ôn thi cấp tôc 2 -Có lời giải

9 766 5
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

§Ò thi m«n Ho¸ §H -2 C©u 1 : Có các chất: Chỉ dùng một chất trong số các chất cho dưới đây để nhận biết các chất trên: A. Kim loại Na B. NaOH C. D. Quỳ tím C©u 2 : Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây: A. Ca B. Kimloại hoá trị II C. Kim loại hoá trị I D. Mg C©u 3 : Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146. X không tác dụng với Na kim loại. Lấy 14,6g X tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 2M thu được 1 muối và 1 ancol. Công thức cấu toạ của X là công thức nào sau đây? A. B. C. D. A và B đều đúng. C©u 4 : Chọn câu phát biểu sai: 1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân. 2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối. 3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 4. Số proton bằng điện tích hạt nhân. 5. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron A. 2, 4, 5 B. 2, 3 C. 2, 3, 4 D. 3, 4 C©u 5 : Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng chất đó là: A. B. C. D. C©u 6 : X và Y là hai axit hữu cơ no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 6,6g X và 6g Y tác dụng hết với kim loại K thu đựơc 2,24lít ở đktc. X và Y có công thức phân tửlà: A. B. C. D. C©u 7 : Mệnh đề nào sau đây là không đúng? A. Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron. B. Lớp ngoài cùng là bền vững khi lớp s chứa tối đa số electron. C. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chữa tối đa số electron. D. Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. C©u 8 : Để nhận biết các chất metanol, glixerol, dung dịch anilin, ta có thể tiến hành theo trình tự nàosau đây? A.Dùng dùng nước brom B. A và B đều đúng. C. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong D. Dùng dung dịch trong dùng dùng nước brom. C©u 9 : Cho một lá đồng vào 200ml dung dịch bạc nitrat. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy lá đồng rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng là đồng tăng thêm 1,52g. Nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat là: A.0,1M B.0,15M C.0,09M D.0,12M C©u 10 : Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có hai đồng vị Y và Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của Y và Z. A. 65 và 67 B. 63 và 65 C. 64 và 66 D. 63 và 66 C©u 11 : Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch A.Dung dịch B.Không xác định được. C. Quì tím D. Dung dịch C©u 12 : Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Trong một phản ứng hoá học, số mol nguyên tử của các nguyên tố có mặt trong phản ứng: A. Luôn luôn không thay đổi B. Có thể thay đổi có thể không C. Luôn luôn thay đổi D. Không xác định được C©u 13 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 anken M và N đồng đẳng liên tiếp, thu được lượng nhiều 1 hơn lượng nước 19,5g. Hai anken M và N có công thức phân tử là: A. và B. và C. và D. và C©u 14 : Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 50g dung dịch NaOH 32%. Muối tạo thành trong dung dịch phản ứng là muối nào sau đây: A. B. C. và D. C©u 15 : Một kim loại X có hoá trị I có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 34. X là kim loại nàosauđây: A. Rb B. K C. Na D. Li C©u 16 : Muốn khử dung dịch thành dung dịch ta phải thêm chất nào sau đây vào dung dịch A. Cu B. Na C. Zn D. Ag C©u 17 : Đun nóng 1,1g este no đơn chức M với dung dịch KOH dư, người ta thu được 1,4g muối. Tỉ khối của M với khí là 2. M có công thức cấu tạo nào sau đây? A. B. Tất cả đều sai. C. D. C©u 18 : Khi cho 9,2g hỗn hợp gồm ancol propylic và một ancol X thuộc dãy đồng đẳng ancol no đơn chức tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của ancol X là: A. B. C. D. C©u 19 : Cho dung dịch Nồng độ mol của ion có trong dung dịch là: A. B. C. D. C©u 20 : Có một mẫu boxit dùng để sản xuất nhôm, mẫu này có lẫn tạp chất là và Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để điều chế được nhôm tinh khiết. A. B và C đúng B. Nghiền quặng thành bột, nấu với dung dịch NaOH đặc,lọc, khí lọc,nungở nhiệt độ cao,điệnphân. C. Nghiền quặng thành bộ, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH đặc, lọc, khí nung ở nhiệt độ cao, điện phân. D. Nghiền quặng thành bột, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH dư, lọc, khí nung ở nhiệt độ cao, điện phân. C©u 21 : Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng chấtđó là: A. B. C. D. C©u 22 : Trộn 100ml dung dịch với150ml dung dịchNaOH0,2M.Dung dịch tạo thành có pH là: A. 14,6 B. 13,6 C. 12,6 D. 15,6 C©u 23 : Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% sắt cần dùng bao nhiêu tấn gang chức 94,5% sắt (cho hiệu suất phản ứng của quá trình chuyển hoá gang thành thép là 85%)? A. 5,3 tấn B. 7,2 tấn C. 6,1 tấn D. 6,2 tấn C©u 24 : Sục khí clo vào dung dịch NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,17g NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI có trong dung dịch ban đầu là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? A. Tất cả đều sai. B. 0,02 mol C. 0,03 mol D. 0,01 mol C©u 25 : Có các chất bột: Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất dưới đây để nhận biết các chất oxit trên? A. B. Dung dịch C. Dung dịch HCl D. Dung dịch NaOH C©u 26 : Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học tăng dần? A. K, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag B. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu C. Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, K D. Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, K C©u 27 : Để phân biệt hai dung dịch và hai chất lỏng ta có thể dùng hoá chất nào sau đây: A. Quì tím B. Khí C. Dung dịch D. Phenolphtalein C©u 28 : Dung dịch có pH = 2,88. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để cho độ điện li tăng lên 5 lần? A. 26,4 lần B. 24,6 lần C. 25,6 lần D. 26 lần C©u 29 : Khi cho luồng khí hiđro (cơ dư) đi qua ống nghiệm chứa nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm: 2 A. B. C. D. C©u 30 : Dung dịch có Hằng số của dung dịch là: A. B. C. D. C©u 31 : Chọn câu sai trong các câu sau đây: A. Al không tác dụng với nước vì có lớp bảo vệ. B. Al là nguyên tố lưỡng tính. C. Chỉ kim loại mới có tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim D. Dùng giấy nhôm để gói kẹo vì nhôm dẻo và không gây độc hại cho con người. C©u 32 : Cho dung dịch axit Nồng độ mol của ion là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? A. B. C. D. C©u 33 : Cho 1,02g hỗn hợp 2 anđehit X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no đơn chức tác dụng với dung dịch trong dư thu được 4,32g bạc kim loại. X và Y có công thức phân tử là: A. B. C. Kết quả khác. D. C©u 34 : Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đặc thì thể tích giảm hơn một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây: A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Không xác định được C©u 35 : Cho ancol thơm có công thức Ancol thơm nào sau đây thoả mãn điều kiện: A. B. C. C. . và D. D. . C©u 36 : Đốt cháy hoàn toàn 2 ancol X, Y đồng đẳng kế tiếp nhau, người ta thấy tỉ số mol và tăng dần. X, Y thuộc loại ancol nào sau đây? A. ancol không no B. ancol no C. phenol D. ancol thơm C©u 37 : Hãy chỉ ra nhận xét đúng trong các nhận xét sau: A. A và B đều đúng. B. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion khác với cấu hình electron C. Hợp chất sắt (III) kém bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion kém bền hơn của ion D. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion bền hơn của ion C©u 38 : Trộn 40ml dung dịch với 60ml NaOH 0,5M. Giá trị pH của dung dịch thu được sau khi trộn là: A. 14 B. 13 C. 12 D. 11 C©u 39 : Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch đặc, nguội thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch cho đến dư vào dung dịch Z thu được kết tủa và dung dịch Z'. Dung dịch Z' chứa những ion nào sau đây: A. B. C. D. C©u 40 : Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: dung dịch táo xanh dung dịch táo chín, dung dịch KI, người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây? A. B. Vôi sữa C. D. Hồ tinh bột C©u 41 : Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: Khi tăng áp suất, đồng thời tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều: A.Không xác định được B.Chiều nghịch C.Chiều thuận D.Không thay đổi. C©u 42 : Chọn những câu trả lời đúng: 3 A.Giá trị của một axit phụ thuộc vào nồng độ. B. Giá trị của axit càng nhỏ lực axit càng yếu. C.Giá trị phụ thuộc vào bản chất axit. D. Giá trị của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. C©u 43 : Trong số các phân tử polime sau: tơ tằm (1), sợi bông (2); len (3); tơ enang (4), tơ visco (5), nilon-6,6 (6), tơ axetat (7). Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: A. (1), (2), (6) B. (5), (6), (7) C. (2), (3), (6) D. (2), (3), (7) C©u 44 : Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tố phải có những tính chất nào sauđây: A. Cùng số electron trong nhân B. Cùng số nơtron trong nhân C. Cùng số proton trong nhân D. D. Cùng số khối C©u 45 : Chọn những câu trả lời đúng: A.Giá trị của một axit phụ thuộc vào nồng độ. B. Giá trị phụ thuộc vào bản chất axit. C.Giá trị của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. D. Giá trị của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. C©u 46 : Kim loại Cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng riêng của kim loại Cr là Bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr là: A. B. C. D. A, B, C đúng C©u 47 : Đốt cháy hoàn toàn 1,1 một este đơn chức X người ta thu được 1,12 lít (đktc) và 0,9g X có công thức cấu tạo nào trong các công thức sau đây? A. Tất cả đều đúng B. C. và D. C©u 48 : Hoà tan 26,8g hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức vào nước. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất hoàn toàn vào dung dịch trong dư thu được 21,6g bạc kim loại. Phần thứ hai được trung hoà hoàn toàn bởi 200ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử hai axit cacboxylic là A. B. C. D. C©u 49 : Dự đoán nào sai trong các dự đoán dùng poli(vinylaxetat) làm các vật liệu sau: A. Chất dẻo B. Keo dán C. Tơ D. Cao su C©u 50 : Hoà tan 9,875 gam một muối hiđrocacbon (muối X) vào nước và cho tác dụng với một lượng vừa đủ, rồi đem cô cạn thì thu được 8,25 gam một muối sunfat trung hoà khan. Công thức phân tử muối X là: A. B. C. D. C©u 51 : Một hiđrocacbon X mạch hở, thể khí. Khối lượng V lít khí này bằng 2 lần khối lượng V lít ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của hiđrocacbon X là: A. B. C. D. C©u 52 : Cấu hình electron nào sau đây vi phạm qui tắc Hund: (1) (2) (3) (4) (5) A. 3, 4, 5 B. 2, 3, 5 C. 1, 2, 5 D. 1, 2, 4 C©u 53 : Nguyên tố X có 2 electron hoá trị và nguyên tố Y có 5 electron hoá trị. Công thức của hợp chất tạo bửơi X và Y có thể là: A. B. C. D. Tất cả đều sai. C©u 54 : Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng chất đólà: A. B. C. D. C©u 55 : Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng chất đó là: A. B. C. D. C©u 56 : Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây: ( đặc). A. (1), (2) B. (2), (4) C. (2), (3) D. (1), (4) C©u 57 : Tìm phản ứng nhiệt phân sai: A. B . C. D . 4 C©u 58 : Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng: A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ C. Đốt cháy hết a mol amin bất kì luôn thu được tối thiểu (giả sử phản ứng chảy chỉ cho ). D. D. A, C đều đúng. C©u 59 : Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau, tác dụng với natri vừa đủ, được 2,18g chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol là công thức nào sau đây? A. và B. và C. và D. và C©u 60 : Đốt cháy 16.4g hỗn hợp 2 hiđrocacbon X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 26,4 lít khí (đktc) và 28,8g X, Y là công thức phân tử nào sau đây: A. và B. và C. và D. và 5 Môn Hoá ĐH -2 (Đề số 1) L u ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trớc khi làm bài. Cách tô sai: - Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn và tô kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời. Cách tô đúng : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 6 25 52 26 53 27 54 7 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Ho¸ §H -2 §Ò sè : 1 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 25 52 26 53 27 54 8 9 . 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 6 25 52 26 53 27 54 7 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Ho¸ §H -2 §Ò sè : 1 01 28 55 02 29 56 03 30. 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 25 52 26 53 27 54 8
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi cấp tôc 2 -Có lời giải, ôn thi cấp tôc 2 -Có lời giải, ôn thi cấp tôc 2 -Có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn