Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13 232 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2017, 17:15

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ NAM PHƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Bùi Quang Bình PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Th Như Liêm Phản biện 2: TS Phan Văn Tâm Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 11 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU - Kiến nghị ñược giải pháp ñể phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng - Dịch vụ giáo dục mầm non công lập; 3.2 Phạm vi Về không gian: ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Về thời gian: từ năm 2006 - 2012 Định hướng phát triển ñến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát, ñiều tra, thu thập số liệu (Số liệu tình hình kinh tế-xã hội, số liệu giáo dục mầm non thành phố Đà Nẵng) - Phương pháp thống kê (phân tổ thống kê, phương pháp ñồ thị thống kê, phương pháp phân tích dãy số biến ñộng theo thời gian phương pháp phân tích tương quan); - Phương pháp tổng hợp khái quát hoá Kết cấu ñề tài Chương Cơ sở lí luận phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập; Chương Thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng; Chương Giải pháp phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020 Tổng quan vấn ñề nghiên cứu Tính cấp thiết ñề tài Giáo dục mầm non cấp học ñầu tiên hệ thống giáo dục quốc dân, ñặt móng ban ñầu cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ trẻ em Phát triển mầm non công lập thực hoá chủ trương xã hội hoá giáo dục phủ nhằm hai mục tiêu lớn: Thứ phát huy tiềm trí tuệ vật chất nhân dân, huy ñộng toàn xã hội chăm lo nghiệp giáo dục; thứ hai ñiều kiện ñể toàn xã hội, ñặc biệt ñối tượng sách, người nghèo ñược thụ hưởng thành giáo dục mức ñộ ngày cao, nâng cao chất lượng sống người dân Đà Nẵng- thành phố ñộng miền Trung với tốc ñộ phát triển cao, dự kiến ñạt 1,4 triệu dân vào năm 2020 Đây số tăng học chóng mặt Thành phố ñang ñứng trước sức ép ñáp ứng nhu cầu sống người dân tăng nhanh lao ñộng nhập cư Dân số trẻ toán ñầu tư nghiêm túc ñể Đà Nẵng phát triển phát triển bền vững Sự ñầu tư dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñiều kiện cần thiết ñể ñảm bảo mục tiêu phát triển ñiều kiện hạ tầng Đề tài “Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñịa bàn thành phố Đà Nẵng” nhằm tìm hiểu thực trạng phát triển dịch vụ GDMNNCL ñịa bàn thành phố Đà Nẵng nay, từ ñó ñề xuất giải pháp phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập thời gian ñến Kết nghiên cứu ñề tài góp phần việc nâng cao chất lượng sống, ñưa mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng “Thành phố ñáng sống” trở thành thực Mục tiêu ñề tài - Khái quát ñược lý luận phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập làm sở cho nghiên cứu - Xác ñịnh ñiều kiện tiền ñề cho việc phát triển giáo dục mầm non công lập ñịa bàn thành phố Đà Nẵng - Đánh giá ñược thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 1.1 KHÁI NIỆM Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập tăng lên loại hình, chủng loại dịch vụ GDMN, tăng lên số lượng, tỉ lệ học sinh sở GDMNNCL ñảm trách Sự bao phủ mạng lưới, ña Header Page of 126 dạng hóa dịch vụ hỗ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ Hoàn thiện cấu, sách, quy ñịnh pháp luật ñáp ứng việc phát triển giáo dục MNNCL nói riêng giáo dục nói chung 1.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ GIÁO DỤC 1.2.1 Đặc ñiểm - (1)Tính phi vật thể; (2)Tính tương tác;(3)Tính không ñồng khó ñịnh lượng; (4) Tính không lưu trữ, cất giữ; (5)Đặc ñiểm dịch vụ giáo dục mầm non - Bao gồm chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục cháu từ tháng ñến tuổi - Do sở mầm non công lập thực hiện, ñáp ứng nhu cầu mà công lập cung cấp cung cấp không ñầy ñủ (Nhóm nhu cầu cao, nhóm nhu cầu học tập công lập không ñủ ñảm bảo) 1.2.2 Vai trò - Đặt móng cho việc phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ cho trẻ em, chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp - Tăng hội tiếp cận thành giáo dục, nâng cao chất lượng sống - Phát huy tiềm trí tuệ vật chất nhân dân, huy ñộng toàn xã hội chăm lo cho nghiệp giáo dục - Tạo hội việc làm cho ñội ngũ giáo viên, nhân viên sở giáo dục, sở hậu cần giáo dục, tạo hội ñầu tư cho tổ chức, cá nhân 1.3 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 1.3.1 Nội dung phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập a Phát triển loại hình, chủng loại dịch vụ GDMNNCL Loại hình nhà trẻ: Tùy vào ñộ tuổi ñối tượng sử dụng, dịch vụ giáo dục ñộ tuổi nhà trẻ ñược phân vào nhóm lớp tương ứng với chủng loại dịch vụ ñặc thù phù hợp với yêu cầu chăm sóc giáo dục tâm lý lứa tuổi như: (1)Nhóm từ tháng ñến tháng tập trung cho việc chăm sóc nuôi dưỡng yêu cầu ñòi hỏi cẩn trọng mức phối hợp bà mẹ (2)Nhóm ñến 12 tháng chủ yếu dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng (3)Nhóm 12 ñến 18 tháng bao gồm dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục (4)Nhóm 18 ñến 24 tháng: bao gồm dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục (5)Nhóm 24 ñến 36 tháng: bao gồm dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục Loại hình mẫu giáo: Tương tự nhóm trẻ mẫu giáo tùy vào ñối tượng sử dụng mà dịch vụ GDMN có chủng loại riêng phù hợp với lớp học, ñều phải ñòi hỏi chủng loại dịch vụ ñó chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục ñể giúp cháu phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ Loại hình mẫu giáo gồm có cấp: (1)Mẫu giáo bé từ ñến tuổi (2)Mẫu giáo nhỡ từ ñến tuổi (3)Mẫu giáo lớn từ ñến tuổi Ngoài dịch vụ GDMN nói trên, GDMNNCL có lợi từ linh hoạt chế lực quản lý GDMNNCL ñáp ứng nhiều phân khúc hẹp, nhiều nhu cầu ñặc biệt dịch vụ hỗ trợ người học b Phát triển mạng lưới dịch vụ giáo dục mầm non công lập Gia tăng dịch vụ giáo dục mầm non công lập việc tăng thêm mở rộng, ña dạng dịch vụ hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ sở giáo dục công lập Quá trình ñòi hỏi phải mở rộng phân bố mạng lưới dịch vụ giáo dục, hình thành phân bổ hệ thống sở cung cấp dịch vụ Chẳng hạn với giáo dục mầm non nhà trẻ trường mẫu giáo vùng lãnh thổ hay ñịa phương Quá trình trình bao phủ dịch vụ xã hội cung cấp cho dân cư ñó, gia tăng dịch vụ giáo dục cho xã hội Đồng thời tăng thêm dịch vụ dịch vụ cung cấp kiến thức chăm sóc cho trẻ, nội trú, ñưa ñón, tư vấn tâm lý, giáo dục ñặc biệt Dịch vụ giáo dục mầm non nhằm cung cấp cho khách hàng học sinh Phân bố dân số lãnh thổ ñịa phương theo trình phân bố sản xuất kinh tế Dịch vụ giáo dục nói chung dịch vụ giáo dục mầm non nói riêng thuộc dịch vụ hạ tầng xã hội phục vụ dân cư vùng Ở ñâu có dân cư sinh sống có dịch vụ hạ tầng xã Footer Page of 126 Header Page of 126 hội Mật ñộ sở cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào dân số ñịa phương hay khu vực ñó Thông thường mạng lưới dịch vụ giáo dục ñược quy hoạch phát triển với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ñịa phương Dịch vụ giáo dục có nhu cầu tăng cao ñó mạng lưới trường lớp có nhu cầu ngày mở rộng Đó (1) ñặc ñiểm dân số nước ñang phát triển nói chung Việt Nam nói riêng tăng nhanh, dân số trẻ chiếm tỷ trọng lớn; (2) nhu cầu dịch vụ giáo dục nói chung mầm non nói riêng tăng nhanh theo, kinh tế ngày phát triển, ñời sống ñược cải thiện khiến nhu cầu dịch vụ tăng cao.(3) Sự phát triển xã hội nói chung tham gia ngày nhiều phụ nữ hoạt ñộng kinh tế xã hội, cần ngày nhiều dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ Đây yêu cầu tất yếu cho ña dạng dịch vụ hỗ trợ c Phát triển ñội ngũ giáo viên, nhân viên, cán quản lý Phát triển ñội ngũ giáo viên trình tăng thêm số lượng giáo viên ñi với nâng cao chất lượng ñội ngũ Do ñặc ñiểm dịch vụ giáo dục khó thay máy móc ñể tự ñộng hóa chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào chất lượng giáo viên Nên trình phát triển phải bảo ñảm ñược phát triển lượng chất Phát triển số lượng ñược bảo ñảm việc tuyển dụng giáo viên hàng năm sở giáo dục từ trường sư phạm theo tiêu chuẩn ngành sư phạm ñặc thù vùng sở Phát triển chất lượng giáo viên trình nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức ñộng lực giáo viên ñể họ ñảm ñương ñược công việc Phát triển kiến thức giáo viên nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cho họ Trong thời ñại nay, phát triển vũ bão khoa học công nghệ yêu cầu người giáo viên phải có kiến thức học vấn bản, kiến thức chuyên môn kỹ thuật kỹ lao ñộng tốt ñể có khả tiếp thu ứng dụng công nghệ Người lao ñộng phải làm việc cách chủ ñộng, linh hoạt sáng tạo, sử dụng ñược công cụ, phương tiện lao ñộng tiên tiến, ñại Trong năm gần ñây, người ta ñề cập nhiều tới việc phát triển kinh tế tri thức Đó kinh tế mà ñó khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, yếu tố ñịnh hàng ñầu việc sản xuất cải, sức cạnh tranh triển vọng phát triển Trong kinh tế tri thức, việc nâng cao không ngừng kiến thức cho người lao ñộng yếu tố vô cần thiết Phát triển kiến thức có ý nghĩa việc nâng cao suất, chất lượng, hiệu lao ñộng Đội ngũ cán quản lý, nhân viên nhà trường: Để dịch vụ mầm non công lập phát triển cần có ñội ngũ nhà quản lý ñược ñào tạo nghiệp vụ chuyên môn quản lý hệ thống công lập mà cần có họ ñộng, hiểu biết vấn ñề kinh tế, ñảm trách công tác quản lý ngày chuyên nghiệp ñể ñáp ứng phát triển dịch vụ, ñiều mà hệ thống công lập chậm công tác ñáp ứng Cách thức ñể phát triển kiến thức nguồn nhân lực, (1) nâng cao kiến thức yếu tố cốt lõi phát triển nhân lực nhiều hình thức, ñó chủ yếu thông qua ñào tạo; (2) ñào tạo, bao gồm ñào tạo dài hạn, ngắn hạn, ñào tạo theo trường lớp, ñào tạo môi trường làm việc thực tiễn Phát triển kỹ người giáo viên làm gia tăng khéo léo, thục, thành thạo công việc dạy dỗ học trò Phải gia tăng kỹ họ kỹ yêu cầu trình dạy học Để nâng cao kỹ nhân lực cần phải huấn luyện, ñào tạo, phải thường xuyên tiếp xúc với công việc ñể tích lũy kinh nghiệm Nâng cao nhận thức cho giáo viên hiểu trình ñi từ trình ñộ nhận thức kinh nghiệm ñến trình ñộ nhận thức lý luận, từ trình ñộ nhận thức thông tin ñến trình ñộ nhận thức khoa học Vì vậy, việc nâng cao trình ñộ nhận thức cho người lao ñộng nhiệm vụ quan trọng mà công tác phát triển nguồn nhân lực phải quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp ñến công việc tổ chức Tiêu chí ñể ñánh giá trình ñộ nhận thức người lao ñộng ñối với tổ chức gồm có, (1) ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác hợp tác; (2) có trách nhiệm niềm say mê nghề nghiệp, yêu nghề, ñộng công việc; (3) thể mối Footer Page of 126 Header Page of 126 10 quan hệ xã hội, thái ñộ giao tiếp, ứng xử công việc sống d Phát triển sở vật chất giáo dục, công nghệ quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục Phát triển sở vật chất giáo dục trình tạo ra, mở rộng nâng cấp hệ thống trường lớp sở vật chất ñi Dịch vụ giáo dục gắn liền với sở vật chất trường lớp phận cấu thành chất lượng giáo dục Cơ sở vật chất giáo dục bao gồm nhà cửa kiến trúc, trang thiết bị phục vụ chăm sóc trẻ, dạy dỗ trẻ bảo ñảm môi trường vui chơi cho trẻ… Cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non công lập phụ thuộc vào nguồn ñầu tư từ cá nhân, tổ chức nước Ở nước ta nguồn ñầu tư từ nhà nước ñịa phương có hạn nên nguồn ñầu tư nhà nước ñang ñược coi trọng Nguồn ñầu tư từ khu vực tư nhân ñang tạo sở giáo dục có chất lượng cao, bổ sung nguồn cung dịch vụ giáo dục cho xã hội, ñó ñáng kể dịch vụ giáo dục mầm non, có hỗ trợ tổ chức phi phủ Công nghệ quản lý ñi với việc sử dụng hiệu trang thiết bị, sở vật chất Phát triển sở vật chất giáo dục phải gắn liền ñồng với việc phân bổ mạng lưới phát triển ñội ngũ giáo viên, nhân viên ñặc biệt công nghệ quản lý Cơ sở vật chất, công cụ, trang thiết bị dạy học có tính chất hỗ trợ giúp cho ñội ngũ thực công việc, chất lượng yêu cầu cao ñồng nghĩa với việc sử dụng dụng cụ công nghệ giảng dạy ngày nhiều Trong tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia Bộ GD&ĐT ñã quy ñịnh cụ thể ñiều kiện hạ tầng từ diện tích lớp học, sân chơi, phòng chức năng…ñến công tác tổ chức quản lý ñịnh chất lượng Nâng cao chất lượng dịch vụ GDMNNCL yêu cầu tất yếu cho phát triển dịch vụ GDMNNCL, chất lượng dịch vụ giáo dục mầm non nói chung GDMNNCL nói riêng có ảnh hưởng ñến móng thể chất, trí tuệ, nhân cách, tình cảm trẻ, ảnh hưởng ñến tâm trẻ vào lớp Điều ảnh hưởng không nhỏ ñến yếu tố văn hóa xã hội, song với ñặc ñiểm ñịnh lượng nên cần thiết phải có tiêu chí ñánh giá cụ thể xác ñể xác ñịnh, nâng cao chất lượng dịch vụ ñáp ứng ngày cao phát triển xã hội 1.3.2 Tiêu chí Các tiêu chí phản ánh phát triển dịch vụ giáo dục gồm nhóm sau: - Nhóm tiêu chí phát triển loại hình, chủng loại dịch vụ GD MNNCL: (1)Bộ GD&ĐT quy ñịnh chuẩn mầm non tuổi gồm lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 tiêu chí ñể ñánh giá chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em sở mầm non;(2) Chất lượng dinh dưỡng bữa ăn(3) ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm(4)ñiều kiện ñảm bảo an toàn cháy nổ(5) theo dõi sức khỏe… - Nhóm tiêu chí phản ánh gia tăng dịch vụ giáo dục mầm non thông qua mở rộng quy mô, bố mạng lưới, phát triển dịch vụ cung cấp: (1) Số lượng mức tăng số lượng trường học theo cấp học; (2) Số trường học cấp học theo ñịa phương; (3) Số trẻ ñược ñón nhận sở giáo dục mầm non công lập; (4) Tỉ lệ trẻ ñược huy ñộng tổng chung số trẻ ñến trường tổng số trẻ em ñộ tuổi;(5) dịch vụ hỗ trợ người học - Nhóm tiêu chí phát triển ñội ngũ giáo viên, cán quản lí: (1) Số lượng mức tăng giáo viên, cán quản lí cấp ñịa phương; (2) Số lượng giáo viên, cán quản lí ñạt chuẩn cấp; (3) Số giáo viên giỏi cấp; (4) Tỷ lệ học sinh bình quân giáo viên mức giảm tỉ lệ (5) tỉ lệ học sinh nhân viên phục vụ - Nhóm tiêu chí phát triển sở vật chất ñể cung cấp dịch vụ: (1) Diện tích sàn lớp học trung bình học sinh; (2) Diện tích sân chơi trung bình học sinh; (3) Số phòng học ñạt tiêu chuẩn; (4) Số phòng chuyên dùng cho dạy học; (5) Trang thiết bị theo tiêu chuẩn trường; (6) Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt ñạt chuẩn; (7) Hệ thống nhà vệ sinh ñạt tiêu chuẩn… Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 1.4.1 Điều kiện tự nhiên Dịch vụ giáo dục thường phân bổ không ñều, chủ yếu tập trung nơi có ñiều kiện thuận lợi lợi ích nhiều, nơi vùng sâu vùng xa khó thu hút phát triển mở rộng sở cung cấp dịch vụ 1.4.2 Điều kiện kinh tế, xã hội Sự phát triển kinh tế xã hội tác ñộng hai phía với phát triển dịch vụ giáo dục công lập Sự phát triển kinh tế xã hội tăng nhu cầu nhân lực có chất lượng, hay nói cách khác, trình ñòi hỏi phải có người ñược giáo dục chu ñáo từ nhỏ Sự phát triển kinh tế xã hội cao giúp cho kinh tế có nhiều nguồn lực ñể phát triển dịch vụ giáo dục quy mô chất lượng lĩnh vực ñầu tư tốn 1.4.3 Nhân tố chế, sách phát triển Chính sách phát triển giáo dục tổng thể biện pháp chủ thể sử dụng ñể tác ñộng vào hệ thống giáo dục thông qua ñiều chỉnh quy ñịnh ñiều kiện quy chế hoạt ñộng trường học, nội dung kiến thức dạy dỗ, hỗ trợ tài thuế, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện sở hạ tầng…Hệ thống sách Chính phủ ñối với khu vực giáo dục mầm non nhân tố quan trọng việc khuyến khích hay kìm hãm dịch vụ giáo dục mầm non công lập phát triển 1.4.4 Sự phát triển hệ thống giáo dục mầm non công lập Dịch vụ giáo dục mần non nhiều nước sở giáo dục mầm non công lập cung cấp Nhưng ñiều kiện nước mà nguồn lực có giới hạn, Chính phủ khó bảo ñảm dịch vụ giáo dục mầm non chi phí trì hoạt ñộng khu vực Do ñó nguồn cung bị giảm khoảng trống thị trường xuất buộc phủ phải theo ñuổi sách xã hội hóa giáo dục 1.5 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GDMN NGOÀI CÔNG LẬP CỦA TP ĐÀ NẴNG 2.1 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí ñịa lý b Điều kiện ñịa hình 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội a Dân số nguồn nhân lực Theo số liệu thống kê năm 2009, dân số Đà Nẵng có 901.140 người (tính ñến thời ñiểm 31/12/2009), với mật ñộ 694 người/km2 Dân số trẻ TP nguồn nhân lực dồi ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu tổ chức, cá nhân ñồng thời ñây nguồn nhu cầu lớn, phong phú ña dạng dịch vụ giáo dục ñặc biệt mầm non công lập tư tưởng b Tình hình phát triển kinh tế, xã hội Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế nhanh ñiều kiện tiền ñề cho phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập Đà Nẵng ñịa phương có tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao nước, với tốc ñộ tăng trưởng bình quân giai ñoạn 1997- 2009 ñạt 11,17%/năm so với mức bình quân 7,27%/năm nước 2.1.3 Thực trạng phát triển giáo dục mầm non công lập ñịa bàn TP Đà Nẵng Những năm gần ñây, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ñẩy mạnh công tác mở rộng mạng lưới, quy mô trường, lớp mầm non công lập theo hướng chuẩn chuẩn Bộ GD&ĐT Hiện nay, tổng số 136 trường mầm non có 64 trường công lập; Theo số liệu thống kê Sở GD&ĐT thành phố cuối năm học 20112012, thành phố có 504 người thuộc diện biên chế nhà nước Tuy nhiên, số cán quản lý giáo viên trường mầm non ñạt Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 chuẩn trở lên ñạt 59,29% (3.384 người) 2.1.4 Chính sách phát triển giáo dục mầm non công lập thành phố Trong phát triển, sở giáo dục mầm non công lập ñang trở nên tải trước gia tăng dân số thành phố Để giải thiếu hụt dịch vụ giáo dục mầm non này, bên cạnh sách Chính phủ, quyền thành phố Đà Nẵng ñã ñề nhiều sách ñể phát triển dịch vụ GD MNNCL nói riêng xã hội hóa nói chung nhằm nâng cao số lượng chất lượng dịch vụ giáo dục như: (1) Đề án phổ cập giáo dục mầm non tuổi ñịa bàn TP Đà Nẵng giai ñoạn 2011-2014 ñảm bảo tỉ lệ học sinh tuổi ñến lớp ñạt 100%; Chính sách kiên cố hóa trường học, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai ñoạn 2008-2012 hay sách huy ñộng nguồn lực xã hội ñể phát triển giáo dục mầm non, quy hoạch tổng thể ngành giáo dục ñến năm 2020 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tình hình phát triển loại hình, chủng loại dịch vụ GDMNNCL Cùng với sách phủ quan tâm quyền thành phố ñặc biệt chủ trương xã hội hóa giáo dục, GDMNNCL ñịa bàn Thành phố Đà nẵng thời gian qua ñã ñược phát triển tất loại hình, cung cấp ña dạng chủng loại dịch vụ bên cạnh chủng loại dịch vụ dịch vụ tư vấn chăm sóc nhỏ cho bà mẹ, dịch vụ ñưa ñón, dịch vụ giáo dục làm quen tiếng anh, trang bị kỹ mềm…Song chất khác kênh phân phối dịch vụ quyền lợi người học nên dịch vụ GDMNNCL tập trung vào phân khúc mà giáo dục mầm non tổ chức ñược không ñủ ñể ñảm bảo Phân khúc yêu cầu cao: Ở phân khúc việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao ñiều kiện CSVC, trang thiết bị, ñội ngũ, phương pháp Dịch vụ GDMNNCL cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ người học, nâng cao ñiều kiện thụ hưởng dịch vụ phân khúc thường trường lớn có ñầu tư cao cung cấp Sky-line, Hồng Nhung, Đức Trí, ABC Phân khúc yêu cầu thấp: Phân khúc phần lớn trường có quy mô nhỏ, nhóm trẻ gia ñình nằm khu ñông dân cư, khu công nhân, thường ñiều kiện chi trả người dân thấp, không ổn ñịnh, hộ ñịa phương số nhỏ ñưa ñi xa gởi sở công lập không giữ ñộ tuổi nhỏ Sự phát triển chủng loại, loại hình dịch vụ không tăng lên chất lương mà số lượng dịch vụ giáo dục mầm non thành phố Đà Nẵng tăng dần qua năm Theo báo cáo sở GD ĐT ñến dịch vụ GDMNNCL ñã phát triển cao công lập ñáp ứng nhiều phân khúc nhiều sản phẩm dịch vụ cụ thể: Footer Page of 126 Hình 2.1 phát triển dịch vụ GDMNNCL Tp ĐN Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Sở GD& ĐT Tp Đà Nẵng Hiện nay, phần lớn mạng lưới cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñang tập trung quận trung tâm Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà Liên Chiểu Do ñiều kiện khó khăn nên dịch vụ GDMNNCL huyện Hòa Vang chưa ñược phát triển Các sở GD MNNCL ñã cung cấp thêm nhiều dịch vụ dịch vụ diện bao phủ dịch vụ rộng Ví dụ, dịch vụ cung cấp bữa ăn trường cho trẻ mẫu giáo tới gần 76% hay dịch vụ khám bệnh ñịnh Header Page of 126 15 16 kỳ cho trẻ mẫu giáo lên gần 90% 2.2.2 Tình hình phát triển ñội ngũ cán quản lý giáo viên Tổng số giáo viên cán quản lý sở GDMNNCL tăng từ 1.735 người năm học 2006-2007 lên 2.884 người năm học 2011-2012, bình quân tăng 10% năm, thời kỳ số lượng giáo viên tăng lên từ 1.266 người lên 1.964 người, bình quân 9,2% năm số cán quản lý hiệu trưởng, hiệu phó, nhân viên văn phòng tăng từ 469 người lên 920 người, trung bình 14% năm Tỷ lệ giáo viên tổng số cán giáo viên 73% năm học 2006-2007 giảm 68,1% năm học 2011-2012 Như tỷ lệ gián tiếp tăng nhanh trực tiếp Với tổng số giáo viên tăng liên tục nên tỷ lệ học sinh giáo viên năm qua ñã giảm ñáng kể, từ 17 HS/GV năm học 20062007 ñã giảm 12 HS/GV năm học 2011-2012 Những năm gần ñây, ngành GD&ĐT ñã phối hợp với ngành liên quan ñào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên bậc mầm non Bên cạnh ñó, nhiều giáo viên mầm non trẻ tốt nghiệp ñại học tham gia vào ñội ngũ ñã góp phần nâng cao chất lượng ñội ngũ nhà giáo Bảng 2.1 Số lượng cấu giáo viên cán quản lý sở giáo dục mầm non công lập TP Đà Nẵng kiện phát triển nhanh hệ thống Có gần 60% cán nhân viên giáo viên ñạt chuẩn, ñó tỷ lệ chuẩn 40% Số nhân viên ñạt chuẩn 90% Theo ñiều tra, khảo sát, kết ñánh giá chất lượng giảng dạy gia ñình có em học mầm non sở GDMNNCL sau: (1) Giáo viên: Tỉ lệ hài lòng giáo viên cao, chiếm ñến 74%; (2) Chuyên gia tư vấn: Khoảng 60% phụ huynh hài lòng việc sử dụng chuyên gia tư vấn giáo dục trường; 2.2.3 Tình hình sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ cung cấp Dịch vụ MNNCL ñang ñáp ứng nhóm nhu cầu Một là, nhóm có yêu cầu cao, ñặc biệt dịch vụ hỗ trợ phụ huynh, học sinh tăng cường số yêu cầu vượt trội mà trường công lập ñảm trách Đây nhóm trường lớn có ñầu tư cao hạ tầng, ñội ngũ, chất lượng dịch vụ Thường mức thu cao nhiều so với trường công lập Hai là, nhóm gia ñình có nhu cầu gởi hội xin vào trường công, xa xôi, cháu nhỏ, bất tiện cho việc ñến trường Nhóm thường trường nhỏ, nhóm lớp ñộc lập tư thục, phần lớn có khoản thu thấp, nằm rải rác khu dân cư, khu có nhiều công nhân trọ Bảng 2.2 tình hình sở vật chất sở MNNCL Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo Tp Đà Nẵng Số lượng, chất lượng giáo viên cán quản lý sở cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non công lập tốt ñiều Footer Page of 126 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Thành công hạn chế Header Page of 126 17 18 Dịch vụ GD MNNCL thành phố Đà Nẵng thời gian qua ñã phát triển nhanh chóng, mạng lưới ngày mở rộng Đội ngũ sở vật chất trang thiết bị ngày ñược quan tâm ñầu tư, ñáp ứng chất lượng ngày cao, với dịch vụ GDMN công lập, dịch vụ GDMNNCL ñã thỏa mãn phần lớn nhu cầu học tập em nhân dân tầng lớp Song bên cạnh ñó gặp số hạn chế lớn như: - Không hoàn thành kế hoạch chuyển ñổi trường bán công sang tư thục - Số lượng dịch vụ MNNCL phát triển không ñảm bảo tiêu xã hội hóa bậc học mầm non theo ñề án xã hội hóa giáo dục TP ñến năm 2010 - Chất lượng dịch vụ chăm sóc giáo dục nhóm trẻ gia ñình nhiều hạn chế, thiếu giám sát, bất cập việc quản lý 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Chính sách vĩ mô thiếu ổn ñịnh cần thiết - Quỹ ñất khu vực nội ñô không chế giao, thuê ñất gặp nhiều bất cập chưa thu hút - Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn - Sự ñồng thuận xã hội không cao - Văn hướng dẫn thực chưa cụ thể - Nguồn vốn ưu ñãi, sách khuyến khích không ñảm bảo gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân ñầu tư thực - Việc huy ñộng vốn cá nhân, tổ chức lúng túng chế, cách làm CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GDMNNCL TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng: (1) Củng cố quy mô, mạng lưới trường, lớp mầm non công lập có; (2) Chú trọng ñẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ hội thảo, tư vấn, phổ biến thông tin; (3) Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước việc quản lý chất lượng dịch vụ, ñảm bảo lành mạnh thị trường 3.1.2 Mục tiêu phát triển: Có 146 trường mầm non, với 67 trường mầm non công lập chiếm 45,8% 79 trường mầm non công lập chiếm 54,2%, ñó có trường mầm non chất lượng cao Huy ñộng 32% trẻ em ñộ tuổi nhà trẻ, 85% trẻ em ñộ tuổi mẫu giáo lớp; thu hút 100% trẻ tuổi vào mẫu giáo Nhà trẻ có khoảng 14.500 cháu, ñó học sinh công lập chiếm 80% Mẫu giáo có khoảng 47.000 học sinh, ñó học sinh công lập chiếm 49% 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển loại hình, chủng loại dịch vụ GDMNNCL Khác với GDMN công lập, GDMNNCL có thuận lợi việc linh hoạt nên ñáp ứng nhanh chóng yêu cầu, nhiều phân khúc hẹp, ña dạng hình thức Song dịch vụ giáo dục nói chung GDMN nói riêng ñòi hỏi khắc khe ñiều kiện tham gia chất lượng dịch vụ, dù công hay tư ñều phải ñánh giá chuẩn yêu cầu mục tiêu giáo dục Do vậy, thành phố cần phải có sách: - Khuyến khích phát triển loại hình, chủng loại dịch vụ MNNCL ñể chia sẻ khó khăn ngành quyền thành Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 phố ví loại hình ñáp ứng nhu cầu cho trẻ ñộ tuổi 12 tháng ñặc thù ñộ tuổi không tiện di chuyển xa - Xây dựng chuẩn mô hình tiên tiến phù hợp với nhu cầu giải việc làm nhà thông qua hình thức trông trẻ, hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ chất lượng dịch vụ - Thành lập trung tâm kiểm ñịnh chất lượng ñộc lập ñể ñánh giá, xếp loại dịch vụ sở ñể người sử dụng tham khảo, ñồng thời giúp cho sở cung cấp dịch vụ có thái ñộ nghiêm túc việc tổ chức dịch vụ giáo dục 3.2.2 Phát triển quy mô, mạng lưới dịch vụ hỗ trợ người học Để dịch vụ giáo dục mầm non công lập phát triển phát triển tốt theo ñịnh hướng giáo dục ngành, ñảm bảo chất lượng, yêu cầu phát triển thành phố ñược xã hội ñồng thuận cần phải: - Quy hoạch mạng lưới ñi trình ñô thị hóa, vận ñộng thu hút ñầu tư, có yêu cầu bắt buộc với quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, có sách ưu ñãi khu vực, tạo ñiều kiện ña dạng hóa loại hình dịch vụ - Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực chiến lược, kế hoạch phát triển, rà soát, chỉnh sửa Có sách hỗ trợ kịp thời, cần sớm tổng kết việc thực ñề án xã hội hóa - Cơ cấu lại nguồn lực ñúng chủ trương, quan ñiểm quán thu hút ñầu tư, nhà nước ñầu tư lĩnh vực mà công lập ñáp ứng Khuyến khích ña dạng loại hình, dịch vụ hỗ trợ người học nâng cao chất lượng sống - Tác ñộng thay ñổi nhận thức từ nhà quản lý, xã hội, nhà ñầu tư, người học Phát triển dịch vụ MNNCL phát huy tiềm trí tuệ vật chất nhân dân, huy ñộng toàn xã hội chăm lo cho nghiệp giáo dục, tạo ñiều kiện ñể người ñược thụ hưởng thành giáo dục, nâng cao chất lượng sống 3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển ñội ngũ giáo viên Hiện tình trạng giáo viên chuẩn ñang hoạt ñộng, thời gian dài giáo viên mầm non không ñược quan tâm, mức lương thấp lại không ổn ñịnh, thiếu chế ñộ hỗ trợ, việc bố trí công tác gặp khó khăn dẫn ñến ngành giáo dục mầm non không thu hút sinh viên theo học, trình ñộ ñầu vào thấp Đội ngũ giáo viên, cán quản lý Mầm non công lập chưa ñược quan tâm phát triển Thực trạng thiếu yếu ñội ngũ khó khăn mà sở GDMNNCL ñang phải ñối ñầu, ñặc biệt nhóm trẻ gia ñình sở tự phát Để khắc phục tình trạng TP cần tiến hành: - Quy hoạch tổng thể ñội ngũ giáo viên, nhân viên, cán quản lý ñáp ứng yêu cầu phát triển (Số lượng chất lượng) - Có sách ñảm bảo thu hút nguồn nhân lực có chất lượng tham gia GDMN công lập - Đối xử công với giáo viên công lập, có sách khuyến khích với chuyên gia nước ñến hợp tác - Có sách ñào tạo thường xuyên giáo viên công lập, ñặc biệt nhóm trẻ gia ñình, sở tự phát - Tăng cường công tác ñào tạo trường Đại học Sư phạm, ña dạng hình thức ñào tạo Giáo dục ñại học suốt thời gian quan bị ñánh giá chậm ñổi mới, trường Đại học sư phạm máy ñể sản sinh ñội ngũ người thầy, ñây họ không học kiến thức mà thực họ bị ảnh hưởng tác phong thầy giáo, cô giáo Tiến xã hội ñặc biệt từ hội nhập ñã ñặt ñội ngũ giáo viên trước ñòi hỏi bách ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao khả cạnh tranh nước lẫn quốc tế Những phương pháp thực hành, tư giáo dục, quan ñiểm làm việc mục tiêu ñào tạo phải phù hợp với yêu cầu xã hội - Đổi công tác ñánh giá giáo viên, ñánh giá ñúng thực chất, lực ñóng góp, tôn vinh nhà giáo có ñạo ñức, kiến thức, có nhiệt huyết với nghề cống hiến ñóng góp phát triển giáo dục - Kiểm tra chuẩn ñội ngũ tham gia vào dịch vụ cải tiến hình thức ñánh giá Đi ñôi với việc ñổi công tác ñào tạo công tác ñánh giá không nặng hình thức, quan tâm ñịnh hướng nghề nghiệp, tâm ñức người thầy kỹ giảng dạy, việc rèn luyện thể chất, khiếu, mỹ Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 học cần thiết ñể giúp em không chăm sóc, mà ñịnh hình nhân cách trẻ năm ñầu ñời Các tiêu chí ñánh giá phải phản ánh ñúng không hình thức thành tích Đây bệnh trầm kha ngành giáo dục 3.2.4 Nhóm giải pháp phát triển sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ Phát triển giáo dục công lập thực thi chủ trương xã hội hoá Đây chủ trương không ñúng mà cần thiết cho tình hình kinh tế xã hội ñất nước tỉnh, thành phố nhằm thu hút nguồn lực nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Chính quyền thành phố cần phải có sách thu hút ñầu tư hợp lý cho lĩnh vực giáo dục phải ưu ñãi hơn, quan tâm quy hoạch phát triển thành phố, minh bạch sách, quan ñiểm ñạo, ñảm bảo quyền lợi ñể nhà ñầu tư mạnh dạn ñầu tư Xây dựng lộ trình hoàn thiện ñiều kiện sở vật chất ñối với trường, nhóm trẻ gia ñình Áp dụng ñiều kiện cấp theo chuẩn trường mầm non ñạt chuẩn quốc gia ñối với sở giáo dục Tổ chức triển khai ñồng loạt kiểm tra chất lượng, ñánh giá xếp loại công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo bốn lĩnh vực thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, nhận thức cụ thể 28 chuẩn, 120 tiêu chí chuẩn mầm non tuổi GD&ĐT Hỗ trợ cho quan ñơn vị nhận hợp ñồng chuyển giao công nghệ quản lý, công nghệ giảng dạy tổ chức có chất lượng nước Phát triển sở vật chất cho sở giáo dục công lập ñể ñạt ñược tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non có chất lượng Các tiêu chuẩn ñó như: a) Nhà trường, nhà trẻ ñược ñặt khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em ñến trường, lớp; bảo ñảm quy ñịnh an toàn vệ sinh trường học; b) Khuôn viên nhà trường, nhà trẻ phải có tường bao ngăn cách với bên ngoài, có cổng bảo ñảm an toàn cho trẻ em Yêu cầu công trình hạ tầng giáo dục : a) Các công trình phải bảo ñảm ñúng quy cách theo tiêu chuẩn quy ñịnh quy ñịnh vệ sinh trường học hành; xây dựng khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ñộc lập với khối phục vụ; b) Bố trí công trình cần ñảm bảo an toàn, ñáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo ñộ tuổi; có lối thoát hiểm trang bị ñầy ñủ phương tiện theo quy ñịnh phòng cháy, chữa cháy; c) Bảo ñảm ñiều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng thuận tiện Trong nhiều trường hợp ñể tăng cường sở vật chất cho giáo dục mầm non không dựa hoàn toàn vào nguồn từ nhà ñầu tư công lập Kinh nghiệm nhiều nước giới cho thấy tham gia tài trợ nhà nước vào phát triển sở vật chất cho sở giáo dục mầm non công lập Sự tài trợ cần thiết tăng thêm nguồn lực cho khu vực bảo ñảm bình ñẳng hệ công lập công lập giáo dục Nó khoản ñầu tư ñể thu hút nguồn ñầu tư từ thành phần kinh tế khác cho phát triển giáo dục mầm non công lập Có nhiều hình thức tài trợ nhà nước khác cho giáo dục mầm non cấp ñất cho sở với giá ưu ñãi, hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, hay hỗ trợ trực tiếp khoản tài cho xây dựng sở 3.2.4 Nhóm giải pháp khác Ngoài giải pháp TP cần thực giải pháp sau: a Đổi quản lý nhà nước với GDMNNCL Trước hết phải thay ñổi nhận thức ñối với giáo dục mầm non công lập hệ thống giáo dục quốc dân Đây phận hệ thống giáo dục quốc dân nói chung giáo dục mầm non nói riêng góp phầm ñáp ứng nhu cầu học tập em nhân dân ñiều kiện giáo dục công lập không ñáp ứng ñược hạn chế nguồn lực từ nhà nước thực chủ trương xã hội hóa giáo dục Từ ñó xác ñịnh bình ñẳng giáo dục mầm non công lập ñể thay ñổi chế quản lý Nghĩa xác ñịnh ñúng ñối tượng quản lý trước ñưa ñịnh quản lý bảo ñảm ñịnh ñược thực thi Ngoài việc kiểm tra giảm sát hoạt ñộng sở Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 thường xuyên ñược tiến hành ñể bảo ñảm chấp hành nghiêm túc họ Ngành giáo dục cần cải cách thủ tục hành hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non Việc cải cách hành lĩnh vực giáo dục TP Đà Nẵng tương lai ñi theo hướng làm cho máy quản lý giáo dục hoàn thiện hơn, hoạt ñộng có hiệu hơn, phục vụ nhân dân ngày tốt tiết kiệm nhất, dần bước chuyển hành từ quan cai quản thành quan phục vụ dân, làm dịch vụ hành ñối với dân, công dân khách hàng hành chính, người ñánh giá khách quan hoạt ñộng máy nhà nước, máy hành b Ngành giáo dục cần cải cách thủ tục hành hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non Về thể chế hành sở Hiến pháp ñã sửa ñổi, Luật văn luật tổ chức máy nhà nước; Pháp lệnh cán bộ, công chức nghị ñịnh ñể cụ thể hóa Pháp lệnh, cán bộ, công chức quán triệt thực tốt bô máy hành thành phố ngành giáo dục Về máy hành giáo dục thành phố tiếp tục giảm dần ñầu mối quản lý giáo dục, số lượng quan quản lý nhà nước ñã giảm xuống ñáng kể, tiếp tục ñẩy nhanh thủ tục hành ñược cải cách theo hướng "một cửa", mẫu hóa văn hành chính, giấy tờ, công khai thủ tục hành giáo dục Chính việc cải cách thủ tục hành ñã góp phần hạn chế sách nhiễu, phiền hà, tham nhũng công chức hành giải công việc sở giáo dục mầm non công lập Đây ñiểm cải cách hành giáo dục góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền thành phố Một vấn ñề ñang ñược quan tâm cải cách hành lĩnh vực giáo dục vấn ñề phân cấp quản lý nhà nước Phân cấp thực chất việc chuyển dần công việc, nguồn lực quyền sở nắm giữ cho ban ngành giáo dục quận huyện cách lâu dài, ổn ñịnh văn luật, luật, nhằm mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ ñộng sáng tạo quyền ñịa phương Trong xu hướng phân cấp máy hành thành phố tập trung vào việc xây dựng sách, bảo ñảm thống việc giải vấn ñề lớn ngành giáo dục thành phố, việc thuộc phạm vi giáo dục quận huyện ñể cho họ giải Như vậy, vấn ñề phân cấp gắn với vấn ñề dân chủ, dân chủ cốt lõi nhà nước pháp quyền, dân chủ nhà nước pháp quyền, không mở rộng quyền chủ ñộng sáng tạo quyền ñịa phương nhà nước pháp quyền Bởi thông qua thiết chế dân chủ, phát huy tính dân chủ, sáng tạo cộng ñồng lãnh thổ tạo lập ñược môi trường thuận lợi ñể nhân dân cộng ñồng lãnh thổ kiểm soát ñược hoạt ñộng nhà nước Tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO ñể ñánh giá, kiểm soát thường xuyên hoạt ñộng quan quản lý giáo dục việc giải công việc sở giáo dục mầm non công lập Trong số tiêu chí ñánh giá quan hành có tiêu chí ñáng lưu ý gắn với nhà nước pháp quyền: tính hợp pháp nội dung ñịnh; tính ñúng ñắn thời hạn theo quy ñịnh quản lý ñịnh; tính ñúng ñắn thủ tục giải công việc Thực tiễn việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt ñộng hành giáo dục ñã mang lại kết ñáng kể: việc giải công việc dân ñơn giản, nhanh gọn, ñúng pháp luật, ñúng thời hạn, ñúng thủ tục c Giải tốt mối quan hệ với giáo dục mầm non công lập Để phát triển giáo dục mầm non công lập phải giải tốt mối quan hệ với giáo dục mầm non công lập Phải nhận thức ñúng vai trò sở giáo dục mầm non công lập hệ thống giáo dục nói chung hệ thống sở giáo dục mầm non nói riêng Cần khẳng ñịnh sở giáo dục mầm non công lập phận cấu thành hệ thống giáo dục mầm non Việt Nam ñể bảo ñảm cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non cho nhu cầu ngày tăng xã hội Trong thực tế ñịnh kiến ñịnh với Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 sở giáo dục mầm non công lập ví dụ giáo viên mẫu giáo giỏi chuyển từ trường công lập sang sở giáo dục mầm non công lập ñược coi “Chảy máu chất xám” Đây tư tưởng phân biệt ñối xử hai loại hình hạn chế ñiều kiện tiếp cận dịch vụ giáo dục trẻ em, hạn chế ñiều kiện hỗ trợ ñể phụ nữ tham gia công tác, khó thực nâng cao chất lượng sống nhân dân Kiến nghị - Nhanh chóng thực ñổi toàn diện giáo dục - Chính phủ cần ổn ñịnh sách vĩ mô, lẽ ñầu tư giáo dục ñầu tư lâu dài, muốn có dự án ñầu tư lớn, quy mô chuyên nghiệp việc ñảm bảo tính ổn ñịnh thống sách vĩ mô cần thiết ñể nhà ñầu tư mạnh dạn bỏ vốn ñầu tư hạ tầng, chuyển giao công nghệ, phát triển chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả, chất lượng - Kiểm tra rà soát việc thực ñề án xã hội hóa giáo dục, ban hành kịp thời văn hướng dẫn ñể sách pháp luật ñi vào ñời sống - Cần tập trung nguồn vốn ưu ñãi cho lĩnh vực ưu tiên nói chung giáo dục nói riêng theo ñúng tinh thần chủ trương xã hội hóa Nâng cao lực giám sát hoạt ñộng ngân hàng phát triển, ñây kênh cung cấp vốn ưu ñãi cho sở hoạt ñộng lĩnh vực ưu tiên (hiện nguồn vốn không ñảm bảo, tập trung nhiều 70% cho tập ñoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, việc tiếp cận ñơn vị công lập khó khăn) Trong ñiều kiện không ñáp ứng nguồn vốn nay, sở phải tìm nguồn từ ngân hàng thương mại, kiến nghị phủ trì trở lại gói hỗ trợ sau ñầu tư ñể giúp sở giáo dục giảm bớt khó khăn chi phí vốn, tăng cường công tác ñầu tư ñẩy mạnh phát triển KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đà Nẵng ñang giai ñoạn phát triển nhanh chất lẫn lượng, ñể trở thành “Thành phố ñáng sống”, Đà Nẵng cần ñầu tư tập trung giá trị sống mà giá trị giáo dục vừa tảng vừa ñộng lực cho phát triển Chủ trương xã hội hóa giáo dục y tế, văn hóa, thể thao phủ, với mục tiêu thu hút nhiều nguồn lực xã hội ñể nâng cao chất lượng phủ quyền Thành phố ñúng ñắn Những năm qua, phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñã có vai trò quan trọng việc phát triển ngành giáo dục ñào tạo thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng ñang giai ñoạn phát triển, tình trạng tăng dân số học ñặc biệt ñộ tuổi lao ñộng tạo sức ép yêu cầu ñảm bảo ñiều kiện học tập người dân sống làm việc Đà Nẵng cho Chính quyền Thành phố Chính sách ñẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non công lập quy hoạch phát triển Thành phố ñến năm 2020 ñúng ñắn, song việc phát triển dịch cụ GDMNNCL TP ĐN gặp hạn chế: - Điều kiện sống người dân thấp - Chính quyền Thành phố chưa liệt thực - Chưa tạo ñồng thuận hệ thống trị xã hội - Quỹ ñất khu vực trung tâm hạn chế, thiếu sách hỗ trợ giao, cho thuê ưu ñãi - Nguồn vốn hỗ trợ thủ tục nhiều bất cập Đây sức ép lên ngân sách ñịa phương không ñẩy mạnh việc phát triển dịch vụ giáo dục nói chung MNNCL nói riêng việc Footer Page 13 of 126 ... luận phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập; Chương Thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng; Chương Giải pháp phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công. .. tiền ñề cho việc phát triển giáo dục mầm non công lập ñịa bàn thành phố Đà Nẵng - Đánh giá ñược thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục mầm non công lập ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Footer Page of... vực giáo dục mầm non nhân tố quan trọng việc khuyến khích hay kìm hãm dịch vụ giáo dục mầm non công lập phát triển 1.4.4 Sự phát triển hệ thống giáo dục mầm non công lập Dịch vụ giáo dục mần non
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan