NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊ

90 231 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2017, 16:01

Header Page of 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thế Long NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thế Long NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60 85 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS, Lê Trình Hà Nội - 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới PGS, TS Lê Trình người trực tiếp hướng dẫn em làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Môi trường đặc biệt PGS,TS Trần Yêm truyền đạt kiến thức quý báu hành trang đời Em gửi lời cảm ơn tới Thầy, bạn đồng nghiệp Viện Khoa học Môi trường Phát triển tạo điều kiện để em vừa tham gia làm việc hoàn thành khóa học Lời cảm ơn cuối em xin dành tặng cho gia đình, người thân động viên, cổ vũ, tạo điều kiện vật chất cho em suốt trình học Hà Nội, 6/2013 Học viên cao học Trần Thế Long Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn thạc sỹ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Khí hậu 1.1.3 Điều kiện địa hình 1.1.4 Tài nguyên khoáng sản 1.1.5 Tài nguyên đất 1.1.6 Tài nguyên nước 11 1.1.6.1 Tài nguyên nước mặt 11 1.1.6.2 Tài nguyên nước ngầm 12 1.2 THỰC TRẠNG VỀ KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN 12 1.2.1 Tình hình sử dụng đất đai 10 1.2.2 Tình hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp 10 1.2.2.1.Trồng trọt 11 1.2.2.2 Chăn nuôi 14 1.2.2.3 Lâm nghiệp 14 1.2.3 Thực trạng dân cư vùng nông thôn 15 1.3 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THÁI NGUYÊN 15 1.3.1 Thông tin chung làng nghề 15 1.3.2 Thực trạng phát triển ngành nghề chế biến chè tỉnh Thái Nguyên 18 Trần Thế Long Footer Page of 126 i K17-Khoa học Môi trường Header Page of 126 Luận văn thạc sỹ 1.4 TỔNG QUAN VỀ LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ XÃ TÂN CƯƠNG 20 1.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội làng nghề trồng chế biến chè xã Tân Cương 20 1.4.1.1 Địa hình 20 1.4.1.2 Khí hậu thủy văn 20 1.4.1.3 Kinh tế xã hội xã Tân Cương 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.1.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.2.1 Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu 26 2.2.2 Phương pháp khảo sát môi trường tự nhiên 26 2.2.2.1 Thu mẫu, phân tích chất lượng nước 26 2.2.2.2 Thu mẫu, phân tích chất lượng đất 27 2.2.3 Phương pháp điều tra xã hội học 28 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng trồng trè vấn đề môi trường trồng trè làng nghề chế biến chè Tân Cương 29 3.1.1 Phương pháp canh tác 29 Trần Thế Long Footer Page of 126 ii K17-Khoa học Môi trường Header Page of 126 Luận văn thạc sỹ 3.1.2 Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật phân hóa học 29 3.1.2.1 Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật 29 3.1.2.2 Sử dụng phân bón hóa học 32 3.1.3 Chất thải đồng 32 3.1.4 Hiện trạng quản lý chất thải ruộng chè 33 3.2 Hiện trạng chế biến chè vấn đề môi trường làng nghề chè Tân Cương 34 3.2.1 Phương pháp chế biến 34 3.2.2 Phương pháp sản xuất chè làng nghề chế biến chè Quyết Thắng xã Tân Cương 39 3.2.2.1 Hiện trạng sản xuất xưởng chế biến 39 3.2.3.2 Chất thải thứ không liên quan tới chất thải trình chế biến chè tác động môi trường 42 3.2.4 Kết phân tích chất lượng đất, nước số khu vực làng chè 44 3.3 Đề xuất biện pháp BVMT làng nghề chè 51 3.3.1 Các biện pháp BVMT trồng trọt 51 3.3.1.1 Sử dụng hợp lý nguồn nước 51 3.3.1.2 Bảo vệ môi trường không khí 51 3.3.1.3 Áp dụng biện pháp canh tác hữu trồng chè 51 3.3.1.4 Giáo dục môi trường 52 3.3.2 Quản lý phân hóa học, hóa chất BVTV 52 3.3.3 Quản lý dịch hại tổng hợp 60 3.3.4 Thu gom xử lý chất thải rắn 64 3.4 Các biện pháp BVMT chế biến chè 64 Trần Thế Long Footer Page of 126 iii K17-Khoa học Môi trường Header Page of 126 Luận văn thạc sỹ 3.4.1 BVMT lao động 64 3.4.2 Quản lý chất thải rắn 65 3.4.3 Quản lý khí thải 65 3.5 Giải pháp kỹ thuật quản lý trồng chế biến chè xã Tân Cương 65 3.5.1 Giải pháp kỹ thuật 65 3.5.1.1 Chuyển đổi làng nghề thành khu lưu giữ di sản văn hoá khu du lịch với sản phẩm đặc sắc có tính nghệ thuật cao 65 3.5.1.2 Áp dụng giải pháp cải thiện môi trường làng nghề 66 3.5.1.3 Biện pháp trồng, chăm sóc, chế biến chè theo tiêu chuẩn VietGAP 67 3.5.2 Giải pháp quản lý môi trường làng nghề chè 67 3.5.2.1 Thành lập tổ quản lý môi trường làng nghề 67 3.5.2.2 Các giải pháp tăng cường hiệu tra, kiểm tra chấp hành pháp luật BVMT 68 3.5.3 Giải pháp giáo dục 69 3.5.3.1 Xây dựng ý thức người dân, tham gia cộng đồng BVMT nông nghiệp nông thôn Thái Nguyên 69 3.5.3.2 Đẩy mạnh tham gia cộng đồng BVMT 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 Trần Thế Long Footer Page of 126 iv K17-Khoa học Môi trường Header Page of 126 Luận văn thạc sỹ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: diện tích, sản lượng chè phân theo huyện, thành phố, thị xã 13 Bảng 2.1: Thiết bị phân tích 27 Bảng 3.1: Kết phân tích đất 44 Bảng 3.2: Kết quan trắc nước ngầm 48 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Bản đồ địa hình tỉnh Thái Nguyên Hình 1.2: Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Thái Nguyên 10 Hình 1.3: Sơ đồ phân bố số lượng làng nghề theo đơn vị hành 17 Hình 1.4 Thu nhập trung bình hộ dân trồng chè Quyết Thắng xã Tân Cương 23 Hình 1.5: Số lượng lao động hộ làm chè Tân Cương 23 Hình 1.6: Trình độ học vấn hộ dân làng nghề chè Tân Cương 24 Hình 3.1 Một số loại thuốc trừ sâu bày bán xã Tân Cương, 5/2013 31 Hình 3.2: Phân bón hữu bày bán xã Tân Cương 32 Hình 3.3: Rác phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật đất chè xã Tân Cương, 5/2013 33 Hình 3.4: Quy trình sản xuất chè đen theo phương pháp cổ điển 37 Hình 3.5 Sơ đồ máy vò chè 38 Hình 3.6 Thiết bị sấy chè 39 Hình 3.7: Sơ đồ quy trình sản xuất chè xã Tân Cương 40 Trần Thế Long Footer Page of 126 v K17-Khoa học Môi trường Header Page of 126 Luận văn thạc sỹ MỞ ĐẦU Trong gần ba thập kỷ gàn tỉnh, Thái Nguyên khai thác có hiệu tài nguyên đất, khoáng sản, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo xu hướng công nghiệp hóa, đại hóa Tuy sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng không cao tổng sản phẩm toàn tỉnh nông nghiệp nước có số loại sản phẩm chiếm vị trí chè Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn, làng nghề tiếp tục quan tâm cấp ủy đảng, quyền cấp Các hoạt động tìm kiếm du nhập nghề mới, khôi phục phát triển nghề cũ diễn hầu khắp địa phương tỉnh Nhiều loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã hình thành làng nghề Tuy nhiên vùng nông thôn tỉnh Thái Nguyên đứng trước khó khăn thách thức là: bình quân thu nhập mức sống đầu người thấp so với thành thị, sản xuất chủ yếu nông, lâm nghiệp, ngành nghề chưa phát triển, sức ép lao động nông thôn dôi dư ngày tăng, lao động thiếu việc làm, thời điểm nông nhàn dịch chuyển lao động thành phố ngày lớn Để bước đưa nông thôn phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa cần thiết phải bố trí lại cấu lao động, phát triển ngành nghề nhằm chuyển đổi cấu kinh tế nông thôn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp cấu kinh tế, đồng thời đưa nhanh công nghiệp phục vụ chế biến nông lâm sản, xây dựng, khí, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ vào nông thôn Theo định hướng này, trì, phát triển làng nghề địa bàn tỉnh nhiệm vụ quan trọng quyền cấp nhân dân địa phương có nghề truyền thống Sau gần 30 năm đổi đất nước ta đạt nhiều thành tựu kinh tế, xã hội, công nghiệp hoá đô thị hoá đẩy mạnh, chất lượng sống nhân dân nâng cao Tuy nhiên, với vấn đề môi trường ngày gia tăng, đặt nhiều thách thức Nguy ô nhiễm môi trường tác động tới sức khoẻ cộng đồng, văn hóa, giáo dục, du lịch, thủy sản, tài chính, đa dạng sinh Trần Thế Long Footer Page of 126 K17-Khoa học Môi trường Header Page 10 of 126 Luận văn thạc sỹ học hoạt động sản xuất làng nghề trở thành vấn đề cấp bách công tác bảo vệ môi trường nước ta Công tác quản lý làng nghề chế biến chè tỉnh Thái Nguyên từ lâu quyền cấp quan tâm Tuy nhiên, nay, việc quản lý xử lý chất thải từ làng nghề chế biến gặp nhiều khó khăn phân bố lẻ tẻ hộ gia đình sản xuất chưa có quy hoạch cụ thể Hầu hết hộ sản xuất có công nghệ thô sơ, lạc hậu, chất thải chưa thu gom quy định Với phương thức chôn lấp không để ý tới hộ xung quanh Như vậy, bảo vệ môi trường nói chung quản lý làng nghề chế biến chè nói riêng đã, chắn trở thành vấn đề xúc tỉnh Thái Nguyên Từ thực tế khách quan đó, nhu cầu đó, trí Ban Giám hiệu Trường Đại học khoa học tự nhiêvà hướng dẫn PGS.TS Lê Trình, tiến hành đề tài: “Nghiên cứu vấn đề môi trường làng nghề chế biến chè đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn tỉnh Thái Nguyên ” Đề tài nhằm nêu lên trạng quản lý làng nghề chế biến chè, xác định thách thức, để từ đề định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp quản lý làng nghề cách tổng thể, toàn diện Mục đích nghiên cứu - Xác định rõ trạng môi trường làng nghề chế biến chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nêu lên vấn đề môi trường trình trồng chế biến chè làng nghề chế biến chè xã Tân Cương – thành phố (TP) Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp có sở khoa học khả thi quản lý tốt làng nghề chế biến chè định hướng lâu dài tương lai, phù hợp với nhu cầu cấp thiết người dân làng nghề Yêu cầu - Số liệu thu thập phải trung thực, khách quan, xác Trần Thế Long Footer Page 10 of 126 K17-Khoa học Môi trường Header Page 76 of 126 Luận văn thạc sỹ - Hướng dẫn hộ trồng chè biện pháp tập trung bao bì loại hóa chất BVTV nương chè; hợp đồng với đơn vị có chức để thu gom, xử lý chất thải nguy hại an toàn - Hướng dẫn hộ gia đình chế biến chè: sản xuất chè sạch, thu gom, xử lý CTR phát sinh xưởng sản xuất - Phối hợp với Phòng TN-MT huyện/TP/TX Sở TN-MT giám sát, quan trắc môi trường vùng trồng chế biến chè - Tham mưu cho UBND khen thưởng hộ tuân thủ quy định môi trường phê bình, phạt hộ gay ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Tổ Quản lý môi trường làng nghề chè có biên chế độ 2-3 người UBND xã trợ cấp kinh phí để hoạt động 3.5.2.2 Các giải pháp tăng cường hiệu tra, kiểm tra chấp hành pháp luật BVMT - Tăng cường lực tra, giám sát hoạt động quản lý môi trường làng nghề chè - Tăng cường pháp chế môi trường làng nghề bao gồm nội dung hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề theo hướng quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân, chế tài cụ thể cho trường hợp vi phạm; xây dựng đội ngũ cán quản lý, lực lượng tra, kiểm tra; triển khai thường xuyên, định kỳ, đột xuất đợt tra, kiểm tra áp dụng biện phát cưỡng chế xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm Luật Bảo vệ môi trường thực nghiêm chỉnh - Thanh tra sở phối hợp với đơn vị thuộc phòng, xây dựng văn pháp quy ngành, trình UBND huyện, tỉnh ban hành để thực tốt công tác quản lý Nhà nước tài nguyên môi trường địa bàn làng nghề chè theo quy định Trần Thế Long Footer Page 76 of 126 68 K17-Khoa học Môi trường Header Page 77 of 126 Luận văn thạc sỹ - Đẩy mạnh hoạt động tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật BVMT, kiên xử phạt vi phạm hành sở trồng chế biến chè gây ô nhiễm - Tăng cường phối hợp liên ngành quan quản lý môi trường với ngành liên quan đến BVMT làng nghề chè: Sở TN-MT, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tra, kiểm tra xử lý vấn đề môi trường làng nghề chè địa bàn tỉnh 3.5.3 Giải pháp giáo dục 3.5.3.1 Xây dựng ý thức người dân, tham gia cộng đồng BVMT làng nghề chè Thái Nguyên Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Nhìn chung, tầng lớp nhân dân Thái Nguyên có nhận thức tầm quan trọng môi trường đời sống hàng ngày bước đầu có ý thức để giảm thiểu ô nhiễm, BVMT Tuy nhiên, ý thức giữ gìn môi trường làng nghề nói chung làng nghề chè cộng đồng hạn chế - Các quan quản lý Nhà nước chưa có hành động mạnh mẽ kiểm soát ô nhiễm, BVMT làng nghề chịu nhiều sức ép tăng trưởng kinh tế - Nhiều quan Nhà nước, doanh nghiệp chưa xem xét mức vấn đề kiểm soát ô nhiễm sách, quy hoạch phát triển làng nghề - Nhiều nhà sản xuất, người dân làng nghề chè chưa có ý thức trách nhiệm việc giữ gìn: chất lượng nước, sông hồ, chất lượng không khí; chưa nắm vững Luật pháp, quy định BVMT; chưa có thói quen ứng xử thân thiện với môi trường Do đó, tỉnh Thái Nguyên cần đưa giải pháp cụ thể nhằm xây dựng ý thức người dân, tham gia cộng đồng BVMT vùng làng nghề nói chung làng nghề chè nói riêng Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường để phát triển bền vững Trần Thế Long Footer Page 77 of 126 69 K17-Khoa học Môi trường Header Page 78 of 126 Luận văn thạc sỹ - Các chương trình giáo dục cộng đồng cần việc nâng cao nhận thức cho cán lãnh đạo cấp huyện, xã, trưởng thôn xóm, đoàn thể người làm công tác thu gom chất thải nương chè sở chế biến chè Mục tiêu giáo dục cộng đồng nhằm cung cấp kiến thức BVMT kiểm soát ô nhiễm môi trường, ý tưởng sáng tạo thực tiễn chương trình xã hội hóa để chuyển giao phần trách nhiệm quản lý chất thải cho nhóm cộng đồng - Khi nhận thức cộng đồng nâng cao, cần phải tạo điều kiện để người dân tham gia công tác quy hoạch, lựa chọn hình thức dịch vụ giải pháp công nghệ phù hợp Các dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp công trình xử lý chất thải làng nghề chè cần phải đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội lấy ý kiến tham vấn cộng đồng cách nghiêm túc, quản lý vận hành bãi chôn lấp để người dân tin tưởng rằng, bãi chôn lấp chôn lấp vận hành cách an toàn, phù hợp mặt môi trường Giải vấn đề hạn chế phản đối người dân chọn địa điểm bãi chôn lấp chất thải - Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tổ chức cá nhân việc tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, trước hết nâng cao hiểu biết sách pháp luật có liên quan, xây dựng nếp sống văn minh, thói quen yêu thiên nhiên, sống sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường tầng lớp nhân dân Phát huy vai trò tích cực quan trông tin đại chúng cách khuyến khích quản lý thích hợp việc truyền thông xác, đầy đủ, khách quan, kịp thời tạo điều kiện cho công chúng nắm bắt thông tin, phát biểu ý kiến; phổ cập nâng cao hiểu biết môi trường, cung cấp thông tin bảo vệ môi trường; cổ động liên tục cho phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, nêu gương điển hình hoạt động bảo vệ môi trường, phê phán thói xấu vệ sinh môi trường - Đưa chủ đề bảo vệ môi trường nói chung BVMT làng nghề chè nói riêng hoạt động hàng ngày vào nội dung họp thường kì cấp ủy Trần Thế Long Footer Page 78 of 126 70 K17-Khoa học Môi trường Header Page 79 of 126 Luận văn thạc sỹ Hội đồng nhân dân, UBND cấp, quan, tổ chức quần chúng doanh nghiệp - Thường xuyên đưa chủ đề BVMT vào nội dung hoạt động văn hóa, văn nghệ Đoàn niên, Hội phụ nữ, Công đoàn quan, trường học, doanh nghiệp, phường, xã - Mở nhiều khóa đào tạo, nâng cao kiến thức BVMT phát triển bền vững cho lãnh đạo cấp,các quan đơn vị doanh nghiệp - Tổ chức kỷ niệm phát huy quần chúng tham gia ngày lễ, tuần lễ môi trường: Ngày môi trường giới, Ngày Trái đất, Ngày làm giới - Xây dựng chuẩn mực văn hóa đạo đức môi trường thành tiêu trí đánh giá tập thể, cá nhân, gia đình - Ban hành tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn, hộ gia đình xanh, lồng ghép tiêu chuẩn hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường - Các quan chức hướng dẫn, đạo, tập huấn cho sở sản xuất – kinh doanh, quan đơn vị phương pháp công nghệ, kiến thức kiểm soát ô nhiễm, BVMT làng nghề chè, phòng tránh suy thoái môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 3.5.3.2 Đẩy mạnh tham gia cộng đồng BVMT Hiện huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên, cộng đồng đóng vai trò quan trong BVMT Do đó, việc tăng cường vai trò cộng đồng BVMT tỉnh Thái Nguyên nói chung làng nhề chè nói riêng việc làm cần thiết Để phát huy vai trò quan trọng quần chúng việc giữ gìn vệ sinh, dọn rác thải, bảo vệ chất lượng không khí, nguồn nước, phòng chống ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học Trần Thế Long Footer Page 79 of 126 71 K17-Khoa học Môi trường Header Page 80 of 126 Luận văn thạc sỹ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua điều tra, nghiên cứu vấn đề môi trường làng nghề chế biến chè, luận văn nêu kết luận sau: Thực trạng làng nghề chế biến chè Thái Nguyên nhiều vấn đề vê môi trường, vấn đề sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật phân bón cho chè Khâu chăm bón, thu hoạch sản xuất chè người dân chưa kỹ thuật nên nhiều yếu tố tác động tới môi trường sức khỏe người dân Ý thức giữ vệ sinh chung người dân hạn chế Hiện tượng vứt chai lo, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ruộng chè Đây nguồn tiềm tàng dẫn tới ô nhiễm đất nước ngầm Luận văn nêu vấn đề môi trường làng nghề chế biến chè đề xuất biện pháp tổng hợp, gắn kết nâng cao lực tổ chức, nhân sự, giáo dục, có tính khả thi để quản lý làng nghề chế biến chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hiệu cao Với trạng vấn đề môi trường làng nghề chế biến chè, luận văn đưa số kiến nghị sau: Tăng cường lực quản lý môi trường Phòng Tài nguyên môi trường thị xã quan hữu trách tỉnh Nâng cao nhận thức cho người dân làng nghề trồng chế biến chè BVMT, thông qua việc tuyên truyền, giáo dục phương tiện thông tin đại chúng Mở lớp tập huấn, gặp gỡ, giao lưu trực tiếp cán môi trường với người dân Tích hợp giáo dục vấn đề môi trường với môn học cấp học Khuyến khích người dân làng nghề chè sử dụng phân bón hữu sử dụng phân bón theo tiêu chuẩn sản xuất chè an toàn Cấp nhãn chè sinh thái cho hộ gia đình sản xuất chè theo tuân chuẩn sản xuất chè an toàn Trần Thế Long Footer Page 80 of 126 72 K17-Khoa học Môi trường Header Page 81 of 126 Luận văn thạc sỹ TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (2009), Quy hoạch phát triển ngành nghề nồng thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020, Thái Nguyên Các tiêu chuẩn Việt Nam phân tích môi trường Bộ KH – CN ban hành Các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia môi trường Bộ TN – MT ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2005, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Đề án “ Phát triển thương mại nông lâm, thủy sản tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020”, tháng 12 năm 2020 Nguyên Tuấn Khanh (2010), Luận án tiến sỹ y học “Đánh giá ảnh hưởng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tới sức khỏe người chuyên canh chè Thái Nguyên hiệu biện pháp can thiệp” Bùi Thế Đạt (1999), Kỹ thuật gieo trồng chế biến chè cà phê, Nhà xuất Nông nghiệp Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên (2011), Báo cáo Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, Thái Nguyên Lê Trình (2002), Giáo trình Độc học sinh thái, Viện Môi trường Tài nguyên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 10 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2011), Báo cáo Quy hoạch vùng nông nghiệp chè an toàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 11 Uỷ ban nhân dân xã Tân Cương (2012), Báo cáo kinh tế xã hội năm 2012 12 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2010), “Quy hoạch BVMT tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”, Đơn vị tư vấn: Viện Môi trường Phát triển bền vững, Chủ nhiệm: Lê Trình Trần Thế Long Footer Page 81 of 126 73 K17-Khoa học Môi trường Header Page 82 of 126 Luận văn thạc sỹ 13 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2011) “Đề án cải thiện bảo vệ môi trường vùng nông nghiệp – nông thôn địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”; Đơn vị tư vấn: Viện Môi trường Phát triển Bền vững (2011), Chủ nhiệm : Lê Trình Trần Thế Long Footer Page 82 of 126 74 K17-Khoa học Môi trường Header Page 83 of 126 Luận văn thạc sỹ PHỤ LỤC Danh sách làng nghề công nhận làng có nghề địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Kèm theo Báo cáo số 3524/BC - STNMT ngày 24/12/2010 Sở Tài nguyên MT) TT Tên làng nghề A Danh sách làng nghề công nhận Địa Số hộ SX/ Tổng số hộ làng* Huyện Phú Bình LN mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ Ngọc Lý Xã Tân Đức 70/120 LN đồ gỗ mỹ nghệ Phương Độ Xã Xuân Phương 70/120 LN đồ gỗ mỹ nghệ Phú Lâm Xã Kha Sơn Huyện Phú Lương LN bánh chưng xóm số Bờ Đậu Xã Cổ Lũng 90/225 LN trồng chế biến chè Thác Dài Xã Tức Tranh 153/153 LN trồng chế biến chè Quyết Thắng Xã Tức Tranh 85/98 LN trồng chế biến chè Gốc Gạo Xã Tức Tranh 120/120 LN chế biến chè, nhãn vải Liên Hồng Xã Vô Tranh 100/108 LN chế biến chè, nhãn vải Bình Long Xã Vô Tranh 86/95 10 LN trồng chế biến chè Toàn Thắng Xã Vô Tranh 65/88 11 LN trồng chế biến chè Tân Bình Xã Vô Tranh 62/75 12 LN trồng chế biến chè Yên Thuỷ Xã Yên Lạc 109/124 13 LN trồng chế biến chè Yên Thuỷ Xã Yên Lạc 132/145 14 LN trồng chế biến chè Phú Nam Xã Phú Đô 98/130 Huyện Đồng Hỷ 15 LN chế biến miến dong Việt Cường Xã Hoá Thượng 50/100 16 LN trồng chế biến chè xóm Cà Phê Xã Minh Lập 270/300 17 LN trồng chế biến chè xóm Cà Phê Xã Minh Lập 18 LN chè truyền thống Sông Cầu Xã Minh Lập 19 LN chè Trại Cài Xã Minh Lập Trần Thế Long Footer Page 83 of 126 75 125/289 K17-Khoa học Môi trường Header Page 84 of 126 Luận văn thạc sỹ Huyện Phổ Yên 20 LN TT mây tre đan Hào Sơn Xã Tiên Phong 96/165 21 LN TT mây tre đan Thù Lâm Xã Tiên Phong 324/481 22 LN đồ gỗ mỹ nghệ Giã Trung Xã Tiên Phong 85/290 23 LN sản xuất mộc mỹ nghệ Cẩm Trà Xã Trung Thành 68/270 24 LN TT trồng dâu, nuôi tằm Phú Cốc Xã Tân Phú 246/255 25 LN chè Quân Cay Xã Phúc Thuận 26 LN chè Bãi Hu Xã Phúc Thuận 27 LN chè Tân Ấp Xã Phúc Thuận 28 LN chè Phúc Tài Xã Phúc Thuận 29 LN chè Đức Phú Xã Phúc Thuận TP Thái Nguyên 30 LN bún, bánh Gò Chè Xã Cao Ngạn 31 LN chế biến chè Khuôn Xã Phúc Trìu 78/81 32 LN chế biến chè Hồng Thái Xã Tân Cương 148/148 Địa Số hộ SX/ Tổng số hộ làng 70/120 TT Tên làng có nghề B Danh sách làng có nghề I Huyện Phú Bình LN mây tre đan Tân Đức Xã Tân Đức LN mây tre đan Thượng Đình Xã Thượng Đình LN thêu ren Hà Châu Xã Hà Châu LN bún, bánh Nhã Lộng Xã Nhã Lộng LN nấu rượu Thanh Ninh Xã Thanh Ninh LN sản xuất khí thị trấn Hương Sơn TT Hương Sơn LN sản xuất VLXD Xuân La Xã Xuân Phương 85/268 II Huyện Phú Lương LN sản xuất VLXD Làng Phan Xã Cổ Lũng 180/199 LN sản xuất VLXD Cổng Đồn Xã Cổ Lũng 40/123 10 LN mây tre đan Nà Tủn Xã Ôn Lương 50/285 Trần Thế Long Footer Page 84 of 126 76 K17-Khoa học Môi trường Header Page 85 of 126 Luận văn thạc sỹ 11 LN mây tre đan Na Hiên Xã Yên Trạch 40/120 12 LN mây tre đan Tiến Bộ Xã Hợp Thành 50/150 13 LN mây tre đan Phú Yên Xã Phấn Mễ 30/47 14 LN sản xuất VLXD Làng Bún Xã Phấn Mễ 60/120 15 LN trồng chế biến chè Tân Thái Xã Tức Tranh 132/132 16 LN trồng chế biến chè Minh Hợp Xã Tức Tranh 98/98 17 LN trồng chế biến chè Phú Nam Xã Phú Đô 54/77 18 LN trồng chế biến chè Phú Nam Xã Phú Đô 19 LN trồng chế biến chè Phú Nam Xã Phú Đô 98/130 III Huyện Đồng Hỷ 20 LN trồng chế biến chè Hoá Thượng Xã Hoá Thượng 125/452 21 LN trồng rau xanh Hoá Thượng Xã Hoá Thượng 324/452 22 LN chế biến bún, mì sợi ĐỒng Cỏ Xã Nam Hoà 10/70 23 LN trồng rau xanh Nam Hoà Xã Nam Hoà 421/530 24 LN sản xuất rau an toàn Ngọc Lâm Xã Linh Sơn 170/190 25 LN trồng chế biến chè Văn Hán Xã Văn Hán 354/478 26 LN sản xuất chế biến nhãn, vải Văn Hán Xã Văn Hán 270/478 27 LN may, thêu, nấu rượu Văn Hán Xã Văn Hán 12/478 28 LN trồng chế biến chè Khe Mo Xã Khe Mo 354/384 29 LN sản xuất chế biến nhãn, vải Khe Mo Xã Khe Mo 270/384 30 LN trồng chế biến chè Hoà Bình Xã Hoà Bình 368/482 31 LN sản xuất rau Huống Thượng Huống Thượng 325/568 32 LN sản xuất, chế biến nhãn, vải Hợp Tiến Xã Hợp Tiến 325/621 33 LN may, thêu, nấu rượu Hợp Tiến Xa Hợp Tiến 15/621 34 LN sản xuất chế biến nhãn, vải Tân Lợi Xã Tân Lợi 230/456 35 LN may, thêu, nấu rượu Tân Long Xã Tân Long 11/513 36 LN SXổem chế biến nấm TT Chùa Hang TT Chùa Hang 120/354 IV Huyện Đại Từ 37 LN sản xuất VLXD Xóm Mới Xã Yên Lãng 50/70 38 LN sản xuất VLXD Phục Linh Xã Phục Linh 45/80 Trần Thế Long Footer Page 85 of 126 77 K17-Khoa học Môi trường Header Page 86 of 126 Luận văn thạc sỹ 39 LN thêu ren xóm 1,2,3,4,5 Xã Vạn Thọ 40/350 40 LN thêu ren Yên Thái Xã Tân Thái 30/120 41 LN mộc xóm Chùa Xã Bình Thuận 20/80 42 LN chế biến miến dong Bẫu Châu Xã Lục Ba 20/80 V Huyện Phổ Yên 43 LN mây tre đan Bình Tiến Xã Tiên Phong 15/248 44 LN mây tre đan Đại Tân Xã Tiên Phong 6/123 45 LN mây tre đan Cổ Pháp Xã Tiên Phong 124/413 46 LN mây tre đan Yên Trung Xã Tiên Phong 50/164 47 LN mây tre đan Nguyễn Hậu Xã Tiên Phong 65/233 48 LN mây tre đan Xuân Trù Xã Tiên Phong 184/330 49 LN mây tre đan Trung Quân Xã Tiên Phong 7/138 50 LN mây tre đan Giã Thù Xã Tiên Phong 9/359 51 LNTT chè xóm Ao Sen Xã Thành Công 52 LNTT chè xóm Tân Lập Xã Thành Công 53 LNTT chè xóm bìa Xã Thành Công 54 LNTT chè xóm Hạ Đạt Xã Thành Công 55 LNTT chè xóm Tân Thành Xã Thành Công 56 LNTT chè xóm Hồ Xã Minh Đức 57 LNTT chè xóm Thuận Đức Xã Minh Đức 58 LNTT chè xóm Cầu Giao Xã Minh Đức 59 LNTT chè xóm Đậu Xã Minh Đức 60 LNTT chè xóm Đầm Mương Xã Minh Đức 61 LNTT chè xóm Xã Phúc Tài 62 LNTT chè xóm Xã Phúc Tài 63 LNTT chè xóm Xã Phúc Tài 64 LNTT chè xóm Xã Phúc Tài 65 LNTT chè xóm Xã Phúc Tài 66 LNTT chè xóm Xã Phúc Tài 67 LNTT chè xóm Sơn Trung TT Bắc Sơn Trần Thế Long Footer Page 86 of 126 78 K17-Khoa học Môi trường Header Page 87 of 126 Luận văn thạc sỹ 68 LNTT chè xóm A1 TT Bắc Sơn 69 LNTT chè xóm A2 TT Bắc Sơn VI Huyện Định Hóa 70 LN chế biến mỳ gạo Nản Trên TT Chợ Chu 3/30 71 LN đan cót, dệt mành Đoàn Kết Xã Trung Hội 74/105 VII TX Sông Công 72 LN trồng hoa Nguyên Bẫy Phường Cải Đan 18/114 73 LN mành cọ Tân Thành Xã Trung Hội 74/105 74 LN mây tre đan Vinh Quang Xã Vinh Sơn 5/192 75 LN mây tre đan Tổ 10 Phường Mỏ chè 38/152 VIII Huyện Võ Nhai 76 LN chế biến chè Chiến Thắng Xã Bình Long 30/49 77 LN chế biến đậu phụ An Long Xã Bình Long 35/58 78 LN chế biến chè Tân Thành Xã Tràng Xá 105/105 79 LN chế biến chè Thành Tiến Xã Tràng Xá 100/100 80 LN chế biến chè xóm Vang Xã Liên Minh 190/190 81 LN chế biến chè xóm Nhậu Xã Liên Minh 148/148 82 LN chế biến đuờng phên Dân Tiến Xã Dân Tiến 60/180 83 LN chế biến chè Trúc Mai Xã Lâu Thượng 120/172 84 LN mây tre đan La Dương Xã Lâu Thượng 15/178 85 LN chè xóm Thâm Xã Liên Minh 86 LN chè Đất Đỏ xã Lâu Thượng Xã Lâu Thượng 87 LN mỳ gạo Tiền Phong TT Đình Cả IX TP Thái Nguyên 88 LN VLXD xã Quyết Thắng Xã Cao Ngạn 89 LN chế biến chè Phúc Hoà Xã Thịnh Đức 50/70 90 LN chế biến chè Ao Sen Xã Thịnh Đức 40/65 91 LN chế biến chè Hợp Thành Xã Thịnh Đức 25/50 92 LN chế biến chè Khánh Hoà Xã Thịnh Đức 30/70 93 LN chế biến chè Nhân Hoà Xã Thịnh Đức 40/63 Trần Thế Long Footer Page 87 of 126 79 K17-Khoa học Môi trường Header Page 88 of 126 Luận văn thạc sỹ 94 LN chế biến chè Lượt Xã Thịnh Đức 30/45 95 LN chế biến chè Lượt Xã Thịnh Đức 35/55 96 LN chế biến chè Cây Thị Xã Thịnh Đức 45/70 97 LN chế biến chè Cầu Đá Xã Thịnh Đức 60/100 98 LN chế biến chè Làng Cả Xã Thịnh Đức 60/75 99 LN chế biến chè Đà Tiến Xã Thịnh Đức 55/70 100 LN chế biến chè Xóm Chợ Xã Phúc Trìu 109/134 101 LN chế biến chè Đồng Nội Xã Phúc Trìu 111/120 102 LN chế biến chè Rừng Chùa Xã Phúc Trìu 58/61 103 LN chế biến chè Thanh Phong Xã Phúc Trìu 52/54 104 LN chế biến chè Lai Thành Xã Phúc Trìu 66/69 105 LN chế biến chè Nhà Thờ Xã Phúc Trìu 129/133 106 LN chế biến chè Cây De Xã Phúc Trìu 81/84 107 LN chế biến chè Khuôn Xã Phúc Trìu 45/46 108 LN chế biến chè Soi Mít Xã Phúc Trìu 112/117 109 LN chế biến chè Phúc Thuần Xã Phúc Trìu 99/106 110 LN chế biến chè Phúc Tiến Xã Phúc Trìu 59/63 111 LN chế biến chè Đồi Chè Xã Phúc Trìu 85/89 112 LN chế biến chè Đá Dựng Xã Phúc Trìu 57/62 113 LN chế biến chè Hồng Phúc Xã Phúc Trìu 71/76 114 LN chế biến chè Hồng Thái Xã Tân Cương 164/164 115 LN chế biến chè Y Na Xã Tân Cương 62/62 116 LN chế biến chè Y Na Xã Tân Cương 56/58 117 LN chế biến chè Soi Vàng Xã Tân Cương 101/101 118 LN chế biến chè Tân Thái Xã Tân Cương 50/50 119 LN chế biến chè Nam Thái Xã Tân Cương 99/104 120 LN chế biến chè Nam Hưng Xã Tân Cương 66/68 121 LN chế biến chè Nam Tiến Xã Tân Cương 62/62 122 LN chế biến chè Xóm Guộc Xã Tân Cương 72/72 123 LN chế biến chè Nhà Thờ Xã Tân Cương 57/57 Trần Thế Long Footer Page 88 of 126 80 K17-Khoa học Môi trường Header Page 89 of 126 Luận văn thạc sỹ 124 LN chế biến chè Nam Sơn Xã Tân Cương 69/69 125 LN chế biến chè Nam Tân Xã Tân Cương 58/64 126 LN chế biến chè Gò Pháo Xã Tân Cương 96/97 127 LN chế biến chè Đội Cấn Xã Tân Cương 76/78 128 LN chế biến chè Nam Đồng Xã Tân Cương 61/70 Nguồn: Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên, 2010 Trần Thế Long Footer Page 89 of 126 81 K17-Khoa học Môi trường Header Page 90 of 126 Luận văn thạc sỹ PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI VÙNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Dự án “Xây dựng Đề án bảo vệ cải thiện Môi trường nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 địa bàn tỉnh Thái Nguyên” (Cá nhân hộ gia đình) Trần Thế Long Footer Page 90 of 126 82 K17-Khoa học Môi trường ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thế Long NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN... môi trường làng nghề chế biến chè đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn tỉnh Thái Nguyên ” Đề tài nhằm nêu lên trạng quản lý làng nghề chế biến chè, xác định thách thức, để từ đề định hướng,... giải pháp quản lý làng nghề cách tổng thể, toàn diện Mục đích nghiên cứu - Xác định rõ trạng môi trường làng nghề chế biến chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nêu lên vấn đề môi trường trình trồng chế
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊ, NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊ, NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN CHÈ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊ

Từ khóa liên quan