đề cương môn kỹ năng lãnh đạo quản lý

22 4,174 17
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 00:34

đề cương thảo luận môn kỹ năng lãnh đạo quản lý, phân biệt lãnh đạo với quản lí, quy trình PDCA, xây dựng mục tiêu theo tiêu chí SMART, đề cương thảo luận lần 2 môn kỹ năng lãnh đạo quản lýđề cương thảo luận môn kỹ năng lãnh đạo quản lý, phân biệt lãnh đạo với quản lí, quy trình PDCA, xây dựng mục tiêu theo tiêu chí SMART, đề cương thảo luận lần 2 môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Họ tên : Lâm Thị Thanh Phong Lớp : H565 ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Câu 1: Phân biệt lãnh đạo quản lý? Trình bày nội dung hoạt động lãnh đạo quản lý sở? Người lãnh đạo quản lý cần có phẩm chất để làm việc hiệu quả? Liên hệ thực tiễn vấn đề đơn vị anh chị nay? -Khái niệm hoạt động lãnh đạo:Hoạt động mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng lòng với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hệ thống mục tiêu -Khái niệm hoạt động quản lý: Hoạt động mang tính kỹ thuật, quy trình, quy định rõ khuôn khổ thể chế xác định -Phân biệt lãnh đạo quản lý + Giống nhau: hoạt động điều khiển người + Khác nhau: LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Chức Định hướng Mang tính chất hoạt động cụ thể Đối tượng người người, sở vật chất, tài chính Phương pháp Động viên, thuyết phục, giáo dục, tuyên Kiểm tra, kiểm sát dựa vào quyền lực truyền, cảm hóa Phương tiện Uy tín Dựa vào pháp luật, thể chế, quy chế, nguyên tắc, chuẩn mực Đào tạo Khó đào tạo, đòi hỏi có tư chất, nghệ thuật Dễ đào tạo, đòi hỏi kỷ thuật Tuy có những đặc điểm khác thực tế cấp sở hai chức này không thể tách rời, chúng có mối quân hệ thống nhất, đan xen khó tách bạch hoạt động lãnh đạo vàhoạt động quản lý người cán Cán đồng thời thực vai trò lãnh đạo vai trò quản lý Vì người ta thường gọi chung hoạt động lãnh đạo, quản lý VD: Giám đốc Trung tâm TDTT Quận nguời vừa thực hiện đồng thời hai hoạt động Trung tâm vai trò họ là người lãnh đạo hàng năm đưa phướng hướng hoạt động Trung Tâm năm : -Xây dựng kế hoạch, phát triển định huớng cho Trung tâm Giám đốc nhà quản lý khi: tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm , báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước cấp uỷ Quận và các cấp có thẩm quyền − Những nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý sở: *Xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động sở:( trang 12->28) -Dự báo : Căn vào khoa học, phát triển xã hội Dựa biến động cấp cở sở để lập kế hoạch cho hoạt động Trung tâm -Xác định mục tiêu : Mỗi sở có hệ thống mục tiêu đa dạng theo mối quan hệ khác nhau, bao gồm mục tiêu : ngắn hạn , trung hạn dài hạn Vấn đề cần quan tâm cấp sở phải thiết lập mối quan hệ phối hợp với mục tiêu -Lập kế hoạch, chương trình hành động thực mục tiêu 1.Xây dựng chuơng trình hoạt động để thực mục tiêu.Là tổng thể nổ lực cấp sở với tổng nguồn lực phuơng thức sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu 2.Lập kế hoạch cho mục tiêu, phận, cá nhân theo thời gian.Nội dung hoạt động gồm phuơg tiện : -Hành động : Theo tiến độ kế hoạch thời gian cụ thể -Kinh phí : Chi tiêu quản lý rỏ ràng -Con nguời : Mỗi hoạt động cho tổ chức, cá nhân cụ thể *Tổ chức thực mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động sở: -Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực -Thiết lập củng cố, đổi máy tổ chức, quản lý -Hoạt động đối ngoại -Điều hành điều chỉnh hoạt động sở *Thực kiểm tra, đánh giá xây dựng môi trường làm việc sở -Xây dựng điều hành chế độ kiểm tra -Xây dựng điều hành chế độ đánh giá -Xây dựng môi trường làm việc hiệu sở VD: Trung tâm TDTT Quận : Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015- 2016 và phương hướng hoạt động năm 2016- 2017 *Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 Uỷ ban nhân dân Quận giao và tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm TDTT Quận 5đề kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016- 2017 sau: “Xây dựng Trung Tâm TDTT.Q5 thành Trung Tâm tập luyện hiện đại, văn mimh sân chơi lành mạnh nhân dân nơi giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa, rèn luyện người về lý tưởng, nhân cách, phẩm chất, lối sống” *Dự báo: Thuận lợi: + Do Trung Tâm TDTT.Q5 nằm địa bàn trọng điểm thành phố, đông dân cư có kinh tế ổn định,do dân cư có nhu cầu tập luyện TDTT cao +Đội ngũ giáo Huấn luyện viên có trình độ, nhiệt huyết ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, động tìm tòi, vận dụng sáng tạo các hình thức dạy học có hiệu quả +Cấp Uỷ và chính quyền phương quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Trung Tâm Khó khăn: +Mặc dù có nhiều nỗ lực thành tích thể thao đỉnh cao hạn chế em VĐV tập trung vào học văn hoá thời gian tập luyện nhiều +Do nguyên nhân chủ quan khách quan, kế hoạch tạo nguồn tài trợ không đạt đuợc , hoạt động Trung Tâm mức vùa phải, chưa tạo đuợc đạt đuợc kết mong muốn +Một số VĐV có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, thái độ, tâm lý của các em dẫn đến kết quả học tâp, rèn luyện thiếu ổn định * Mục tiêu cụ thể: +Trên sở việc làm đuợc năm 2016 Trung Tâm TDTT.Q5 tiếp tục phát động phong trào tập luyện TDTT năm 2017 sâu rộng Chuẩn bị cho yêu cầu phát triển Sở cấp uỷ giao cho +Xây dựng và phát triển người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước +Tiếp tục đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, hiệu lực, hiệu quả của cán bộ quản lý, Huấn luyện viên…… +Tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, áp dụng khoa học vào kế hoach, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá VĐV…… +Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa TDTT, huy động mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng mới, mở rộng mạng lưới tập luyện TDTT phong trào truờng học +Phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hòa việc gắn kết gia đình- nhà trường và xã hội công tác giáo dục, giữ mối quan hệ và kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương +Tiếp tục triển khai đề án phổ cập bơi võ tự vệ cho em học sinh cấp I * Phương hướng và biện pháp thực hiện: +Tiếp tục tổ chức hoạt động có tính chất cộng đồng, giử vững hoạt động sở nâng dần chất luợng qua năm kêu gọi toàn dân tập luyện TDTT theo guơng Bác Hồ +Nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng cho HL nhận thức và học tập theo guơng Bác Hồ + Phối hợp với các ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động TDTT Quận ngày phát triển mạnh + Thực hiên các kế hoạch: phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện qui chế dân chủ ở sở, vệ sinh an toàn quan… +Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý *Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động TDTT truờng học địa bàn Quận + Công tác huấn luyện và học tập em VĐV + Công tác phổ cập bơi lội võ thuật cho em học sinh +Công tác bồi dưỡng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ Huấn luyện viên +Công tác tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các mục tiêu đề *Tổ chức thực hiện: thông qua lịch công tác theo gian đoạn *Kế hoạch Năm 2017 đuợc chia theo ba giai đoạn sau: TT Nội dung công việc Thời gian Dự kiến kết GIAI ĐOẠN 1: 01/2017 – 04/2017 ( Giai đoạn chuẩn bị ) Chuẩn bị lên kế hoạch cho ĐH TDTT Quận Tiến hành buớc chuẩn bị cho hoạt ĐH 01/2017 TDTT 04/2017 Tổng hợp kế hoạch cụ thể, tổng hợp, phân tích tài liệu Nhân hoạt động đến Thông qua kế hoạch chuẩn bị GIAI ĐOẠN : 05/2017 – 09/2017( Giai đoạn tiến hành) + Thực nhiệm vụ theo kế hoach đề + Giám sát kiển tra 05/2017 đến 09/2017 Hoàn thành hoạch Kế GIAI ĐOẠN : 10/2017 – 12/2017 ( Giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ tổng kết) - Hoàn thành kế hoạch -Báo cáo,tổng kết đánh giá hoạt động -Lên Kế hoạch cho năm 2018 10/2017 đến 12/2017 -Rút kinh nghiệm *Người lãnh đạo quản lý cần có phẩm chất để làm việc hiệu quả: +Phải có lập trường tư tưởng trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mac-Lênin + Có đạo đức, lối sống lành mạnh, hòa đồng với người + Có trình độ chuyên môn tốt, làm việc có khoa học, đủ lực để phát huy tốt vai trò  Cán lãnh đạo, quản lý cần tập hợp đầy đủ yếu tố là có tài và có đức * Liên hệ thực tiễn: Để thực nghị Hội nghị CBCC-LĐ năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm TDTT xây dựng kế hoạch hoạt động Trung tâm TDTT tổ chức thực sau: -Xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động Trung tâm TDTT triễn khai đến Tổ, Câu lạc phối hợp Công đoàn, Chi đoàn, Hội Phụ huynh VĐV tổ chức thực *Công đoàn: -Vận động CBCC-LĐ thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” -Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC gương mẫu mặt, nâng cao nhận thức trị, giác ngộ đạo đức trị, nắm vững chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước -Nâng cao chất lượng thái độ công tác phục vụ phong trào TDTT *Đoàn Thanh niên: -Huớng dẫn TN tham gia công tác Đoàn học tập theo guơng Bác -Thực chuơng trình hành động chi đoàn *Tổ, Câu lạc bộ: -Đổi cảnh quan, nâng cấp sở, phong cách phục vụ, phong phú loại hình sinh hoạt -Phổ biến mục tiêu, phương hướng, kế hoạch Trung tâm năm 2014 -Bố trí, phân công phân nhiệm cụ thể, hợp lý, phù hợp lực cho nhân viên -Đôn đốc, nhắc nhỡ nhân viên thực tốt nhiệm vụ giao Kêu gọi nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí xã hội hóa, Hỗ trợ công tác xã hội Xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, giúp đỡ gia đình bị lũ lụt, giúp hộ nghèo ăn Tết cổ truyền *Thực kiểm tra, đánh giá xây dựng môi trường làm việc sở: + Hàng tuần, Tổ chức năng, Câu lạc trực thuộc phải báo cáo với BGĐ tình hình hoạt động, tiến độ thực kế hoạch +Kịp thời đạo điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế + Đánh giá tìnhhình hoạt động môn, Câu lạc *Biện pháp khắc phục : - Tạo điều kiện làm việc tốt cho Cán -CNV, tạo động lực, khuyến khích sáng tạo công tác giảng dạy huấn luyện +Các phận đoàn thể Trung Tâm sở phụ trách nhiều mảng công tác khác nên công việc cần phối hợp, người lãnh đạo tạo điều kiện để CB-CNV gặp gỡ giao lưu làm việc để tạo thêm mối liên hệ gắn kết anh em Trung Tâm - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ, phận Khi giao nhiệm vụ, việc kiểm tra, đôn đốc, hiệu trưởng cần phải hướng dẫn, làm trực tiếp cần Tương ứng với nội dung hoạt động lãnh đạo quản lý sở khâu Quy trình PDCA: + Plan : Hoạch định + Do : Tổ chức thực + Check : Kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở + Action : Khắc phục vòng tròn khép kín, cải tiến không ngừng, tiến lên không ngừng mặt phẳng nghiêng Trong quy trình PDCA, khâu quan trọng (chọn khâu viết khâu đó) Tuy nhiênTừ thực tế hoạt động đơn vị Trung tâm TDTT theo tôi, quy trình PDCA khâu tổ chức thực quan trọng nhất, khâu tạo nên số liệu cụ thể để đánh giá hoạt động Trung tâm có đạt mục tiêu người lãnh đạo đề hay không, tổ chức thực thực tế thấy khó khăn gặp phải lực lượng HLV, VĐV, chế độ đãi ngộ thấp… buộc thân người thực phải nỗ lực, phấn đấu, tìm cách vượt qua khó khăn Ví dụ: Trong Hội nghị CBCC năm 2017, Ban giám đốc đặt tiêu toàn Trung tâm đạt 600 huy chương loại *Bộ môn bơi lội đề mục tiêu phấn đấu đạt 400 huy chương loại +Tuy nhiên thực gặp khó khăn Giải Hội Khỏe Phù Đổng 2015-2016 bị rút bớt nội dung từ 130 HC xuống 100 HC nên mức độ cạnh tranh đạt HC nội dung lại cao, khó đạt môn phải tính toán, xếp bố trí Vận động viên để đạt hiệu cao nhất, mang số huy chương để đạt tiêu môn, góp phần đạt mục tiêu chung BGĐ đề Câu 2: Mục tiêu có ý nghĩa tổ chức? vào yếu tố để ngưòi LĐQL xác định mục tiêu đơn vị Liên hệ thực tiễn.các vấn đề trên, đánh giá mục tiêu đơn vị anh (chị ) theo tiêu chí SMART I Phân biệt mục tiêu người lãnh đạo mục tiêu cấp (người thừa hành) hoạt động đơn vị *Khái niệm Hoạt động lãnh đạoquản lý: tác động có tổ chức, có mục đích nhà lãnh đạo đến đối tượng quản lý hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu Lãnh đạo tạo hiệu ứng điều khiển, dẫn dắt người khác dựa chế nhận thức, niềm tin, tiêu chuẩn đạo đức, lý tưởng… mà không mang tính cưỡng người khác Ví dụ, Đảng lãnh đạo quần chúng sức mạnh máy bạo lực mà đắn đường lối, chủ trương thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục gương mẫu Đảng *Khái niệm Mục tiêu (trang 13 SGK): kết hành động trạng thái sở tương lai Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lương kết hành động cho thời điểm cần hoàn thành mục tiêu biết mục tiêu hoàn thành mức độ Ngoài mục tiêu mang tính thời hạn với điểm bắt đầu kết thúc theo thời gian cụ thể Việc hoàn thành mục tiêu đo lường tiêu chí quy mô chất lượng mà phải xem xét khoảng thời gian thực Hơn nữa, mục tiêu lãnh đạo, quản lý phải kết hành động có chọn lựa theo hướng tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng tối đa hóa độ hài lòng người liên quan Vai trò Mục tiêu? … Chủ thể đề mục tiêu người lãnh đạo Đối tượng thực mục tiêu người thừa hành.(liên quan đến công việc) Người LĐ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, khắc phục Để phân biệt mục tiêu người lãnh đạo mục tiêu cấp (người thừa hành) hoạt động đơn vị, cần dựa tiêu chí sau: đề mục tiêu, ý nghĩa mục tiêu mối liên hệ mục tiêu lãnh đạo quản lý mục tiêu người thừa hành Thứ nhất, đề mục tiêu, người lãnh đạo tổng hợp khách quan chủ quan Về mặt khách quan, mục tiêu người lãnh đạo quản lý xác định sở thực tế xã hội, thực tiễn đơn vị, yêu cầu-chỉ tiêu cấp giao, chức năng-nhiệm vụ phân công, nhu cầu xã hội…Về mặt chủ quan, mục tiêu người lãnh đạo phụ thuộc vào lực phẩm chất người lãnh đạo Điều xác định thông qua tầm nhìn, khả vạch mục tiêu mang tính ngắn hạn, trung hạn dài hạn phù hợp với giai đoạn, trình lãnh đạo cụ thể Đối với người thừa hành, mặt khách quan, mục tiêu họ chủ yếu chịu tác động nhiệm vụ cấp giao điều kiện thân Về mặt chủ quan, mục tiêu họ xác định sở lực nhu cầu thân họ Do đó, mục tiêu người thừa hành thường chủ yếu mang tính ngắn hạn trung hạn, mang tính dài hạn Thứ hai, ý nghĩa mục tiêu, mục tiêu người lãnh đạo gắn liền với lý tồn đơn vị, định hướng hoạt động máy, sở đánh giá tính hiệu mức độ hoàn thành mục tiêu, động lực phấn đấu đảm bảo tính thống đơn vị Đối với người thừa hành, đơn giản hoàn thành nhiệm vụ phân công thể lực chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho mục đích phấn đấu, thăng tiến thân, động lực, sở để kiểm tra đánh giá Thứ ba, mối liên hệ mục tiêu người lãnh đạo mục tiêu người thừa hành: có khác hai có mối quan hệ thống biện chứng với Vì người lãnh đạo đề mục tiêu phải xem xét nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng cấp dười để đề mục tiêu phù hợp, đảm bảo cho người thừa hành nắm rõ mục tiêu đó, lấy mục tiêu làm sở cho việc hoạch định mục tiêu phải biết cách tạo thống việc phấn đấu thực mục tiêu đơn vị với thoả mãn động cá nhân Muốn vậy, người lãnh đạo phải hoạch định mục tiêu đắn triển khai cho người thừa hành, làm cho hệ thống thấm nhuần mục tiêu đơn vị trước tiên Tiếp đến, việc tổ chức hệ thống máy quan cần hướng đến tạo điều kiện để cá nhân thực việc thoả mãn nhu cầu cá nhân Chỉ đó, người thừa hành xác định mục tiêu cá nhân sở mục tiêu quan, đơn vị phấn đấu thực Liên hệ thực tiễn: Trong Hội Nghị CBCC Trung tâm TDTT diễn ngày 8/3/2017, Giám đốc Trung tâm báo cáo kết thực nghị CBCC-LĐ năm 2016 đề mục tiêu hoạt động TDTT cho năm 2017 sau: NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾT QUẢ NĂM 2016 NĂM 2017 CHỈ TIÊU THỰC ĐẠT TỶ LỆ CHỈ TIÊU Người tập luyện thường xuyên 51.874 54.584 28,72% 28,3% Rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn 44.151 44.081 99,84% 99% Đơn vị tiên tiến TDTT 35 36 102% 35 Phường Xã loại A 14 14 100% 14 Tổng số VĐV khiếu quận 1000 1002 101,9% 1000 Tổng số Huy chương đạt 860 1.139 132,44% 900 Gia đình Thể thao 340 357 105% 350 Tổng thu nghiệp tỷ tỷ 133,3% tỷ +Mục tiêu Người lãnh đạo: Năm 2017 Trung tâm TDTT hoàn thành tiêu hoạt động chuyên môn nêu để giữ vững danh hiệu quận có phong trào TDTT loại xuất sắc Thành phố +Mục tiêu Huấn luyện viên môn Bơi (người thừa hành): -Thực đầy đủ trách nhiệm thân với tiêu, kế hoạch giao chung đơn vị, -Chủ động tham gia đề xuất giải pháp nhiệm vụ để môn bơi đạt 400 huy chương -Chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật ngành, đơn vị, chống biểu tiêu cực, tham ô, lãng phí, -Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tiêu lãnh đạo giao Phân tích, đánh giá mục tiêu hoạt động chuyên môn năm 2017 Trung tâm TDTT theo tiêu chí SMART: Specific - cụ thể, dễ hiểu Mục tiêu đề rõ ràng phấn đấu đạt tiêu nội dung cụ thể Measurable – đo lường Mục tiêu đưa số, tỷ lệ cụ thể cần đạt Achievable – vừa sức Agree – Đồng thuận Căn vào đồng thuận sau góp ý hội nghị CBCC Realistics – thực tiển, thực tế đơn vị Căn vào kết đạt năm 2013 để đưa mục tiêu phấn đấu cho năm 2017 Trung tâm TDTT vừa khánh thành đưa vào hoạt động CLB đa đại nên khả đạt mục tiêu cao Timebound – có thời hạn: Mục tiêu đề cho năm 2017 Kết luận: Mục tiêu có Ý nghĩa người lãnh đạo quản lý Câu 3: Thế phong cách lãnh đạo dân chủ? Liên hệ thực tiễn đơn vị anh chị người lãnh đạo quản lý vận dụng phong cách này? Người LĐQL cần làm làm để hình thành rèn luyện phong cách sở? A Khái niệm Phong cáchlãnh đạo: -Tác phong (là biểu cụ thể PC -Phương pháp (là phương tiện để thể PC -Nhân cách thành phần cốt lõi để tạo nên PC: *Phong cách tác phong, phương pháp tác động, mẫu hành vi mà phong cách nhân cách, nghệ thuật hoạt động phối hợp mang tính phổ biến, tổng hòa phương thức mà người lãnh đạo thường dùng để tác động đến người xung quanh, phong cách lập lập lại thành đặc điểm bền vững đặc trưng nơi người *Phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động cách có hiệu đến đối tượng lãnh đạo, quản lý nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đề *Mỗi phong cách lãnh đạo có ưu khuyết điểm riêng biệt, phong cách quản lý chung cho đối tượng, phong cách quản lý chung cho nhà quản lý, quan điểm quản lý chung cho loại tập thể Tùy thuộc vào công việc, đơn vị quan đối tượng quản lý, tính cách nhà lãnh đạo mà lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp + Ta có loại phong cách: -Phong cách lãnh đạo độc đoán:Người lãnh đạo giành nguyên quyền, giành tự phong định, người lãnh đạo lắng nghe mà đoán nhiều Mọi định bắt dầu từ ý chí người lãnh đạo dấu hiệu thể ý chí quần chúng Các định đạo thường có tính chất mệnh lệnh -Bản chất: tập trung toàn quyền lực tay người LĐQL -Đặc điểm: mệnh lệnh chiều, kiểm tra giám sát chặt chẽ, muốn nhân viên phục tùng tuyệt đối -Ưu điểm: Giải công việc nhanh chóng đỡ thời gian giải nhanh nhất, đảm bảo tính tổ chức kỷ luật đơn vị *Hạn chế: Không phát huy tính sáng tạo, tính mềm dẻo, tính ì công việc, kinh nghiệm làm mờ tính sáng tạo Điều kiện áp dụng: -Phong cách dân chủ: Quyền lực tập trung vào tập thể, có chia sẻ quyền lực với tập thể Với Nhà Quản lý, dân chủ mệnh lệnh đưa dạng: “lời đề nghị”, cấp không hiểu dùng “một lời khuyên”, tác động không tồn dạng mệnh lệnh, hành cứng ngắc, cấp cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhờ mà khai thác trí tuệ tập thể nhờ vào lắng nghe, phong cách dân chủ thường đánh giá cao có nhiều ưu điểm +Bản chất: Người LĐ chia quyền ý kiến đóng góp; Quyền lực, quyền định nằm tay nhà LĐQL -Đặc điểm: Thông tin chiều, cho phép cấp tham gia đóng góp ý kiến -Ưu điểm: chia sẻ quyền lực với cấp dưới, lắng nghe cấp dưới, phát huy tính sáng tạo tích cực -Khuyết điểm: không kiểm soát ý tưởng, đòi hỏi người lãnh đạo giỏi để đủ tri thức, đủ lĩnh lấy phù hợp để điểu chỉnh Dân chủ phải có lực, có trình độ chuyên môn cao, có xu hướng sáng tạo, trọng tài để dung hòa ý kiến cấp Điều kiện áp dụng: *Phong cách tự do: Nhà lãnh đạo giao quyền chủ động thực cho cấp dưới, kiểm tra hạng mục, tiêu, người quản lý đứng quan sát, kiểm tra giám sát, ko trực tiếp tham gia hoạt động, nhà lãnh đạo sử dụng quyền lực nhất, định đc đưa duới dạng giao khoán Bản chất: Quyền lực nằm tay nhà LĐQL , trao, ủy quyền cho nhân viên quyền chủ động thực công việc người LĐ giao Đặc điểm: Không buông lỏng QL nhờ công tác kiểm tra giám sát mục tiêu Ưu điểm: huy động nguồn lực thân, phù hợp với lực chất cá nhân, phát huy kinh nghiệm, giải độc lập, chủ động công việc Khuyết điểm: không kiểm soát tiến trình công việc Người lãnh đạo giỏi biết tôn trọng sử dụng người giỏi, phong cách lãnh đạo phương án tuyệt đối mà tùy vào đối tượng quản lý, vào môi trường quản lý, ví dụ đối tượng nhà trí thức, nghệ sĩ lãnh đạo phong cách tự phù hợp Điều kiện áp dụng: B Theo anh (chị) phong cách lãnh đạo phù hợp giai đoạn nay? Các Yếu tố cấu thành phong cách lãnh đạo: * Yếu tố Khách quan: Môi trường - Xã hội rộng lớn: Hệ thống Chính trị Hệ thống Pháp luật Văn hóa xã hội Trình độ phát triển KT-XH - Môi trường đơn vị: Ngành nghề : Chức năng, nhiệm vụ Đặc điểm cấp trên, cấp Trình độ phát triển tập thể, bầu không khí tâm lý tập thể Tình thường xuyên giải * Yếu tố Chủ quan: Nhân cách, thân họ đặt vào môi trường *Chọn phong cách quản lý phải ý đặc điểm sau: +Không có phong cách quản lý tối ưu +Không có phong cách quản lý chung cho đối tượng: người vào nghề phải hướng dẫn việc, người lâu năm phong cách dân chủ tự để phát huy chất xám +Không có phong cách quản lý chung cho loại tập thể : tập thể phong cách tập trung để rèn nề nếp, tập thể lâu năm phong cách bớt mệnh lệnh +Không có phong cách quản lý chung cho loại tình huống: Trường hợp cấp bách thiên tai cần tập trung +Không có phong cách quản lý chung cho lĩnh vực hoạt động : quân đội bắt buộc phải quản lý mệnh lệnh +Không có phong cách quản lý chung cho nhà quản lý : người lãnh đạo lĩnh phong cách tự do, người lãnh đạo thiếu lĩnh dùng phong cách dân chủ, độc đoán Trong giai đoạn nay, theo tôi, phong cách lãnh đạo dân chủ xem phong cách có nhiều ưu Là đặc trưng phong cách lãnh đạo sở, khơi dậy tham gia nhiệt tình đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, đạo, thi việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước sở có hiệu Tuy nhiên nhà lãnh đạo không nên tuyệt đối thực theo phong cách nên lựa chọn phong cách phù hợp, dù lựa chọn phong cách cần tuân thủ tác phong quản lý như: - Tác phong làm việc dân chủ; - Tác phong khoa học; - Tác phong làm việc hiệu thiết thực; - Tác phong sâu sát quần chúng, tiên phong gương mẫu; - Tác phong làm việc động, sáng tạo C Người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện để có phong cách đó? Làm để rèn luyện: Phong cách lãnh đạo không tự nhiên mà có, cố định mà cần xem xét cách biện chứng quy trình luôn biến đổi, phát triển tác động điều kiện khách quan yếu tố chủ quan Sự hình thành phát triển phong cách lãnh đạo trình có chủ đích định hướng đòi hỏi người lãnh đạo quản lý cấp sở phải tự rèn luyện, bồi dưỡng có đặc biệt kỹ biết áp dụng linh hoạt, hợp lý phong cách lãnh đạo với đối tượng cụ thể tình Chính để hình thành phong cách lãnh đạo tổng thể phẩm chất nhân cách người lãnh đạo định phần lớn phẩm chất trị cao sở phong cách có tính nguyên tắc Đảng, phẩm chất công tác cao định nếp nghĩ thông thạo công việc, lực tổ chức tạo mối liên hệ thường xuyên với quần chúng, trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực tổ chức cho đội ngũ cán lãnh đạo quản lý cấp sở để rèn luyện, đổi phong cách lãnh đạo theo hướng dân chủ, khoa học, tính tổng hợp, tầm nhìn xa, kỹ tổ chức kiểm tra giám sát Để có quan điểm công tác lãnh đạo đòi hỏi phải dựa sở phân tích sâu sắc luận điểm chủ yếu Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh học tập nghiêm túc khoa học lãnh đạo, khoa học quản lý Trong bối cảnh đòi hỏi người lãnh đạo sở kiến thức, kỹ quản lý giỏi mà biết phân quyền đúng, hợp lý, xây dựng chế phù hợp việc đinh thông qua định quản lý, trọng rèn luyện kỹ đánh giá sử dụng cán bộ, đổi kỹ thuật đổi tổ chức Người lãnh đạo quản lý cấp, ngành phải kiên trì với định hướng XHCN, chủ động hội nhập, đổi tư duy, nâng cao tầm nhìn, sử dụng đắn biện pháp quản lý điều kiện dân chủ hóa gia tăng, khả thu nhập, xử lý thông tin có lực tổ chức thực *Liên hệ thực tiễn đơn vị: +Lãnh đạo đơn vị – Trung tâm TDTT người có phong cách lãnh đạo dân chủ, Ông biết chia quyền đóng góp ý kiến với tập thể, thảo luận Ông người định cuối Không sử dụng mệnh lệnh cứng nhắc nên cấp cảm thấy thoải mái, mạnh dạn đóng góp ý kiến tích cực, sáng tạo mình, biết lắng nghe, trao đổi chiều với nhân viên để tìm giải pháp tối ưu xử lý công việc Tuy nghiêm minh vấn đề kỷ luật quan, xử lý có tình có lý, nhân viên tôn trọng, tin tưởng Kết luận: Phong cách lãnh đạo có vai trò hoạt động LĐQL? +Trong tình hình nay, phong cách lãnh đạo dân chủ xem phong cách có nhiều ưu Là đặc trưng phong cách lãnh đạo sở.Tôn trọng nguyện vọng, lắng nghe ý kiến quần chúng, không chủ quan, độc đoán, khơi dậy tham gia nhiệt tình đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, đạo, thị việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước sở có hiệu Rèn luyện Phong cách lãnh đạo thông qua đường: Giáo dục, Giao tiếp, Tự rèn luyện thông qua thực tiễn là môi trường rèn luyện tài, đức của người lãnh đạo, là môi trường rèn luyện tránh xa rời thực tiễn, phỉa học tập từ những công việc hàng ngày, từ đồng nghiệp, từ dân… từ việc tổng kết thực tiễn, tổng kết những mô hình mới, những việc làm hay Thực tiễn chính là trường học giúp người cán bộ ở sở vừa phải lăn lộn chỉ đạo thực tiễn, vừa đúc rút những kinh nghiệm quí báu cho mình Thực tiễn là người thầy nghiêm khắc nhất để người cán bộ cấp sở rèn luyện phong cách lãnh đạo, quản lí Câu 4: Những biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo quản lý sở thể hoạt động lãnh đạo quản lý thực tiễn đơn vị anh chị nay? Người LĐQL sở cần làm làm để rèn luyện biểu đó? Cụ thể đơn vị anh chị? *Khái niệm phong cách lãnh đạocủa cán lãnh đạo, quản lý sở : mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động ảnh hưởng có hiệu đến cấp quần chúng nhân dân sở *Những biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo quản lý sở (trang 40 – 42) -Tác phong làm việc dân chủ: Tôn trọng ý kiến, nguyện vọng lắng nghe ý kiến quần chúng, không chủ quan, độc đoán, khơi dậy nhiệt tình đóng góp động, sáng tạo quần chúng tham gia, thực chấp hành chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước - Tác phong khoa học: Trong công việc phải khoa học có kế hoạch cụ thể, không tùy tiện, tùy hứng, phải có phân công trách nhiệm, tư khoa học, phải nhạy bén với mới, thấy lợi trước mắt mà không hình dung lợi lâu dài, tầm nhìn hạn chế - Tác phong làm việc hiệu thiết thực: Không hình thức thành tích, tính hiệu thiết thực tiêu chuẩn đánh giá tài đức CBLĐ, đánh giá phù hợp hay không phong cách lãnh đạo - Tác phong sâu sát quần chúng: là đặc trưng riêng biệt của phong cách lãnh đạo ở sở.Có sâu sát quần chúng mới có được tác phong khoa học, dân chủ, tác phong hiệu quả và thiết thực - Tác phong tôn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng: dân là gốc của nước, dân là chủ, mọi nguồn sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo đều từ nhân dân mà Đây không chỉ là đặc trưng bản của phong cách lãnh đạo ở sở mà còn là nguyên tắc làm việc, nguyên tắc ứng xử của người lãnh đạo - Tác phong khiêm tốn học hỏi thực cầu thị: khiêm tốn học hỏi sẽ giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở tiến bộ, có thêm kinh nghiệm, tri thức kĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Người lãnh đạo quản lý sở có phong cách khiêm tốn học hỏi, cầu thị sẽ dễ gần được quần chúng, chiếm được sự cảm tình, tôn trọng của quần chúng - Tác phong làm việc động, sáng tạo: Nói phải làm được, phải động, sáng tạo tìm hướng chuyển dịch cấu với thực tiễn, nhạy bén việc phát mới, ủng hộ nhân lên diện rộng, hoàn thành công tác cải thiện sống tốt - Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong: tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên là yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảngđối với xã hội, tạo được sự tín nhiệm, niềm tin của nhân dân Để tạo một bước chuyển biến mới đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa…rất cần đến phong cách, tác phong gương mẫu, tiên phong của những người lãnh đạo, quản lý để qua đó người dân mến phục, noi theo và tin tưởng * Liên hệ thực tiễn tại đơn vị - Với cuơng vị Giám đốc TT.TDTTthì tác phong lấy phong cách điều hànhLĐ dân chủ chủ yếu đề phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Chỉ tiêu thực nhiệm vụ năm 2016-2017 -Trong hoạt động thang điểm thi đua hay kế hoạch Trung Tâm ,Giám đốc tổ chức họp toàn quan để lấy ý kiến truởng, phó chủ nhiệm CLB ( tổ trưởng ,sau họp thành viên tổ ) Từ BGĐ lắng nghe ý kiến góp ý CB-CNV, Cuối họp Ban Giám đốc bàn bạc, thảo luận để đến thống nội dung phương pháp thực hiện, từ tạo đồng lòng toàn thể cán bộ, CB- CNV việc thực nhiệm vụ trọng tâm năm -Ngoài ra, BGĐ cho thực báo cáo công tác dạng bảng biểu thi đua, kế hoạch tuần, tháng, lịch kiểm tra, thi, thông báo công khai họp định kỳ toàn đơn vị hàng quý, từ giúp toàn thể cán bộ, CB- CNV hiểu đúng, hiểu rõ vấn đề nhau, biết kết làm việc CLB CLB khác đóng góp hoạt động toàn quan Chính công khai minh bạch kết hoạt động tạo nên bầu không khí hợp tác, động viên chia sẻ đội ngũ CB- CNV, để kết ngày khả quan *Người LĐQL sở cần làm làm để rèn luyện biểu đó(trang 42 – 47) + Khắc phục phong cách lãnh đạo chống quan liêu +Tăng cường rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng – trị + Rèn luyện phẩm chất tâm lý – đạo đức + Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực tổ chức + Rèn luyện, đổi phong cách lãnh đạo thông qua thực tiễn nghiệp đổi mới, hội nhập khu vực quốc tế Nói cách khác cụ thể hơn: - Là tăng cường rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng chính trị của độ ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở sở Những phẩm chất chính trị tư tưởng là linh hồn phẩm chất của người lãnh đạo, có vai trò định hướng cho người lãnh đạo là sở của phong cách lãnh đạo có tính nguyên tắc đảng, định hướng xã hội chủ nghiã, thống nhất giũa lới nói và việc làm, lý luận với thực tiễn, liên hệ thực tiễn với quần chúng, xây dựng theo hường dân chủ và khoa học -Rèn luyện những phẩm chất tâm lí, đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở sở: phong cách người lãnh đạo bao gồm tính trung thực, độc lập, kiên quyết, cương nghị và linh hoạt, đòi hỏi cao, thái độ ân cần và lịch thiệp, sự nhạy bén, sáng tạo Những phẩm chất này được biểu hiện hàng ngày hoạt động, phong cách của người lãnh đạo gắn và gắn liền với hiệu quả làm việc Người lãnh đạo cấp sở chú ý rèn luyện tính dân chủ công tác, tính đòi hỏi cao và giữ nguyên tắc, sự tế nhị lịch thiệp và tự chủ giao tiếp, sự khiêm tốn và chân thành, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng- cần, kiệm, liêm, chính Luôn làm sự nghiệp là của chung, lợi ích chung làm trọng -Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực tổ chức cho đội ngũ lãnh đạo, quản lí ở sở rèn luyên, đổi mới phong cách lãnh đạo: chú trọng rèn luyện quan điểm khoa học, tính tổng hợp, tầm nhìn xa, kĩ tổ chức, kiểm tra giám sát Ngoài cần rèn luyện kĩ đánh giá và sử dụng cán bộ, kĩ đổi mới kĩ thuật và đổi mới tổ chức, cần biết tiếp thu và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những thành tựu khoa học hiện đại, thóa vát, nhạy bén, kĩ cập nhật những thay đổi quá trình phát triển kinh tế -Rèn luyện, đổi mới phong cách lãnh đạo thông qua thực tiễn sự nghiệp đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí, chính thực tiễn sôi động của sự nghiệp đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế giúp người cán bộ sở tự ý thức được hạn chế, thiếu hụt của bản than để có kế hoạch học tập và rèn luyện, bổ sung những thiếu hụt về kiến thức, lực, kinh nghiệm…thực tiễn là môi trường rèn luyện tài, đức của người lãnh đạo, là môi trường rèn luyện tránh xa rời thực tiễn, phải học tập từ những công việc hàng ngày, từ đồng nghiệp, từ dân… từ việc tổng kết thực tiễn, tổng kết những mô hình mới, những việc làm hay Thực tiễn chính là trường học giúp người cán bộ ở sở vừa phải lăn lộn chỉ đạo thực tiễn, vừa đúc rút những kinh nghiệm quí báu cho mình Thực tiễn là người thầy nghiêm khắc nhất để người cán bộ cấp sở rèn luyện phong cách lãnh đạo, quản lí Câu 5:Người lãnh đạo quản lý thực kỹ tuyên truyền thuyết phục nhằm huớng tới mục tiêu gì? Để đạt hiệu mục tiêu đó? ngưòi LĐQL cần luư ý chuẩn bị yếu tố nào?liên hệ thực tiễn đơn vị vấn đề nêu qua ví dụ cụ thể *Tuyên truyền: hoạt động truyền bá kiến thức, giá trị tinh thần đến đối tượng, nhằm mục đích cảm hóa, thuyết phục, biến kiến thức, giá trị tinh thần thành nhận thức, niềm tin, thúc đẩy đối tượng hành động theo định hướng nhằm mục tiêu định *Thuyết phục: đặc trưng, mục tiêu cần đạt tới cùa tuyên truyền.Tuyên truyền phải đạt tới trình độ thuyết phục, phải có sức thuyết phục, cảm hóa, đúng, hay người ta tin làm theo *Kỹ tuyên truyền, thuyết phục: khả vận dụng kiến thức, hiểu biết lĩnh vực thực tiễn tuyên truyền *Để thực buổi diễn thuyết đề tài thành công trước hội nghị đông người, người tuyên truyền cần có công đoạn: Quy trình chuẩn bị trình bày buổi diễn thuyết Quy trình chuẩn bị diễn thuyết: +Trước hết người tuyên truyền phải xác định tên chủ đề, phải xác định chủ đề để thực mục tiêu chủ đề để thuyết phục người nghe tạo tình cảm thể hành động theo chủ đích +Xác định mục tiêu cụ thể, không đưa nhiều nội dung, nhiều mục tiêu, làm cho người nghe cảm thấy dễ hiễu, thoải mái, không nhàm chán +Xác định đối tượng mà người tuyên truyền truyền đạt ai, có: tâm lý, trình độ học vấn, trình độ trị,… để trình bày cho phù hợp +Xác định nội dung cụ thể để trình bày chủ đề, phải phù hợp với mục đích, mang tính giáo dục tư tưởng, tức phải góp phần giáo dục cho người nghe, góp phần giúp người nghe hiểu đường lối, sách, pháp luật tâm thực chúng +Khi xác định nội dung buổi diễn thuyết, người tuyên truyền chọn trình bày nội dung theo phương pháp (phương pháp thuyết trình, phương pháp đặt câu hỏi, phương pháp thảo luận nhóm…) Với nội dung dự định trình bày bao lâu, tùy theo mục tiêu mà kéo dài hay rút ngắn thời gian diễn thuyết +Chuẩn bị địa điểm, thời điểm, thời gian tiến hành thích hợp người thuyết trình chọn thuyết trình vào buổi sáng không nên sớm không nên kéo dài buổi nói chuyện dẫn đến mệt mỏi cho người nghe +Trước diễn thuyết phải chuẩn bị đề cương nói cho cụ thể, diễn thuyết gồm có phần: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết thúc - Phần mở đầu: Nói lý nói, lý gặp đối tượng, giới thiệu mục đích nội dung gặp đối tượng, giới thiệu tin tức, thời (tùy thuộc vào khả phải nói điều để họ định hướng) -Vào đề phải tự nhiên, liên quan đến đề tài cần nói Không nên vào đề dài dòng lan man, vào đề phải ngắn gọn, độc đáo tạo hấp dẫn người nghe + Phần nội dung chính: Trình bày nội dung cần nói phải xắp xếp theo hệ thống, trình tự hợp lý nội dung có sức thuyết phục, lôi cuốn, kích thích tư người nghe, ta cần đưa thêm dẫn chứng minh họa, cụ thể, thực tế Bố cục chặt chẽ, trình bày lập luận theo quy tắc, phương pháp định, tư liệu, tài liệu dùng để chứng minh làm rõ luận điểm cần xắp xếp theo logic Khi thiết lập đề cương diễn thuyết phải đảm bảo tính rõ ràng, xác, tính quán với tính có luận chứng Đề cương phần nói phải xắp xếp theo yêu cầu phương pháp sư phạm, trình bày từ đơn giản đến phức tạp bật luận điểm quan trọng Khi tiến hành trình bày diễn thuyết công cụ chủ yếu người diễn thuyết dùng ngôn ngữ lời nói Công cụ phương tiện hữu hiệu để trình bày diễn thuyết Chúng ta kết hợp lời nói ngôn ngữ lời với hình thức ngôn ngữ không lời, truyền cảm xúc, cảm hứng cho người nghe thông qua hành vi, cử chỉ, cách diễn tả, nói chuyện trước công chúng giống nói chuyện trước diễn đàn Nói chuyện phải khiêm tốn, không nên thao thao bất tuyệt, không nên nói ào, vừa nói vừa dừng lại, lắng lại người ta nghe, người ta thấm nội dung truyền đạt Quan tâm đến trình tương tác mắt đối tượng, không nên hướng ý nhiều vào tài liệu, phải có cách diễn tả khuôn mặt uyển chuyển, ngữ điệu lắng đọng, nhấn xoáy diễn thuyết Nói chuyện minh họa cách dùng trực quan sinh động, máy chiếu, đèn chiếu số phương tiện khác Phải liên hệ thực tế nội dung để làm gì, hướng mục tiêu vào thực tế + Phần kết thúc: Tập hợp ý mà vừa nói phần đưa nhận xét chung Tóm lại để thành công buổi diễn thuyết cần có thời gian, có chuẩn bị chu đáo mặt có chuẩn bị tâm lý người nói, rèn luyện thuyết phục Ví dụ hoạt động Trung tâm TDTT Quận 5: *Thực Nghị Chi Trung tâm TDTT Q5 Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, Ban Giám đốc Trung tâm phân công cho Chủ tịch công đoàn tổ chức buổi tuyên truyền: + chuẩn bị thuyết trình: Mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động Trung tâm TDTT hiễu Bộ luật lao động2012 Mở bài: Nói lên trọng tâm vấn đề người lao động cần phải nắm rõ Bộ luật lao động 2012 Thân bài: Trình bày nội dung bản, nội dung có liên quan trực tiếp đến người lao động sách, chế độ, lương, nghỉ phép, nghỉ hưu… Trình bày xúc tích, dễ hiễu, dễ nhớ, nhiều ví dụ minh họa cụ thể trường hợp gây ấn tượng người nghe Kết luận: Nói lên lợi ích người lao động nắm vững số kiến thức luật lao động 2012 áp dụng thực tế làm việc Người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện kỹ để diễn thuyết hiệu quả? Để diễn thuyết có hiệu người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện kỹ như: Chuẩn bị nghiên cứu kỹ chủ đề, chuẩn bị tư liệu, tài liệu liên quan đến chủ đề, xác định mục tiêu buổi thuyết trình, chọn phương pháp trình bày, tập diễn thuyết dần từ cho người nghe, đến cho nhóm nghe cho đông người nghe Việc rèn luyện cần làm thường xuyên kéo dài để hình thành nên kỹ Câu 6: Phân biệt thông tin thức thông tin không thức lãnh đạo quản lý? Phân tích quy trình kỹ thu thập, xử lý thông tin ví dụ mà anh chị biết thực thực tiễn Qua đó, người lãnh đạo quản lý sở cần lưu ý vấn đề để việc thu thập xử lý thông tin hiệu quả? *Khái niệm thông tin lãnh đạo – quản lý: truyền đạt thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý,được người nhận hiểu rõ ý nghĩa thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực mục tiêu lãnh đạo, quản lý *Phân biệt thông tin thức thông tin không thức lãnh đạo quản lý o Thông tin thức: thông tin quan quản lý thức công bố o Thông tin không thức: thường phản ánh không thật; thường nảy sinh nơi thiếu thông tin thức; không rõ nguồn gốc xuất xứ; lan mạnh; lan xa biến dạng nhiều; mang tính thuyết phục cao *Phân tích quy trình kỹ thu thập, xử lý thông tin ví dụ mà anh chị biết thực thực tiễn +Quy trình thu thập xử lý thông tin : 1/ Thu thập thông tin: − Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin: nhu cầu thông tin quan, UBND, cá nhân người lãnh đạo quản lý, cần thông tin − Xác định nguồn kênh thông tin: + Thông tin từ công văn thị cấp + Thông tin từ báo cáo cấp + Thông tin từ quan thông báo chí + Thông tin từ kinh nghiệm, địa phương khác, sở khác − Xây dựng thiết chế đảm bảo thông tin thông suốt: phân công cho lấy thông tin, sở vật chất hỗ trợ (máy ghi hình, máy ghi âm, sổ ghi chép…) 2/ Xử lý thông tin: Người cán cấp sở cần nắm rõ hai hình thức xử lý thông tin: − Xử lý thông tin tức thời: phải trả lời cho dân, trả lời cho quan báo chí − Xử lý theo quy trình: + Phải có người tiếp nhận thông tin (số ghi công văn đến, đi) + Lưu trữ thông tin (lưu trữ đâu lưu trữ phương tiện cho dễ tìm) + Phân loại thông tin: thuộc thông tin hay công văn đến cho đối tượng, đến phận có trách nhiệm để xem xét, giải + Tìm kiếm bổ sung thông tin + Triển khai truyền đạt thông tin - Chủ thể thu thập xử lý thông tin: cán lãnh đạo, quản lý Thông tin có vai trò quan trọng công tác lãnh đạo, điều hành giải công việc người lãnh đạo Có đầy đủ thông tin, công việc giải hợp tình hợp lý Cung cấp thông tin kịp thời công việc giải nhanh chóng Ngược lại, thiếu thông tin, thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến kết giải công việc Đôi công việc giải cách phiến diện không đáp ứng nhu cầu công tác Ví dụ: Lưu ý làm rõ mục Giám đốc Trung tâm TDTT nhận điện thoại thông tin từ lãnh đạo phường 4, Q5 phản ảnh việc Ban Trọng tài Trung tâm TDTT tổ chức giải bơi Hội thao Liên đoàn Lao động Q5 không xác xếp hạng nội dung 50m tự nam lứa tuổi 40 trở xuống Giám đốc đạo cho Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ kiểm tra báo cáo kết Sau đối chiếu, kiểm tra tất biên thành tích, Bộ môn báo cáo lại kết hoàn toàn xác, VĐV phường đạt hạng chung VĐV bơi đợt 1, so thành tích với đợt VĐV xếp hạng chung Căn báo cáo kết Bộ môn Bơi lặn, Giám đốc Trung tâm gọi điện trả lời kết cho lãnh đạo phường biết 1/ Thu thập thông tin: -Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin: nhu cầu thông tin quan, UBND, cá nhân người lãnh đạo quản lý, cần thông tin -Xác định nguồn kênh thông tin: +Thông tin từ đạo cấp trên: Giám đốc đạo cho Tổ nghiệp vụ kiểm tra xem Bộ môn Bơi lặn tổ chức thi đấu kết có xác không, kiểm tra lại biên +Thông tin từ báo cáo cấp dưới: Báo cáo Bộ môn Bơi lặn tổ chức thi đấu quy trình, kiểm tra lại biên ghi thành tích đợt bơi, kết thức hoàn toàn xác +Xây dựng thiết chế đảm bảo thông tin thông suốt: phân công cho nhân viên Tổ nghiệp vụ lấy xuống CLB Lam Sơn (nơi tổ chức thi đấu) để gặp Trưởng Bộ môn bơi lội lấy thông tin, ghi chép lại số liệu thành tích đợt bơi ( kèm biên có chữ ký trọng tài ) 2/ Xử lý thông tin: Người cán cấp sở cần nắm rõ hai hình thức xử lý thông tin: +Xử lý thông tin tức thời: Giám đốc tiếp nhận thông tin hứa kiểm tra trả lời thỏa đáng nhanh chóng cho lãnh đạo Phường +Xử lý theo quy trình: *Phải có người tiếp nhận thông tin (số ghi công văn đến, đi): Giám đốc yêu cầu Văn thư ghi lại thời gian nội dung gọi lãnh đạo Phường 4, q3 *Lưu trữ thông tin (lưu trữ đâu lưu trữ phương tiện cho dễ tìm) *Phân loại thông tin: thuộc thông tin hay công văn đến cho đối tượng, đến phận có trách nhiệm để xem xét, giải quyết: *Tìm kiếm bổ sung thông tin *Triển khai truyền đạt thông tin Kết luận: Cần có kỹ sau + Thứ nhất: xét hình thái vật chất dạng tĩnh, thông tin quản lý là: thông điệp, tin tức, sản phẩm hữu hình (Ví dụ: Một báo cáo, thị, sách, tập tư liệu hay ảnh); sản phẩm vô hình (Ví dụ: mệnh lệnh miệng, tin đồn) Như vậy, hình thức thể thông tin phong phú, đa dạng Nói cách khác, thông tin phải ký gửi nội dung vào “vật mang” định Trong thời đại cách mạng thông tin nay, vật mang thông tin ngày đa dạng, phong phú gắn liền với phát triển ngành kỹ thuật điện tử công nghệ thông tin +Thứ hai: thông tin gắn liền với vận động Một báo cáo phải có người tiếp nhận như: đọc nghe Một tài liệu phải có người đọc, tin đồn phải có người nghe xử lý Do Thông tin quan niệm dạng động trình truyền đạt từ người phát tin đến người nhận tin +Thứ 3: thông tin gắn với hình thức giao tiếp hoạt động LĐ, QL Thông tin truyền đạt thông điệp từ người đến người, vậy, luồn cần hình thức giao tiếp (trực tiếp hay gián tiếp, giao tiếp gặp riêng hai người hay giao tiếp diện rộng nhiều người…) Tuỳ theo tính chất, đặc điểm, tầm quan trọng thông tin mà người cán phảI lựa chọn hình thức truyền đạt thông tin (hình thức giao tiếp) thích hợp Ví dụ: Nghị Đảng uỷ xã cần lựa chọn hình thức truyền đạt lời kết hợp in nghị họp Còn thông tin đánh giá cán quyền nên trao đổi gặp mặt riêng Vị trí, vai trò thông tin LĐQL: Thông tin vừa đối tượng vừa nguyên liệu đầu vào, vừa hình thức thể sản phẩm lao động lãnh đạo, quản lý Người cán bộ, thực công việc LĐ,QL tất chức như: dự báo, kế hoạch, tổ chức, huy, điều phối, kiểm tra, phải thu thập, xử lý thông tin Các tư liệu thông tin như: báo cáo, liệu thực tế, thị coi đối tượng mà người cán phải xử lý hàng ngày Chính vậy, thông tin vừa coi hệ thống tuần hoàn, vừa coi hệ thống thần kinh công tác LĐ,QL Thông tin gắn liền với quyền lực lãnh đạo, quản lý Thông tin yếu tố giúp trì thống mục đích hành động tổ chức, dó người LĐ muốn trì quyền lực quyền lực tổ chức, trì thống hành động hệ thống, phải sử dụng thông tin phương tiện, công cụ quyền lực Thông tin có giá trị ngày cao, đóng góp ngày nhiều vào giá trị tổ chức Trong thời đại thông tin nay, thân thông tin có giá trị ngày tăng cao Chính thông tin có giá trị ngày tăng nên cán LĐ,QL phải biết đánh giá, phân loại thông tin Ví dụ: có thông tin cần phải tuyên truyền rộng rãi; có thông tin phải bí mật Cần phải xử lý cho có lợi Tóm lại, thông tin có vai trò quan trọng công tác lãnh đạo, điều hành giải công việc người lãnh đạo Có đầy đủ thông tin, công việc giải hợp tình hợp lý Cung cấp thông tin kịp thời công việc giải nhanh chóng Ngược lại, thiếu thông tin, thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến kết giải công việc Đôi công việc giải cách phiến diện không đáp ứng nhu cầu công tác Câu Nêu ví dụ cụ thể vận dụng giai đoạn sáng kiến ban hành định hoạt động lãnh đạo quản lý thực tiễn đơn vị anh chị nay? Ra định LĐQL cần đáp ứng yêu cầu nào? Liên hệ yêu cầu với ví dụ vừa nêu * Khái niệm Ra định: Ra định trình tư nhằm phát mâu thuẫn tình lãnh đạo quản lý với đòi hỏi nhiệm vụ phải thực hiện, từ lựa chọn tìm phương án tối ưu phương án xác định từ trước nhằm giải mâu thuẫn Khái niệm Quyết định LĐ, QL thể ý chí chủ thể hoạt động LĐ,QL xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, thể hình thức định như: nghị quyết, định, thị…; nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định +Để định đúng, có tính khả thi, quần chúng nhân dân ủng hộ, định lãnh đạo, quản lý cấp sở phải đáp ứng yêu cầu sau: +Xác định yếu tố, thành phần vấn đề tình LĐQL + Bảo đảm tính trị: phù hợp với địa phương, đơn vị; phù hợp với thực tiễn, mục tiêu địa phương; chủ trương, đường lối, sách Đảng; +Bảo đảm tính hợp pháp: định ban hành nằm khuôn khổ quy định pháp luật; quy định pháp luật; hình thức thể thức quy định; +Tính hợp lý: hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội;, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vào tài lực, nhân lực, vật lực; kịp thời, lúc, không nóng vội chủ quan, không trì trệ kéo dài; đảm bảo tính hệ thống, toàn diện, định sau phải phù hợp với định trước, phù hợp quy luật Xác định vấn đề + Xác định yếu tố, thành phần vấn đề tình lãnh đạo quản lý + Xác định mâu thuẫn gây ách tắc, trì trệ công việc đòi hỏi giải Nhà lãnh đạo quản lý nhận biết vấn đề, gọi tên, phân loại xác định mức độ cần thiết giải vấn đề Phân tích vấn đề + Xác định phạm vi vấn đề + Thu thập xử lý thông tin liên quan Đề xuất phương án để giải vấn đề Xác định tiêu chí lựa chọn, đánh giá mức độ ưu tiên Mô tả, Phân tích thuận lợi, khó khăn phương án So sánh phương án dựa công cụ hỗ trợ ma trận phân tích Thomas Searty STF Chọn phương án để định Ví dụ: Công đoàn Trung tâm TDTT định tổ chức chuyến tham quan nghỉ dưỡng Hè 2017 cho CBCNV Nha Trang Khi biết nhu cầu Trung tâm, có nhiều công ty du lịch gửi báo giá đến chào mời nên BCH Công đoàn Trung tâm cần định chọn đối tác phù hợp Vấn đề cần giải quyết: …? Phân tích vấn đề: thu thập xử lý thông tin - Uy tín - Đảm bảo chất lượng ký hợp đồng - Đưa giá tour hợp lý với nhiều điểm tham quan, dịch vụ cung cấp: khách sạn, bữa ăn, xe đưa đón, - Có Thương hiệu - Hướng dẫn viên chu đáo, nhiệt tình BCH thống phương án chọn công ty du lịch sau: A Saigon Tourist B Viet Travel C MêKong D Saigon tour Xác định tiêu chí lựa chọn: Uy tín, Chất lượng phục vụ, Giá tour, Thương hiệu Phân tích phương án A Saigon Tourist: uy tín, chất lượng phục vụ tốt, giá cao, thương hiệu B Viet Travel: uy tín, chất lượng phục vụ tốt, giá vừa, thương hiệu C MeKong: giá rẻ, chất lượng phục vụ tương đối tốt, thương hiệu chưa có D Saigon tour: giá vừa, hướng dẫn viên nhiệt tình, chất lượng phục vụ tương đối tốt, thương hiệu chưa có So sánh phương án theo ma trận phân tích Thomas Searty STF A B A B C D 0 A B C D Hợp lý 3 2 0 C 1 D 1 Tổng Khả thi 3 Linh hoạt 3 Tổng Chọn phương án: Chọn phương án B (Công ty du lịch Viet Travel) làm đơn vị tổ chức Câu 8: Trình bày quy trình tổ chức thực định lãnh đạo quản lý.Nêu ví dụ cụ thể hoạt động thực tiễn anh, chị Trong quy trình trên, theo anh, chị khâu quan trọng nhất? *Khái niệm Quyết định LĐ, QL thể ý chí chủ thể hoạt động LĐ,QL xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, thể hình thức định như: nghị quyết, định, thị…; nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định +Quyết định lãnh đạo, quản lý giải pháp chủ thể lãnh đạo quản lý lựa chọn hai hay nhiều phương án nhằm thực nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, giải vấn đề nảy sinh hệ thống quản lý tổ chức cho cấp thực *Quy trình tổ chức thực định quản lý sở gồm bước sau: + Triển khai định: Việc triển khai định lãnh đạo, quản lý cấp sở đến đối tượng quản lý theo quy định pháp luật, điều lệ đảng Triển khai định đến đối tượng thực làm cho đối tượng có liên quan đến định biết Trong điều kiện mở rộng phát huy dân chủ sở nay, phần lớn định lãnh đạo, quản lý công bố công khai để thông báo định nên có kỹ truyền đạt, tuyên truyền, thuyết phục, giao tiếp, truyền đạt nhiệm vụ Kỹ truyền đạt quan trọng (kỹ truyền thông thông tin, cảm xúc, cảm tưởng, tư tưởng) + Tổ chức lực lượng thực định: Cần bố trí, tổ chức lực lượng cán phù hợp (giao người, việc) để thực định, đồng thời đảm bảo phương tiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực định Tùy thuộc vào loại định lãnh đạo quản lý lựa chọn biện pháp thực khác + Kiểm tra thực định: Kiểm tra việc thực định lãnh đạo, quản lý bước bảo đảm thành công hiệu định thực định Việc kiểm tra có nhiệm vụ nắm tình hình kết có hệ thống, có kế hoạch; việc kiểm tra thường xuyên toàn diện suốt trình diễn biến thực định Kiểm tra đột xuất có trọng điểm nhằm vào số khâu định Kiểm tra tổng kết việc thực định, kiểm tra để đôn đốc việc thực hiện, kiểm tra để xử lý sai phạm + Tổng kết, đánh giá việc thực định: Sau thực định lãnh đạo, quản lý cấp sở phải tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực định Điều quan trọng phải đánh giá việc thực định lãnh đạo quản lý cách xác, khách quan, trung thực, cụ thể kết thực định, tuyết đối tránh bệnh phô trương, thổi phồng thành tích Ví dụ: Ban Giám đốc Trung tâm TDTT Quận 5họp thống nhấtquyết định tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động TDTT năm 2016 + Triễn khai định: Giám đốc công bố Quyết định họp giao ban sáng thứ hai để thông báo công khai với tất cán chủ chốt Tổ, CLB trung tâm biết giao cho Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ chịu trách nhiệm triễn khai tổ chức thực định này, đối tượng có liên quan Tổ chức có trách nhiệm phối hợp + Tổ chức lực lượng thực định: Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ lập kế hoạch phân công thực hiện, thông báo lịch họp phân công với phận có liên quan bảng thông báo nội bộ, đồng thời gửi thư, gọi điện mời họp Tại họp phân công, Phó Giám đốc nghiệp vụ chủ trì họp phân công: Xác định ngày dự kiến tổ chức Lễ Tổng kết …8g ngày Thứ Ba 23/12/2014, thời gian chuẩn bị tuần Phân công công việc cụ thể cho Tổ chức sau: Tổ Thể thao thành tích cao: Viết báo cáo Tổng kết năm 2014 phương hướng 2015, Thống kê, lập danh sách khen thưởng cá nhân, tập thể môn thể thao đạt thành tích, lập dự trù kinh phí, Tổ Thể thao cộng đồng: Chuẩn bị lập danh sách khen thưởng 15 Phường, ban ngành, đơn vị tiên tiến khối trường học Tổ Tài vụ: Căn dự trù kinh phí tổ chức Tổ Thể thao thành tích cao để chuẩn bị kinh phí Tổ Hành tổng hợp: Chuẩn bị thiết kế thư mời gửi đến đại biểu, khách; chuẩn bị thủ tục xin giấy khen UBND Q.5; đặt hoa tặng, quà tặng, nước uống Tổ Kế hoạch: Viết kịch bản, Chuẩn bị Hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, trang trí, máy chiếu, người dẫn chương trình Các Tổ chủ động sáng tạo việc thực nội dung nhiệm vụ giao Phân công cụ thể công việc ngày Lễ Tổng kết: MC: Tổ trưởng Tổ kế hoạch phụ trách theo kịch Ban Giám đốc duyệt Báo cáo Tổng kết hoạt động TDTT năm 2016 phương hướng 2017 đích thân Phó GĐ phụ trách nghiệp vụ đọc Phần điều hành khen thưởng Tổ trưởng Tổ Thể thao thành tích cao phối hợp Tổ hành Tổ kế hoạch đảm bảo sở vật chất kỹ thuật, lưu ý chuẩn bị máy phát điện đề phòng cố điện Tổ Tài vụ phân người chuẩn bị cho khâu ký toán khen thưởng + Kiểm tra việc thực định: Giám đốc phân công Phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ trực dõi, đạo, kiểm tra thường xuyên, toàn diện tình hình chuẩn bị Tổ, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vấn đề phát sinh trình thực hiện; đảm bảo thực tiến độ cho Lễ Tổng kết 2014 Trước ngày tổ chức tuần, Phó Giám đốc nghiệp vụ tổ chức họp để nghe Tổ báo cáo công tác chuẩn bị phân công: Về kịch Lễ; Báo cáo tổng kết phương hướng; công tác khen thưởng; kinh phí tổ chức; phát hành thư mời; Cơ sở vật chất phục vụ Lễ… , giải khó khăn, tất nhằm đảm bảo tất công tác chuẩn bị hoàn chỉnh chu đáo + Tổng kết, đánh giá việc thực định: Lễ Tổng kết hoạt động TDTT năm 2016 diễn thành công tốt đẹp Việc tổ chức thực đạt hiệu cao, không gặp vấn đề phát sinh Nguyên nhân do: Các công tác từ khâu triễn khai, khâu thực hiện, đến khâu kiểm tra giám sát đầu tư thực nghiêm túc, có chiều sâu, chuẩn bị kỹ lưỡng đến chi tiết, dự trù phương án dự phòng gặp cố Lễ Tổng Kết tổ chức hàng năm Tổ có nhiều kinh nghiệm nên khả phối hợp làm việc Tổ có liên quan tốt, nhịp nhàng, không đùn đẩy công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Nhận đạo kịp thời Ban Giám đốc trình tổ chức thực *Để đảm bảo hiệu việc tổ chức thực định, Người lãnh đạo quản lý cần lưu ý vấn đề : Cần rèn luyện kỹ lập kế hoạch thực định (Mục 3.3) Cần có kỹ đạo, điều hành thực định (Mục 3.4): Tuyên truyền thuyết phục, phân công Cần có khả dự trù, xử lý tình phát sinh (Mục 3.5) Kết luận: Làm tốt công tác góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu công tác lãnh đạo quản lý cấp sở Câu 9:Trình bày nguyên tắc công tác đánh giá cán bộ? Liên hệ thực tiễn đơn vị việc vận dụng nguyên tắc Ngưòi LĐQL cần làm để khắc phục hạn chế việc đánh giá cán sở *Công tác đánh giá cán để xác định lực, trình độ kết công tác, phẩm chất trị đạo đức khả phát triển cán bộ; làm để bố trí sử dụng bổ nhiệm ,miễn nhiệm, luân chuyển , đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng kỷ luật thực chế độ sách cán *Tầm quan trọng công tác đánh giá cán bộ: để có đội ngũ nhân cán đủ lượng, chất *Để đánh giá cán bộ, công tác đánh giá cán trước hết người lãnh đạo quản lý phải nắm vững nguyên tắc sau: Nguyên tắc là, xác định chủ thể chịu trách nhiệm việc đánh giá cán sở cấp ủy Đảng, người lãnh đạo quản lý trực tiếp cá nhân người cán Trình độ chủ thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu công tác đánh giá cán đơn vị Việc đánh giá thể qua Mức độ thực trách nhiệm, nhiệm vụ giao: thể khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu công việc vị trí, thời gian; tinh thần trách nhiệm công tác − Về phẩm chất trị,đạo đức lối sống + Nhận thức tư tưởng trị, việc chấp hành chủ trương, đường lối quy chế, quy định Đảng, sách pháp luật nhà nước + Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác + Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tự phê bình phê bình − − − − − + Đoàn kết, quan hệ công tác, mối quan hệ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân Chiều hướng triển vọng phát triển Đánh giá dựa vào tiêu chuẩn đánh giá : Tiêu chuẩn đánh giá cán dựa vào kết hiệu công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao Nguyên tắc là, Phương pháp, quy trình đánh giá cán phải đảm bảo quy tắc tính tập trung dân chủ tính thực tiễn Tính tập trung dân chủ đánh giá cán phải công khai, minh bạch triễn khai, tổ chức thực quy trình: Bước cá nhân tự đánh giá, Bước Tập thể góp ý Bước Người lãnh đạo trực tiếp nhận xét đánh giá Mọi người có ý kiến, có ý kiến trái chiều bảo lưu lập biên gửi lên cấp Tính thực tiễn đánh giá cán phải lấy hiệu công việc làm thước đo, làm tiêu chuẩn để đánh giá khả hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, qua đánh giá lực cán Tập trung dân chủ đánh giá cán bộ: không áp đặt ý kiến cho người Đánh giá quy trình phải tuân thủ theo bước quy trình đánh giá Thông báo kết đánh giá Dân chủ đánh giá, sau đánh giá dân chủ khiếu nại giải đánh giá Dân chủ đánh giá: để tự đánh giá, tạo điều kiện cho tập thể góp ý đánh giá, sau cấp ủy bàn bạc thảo luận định kết đánh giá Dân chủ sau đánh giá : Kết đánh giá phải thông báo cho cá nhân biết tập thể đánh giá cá nhân có đồng ý hay không đồng ý Dân chủ trình giải khiếu nại: Nếu người đánh giá đồng ý bàn người đánh giá không đồng ý phải tạo điều kiện cho cá nhân giải trình, giải trình xong mà thống đôi bên, cá nhân có quyền bảo lưu ý kiến chuyển lên cấp cao chờ cấp xem xét Khi biểu ý kiến thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc tập trung Nguyên tắc là, đánh giá cán phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể phát triển Đánh giá vê nhiều mặt, mặt tốt, mặt chưa tốt, Không đánh giá phiến diện, hời hợt, chủ quan cảm tính; đánh giá tinh thần thiện chí, thông qua hoạt động, công việc, kết quả, sản phẩm tạo ra… phản ánh lực, phẩm chất tư tưởng trị, thái độ, đạo đức lối sống, hiệu công việc Kết hợp theo dõi, đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ cán để phản ánh liên tục kịp thời phát triển cán (vì phẩm chất bị thay đổi, chuyển biến, đánh giá bị chủ quan) Cần xem xét nguồn thông tin ý kiến khác người cán cần đánh giá, từ phân tích, chọn lọc thông tin khách quan, chân thực cán +Trong giai đoạn nay, theo nguyên tắc số quan trọng vì: -Chủ thể chịu trách nhiệm việc đánh giá Cấp ủy, Lãnh đạo quản lý trực tiếp cá nhân cán Việc đánh giá chủ thể có ảnh hưởng định đến phát triển đơn vị Chỉ cần đánh giá cán cách chủ quan, không xem xét toàn diện,… sai lầm nghiêm trọng, gây nhiều hệ tai hại đoàn kết, lòng tin, chảy máu chất xám đơn vị *Thực tế Tại quan Trung tâm TDTT Q5 : +Tất Cấp ủy, Lãnh đạo quản lý trực tiếp cá nhân cán làm tốt công tác này, từ đạo thực hiện, tổ chức thực theo quy trình, đầy đủ nội dung đánh giá, đánh giá tinh thần trách nhiệm, nâng cao lực phẩm chất, xem xét khách quan toàn diện để kết đánh giá cán đúng, để xây dựng đọi ngũ cán đủ lượng, chất, khâu then chốt góp phần cho phát triển thành công hoạt động Trung tâm TDTT +Tuy nhiên, đánh giá cán cần đảm bảo đầy đủ nguyên tắc, nguyên tắc có mối quan hệ thống với nhau, điều giúp nâng cao hiệu công tác lãnh đạo quản lý Câu 11.Cuộc họp có ý nghĩa hoạt động lãnh đạo?Liên hệ thực tiễn việc tổ chức thực nhiệm vụ thành phần : ngưòi chủ trì, ngưòi tham gai họp đơn vị anh (chị) nay? Cần có biện pháp để họp hiệu quả? *Hiện đơn vị tổ chức họp như: Giao ban Trung tâm, Họp Cấp ủy ban giám đốc, họp tổ nghiệp vụ, họp giao ban chuyên môn tháng Tổ nghiệp vụ thể thao thành tích cao với 38 môn thể thao, họp ban thi đua khen thưởng, họp triễn khai công tác đột xuất Tần suất họp? Trung bình khoảng 3-4 họp/tuần Đánh giá tình hình họp: với tinh thần tiết kiệm thời gian, chống lãng phí việc tổ chức họp, nhìn chung họp phận có trách nhiệm chuẩn bị nghiêm túc thành phần dự họp, nội dung, phương pháp, phương tiện truyền đạt hiệu quả, họp giờ, không khí họp thoải mái, thân thiện nghiêm túc Ví dụ Trung tâm TDTT Quận 3: Về công tác tổ chức họp giao ban tháng Tổ nghiệp vụ thể thao thành tích cao với 38 môn thể thao + Công tác chuẩn bị: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ chuẩn bị chương trình, nội dung họp như: Xác định thời gian, địa điểm họp Thành phần tham dự; Tổ trưởng, tổ phó, nhân viên tổ nghiệp vụ TT TTC 38 trưởng môn trung tâm TDTT Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động thể thao tháng trước, Tổng hợp lũy kế kết thực tiêu thi đua ngành, Triễn khai công việc thực tháng Tổ Nghiệp vụ thể thao thành tích cao phân công nhân viên chuẩn bị thư mời họp đính kèm nội dung buổi họp gửi đến Trưởng Bộ môn 38 môn thể thao + Công tác thực hiện: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ chủ tọa buổi họp: Tổ phó Tổ nghiệp vụ báo cáo số thành viên có mặt, vắng mặt, có lý hay không? Và chương trình buổi họp, ghi biên họp Tổ trưởng thông báo tổng hợp tình hình hoạt động thể thao tháng trước, lũy kế thành tích Triễn khai văn bản, thông báo Ban giám đốc Đề công tác tháng phương hướng thực Thảo luận Lắng nghe ý kiến đóng góp, thuận lợi khó khăn, đề nghị môn Kịp thời điều chỉnh công tác cho phù hợp Chủ tọa kết luận vấn đề buổi họp, thống ý kiến để phối hợp thực Trường hợp vượt thẫm quyền giải Tổ nghiệp vụ ghi vào biên đề nghị lên cấp giải Tổ phó phụ trách ghi biên đọc lại biên Các thành viên dự họp trí thông qua biên họp + Kết luận: Chủ tọa buổi họp phát biểu ý kiến kết luận họp Người lãnh đạo quản lý cần làm để thực việc tổ chức điều hành họp hiệu hơn? Để thực việc tổ chức điều hành họp hiệu quả: Chuẩn bị cho họp - Xác định mục tiêu kết mong đợi Biết điều bạn cố gắng để giành việc tổ chức họp - Xác định chủ đề cách thức tốt để thảo luận cho chủ đề Biết bạn muốn thực thông qua họp - Tạo chương trình mô tả cẩn thận, về: + Thời gian bắt đầu kết thúc Thời gian tiền bạc, phải lên kế hoạch cách khôn ngoan + Xác định địa điểm họp + Danh sách người tham gia khách mời + Danh sách vai trò người tham gia mong đợi từ họ Điều cho phép họ thu thập tất liệu cần thiết để mang đến họp + Chuẩn bị cấu trúc thảo luận để giới hạn mục đích, chủ đề định hướng họp - Chuyển trước chương trình cho người tham gia có thời gian lên kế hoạch chuẩn bị cho họp - Làm cho họp kiện để học hỏi: kết hợp sáng tạo đào tạo vào chủ đề tham gia việc sử dụng sách, người phát ngôn, băng video Mọi người tham dự dành thời gian họ cho bạn, bạn phải mang lại cho họ điều - Sử dụng công cụ hoạt động để làm cho họp hiệu vui vẻ, tiếp thêm sinh lực Chuẩn bị đển tham dự họp (dành cho tất người tham dự) - Biết mục đích họp Biết mục đích tham dự bạn gì? - Thu thập tài liệu bạn cần để mang đến họp - Biết chương trình họp đảm bảo chương trình bạn trùng với chương trình họp - Biết vai trò bạn đường bạn - Đến chuẩn bị thời gian để lại đến nghỉ giải lao lịch trình - Nghiêm túc vui vẻ tham dự Nơi họp - Chọn nơi họp tiện nghi, đủ lớn phục vụ cho mục đích - Tạo bầu không khí ấm áp thu hút - Mang lại mẻ phù hợp - Có phương tiện hỗ trợ phương tiện học tập phù hợp - Luôn tạo số điều khác biệt mẻ dù nhỏ Làm cho họ vui họ đến Phân công người ghi chép biên - Những người tham dự - Các vấn đề thảo luận - Các định - Các nhiệm vụ: + Ai cần để thực nhiệm vụ - liệt kê nhóm thành viên bên + Thời gian bắt đầu kết thúc nhiệm vụ + Những điều mà họ cần thực Các họp tổ chức thường bị phàn nàn không hiệu lãng phí thời gian Để giảm bớt lời phàn nàn, người tổ chức họp có vai trò quan trọng Bắt đầu họp - Truyền đạt mục đích kết mong đợi với tất người tham gia - Làm rõ thành phần tham dự trao đổi mong đợi - Thiết lập quy định: + Thời gian nghỉ giải lao họp kết thúc + Các thành viên lắng nghe + Các xung đột giải + Mỗi thành viên mong đợi + Các chủ đề bí mật - Thể bạn đánh giá cao ý tưởng, ý kiến câu hỏi họ Điều khiển họp - Dành thời gian để nói lắng nghe câu chuyện Sáng tạo cách bạn chia sẻ chúng - Làm rõ vạch ý kiến chủ chốt - Hỏi quan điểm khác, bảo vệ ý kiến - Sử dụng kỹ thuật vận dụng trí tuệ tập thể - Hỏi câu hỏi cởi mở để khuyến khích đóng góp - Giữ tập trung vào ý kiến, vào người nói - Phân công cụ thể bước thông qua họp - Tập trung vào chủ đề chương trình Đừng lan man chủ đề Các chương trình có giá trị quan trọng, đừng dập tắt sáng tạo lăng mạ người có tham dự bỏ chừng nghỉ giải lao Tiếp tục - Thu thập thông tin tài liệu từ họp Chắc người lắng nghe - Để người mang đến nội dung, bạn hướng dẫn cho tiến trình - Thừa nhận tăng cường đóng góp có tính xây dựng - Sử dụng chương trình để theo dõi hoạt động - Làm cho nhóm nhận thức vị trí họ quy trình - Tóm tắt điểm giai đoạn hỏi đồng tình - Giúp nhóm tiến tới đồng thuận đến kết luận Bế mạc - Giúp nhóm xác định bước - Xem lại nhiệm vụ phân công Chắc người biết bổn phận họ Chắc người từ "họp" đến "làm" - Kết luận việc tóm tắt lại việc thực nhóm - Cảm ơn thành viên tham gia đóng góp họ Sau họp - Đánh giá họp Điều hiệu quả? Điều cần phải cải thiện? - Lên kế hoạch sau họp - Sử dụng ghi chép ấn tượng bạn, tạo tài liệu mô tả rõ ràng họp Sử dụng lời nhận xét, câu hỏi, lời phê bình quan điểm để nâng cao chất lượng tài liệu - Phân phát tài liệu cho tất người tham gia người chủ chốt tổ chức - Giám sát tiến hoạt động sau Câu 12:Phân tích yêu cầu nội dung thể thức văn bảng quản lý hành nhà nuớc Hãy soạn thảo văn bảng đáp ứng nhu cầu đó, gắn với hoạt động thực tiễn đơn vị anh, chị Văn Đảng loại hình tài liệu thể ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động tổ chức đảng, cấp ủy, tổ chức, quan có thẩm quyền Đảng ban hành theo quy định Điều lệ Đảng Ban Chấp hành TW Văn quản lý hành nhà nước: định thông tin quản lý (đã hóa) quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhằm điều chỉnh quan hệ quản lý hành nhà nước quan nhà nước với nhà nước với tổ chức, công dân Phân biệt thể loại văn Đảng văn quản lý hành nhà nước: Thể loại văn Đảng (có 23 thể loại): Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, Chiến lược, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận, Quy chế, Quy định, Thông tri, Hướng dẫn, Thông báo, Thông cáo, Tuyên bố, Lời kêu gọi, Báo cáo, Kế hoạch, Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Tờ trình, Công văn, Biên Văn Đảng loại (1,2,3,7,10, 14,15,18) mà bên văn Nhà nước Thể loại văn quản lý Nhà nước (có thể loại): Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư, Nghị liên tịch, Thông tư liên tịch Văn Nhà nước loại (1,2,3,5,7,8,9) mà bên văn Đảng Anh (chị) xây dựng văn quản lý hành nhà nước phù hợp với thực tiễn đơn vị công tác TRUNG TÂM TDTT QUẬN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN –––––––––––– Số: 01/QĐ–HĐSK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Quận 5, ngày 11 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Công nhận sáng kiến cấp sở cho cá nhân –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRUNG TÂM TDTT Căn Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thu đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị Thường trực Hội đồng Sáng kiến Trung tâm TDTT Quận 5, QUYẾT ĐỊNH Điều Công nhận sáng kiến cấp sở năm 2015 cho cá nhân (có danh sách đính kèm) Điều Thường trực Hội đồng sáng kiến Trung tâm TDTT cá nhân có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./ Nơi nhận: – Như điều 2; – Lưu: VT CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc Tú ... tuyệt đối thực theo phong cách nên lựa chọn phong cách phù hợp, dù lựa chọn phong cách cần tuân thủ tác phong quản lý như: - Tác phong làm việc dân chủ; - Tác phong khoa học; - Tác phong làm việc... thiết thực; - Tác phong sâu sát quần chúng, tiên phong gương mẫu; - Tác phong làm việc động, sáng tạo C Người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện để có phong cách đó? Làm để rèn luyện: Phong cách lãnh... tính cách nhà lãnh đạo mà lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp + Ta có loại phong cách: -Phong cách lãnh đạo độc đoán:Người lãnh đạo giành nguyên quyền, giành tự phong định, người lãnh đạo lắng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn kỹ năng lãnh đạo quản lý, đề cương môn kỹ năng lãnh đạo quản lý, đề cương môn kỹ năng lãnh đạo quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn