồng Trang 12 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nước thải thuỷ sản có nồng độ ô nhiễm cao, bắt buộc phải xử lý trước thải xã môi trường xung quanh Đặc trưng nước thải thích hợp để xử lý biện pháp sinh học (ít tốn ke ùm hiệu cao) Ngoài ô nhiễm hữu (BOD, COD), cần ý đến thành phần dinh dưỡng (Nitrogen, Phosphore) nước thải tác động lớn môi trường nói chung (ô nhiễm nước, phú dưỡng hoá ) sức khoẻ người nói riêng Công nghệ SBR có nhiều ưu điểm (đơn giản, linh hoạt, phù hợp ) với việc xử lý nước thải thuỷ sản Kết hợp xử lý chất hữu dinh dưỡng nước thải đạt hiệu cao ổn đònh Các ao sinh học nuôi lục bình xử lý tốt nước thải thuỷ sản, nhiên c ần xây dựng bể lắng xử lý sơ cấp trước xử lý ao sinh học để tăng bảo đảm hiệu xử lý tốt KIẾN NGHỊ Nếu nhà máy giữ công suất hoạt động phương án đưa phù hợp Nhưng gia tăng công suất thời gian tới cần phải sử dụng theo phương án Cần sửa chữa, lắp đạt lại qui trình xử lý áp dụng công ty SVTH: Trònh Phúc Hồng Trang 13 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO *** Sách Tham Khảo: -Tiếng việt [1] Nguyễn Trung Việt, Trần Thò Mỹ Diệu (2006) – Cơ sở công nghệ môi trường - Công ty môi trường tầm nhìn xanh – HCM [2] Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân (2 006) – Xử Lý Nước Thải Đô Thò Công Nghiệp – NXB ĐHQG TP.HCM – HCM [3] Hoàng Hữu Huệ (2002) – Xử lý nước thải – NXB Khoa học kó thuật – Hồ Chí Minh [4] Trònh Xuân Lai (2000) – Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải – NXB Xây dựng – Hà Nội [5] Trònh Xuân Lai (2003) – Tính toán thiết kế công trình hệ thống cấp nước – NXB Xây dựng – Hà Nội [6] Hoàng Đức Liên (2003) – Kó thuật thiết bò xử lý chất thải bảo vệ môi trường – NXB Nông nghiệp – Hà Nội -Tiếng anh [7] W.Wesley Eckenfelder (1989) – Industrial Water Pollution Control – McGrawHill – USA [8] A Special Publication (Technical Practice Committee) (1998) – Biological and chemical systems for Nutrient Removal – Water Environmetnt Federation, VA – USA [9] George Tchobanoglous, Franklin L Burton, H David Stensel (Metcalf & Eddy) (2003) – Wastewater Engineering, treatment and reuse – McGrawHill – USA [10] Frank Woodard (2000) – Industrial Waste Treatment Handbook Butterworth Heinemann – USA SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn [11] C.C.Lee, Shun Dar Lin (2007) – Handbook of Environmental Engineering Calculations – McGrawHill – USA [12] American Water Works Association & American Society of Civil Engineers (1997) – Water Treatment Plant Design – McGrawHill – USA [13] E.Roberts Alley (2000) – Water Cotrol Quality Handbook – McGrawHill – USA [14] Problem Related Operations Based Education (1994) – Basic Actived Sludge Process Control – Water Environment Federation – VA, USA [15] Irene Liu (1999) – Environmental Engineers Handbook – CRC Press LLC – New Jersey, USA [16] Nicholas P Cherimisinoff (1996) – Biotechnology for waste and wastewater treatment – Noyes Publicatión – New Jersey, USA Luận Án : [17] Nguyễn Mạnh Dũng (1998) – Nghiên cứu đề xuất công nghệ XLNT ngành công nghiệp mì ăn liền Viêt nam – Luận văn cao học – HCM [18] Phạm Thu Nga (1997) – Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ XLNT công nghiệp chế biến thuỷ sản – Luận văn cao họ c – HCM [19] Tôn Thất Minh Nhật (2005) – Nghiên cứu mô hình thực nghiệm đề xuất phương án XLNT cho thò xã Sóc Trăng nâng cấp lên thành phố loại – Luận văn cao học – HCM [20] Nguyễn Phước Hòa (2006) – Nghiên u biến động thành phần hữu nước thải công nghiệp chế biến thủy sản mô hình xử lý – Luận án Tiến só – Nha Trang [21] Đỗ Hồng Lan Chi (1992) – Ứng dụng hồ sinh vật với thực vật nước để xử lý nước thải nhiễm dầu mỏ điều kiện Việt nam – Luận văn cao học – HCM SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn [22] Huỳnh Ngọc Loan (2006) – Nghiên cứu thực nghiệm trình đông tụ sinh học làm tăng hiệu suất lắng xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản – Luận n cao học – HCM [23] Nguyễn Thò Thanh Mỹ (2000) – Nghiên cứu thực nghiệm xử lý Nitơ, Phốt nước thải ngành chế biến thủy sản phương pháp sinh học mẽ – Luận văn cao học – HCM Tư Liệu Khác: [24] TODD ALAN BENETT (2007) – Evaluation of bench-scale sequencing batch reactor swine waste treatment under continuous and cyclic aeration – Chair of Advisory Committee – Raleigh, North Carolina [25] OMNIFLO (2007) – SBR Proven Performance Under Demanding Conditions – Siemens Water Technologies – USA [26] Terry L Kirschenman and Shahid Hameed (2000) – A regulatory guide to sequencing batch reactors – Iowa Department of Natural Resources – USA [27] Aqua SBR (1994) – Sequencing batch reactors – Aqua, Aerobic Systems – USA [28] Linda Jonsson (2005) – Control of sludge bulking in an SBR, Plant treating slaughterhouse wastewater – Sveriges Lantbruks Universitet – Swedish [29] Công ty cổ phần thuỷ sản xuất nhập Long An (2000) – Đánh giá tác động môi trường – Sở Khoa học, Công nghệ Môi Trường tỉnh Long An thẩm đònh [30] United States Environmental Protection Agency (1999) – Wastewater Technology Fact Sheet Sequencing Batch Reactors – Office of Water Washington – USA SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn [31] AquaSBR (1994) – Sequencing Batch Reactors – Aqua, Aerobic Systems – USA [32] Rick Van Kleeck (1993) – Wastewater Technology Fact Sheet Sequencing Batch Reactors – RESOURCE MANAGEMENT BRANCH (Ministry of Agriculture, Food and Fisheries) – CANADA [33] Portable water tretment: http://openlearn.open.ac.uk/course/category.php?id=13 [34] Water treatment: http://water.me.vccs.edu/courses/ENV108/lesson1.htm SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn PHỤ LỤC SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn A TIÊU CHUẨN CHẤT LƯNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP (2005) INDUSTRIAL WASTE WATER - DISCHARGE STANDARDS (Do ban kó thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 147 chất lượn g nước biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượn g đề nghò, Bộ KH CN ban hành) Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn quy đònh giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dòch vụ… (gọi chung “NTCN”) 1.2 Tiêu chuẩn áp dụng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp trước thải vào thuỷ vực có mục đích sử dụng nước cho sinh hoạt , thuỷ vực có mục đích sử dụng nước với yêu cầu chất lượn g nước thấp hơn, vào nơi tiếp nhận nước thải khác Giá trò giới hạn 2.1 Giá trò giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp đổ vào thuỷ vực không vượt giá trò tương ứng qui đònh bảng 2.2 Nước thải công nghiệp có giá trò thông số nồng độ chất ô nhiễm nhỏ giá trò qui đònh cột A đồ vào thuỷ vực thường dùng làm nguồn nước cho mục đích sinh hoạt 2.3 Nước thải công nghiệp có giá trò thông số nồng độ chất ô nhiễm lớn giá trò qui đònh cột A nhỏ giá trò qui đònhtrong cột B đổ vào thuỷ vực nhận thải khác trừ thuỷ vực qui đònh cột A SVTH: Trònh Phúc Hồng Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn 2.4 Nước thải công nghiệp có giá trò thông số nồng độ chất ô nhiễm lớn giá trò qui đònh cột B không vượt giá trò qui đònh cột C phép thải vào nơi qui đònh (như hồ chứa nước thải xây dựng riêng, cống dẫn đến nhà máy xử lý nước thải tập trung…) 2.5 Thành phần nước thải có tính đặc thù theo lónh vực/ngành CN số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dòch vụ cụ thể qui đònh tiêu chuẩn riêng 2.6 Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác đònh thông số nồng độ cụ thể chất ô nhiễm quy đònh TCVN hành quan có thẩm quyền đònh Bảng: Giá trò giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm NTCN TT Thông số Nhiệt độ pH Mùi 10 11 12 13 14 15 16 17 Đơn vò C - o - Màu sắc, Co-Pt pH = BOD5 (20 oC) COD Chất rắn lơ lửng Asen Thuỷ ngân Chì Cadimi Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Nickel Mangan SVTH: Trònh Phúc Hồng mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Giá trò giới hạn A B 40 40 6-9 5,5 - Không khó Không khó chòu chòu C 45 5-9 - 20 50 - 30 50 50 0.05 0.005 0.1 0.005 0.05 0.2 0,2 0.5 50 80 100 0.1 0.01 0.5 0.01 0.1 0,5 100 400 200 0.5 0.01 0.5 0.5 5 Đồ Án Tốt Nghiệp 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sắt Thiếc Xianua Phenol Dầu mỡ khoáng Dầu động thực vật Clo dư PCBs Hoá chất BVTV: Lân HC Hoá chất BVTV: Clo HC Sulfua Florua Clorua Amoni (tính theo nitơ) Tổng Nitơ Tổng photpho Coliform (MPN/ 100ml) Xét nghiệm sinh học (bioassay) Tổng họat độ phóng xạ Tổng họat độ phóng xạ SVTH: Trònh Phúc Hồng GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 0,2 0,07 0,1 5 0,1 0,5 10 0,2 10 mg/l 10 20 30 mg/l mg/l 0.003 0.01 - mg/l 0.3 - mg/l 0.1 0.1 - mg/l mg/l mg/l 0,2 500 0,5 10 600 15 1000 mg/l 10 15 mg/l mg/l 15 30 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối sách đặc điểm kiến tạo địa động lực bể cửu long và nam côn sơn và triển vọng dầu khí liên quan , Đối sách đặc điểm kiến tạo địa động lực bể cửu long và nam côn sơn và triển vọng dầu khí liên quan , Đối sách đặc điểm kiến tạo địa động lực bể cửu long và nam côn sơn và triển vọng dầu khí liên quan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn