Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

38 304 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2017, 20:34

Header Page of 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o ĐẶNG QUANG BA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2017 Footer Page of 126 Header Page of 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o ĐẶNG QUANG BA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN QUANG TUYẾN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2017 Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình Ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đặng Quang Ba Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài“Quản lý nhà nước cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình”, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng , Phòng Quản lý Đào tạo Khoa sau Đại học, khoa, phòng Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn TS Trần Quang Tuyến Trong trình thực đề tài, đƣợc giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Sở Công Thƣơng tỉnh Thái Bình tạo điều kiện mặt để hoàn thành nghiên cứu Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đặng Quang Ba Footer Page of 126 Header Page of 126 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÁI BÌNH 1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.2 Quản lý Nhà nƣớc cụm công nghiệp 1.2.1 Sự cần thiết yêu cầu đặt công tác quản lý nhà nước cụm công nghiệp 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước cụm công nghiệp 16 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển khu, cụm công 17 1.2.4 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước CCN 22 1.3 Quản lý CCN Thái Bình số năm gần 23 1.4 Kinh nghiệm QLNN CCN học cho tỉnh Thái Bình 25 1.4.1 Kinh nghiệm số tỉnh .25 1.4.2 Bài học cho Thái Bình .26 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Nguồn tài liệu liệu Error! Bookmark not defined 2.2 Các phƣơng pháp phân tích Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phân tích tổng quan tài liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phân tích - tổng hợp Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phân tích thống kê mô tả Error! Bookmark not defined 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu bàn giấy Error! Bookmark not defined 2.2.5 Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian: Error! Bookmark not defined Footer Page of 126 Header Page of 126 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÁI BÌNH Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Thái BìnhError! Bookm 3.2 Phân tích công tác quản lý nhà nƣớc CCN Thái BìnhError! Bookmark not defi 3.2.1 Công tác quy hoạch, lập kế hoạch quản lý CCNError! Bookmark not defined 3.2.2 Công tác tổ chức thực việc quản lý CCNError! Bookmark not defined 3.2.3 Công tác triển khai thực việc quản lý nhà nước CCN Thái Bình Error! Bookmark not defined 3.2.4 Kiểm tra giám sát việc thực quản lý nhà nước CCN Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá chung công tác quản lý CCN Thái BìnhError! Bookmark not defined 3.3.1 Những thành công đạt Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÁI BÌNH Error! Bookmark not defined 4.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu Error! Bookmark not defined 4.1.1 Phương hướng phát triển CCN tỉnh Thái BìnhError! Bookmark not defined 4.1.2 Mục tiêu tăng cường công tác quản lý Nhà nước cụm công nghiệp Thái Bình Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc cụm công nghiệp Thái BìnhError! Boo 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống chế sách cấu tổ chức đơn vị quản lý nhà nước CCN Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác lập quản lý quy hoạch cụm công nghiệp toàn tỉnh Error! Bookmark not defined Footer Page of 126 Header Page of 126 4.2.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến thu hút đầu tư vào CCN Error! Bookmark not defined 4.2.4 Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật CCN Error! Bookmark not defined 4.2.5 Thực đồng biện pháp kiểm soát bảo vệ môi trường sinh thái cụm công nghiệp nhằm phát triển bền vững CCNError! Bookmark not defined 4.2.6 Kiến nghị Bộ, ban ngành Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CCN Cụm công nghiệp CĐCN Cụm, điểm công nghiệp CNH-HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CSSX Cơ sở sản xuất ĐTNN Đầu tƣ nƣớc FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Tổng sản phẩm quốc nội KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất 10 KD Kinh doanh 11 ODA Vốn viện trợ nƣớc 12 UBND Ủy ban nhân dân Footer Page of 126 i Header Page of 126 DANH MỤC BẢNG BIỂU Stt Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Diện tích loại đất tỉnh 33 Bảng 3.2 Bảng 3.3 GDP theo ngành kinh tế nƣớc Thái Bình 35 Bảng 3.4 Các cụm công nghiệp có địa bàn tỉnh 42 Bảng 3.5 Footer Page of 126 Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh giai đoạn 20112015 Công tác lập quy hoạch, lập dự án, đầu tƣ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp ii 34 45 Header Page 10 of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình CNH - HĐH đất nƣớc bên cạnh việc thúc đẩy phát triển KCN, KCX việc phát triển CCN giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội đặc biệt khu vực nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế để sớm đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp vào năm 2020 Trƣớc khó khăn vấn đề kinh tế - xã hội nay, việc lựa chọn nguồn lực để xây dựng phát triển khu, cụm công nghiệp nƣớc ta nói chung Thái Bình nói riêng đặt vấn đề đòi hỏi phải có chiến lƣợc lâu dài bƣớc cụ thể Thái Bình tỉnh nông nghiệp để thực tốt việc CNH-HĐH tỉnh việc phát triển CCN đia bàn tỉnh có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cũng thời gian vừa qua việc phát triển CN-TTCN tỉnh Thái Bình thời gian vừa qua mang tính tự phát chạy theo số lƣợng, chƣa thực trọng vào chất lƣợng CCN, đặc biệt việc quy hoạch CCN chồng chéo thiếu hiệu quả, đất canh tác mang tính tự phát cao thiếu chiến lƣợc dài hạn; huyện thành phố làm kiểu, trách nhiệm quan quản lý nhà nƣớc cấp tỉnh đến cấp huyện chƣa rõ ràng, công tác quản lý mặt nhà nƣớc doanh nghiệp sở sản xuất sản xuất kinh doanh CCN bị buông lỏng, thiếu phối hợp ngành, công tác giải phóng mặt cho doanh nghiệp gặp khó khăn, sở hạ tầng CCN không đƣợc quan tâm đầu tƣ mức Nhằm góp phần giải số tồn vƣớng mắc công tác quản lý nhà nƣớc CCN địa bàn tỉnh Thái Bình, chọn đề Footer Page 10 of 126 Header Page 24 of 126 CCN thuộc vùng đồng sông Hồng, đồng sông Cửu Long, doanh nghiệp chế biến KCN Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, …góp phần tiêu thụ nông sản hộ gia đình, sở nông nghiệp vùng nông thôn xung quanh, cải thiện bƣớc đời sống nông dân Trong trình thực CNH, HĐH đặc biệt giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH nay, CCN với vai trò thu hút đa dạng hóa nguồn lực đầu tƣ thực có đóng góp không nhỏ việc huy động nguồn lực vào thực mục tiêu CNH, HĐH đất nƣớc iii) Những yêu cầu quản lý Nhà nƣớc cụm công nghiệp Quản lý Nhà nƣớc CCN không hoạt động điều tiết, kiểm soát phát triển CCN mà bao hàm hoạt động khuyến khích, hỗ trợ phát triển CCN Quản lý Nhà nƣớc CCN bao gồm việc tạo lập môi trƣờng pháp lý ổn định bình đẳng cho doanh nghiệp, xác lập sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển CCN Quản lý Nhà nƣớc tạo lập pháp lý ổn định bình đẳng cho doanh nghiệp, xác lập sách khuyến khích đầu tƣ phát triển biện pháp xúc tiến đầu tƣ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, phối hợp đồng việc cung cấp nguồn tài nguyên vật lực bảo đảm thông suốt đầu vào đầu cho doanh nghiệp Việc quản lý Nhà nƣớc phải đáp ứng yêu cầu sau: - Những sách, biện pháp đƣa phải phù hợp với luật pháp yêu cầu xã hội Một mặt phải bảo đảm đƣợc kỷ cƣơng, tuân thủ giá trị đạo đức dân tộc, mặt khác không gây trở ngại đến tính chủ động, sáng tạo doanh nghiệp - Nhà nƣớc phải tạo môi trƣờng ổn định bình đẳng cho doanh nghiệp hoạt động CCN phải kết hợp hài hòa đƣợc mục tiêu doanh nghiệp với mục tiêu phát triển đất nƣớc Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 - Quản lý Nhà nƣớc CCN tức tạo điều kiện để tăng khả cạnh tranh sản phẩm hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam thị trƣờng giới Điều có nghĩa Nhà nƣớc phải có sách thích hợp để thúc đẩy doanh nghiệp tập trung tìm kiếm mạnh phát huy hết khả nhằm vƣơn thị trƣờng nƣớc quốc tế - Nhà nƣớc phải cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực, tài lực nhƣ thông tin cách nhanh chóng, kịp thời, xác để giúp cho việc xây dựng, phát triển quản lý CCN đạt hiệu cao 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước cụm công nghiệp - Xây dựng đạo thực quy hoạch, kế hoạch sách phát triển cụm công nghiệp - Ban hành, hƣớng dẫn, phổ biến tổ chức thực sách pháp luật tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật có liên quan đến việc thành lập hoạt động cụm công nghiệp - Xây dựng quản lý hệ thống thông tin cụm công nghiệp; tổ chức thực hoạt động xúc tiến đầu tƣ vào cụm công nghiệp - Cấp, điều chỉnh, thu hồi loại giấy phép đầu tƣ, giấy chứng nhận đầu tƣ, loại giấy phép chứng chỉ, chứng nhận liên quan; tổ chức thực thủ tục hành nhà nƣớc dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến hoạt động đầu tƣ sản xuất kinh doanh tổ chức, cá nhân cụm công nghiệp - Tổ chức máy, đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ cho quan quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp - Hƣớng dẫn, hỗ trợ, đánh giá hiệu đầu tƣ; kiểm tra, giám sát, tra, giải khiếu nại, tố cáo, khen thƣởng, xử lý vi phạm giải vấn đề phát sinh trình hình thành phát triển cụm công nghiệp địa bàn Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 - Định hƣớng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch sách phát triển CCN Trên sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng, chiến lƣợc phát triển vùng lãnh thổ, chiến lƣợc phát triển công nghiệp Địa phƣơng xây dựng chiến lƣợc phát triển CCN, xây dựng chiến lƣợc phát triển CCN phải nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội chiến lƣợc phát triển kinh tế chung Xây dựng kế hoạch phát triển CCN phải tạo đƣợc bƣớc phù hợp với khả vùng giải phóng mặt bằng, đất đai nhƣ thu hút dự án đầu tƣ - Ban hành văn pháp luật hỗ trợ đầu tƣ, phát triển CCN, quy chế hoạt động CCN, văn hƣớng dẫn nhƣ văn pháp quy có liên quan nhằm hoàn thiện chúng qua thời kỳ tạo sở pháp lý đồng điều chỉnh có hiệu hoạt động CCN nhƣ doanh nghiệp CCN - Tổ chức xúc tiến vận động đầu tƣ: Hƣớng dẫn nhà đầu tƣ lập hồ sơ dự án, tổ chức việc cấp, điều chỉnh thu hồi giấy phép thực thủ tục hành nhà nƣớc có liên quan đến dự án đầu tƣ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động cụm công nghiệp - Phát triển sở hạ tầng kỹ thuật xã hội: Công trình hạ tầng kỹ thuật hàng rào CCN, bên cạnh việc phát triển hạ tầng kỹ thuật CCN trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội hàng rào CCN để thu hút đầu tƣ 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển khu, cụm công Phát triển khu, cụm công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố có số yếu tố nối bật sau: Hệ thống chủ trƣơng, sách tỉnh phát triển CCN; tài nguyên thiên nhiên điều kiện địa lý; khả Footer Page 26 of 126 Header Page 27 of 126 thu hút nguồn lực; lực lãnh đạo điều hành tổ chức thực quyền địa phƣơng; giúp đỡ Nhà nƣớc i) Hệ thống chủ trương sách liên quan đến phát triển khu, cụm công nghiệp Cả mặt lý luận thực tiễn cho thấy, phát triển CCN phạm vi nƣớc nói chung, Thái Bình nói riêng nhanh hay chậm, hiệu cao hay thấp trƣớc hết phụ thuộc vào chủ trƣơng, sách phát triển lãnh đạo quyền địa phƣơng Ở đâu, chủ trƣơng, sách phát triển CCN đó, nơi CCN mọc lên mạnh mẽ, hiệu cao, có tác dụng mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh địa phƣơng; mặt kinh tế - xã hội đời sống nhân dân địa phƣơng theo bƣớc đƣợc cải thiện Trái lại, chủ trƣơng, sách liên quan đến phát triển CCN không không sát với thực tế địa phƣơng thi việc triển khai thực khó khăn, ì ạch, mức độ lấp đầy mở mang CCN chậm chạp, khả thu hút huy động nguồn lực thấp, tính hiệu không cao Theo đó, ảnh hƣởng việc mở mang CCN không góp phần cải thiện đời sống nhân dân, giải công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà gây nhiều vấn đề xúc giải việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững Vì vậy, để định hƣớng đắn cho phát triển CCN tỉnh đòi hỏi hệ thống chủ trƣơng, sách tỉnh phát triển CCN phải mang tính chất đồng từ khâu triển khai đến khâu thực hiện, lập quy hoạch, giải phóng mặt đến phát triển sở hạ tầng sách ƣu đãi thu hút đầu tƣ phải thống thể quán đƣờng lối, chủ trƣơng, sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Footer Page 27 of 126 Header Page 28 of 126 Việc xác định chủ trƣơng, quy hoạch theo sách bảo đảm cho phát triển CCN cần đƣợc tổ chức thực theo quy trình chặt chẽ, khoa học phát huy đƣợc dân chủ với tầng lớp nhân dân, cần đƣợc tính toán cân nhắc chặt chẽ trƣớc mắt lầu dài Khi có chủ trƣơng, quy hoạch cần phải có hệ thống sách bảo đảm tổ chức thực đồng kiên với bƣớc lộ trình hợp lý Cần kiên tránh việc đề chủ trƣơng, sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển CCN theo kiểu tƣ “nhiệm kỳ”, cục bộ, hay chạy theo lợi ích nhóm, thiếu khoa học xác đáng ii) Tiềm mạnh điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phong phú nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Bởi lẽ, tài nguyên thiên nhiên yếu tố cần thiết để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cung cấp nguyên nhiên liệu cho ngành sản xuất công nghiệp Các CCN nằm khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú thuận lợi cho trình sản xuất kinh doanh, giúp cho nhà đầu tƣ giảm bớt đƣợc chi phí vận chuyển, nâng cao khả cạnh tranh đảm bảo trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định Những lợi so sánh điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Thái Bình tƣơng đối thuận lợi, tài nguyên khoáng sản tỉnh tƣơng đối phong phú đa dạng có nhiều tài nguyên khoáng sản quý hiến nhƣ mỏ khí đốt, mỏ nƣớc khoáng Tiền Hải phục vụ đắc lực cho ngành công nghiệp sản xuất đồ sứ, thuỷ tinh gạch ốp lát, xi măng trắng tỉnh Ngoài lòng đất Thái Bình có mỏ than nâu thuộc bể than nâu vùng đồng sông Hồng có trữ lƣợng lớn với bờ biển dài 54 km thuận lợi cho việc nuôi trồng đánh bắt hải sản, hệ thống giao thông tỉnh phát triển Hơn nữa, đất đai Footer Page 28 of 126 Header Page 29 of 126 tỉnh tƣơng đối rộng màu mỡ thuận lợi cho việc phát triển vùng chuyên canh, cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến tạo bƣớc chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hƣớng CNH HĐH Đây nhân tố thuận lợi cho phát triển CCN Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi Thái Bình gặp không khó khăn là, trình độ công nghệ phục vụ cho khai thác tài nguyên thiên nhiên hạn chế, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm không ổn định, thu nhập sức mua dân cƣ thấp việc giao lƣu hàng hóa với bên gặp nhiều khó khăn chi phí vận chuyển lớn, rào cản lớn cho việc phát triển CCN Vì vậy, trình phát triển CCN cần có thống quy hoạch quản lý để phát huy tối đa tiềm lợi tỉnh iii) Mức độ bảo đảm yếu tố vốn, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, sở hạ tầng cho phát triển khu, cụm công nghiệp Sự hình thành phát triển CCN phƣơng thức quan trọng để tạo tiền đề vững cho nghiệp CNH-HĐH đất nƣớc Thực tiễn, năm gần cho thấy phát triển CCN nhân tố định làm thay đổi phƣơng thức sản xuất, chuyển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phƣơng thức sản xuất đại theo hƣớng CNH-HĐH Nhƣng đến lƣợt phát triển CCN lại phụ thuộc vào nguồn lực bảo đảm cho Mức độ bảo đảm nguồn lực nhƣ vốn, khoa học công, nghệ, nguồn nhân lực nhân tố định đến thành công CCN Bảo đảm nguồn vốn cho đầu tƣ đƣợc coi nhƣ tiền đề để thu hút nguồn lực cho phát triển CCN Hiện nay, huy động vốn cho phát triển kinh tế thông qua hai nguồn nƣớc nƣớc ngoài, vốn nƣớc huy động từ kênh nhƣ ngân sách nhà nƣớc, vốn tự có doanh nghiệp vốn dân cƣ ngày giữ vai trò định Bên cạnh đó, vốn đầu tƣ nƣớc không tăng số lƣợng mà cấu vốn có nhiều Footer Page 29 of 126 Header Page 30 of 126 thay đổi Do vậy, thu hút đƣợc nguồn vốn đầu tƣ lớn tạo điều kiện thuận lợi việc đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng đồng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuê đất nhanh chóng tiến hành xây dựng nhà máy vào sản xuất kinh doanh Hơn nữa, sở hạ tầng đồng có điều kiện để thu hút dự án sản xuất có tỷ lệ vốn đầu tƣ quy mô sử dụng đất cao đồng nghĩa với việc thu hút đƣợc nhiều máy móc thiết bị đại, công nghệ tiên tiến đƣa vào hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời, thúc đẩy nhanh trình nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học công nghệ mới, xây dựng ngành công nghiệp mũi nhọn, nâng cao vị trí chủ đạo công nghiệp kinh tế, sở để doanh nghiệp phát triển, nhân tố quan trọng góp phần phát triển CCN Đối với nguồn nhân lực, Thái Bình giống nhƣ địa phƣơng khác nƣớc, nguồn nhân lực phải chịu ảnh hƣởng nhiều nhân tố tác động nhƣ: tốc độ tăng trƣởng dân số, độ tuổi nguồn nhân lực, chất lƣợng nguồn nhân lực sách đãi ngộ Những nhân tố tác động kể tác động thuận chiều làm cho nguồn nhân lực phục vụ cho trình phát triển khu, cụm công nghiệp Thái Bình chuyển biến mạnh mẽ số lƣợng chất lƣợng Tuy nhiên, nhân tố cản trở trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho trình phát triển CCN thách thức lớn Trình độ chuyên môn kỹ thuật nguồn nhân lực, tƣ duy, lối sống nếp nghĩ tác phong làm việc công nghiệp cản trở không nhỏ tới trình phát triển CCN Do vậy, trình thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao làm việc CCN tỉnh gặp nhiều khó khăn giải pháp thu hút nguồn nhân lực chƣa phát huy đƣợc hiệu Tuy nhiên, nhân tố tác động bất biến mà vận động biến đổi mà nhờ vào nỗ lực chủ quan ngƣời tâm Đảng nhân dân tỉnh Thái Bình Vì vậy, hoạch định giải pháp nhằm Footer Page 30 of 126 Header Page 31 of 126 phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho trình phát triển CCN phải thƣờng xuyên quan tâm trọng tới nhân tố nói Đối với sở hạ tầng, nhân tố có ảnh hƣởng lớn đến việc phát triển CCN thu hút đầu tƣ Bởi vì, sở hạ tầng phát triển điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lƣu thông hàng hóa giảm chi phí giá thành sản phẩm Với Thái Bình địa phƣơng có mạng lƣới giao thông tƣơng đối phát triển nhân tố thuận lợi cho phát triển CCN kêu gọi thu hút đầu tƣ 1.2.4 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước CCN Tuy chƣa ban hành tiêu chí đầy đủ để đánh giá quản lý nhà nƣớc CCN song bên cạnh việc hình thành, phát triển CCN có tiêu chí đánh giá nhƣ: - Đánh giá quy hoạch quản lý quy hoạch CCN - Đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng: Đầu tƣ xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, nội dung quan trọng việc thu hút đầu tƣ vào CCN, kết cấu hạ tầng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh tạo sức hút doanh nghiệp dự án đầu tƣ vào CCN - Tỷ lệ lấp đầy CCN: Tỷ lệ lấp đầy CCN đƣợc xác định tổng diện tích đất công nghiệp cho doanh nghiệp công nghiệp dịch vụ công nghiệp thuê tổng diện tích đƣợc cấp phép theo dự án CCN đƣợc quy hoạch Tỷ lệ thƣờng tăng dần theo số năm hoạt động tiêu so sánh thành công CCN với việc quảng bá kêu gọi xúc tiến đầu tƣ Tỷ lệ lấp đầy CCN đƣợc đánh giá theo giai đoạn cụ thể, giai đoạn đầu thời kỳ xây dựng sở hạ tầng, tiếp sau giai đoạn bƣớc hoàn thiện sách thủ tục với mục tiêu thu hút nhà đầu tƣ vào khu, cụm công nghiệp Việc thu hồi chi phí đầu tƣ theo kinh nghiệm thực tiễn cho thấy thời gian thu hồi kinh Footer Page 31 of 126 Header Page 32 of 126 phí đầu tƣ xây dựng kéo dài khoảng 15 - 20 năm sau 10 - 15 năm mà tỷ lệ lấp đầy thấp 75% coi nhƣ CCN không đạt hiệu kinh tế nhƣ kỳ vọng - Kết thu hút đầu tƣ, hiệu sản xuất kinh doanh CCN: Kết thu hút đầu tƣ hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ cam kết đầu tƣ tới vào sản xuất kinh doanh ổn định, tiêu chí thể rõ việc phát triển DN CCSX cụm công nghiệp 1.3 Quản lý CCN Thái Bình số năm gần Năm 2000 văn kiện Đại hội Đảng Thái Bình lần thứ XVI rõ: Phát triển CN - TTCN với nhịp độ cao, coi trọng đầu tƣ chiều sâu, công nghệ tiên tiến nhằm khai thác mạnh, tiềm sẵn có tỉnh Khuyến kích thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Chuyển dần kinh tế nông sang kinh tế có cấu nghiêng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tạo thuận lợi thu hút đầu tƣ, hình thành KCN, CCN, tiểu thủ công nghiệp nông thôn, rõ giai đoạn tới với việc quan tâm đạo phát triển nhóm ngành công nghiệp Tập trung xây dựng khu, cụm công nghiệp làng nghề để tạo bƣớc đột phá tăng trƣởng kinh tế Coi năm trọng tâm phát triển kinh tế có ý nghĩa định tạo bƣớc đột phá, thực chuyển đổi cấu kinh tế tỉnh Thực chủ trƣơng đó, UBND tỉnh Thái Bình có nhiều kế hoạch, biện pháp phát triển công nghiệp mà trọng tâm đột phá phát triển khu, cụm công nghiệp tập trung, làm đầu tàu thúc đẩy toàn ngành công nghiệp phát triển, đồng thời làm hạt nhân lan tỏa kéo theo ngành nông nghiệp, dịch vụ toàn kinh tế tỉnh phát triển với tốc độ cao Ngày 24/9/2003 UBND tỉnh Thái Bình có định số 2392/QDUB phê duyệt mạng lƣới khu, cụm công nghiệp tỉnh Theo đó, đến Footer Page 32 of 126 Header Page 33 of 126 năm 2010 Thái Bình có 10 khu công nghiệp tập trung 15 cụm công nghiệp địa bàn huyện thành phố với tổng diện tích khoảng 3.180,5 Ngày 07/4/2008 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 823/QĐ- UBND phê duyệt quy hoạch mạng lƣới khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh đến năm 2020 Theo định trên, đến năm 2020 toàn tỉnh có 18 KCN với tổng diện tích đất quy hoạch 4.659 đất tự nhiên, phân quy hoạch theo giai đoạn nhƣ sau: Giai đoạn 2008-2010 991,0ha; Giai đoạn 2010-2015 1.841,0 ha; Giai đoạn 2015-2020 1.100,0 Ngày 06/12/2010 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2416/QĐUBND việc phê duyệt đề án quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 Điều chỉnh diện tích theo định 823/QĐ- UBND ngày 07/4/2008 Ủy ban Nhân dân tỉnh từ 7.215 (18 KCN: diện tích 4.659ha 72 CCN, điểm công nghiệp làng nghề: diện tích 2.556 ha) sang quy hoạch 4.399 ha, gồm 15 khu công nghiệp diện tích 3.172 43 Cụm công nghiệp diện tích 1.226 Tổng diện tích điều chỉnh giảm so với định 832 2.816 ha, bổ sung thêm 1.500 đất bãi ven biển, đất ven sông, đất canh tác hiệu (1.200 đất ven biển, 300 đất lúa, đất ven sông) Tính đến 10/2011 Thái Bình có 43 cụm công nghiệp đƣợc quy hoạch với tổng diện tích 1.226 ha; quy hoạch chi tiết đƣợc 31 cụm công nghiệp với tổng diện tích 761 Trong có 26 cụm công nghiệp có doanh nghiệp đầu tƣ vào sản xuất với tổng diện tích đất vào hoạt động xây dựng sản xuất 161,1ha, chiếm 21,16% tổng diện tích đất cụm công nghiệp Cho đến ngày 18/6/2015 UBND ban hành Quyết định số 1291/QĐUBND phê duyệt điều chỉnh KCN, CCN địa bàn tỉnh đến năm 2020 Theo điều chỉnh định 2416 sang quy hoạch 9KCN 51 Footer Page 33 of 126 Header Page 34 of 126 CCN với diện tích 3.583,4ha Tổng diện tích đất sử dụng đến năm 2020 1.658ha 1.4 Kinh nghiệm QLNN CCN học cho tỉnh Thái Bình 1.4.1 Kinh nghiệm số tỉnh Kinh nghiệm phát triển CCN số tỉnh: *Nam Định: Nam Định tỉnh nghèo nông, ngƣ nghiệp, công nghiệp chủ yếu tiểu thủ công nhƣ dệt may, khí, đồ mộc, đúc đồng, thu nhập bình quân đầu ngƣời thấp, hàng năm phải xin hỗ trợ ngân sách từ Trung ƣơng Nam Định tỉnh có điểm xuất phát thấp so với tỉnh vùng phát triển CN, dịch vụ thúc đẩy Nam Định vƣơn lên làm trung tâm đồng nam Sông Hồng Tháng 11 năm 2003 Ban quản lý KCN, CCN tỉnh Nam Định đƣợc thành lập hoạt động sau năm xây dựng phát triển KCN, CCN đạt đƣợc thành nhƣ, thành lập đƣợc 12 KCN, CCN đóng tầu thủy thu hút đƣợc 74 dự án đƣợc cấp phép hoạt động với mức vốn đăng ký 2.854,8 tỷ đồng 58,6 triệu USD, diện tích đất quy hoạch cho dự án 200ha Đến địa bàn tỉnh Nam Định có 12 KCN với tổng diện tích 1.500 32 CCN với 471 doanh nghiệp sở sản xuất đầu tƣ với số vốn 2.983,2 tỷ đồng, thu hút 18.724 lao động Để đạt đƣợc thành công tỉnh Nam Định rút học: - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, thông tin liên lạc đƣợc đầu tƣ đồng bộ, thu hút nhà đầu tƣ - Cơ chế ƣu đãi khuyến khích đầu tƣ thông thoáng thu hút nhà đầu tƣ - Năng lực quản lý cán quản lý ban quản lý KCN, CCN bƣớc đƣợc nâng cao * Hải Dƣơng: Hải Dƣơng có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển CCN tỉnh khác, nằm cách Hà Nội 50km theo quốc lộ 5, cách Hải Footer Page 34 of 126 Header Page 35 of 126 Phòng 30km CCN Hải Dƣơng CCN tàu thủy Hải Dƣơng đƣợc đầu tƣ xây dựng xã Lai Vu- huyện Kim Thành – Hải Dƣơng tháng 11 năm 2004 với diện tích 192,5ha mức đầu tƣ 400 tỷ đồng Đến hết năm 2015 Hải Dƣơng có 33 CCN với diện tích 1.404,87ha thu hút 302 dự án đầu tƣ với tổng vốn đăng ký 7.649 tỷ đồng đạt tỷ lệ lấp đầy 62,5% tạo việc làm cho 50.000 lao động Để đạt đƣợc thành công tỉnh Nam Định rút học: - Coi trọng công tác quy hoạch, bảo đảm tầm nhìn xa khả đáp ứng CCN khả tiếp nối CCN với KCN, khu đô thị dịch vụ thƣơng mại - Chú trọng chăm lo đời sống cho công nhân ngƣời lao động, bố trí xếp quy hoạch nhà trạm xá trƣờng học hạ tầng kỹ thuật gắn liền với phát triển CCN địa phƣơng 1.4.2 Bài học cho Thái Bình - Mô hình CCN cần đa dạng, linh hoạt, dập khuôn Quy mô cụm đến mức tùy thuộc vào điều kiện cụ thể - Cần đánh giá mục tiêu xây dựng CCN mà từ đặt thứ tự ƣu tiên hợp lý cho giai đoạn lúc đạt đƣợc tất mục tiêu Đôi phải tạm ngừng lợi ích trƣớc mắt để đạt đƣợc mục tiêu lâu dài - Để thu hút đầu tƣ vào CCN tình hình tỉnh cạnh tranh gay gắt lao động giá rẻ, thủ tục đầu tƣ thuận tiện, trình độ lao động yếu tố hấp dẫn hàng đầu mang tính định - Chính sách đầu tƣ hấp dẫn: Thủ tục thuê đất, tiền giải phóng mặt đất thuê, giá thuê đất, thời hạn sử dụng đất - Khuyến khích tƣ nhân đầu tƣ xây dựng kinh doanh sở hạ tầng CCN Footer Page 35 of 126 Header Page 36 of 126 - Phải đạt đƣợc mục tiêu CCN trung tâm có tác dụng thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội vùng theo chiều hƣớng kinh tế mở - Về thủ tục hành cần phải phát huy thời gian, tiến độ thực giải thủ tục Trung tâm hành công - Yếu tố môi trƣờng phải đƣợc thƣờng xuyên kiểm tra đánh giá Footer Page 36 of 126 Header Page 37 of 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Công Thƣơng, 2009 Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 quy định số nội dung Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp Hà Nội Chính phủ, 2006 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Chính phủ, 2008 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, 2009-2015 Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình Thái Bình Thủ tƣớng Chính phủ, 2009 Quyết định 105/2009/ QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Hà Nội Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, 2011 Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khu công nghiệp Việt Nam Hà Nội UBND tỉnh Thái Bình, 2015 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình thời kỳ 2015-2020 Thái Bình UBND tỉnh Thái Bình, Quy hoạch phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 Thái Bình UBND tỉnh Thái Bình, 2015 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 kế hoạch sử dụng đất năm, 2015-2020) tỉnh Thái Bình Thái Bình 10 UBND tỉnh Thái Bình, 2015 Quy hoạch tổng thê phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thái Bình đến năm 2020 Thái Bình Footer Page 37 of 126 Header Page 38 of 126 11 UBND tỉnh Thái Bình, 2015 Quy hoạch phát triển khu công nghiệp cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 Thái Bình 12 UBND tỉnh Thái Bình, 2015 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố Thái Bình Website 13 http://baocongthuong.com.vn/ 14 http://www.thaibinh.gov.vn/ Footer Page 38 of 126 ... thiện công tác quản lý CCN điều kiện cụ thể tỉnh Thái Bình 1.2 Quản lý Nhà nƣớc cụm công nghiệp 1.2.1 Sự cần thiết yêu cầu đặt công tác quản lý nhà nước cụm công nghiệp i) Các khái niệm cụm công nghiệp, ... tài: Quản lý nhà nước cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình làm đề tài luận văn cao học Câu hỏi nghiên cứu Phân tích tình hình quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp Thái Bình tìm hiểu bất cập công. .. đề lý luận thực tiễn quản lý Nhà nƣớc CCN - Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nƣớc CCN địa bàn tỉnh Thái Bình - Đề xuất giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý Nhà nƣớc CCN địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn