bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1

5 898 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

Đề trắc nghiệm tổng hợp 11 (Thời gian 60 phút) Cho các chất : H 2 O, HCl, NaOH, CH 3 COOH, CuSO 4 , Na 2 CO 3 . Các chất điện li yếu là : H 2 O , CH 3 COOH H 2 O , CH 3 COOH , HCl H 2 O , NaCl , CH 3 COOH , HCl H 2 O , CH 3 COOH , Na 2 CO 3 , NaOH Cho các chất : H 2 O, HF , HCl, NaOH, CH 3 COOH, CuSO 4 , Na 2 CO 3 , H 2 S, H 2 SO 4 , CaCO 3 . Trong các chất trên các chất điện li mạnh là : NaOH , Na 2 CO 3 , CuSO 4 , H 2 SO 4 , HCl H 2 S , H 2 SO 4 , CaCO 3 H 2 O, HF , CH 3 COOH H 2 S , CH 3 COOH , H 2 O Dãy chất nào sau đây gồm các chất điện li mạnh : Na 3 PO 4 , Na 2 S , Ba(NO 3 ) 2 , CaCl 2 HCl , H 2 S , HNO 3 , H 3 PO 4 CH 3 COOH , CH 3 COONa , CaCO 3 , Na 2 SO 3 HCl , HF , HNO 2 , CH 3 COONa Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hoà tan trong nước : Ancol etylic CaCl 2 HClO 4 BaSO 4 Khi pha loãng 50,0 ml dung dịch HF 0,1M thành 500 ml dung dịch thì độ điện li tăng. Khi đó hằng số phân li axit K a của HF : Không đổi Tăng Giảm Tăng 100 lần Trong dung dịch CH 3 COOH 0,01M. Đánh giá nào sau đây đúng : [H + ] < 0,01M [H + ] = 0,01M [H + ] > [CH 3 COO - ] [CH 3 COOH] = 0 Khi pha loãng m gam dung dịch NaOH 0,01M (D = 1,025 g/ml) thu được 100,0 ml dung dịch NaOH có pH = 10,0. Giá trị của m là : 1,025 gam 1,0 gam 0,967 gam Không xác định được Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít NO 2 (đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. Khi đó dung dịch A có : pH > 7 pH < 7 pH = 7 pH > 13 Cho các dung dịch sau : NaHSO 4 , Al(NO 3 ) 3 , CuSO 4 , Na 2 CO 3 , K 2 SO 3 , FeCl 2 , FeCl 3 , BaCl 2 . Số dung dịch môi trường axit là : 5 4 3 2 Cho các dung dịch muối sau : Na 2 S, NH 4 Cl, Ca(OH) 2 , K 2 CO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , Na 3 PO 4 , NaNO 2 , CH 3 COONa. Số dung dịch có pH > 7 là : 6 7 5 4 Dãy chất và ion nào sau đây đều là axit theo Bronstet : HSO − 4 , NH + 4 , Al 3+ , HF CH 3 COOH , NaOH , NH 4 Cl , HSO − 4 HSO − 4 , CO − 2 3 , NaNO 3 , HF HSO − 4 , NaHCO 3 , NH + 4 , MgCl 2 Dãy chất và ion nào sau đây đều là bazơ theo Bronstet : CO − 2 3 , CH 3 COO - , C 6 H 5 O - , PO − 3 4 CO − 2 3 , SO − 2 4 , NO − 3 , Na + Al(OH) 3 , CO − 2 3 , SO − 2 4 , Cl - H 2 S , CO − 2 3 , Cl - , NO − 3 Dung dịch X chứa : 0,01 mol K + ; 0,015 mol Mg 2+ ; x mol Cl - ; y mol SO − 2 4 . Cô cạn dung dịch X thu được 2,42 gam muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là : 0,02 mol và 0,01 mol 0,01 mol và 0,015 mol 0,03 mol và 0,005 mol 0,015 mol và 0,0125 mol Trộn 200ml dung dịch Ba(OH) 2 aM với 300ml dung dịch H 2 SO 4 pH = 1 thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 2. Giá trị của a và m lần lượt là : 0,125M và 5,825 gam 0,1M và 4,66 gam 0,15M và 5,825 gam 0,125M và 3,495 gam Trộn 200ml dung dịch NaOH 0,1M, Ba(OH) 2 0,2M với 300ml dung dịch HCl 0,1M, H 2 SO 4 0,1M thu được m gam kết tủa và dung dịch X. Giá trị của m và pH của dung dịch X là : 6,99 gam và 12,3 6,99 gam và 1,7 4,66 gam và 12,7 4,66 gam và 12,3 Trong công nghiệp người ta sản xuất N 2 bằng cách : Chưng cất phân đoạn không khí lỏng Loại O 2 trong không khí bằng cách dẫn không khí đi qua bột P hay bột kim loại nung nóng Nhiệt phân dung dịch NH 4 NO 2 Đun nóng dung dịch chứa NaNO 2 và NH 4 Cl Trộn 30ml dung dịch NaNO 2 1M với 30ml dung dịch NH 4 Cl 2M rồi đun nóng đến phản ứng hoàn toàn. Thể tích khí N 2 sinh ra ở (đktc) là : 67,2 ml 224 ml 448 ml 896 ml Dung dịch NH 3 có thể hoà tan được Zn(OH) 2 là do : Zn(OH) 2 có khả năng tạo thành phức chất tan Zn(OH) 2 là hđroxit lưỡng tính Zn(OH) 2 là một bazơ ít tan NH 3 là một bazơ yếu và là một hợp chất có cực Khi nhỏ vài giọt NH 3 đặc vào Cl 2 lỏng ta thấy có ‘‘khói trắng’’ bay ra. Khói trắng đó là hợp chất : NH 4 Cl NH 4 OH NCl 3 NCl 5 Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối NH 4 HCO 3 và (NH 4 ) 2 CO 3 thu được 8,96 lít NH 3 và 6,72 lít khí CO 2 (các khí đo ở đktc). Thành phần % theo khối lượng của NH 4 HCO 3 và (NH 4 ) 2 CO 3 lần lượt là : 62,2% và 37,8% 66,7% và 33,3% 45,1% và 54,9% 33,3% và 66,7% Hoà tan hoàn toàn 1,74 gam FeCO 3 trong dung dịch HNO 3 loãng thu được V lít khí không màu (đktc) dễ hoá nâu ngoài không khí (giả sử HNO 3 chỉ có một sản phẩm duy nhất). Giá trị của V là : 0,224 lít 0,336 lít 0,448 lít 0,672 lít Trong công nghiệp HNO 3 được sản xuất từ NH 3 dựa trên các phương trình hoá học : 4NH 3 +5O 2  → xt 4NO+6H 2 O 2NO+O 2 → 2NO 2 4NO 2 +2H 2 O+O 2 → 4HNO 3 Để thu được 1 tấn dung dịch HNO 3 63% với hiệu suất của cả quá trình là 56% thì thể tích NH 3 (đktc) cần dùng là : 400 m 3 125,44 m 3 224 m 3 1275,5 m 3 Một loại quặng apatit có thành phần cơ bản là 3Ca 3 (PO 4 ) 2 .CaF 2 được sử dụng để sản xuất axit photphoric. Từ 1 tấn quặng hàm lượng 66% 3Ca 3 (PO 4 ) 2. CaF 2 có thể sản xuất được bao nhiêu kg dung dịch H 3 PO 4 60%. Biết hiệu quá trình sản xuất 80% là : 513,33 kg 277,86 kg 167,92 kg 374,8 kg Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam P trong O 2 dư sau đó hoà tan hoàn toàn sản phẩm vào 100ml dung dịch NaOH 2,5M. Tính C M của các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng : Na 2 HPO 4 0,5M ; Na 3 PO 4 0,5M Na 3 PO 4 0,5M ; NaOH 0,5M NaH 2 PO 4 0,25M ; Na 2 HPO 4 0,75M Na 2 HPO 4 0,25M ; Na 3 PO 4 0,67M Nhiệt phân hoàn toàn 1,88 gam một muối nitrat kim loại hoá trị II (không đổi) thu được một oxit kim loại và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H 2 là 21,6. Muối đã đem nhiệt phân là : Cu(NO 3 ) 2 Ni(NO 3 ) 2 Pb(NO 3 ) 2 Sn(NO 3 ) 2 Ngành công nghiệp nào sau đây không phải là công nghiệp silicat : Sản xuất đồ gốm Sản xuất xi măng Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ Sản xuất thuỷ tinh Dung dịch nào sau đây không được chứa lâu trong các lọ thuỷ tinh : NaOH đặc hoặc HF đặc H 2 SO 4 đặc hoặc HNO 3 đặc HCl đặc hoặc KMnO 4 đặc HI đặc hoặc H 3 PO 4 đặc Nung nóng chảy hỗn hợp gồm 3 gam Mg và 3 gam SiO 2 sau đó cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng với dung dịch NaOH đặc. Giả sử các phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%. Thể tích khí ở đktc thu được là : 2,24 lít 1,12 lít 2,8 lít 0,56 lít Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí CO, H 2 , C 2 H 6 cần 1,25 V lít O 2 (đo cùng điều kiện). % V của C 2 H 6 trong hỗn hợp là : 25% 50% 60% 75% Cho V lít khí CO 2 (đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1M, Ca(OH) 2 0,5m thu được 4 gam kết tủa. Giá trị của V là : 0,896 lít hoặc 1,344 lít 0,896 lít và 1,344 lít 0,672 lít hoặc 1,12 lít 0,896 lít hoặc 1,361 lít Cho m gam hỗn hợp Si và Al tác dụng với dung dịch NaOH thu được 12,32 lít H 2 (đktc). Mặt khác cũng lượng hỗn hợp X như trên khi tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít H 2 (đktc). Giá trị của m là : 8,3 gam 10,2 gam 8,1 gam 6,9 gam Silic và Al đều phản ứng được với dung dịch các chất trong dãy nào sau đây : NaOH , KOH HF , NaF , Na 2 CO 3 BaCl 2 , AgNO 3 Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 , AgNO 3 Cho từ từ 200ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Na 2 CO 3 và 0,05 mol KHCO 3 thì thu được bao nhiêu lít khí (đktc) : 2,24 lít 2,26 lít 2,8 lít 1,12 lít Hỗn hợp X gồm 2 khí N 2 và H 2 có tỉ khối so với H 2 là 3,6. Nung hỗn hợp X một thời gian với xúc tác ở 450 0 – 500 0 thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H 2 là 4,2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH 3 là : 35,71% 33,33% 25% 35,75% Dãy chất nào sau đây đếu tác dụng với HNO 3 đặc nguội : Na 2 CO 3 , Fe 3 O 4 , Cu , Ag NaOH , Fe , Mg(OH) 2 , CaCO 3 CaCO 3 , Fe , Al , CuO Cu(OH) 2 , CuO , Fe , Al Cho phương trình hoá học : N 2 + 3H 2 ⇔ 2NH 3 . Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ : Chuyển dịch theo chiều thuận Không đổi Chuyển dịch theo chiều nghịch Không xác định được Biết thành phần % khối lượng P trong tinh thể Na 2 HPO 4 .nH 2 O là 8,659%. Giá trị của n là : 12 11 10 14 Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO 3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N 2 O và 0,01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH 4 NO 3 ). Giá trị của m là : 13,5 gam 1,35 gam 8,1 gam 0,81 gam SiO 2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây : NaOH đặc , Na 2 CO 3 đặc , Mg , C CuSO 4 , H 2 SO 4 đặc , NaOH loãng Mg , HF , HCl , H 2 SO 4 HF , NaF , HCl , NaCl Nung hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm CaCO 3 và NaCl. Kết thúc thí nghiệm thu được 7,8 gam chất rắn khan. Khối lượng CaCO 3 trong X là : 5 gam 6 gam 7 gam 8 gam Chỉ dùng thêm cặp chất nào dưới đây để phân biệt được 4 chất rắn trắng đựng trong 4 lọ mất nhãn : NaCl, Na 2 CO 3, CaCO 3 , BaSO 4 : H 2 O và CO 2 H 2 O và NaOH H 2 O và Cu(NO 3 ) 2 H 2 O và BaCl 2 . 8,659%. Giá trị của n là : 12 11 10 14 Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO 3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0, 015 mol khí N 2 O và 0, 01 mol khí NO (phản ứng. và 0, 01 mol 0, 01 mol và 0, 015 mol 0,03 mol và 0,005 mol 0, 015 mol và 0, 012 5 mol Trộn 200ml dung dịch Ba(OH) 2 aM với 300ml dung dịch H 2 SO 4 pH = 1 thu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1, bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1, bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1

Từ khóa liên quan