6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22)

13 614 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 08:41

ễN TP CUI HC Kè II ( s 1) MễN: TON (Thi gian 40 phỳt khụng k giao ) H v tờn: . im Nhn xột I PHN TRC NGHIM: ( im ) Bi (0,5 im): Giỏ tr ca ch s s 45678 l: A 5000 B 500 C 50 000 D 50 Bi (0,5 im): S nh nht cú ch s l: A 10110 B 10001 C 10000 D 11111 Bi (0,5 im): Th hai l 30 thỏng Hi ngy thỏng l th my ? A Th ba B Th by C Th t D Th nm Bi ( 0,5 im): Hỡnh vuụng cú cnh di 3cm Chu vi hỡnh vuụng l: A 6cm B 9cm C 12cm2 D 12cm Bi (0,5 im): 2m 7cm = cm S thớch hp in vo ch trng l: A cm B 27 cm C 270 cm D 207 cm Bi (0,5 im): S ng sau s 78699 l: A 78700 B 78698 C 79000 D 78690 Bi (0,5 im): Sp xp cỏc s sau : X, V, VI, III, IV theo th t t n ln: Bi (0,5 im): A 30 gi = phỳt S cn in vo ch trng l: B 20 C 90 D 10 Bi (1 im): K tờn nhng thỏng cú 31 ngy : Bi 10 (1 im): ỳng ghi , sai ghi S: tỳi go ng 35 kg Vy tỳi go nh th ng: A 35 kg B 42 kg C 49 kg D 12 kg II PHN T LUN: ( im ) Bi (1 im): t tớnh ri tớnh : 16427 + 8109 93680 72451 1724 x 21847 : Bi (1 im): Tỡm x: x x = 15055 x : = 3627 1815 Bi (2 im): Mt hỡnh ch nht cú chiu di 24cm, chiu rng bng chiu di Tớnh chu vi v din tớch hỡnh ch nht ú Bi gii: ễN TP CUI HC Kè II ( s 2) MễN: TON H v tờn: . im Nhn xột I PHN TRC NGHIM: Khoanh vo ch cỏi t trc cõu tr li ỳng hoc lm theo yờu cu Cõu 1: Tỡm s lin trc s 69767 A 69768 B 69765 C 69766 D 69760 Cõu 2: S ln nht cú dóy s: 89 957; 68 439; 90 099; 78 795; 86 699 l: A 90 099 B 89 957 C 68 439 D 86 699 Cõu 3: Lan cú 9600 ng Lan ó mua dựng hc ht s tin ú Hi Lan cũn li bao nhiờu tin? A 3200 ng B 4600 ng C 6400 ng D 2300 ng Cõu 4: Cú 24 cỏi bỏnh xp u vo a Hi phi ly my a nh th c 32 cỏi bỏnh? A 128 cỏi B cỏi bỏnh C cỏi bỏnh D a Cõu 5: M a cho Minh t giy bc 20 000 ng v t 10 000 ng Hi m ó cho Minh tt c bao nhiờu tin? A 30 000 ng B 10 000 ng C 50 000 ng D 40 000 ng Cõu 6: S 12 c vit bng ch s La Mó l: A XI B XII C VVII Cõu 7: ỳng ghi , sai ghi S: a) 33 tun l cú 321 ngy b) 46 072 = 40 000 + 600 + 70 + Cõu 8: in du >, C, = b, S thớch hp in vo ch chm 7m8cm = cm A, 78 cm B, 780 cm C, 708 cm c, Giỏ tr ca biu thc 17050 + 8645 : l: A, 5139 B, 18779 C, 19779 Tỡm x: a, x x = 7800 b, x : = 2891 Dóy s no c vit theo th t t ln n bộ: a, 98725; 7897; 89564; 99875 b, 4654; 3542; 2489; 2473 c, 8765; 8694; 8784; 5973 Mt tri g ngy ó thu uc 3150 qu trng hi nu g c u nh th thỡ ngy tri g s thu c bao nhiờu qu trng? Bi gii Mt mnh t cú chiu rng l 24 m, chiu di gp ln chiu rng Tớnh chu vi mnh t hỡnh ch nht ú? Tr li: Chu vi mnh t hỡnh ch nht l: 10 Tỡm mt s bit rng s ú gim i ln ri gp lờn ln thỡ c 18 ễN TP CUI HC Kè II ( s 5) MễN: TON (Thi gian 40 phỳt khụng k giao ) H v tờn: . im Nhn xột Cõu Trong cỏc s: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000 S ln nht l: (0,5 im) A 42 099 B 43 000 C 42 075 D 42 090 Cõu S lin sau ca 78999 l: (0,5 im) A.78901 B 78991 C 79000 D 78100 Cõu Cho dóy s liu: 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17 Dóy trờn cú tt c: (0,5 im) A 11 s B s C s D 10 s Cõu Giỏ tr ca s s 65 478 l: (0,5 im) A.5000 B 500 C 50 000 D 50 Cõu Giỏ tr ca biu thc 2342 + 403 x l: (0, im) A 4660 B 4960 C 4860 Cõu 6.Kt qu ca phộp tr 85371- 9046 l: (0,5 im) A 86335 B 76325 C 76335 D 4760 D 86325 Cõu gi = phỳt S thớch hp in vo ch chm l: (0,5 im) A 120 phỳt B 110 phỳt C 60 phỳt Cõu S trũn nghỡn gia s 9068 v 11982 l: (0,5 im) D 240 phỳt A.10000 v 12000 C.11000 v 9000 B 10000 v 11000 D.12000 v 11000 Cõu Mua 2kg go ht 18 000 ng Vy mua kg go ht s tin l: (1 im) A 35 000 ng B 40 000 ng C 45 000 ng D 50 000 ng Cõu 10 Hỡnh trờn cú bao nhiờu hỡnh tam giỏc, bao nhiờu hỡnh t giỏc: (1 im) A hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc B hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc C hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc D hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc Cõu 11: Mt ming bỡa hỡnh ch nht cú chiu di l 12 cm, chiu rng bng chiu di Chu vi hỡnh ch nht ú l: A 32 cm B 16 cm C 18 cm D 36 cm II: T LUN (3 im) Bi 1: t tớnh ri tớnh: (1 im) 14 754 + 23 680 15 840 8795 12 936 x 68325 : Bi 2: Mt ụ tụ i gi thỡ c 32624 km Hi ụ tụ ú i gi c bao nhiờu ki lụ một? (2 im) Bi gii: 10 ễN TP CUI HC Kè II ( s 6) MễN: TON (Thi gian 40 phỳt khụng k giao ) H v tờn: . im Nhn xột PHN I : Trc nghiờm : ( im ) Hóy khoanh vo ch cai t trc kt qu ỳng : Cõu 1: S 15027 c vit thnh tng l: (0,5 im) A 10 000 + 500 + 20 + B 10 000 + 5000 + 20 + C 1000 + 5000 + 200 + D 10 000 + 5000 + 200 + 70 Cõu 2: S nh nht cú ch s khỏc l: (0,5 im) A 10123 B 10234 C 12345 D 10000 Cõu 3: S d ca phộp chia: 2953 : l: (0,5 im) A B C D Cõu 4: ng h E ch my gi ? (0,5 im) A 10 gi 40 phỳt B.10 gi 30 phỳt C 11 gi 40 phỳt D 11 gi 20 phỳt Cõu 5: in du >< =?(0,5 im) m 540 cm2 A < B > C = D Khụng so sỏnh c Cõu 6: 253 + 10 x = ? (0,5 im) A 200 B.293 C 300 D 250 Cõu 7: Trong cỏc phộp chia cho 4, s d ln nht ca cỏc phộp chia ú l: (0,5 im) 11 A B C D Cõu 8: Mụt hinh ch nhõt co chiờu dai 38cm, chiờu rụng 2dm Tinh chu vi hỡnh ch nht ú (0,5 im) A.60 cm B.80 cm C.100 cm D 116cm Cõu 9: Tỡm X (1 im) X: = 2345(d 3) A 11 728 B 12728 C 13 728 D 14 728 Cõu 10: Cú 54 hc sinh xp thnh hng u Hi cú 72 hc sinh thỡ xp thnh bao nhiờu hng nh th? (1 im) A hng B hng C hng D hng Cõu 11.Hỡnh di õy cú bao nhiờu hỡnh tam giỏc, bao nhiờu hỡnh t giỏc? (1 im) A hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc B hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc C hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc D hỡnh tam giỏc, hỡnh t giỏc II: T LUN (3 im) Bi t tớnh ri tớnh: (1 im) 47096 + 8937 84124 25067 4518 x 6472 : Bi 2.Cú thựng sỏch, mi thựng ng 1236 quyn S sỏch ú c chia u cho th vin Hi mi th vin nhn c bao nhiờu quyn sỏch? (2 im) Bi gii: 12 13 ... vit theo th t t ln n bộ: a, 98725; 7897; 89564; 99875 b, 4654; 3542; 2489; 2473 c, 8765; 8694; 8784; 5973 Mt tri g ngy ó thu uc 3150 qu trng hi nu g c u nh th thỡ ngy tri g s thu c bao nhiờu qu... S th ch hp in vo ch chm 7m8cm = cm A, 78 cm B, 780 cm C, 708 cm c, Giỏ tr ca biu thc 17050 + 8645 : l: A, 5139 B, 18779 C, 19779 Tỡm x: a, x x = 7800 b, x : = 2891 Dóy s no c vit theo th. .. (1 im) Có 24 viên thuốc chứa vỉ Hỏi có vỉ thuốc nh có viên thuốc? A 10 viên B 40 viên C 20 viên D 18 viên II T LUN (5 im) Cõu 1: t tớnh ri tớnh: (2 im) 35864 + 32670 87980 - 46879 10857 x 29842
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22), 6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22), 6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22)