Tuyển tập đề thi thử tiếng anh có đáp án chi tiêt

29 545 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 08:22

TUYN TP THI TH I HC Mụn Ting Anh KẩM P N CHI TIT V LI NHN XẫT CC TRNG CHUYấN 2013 QUYN TC GI TP TH TH KHOA I HC H NI THNH PH H CH MINH 2013 TRITUEMOI đ Vietnamese Edition â 2013 by New Intelligent Tri Tue Moi Published by trituemoi Company TUYN TP THI TH AI HOC T CAC TRNG CHUYấN NI TING Cụng ty New - Inteligent Trớ Tu Mi gi bn quyn xut bn v phỏt hnh n bn ting Vit trờn ton lónh th Vit Nam Bt c s chộp no khụng c s ng ý ca Trớ Tu Mi u l bt hp phỏp v vi phm Lut xut bn Vit Nam, Lut Bn quyn Quc t v Cụng c Bo h Bn quyn S hu Trớ tu Berne CễNG TY GIO DC SNG TO TR TU MI 71/134 Tõn p - Qun Ba ỡnh, TP H Ni Cu n sỏch ny dnh t ng cho ng i cú ph ng chõm s ng: Khụng bao gi l quỏ mu n b t V dnh cho B N, NG Bớ quy t gi i nhanh bi t p v t lý I QUAN TR NG NH T u! VI LI MUN NểI Tri t gia, nh t t ng v i ng i an M ch Soren Kierkefaard t ng vi t : D u hi u c a m t cu n cu n sỏch hay ú l cu n sỏch y c c suy ngh c a b n B n ang c m tay m t cu n sỏch nh v y Song tụi mu n c nh bỏo tr c v i b n m t i u Cu n sỏch ny khụng lm gỡ cho b n c N u th t s b n mu n thi i h c, n u quy t tõm dnh th i gian, trớ tu v cam k t n l c t cm c tiờu c a mỡnh v n u b n khụng h cú ý ựa gi n v i b n thõn, thỡ ỳng l b n ang c m tay m t viờn kim c t mb n t d n ng v a c l y t bói t ỏ y b i b m, m t n thnh cụng, m t b n k ho ch quý giỏ cú th thay i hon ton ng lai c a b n B n cú khỏt khao chỏy b ng r ng b n s thi ih c? N u cõu tr l i c a b n l cú thỡ cu n sỏch ny th c s l m t mún qu ý ngh a nh t m b n may m n nh n c Tr c b t b n quy t tõm kiờn trỡ v i m c tiờu c a b n t ban ngy b hay ngy h c ngy mai b t t c nh ng ng u hnh u, m t ngy h c chớn i nh v y nh l c, r t khú cú th thnh cụng, n u khụng núi l ó bi t tr t u M i th u ng, tụi mong u g i l thi u c s th t b i n gi n nh tr bn tay m t b n th t s quy t tõm ! Bn tay n m l i thỡ cú ngh a l b n ó quy t tõm lm m i th theo cỏch b n mong mu n, s ng cu c s ng c a b n b t k quỏ kh b n cú l thỡ c ng khụng quan tr ng b i t ng lai b n l m i l i u quan tr ng ! Nh ng i u t v i nh t ang nv ib n y! Tụi bi t ch c ch n l th ! No hóy m trang ti p theo xem i u gỡ ang ch b n nhộ ! ụi l i chia s c a nhúm nhúm biờn so n Thõn mn cho tt c cỏc em hc sinh yờu quý trờn mi t quc ! li u tiờn thy xin gi ti em li chỳc mng vỡ cỏc em ó chn mua cun sỏch ny Cun sỏch ny tht s l ton b tõm huyt v sc lc ca th cỏc Th khoa i hc Nú thc s l mún qu quý bỏu m ban biờn 36 thnh viờn bao gm cỏc th khoa t mi trờn t quc gi bi v v cựng chung tay vit cun sỏch y ý ngha ny dnh tng cỏc em Mong rng cun sỏch s giỳp cỏc em hiu v dng ht nhng li ch bo nhit tỡnh v y trỏch nhim ca nhng th h hc sinh i trc m i din tiờu biu ú l cỏc th khoa i hc iu cui cựng cui cựng ban biờn mun chia s vi em mt phộp mu thnh cụng k thi khú khn sp ti ú l : Chng cú phộp mu no xy õy c!!! Ch n gin l c gng v c gng hn na i ti mc tiờu cui cựng bng mt nim tin kiờn nh rng cỏc em s thi i hc Núi nhng iu ú cú l mt s em s ngh rng ú l v nhng khụng cỏc em ah chng th m Tỳ xng ó tng tht lờn rng: Hc ó sụi cm nhng cha chớn Thi khụng n t th m cay Hi vng tt c cỏc bn ó cm trờn tay cun sỏch ny s c gng ht sc i n ớch khụng phi n t m cay nh Tỳ Xng ! Cng nh tt c cỏc bn hc sinh ó gt hỏi thnh cụng nht nh nh cỏc ý tng trỡnh by cun sỏch ny, cỏc em nht nh s nhn rng dng nh cú mt iu gỡ ú tht tuyt vi ang xy n vi mỡnh sau em va gp trang sỏch cui cựng tt nhiờn l ch trng hp cỏc em sn sng lm cỏc thi v suy ngm k cỏc ý tng trỡnh by sỏch Tc v phng thc t nhy bộn ca cỏc em s c thay i mt cỏch ỏng k Nu lỳc trc em ang lc li bin tri thc ca Húa hc ph thụng thỡ hn bao gi ht bõy gi k t lỳc cm cun sỏch ny trờn tay mi th s c hin trc mt em nhng kin thc phc s tr lờn n gin, cun sỏch s giỳp cỏc em bit mỡnh phi lm gỡ v lm nh th no thi im gn n ớch ngy thi i hc, nú s giỳp em dy sc mnh ca tim thc v bin sc mnh y thnh hnh ng c th Cỏc em th ngh xem: ó bao gi cỏc em c tham gia khúa hc luyn gii thi ti nh vi nhng thi cht lng nht bỏm sỏt nht vi thi chớnh thc ca B Giỏo Dc cha ? Nu cõu tr li l cha thỡ thy xin chỳc mng cỏc em, bi l cỏc em sp sa c tham gia khúa hc m bn thõn em l ngi chm thi, l ngi coi thi, l ngi gii ỏp y all in one luụn cỏc em ah, cha bao gi mi ý tng li c trỡnh by rừ rng n nh th, em s t mỡnh khỏm Bớ quy t gi i nhanh bi t p v t lý phỏ ng n thnh cụng bng chớnh bn thõn mỡnh m khụng phi l khỏc ! cui cựng Thy xin gi li chỳc may mn v thnh cụng ti tt c cỏc em hc sinh trờn mi t quc ! Du ti bói chin trng Thng muụn nghỡn quõn ch Khụng bng t thng mỡnh L chin thng ti thng ! H N i 1/5/2013 H N i thỏng thỏng n m 2013 1.Tụi m nh m trớ tụi khụng cú gỡ cú th lm dao 2.Tụi s núi v s c kh e, h nh phỳc v s cho t t c nh ng ng i m tụi g p ng tõm th nh v ng 3.Tụi s lm cho nh ng ng i b n c a tụi nh n th y r ng h cú m t i u r t giỏ tr 4.Tụi s nhỡn vo m t sỏng c a m i v t v lm cho l ng kớnh c a mỡnh thnh hi n th c 5.Tụi ch ngh v i u t t p nh t, ch lm vi c t t nh t v ch ch p nh n nh ng i u t t p nh t 6.Tụi ng ng m thnh cụng c a ng cụng c a chớnh mỡnh i khỏc v thnh 7.Tụi quờn h t l i l m quỏ kh cụng l n t ng lai v t o thnh 8.Tụi luụn t i t n m i lỳc v dnh t ng n nh ng sinh v t s ng m tụi g p c i cho 9.Tụi dnh nhi u th i gian phỏt tri n b n thõn v khụng bao gi ch trớch ng i khỏc 10 .Tụi luụn l n h n n i lo l ng, bỡnh t nh h n m i t c Bớ quy t gi i nhanh bi t p v t lý gi n, kh e m nh h n s s hói v h nh phỳc h t nh ng v n r c r i c a hi n t i lo i b 11.Tụi ngh t t v tụi v th hi n i u ny v i th gi i, khụng cú nh ng l i tiờu c c, thụ l ch cú nh ng l i sõu s c gy hụm nay, tụi s tin r ng mỡnh l ng i c bi t, m t ng i quan tr ng Tụi s yờu quý b n thõn tụi v i chớnh nh ng gỡ tụi cú v khụng so sỏnh mỡnh v i nh ng ng i khỏc gy hụm nay, tụi s t l ng lũng mỡnh v c g ng tr m t nh h n Tụi s h c cỏch ki m soỏt nh ng c m xỳc v suy ngh c a mỡnh gy hụm nay, tụi s h c cỏch tha th nh ng gỡ ng i khỏc ó gõy cho tụi, b i tụi luụn nhỡn vo h ng t t v tin vo s cụng b ng c a cu c s ng gy hụm nay, tụi s c n tr ng h n v i t ng l i núi c a mỡnh Tụi s l a ch n ngụn t v di n t chỳng m t cỏch cú suy ngh v chõn thnh nh t gy hụm nay, tụi s tỡm cỏch s chia v i nh ng ng b n quanh tụi c n thi t, b i tụi bi t i u quý nh t v i ng i l s quan tõm l n i i gy hụm nay, cỏch ng x , tụi s t mỡnh vo v trớ c a ng i i di n l ng nghe nh ng c m xỳc c a h , hi u r ng nh ng i u lm tụi t n th ng c ng cú th lm t n th ng nh gy hụm nay, tụi s an i v ng viờn nh ng ang n n lũng M t cỏi si t tay, m t n c i, m t l i núi c a tụi cú th ti p thờm s c m nh h v ng tin b c ti p gy hụm nay, tụi s dnh m t chỳt th i gian quan tõm n b n thõn mỡnh Tụi s lm tõm h n v trớ úc mỡnh phong phỳ, m nh m h n b ng cỏch h c m t cỏi gỡ ú cú ớch, c m t cu n sỏch hay, v n ng c th v n m c a nhỡn h n gy hụm nay, tụi s cú m t danh sỏch nh ng vi c c n lm Tụi s n l c nh t th c hi n chỳng v trỏnh a nh ng quy t nh v i vó hay thi u kiờn quy t gy hụm nay, tụi s b l i phớa sau m i lo õu, cay ng v th t b i, kh i u m t ngy m i v i m t trỏi tim yờu th ng v h n nhiờn nh t Tụi s s ng v i nh ng khỏt khao, m c m mỡnh luụn p gy hụm nay, tụi s thỏch th c m i tr ng i trờn ng m tụi l a ch n v t ni m tin Tụi hi u r ng, khú kh n l m t ph n c a cu c s ng v chỳng t n t i l tụi chinh ph c v v t qua gy hụm nay, tụi s s ng h nh phỳc Tụi s tr i r ng lũng c m nh n cỏi p cu c s ng, yờu th ng Bớ quy t gi i nhanh bi t p v t lý v tin t ng nh ng ng i tụi yờu quý, v nh ng ng i th ng yờu tụi Tụi s lm nh ng vi c n tụi c m th y h nh phỳc: xem m t b phim hi, lm m t vi c t t , giỳp m t ú, g i m t chi c thi p i n t , nghe m t b n nh c yờu thớch V hụm nay, bõy gi , tụi c m nh n c h nh phỳc v s c s ng m i b t u m t ngy m i th t cú ớch - b t k ngy hụm qua nh th no Ngy Thỏng N m Kớ tờn c a b n Mc lc Thay li mun núi Li ng ca nhúm biờn son Bn cam kt ca bn Phn 1: thi s 1: Chuyờn Ngoi Ng - i Hc Quc gia H Ni 2013 s 2: Chuyờn Trn i Ngha Tp H Chớ Minh ln 2013 s 3: THPT Nng khiu Tp H Chớ Minh ln 2013 s 4: thi Moon.vn s 40 2013 s 5: Chuyờn Vng Tu ln 2013 s 6: Chuyờn Lý T Trng Cn Th ln 2013 s 7: Chuyờn Lý T Trng Cn Th ln 2013 s 8: Chuyờn Nguyn Hu - H Ni ln 2013 s 9: Chuyờn Quc Hc Hu ln 2013 s 10: Chuyờn Bc Ninh ln 2013 s 11: Chuyờn Bc Ninh ln 2013 s 12: Chuyờn Nguyn Trói Hi Dng ln 2013 s 13: Chuyờn Nguyn Trói Hi Dng ln 2013 s 14: Chuyờn Thng Long Lt ln 2013 s 15: Chuyờn Lng Th Vinh ln 2013 s 16: i Hc H Ni ln 2013 s 16: Chuyờn H KHTN HN ln 2013 s 17: Chuyờn H S phm HN ln 2013 s 18: Chuyờn Lam Sn Thanh Húa ln 2013 Phn ỏp n v Li gii chi tit, Bỡnh lun Phn Mu tr li trc nghim chun ly t Cc kho thớ v kim nh cht lng B GD&T Bớ quy t gi i nhanh bi t p v t lý then a housewife with degrees in math and engineering When Kurtzig founded the business, her first product was software that let weekly newspapers keep tabs on their newspaper carriers-and her office was a bedroom at home, with a shoebox under the bed to hold the company's cash After she succeeded with the newspaper software system, she hired several bright computer-science graduates to develop additional programs When these were marketed and sold, ASK began to grow It now has 200 employees, and Sandra Kurtzig owns $66.9 million of stock Of course, many women who start their own businesses fail, just as men often They still face hurdles in the business world, especially problems in raising money; the banking and finance world is still dominated by men, and old attitudes die hard Most businesses owned by women are still quite small But the situation is changing; there are likely to be many more Sandra Kurtzigs in the years ahead Cõu 51: What is the main idea of this passage? A Women today are better educated than in the past, making them more attractive to the business world B The computer is especially lucrative for women today C Women are better at small business than men are D Women today are opening more business of their own Cõu 52: The word excluded in line is closest meaning to A not permitted in B often invited to C decorators of D charged admission to Cõu 53: All of the following were mentioned in the passage as detriments to women in the business world EXCEPT A Women were required to stay at home with their families B Women lacked ability to work in business C.Women faced discrimination in business D Women were not trained in business Cõu 54: in line 10, that refers to A a woman becomes chairman of the board B Women working hard C Women achieving advanced degrees D Women believing that business is a place for them Cõu 55: According to the passage, Charlotte Taylor believes that women in 1970s A Were unrealistic about their opportunities in business management B Were still more interested in education than business opportunities C had fewer obstacles in business than they today D were unable to work hard enough to success in business Cõu 56: The author mentions the shoesbox under the bed in the third paragraph in order to A Show the frugality of women in business B show the resourcefulness of Sandra Kurtzig C.Point out that initially the financial resources of Sandra Kurtzigs business were limited D suggest that the company needed to expand Cõu 57: The expression keep tabs on in line 16 is closest meaning to A recognize the appearance of B keep records of C provide transportation for D pay the salaries of Cõu 58: The word hurdles in line 21 can be best replaced by A fences B obstacles C questions D small groups Cõu 59: It can be inferred from the passage that the author believes that business operated by women are small because A Women prefer a small intimate setting B Women cant deal with money C Women are not able to borrow money easily D many women fail at large businesses Cõu 60: The authors attitude about the future of women in business is A skeptical B optimistic C frustrated D negative Bi - VI Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one Cõu 61: I used to work as a telephone operator A I am used to working as a telephonist B I worked as a telephone operator and I am used to it C I no longer work as telephone operator D Working as a telephone operator is useful Cõu 62: I can't stand this weather It's getting worse and worse A The weather is making me worse B The weather is not better but I can stand it C I can't bear this bad weather any more D I can't stand up in this bad weather Cõu 63: The police questioned two men but neither of them could speak English A The police questioned two Englishmen in English B The police questioned two men who could not speak English C Neither of the Englishmen was questioned by the police D Either of the men could answer the police questions in English Cõu 64: No sooner had they found her number than they called her A They called her as soon as they found her number B They found her number sooner or later C They called her number sooner or later D They found her number as soon as they called her Cõu 65: Martin thought the second part of the film was more interesting A Martin thought part two of the film was not as interesting B Martin liked the second film because it was interesting C Martin thought part one of the film is not as interesting as part two D Martin only saw the second part of the film, which is interesting Cõu 66: The meeting was put off because of pressure of time A There was not enough time to hold the meeting B People wanted to get away, so the meeting began early C The meeting is planned to start in a short time D The meeting lasted much longer than usual Cõu 67: When they arrived the good seats were already taken A They didnt get good seats because they arrived too late B They arrived late enough to get good seats C They had to stand for the whole show D We couldnt get good seats although we arrived early Cõu 68: I am studying not only mathematics but also chemistry A Mathematics and chemistry are my favourite subjects B I like both mathematics and chemistry C I am studying both mathematics and chemistry D I am not studying mathematics but I am studying chemistry Cõu 69: We couldnt go out because the weather was so bad A The weather was so bad but we went out B If the weather were fine, we could not go out C Whatever weather we had, we couldnt go out D It was such bad weather that we could not go out Cõu 70: By next August Charles will have worked here for seven years A Charles no longer works here B Charles is at present working here C Charles has now being worked here for seven years D Charles is going to work here for the next seven years Bi - VII Answer the questions according to the passage below Scientists have discovered the bones of what may be the largest meat-eating dinosaur ever to walk the earth The discovery was made by a team of researchers from Argentina and North America in Patagonia, a desert on the eastern slopes of the Andes in South America Besides the interesting fact that the dinosaur was huge and horrifying, it is even more astounding that the bones of a number of the dinosaurs were found together This discovery challenges the prior theory that the biggest meat-eaters lived as loners and instead indicates that they may have lived and hunted in packs The Tyrannosaurus Rex lived in North America and was believed to hunt and live alone.The newly discovered meat-eater appears to be related to the Giganotosaurus family, being as closely related to it as a fox would be to a dog It is actually not of the same family at all as the Tyrannosaurus Rex, being as different from it as a cat is from a dog The fossilized remains indicate that the animals lived about 100 million years ago With needle-shaped noses and razor sharp teeth, they were larger than the Tyrannosaurus Rex, although their legs were slightly shorter, and their jaws were designed to be better able to dissect their prey quickly and precisely Cõu 71: The author states that the newly discovered dinosaur remains are evidence that it was the largest A dinosaur ever B carnivorous dinosaur C herbivorous dinosaur D South American dinosaur Cõu 72: The word Besides in the first paragraph is closest in meaning to A in spite of B in addition to C although D mostly Cõu 73: The word horrifying in the first paragraph is closest in meaning to A frightening B large C fast D interesting Cõu 74: The word astounding in the first paragraph is closest in meaning to A terrifying B pleasing C displeasing D surprising Cõu 75: The author implies that the most interesting fact about the find is that this dinosaur A lived and hunted with others B had a powerful jaw and sharp teeth C was found in the Andes D was larger than Tyrannosaurus Rex Cõu 76: The passage indicates that prior to this discovery scientists believed that A meat-eating dinosaurs lived alone B there were no meat-eating dinosaurs in the Andes C Tyrannosaurus Rex lived in the Andes D meat-eating dinosaurs were small in stature Cõu 77: The word it in the second paragraph refers to A newly discovered meat eater B relationship C Giganotosaurus D Dog Cõu 78: The author states that the newly discovered meat-eating dinosaur is A closely related to Tyrannosaurus Rex B not closely related to Tyrannosaurus Rex C not closely related to Giganotosaurus D closely related to the large cat family Cõu 79: The word dissect in the last sentence is closet in meaning to A dismember B swallow C chew D escape Cõu 80: The word prey in the last sentence of the passage is closet in meaning to A Victim B Enemy C dinosaurs D attacker PHN HAI P N V LI GII CHI TIT TRNG THPT CHUYấN NGOI NG I HC QUC GIA H NI P N CHI TIT THI TH I HC LN I NM 2013 Mụn: Vt lớ Mó thi: 271 Bi - I Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Cõu 1: ỏp ỏn B Gii thớch: B is S hũa hp gia ch ng v ng t Cu trỳc vi together with S1 + together with/ along with /as well as + S2, + V ( ng t chia theo S1) Cõu 2: ỏp ỏn A Gii thớch: A no matter how Dch: Da vo ngha Dự cú khỏc nh th no i chng na thỡ nhng th loi nhc khỏc u cú cựng mt im chung: chm vo trỏi tim ca ngi nghe. Cõu 3: ỏp ỏn D Gii thớch: D composed/ composing compose v began cựng l ng t cõu c ni vi bi liờn t and nờn compose phi cựng chc nng v vai trũ vi began composed ( composing t nú cựng chc nng vi playing) Cõu 4: ỏp ỏn D Gii thớch: D so/ very/ too Cu trỳc vi such / so Such + a/an + adj + noun So / too/ very + adj Cõu 5: ỏp ỏn D Gii thớch: D the same age Da vo ngha Nhng a tr cựng lp trng ca vit nam thng cựng mt la tui Bi - II Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Cõu 6: ỏp ỏn A Gii thớch: Anh y ngh rng bn ang thi gian vo vic tỡm kim cụng vic thnh ph ú ú chng cú gỡ lm c A: tn B: mt C: l D: dnh cu trỳc: waste time: tn thi gian lm vic gỡ chn A Cõu 7: ỏp ỏn C Gii thớch: hc sinh lp chỳng tụi l 45 tt c cỏc ỏp ỏn u cú ngha l S lng A number of + V s nhiu The number of + V s ớt A large amount of + V s ớt A lot of + N s ớt + V s ớt A lot of + N s nhiu + V s nhiu vỡ ng t tobe l is, is l s ớt nờn loi A, D Nu chn B: nhỡn vo danh t Students cú s cui chng t õy l N s nhiu V phi l are ch khụng phi is sai cu trỳc loi chn C Cõu 8: ỏp ỏn A Gii thớch: Khi tụi n, ngi bỏn hng ang cho nhng ngi khỏch cỏch s dng mỏy git loi mi A: ch dn B: chi th C: phi by D: dy cu trỳc: demonstrate to sb how to st: ch dn cỏch lm gỡ chn A Cõu 9: ỏp ỏn C Gii thớch: Trong nhng nm ti õy, tt c cõy ci s cú th b bin mt nu khụng cú gỡ c lm bo v chỳng cm t: in the years to come: nhng nm ti õy Cõu 10: ỏp ỏn B Gii thớch: S lng ln nhng ngi M xem v tham gia vo cỏc hot ng th thao, Mt vai trũ sõu sc i sng M loi C, D vỡ õy l cõu dựng i t quan h That khụng c cú du , i cựng Cõu 11: ỏp ỏn A Gii thớch: B cỏo ó cú ti cho tt c cỏc chi phớ A: t thỳ, nhn ti B: thỳ nhn C: núi rng D: xng chn A vỡ phự hp vi ngha ca cõu b cỏo ó nhn ti cho tt c cỏc chi phớ Cõu 12: ỏp ỏn D Gii thớch: Mrs Archer c bit n l ngi cú b su ngh thut cỏ nhõn tt nht ca th k XX be known to V: c bit ti Cõu 13: ỏp ỏn A Gii thớch: xin cho, tụi cú th núi chuyn vi ễng Green c khụng ? A: xin li, bn cú th nhc li c khụng? B: tụi xin li, tụi s gi li sau C: tụi s rng tụi Cõu 14: ỏp ỏn C Gii thớch: Cú bao nhiờu phn trm dõn s Canada bit núi Ting Anh? Cu trỳc cõu hi Wh-Question vi t hi úng vai trũ ch ng: Wh + V? Khụng dựng How Cõu 15: ỏp ỏn B Gii thớch: Bn cú th nh cỏi mỏy cỏt xột i c khụng? A: tụi thc s xin li Tụi ang khụng ý B: ễi, tụi xin li, tụi ó vụ ý quỏ C: khụng, tụi s khụng lm th D: võng, tụi s nh => Chn B vỡ hp ngha Cõu 16: ỏp ỏn C Gii thớch: Cụng vic ca anh y l Hc sinh s phõn võn B a bus driver vi C bus driving Cn chỳ ý, ch ng cõu l His job tc l cụng vic ca anh y Cõu 17: ỏp ỏn B.Gii thớch: Hu nh khụnggii quyt ny vũng ngy cú Hardly u cõu Du hiu ca o ng loi C,A Hardly ó mang ngha Cõu 18: ỏp ỏn C Gii thớch: cu trỳc: have st done: cú cỏi gỡ ú c lm ( ngi khỏc lm h ) chn C: mi sỏng, ụi giy ca u c ỏnh búng ( bi ngi khỏc ) Cõu 19: ỏp ỏn A Gii thớch: Lng ca bn c bao nhiờu, Tom? Cõu B cha chia ng t double Cõu C khụng thuc cu trỳc ng phỏp no c Cõu D sai chớnh t secrete Cõu 20: ỏp ỏn A Gii thớch: cu trỳc: it is no use + Ving: chng ớch gỡ chn A: Tht chng ớch gỡ ch i Cõu 21: ỏp ỏn D Gii thớch: Liu chỳng ta mang theo ớt tin theo ngi khụng? Cõu ny ó cú shall l tr ng t nờn khụng cn Need, must, have (cng l mt dng tr ng t) Tuy nhiờn need need to + V li l ng t, rt phự hp Dch: Liu chỳng ta cú cn mang theo nhiu tin khụng? Cõu 22: ỏp ỏn B Gii thớch: Dch: Thi tit tht l t, nờn chỳng tụi ó cú kỡ ngh rt khụng hi lũng õy chn B vỡ: unpleasant l adj, mang ngha khụng hi long => phự hp cu trỳc v ngha Khụng chn C,D vỡ l Noun, A thỡ khụng ỳng ngha cnh Cõu 23: ỏp ỏn B Gii thớch: Dch: Ngy hụm qua, tụi ó hon thnh vic c mt cun tiu thuyt 100 trang Novel khụng s nhiu nờn ch dựng s ớt T one phiờn õm bt u bng [w]=> dựng quỏn t a Cõu 24: ỏp ỏn C Gii thớch: Cỏc nhõn viờn phỏt trin cú hn 80 nm kinh nghim ging dy ti cỏc trng i hc cú uy tớn A gia nhp B bao gm C kt hp D hp tỏc Cõu 25: ỏp ỏn A Gii thớch: gim thiu trỏch nhim phỏp lý, tt c cỏc giỏm sỏt viờn phi bt ngi ng u b phn bt k v tai nn trờn cỏc trang web vic lm A thụng bỏo B thụng tin C Thụng bỏo D Ngi cung cp thụng tin cu trỳc: keep sb done: bt lm gỡ loi B, D vỡ ko hp ngha, loi C vỡ khụng ỳng cu trỳc Cõu 26: ỏp ỏn A Gii thớch: Nu tỡm thy , cỏc sn phm ca chỳng tụi s c tr li m khụng cú bt k cõu hi no A li B khuyt tt C quyn D mt cỏi gỡ ú sai trỏi chn A hp lý nht v ngha Cõu 27: ỏp ỏn D Gii thớch: Chi phớ nng lng s c ghi thnh hoỏ n cho cỏc c dõn trờn mt c s hng thỏng Bill l t c nh dựng cho hnh ng lm hoỏ n Cõu 28: ỏp ỏn D Gii thớch: Tt c cỏc phi c trỡnh lờn Phũng nhõn l A ng viờn B vic C thụng tin D: n Chn D vỡ phự hp vi ngha ca cõu Cõu 29: ỏp ỏn C Gii thớch: cỏc hnh khỏch b thng ó c nhanh chúng loi b mỏy bay A Hu ht B Mt C Hu ht D Bt k Cu trỳc: Most +Danh t Cõu 30: ỏp ỏn B Gii thớch: ễng s cú th tham gia vi chỳng tụi A tr khụng b mc kt ựn tc giao thụng B nu cu y khụng b mc kt ựn tc giao thụng C Nu ụng b mc kt ựn tc giao thụng D nu anh b mc kt ựn tc giao thụng loi C D vỡ ngha khụng phự hp cu trỳc: unless = ifnot Nờn nu chn A vỡ ngha ca cõu s l: ụng y s cú th tham gia vi chỳng tụi nu ụng y b mc kt ựn tc giao thụng sai ngha Cõu 31: ỏp ỏn A Gii thớch: Vt thng ó v nú li mt vt so A lnh ( chuyờn dựng núi v vt thng ) B kớn C ct D ph chn A vỡ phự hp vi ngha ca cõu Cõu 32: ỏp ỏn D Gii thớch: Mt s tự nhõn c thc hin mt nh tự A cỏch B ng C ng D cuc tu thoỏt chn D vỡ phự hp vi ngha ca cõu Cõu 33: ỏp ỏn A Gii thớch: Nu bt k mt thay i no l cn thit, bn nờn thụng bỏo cho chỳng tụi trc hai tun In advance l trng t cú sc thỏi l trc mt s kin no ú Tng t nh Beforehand Before l trng t ch mang ngha l trc quỏ kh Vd: You should have told me so before Cõu 34: ỏp ỏn B Gii thớch: Chuyn bay ca tụi l mt chuyn bay trc tip, ú, nú mt khong 04 gi n ú A ngn B khụng ngng C nhanh D nhiu im dng Cõu 35: ỏp ỏn C Gii thớch: Loi A vỡ thiu tobe: Loi B vỡ that khụng ng sau du , Loi D vỡ khụng cú i t quan h Chn C, õy l dng rỳt gn Trong mnh quan h, cú th rỳt gn I T QUAN H+ TOBE Dch: Xe ca tụi, cỏi m c nhp khu t Nht, rt t tin Bi - III Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions Cõu 36: ỏp ỏn A Gii thớch: Trng õm ca t " conventional " ri vo õm tit th hai Trng õm ca cỏc t cũn li ri vo õm tit th ba (A:/ kn ven nl/; B:/ kổlkju le n /; C:/ ổpr hen n /; D:/ pref ren l /) Cõu 37: ỏp ỏn A Gii thớch: Trng õm ca t " holiday " ri vo õm tit th nht Trng õm ca cỏc t cũn li ri vo õm tit th hai (A:/ h lde /; B:/ k si d /; C:/ k spl (r) /; D:/ trổk n /) Cõu 38: ỏp ỏn A Gii thớch: Trng õm ca t " responsibility " ri vo õm tit th t Trng õm ca cỏc t cũn li ri vo õm tit th ba (A:/ r sp ns b lti/; B:/ d kju mentri /; C:/ tr n mtri /; D:/ k nv se n /) Cõu 39: ỏp ỏn C Gii thớch: Trng õm ca t " ashamed " ri vo õm tit th hai Trng õm ca cỏc t cũn li ri vo õm tit th nht (A:/ lt(r) /; B:/ pe nt /; C:/ e md/; D:/ tr bl /) Cõu 40: ỏp ỏn D Gii thớch: Trng õm ca t " education " ri vo õm tit th ba Trng õm ca cỏc t cũn li ri vo õm tit th hai (A:/ km pett v /; B:/ n tel dnt /; C:/ s pra z /; D:/ edu ke n ) Bi - IV Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the blanks from 41 to 50 Cõu 41: ỏp ỏn C Gii thớch: A: scarcely: chc chn khụng, khụng, va mi( ch mt hnh ng xy mt hnh ng khỏc xy ra) B rarely: him cú, ớt cú, khụng thng xuyờn C slightly: mt ớt, mt chỳt, nh D really: thc ra, thc Cõu ny cú ngha l Nhiu cha m tin rng h nờn bt u dy bn tr chỳng cũn nh hn l chỳng chp chng bit i. Cõu 42: ỏp ỏn D Gii thớch: A cheerful: hnh phỳc, vui mng( thng biu l bng hnh ng, cỏch m bn c x) B contented: bng lũng, va lũng( c bit l vỡ cuc sng ca bn tt p) C relaxed( about sth): bỡnh tnh, khụng lo lng, khụng quan tõm n nhng quy tc, nguyờn tc( rules) D hopeful: y hi vng( v cỏch c x ca mt ngi no ú) Ngha ca cõu ny l: nhng bc cha m thụng minh s cú mt thỏi trn y hi vng v dn dt cho bn tr. Cõu 43: ỏp ỏn D Gii thớch: A bright: sỏng( núi v mu sc, ỏnh sỏng ); thụng minh, sỏng d( núi v ngi, vớ d a bright boy) B thrilling: thỳ v, hỏo hc, hi hp, ly k,( vớ d a thrilling experience: mt tri nghim thỳ v) C energetic: mnh m, trn y nng lng D stimulating: kớch thớch, khớch l Ngha ca cõu ny l: Cỏi m b m nờn cung cp l mt s la chn ca nhng chi, sỏch cú tớnh khớch l hoc nhng hot ng khỏc Cõu 44: ỏp ỏn A Gii thớch: A material: ti liu, cỏc thụng tin c s dng sỏch B sense: giỏc quan, ý thc C produce: sn phm( thng nụng nghip); sn phm cụng nghip l product D amusement: s vui chi, gii trớ( vi ngha ny thỡ nú l danh t khụng m c), nhng vi ngha l trũ chi, hot ng mang tớnh gii trớ li l danh t m c Cõu 45: ỏp ỏn B Gii thớch: A Provoke into doing sth / sb to sth: lm hoc núi sth khin cho sb tc gin B encourage sb to sth: khuyn khớch lm gỡ C provide sb with sth: cung cp cho cỏi gỡ D attract sb to sth: thu hỳt lm gỡ (thng c dựng vi hỡnh thc b ng) => vy ỏp ỏn ỳng ca cõu ny l: B encourage Cõu 46: ỏp ỏn D Gii thớch: A properly: mt cỏch ỳng, chớnh xỏc B worthily: mt cỏch xng ỏng C perfectly: hon ton, mt cỏch hon ho D equally: mt cỏch cõn bng Ngha ca cõu ny l: Cú rt nhiu video cỏi m cú th tng cng v m rng nim vui, s hi lũng ca bn tr m chỳng tỡm thy c mt cun sỏch v nú cng cú giỏ tr ngang bng vic h tr tng t vng v kh nng trung. Cõu 47: ỏp ỏn C Gii thớch: A set: b B band: nhúm( nhúm tui thng cú gii hn nht nh, vớ d a 25- 35 age band ) C group: nhúm D limit: gii hn Ngha ca cõu ny l: Tivi em li nhng tỏc ng xu theo nh bn tr quan tõm, bi vỡ chỳng dnh quỏ nhiu thi gian xem nhng chng trỡnh khụng phự hp vi nhúm tui ca chỳng Cõu 48: ỏp ỏn D Gii thớch: A cautious: cnh bỏo B choice: la chn C approved: c tỏn thnh, ũng tỡnh D discriminating: sỏng sut, ỳng n Cn mt adj ch trng nờn loi ỏp ỏn A v B Ngha ca cõu l: Tuy nhiờn, nhng quan im ỳng n v cỏc chng trỡnh c thit k cho ngi tr tui rt hu dng Cõu 49: ỏp ỏn C Gii thớch: A Illustrate ones point, idea/ why, how : minh cho quan im, ý tng B extend: kộo di, m rng C feature: mụ t( nột ni bt ca cỏi gỡ) D possess: cú, chim hu, s hu( c im ni bt) Ngha ca cõu l: ngi ln tui thng thớch c sỏch sau ó xem chỳng qua nhng b phim di tp, bn tr li chp ly quyn sỏch cỏi m mụ t nhng nhõn vt a thớch ca h trờn ti vi v video cú th b sung nhng khớa cnh mi cho cõu chuyn m chỳng ó c t sỏch. Cõu 50: ỏp ỏn B Gii thớch: A revival: s sng li, hi sinh B dimension: khớa cnh C option: s la chn D existence: s tn ti Bi - V Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the questions Until Cõu 51: ỏp ỏn D Gii thớch: Ch cú ý D l ý ln bao quỏt bi c, cỏc ý A, B, v C u khụng c nhc ti Cỏc ý education, computer hay small business u xut hin bi c nhng chỳng ch l nhng ý ph, ý nh bi c Cõu 52: ỏp ỏn A Gii thớch: Exclude: bỏc b, ui, cm Cõu 53: ỏp ỏn B Gii thớch: Nhng yu t c nhc n bi l Discrimination against women in business (C) The demands of caring for families (A) Lack of business training (D) Phõn bit rừ ý B v D: Ph n khụng c o to y kinh doanh ch khụng phi bn thõn h khụng kh nng kinh doanh Do ú ý D ỳng cũn ý B sai Cõu 54: ỏp ỏn A Gii thớch: Xột v ng phỏp thỡ that thay cho ý A Xột v ng ngha: B v C v D l ý ó din nờn khụng th cú v ng: s khụng din Cõu 55: ỏp ỏn A Gii thớch: Unrealistic: khụng thc t Vo nhng nm 70, ph n tin rng nu h cú mt bng MBA v lm vic chm ch h cú th tr thnh ch tch hi ng Gi thỡ h nhn rng iu ú s khụng xy Vy vo nhng nm 70 ph n ó khụng thc t tin vo iu khụng xy Nhng ý cũn li u sai/ khụng c nhc ti Cõu 56: ỏp ỏn C Gii thớch: Hỡnh nh shoesbox under the bed ch cn chic hp ng giy di gm ging ng tin chng t ti chớnh ca cụng ty ban u rt hn ch Nhng cõu sau núi v s phỏt trin ca cụng ty, cú mi liờn h tng phn vi nhng gỡ ban u Cỏc cõu A, B v D khụng sỏt ngha, thay vo lm quan h vi phn sau tr nờn lng lo Cõu 57: ỏp ỏn B Gii thớch: To keep tabs on: qun lớ, theo dừi (1 cỏch sỏt sao) Vy ỏp ỏn keep records of l ỳng Cõu 58: ỏp ỏn B Gii thớch: Hurdles: ro cn, chng ngi Vy ỏp ỏn B: obstacles l ỳng Chỳ ý cõu cú ch still, cõu cú ngha l n gii phi i mt vi hurdles; ta bit c rng t tng t hurdles chc chn ó xut hin trc ú, t ú cú th oỏn ỏp ỏn ỳng qua on they are finding obstacles Cõu 59: ỏp ỏn C Gii thớch: Cỏc ý A, B v D sai vỡ bi khụng h cp n s thớch loi hỡnh kinh doanh, kh nng x lớ ti chớnh ca n gii hay nờu vớ d h lm n ln v tht bi Qua especially problems in raising money; the banking and finance world is still dominated by men, ta thy rng ti chớnh khỏ ln v lnh vc ti chớnh, ngõn hng b chim lnh bi nam gii; vy khụng d dng gỡ cho n gii vic mn tin, gõy vn., ỏp ỏn C ỳng Cõu 60: ỏp ỏn B Gii thớch: Skeptical: ng vc Optimistic: lc quan Frustrated: tht vng Negative: bi quan Ngi vit a mt vớ d v mt doanh nhõn n thnh cụng v ln nhn xột rng tỡnh th ang thay i, th hin ý lc quan B ỳng Ta cú th thy ý kin chung ca bi vit l khỏ tớch cc, ú ỏp ỏn A, C v D u mang ngha tiờu cc, t ú cú th oỏn c ỏp ỏn B Bi - VI Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one Cõu 61: ỏp ỏn C Gii thớch: Used to something: ó tng lm vic gỡ quỏ kh v bõy gi khụng cũn lm na # to be used to doing something: ch mt vic gỡ ú nh mt thúi quen, khụng cũn xa l Cõu cho sn: tụi ó tng lm vic nh mt iu hnh viờn in thoi A Tụi lm vic nh mt in thoi viờn ( used to # to be used to do) => sai B Sai ng phỏp v sau C Tụi khụng cũn lm vic nh mt iu hnh viờn in thoi na => ỳng D Lm vic nh mt iu hnh viờn in thoi thỡ rt hu ớch => ni dung ko cú cõu cho sn => sai Cõu 62: ỏp ỏn C Gii thớch: Cõu cho sn: tụi khụng th chu ng thi tit nh ny Nú cng ngy cng t hn ( IT õy l thi tit ch khụng phi l tụi ) A Thi tit ang lm tụi thy t hn => khỏc ngha vi cõu cho sn ( khụng phi tụi t hn m thi tit t hn )=> loi B Thi tit khụng tt hn nhng tụi cú th chu ng dc => sai ngha => loi C Cant help = cant bear = cant stand = khụng th chu ng ni Tụi khụng th chu ng ni thi tit ti t ny hn na => ỳng D Sai cu trỳc v ng ngha Cõu 63: ỏp ỏn B Gii thớch: Cõu cho sn: cnh sỏt ó hi ngi n ụng nhng khụng h cú th núi ting Anh a Cnh sỏt ó hi ngi nc anh bng ting anh => sai ngha vi cõu cho sn b Cnh sỏt ó hi hai ngi n ụng m h khụng th núi ting anh => ỳng (phự hp v ngha v ng phỏp) c Khụng ngi n ụng nc anh b hi bi cnh sỏt => sai ngha vi cõu ó cho d Mt hai ngi n ụng cú th tr li cõu hi ca cnh sỏt bng ting anh => sai ngha Lu ý cu trỳc: Neither of them: khụng hai Either of them: mt hai Cõu 64: ỏp ỏn A Gii thớch: Cõu cho sn: h va mi tỡm thy s ca cụ y thỡ h ó gi cụ y ri A H ó gi cụ y h tỡm thy s ca cụ B H ó tỡm thy s ca cụ y sm hn hoc mun hn C H ó gi cho cụ y sm hn hoc mun hn D H ó tỡm thy s ca cụ y h gi cho y ỏp ỏn A l ỳng v hp lý nht v ngha ỏp ỏn B, C, D sai khụng phự hp v ngha Cõu 65: ỏp ỏn C Gii thớch: Cõu cho sn: Martin ó ngh phn th hai ca b phim thỡ thỳ v hn A Martin ó ngh l phn ca b phim thỡ khụng thỳ v bng => sai ngha B Martin thớch b phim th hai vỡ nú thỳ v hn => loi vỡ khỏc vi ni dung cõu ó cho C Marttin ó ngh phn ca b phim thỡ khụng thỳ v nh phn => ngha l phn s thỳ v hn phn => ỳng v ngha v cu trỳc D Martin ch xem phn ca b phim, phn m khỏ thỳ v => khụng ỳng vi ý ngha ca cõu cho sn => ỏp ỏn ỳng v hp lý nht l C Cõu 66: ỏp ỏn A Gii thớch: Da vo ngha ca cõu Cõu cho sn: Cuc hp b hoón bi vỡ ỏp lc thi gian A Khụng cú thi gian t chc cuc hp B Mi ngi ó mun i ngoi vỡ th bui hp bt u sm hn C Cuc hp c lờn k hoch bt u mt thi gian ngn D Cuc hp mi õy nht thỡ lõu hn bỡnh thng Ch cú cõu A l hp lý v ngha, cỏc cõu B, C, D ngha khụng liờn quan n cõu ó cho Cõu 67: ỏp ỏn A Gii thớch: Da vo ngha Cõu cho sn: Khi h n thỡ nhng ch ngi tt ó b ly mt ri A H ó ko cú c ch ngi tt bi vỡ h n quỏ mun => ỳng B H n tr cú c nhng ch ngi tt => sai ngha C H ó phi ng c bui biu din => ko cp n cõu cho sn D Chỳng tụi khụng cú ch ngi tt mc dự chỳng tụi ó ti sm => sai ngha vi cõu ó cho Cõu 68: ỏp ỏn C Gii thớch: Da vo ngha Cõu cho sn: Tụi khụng ch ang hc toỏn m cũn c húa na A: Toỏn v húa l mụn hc yờu thớch ca tụi => khụng cp n trờn => loi B: Tụi thớch c toỏn v húa => cõu cho sn ko núi n vic thớch hay khụng thớch mụn hc ny => loi C: tụi ang hc c toỏn v húa => ỳng D: tụi ang khụng hc toỏn nhng tụi ang hc húa => sai ni dung Cõu 69: ỏp ỏn D Gii thớch: Da vo ngha ca cõu Cõu cho sn: chỳng tụi khụng th i ngoi bi vỡ thi tit rt xu A: thi tit xu nhng chỳng tụi ó ngoi => sai ni dung B: nu thi tit tt, chỳng tụi cú th khụng ngoi => sai ni dung C: bt k thi tit nh th no, chỳng tụi khụng th ngoi => sai ni dung D: thi tit xu n ni m chỳng tụi ko th ngoi => hp lý v ni dung v ng phỏp Cõu 70: ỏp ỏn B Gii thớch: Cõu cho sn: tớnh n thỏng ti õy, Charles s lm vic õy dc nm ( thỡ tng lai hon thnh ) A: Charles khụng cũn lm vic õy na => ko cp n cõu cho sn B: Charles hin ang lm vic õy => ỳng C: Charles has now being worked here for seven years => sai thỡ D: Charles s lm vic õy n nm ti na => sai ni dung Bi - VII Answer the questions according to the passage below Cõu 71: ỏp ỏn B Gii thớch: Tỏc gi ch rng: loi khng long va c phỏt hin l bng chng rng chỳng l loi khng long n tht ln nht Thụng tin cõu u tiờn bi: Scientists have discovered the bones of what may be the largest meat- eating dinosaur ever to walk the earth Cỏc chn la cũn li khụng chớnh xỏc: A: ch l loi khng long ln nht t trc n C: khng long n c D: khng long ln nht Bc M Cõu 72: ỏp ỏn B Gii thớch: Besides In addition to: Ngoi ra, thờm vo ú Cỏc chn la cũn li khụng phự hp: A: in spite of: mc dự C: although: mc dự D: mostly: hu ht, phn ln Cõu 73: ỏp ỏn A Gii thớch: Horrifying frightening (adj) : kinh khng, gõy kinh hói Cỏc chn la cũn li khụng phự hp: B: large ( ln); C: fast ( nhanh) D: interesting ( thỳ v) Cõu 74: ỏp ỏn D Gii thớch:Astounding surprising (adj): y ngc nhiờn Cỏc chn la cũn li khụng phự hp: A: terrifying ( khip s, kinh hói) B: pleasing ( hi lũng) C: Displeasing ( khụng hi lũng) Cõu 75: ỏp ỏn A Gii thớch: S tht thỳ v nht c phỏt hin ú l: loi khng long sng v i sn mi cựng Thụng tin nhng cõu cui on Cỏc chn la cũn li khụng chớnh xỏc: B: Cú quai hm khe v rng sc C: c tỡm thy Andes D: ln hn loi Tyrannosaurus Rex Cõu 76: ỏp ỏn A Gii thớch: Trc cú phỏt hin mi ny, cỏc nh khoa hc tin rng: Loi khng long n tht sng mt mỡnh Thụng tin cõu gn cui on 1: This discovery challenged the prior theory that the biggest meat eaters lived as loners and instead indicates that they may have lived and hunted in packs (phỏt hin ny ó thỏch thc gi thuyt trc ú, rng loi ng vt n tht ln nht ny sng mt mỡnh, thay vo ú, chỳng cú th sng v i sn theo by.) Cỏc chn la cũn li khụng phự hp: B: Khụng cú khng long n tht Andes ( Thụng tin hai cõu u on 1, vic phỏt hin ny c thc hin ti Andes.) C: Loi Tyrannosaurus Rex sng Andes ( Thụng tin cõu cui on 1, chỳng sng Bc M ) D: Khng long n tht cú vúc dỏng nh ( thụng tin cõu on 1: the dinosaur was huge) Cõu 77: ỏp ỏn C Gii thớch: T it on nhc n Giganotosaurus Cỏc chn la cũn li khụng phự hp The newly discovered meat eater appears to be related to the Giganotosaurus family , being as closely related to it as a fox would be to a dog Cõu 78: ỏp ỏn B Gii thớch: Thụng tin hai cõu cui on 1: this discovery challenged the prior theory that the biggest meat eaters lived as loners and instead indicates that they may have lived and hunted in packs The Tyrannosaurus Rex lived in the North America and was believed to hunt and live alone (phỏt hin ny ó thỏch thc gi thuyt trc ú, rng loi ng vt n tht ln nht ny sng n l, thay vo ú, chỳng cú th sng v i sn theo by Loi Tyrannosaurus Rex sng khu vc Bc M c cho rng i sn mi v sinh sng mt mỡnh) (B: phỏt hin mi ch rng loi khng long n tht khụng cú h vi loi Tyrannosaurus Rex) Cỏc chn la cũn li khụng chớnh xỏc: A: Cú h vi Tyrannosaurus Rex C, D: Thụng tin cõu on 2: The newly discovered meat eater appears to would be to a dog Cõu 79: ỏp ỏn A Gii thớch: Dissect (v): ct thnh tng mnh Dismemeber (v): chia ct thnh tng phn Cỏc chn la cũn li khụng phự hp: B: swallow (v) nut C: chew(v) nhai D: escape (v) trn thoỏt Cõu 80: ỏp ỏn A Gii thớch: Prey (n): mi, nn nhõn ( ngha búng) Victim (n) nn nhõn Cỏc chn la cũn li khụng phự hp: B: enemy (n) k thự C: dinosaurs (n) khng long D: attacker (n) : k tn cụng 012346789 267 12 U"_/0!Ă 567809  @!)A U"_/0!Ă+ 567809  @!)A   !"#$%&'(!)* +,-./0!" 12!30!" 45678090!:;"!  ;"! ?@!)A (BC0!:;"! DEF0!" G=8>0!" ả ã ằ ẳ ẵ ắ ả ã ằ ẳ ẵ ảắ ả ảả ảã ảá ảạ ả ảằ ảẳ ảẵ ãắ ã ãả ãã ãá ãạ ã ãằ ãẳ ãẵ áắ áả áã áá áạ áằ áẳ áẵ ạắ Â&_VkC! Ê Ô Ơ Ư Đ ă HIJLMNIOPQRSTU")(!VW!"XYW!Z[A!F&F"&\[]8/^_(! â T2!`-ab-cdecB(_(/fgbhibjkl Tmnaopgbqchrstgugrviawf( ê xyz{|}~NIj(A!"]8/&8" 00!0(Y0^`]-j-ce7j";0!0(Y0^( ô !"#w iacb-,"7j"/"(Y0^(!"#/[0!:;"!(!678 a7j-bau`]-cpa à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ạả ạã ạá ạạ ạằ ạẳ ạẵ ắ ả ã ằ ẳ ẵ ằắ ằ ằả ằã ằá ằạ Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô à à à à à à à à à à à à Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô ưđc0!" Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô ằ ằằ ằẳ ằẵ ẳắ ẳ ẳả ẳã ẳá ẳạ ẳ ẳằ ẳẳ ẳẵ ẵắ ẵ ẵả ẵã ẵá ẵạ ẵ ẵằ ẵẳ ẵẵ ắắ Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô Ê Ô Ơ Ư Đ ă â ê ô à à à à à à à à à à à à Sỏch ó phỏt hnh: - Tuyn thi th v li gii chi tit mụn húa hc 2013 Quyn 90 000 vi bn bỡa mu v 70 000 vi bn in trng en (35 000 )/ Quyn - Tuyn thi th v li gii chi tit mụn Vt Lý 2013 Quyn giỏ 70 000 i vi bn bỡa mu v 50 000 vi bn in trng en - Tuyn thi th mụn ting anh Quyn (45000 d) - Cỏc cụng c tng tc bi thi trc nghim mụn vt lý 20 000 - Tuyn thi th mụn Toỏn T cỏc trng Chuyờn 2013 tyn chn cỏc thi th hay sỏt vi thi i hc 45 000 a ch nh sỏch: 71/134 Tõn p Phỳc Xỏ Ba ỡnh Liờn h t mua sỏch: cỏc bn cú th tr tin mua sỏch qua cỏc hỡnh thc sau: n mua trc tip, toỏn qua chuyn khon ngõn hng, qua th in thoi H Ni : liờn h 0985 822 581 Cụ Nga Tp H Chớ Minh: Liờn h 096 3230 344 Anh Vui Lt : Liờn h 0962 096 275 Bỏc Liờn LIấN H T SCH GC C V LM BI HIU QU VIC S DNG SCH GC CHNG T BN TễN TRNG SCH V TễN TRNG CHNH BN THN MèNH HY NH GIEO NHN NO THè GT QU ể ! BN GIEO DI TR BN S GT S THT BI TRONG K THI SP TI !! MI HNH VI PHOTO SCH M KHễNG C QUYN CA TC GI U L BT HP PHP V S B TRUY CU TRNH NHIM TRC PHP LUT Lu ý õy ch l bn demo cho cỏc em tham kho trc Bn chớnh thc mi y cỏc phn ca sỏch !! Luyn thi H cp tc nhúm nh 2013 khu vc ni thnh H Ni m bo Liờn h cụ Nga 0985 822 581 liờn h trc ng ký hc TRITUEMOI đ ... en - Tuyn thi th mụn ting anh Quyn (45000 d) - Cỏc cụng c tng tc bi thi trc nghim mụn vt lý 20 000 - Tuyn thi th mụn Toỏn T cỏc trng Chuyờn 2013 tyn chn cỏc thi th hay sỏt vi thi i hc 45... THI TH I HC LN - NM 2013 MễN TING ANH Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) cú trang, gm 80 cõu trc nghim Mó thi 271 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: TRNG THPT CHUYấN... chu ng thi tit nh ny Nú cng ngy cng t hn ( IT õy l thi tit ch khụng phi l tụi ) A Thi tit ang lm tụi thy t hn => khỏc ngha vi cõu cho sn ( khụng phi tụi t hn m thi tit t hn )=> loi B Thi tit
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử tiếng anh có đáp án chi tiêt, Tuyển tập đề thi thử tiếng anh có đáp án chi tiêt, Tuyển tập đề thi thử tiếng anh có đáp án chi tiêt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn