XÁC ĐỊNH các CHỈ TIÊU của nước THẢI CÔNG NGHIỆP nước THẢI SINH HOẠT nước mặt – nước NGẦM

33 1,138 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 22:53

MỤC LỤC PHẦN I: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CO2 Nguyên tắc - Cho không khí chứa CO2 tác dụng với Ba(OH)2 dư, chuẩn độ lượng dư Ba(OH)2 dung dịch H2C2O4: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O H2C2O4 + Ba(OH)2 → BaC2O4 + 2H2O (1) (2) - Từ lượng Ba(OH)2 ban đầu lượng Ba(OH)2 dư, tính lượng Ba(OH)2 phản ứng Từ suy nồng độ CO2 không khí Dụng cụ Hoá chất a Dụng cụ: - Bơm thu mẫu, nhiệt kế dụng cụ đo áp suất khí - Ống hấp thụ b Hoá chất: - Dung dịch barit 0,01N - Dung dịch axit oxalic 0,01N - Chỉ thị phenolphtalein: dung dịch 1% cồn Tiến hành a Lấy mẫu: - Chai thu mẫu: rửa sạch, sấy khô, đậy kín - Đổ đầy nước cất vào chai, đem đến địa điểm lấy mẫu, từ từ đổ nước chai ra, không khí có CO2 vào chiếm chỗ nước Đậy nút, mang phòng thí nghiệm - Ngâm chai thu mẫu nước lạnh 30 phút, sau cẩn thận cho 30ml dung dịch Barit vào, đậy nút lắc b Phân tích: - Sau 4h, lấy 10ml dung dịch mẫu cho vào bình nón, thêm vài giọt phenolphtalein chuẩn dung dịch axit oxalic đến vừa màu dừng lại, ghi thể tích V (ml) dung dịch axit tiêu tốn - Làm song song mẫu trắng, ghi thể tích V2(ml) axit tiêu tốn * Chú ý: Nếu cho phenolphtalein vào mẫu cần phân tích mà không thấy xuất màu hồng, chứng tỏ nồng độ CO2 cao, phải thêm vào lượng dư barit nhiều Kết Mẫu trắng 4.6 4.5 4.6 4.56 Vaxit Vaxit Vaxit Vaxit trung bình Mẫu tập 3.3 3.4 3.3 3.33 Tính toán kết Nồng độ CO2 (ml) tính theo công thức: (mol/l) Trong đó: : thể tích Ba(OH)2 ban đầu ml : thể tích bình thu mẫu ml : thể tích Ba(OH)2 lấy chuẩn độ ml V1 : thể tích axit tiêu tốn cho mẫu thật V2 : thể tích axit tiêu tốn cho mẫu trắng XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OXYT NO2 Nguyên tắc Sử dụng phương pháp đo quang dựa phản ứng axit nitrơ HNO với thuốc thử Griess -Ilosvay cho hợp chất màu hồng Trước hết NO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH, sau cho tác dụng với axit CH3COOH để chuyển thành HNO2: 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O NaNO2 + CH3COOH → HNO2 + CH3COONa Axit nitrơ tác dụng với axit sunfanilic α-Napthylamin cho hợp chất màu hồng: SO3H SO3Na C6H4 + NaNO2 + CH3COOH NH2 [C6H4 ] CH3COO- + 2H2O N=N SO3Na [C6H4 ] + + CH3COO- + C10H7NH2 SO3Na C6H4-N=N-C10H6NH2 + CH3COOH N=N N=N Dụng cụ hoá chất a Dụng cụ: - Bơm thu mẫu, nhiệt ẩm kế dụng cụ đo áp suất khí - Ống hấp thụ - Máy đo quang b Hoá chất: 1.Thuốc thử Griess: - Thuốc thử Griess A - Thuốc thử Griess B Dung dịch tiêu chuẩn natri nitơrit (NaNO2): - Dung dịch chuẩn gốc 0,1mg NO2/ml - Dung dịch chuẩn làm việc pha loãng 20 lần từ dung dịch chuẩn gốc * Chú ý: Theo phản ứng trên, phân tử NO2 sau phản ứng cho phân tử NO2- Do đó, định lượng NO2 không khí phải nhân kết lên lần Dung dịch axit axetic: - Dung dịch axit axetic 10% - Dung dịch axit axetic 5N Dung dịch hấp thụ: dung dịch NaOH 0,1N Trình tự tiến hành a Lấy mẫu: Cho vào ống hấp thụ 20 ml dung dịch hấp thụ Lắp vào hệ thống bơm thu mẫu không khí hút với lưu lượng 0,5lít/phút, khoảng (tuỳ theo nguồn) kết thúc Bảo quản dung dịch mẫu đem phòng thí nghiệm Ghi thể tích không khí hút, nhiệt độ, áp suất nơi thu mẫu b Lập đường chuẩn: - Chuẩn bị bình định mức 25ml tiến hành sau: Bình định mức 25ml dịch tiêu chuẩn NO2 5µg/ml NaOH 0.1N CH3COOH 5N Griess A Griess B Định mức Bình mẫu 0.5 5ml 5ml 3ml ml ml Định mức đến vạch ml - Lắc đều, để yên 10 phút tiến hành đo mật độ quang máy UV-VIS bước sóng  = 543 nm (hoặc bước sóng max theo khảo sát cụ thể) - Đồ thị đường chuẩn NO2 Số TT Nồng độ dung dịch 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 Mật độ quang D 0.003 0.104 0.1742 0.4265 0.639 0.763 c Tiến hành phân tích: Lấy xác 5ml dung dịch mẫu phân tích lấy trường cho vào bình định mức 25ml Thêm 3ml dung dịch axit axetic 5N, cho tiếp vào ml dung dịch hỗn hợp Griess A Griess B đồng thể tích Lắc đều, sau 10 phút đem đo với dãy dung dịch tiêu chuẩn Kết Từ phương trình đường chuẩn tìm y = 0.9923x + 0.0045 D = 0.024 suy x = 0.01965 µg/ml Theo phản ứng trên, phân tử NO2 cho phân tử NO2- Do đó, nồng độ NO2 không khí là: 0.01965 x = 0.0393 (µg/ml) = 39.3(mg/m3) Tính toán kết Hàm lượng oxyt NO2 môi trường không khí: (mg/m3) Suy ra: Trong đó: - a: Hàm lượng oxyt NO2 mẫu phân tích (mg ) - V0: Thể tích mẫu không khí hút điều kiện tiêu chuẩn (lít) - V : Thể tích không khí hút (lít) - P : Áp suất không khí thời điểm lấy mẫu (kPa) - P0 : Áp suất không khí đktc, 101.325kPa - t : Nhiệt độ không khí thời điểm lấy mẫu (0C) Thay vào phương trình (A) ta suy ra: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NH3 Nguyên tắc Sử dụng phương pháp đo quang (phương pháp Nessler), khí NH3 + H2SO4 tạo thành muối amonium sunfat, phản ứng với thuốc thử Nessler tạo phức màu vàng Đo mật độ quang dung dịch từ tính hàm lượng NH3 môi trường không khí Phương pháp bị cản trở số yếu tố như: - Các muối amoni phản ứng với thuốc thử Nesler làm sai lệch kết phân tích Cần tách muối lọc không khí trước vào ống hấp thụ - Không phân biệt NH3 tự NH3 liên kết Dụng cụ hoá chất a Dụng cụ - Bơm thu mẫu, nhiệt ẩm kế dụng cụ đo áp suất khí - Ống hấp thụ - Máy UV-VIS b Hoá chất - Nước cất hai lần NH3 - Thuốc thử Nessler - Dung dịch chuẩn (NH4)2SO4 - Dung dịch hấp thụ: dung dịch H2SO4 0,1N Trình tự tiến hành a Lấy mẫu: Cho vào ống hấp thụ 20 ml dung dịch hấp thụ Lắp vào hệ thống bơm thu mẫu không khí hút với lưu lượng 0,5lít/phút, khoảng (tuỳ theo nguồn) kết thúc Bảo quản dung dịch mẫu đem phòng thí nghiệm Ghi thể tích không khí hút, nhiệt độ, áp suất nơi thu mẫu b Lập đường chuẩn: - Chuẩn bị bình định mức 25ml tiến hành sau: Bình định mức 25ml Dung dịch tiêu chuẩn NH3 20µg/ml H2SO4 0,1N Dung dịch Nesler Định mức Mẫu 0.5 5ml 3,0 ml 2ml Định mức đến vạch ml - Lắc đều, để yên 15 phút tiến hành đo độ hấp thụ (mật độ quang) dãy chuẩn bước sóng  = 440 nm - Vẽ đồ thị biễu diễn mối quan hệ mật độ quang (trục tung) với lượng NH dãy dung dịch tiêu chuẩn (trục hoành), y = 0.11x + 0.0025 Số TT Nồng độ dung dịch Mật độ quang D 0 0.4 0.048 0.8 0.092 1.6 0.179 2.4 0.26 6 3.2 0.35 c Tiến hành phân tích: Lấy xác ml dung dịch mẫu phân tích lấy trường cho vào bình định mức 25ml Sau cho thêm vào ml dung dịch thuốc thử Nessler Lắc đều, sau 10 phút đem đo với dãy dung dịch tiêu chuẩn Kết Từ phương trình đường chuẩn thu y = 0.11x + 0.0025, D = 0.0432 suy x = 0.355 (µg/ml) = 355(mg/m3) Tính toán kết Hàm lượng khí NH3 môi trường không khí: (mg/m3) = 30 (l) Suy Trong đó: - a : Hàm lượng NH3 tính mẫu phân tích (mg) - V0: Thể tích mẫu không khí hút điều kiện tiêu chuẩn (lít) - V : Thể tích không khí hút (lít) - P : Áp suất không khí thời điểm lấy mẫu (kPa) - P0 : Áp suất không khí đktc, 101,325kPa - t : Nhiệt độ không khí thời điểm lấy mẫu (0C) 10 Số TT Nồng độ dung dịch Mật độ quang D b Tiến hành phân tích: 0.2 0.0603 0.1253 0.3015 0.5358 0.05 0.0084 Lấy xác 20 ml dung dịch mẫu phân tích lấy trường cho vào bình định mức 50ml Tiến hành thao tác với dung dịch dãy tiêu đo mật độ quang Kết D = 0.3129 suy x = 4.389 Tính toán kết Hàm lượng ion NH+4trong môi trường nước: =43,89 (mg/l) Trong đó: - C: Nồng độ NH4+ tìm theo đồ thị chuẩn, tính (mg/ml) - P: Độ pha loãng mẫu 19 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ION NITRAT NO3A Phương pháp dùng thuốc thử axit fenoldisunfonic Nguyên tắc Nitrat tác dụng với axit fenoldisunfonic cho axit nitrophenoldisunfonic Amoniac tác dụng với nitrophenoldisunfonic tạo thành cho phức màu vàng Đo độ hấp thụ ( hay mật độ quang ) dung dịch để xác định hàm lượng ion nitrat có mẫu nước Dụng cụ hoá chất a Dụng cụ: - Máy đo quang UV-VIS - Bếp điện, bếp cách thuỷ - Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt 250ml - Bình định mức 50ml - pipet loại b Hoá chất: Thuốc thử axit fenoldisunfonic Dung dịch NO3- tiêu chuẩn Amon hydroxit đậm đặc Cách tiến hành a Lập đường chuẩn: - Chuẩn bị cốc thủy tinh chịu nhiệt bình định mức 50 ml tiến hành sau: - Cho vào cốc: 0,0 ml; 2,0ml; 4,0 ml; 6,0ml; 8,0ml; 10,0ml NO 30,1mg/ml Cốc dung dịch so sánh - Đun cách thủy đến khô cạn, để nguội - Cẩn thận thêm vào cốc 2ml dung dịch thuốc thử axit fenoldisunfonic (rải đều) - Thêm khoảng 10 ml nước cất, thêm 7ml amoni hydroxit đậm đặc khuấy đều, dung dịch có màu vàng - Chuyển tất vào bình định mức 50ml định mức đến vạch - Để ổn định dung dịch khoảng 10 ÷ 15 phút tiến hành đo độ hấp thụ (mật độ quang) dãy chuẩn bước sóng bước sóng lmax (trong khoảng 400 ÷ 500nm theo khảo sát cụ thể) 20 - Vẽ đồ thị biễu diễn mối quan hệ mật độ quang với nồng độ NO 3- dãy dung dịch tiêu chuẩn, dạng đồ thị y = ax + b: Số TT Nồng độ dung dịch Mật độ quang D 0.03 0.0039 0.007 0.222 0.375 5 0.011 0.508 0.0156 0.7489 b Tiến hành phân tích mẫu: - Cho 50ml mẫu nước cần thử vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, đun cách thuỷ khô cạn, để nguội Cho 2ml thuốc thử axit fenoldisunfonic vào rãi đều, thêm nước cất (khoảng 10ml) 5ml amon hydroxit đậm đặc vào dùng đủa thuỷ tinh khuấy (nếu xuất màu vàng chứng tỏ có ion NO3-) - Chuyển tất dung dịch vào bình định mức 50ml tráng cốc thuỷ tinh nhiều lần nước cất cho nước tráng vào bình định mức định mức thành 50ml Đem đo với dãy dung dịch chuẩn Ghi mật độ quang mẫu Kết tính toán kết D = 0.0343 suy x= 4.97 x 10-5 ppm 21 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLIPHOTPHAT PO43(Phương pháp axit ascobic) Nguyên tắc Các phương pháp đo quang để phân tích hàm lượng ion PO 43- dựa phản ứng môi trường axit ion octophotphat amonimolypdat, tạo thành axit dị đa phosphomolypdic Axit dị đa bị khử thành hợp chất “Xanh Molypden” tác nhân khử khác axit ascorbic Các phản ứng xảy sau: PO43- + 12 MoO42- + 3NH4+ + 18H+ → (NH4+)3H4[P(Mo2O7)6] + 10H2O (NH4+)3H4[P(Mo2O7)6] + C6H8O6 → Xanh Molypden + C6H8O6 vàng xanh Dụng cụ, hoá chất a Dụng cụ: - Máy đo quang UV-VIS - Bếp điện, bếp cách thuỷ - Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt 250ml - Bình định mức 50ml - pipet loại b Hoá chất: Dung dịch tiêu chuẩn PO432 Dung dịch H2SO4 5N Dung dịch amoni molipdat Dung dịch kali Natri tatrat Axit ascobic 0,1M Thuốc thử hỗn hợp: Trộn dung dịch 2; 3; 4; theo tỉ lệ để thuốc thử hỗn hợp: H2SO4 5N 50ml Cách tiến hành Kali natri tatrat 5ml 22 Amoni molipdat 15ml Axit ascobic 1M 30ml a Lập đường chuẩn: - Chuẩn bị bình định mức 25ml Bình dung dịch PO430,01mg /ml Thuốc thử hỗn hợp ml ml ml ml ml 10 ml Mẫu 0,5ml Định mức nước cất đến vạch 25ml - Để dung dịch màu ổn định khoảng 20 phút tiến hành đo độ hấp thụ bước sóng λ = 732nm hay bước sóng λmax theo khảo sát cụ thể) - Vẽ đồ thị biễu diễn mối quan hệ mật độ quang với nồng độ PO 43- dãy dung dịch tiêu chuẩn, dạng đồ thị y = ax + b: Số TT Nồng độ dung dịch Mật độ quang D 0 0.05 0.008 0.2 0.060 0.125 0.301 0.535 b Tiến hành phân tích mẫu: Cho 50ml mẫu nước cần thử vào cốc thuỷ tinh 250ml (nếu hàm lượng PO 4-3 lớn phải pha loãng) thêm vào 2ml dung dịch H 2SO4 37% đun sôi 30 phút, để nguội đến nhiệt độ phòng, tiến hành bước tương tự lập đường chuẩn, chuyển vào bình định mức 50ml để định mức lại nước cất vạch Đem đo với dãy dung dịch chuẩn Ghi mật độ quang mẫu 23 Kết tính toán kết Dựa vào phương trình đường chuẩn tìm D = 0.3824 suy x = 2.45ppm 24 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HCO3- TRONG NƯỚC MƯA BẰNG AXIT HCl Phạm vi áp dụng Phương pháp áp dụng để xác định mẫu có hàm lượng HCO 3- từ 0.5mg/l đến 45.00 mg/l Nếu mẫu có hàm lượng lớn lấy thể tích nhỏ pha loãng mẫu, mẫu có hàm lượng nhỏ tăng thể tích mẫu Nguyên tắc Mẫu nước chuẩn độ dung dịch axit tiêu chuẩn đến pH=5.3, điểm cuối xác định mắt đo thế, điểm tương đương xác định thành phần hydro cacbon mẫu Dụng cụ hóa chất a Dụng cụ - Bình tam giác 100ml - Bình định mức 100ml, 500ml, 1000ml - Các chai đựng hóa chất - Pipet loại - Buret b Hóa chất - Dung dịch HCl 0.005N - Dung dịch Na2B4O7 0.002N - Hỗn hợp thị màu - Chỉ thị metyl đỏ Lấy mẫu bảo quản mẫu Việc lấy mẫu thực trạm Bảo quản mẫu nhiệt độ từ 2-5 0C Tiến hành phân tích mẫu đén phòng thí nghiệm, tốt phân tích 24h kể từ lấy mẫu 3.1 Các bước tiến hành a Xác định nồng độ xác dung dịch HCl Dùng pipet hút xác 10ml dung dịch Na 2B4O7 0.002N cho vào bình tam giác Thêm 1-2 giọt metyl đỏ Chuẩn độ dung dịch HCl đến dug dịch xuất màu da cam Ghi lại thể tích HCl Xác định nồng độ dung dịch HCl b Xác định hàm lượng HCO3- 25 Dùng pipet lấy xác 25ml mẫu cho vào bình tam giác Thêm 2-3 giọt hỗn hợp thị màu, dung dịch có màu xanh Chuẩn độ đến dung dịch chuyển sang màu đỏ tím Ghi lại thể tích dung dịch HCl dùng Chuẩn độ tiếp dung dịch Na2B4O7 0.002N đến màu dung dịch chuyển từ màu tím sang màu xám cuối dừng màu xanh lơ Ghi lại thể tích HCl đùng 3.2 Tính toán kết Thể tích HCl chuẩn hóa : VHCl = 3.63ml - Nồng độ HCl ==5.5x10-3 M - Thể tích dung dịch HCl dùng để chuẩn độ 7.5ml; 7.8ml; 7.8 ml  V1 = 7.7ml Thể tích dung dịch Borat dùng để chuẩn độ 1.1ml;1,2ml;1.2ml  V2 = 1.167ml = = 97,6 Trong V1: Thể tích dung dịch HCl dùng để chuẩn độ (ml) V2: Thể tích dung dịch Borat dùng để chuẩn độ (ml) N1: Nồng độ dung dịch HCl dùng để chuẩn độ N2: Nồng độ dung dịch Borat V: Thể tích mẫu lấy 1000: hệ số chuyển đổi 61: Đương lượng HCO3- 26 XÁC ĐỊNH CO32-, HCO3- VÀ ĐỘ KIỀM TOÀN PHẦN TRONG NƯỚC SÔNG, HỒ BẰNG AXIT HCl Phạm vi áp dụng: Phương pháp dùng để xác định độ kiềm có nồng độ từ 0,4mmol/l đến 20mmol/l Đối với mẫu có độ kiềm cao pha loãng mẫu dùng lượng mẫu Nguyên tắc Mẫu nước chuẩn độ dung dịch axit tiêu chuẩn dến pH=8,3 pH=4,5 Những điểm cuối xác định mắt đo thế, điểm tương đương xác định ba thành phần chính: Hydro cacbonat, cacbonat cabodioxit thể chuẩn độ toàn hydroxit nửa cacbonat, cho phép xác định độ kiềm tổng số mẫu Hóa chất dụng cụ a Dụng cụ - Bình tam giác - Bình định mức loại - Pipet loại - Buret b Hóa chất - Dung dịch axit HCl 0,02N - Dung dịch Na2B4O7 0,02N - Phenolphtalein Lấy mẫu bảo quản mẫu Việc lấy mẫu thực trạm, bảo quản mẫu từ nhiệt độ từ 4-8 0C Tiến hành phân tích từ đem phòng thí nghiệm, tốt phân tích vào 24h Cách tiến hành Trước xác định CO32-, HCO3- độ kiềm tổng số mẫu cần phải chuẩn hóa nồng độ dung dịch HCl 0,02N dung dịch Na 2B4O7 0,02N a Độ kiềm phenolphtalein 27 - Dùng pipet lấy 50ml mẫu cho vào bình nón Với mẫu có nồng độ CO 32-, HCO3- lớn lấy thể tích mẫu nhỏ pha loãng đến 50ml nước cất bình định mức Với mẫu có CO32-, HCO3- nhỏ lấy thể tích mẫu lớn cô cạn đến 50ml - Thêm 2-3 giọt thị màu phenolphtalein, dung dịch có màu hồng, chuẩn độ dung dịch HCl đến dung dịch màu hồng Ghi lại thể tích axit HCl dùng b Xác định độ kiềm tổng số - Thêm tiếp 2-3 giọt metyl da cam vào mẫu chuẩn độ với thị màu phenolphatalein (khi dung dịch có màu vàng) - Chuẩn độ tiếp với dung dịch HCl đến dung dịch chuyển sang màu da cam (tương ứng pH=4,5) - Ghi lại thể tích HCl dùng Kết Thể tích HCl dùng để chuẩn hóa : V = 9.5ml Nồng độ HCl = M V1tr/b = 0.3 ml V2tr/b= 0.755ml Tính toán kết = = 0,252 (M) (M) =7.56 (g) =11.6571 (g) =22.155 =0.4431 Trong - V1: Thể tich HCl dùng trình chuẩn độ với thị phenolphtalein V2: Thể tích HCl dùng để chuẩn độ từ điểm chuẩn đổi màu với phenolphtalein đến - kết thúc với thị màu metyl da cam V: Thể tích mẫy lấy N: Nồng độ mẫu lấy 30: Đương lượng gam CO3261: Đương lượng gam HCO328 - 50: Đương lượng gam CaCO3 1000: hệ số chuyển đổi 29 PHẦN II: XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NƯỚC THẢI SINH HOẠT - NƯỚC MẶT NƯỚC NGẦM - - Kết phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sông Phú Lộc cách cầu Phú Lộc km Chỉ tiêu Độ cứng tổng số ClSS COD (λ=446nm) NH4+ (λ=440nm) NO3(λ=425nm) Kết đo Tính toán VEDTA=7,2ml (mdlg/l) VAgNO3 =2,25ml mgloc = 0.8 g m’gloc = 0.82g a = 15.06 (mg/l) D = 0.5061 COD = 7.218 (ppm) D = 0.1454 CNH4+ = 1.8 (ppm) K QCVN 14:2008 ế (mg/l) t X = 20 (mg/l) 10 [NO3-] = 6.5 x 10-4 (mg/ml) = D = 0.0609 0.65 (mg/l) 50 PO43[PO43-] = 0.601 (mg/l) 10 D = 0.158 (λ=732nm) pH 5÷9 7.48 7.48 o (t C=25) phân tích mẫu nước thải Công Nghiệp cổng nước xả ven khu công nghiệp Hòa Khánh 30 Chỉ tiêu Độ cứng tổng số ClSS COD (λ=446nm) NH4+ (λ=440nm) NO3(λ=425nm) PO43(λ=732nm) pH (toC=25) - Tính toán VEDTA = 2,1ml (mdlg/l) VAgNO3 = 2,55ml mgloc = 0.8 g m’gloc=0.809 g a = 7.823 (mg/l) 1000 X = (mg/l) 100 D = 0.6702 COD = 4.95 (ppm) 150 D = 0.385 CNH4+ = 5.49 (ppm) 10 D = 0.374 [NO3-] = 7.7x10-3 (mg/ml) [PO43-] = 2.12 (mg/ml) Tổng P = 6.57 6.57 5.5 ÷ Kết phân tích mẫu nước mặt hồ sen trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Kết đo Tính toán Độ cứng tổng số VEDTA = 3,15ml (mdlg/l) ClCOD (λ=446nm) NH4+ (λ=440nm) NO3(λ=425nm) PO43(λ=732nm) pH (toC=25) Tổng N = 40 D = 0.342 Chỉ tiêu SS QCVN 40:2011 (mg/l) Kết đo QCVN 08:2015 (cột A1) (mg/l) mgloc = 0.8g m’gloc = 0.803g VAgNO3 = 2,15ml a = 16.8 (mg/l) 250 D = 1.0823 COD = 0.615 (ppm) 10 D = 0.0492 CNH4+ = 0.313 (ppm) 0.3 D = 0.0554 [NO3-] = 5.21 x 10-4 (mg/ml) D = 0.0287 [PO43-] = -0.465 (mg/ml) 0.1 7.18 7.18 ÷ 8.5 a = (mg/l) 31 - Kết phân tích mẫu nước ngầm nước giếng khoan tổ 51, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu Chỉ tiêu Kết đo Tính toán QCVN 09:2015 (mg/l) Độ cứng tổng số VEDTA=4.15 ml (mdlg/l) 500 SS ClCOD (λ=446nm) NH4+ (λ=440nm) NO3(λ=425nm) PO43(λ=732nm) pH (toC=25) mgloc = 0.8g m’gloc = 0.827g VAgNO3 = 4,1ml 134.71(mg/l) D = 0.0943 COD = 12.76 (ppm) D = 0.0691 CNH4+ = 0.621(ppm) D = 0.1374 D = 0.0159 27 (mg/l) [NO3-] = 2.38 x 10-3 (mg/ml) 150 15 [PO43-] = -0.5709 (mg/ml) 6.54 6.54 32 5.5 ÷ 8.5 PHẦN III: XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA MẪU KHÍ Vị trí lấy mẫu: đường 459 Tôn Đức Thắng phía trước trường ĐHSP Đà Nẵng - CO2: Lần Vaxitoxalic (ml) 3.4 Mẫu trắng: Vaxitoxalic=4.65 (ml) Lần 3.5 Nồng độ CO2 (ml): (M) - - NO2: D mẫu = 0.0273 Suy nồng độ NO2 mẫu: Theo phản ứng trên, nồng độ NO2 không khí là: 0.023 x = 0.046 (µg/ml) = 46 (mg/m3) Hàm lượng oxyt NO2 mẫu phân tích (mg): (mg) NH3: Dmẫu = 0.0462 Nồng độ NH3 mẫu: Hàm lượng NH3 mẫu phân tích (mg): 33 Trung bình 3.45 ... 29 PHẦN II: XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NƯỚC THẢI SINH HOẠT - NƯỚC MẶT – NƯỚC NGẦM - - Kết phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sông Phú Lộc cách cầu Phú Lộc km Chỉ tiêu Độ cứng... dung dịch để từ xác định hàm lượng amoni có mẫu nước Có thể xác định amoni trực tiếp mẫu nước xác định sau cất mẫu nước Khi mẫu nước bị bẩn, có màu vàng thường cất trước đem xác định Dụng cụ,... - V: Thể tích mẫu nước đem thử (ml) - 8: Đương lượng gam oxy (g) 15 XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU COD CỦA NƯỚC Phương pháp Kali Dicromat – Phương pháp đường chuẩn đo quang Thí nghiệm xác định nhu cầu hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH các CHỈ TIÊU của nước THẢI CÔNG NGHIỆP nước THẢI SINH HOẠT nước mặt – nước NGẦM, XÁC ĐỊNH các CHỈ TIÊU của nước THẢI CÔNG NGHIỆP nước THẢI SINH HOẠT nước mặt – nước NGẦM, XÁC ĐỊNH các CHỈ TIÊU của nước THẢI CÔNG NGHIỆP nước THẢI SINH HOẠT nước mặt – nước NGẦM, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OXYT NO2, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NH3, Trình tự tiến hành, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ION CLORUA, (Phương pháp kali Pemanganat), (Phương pháp axit ascobic), XÁC ĐỊNH CO32-, HCO3- VÀ ĐỘ KIỀM TOÀN PHẦN TRONG NƯỚC SÔNG, HỒ BẰNG AXIT HCl, XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP - NƯỚC THẢI SINH HOẠT - NƯỚC MẶT – NƯỚC NGẦM

Từ khóa liên quan