Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26 463 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2017, 12:04

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÚY AN NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 2: TS NGUYỄN PHÙNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: -Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hàng tồn kho (HTK) phần quan trọng tài sản ngắn hạn nhiều doanh nghiệp, yếu tố thiếu trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (DN) Do vậy, việc xác định đánh giá HTK có ảnh hưởng quan trọng việc xác định kết lãi lỗ trình bày báo cáo tài DN Trên thực tế việc vận dụng CMKT nói chung công tác kế toán trình vận dụng CMKT HTK nói riêng DN thời gian qua xuất nhiều vấn đề cần xem xét nghiên cứu Vấn đề đặt CMKT HTK DN đưa vào vận dụng vận dụng mức độ nào? Liệu CMKT HTK Việt Nam có vận dụng cách phù hợp chưa DN hiên ? Với lý trên, định chọn đề tài “Nghiên cứu việc vận dụng CMKT HTK doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng” góp phần làm sáng tỏ vấn đề vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu Ø Nghiên cứu tình hình vận dụng nguyên tắc đo lường công bố thông tin liên quan đến chuẩn mực kế toán HTK doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Ø Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CMKT HTK để có định hướng hoàn thiện triển khai thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: xem xét việc vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng hai khía cạnh đo lường trình bày Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phạm vi nghiên cứu: Là DN địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngoại trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước DN lĩnh vực tài (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán) Phương pháp nghiên cứu Tiến trình nghiên cứu thông qua giai đoạn sau: + Khảo sát sơ bộ: Thiết kế nháp bảng câu hỏi, tham khảo ý kiến chuyên gia người làm công tác kế toán có kinh nghiệm lâu năm Sau tiến hành vấn ngẫu nhiên 15 kế toán viên DN địa bàn TP Đà Nẵng để lấy thông tin làm sở cho việc xây dựng ý tưởng cho bảng câu hỏi + Nghiên cứu thức bảng câu hỏi điều tra : thông qua bảng câu hỏi để thu thập thông tin việc vận dụng CMKT HTK DN địa bàn TP Đà Nẵng Sau đó, tổng hợp câu trả lời từ bảng câu hỏi xử lý phần mềm SPSS để phân tích ghi nhận kết Số lượng DN để khảo sát 56 DN Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm 3chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu số kiến nghị việc vận dụng CMKT HTK DN địa bàn TP Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong tiến trình nghiên cứu thực đề tài: “ Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực HTK doanh nghiệp địa bàn TP Đà Nẵng ”, trước tiên tác giả nghiên cứu vấn đề liên quan như: Chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm các: Chuẩn mực chung số 01; Chuẩn mực số - 02 HTK [1] chuẩn mực có liên quan; thông tư hướng dẫn; chế độ kế toán [2]; chuẩn mực kế toán quốc tế vấn đề liên quan đến kế toán HTK DN Footer Page of 126 Header Page of 126 Ngoài tác giả tham khảo nghiên cứu như: Với nghiên cứu “ Bàn mô hình nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số (40) 2010, tr 225 -233 PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên [7] Hiện nghiên cứu vần đề liên quan đến chuẩn mực kế toán Chỉ có vài trang báo mạng đề cập đến vấn đề không đủ độ tin cậy cao nội dung không cụ thể nói chung chung Với sở lý luận kế thừa nghiên cứu trước, thấy rằng, nghiên cứu trước vào góc độ chung Những vấn đề cụ thể chuẩn mực thực chưa xem xét hết Vì vậy, việc khảo sát chuẩn mực HTK - loại tài sản phổ biến DN có ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI HÀNG TỒN KHO 1.1.1 Định nghĩa hàng tồn kho Để ghi nhận tài sản HTK, không xem xét tài sản có thỏa mãn tiêu chuẩn ghi nhận tài sản DN mà xem đến tài sản mua sử dụng cho mục đích Theo CMKT HTK HTK tài sản rơi vào ba trường hợp sau: (1) Tài sản mua sản xuất nhằm mục đích bán kỳ sản xuất kinh doanh bình thường (2) Tài sản mua để sử dụng trình sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ (3) Tài sản trình sản xuất kinh doanh dở dang Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Phân loại hàng tồn kho a Phân loại theo mục đích sử dụng Theo cách này, HTK chia thành loại sau: - Các loại dự trữ phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh DN - Các loại dự trữ cho hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp Thuộc loại gồm có thành phẩm, bán thành phẩm tiêu thụ DNSX, hàng hóa DNTM - Các loại sản phẩm dịch vụ dở dang b Phân theo vị trí hàng tồn kho trình luân chuyển HTK DN chia thành loại sau: - Hàng mua đường - Hàng dự trữ kho, quầy DN - Hàng gửi bán 1.2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO Do HTK DN thường đa dạng, biến động với số lượng lớn nên quản lý HTK liên quan đến khả DN có theo dõi liên tục, kịp thời tình hình nhập – xuất – tồn loại hàng hay không mặt số lượng giá trị Kế toán HTK cần lựa chọn hệ thống HTK thích hợp để quản lý tình hình biến động vật tư hàng hóa Trên thực tế công tác kế có hai hệ thống quản lý HTK, gọi phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp kê khai định kỳ 1.2.1 Hệ thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) phương pháp phản ánh thường xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hóa sổ kế toán Khi áp dụng phương pháp tài khoản HTK dùng để phản ánh số dư có, tình hình tăng, giảm loại HTK DN Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Hệ thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Phương pháp kiểm kê định kỳ phương pháp không theo dõi cách thường xuyên, liên tục sổ kế toán tình hình biến động loại hàng DN Khi áp dụng phương pháp toàn loại vật tư, hàng hóa mua vào theo dõi qua tài khoản mua hàng 1.3 ĐO LƯỜNG HÀNG TỒN KHO 1.3.1 Xác định giá trị HTK doanh nghiệp tiếp nhận HTK tiếp nhận DN quan trình mua hàng sản xuất, chế biến; nhận từ góp vốn người chủ sở hữu HTK tăng lên trường hợp đo lường theo nguyên tắc giá gốc Theo nguyên tắc này, giá gốc (hay gọi giá thực tế) bao gồm toàn chi phí thực tế có liên quan đến hình thành HTK trạng thái sẵn sàng để bán hay chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN 1.3.2 Xác định giá trị hàng tồn kho xuất dùng a Phương pháp giá thực tế đích danh b Phương pháp giá bình quân c Phương pháp giá nhập trước - xuất trước d Phương pháp giá nhập sau - xuất trước 1.3.3 Đo lường hàng tồn kho vào thời điểm lập báo cáo tài a Khái niệm, ý nghĩa dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc ghi giảm giá trị HTK vật tư, hàng hóa bị hư hỏng, lỗi thời, giảm giá… cho sát với giá trị trường gọi việc lập dự phòng giảm giá HTK b Phương pháp xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho Footer Page of 126 Header Page of 126 Cuối kỳ kế toán năm, giá trị thực HTK nhỏ giá gốc phải lập dự phòng giảm giá HTK Số dự phòng giảm giá HTK lập số chênh lệch giá gốc HTK lớn giá trị thực chúng Việc lập dự phòng giảm giá HTK thực sở mặt HTK 1.4 TRÌNH BÀY HÀNG TỒN KHO TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mục đích chuẩn mực quy định hướng dẫn nguyên tắc phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thực phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm sở ghi sổ kế toán lập báo cáo tài 1.5 CÁC VẤN ĐỀ VỀ HÀNG TỒN KHO LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 1.5.1 Chuẩn mực kế toán & cần thiết chuẩn mực kế toán 1.5.2 Những điểm khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày vấn đề nguyên tắc đo lường, phương pháp tính giá HTK việc công bố thông tin liên quan đến CMKT HTK Trong chương trình bày nội dung sau: - Nội dung liên quan đến HTK DN - Những điểm khác biệt CMKT HTK Việt Nam CMKT HTK Quốc tế Những vấn đề lý luận trình bày chương sở cho việc thiết kế nghiên cứu vận dụng CMKT HTK DN địa bàn TP Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Từ khuôn khổ qui định đến thực tế vận dụng CMKT HTK việc lập trình bày nguyên tắc đo lường thông tin hàng tồn kho đặt nhiều vấn đề cần xem xét nghiên cứu Mặc dù trình bày nguyên tắc đo lường trình bày thông tin HTK phải tuân thủ theo CMKT ban hành thực DN có tuân thủ theo CMKT cách xác trung thực hay không lại vấn đề cần phải nghiên cứu giải đáp cụ thể Đồng thời cần phải xem xét nhận thức kế toán viên vận dụng CMKT HTK rào cản, khó khăn nhân tố ảnh hưởng vận dụng CMKT HTK trình trình bày nguyên tắc đo lường trình bày thông tin HTK Với lập luận trên, đề tài đặt câu hỏi nghiên cứu: - Thứ : Mức độ vận dụng CMKT HTK DN đến đâu? - Thứ hai: Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CMKT HTK trình trình bày nguyên tắc đo lường trình bày thông tin HTK ? 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Về quy mô 2.2.2 Về lĩnh vực hoạt động 2.2.3 Về lực tài Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 2.2.4 Về trình độ công nghệ phát triển thị trường sản phẩm: 2.2.5 Về cấu trúc tổ chức quy trình quản lý 2.2.6 Về việc tổ chức hệ thống kế toán 2.3 KHẢO SÁT SƠ BỘ VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Để nắm bắt thực trạng việc vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc khảo sát sơ bước thiếu nghiên cứu định lượng Với giai đoạn khảo sát sơ : tác giả tiến hành thiết kế nháp bảng câu hỏi, tham khảo ý kiến chuyên gia thuộc lĩnh vực tài kế toán người làm công tác kế toán có kinh nghiệm lâu năm Sau tiến hành vấn ngẫu nhiên 15 kế toán viên DN địa bàn thành phố Đà Nẵng để lấy thông tin Dự kiến nhân tố ảnh hưởng tác động đến việc kế toán viên vận dụng CMKT HTK công tác kế toán Cuối cùng, tiến hành nghiên cứu thức, hoàn thiện chỉnh sửa bảng câu hỏi cho phù hợp với thực tế sẵn sàng cho điều tra thức 2.3.1 Mục tiêu khảo sát Mục tiêu khảo sát để nắm bắt thực trạng vận dụng CMKT HTK DN Tổng hợp ý kiến đóng góp nhận thức họ việc trình bày nguyên tắc đo lường công bố thông tin HTK dựa CMKT HTK Thu thập ý kiến đóng góp kế toán bảng câu hỏi đưa 2.3.2 Phương pháp khảo sát Bằng cách thu thập liệu sơ cấp: vấn 15 kế toán viên DN địa bàn thành phố Đà Nẵng tập trung vào nội dung sau: - Những đặc điểm DN như: loại hình DN, lĩnh vực hoạt động quy mô DN Bên cạnh phần thu thập thông Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 việc dựa hướng dẫn chủ DN, thường có thái độ quan tâm đến CMKT nói chung CMKT HTK nói riêng 2.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc việc vận dụng CMKT HTK ü Nhóm nhân tố thuộc xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán Đặc thù kinh tế- xã hội Sự phức tạp CMKT Ảnh hưởng công tác kiểm toán ü Nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp Nhận thức nhà quản trị Trình độ kế toán viên Qui mô doanh nghiệp 2.4 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA 2.4.1 Xây dựng bảng câu hỏi điều tra 2.4.2 Đối tượng điều tra Bảng câu hỏi gởi đến kế toán công tác DN đóng địa bàn thành phố Đà Nẵng Kỹ thuật chọn mẫu: lấy mẫu phi xác suất Mẫu phi xác xuất không đại diện để ước lượng cho toàn tổng thể, chấp nhận nghiên cứu khám phá kiểm định giả thuyết Cỡ mẫu: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến 31/12/2012 có đến 11.209 DN hoạt động sản xuất kinh doanh Để việc điều tra đảm bảo độ tin cậy tính xác cao nên chọn DN có thời gian hoạt động từ năm trở lên, tổng thể thỏa mãn điều kiện 10.459 DN Với kích thước mẫu n = 56 DN 2.4.3 Phương pháp điều tra xử lý số liệu Bảng câu hỏi điều tra gởi đến kế toán viên DN địa bàn TP Đà Nẵng thông qua bưu điện, e-mail gửi Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 trực tiếp Kết tổng hợp xử lý phần mềm SPSS 16.0 kết hợp với phần mềm Microsoft Office Excel 2003 Thông qua thống kê mô tả phương pháp kiểm định liệu, tính toán tham số (trung bình, tỷ trọng) để trình bày kết thu thập được, biểu đồ sử dụng để trình bày kết khảo sát nhằm dễ dàng đánh giá hay so sánh cách trực quan khía cạnh vấn đề Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp kiểm định mối liên hệ hai biến định tính, phương pháp phân tích phương sai yếu tố (Anova) KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương nhằm để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu tình hình vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng, với khung nghiên cứu thiết kế qua hai giai đoạn: giai đoạn tiến hành khảo sát 15 DN làm sở để tiến hành giai đoạn nghiên cứu khảo sát qua bảng câu hỏi điều tra Kết tổng hợp xử lý phần mềm SPSS 16.0 kết hợp với phần mềm Microsoft Office Excel 2003 Chương trình bày kết điều tra đồng thời qua nêu vài kiến nghị vấn đề CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐIỀU TRA Với kết cho thấy, 56 DN điều tra DN có quy mô siêu nhỏ chủ yếu thường DNTN với lĩnh vực Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 hoạt động thương mại hay thương mại dịch vụ chủ yếu Đối với DN có quy mô nhỏ vừa thường DN TNHH, công ty CP với lĩnh vực hoạt động đa dạng Đối với DN có quy mô lớn chủ yếu công ty CP, TNHH Nói chung địa bàn thành phố Đà Nẵng có đến 70% DN vừa nhỏ chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại dịch vụ, 15% hoạt động lĩnh vực sản xuất, lại khoản 15% DN hoạt động lĩnh vực khác Điều dự kiến ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho DN thành phố Đà nẵng 3.2 TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHUẨN MỰC HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hệ thống quản lý hàng tồn kho Hiện DN chủ yếu sử dụng phương pháp quản lý HTK phương pháp kê khai thường xuyên Vì với phương pháp này, DN quản lý tốt HTK mặt số lượng lẫn chất lượng, với phương pháp giúp DN kiểm soát tốt HTK, tránh thất thoát HTK trình hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.2 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho doanh nghiệp tiếp nhận Với kết phân tích cho thấy nay, xác định giá trị HTK tiếp nhận DN tuân thủ nguyên tắc giá gốc theo CMKT HTK quy định Trong loại chi phí gặp như: hao hụt định mức, nhiên số DN có phát sinh DN tính vào giá trị HTK DN Như vậy, qua phần cho thấy DN thành phố Đà Nẵng tuân thủ CMKT HTK ban hành Không có DN có phát sinh loại chi phí nêu mà không tính vào giá trị HTK DN Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 3.2.3 Phương pháp tính giá hàng xuất kho Qua điều tra cho thấy, DN sử dụng phương pháp phổ biến phương pháp bình quân gia quyền Còn phương pháp nhập sau xuất trước DN sử dụng.Ngoài DN sử dụng nhiều phương pháp tính giá loại HTK DN Qua đó, cho thấy vấn đề vận dụng phương pháp tính giá HTK DN linh hoạt phù hợp với loại HTK DN cụ thể Với kết phân tích cho thấy DN địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho đa phần DN sử dụng chủ yếu ba phương pháp: phương pháp tính giá đích danh, phương pháp tính giá bình quân gia quyền, phương pháp nhập trước xuất trước phương pháp nhập sau xuất trước 56 DN DN sử dụng Khi xét quy mô, cho thấy đa phần DN tư nhân, TNHH hay cụ thể DN có quy mô nhỏ, nhỏ vừa thường sử dụng phương pháp tính giá đích danh, vài DN sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước Đối với DN có quy mô lớn thường sử dụng phương pháp tính giá bình quân gia quyền.Nhưng chủ yếu DN sử dụng phương pháp bình quân gia quyền việc tính giá HTK xuất kho Như vậy, qua cho thấy hầu hết DN tính giá HTK xuất kho tuân thủ theo CMKT HTK quy định Trong đó, việc DN lựa chọn phương pháp hoàn toàn tùy thuộc hoàn cảnh, điều kiện quy mô DN đó, đồng thời phần tùy thuộc vào cách nhìn nhận nhận thức chủ DN Qua đây, cho thấy điều DN sử dụng phương pháp nhập sau xuất trước Bởi lẽ điều không phù hợp với tình hình kinh doanh DN Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 3.2.4 Về công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Kết cho thấy 56 DN có 26 DN thực việc lập dự phòng (chiếm 46,4%), lại 30 DN không tiến hành lập dự phòng giảm giá HTK DN (chiếm 53,6%) Tiếp tục xem xét sở lập dự phòng 26 DN trích lập dự phòng Như vậy, qua kết điều tra thấy được, tất DN lập dự phòng dựa sở mặt HTK Kế tiếp, xem xét lý tổng số 56 DN, 30 DN không tiến hành lập dự phòng giảm giá HTK Như vậy, với kết thấy 14 DN không trích lập dự phòng với lý đưa DN khó xác định xác định giá thị trường, lại 16 DN không trích lập dự phòng DN tượng giảm giá HTK ü Tìm hiểu khác DN có quy mô khác với việc lập dự phòng giảm giá HTK Với kết thu ta có đánh sau: đa số DN có quy mô siêu nhỏ, nhỏ thường thực công tác lập dự phòng giảm giá HTK đơn vị Còn phần DN có quy mô lớn có xu hướng lập dự phòng giảm giá HTK DN 3.2.5 Về trình bày thông tin báo cáo tài Với kết cho thấy, với tiêu “Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK” số 56 DN 100% DN trình bày thông tin BCTC, tiếp đến với tiêu “Phương pháp hạch toán HTK” số 56 DN có đến 92,86% DN trình bày, tiêu “Những trường hợp hay kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho” DN trình bày chiếm 91,07%, với tiêu “Giá trị ghi sổ HTK dùng để chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản nợ phải trả” DN trình bày chiếm 80,36% Còn hai tiêu “Phương pháp tính giá trị HTK” Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 “Nguyên tắc ghi nhận HTK” DN trình bày chiếm 55,36% 53,57% tổng 56 DN Như vậy, qua kết luận rằng, theo quy định CMKT HTK DN phải trình bày đầy đủ tiêu, theo kết điều tra DN chưa trình bày cách đầy đủ hết 100% Như vậy, tóm lại phần trình bày thông tin BCTC 56 DN điều tra chưa đầy đủ Và đặt biệt DN có quy mô nhỏ thông tin đầy đủ Qua đây, nhận xét, DN vận dụng CMKT HTK linh hoạt 3.2.6 Đánh giá mức độ hài lòng kế toán viên nội dung chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Với kết trên, ta thấy tiêu chí đưa “Thuật ngữ khái niệm đơn giản, dễ hiểu” CMKT HTK với ý kiến kế toán viên đưa đa số không hài lòng Điều giải thích CMKT đỏi hỏi hiểu biết định chuyên môn, đồng thời ngôn ngữ CMKT nói chung CMKT HTK nói riêng chứa đựng tính học thuật cao, hàm súc cô đọng mang tính chuyên môn nên người kế toán viên dễ dàng vận dụng CMKT so với hướng dẫn Chế độ kế toán Thông tư hướng dẫn Với tiêu chí “Phù hợp với thực tiễn” Với tiêu chí kế toán viên có thâm niên 10 năm đưa ý kiến với giá trị trung bình 2.17 đa phần họ không hài lòng Ta thấy giá trị trung bình tăng lên tương ứng với thâm niên kinh nghiệm Đối với người vào làm thâm niên kinh nghiệm đa phần họ ý kiến tiêu chí Với tiêu chí “Đáp ứng yêu cầu quản lý” đa phần nhận câu trả lời kế toán viên họ ý kiến “ không đồng tình không phản đối” ü Đánh giá có khác biệt mức độ hài lòng có người kinh nghiệm nhiều kinh nghiệm : Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Từ bảng kết trình bày kết phân tích ANOVA Đối với tiêu chí “Thuật ngữ khái niệm đơn giản, dễ hiểu” với mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,001< 0,05 (kiểm định 95%) có khác biệt người có thâm niên khác Đối với người có số năm làm việc < năm, họ hoàn toàn gặp khó khăn tức gặp vấn đề rào cản ngôn ngữ nội dung CMKT HTK nên với tiêu chí đa phần họ đánh giá không hài lòng, điều đồng nghĩa thuật ngữ, khái niệm CMKT nói chung CMKT HTK nói riêng phức tạp, đòi hỏi trước vân dụng CMKT buộc kế toán viên phải tốn nhiều thời gian công sức nghiên cứu tìm hiểu Tuy nhiên, với người có kinh nghiệm 10 năm, họ đưa ý kiến đa phần không hài lòng thuật ngữ khái niệm CMKT đưa Ta thấy với tiêu chí “Phù hợp với thực tiễn” với mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,001< 0,05 (kiểm định 95%) có khác biệt người có thâm niên khác Đối với người có số năm làm việc đa phần họ đưa ý kiến “không đồng tình không phản đối” Còn kế toán viên có kinh nghiệm lâu năm họ chưa hài lòng mức thực tiễn CMKT Với tiêu chí lại “Đáp ứng yêu cầu quản lý” từ bảng kết trình bày kết phân tích ANOVA Với mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,486 > 0,05 (kiểm định 95%) khác biệt người có thâm niên khác Tức với tiêu chí đa phần kế toán viên vào làm hay kinh nghiệm lâu năm ý kiến với tiêu chí ü Đánh giá có khác biệt mức độ hài lòng người trình độ khác nhau: Từ bảng kết trình bày kết phân tích ANOVA Ta thấy tiêu chí: Với mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,21 ; 0,1; 0,636> Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 0,05 (kiểm định 95%) khác biệt đánh giá mức độ hài lòng người có trình độ khác 3.2.7 Đánh giá chung việc lập BCTC theo chuẩn mực kế toán Kết điều tra cho thấy có đến 20 DN điều tra (chiếm 35,7%) hoàn toàn không quan tâm đến CMKT lập BCTC, mà cần dựa vào Chế độ kế toán Thông tư hướng dẫn để lập BCTC đủ Điều giải thích thường làm theo thói quen hướng dẫn công tác kế toán nước ta ảnh hưởng đến tình hình lập BCTC theo CMKT Mặc dù có 26 DN (chiếm tỷ lệ 46,4%) lập BCTC bên cạnh việc dựa vào văn Chế độ kế toán, Thông tư hướng dẫn thực hành kế toán dựa vào CMKT có lẽ kết thể “sự an toàn” người trả lời lựa chọn gợi ý trả lời Trong đó, có 10 DN hoàn toàn dựa vào CMKT Như vậy, qua cho thấy việc vận dụng CMKT công tác kế toán thấp Kết phản ánh đặc trưng kế toán Việt Nam là, mặt Bộ Tài ban hành CMKT, mặt khác lại hướng dẫn cụ thể thực chuẩn mực thông qua Thông tư hướng dẫn CMKT, lại tồn Chế độ kế toán để thực hành chi tiết công việc kế toán kể việc yêu cầu trình bày BCTC theo khuôn mẫu thống Người lập BCTC nước ta khoảng để vận dụng linh hoạt CMKT trình bày BCTC Trong số trường hợp việc vận dụng CMKT trở nên tốn thứ bày biện sẵn Chế độ kế toán Thông tư hướng dẫn Điều làm cho việc chuyển tải nội dung chuẩn mực khó thực thân chuẩn mực mang tính hướng dẫn chung, cụ thể hoá khó tránh khỏi trường hợp không mô tả nghĩa chuẩn mực khối lượng quy định lớn hệ thống kế toán không đơn giản hoá mà trở nên cồng kềnh Đánh giá hiệu qui định Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 chi tiết nước ta, Adams Linh (2005) [10] cho việc quy định bước hạch toán kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh không phù hợp, phức tạp không hiệu cách thức xử lý phi thực tế, làm giảm lợi ích hệ thống quản lý đặc trưng hoạt động DN Như vậy, với kết thu được, cho thấy tình hình vận dụng CMKT HTK DN địa bàn TP Đà Nẵng mức bình thường, việc vận dụng bị tác động yếu tố khách quan khác.Những DN bỏ qua, DN bỏ qua, chẳng hạn việc trình bày thông tin BCTC, DN lớn thường trình bày đầy đủ hơn, DN nhỏ thông tin thường đầy đủ hơn, họ chẳng để ý nhiều đến chuẩn mực mà đa số làm theo “quán tính” chủ yếu 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Qua kết phân tích số liệu trên, đưa kết luận, với số lượng DN điều tra 56 DN, số lượng điều không nhiều phần thể tình hình vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Vậy qua số liệu phân tích trả lời hai câu hỏi nghiên cứu ban đầu Mức độ vận dụng CMKT HTK DN đến đâu? Và nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CMKT HTK trình trình bày nguyên tắc đo lường trình bày thông tin HTK Như cho thấy, mức độ vận dụng CMKT HTK để trình bày nguyên tắc đo lường trình bày thông tin liên quan đến chuẩn mực kế toán HTK DN đánh giá vận dụng mức độ hợp lý, xác linh hoạt Hợp lý xác chỗ, đa phần DN trái với CMKT HTK qui định, từ việc xác định giá trị HTK tiếp nhận, DN tuân thủ theo nguyên tắc giá Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 gốc mà CMKT HTK quy định [2] Đối với việc tính giá HTK xuất kho, DN tuân thủ theo CM quy định, DN tự tiện thực với phương pháp khác Với việc trình bày BCTC, DN thể thông theo CMKT HTK quy định Bên cạnh đó, việc DN vận dụng theo CMKT linh hoạt, thể chỗ phương pháp tính giá HTK xuất kho, DN chủ động lựa chọn phương pháp tính giá phù hợp với điều kiện hoàn cảnh DN mình, với việc lập dự phòng giảm giá HTK vậy, chẳng hạn DN nhỏ với điều kiện DN DN chủ động việc lập hay không lập dự phòng giảm giá HTK DN Với câu hỏi nghiên cứu thứ hai đưa ra, với kết phân tích phần cho thấy việc DN vận dụng CMKT HTK bị tác nhân tố chủ quan khách quan, hay chia thành hai nhóm nhân tố nhóm nhân tố thuộc xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp Trong đó, thấy nhóm nhân tố thuộc xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán, thấy phức tạp CMKT thể chỗ ngôn ngữ CMKT có tính khúc chiết học thuật cao thường nhìn nhận khó hiểu Rất nhiều nhà kế toán đưa nhận xét từ đưa CMKT vào vận dụng thực tiễn, nội dung chuẩn mực mẻ với nhiều khái niệm, thuật ngữ để vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán Chính vậy, điều tạo rào cản khiến cho nhà kế toán thay tìm hiểu CMKT cách thấu đáo họ chờ thông tư hướng dẫn để áp dụng cách nhanh chóng thuận tiện Tiếp đến nhân tố ảnh hưởng công tác kiểm toán, DN kiểm toán hãng kiểm toán lớn thông thường, DN quan tâm nhiều đến việc vận dụng CMKT nói chung CMKT quốc tế nói riêng Đối với nhóm nhân tố thuộc doanh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 nghiệp, ta thấy nhân tố nhận thức chủ DN kế toán viên đưa ý kiến đa số đồng ý với ý kiến này, với nhân tố cho thấy ảnh hưởng nhiều đến trình DN vận dụng CMKT mức độ tuân thủ CMKT lập BCTC nói chung tuân thủ CMKT HTK nói riêng đến đâu phụ thuộc vào nhận thức nhà quản trị Nếu nhà quản trị nhận thức ích lợi việc tuân thủ CMKT minh bạch công bố thông tin BCTC nhân tố thúc đẩy trình vận dụng CMKT công tác lập BCTC Với nhân tố Trình độ kế toán viên, với nhân tố trình vận dụng tuân thủ chặt chẽ CMKT việc lập BCTC, rõ ràng với phức tạp CMKT đòi hỏi trình độ kế toán viên phải hiểu linh hoạt qui định CMKT để lựa chọn sách kế toán phù hợp thực tế đơn vị Và qua kết điều tra, cho thấy với nhân tố đa phần nhận ý kiến đồng ý tất kế toán viên Và cuối cùng, với nhân tố qui mô doanh nghiệp, với kết phân tích cho thấy, với nhân tố xem nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc vận dụng CMTK DN 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Việc vận dụng CMKT HTK DN địa bàn TP Đà Nẵng bị chi phối nhiều yếu tố Trong có nhân tố chủ quan bao gồm nhân tố khách quan Tác giả đề tài xin đưa số kiến nghị sau: 3.4.1 Kiến nghị kế toán nhà quản trị doanh nghiệp a Đối với kế toán viên Các nhà kế toán phải không ngừng cập nhật, nâng cao trình độ Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Người làm kế toán phải có liên hệ thường xuyên chặt chẽ với quan quản lý tài chính- kế toán Nhà nước hội nghề nghiệp, đặc biệt trao đổi chuyên môn qua diễn đàn kế toán để học hỏi thêm kinh nghiệm vận dụng CMKT Qua việc thường xuyên liên hệ này, đội ngũ kế toán nhận thông tin nhanh chóng vấn đề việc nắm bắt, vận dụng CMKT vào công việc ngày lập BCTC Đồng thời nhà kế toán cần có ý kiến phản hồi với quan hữu trách, cộng tác với nhà nghiên cứu để giúp cho việc ban hành CMKT phù hợp với thực tiễn Xu hướng hoà nhập quốc tế hoà hợp CMKT Việt nam với CMKT quốc tế đòi hỏi trình độ ngoại ngữ đội ngũ nhà kế toán cần nâng cao để tiếp cận quan điểm kế toán giới nhằm đối chiếu với CMKT Việt nam, giúp cho việc vận dụng chuẩn mực vào thực chất tăng cường khả thực thi CMKT thực tiễn b Đối với nhà quản trị Tự nhận thức nâng cao nhận thức lợi ích BCTC lập theo CMKT nhà quản trị yếu tố quan trọng để tình hình lập BCTC theo CMKT DN theo hướng tích cực Vấn đề nằm nhận thức nhà quản trị lợi ích BCTC trình bày tuân thủ CMKT Bên cạnh yếu tố nhận thức nhà quản trị, để tăng cường vận dụng CMKT việc lập BCTC cụ thể việc đo lường trình bày thông tin HTK theo CMKT HTK, nhà quản trị DN cần có chiến lược dài hạn đầu tư người sở vật chất Về người, đội ngũ kế toán viên công ty cần liên tục đào tạo Nhà quản trị cần tạo điều kiện để đội ngũ kế toán viên đặc biệt kế toán trưởng tham gia khoá học, hội thảo Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 chuyên môn, tăng cường công tác giao lưu, nghiên cứu, học hỏi nghề nghiệp khu vực quốc tế nhằm nâng cao trình độ, cập nhật CMKT ban hành vận dụng vào công tác lập BCTC Đây yếu tố quan trọng để việc vận dụng CMKT có chiều sâu, đòi hỏi đội ngũ kế toán phải phát huy tốt vai trò người trợ giúp có hiệu cho nhà quản trị Về sở vật chất, công tác kế toán cần đầu tư theo xu hướng tin học hoá hệ thống kế toán, kết nối phần mềm hoạch định nguồn lực DN (ERP) không ứng dụng công ty lớn mà lan toả sang công ty nhỏ Ứng dụng công nghệ thông tin ngày trở nên gần gũi với xuất chương trình mã nguồn mở kế toán, truy cập thông tin dễ dàng nhanh chóng cho việc định Đặc biệt việc cập nhật hệ thống thông tin kế toán có thay đổi vận dụng CMKT cần trọng Ngoài ra, nhà quản trị cần trọng xây dựng trì hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu với sách thủ tục nhằm đảm bảo trình lập BCTC theo CMKT chế độ kế toán hành Đồng thời lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín góp phần đảm bảo BCTC lập tuân thủ CMKT 3.4.2 Kiến nghị nhà soạn thảo chuẩn mực kế toán báo cáo tài Thứ nhất, thuật ngữ CMKT cần sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu nhằm giúp cho vận dụng CMKT dễ dàng Thứ hai, để việc vận dụng CMKT lập BCTC tốt vai trò hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cần nâng cao Thứ ba, chế tài quan quản lý yêu cầu tuân thủ CMKT lập BCTC DN Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG Với kết nghiên cứu tình hình vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Như cho thấy, mức độ vận dụng CMKT HTK để trình bày nguyên tắc đo lường trình bày thông tin liên quan đến chuẩn mực kế toán HTK DN đánh giá vận dụng mức độ hợp lý, xác linh hoạt Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu cho thấy vận dụng tuân thủ CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng đánh giá tốt Mặc dù số vấn đề thông tin trình bày BCTC HTK chưa đầy đủ Tình hình giải thích từ nhiều nguyên nhân Sự phức tạp CMKT với nhiều khái niệm khó hiểu, khó vận dụng thực tế, đánh giá thấp nhà quản trị vai trò thông tin kế toán, trình độ đội ngũ kế toán, đồng thời thiếu chế tài cần thiết để xử phạt trường hợp trình bày BCTC không đầy đủ thông tin Trên sở kết nghiên cứu, luận văn nêu kiến nghị nhà quản trị công ty, đội ngũ kế toán, quan ban hành CMKT, Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quan quản lý nhằm góp phần tăng cường vận dụng CMKT lập BCTC Tuy nhiên luận văn số hạn chế định Trong việc điều tả DN có khoản mục thống kê tần suất trình bày mang tính đánh giá chủ quan, chưa nắm bắt thật khoản mục đầy đủ vận dụng, tuân thủ CMKT Ngoài ra, chọn mẫu nghiên cứu có hạn chế Số lượng DN khảo sát không nhiều, đồng thời số bảng câu hỏi điều tra hợp lệ để phân tích xử lý dừng lại số khiêm tốn Với kết đạt được, tác giả luận văn hy vọng cung cấp thông tin ban đầu tình hình vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng cho nghiên cứu sau Tác giả luận văn hy vọng góp phần nâng cao chất lượng việc vận dụng CMKT HTK thực tế DN hiên nay, CMKT khác nhằm mang lại BCTC đầy đủ, chất lượng mang độ tin cậy cao Footer Page 26 of 126 ... đến vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho DN thành phố Đà nẵng 3.2 TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHUẨN MỰC HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hệ thống quản lý hàng tồn. .. HÀNG TỒN KHO LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 1.5.1 Chuẩn mực kế toán & cần thiết chuẩn mực kế toán 1.5.2 Những điểm khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế KẾT... lý trên, định chọn đề tài Nghiên cứu việc vận dụng CMKT HTK doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng góp phần làm sáng tỏ vấn đề vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan