Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)

233 340 0
  • Loading ...
1/233 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 15:16

Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ) HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DOÃN QUANG HÙNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DOÃN QUANG HÙNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 62 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Trà PGS.TS Nguyễn Ích Tân NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu riêng Những số liệu, kết nghiên cứu nêu luận án trung thực, khách quan chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ trình thực luận án cảm ơn thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Doãn Quang Hùng i năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu hoàn thành luận án, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân Nhân dịp xin gửi lời cảm ơn đến tập thể thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Bộ môn Quản lý đất đai, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thanh Trà PGS.TS Nguyễn Ích Tân tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực luận án Tôi xin gửi lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo cán Huyện ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, phòng Tài nguyên Môi trường, cán nhân dân xã thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định giúp đỡ tạo điều kiện cho trình điều tra khảo sát thực địa, tổ chức họp thu thập ý kiến vấn trực tiếp người dân Đồng thời, xin cảm ơn du khách tham gia vấn Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể quan, ban, ngành, bạn bè, gia đình người thân tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập tài liệu nghiên cứu Một lần xin chân thành cảm ơn tất đóng góp quý báu tập thể, cá nhân động viên khích lệ giúp đỡ hoàn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận án Doãn Quang Hùng ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục hình x Trích yếu luận án xi Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận án 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận du lịch sinh thái cộng đồng 2.1.1 Khái quát chung du lịch 2.1.2 Du lịch sinh thái cộng đồng 11 2.1.3 Quy hoạch du lịch sinh thái cộng đồng 17 2.1.4 Một số nhân tố tác động đến phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 22 2.2 Cơ sở lý luận sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 27 2.2.1 Khái quát sử dụng đất 27 2.2.2 Quy hoạch sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 28 2.2.3 Nhu cầu sử dụng đất cho phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 31 2.3 Kinh nghiệm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 36 2.3.1 Sử dụng đất cho phát triển du lịch sinh thái cộng đồng số nước giới 36 iii 2.3.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái cộng đồng số nước giới 37 2.3.3 Một số công trình nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái giới 44 2.3.4 Bài học kinh nghiệm quản lý khai thác du lịch sinh thái cộng đồng số quốc gia 46 2.3.5 Sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Việt Nam 48 2.4 Định hướng nghiên cứu đề tài 54 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 56 3.1 Nội dung nghiên cứu 56 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Giao Thủy 56 3.1.2 Thực trạng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 3.1.3 56 Đánh giá tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 3.1.4 56 Định hướng sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 56 3.2 Phương pháp nghiên cứu 56 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 56 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp 57 3.2.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 58 3.2.4 Xây dựng thang đo biến quan sát 58 3.2.5 Phương pháp đánh giá tiềm đất 59 3.2.6 Phương pháp minh họa đồ 60 3.2.7 Phương pháp phân tích SWOT 60 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 62 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Giao Thủy 62 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Giao Thủy 62 4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội huyện Giao Thủy 68 4.1.3 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Giao Thủy 73 4.2 Thực trạng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện 4.2.1 Giao Thủy 82 Hiện trạng sử dụng đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy 82 iv 4.2.2 Thực trạng du lịch sinh thái cộng đồng địa bàn huyện Giao Thủy 4.3 Đánh giá tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 4.3.1 98 Tài nguyên phát triển du lịch sinh thái cộng đồng địa bàn huyện 98 Giao Thủy 4.3.2 Tiềm sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng địa bàn huyện Giao Thủy 4.3.3 111 Phân tích SWOT tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 4.4 85 115 Định hướng sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 118 4.4.1 Căn xây dựng định hướng sử dụng đất 118 4.4.2 Định hướng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện 4.4.3 Giao Thủy 122 Đề xuất số giải pháp sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 140 Phần Kết luận kiến nghị 148 5.1 Kết luận 148 5.2 Kiến nghị 150 Danh mục công trình công bố 151 Tài liệu tham khảo 152 Phụ lục 162 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CN - TTCN - XD Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng CNH - HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa ĐDSH Đa dạng sinh học DLST Du lịch sinh thái GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) HĐND Hội đồng nhân dân HST Hệ sinh thái IUCN Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên KTXH Kinh tế - xã hội MCD Trung tâm bảo tồn sinh vật biển phát triển cộng đồng (Centre for Marinelife Conservation and Community Development) NTTS Nuôi trồng thủy sản TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TKKKĐĐ Thống kê, kiểm kê đất đai TNMT Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân UNUNWTO Tổ chức du lịch giới (World Tourism Organization) VQG Vườn quốc gia WWF Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World Wide Fund For Nature) XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Các bước thực quy hoạch du lịch sinh thái 19 2.2 Đánh giá tính hấp dẫn tài nguyên du lịch tự nhiên 23 3.1 Khung phân tích SWOT sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 61 4.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện giai đoạn 2010 – 2015 68 4.2 Dân số lao động huyện Giao Thủy giai đoạn 2010 - 2015 71 4.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Giao Thủy năm 2015 79 4.4 Biến động sử dụng đất huyện Giao Thủy giai đoạn 2005 - 2015 80 4.5 Biến động sử dụng đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy giai đoạn 2000 - 2015 4.6 83 Hiện trạng sử dụng số loại đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy năm 2015 84 4.7 Số lượng khách du lịch huyện Giao Thủy giai đoạn 2010 – 2015 86 4.8 Thông tin sử dụng dịch vụ du khách huyện Giao Thủy 87 4.9 Lao động phục vụ du lịch huyện Giao Thủy giai đoạn 2010 - 2015 88 4.10 Thông tin lao động phục vụ du lịch huyện Giao Thủy 89 4.11 Doanh thu từ du lịch huyện Giao Thủy giai đoạn 2010 – 2015 90 4.12 Đánh giá người dân hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 91 4.13 Thông tin du khách trả lời vấn huyện Giao Thủy 92 4.14 Đánh giá du khách tài nguyên du lịch huyện Giao Thủy 93 4.15 Mức độ hài lòng du khách an ninh trật tự đảm bảo an toàn huyện Giao Thủy 93 4.16 Các vấn đề văn hóa xã hội du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 94 4.17 Mức độ hài lòng du khách dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ huyện Giao Thủy 95 vii 4.18 Mức độ hài lòng du khách dịch vụ nhà nghỉ dân huyện Giao Thủy 96 4.19 Mức độ hài lòng du khách dịch vụ ăn uống huyện Giao Thủy 97 4.20 Một số loài động vật Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy 102 4.21 Kết đánh giá tiềm du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy 102 4.22 Kết đánh giá tài nguyên khu du lịch Quất Lâm, Giao Phong huyện Giao Thủy 104 4.23 Kết đánh giá di tích lịch sử văn hóa phục vụ du lịch huyện Giao Thủy 106 4.24 Kết đánh giá lễ hội văn hóa phục vụ du lịch huyện Giao Thủy 108 4.25 Kết đánh giá làng nghề phục vụ du lịch huyện Giao Thủy 108 4.26 Kết đánh giá sở hạ tầng phục vụ du lịch huyện Giao Thủy 110 4.27 Kết đánh giá tiềm du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 111 4.28 Tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch huyện Giao Thủy 114 4.29 Tổng hợp tiềm phát triển du lịch sinh thái huyện Giao Thủy 115 4.30 Phân tích SWOT sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 118 4.31 Dự báo lượng khách du lịch đến huyện Giao Thủy đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 124 4.32 Quy hoạch phân khu VQG Xuân Thủy theo chức 133 4.33 Một số tuyến điểm du lịch chủ yếu huyện Giao Thủy 137 4.34 Tổng hợp diện tích đất xây dựng phục vụ phát triển du lịch sinh thái đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 huyện Giao Thủy 139 4.35 Định hướng sử dụng đất phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy đến năm 2030 139 viii Phụ lục 23: Phiếu điều tra khách du lịch Tên quý khách :……………………….Tuổi ………… Giới tính : Nam Nữ Quý khách từ đâu đến? Quý khách đến Giao Thủy lần lần thứ mấy? Quý khách tham quan nơi Việt Nam ? Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Cụ thể nơi nào? Mục đích quý khách đến Giao Thủy gì? Tham quan, du lịch Thăm thân nhân Hội họp Khác Quý khách đến điểm du lịch theo hình thức nào? Cá nhân tự Được tổ chức theo đoàn Quý khách đến Giao Thủy phương tiện gì? Đường Đường không Đường Biển Đường Sắt Trước đến Giao Thủy quý khách đến đâu chuyến này? Quý khách lưu trú chỗ nào? Khách sạn, nhà nghỉ Tại nhà dân Quý khách đánh giá chất lượng lưu trú đây? (Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ) Tiêu chí đánh giá Rất Bình Kém Rất Tốt thường tốt Phòng đầy đủ tiện nghi Trang thiết bị phòng đại Cách trang trí phòng đẹp Điều kiện vệ sinh Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách vào khách sạn Giá phù hợp với chất lượng phòng phục vụ Giá phòng thông báo rõ ràng nhận phòng Đảm bảo nhu cầu phòng khách Đảm bảo yêu cầu khách đặt phòng trước Thời gian chờ đợi để nhận phòng, toán nhanh gọn Đảm bảo an toàn tài sản cho du khách Không xảy sai sót trình phục vụ Khả xử lý nhanh chóng sai sót xảy Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình Nhân viên có thái độ lịch nhã nhặn Nhân viên có khả giải đáp thắc mắc 203 10 dân? Quý khách đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống khách sạn, nhà Tiêu chí đánh giá Rất tốt Tốt Bình thường Kém Rất Quán ăn bày trí sẽ, đẹp mắt Ánh sáng, không khí nhà hàng Đồ ăn chế biến ngon Đồ ăn chế biến hợp vệ sinh Đồ ăn trang trí đẹp mắt Khẩu phần ăn xứng đáng với số tiền bỏ Thời gian chờ phục vụ ăn Có nhiều để lựa chọn Nhân viên phục vụ chu đáo nhanh nhẹn Nhân viên có thái độ lịch Mức độ xảy sai sót trình phục vụ Giá thông báo rõ ràng Thanh toán nhanh chóng xác Nhân viên trung thực niềm nở Tôn trọng khách hàng không chèn kéo khách Có khu vệ sinh 11 Quý khách có sử dụng đặc sản địa phương bữa ăn mình? Có Không Lý do: ……………………………………………………… 12 Quý khách có tham dự hoạt động văn hoá truyền thống địa phương chưa? Lý do: ………………………………… Chưa tham dự Được tham dự Hoạt động: …………………………… 13 Quý khách đánh giá hoạt động mà quý khách tham dự? Đặc sắc Hay Bình thường Không hay 14 Theo quý khách hình thức tổ chức hoạt động văn hóa địa phương nào? Rất tốt Tốt Bình thường Kém Rất 15 Quý khách tham quan di tích lịch sử địa phương? Đã tham quan Chưa tham quan 16 Quý khách đánh giá công tác bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử? Rất tốt Tốt Bình thường Không tốt Rất không tốt 17 Khả hướng dẫn viên du lịch có đáp ứng mong muốn quý khách? Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Ít hài lòng Rất hài lòng 18 Quý khách thích địa phương? Cảnh quan Dân địa phương Phong tục, tập quán, văn hoá dân gian Các sản phẩm thủ công truyền thống Thức ăn Khác: ……………………………………………………………………… 19 Nếu để mua sản phẩm làm kỷ niệm cho chuyến quý khách chọn mua gì? Đồ thủ công truyền thống Sách, đĩa, tranh ảnh 204 Các đặc sản địa phương Cụ thể: …………………… Khác: ……………………………………………………………………… 20 Quý khách cho biết đánh giá vấn đề an ninh, trật tự Rất Bình Rất Tốt Tiêu chí đánh giá Kém tốt thường An ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách Du khách cảm thấy an toàn người, tài sản khu du lịch Du khách đảm bảo an toàn tắm biển Công tác an ninh trật tự trọng quan tâm Nhân viên bảo vệ khu du lịch có chuyên môn cao Khả hạn chế cố xảy Khả xử lý cố nhanh, kết tốt 21 Quý khách cho biết đánh giá Rất hài Bình Ít hài Rất hài Tiêu chí đánh giá Hài lòng lòng lòng thường lòng Cảnh quan Bảo tồn di tích Môi trường Thái độ phục vụ Dịch vụ ăn uống Dịch vụ lưu trú Cơ sở vật chất Trật tự an ninh 22 Quý khách cho biết chi phí ngày? Dưới triệu Từ – triệu Từ - triệu Trên triệu 23 Quý khách cho biết tổng chi phí chuyến này? ………… triệu đồng 24 Nguồn tài trợ cho chuyến Tiền cá nhân Do đóng góp Tài trợ từ cá nhân, quan 25 Quý khách có mong muốn trở lại du lịch huyện Giao Thủy lần nữa? Chắc chắn Không chắn Không 26 Nếu Quý khách nhiều du lịch nhiều nơi Việt Nam so sánh xem điểm du lịch có tiềm bật không? Quý khách cho biết số ý kiến đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú chất lượng phục vụ điểm du lịch? 205 Phụ lục 24: Phiếu điều tra hộ tham gia hoạt động du lịch I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Họ tên chủ hộ: Giới tính: Nam □ ; Nữ □ ; Tuổi Trình độ học vấn: : Tiểu học Trung học ( lớp ) Trình độ chuyên môn: Sơ cấp …… Trung cấp Cao đẳng, Đại học (ngành gì………………) Địa chỉ: Thôn …………………………………… Nghề nghiệp chính: Nghề phụ: Phân loại hộ: □ Nghèo □ Trung bình □ Khá, giàu Diện tích đất NN : (m ) : .( sào ) Trong diện tích làm dịch vụ:……………………… (m2) 1.1 Tình hình nhân lao động: 1.1.1 Số nhân sống gia đình: 1.1.2 Số lao động: 1.2 Tình hình phát triển du lịch gia đình - Lý mà khách du lịch biết để đến nhà anh (chị)? Nguồn thông tin % số khách trả lời Chuyến thăm lần trước Bạn bè/ người thân Quảng cáo/ sách hướng dẫn du lịch Du lịch trọn gói Nguồn khác: từ trường học, trao đổi KH, báo Khi khách đến nhà anh (chị) có phải đăng ký với quan quyền không? □ Có □ Không * Giao tiếp Đối với khách nước anh (chị) giao tiếp với họ nào? Tiếng Việt Tiếng Anh Nếu không giao tiếp anh (chị) giải nào? • Văn hóa Khách du lịch có hiểu biết văn hóa nước ta nói chung văn hóa địa phương hay không? □ Có □ Không *Cơ sở hạ tầng - Các hệ thống điện, đường, thông tin liên lạc gia đình nào? □Rất Tốt □Tốt □Bình thường □Kém □Rất - Cơ sở cư trú: Nhà sàn Nhà cấp tầng tầng Có phòng? Phục vụ khách? *Dịch vụ vui chơi, giải trí gia đình nào? Chất lượng Số Các dịch vụ Bình Không Rất lượng Rất Tốt Tốt thường tốt không tốt Sân Tennis Sân cầu lông Bàn bóng bàn Bể bơi 206 Phòng Masaga Phòng Karaoke Kiot buôn bán *Cơ sở ăn uống - Chất lượng phục vụ khả chế biến ăn □Rất Tốt □Tốt □Bình thường □ Kém □Rất - Vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm □Rất Tốt □Tốt □Bình thường □ Kém □Rất - Gia đình anh (chị) cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm chưa? - Ăn uống có hợp vị khách du lịch không? □ Có □ Không Tình hình an ninh trật tự tai địa phương nào? □Rất Tốt □Tốt □Bình thường □ Kém □Rất Trong thời gian khách du lịch đến nhà anh chị có tiếp thu văn hóa vùng nước nước nơi khách du lịch sinh sống? Trong thời gian khách du lịch đến nhà anh chị gặp khó khăn gì? Về vấn đề giao tiếp: Về văn hóa: Về sở hạ tầng: Về ẩm thực: Anh chị có mong muốn quyền địa phương từ khách du lịch? 207 Phụ lục 25 Sơ đồ trạng sử dụng đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định 208 Phụ lục 26 Sơ đồ trạng sử dụng đất phục vụ du lịch nhân văn huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định 209 Phụ lục 27 Sơ đồ trạng sử dụng đất phục vụ du lịch tự nhiên huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định 210 Phụ lục 28 Sơ đồ vị trí tỉnh Nam Định hệ thống tuyến, điểm du lịch miền Bắc Việt Nam 211 Phụ lục 29 Sơ đồ Tổ chức không gian tuyến, điểm du lịch tỉnh Nam Định 212 Phụ lục 30 Sơ đồ tài nguyên du lịch tỉnh Nam Định 213 Phụ lục 31 Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định 214 Phụ lục 32 Sơ đồ tổ chức không gian tuyến, điểm du lịch huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định 215 Phụ lục 33 Định hướng sử dụng đất phục vụ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy đến năm 2020 Thứ tự 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.2 1.2.2.2 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.4 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.10 2.2.4.11 2.2.4.12 2.2.4.13 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 3.1 3.2 3.3 CHỈ TIÊU TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng phòng hộ Đất có rừng trồng phòng hộ Đất trồng rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất có rừng tự nhiên đặc dụng Đất có rừng trồng đặc dụng Đất trồng rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi NN Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất có mục đích công cộng Đất giao thông Đất thuỷ lợi Đất công trình lượng Đất công trình bưu viễn thông Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất sở dịch vụ xã hội Đất chợ Đất có di tích danh thắng Đất bãi thải xử lý chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước CD Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng Chỉ tiêu quan sát Mã NNP SXN CHN LUA LUC HNK CLN LNP RPH RPT RPM RDD RDN RDT RDM NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQP CAN CSK SKK SKC SKS Tổng toàn huyện 25.323,80 17.798,67 9.172,02 7.794,28 7.580,18 7.580,18 214,10 1.377,74 3.625,52 804,81 73,59 731,22 2.820,71 1.260,19 1.100,50 460,02 4.529,16 392,92 79,05 6.815,74 1.274,00 1.181,49 92,51 3.557,40 31,14 10,53 9,33 566,35 27,83 457,57 - Bạch Long Bình Hòa Giao An Giao Châu Giao Hà Giao Hải Giao Hương Giao Lạc Giao Long Giao Nhân Giao Phong Giao Tân Giao Thanh 1.010,45 593,50 218,15 151,18 86,37 86,37 64,81 66,97 22,60 22,60 22,60 68,78 277,67 6,30 411,80 56,66 56,66 270,73 0,18 10,73 10,73 - 625,98 444,16 395,58 333,18 331,30 331,30 1,88 62,40 48,04 0,54 181,81 55,07 55,07 117,75 0,12 3,22 2,11 - 1.056,99 830,49 478,62 424,41 419,38 419,38 5,03 54,21 236,43 236,43 236,43 112,74 2,70 217,14 65,82 65,82 143,51 1,38 0,82 1,83 1,83 - 769,90 581,25 542,77 509,03 501,89 501,89 7,14 33,74 38,48 187,82 52,72 52,72 120,54 0,70 6,46 6,46 - 629,46 488,09 402,75 337,33 333,38 333,38 3,95 65,42 85,34 141,13 53,36 53,36 79,82 0,52 2,60 2,60 - 555,11 391,96 357,40 330,04 329,24 329,24 0,80 27,36 32,79 1,77 163,15 34,55 34,55 116,30 1,00 1,00 2,20 2,20 - 958,18 637,60 557,90 518,96 453,89 453,89 65,07 38,94 75,00 4,70 312,71 50,68 50,68 154,08 0,23 5,52 1,02 - 878,07 681,75 451,98 403,42 401,92 401,92 1,50 48,56 173,40 173,40 173,40 48,37 8,00 195,47 48,16 48,16 134,05 0,19 5,04 5,04 - 762,91 528,84 456,05 423,22 423,20 423,20 0,02 32,83 3,12 3,12 3,12 69,67 233,74 43,76 43,76 156,16 0,49 0,60 5,99 5,99 - 634,56 457,01 415,22 341,42 336,88 336,88 4,54 73,80 36,89 4,90 177,09 58,46 58,46 104,62 0,30 5,16 5,16 - 712,30 305,54 228,35 71,35 69,94 69,94 1,41 157,00 55,14 19,55 2,50 406,61 54,94 54,94 326,39 1,36 1,70 209,95 207,55 - 505,80 346,47 299,38 261,05 260,95 260,95 0,10 38,33 47,09 152,26 47,92 47,92 91,67 0,35 6,10 6,10 - 631,29 468,27 442,69 407,58 405,28 405,28 2,30 35,11 21,17 4,41 162,94 36,42 36,42 120,07 0,29 4,98 4,85 - Giao Thiện Giao Thịnh Giao Tiến Giao Xuân Giao Yến Hoành Sơn 1.388,69 970,24 458,13 413,62 413,15 413,15 0,47 44,51 208,15 208,15 208,15 300,56 3,40 418,45 64,29 64,29 165,94 10,19 1,50 1,00 6,35 6,21 - 981,47 692,11 581,40 504,93 504,89 504,89 0,04 76,47 3,18 3,18 3,18 86,72 20,81 286,87 74,26 74,26 176,43 0,47 0,01 25,74 20,00 3,05 - 858,02 583,54 525,62 458,96 453,47 453,47 5,49 66,66 47,05 10,87 269,49 110,43 110,43 139,45 0,49 6,24 5,84 - 870,98 640,61 467,12 426,88 426,17 426,17 0,71 40,24 113,24 113,24 113,24 57,68 2,57 228,48 62,92 62,92 156,82 0,10 3,54 0,50 8,35 8,35 - 642,41 461,95 442,23 368,43 355,82 355,82 12,61 73,80 14,72 5,00 179,48 52,42 52,42 116,31 0,35 5,99 5,99 - Hồng Thuận 586,65 405,54 369,17 301,68 297,15 297,15 4,53 67,49 35,79 0,58 178,48 60,85 60,85 106,51 0,20 0,04 5,31 5,31 - 1.435,57 877,53 826,12 708,28 705,55 705,55 2,73 117,84 51,41 539,26 97,80 97,80 312,22 1,99 80,28 11,20 - TT Ngô TT Quất Cồn Lu Đồng Lâm Cồn Ngạn 271,10 90,76 74,83 57,15 56,23 56,23 0,92 17,68 15,93 178,61 33,99 33,99 110,29 8,84 0,59 0,71 27,84 7,83 19,51 - 795,41 380,32 180,56 42,18 14,13 14,13 28,05 138,38 44,69 44,69 44,69 59,37 95,70 410,00 58,52 58,52 313,28 1,14 0,63 7,12 130,47 130,47 - 7.962,50 6.141,14 2.820,71 2.820,71 1.260,19 1.100,50 460,02 3.120,43 1.182,95 24,46 0,26 0,10 - SKX 80,95 - 1,11 - - - - 4,50 - - - 2,40 - 0,13 0,14 2,69 0,40 - - - 69,08 0,50 - - CCC DGT DTL DNL DBV DVH DYT DGD DTT DXH DCH DDT DRA TTN NTD SMN SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS 2.940,05 1.288,22 1.472,88 1,09 1,60 18,60 9,00 72,93 21,82 3,28 10,86 8,63 31,14 76,02 132,10 1.766,68 1.574,79 191,89 9,54 709,39 709,39 564,18 259,82 70,09 185,92 0,01 0,01 0,36 0,20 1,93 1,17 0,13 0,38 6,25 77,29 77,29 0,49 5,15 5,15 - 114,41 66,01 40,80 0,02 0,02 1,78 0,10 3,54 1,01 0,13 1,00 1,75 7,24 0,01 0,01 - 139,48 64,70 66,72 0,01 1,45 0,54 3,82 0,67 0,35 1,22 2,98 4,68 0,15 0,15 9,36 9,36 - 113,38 47,35 59,87 0,04 0,54 0,05 2,58 0,80 0,19 1,96 7,19 5,63 1,74 1,74 0,83 0,83 - 76,70 29,07 40,28 0,10 0,77 0,20 2,58 0,31 0,49 2,90 2,33 5,61 0,01 0,01 0,24 0,24 - 112,10 45,74 60,59 0,02 0,07 0,77 0,26 2,06 0,78 0,81 1,00 2,23 4,61 2,37 2,37 3,09 - 148,33 57,57 82,42 0,02 1,48 0,21 3,66 1,42 0,55 1,00 3,46 5,02 99,47 84,92 14,55 7,87 7,87 - 128,82 54,77 68,05 0,02 0,02 1,16 0,11 1,91 0,80 0,18 1,80 3,04 4,66 5,56 5,56 0,85 0,85 - 149,08 40,03 103,52 0,01 0,34 0,23 2,96 0,87 0,12 1,00 1,75 3,83 26,84 26,84 1,40 0,33 0,33 - 99,16 54,21 35,23 0,10 0,20 4,52 2,19 0,14 0,57 1,11 0,89 5,21 7,76 1,04 0,46 0,46 - 113,38 50,49 57,09 0,01 1,40 0,24 2,08 0,36 0,71 1,00 3,88 4,13 17,23 17,23 0,04 0,15 0,15 - 85,22 26,51 54,01 0,01 0,40 0,24 2,28 0,64 0,63 0,50 2,19 4,55 5,91 4,00 1,91 0,02 7,07 7,07 - 114,80 49,11 60,51 0,01 0,11 0,24 0,97 1,69 1,04 0,22 0,90 1,70 4,65 0,10 0,10 0,08 0,08 - 146,90 75,31 66,23 0,16 1,25 0,23 2,83 0,39 0,50 3,57 5,42 178,93 178,36 0,57 0,30 - 150,21 83,12 58,79 0,07 0,59 0,29 2,05 1,37 0,44 0,49 3,00 8,23 11,94 16,01 15,92 0,09 2,49 2,49 - 132,72 68,39 53,59 0,03 0,23 1,20 0,26 3,62 1,23 0,72 2,45 1,00 4,65 7,67 7,29 6,80 0,49 4,99 4,99 - 144,33 69,77 67,15 0,01 0,30 0,09 2,48 0,96 2,37 0,30 0,90 3,90 2,08 2,75 2,75 0,01 1,89 1,89 - 109,97 50,24 50,52 0,01 0,03 1,36 0,28 4,94 0,36 0,23 1,10 0,90 2,39 6,09 2,27 2,27 0,98 0,98 - 100,96 53,31 40,07 0,58 1,00 0,12 1,67 0,65 0,30 2,26 1,00 2,22 8,84 0,06 0,06 2,63 2,63 - 229,95 92,30 126,17 0,04 0,04 1,23 0,21 6,43 0,80 0,80 0,93 1,00 6,72 10,76 108,91 90,71 18,20 2,85 18,78 18,78 - 72,31 43,60 12,20 0,11 0,57 0,90 1,71 7,57 3,04 1,18 0,29 1,14 2,24 4,72 27,14 25,83 1,31 0,23 1,73 1,73 - 173,92 96,53 59,07 0,05 0,13 0,08 2,26 5,73 0,96 0,47 1,61 7,03 4,01 5,96 28,16 9,76 18,40 0,07 5,09 5,09 - 24,10 24,08 0,02 1.158,49 1.158,49 638,41 638,41 564,18 216 Phụ lục 34 Định hướng sử dụng đất phục vụ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy đến năm 2030 Thứ tự CHỈ TIÊU Mã Tổng toàn huyện Bạch Long Bình Hòa Giao An Giao Châu Giao Hà Giao Hải Giao Hương Giao Lạc Giao Long Giao Nhân Giao Phong Giao Tân Giao Thanh Giao Thiện Giao Thịnh Giao Tiến Giao Xuân Giao Yến Hoành Sơn Hồng Thuận 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.2 1.2.2.2 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.4 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.10 2.2.4.11 2.2.4.12 2.2.4.13 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 3.1 3.2 3.3 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng phòng hộ Đất có rừng trồng phòng hộ Đất trồng rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất có rừng tự nhiên đặc dụng Đất có rừng trồng đặc dụng Đất trồng rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi NN Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất có mục đích công cộng Đất giao thông Đất thuỷ lợi Đất công trình lượng Đất công trình bưu viễn thông Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất sở dịch vụ xã hội Đất chợ Đất có di tích danh thắng Đất bãi thải xử lý chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước CD Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng Chỉ tiêu quan sát NNP SXN CHN LUA LUC HNK CLN LNP RPH RPT RPM RDD RDN RDT RDM NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQP CAN CSK SKK SKC SKS SKX CCC DGT DTL DNL DBV DVH DYT DGD DTT DXH DCH DDT DRA TTN NTD SMN SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS 32.610,43 23.464,28 9.367,02 7.989,28 7.785,18 7.785,18 214,10 1.377,74 6.135,95 804,81 73,59 731,22 5.331,14 2.381,76 2.079,95 869,44 7.108,34 392,92 77,05 7.887,85 1.274,00 1.181,49 92,51 3.598,45 34,07 10,62 9,33 572,35 27,83 457,57 0,00 80,95 2.961,50 1.290,22 1.497,31 1,59 1,66 18,60 9,04 72,93 21,82 8,28 10,86 8,63 31,14 76,02 132,10 2.797,74 2.605,85 191,89 9,54 1.277,57 1.277,57 1.066,30 1.010,45 593,50 218,15 151,18 86,37 86,37 64,81 66,97 22,60 22,60 22,60 68,78 277,67 6,30 411,80 56,66 56,66 270,73 0,18 10,73 10,73 259,82 70,09 185,92 0,01 0,01 0,36 0,20 1,93 1,17 0,13 0,38 6,25 77,29 77,29 0,49 5,15 5,15 - 625,98 444,16 395,58 333,18 331,30 331,30 1,88 62,40 48,04 0,54 181,81 55,07 55,07 117,75 0,12 3,22 2,11 1,11 114,41 66,01 40,80 0,02 0,02 1,78 0,10 3,54 1,01 0,13 1,00 1,75 7,24 0,01 0,01 - 1.056,99 880,49 528,62 474,41 469,38 469,38 5,03 54,21 236,43 236,43 236,43 62,74 2,70 217,14 65,82 65,82 143,51 1,38 0,82 1,83 1,83 139,48 64,70 66,72 0,01 1,45 0,54 3,82 0,67 0,35 1,22 2,98 4,68 0,15 0,15 9,36 9,36 - 769,90 581,25 542,77 509,03 501,89 501,89 7,14 33,74 38,48 187,82 52,72 52,72 120,54 0,70 6,46 6,46 113,38 47,35 59,87 0,04 0,54 0,05 2,58 0,80 0,19 1,96 7,19 5,63 1,74 1,74 0,83 0,83 - 629,46 488,09 402,75 337,33 333,38 333,38 3,95 65,42 85,34 141,13 53,36 53,36 79,82 0,52 2,60 2,60 76,70 29,07 40,28 0,10 0,77 0,20 2,58 0,31 0,49 2,90 2,33 5,61 0,01 0,01 0,24 0,24 - 555,11 391,96 357,40 330,04 329,24 329,24 0,80 27,36 32,79 1,77 163,15 34,55 34,55 116,30 1,00 1,00 2,20 2,20 112,10 45,74 60,59 0,02 0,07 0,77 0,26 2,06 0,78 0,81 1,00 2,23 4,61 2,37 2,37 3,09 - 958,18 667,60 587,90 548,96 493,89 493,89 65,07 38,94 45,00 4,70 312,71 50,68 50,68 154,08 0,23 5,52 1,02 4,50 148,33 57,57 82,42 0,02 1,48 0,21 3,66 1,42 0,55 1,00 3,46 5,02 99,47 84,92 14,55 7,87 7,87 - 878,07 681,75 451,98 403,42 401,92 401,92 1,50 48,56 173,40 173,40 173,40 48,37 8,00 195,47 48,16 48,16 134,05 0,19 5,04 5,04 128,82 54,77 68,05 0,02 0,02 1,16 0,11 1,91 0,80 0,18 1,80 3,04 4,66 5,56 5,56 0,85 0,85 - 762,91 528,84 456,05 423,22 423,20 423,20 0,02 32,83 3,12 3,12 3,12 69,67 233,74 43,76 43,76 156,16 0,49 0,60 5,99 5,99 149,08 40,03 103,52 0,01 0,34 0,23 2,96 0,87 0,12 1,00 1,75 3,83 26,84 26,84 1,40 0,33 0,33 - 634,56 457,01 415,22 341,42 336,88 336,88 4,54 73,80 36,89 4,90 177,09 58,46 58,46 104,62 0,30 5,16 5,16 99,16 54,21 35,23 0,10 0,20 4,52 2,19 0,14 0,57 1,11 0,89 5,21 7,76 1,04 0,46 0,46 - 712,30 305,54 228,35 71,35 69,94 69,94 1,41 157,00 55,14 19,55 2,50 406,61 54,94 54,94 326,39 1,36 1,70 209,95 207,55 2,40 113,38 50,49 57,09 0,01 1,40 0,24 2,08 0,36 0,71 1,00 3,88 4,13 17,23 17,23 0,04 0,15 0,15 - 505,80 346,47 299,38 261,05 260,95 260,95 0,10 38,33 47,09 152,26 47,92 47,92 91,67 0,35 6,10 6,10 85,22 26,51 54,01 0,01 0,40 0,24 2,28 0,64 0,63 0,50 2,19 4,55 5,91 4,00 1,91 0,02 7,07 7,07 - 631,29 488,27 462,69 427,58 425,28 425,28 2,30 35,11 3,17 2,41 162,94 36,42 36,42 120,07 0,29 4,98 4,85 0,13 114,80 49,11 60,51 0,01 0,11 0,24 0,97 1,69 1,04 0,22 0,90 1,70 4,65 0,10 0,10 0,08 0,08 - 1.388,69 1.040,24 528,13 483,62 483,15 483,15 0,47 44,51 208,15 208,15 208,15 230,56 3,40 418,45 64,29 64,29 165,94 10,19 1,50 1,00 6,35 6,21 0,14 146,90 75,31 66,23 0,16 1,25 0,23 2,83 0,39 0,50 3,57 5,42 178,93 178,36 0,57 0,30 - 981,47 692,11 581,40 504,93 504,89 504,89 0,04 76,47 3,18 3,18 3,18 86,72 20,81 286,87 74,26 74,26 176,43 0,47 0,01 25,74 20,00 3,05 2,69 150,21 83,12 58,79 0,07 0,59 0,29 2,05 1,37 0,44 0,49 3,00 8,23 11,94 16,01 15,92 0,09 2,49 2,49 - 858,02 583,54 525,62 458,96 453,47 453,47 5,49 66,66 47,05 10,87 269,49 110,43 110,43 139,45 0,49 6,24 5,84 0,40 132,72 68,39 53,59 0,03 0,23 1,20 0,26 3,62 1,23 0,72 2,45 1,00 4,65 7,67 7,29 6,80 0,49 4,99 4,99 - 870,98 640,61 467,12 426,88 426,17 426,17 0,71 40,24 113,24 113,24 113,24 57,68 2,57 228,48 62,92 62,92 156,82 0,10 3,54 0,50 8,35 8,35 144,33 69,77 67,15 0,01 0,30 0,09 2,48 0,96 2,37 0,30 0,90 3,90 2,08 2,75 2,75 0,01 1,89 1,89 - 642,41 461,95 442,23 368,43 355,82 355,82 12,61 73,80 14,72 5,00 179,48 52,42 52,42 116,31 0,35 5,99 5,99 109,97 50,24 50,52 0,01 0,03 1,36 0,28 4,94 0,36 0,23 1,10 0,90 2,39 6,09 2,27 2,27 0,98 0,98 - 586,65 405,54 369,17 301,68 297,15 297,15 4,53 67,49 35,79 0,58 178,48 60,85 60,85 106,51 0,20 0,04 5,31 5,31 100,96 53,31 40,07 0,58 1,00 0,12 1,67 0,65 0,30 2,26 1,00 2,22 8,84 0,06 0,06 2,63 2,63 - 1.435,57 902,53 851,12 733,28 730,55 730,55 2,73 117,84 26,41 539,26 97,80 97,80 312,22 1,99 80,28 11,20 69,08 229,95 92,30 126,17 0,04 0,04 1,23 0,21 6,43 0,80 0,80 0,93 1,00 6,72 10,76 108,91 90,71 18,20 2,85 18,78 18,78 - 217 TT Ngô TT Quất Cồn Lu Đồng Lâm Cồn Ngạn 271,10 90,76 74,83 57,15 56,23 56,23 0,92 17,68 15,93 178,61 33,99 33,99 110,29 8,84 0,59 0,71 27,84 7,83 19,51 0,50 72,31 43,60 12,20 0,11 0,57 0,90 1,71 7,57 3,04 1,18 0,29 1,14 2,24 4,72 27,14 25,83 1,31 0,23 1,73 1,73 - 795,41 380,32 180,56 42,18 14,13 14,13 28,05 138,38 44,69 44,69 44,69 59,37 95,70 410,00 58,52 58,52 313,28 1,14 0,63 7,12 130,47 130,47 173,92 96,53 59,07 0,05 0,13 0,08 2,26 5,73 0,96 0,47 1,61 7,03 4,01 5,96 28,16 9,76 18,40 0,07 5,09 5,09 - 15.049,13 11.606,75 5.331,14 5.331,14 2.381,76 2.079,95 869,44 5.897,61 2.255,06 65,51 3,19 0,19 6,00 45,55 2,00 48,51 0,50 0,08 0,04 5,00 2.189,55 2.189,55 1206,59 1206,59 1.066,30 ... NGHIỆP VIỆT NAM DOÃN QUANG HÙNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã... hội huyện Giao Thủy 56 3.1.2 Thực trạng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy 3.1.3 56 Đánh giá tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao. .. Hùng Tên luận án: Nghiên cứu thực trạng định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 62 85 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ), Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ), Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (LA tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn