Dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

61 388 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 22:56

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - BÀI TẬP LỚN Dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam HÀ NỘI – 2015 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - BÀI TẬP LỚN Dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thương Hoài MSV : 15A4030182 Dương Thị Thùy Linh MSV : 15A4040056 Chu Thị Thắm MSV : 15A4030218 HÀ NỘI – 2015 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Kết cấu: .2 Ý nghĩa việc nghiên cứu CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ HOMEBANKING .3 1.1 Dịch vụ ngân hàng điện tử 1.1.1 Dịch vụ ngân hàng .3 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử 1.2 Các hình thái biểu dịch vụ ngân hàng điện tử 1.2.1 Website quảng cáo (Brochure-Ware) 1.2.2 Thương mại điện tử (E-commerce) .5 1.2.3 Quản lý điện tử (E-business) 1.2.4 Ngân hàng điện tử (E-bank) 1.3 Các yếu tố cần thiết cho dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam 1.1 Hạ tầng sở công nghệ thông tin 1.2 Chứng từ điện tử 1.3 An toàn thông tin mạng 1.4 Yếu tố người 10 1.4 Các dịch vụ ngân hàng điện tử 11 1.1 Call center 11 1.2 Ngân hàng qua điện thoại (Phone banking) 11 1.3 Ngân hàng qua mạng di động (Mobile banking) 12 1.4 Ngân hàng nhà (Homebanking) 12 1.5 Ngân hàng mạng Internet (Internet Banking ) .13 1.6 Kiosk Ngân hàng 13 1.5 Giới thiệu chung dịch vụ Homebanking 13 1.1 Các dịch vụ chương trình Homebanking cung cấp cho khách hàng 13 1.2 Lợi ích, rủi ro trình phát triển sử dụng dịch vụ Homebanking 14 1.3 Thực tiễn cung cấp sử dụng dịch vụ Homebanking Việt Nam .18 CHƯƠNG 21 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ HOMEBANKING TẠI .21 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 21 2.1 Tổng quan chương trình BIDV Homebanking 21 2.1.1 Điều kiện khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking .22 2.1.2 Qui trình thực giao dịch từ chương trình Homebanking 22 2.2 So sánh tiện ích dịch vụ Homebanking BIDV ngân hàng thương mại cổ phần khác 31 2.3 Thực trạng dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam .32 2.3.1 Số liệu thống kê qua Phiếu tham khảo ý kiến khách h àng mức độ quan tâm khách hàng đến dịch vụ Homebanking BIDV 32 2.3.2 Kết kinh doanh từ dịch vụ Homebanking BIDV 33 2.4 Những thuân lợi khó khăn BIDV tham gia cung cấp dịch vụ Homebanking 34 2.4.1 Thuận lợi BIDV tham gia cung cấp dịch vụ Homebanking 34 2.4.2 Khó khăn BIDV tham gia cung cấp dịch vụ Homebanking 35 2.5 Đánh giá chung thành tựu tồn việc thực dịch vụ Homebanking BIDV 36 2.5.1 Những thành tựu đạt việc ứng dụng dịch vụ Homebanking BIDV 36 2.5.2 Những tồn việc ứng dụng dịch vụ Homebanking BIDV .38 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOMEBANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 40 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .40 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ Homebanking ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 41 3.2.1 Giải pháp công nghệ 42 3.2.2 Giải pháp dịch vụ 46 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành phát triển nguồn nhân lực .47 3.2.4 Các giải pháp khác .49 3.2.5 Kiến nghị với quan chức 51 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam CA Chứng số CNTT Công nghệ thông tin Eximbank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GATS Thỏa thuận chung thương mại dịch vụ GD Giao dịch LAN Mạng cục LD Liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng Thương Mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PC Máy tính cá nhân SIBS Phần mềm Hệ thống ngân hàng tích hợp SilverLake áp dụng Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam TDND Tín dụng nhân dân TMCP Thương mại cổ phần TMĐT Thương mại điện tử Techcombank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam VCB Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH Bảng 2.1: Quá trình thực giao dịch khách h àng Bảng 2.2: So sánh tiện ích BIDV cung cấp với ngân h àng TMCP nước Bảng 2.3: Kết qủa kinh doanh từ dịch vụ ngân h àng điện tử Homebanking Hình 2.1: Mô hình cấu-tổ chức-bộ máy hệ thống BIDV Hình 2.2: Giao diện đăng nhập vào chương trình Homebanking Hình 2.3: Giao diện chương trình Homebanking sau đăng nhập thành công Hình 2.4: Hình 2.5: Sơ đồ tạo lập, phê duyệt lệnh toán gửi ngân hàng Thực lệnh yêu cầu toán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Hình 2.6: Sơ đồ tạo lập phê duyệt điện tra soát khách hàng Hình 2.7: Giao diện Báo cáo toán khách h àng đối chiếu với liệu Ngân hàng Hình 2.8: Soạn điện offline cho chương trình Homebanking Hình 2.9: Thực kết xuất lệnh chuyển tiền vào chương trình Homebanking Hình 2.10: Thực lệnh yêu cầu toán khách hàng gửi đến PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự phát triển vũ bão công nghệ thông tin xu toàn cầu hóa đặt doanh nghiệp dù thuộc lĩnh vực phải đối mặt với thách thức để tồn phát triển Ngành ngân hàng Việt Nam không tránh khỏi thách thức cần có phản ứng cần thiết để đương đầu cạnh tranh điều tất yếu xảy Dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam đời l dấu mốc quan trọng đánh dấu chuyển hệ thống ngân hàng nước ta Với phương châm bước đổi công nghệ theo hướng đại hóa, tự động hóa phục vụ nghiệp đổi hoạt động ngân h àng, đến 80% nghiệp vụ ngân hàng xử lý máy tính mức độ khác Hầu hết nghiệp vụ chuyển từ xử lý máy tính đơn lẻ sang phương thức xử lý mạng Nhiều nghiệp vụ xử lý tức thời toán điện tử luồng giá trị cao, giao dịch kế toán tức thời, Một số dịch vụ ATM, Homebanking, Internet banking…đang bước nghiên cứu triển khai diện rộng Cùng với phát triển vượt bậc công nghệ thông tin, sản phẩm, dịch vụ ngân h àng có bước phát triển vượt bậc: phong phú đa dạng sản phẩm, mang đến cho người sử dụng tiện lợi Dịch vụ ngân hàng điện tử đa dạng, ngày phát triển Trong dịch vụ Homebanking ứng dụng phát triển ngân hàng thương mại nước Dịch vụ đem lại nhiều lợi ích cho khách h àng ngân hàng Vì chúng em chọn thảo luận đề tài “Dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận dịch vụ Homebanking làm sở để nghiên cứu trình triển khai thực dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Từ rút thuận lợi khó khăn thành tựu tồn qua thực tiễn thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ BIDV Phương pháp nghiên cứu − Phương pháp mô tả − Phương pháp khảo sát thực tế − Phương pháp phân tích, giải thích, tổng hợp, so sánh nhằm làm bật vấn đề cần nghiên cứu từ kiến nghị giải pháp phù hợp Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu sản phẩm dịch vụ Homebanking Ngân h àng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Kết cấu: Gồm chương:  Chương 1: Tổng quan dịch vụ Homebanking  Chương 2: Tình hình thực dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam  Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Ý nghĩa việc nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm giải pháp thích hợp khả thi để hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Đây không đơn việc cung ứng sản phẩm đến với khách hàng mà thật kênh thu hút khách hàng cách hiệu theo phong cách đại phù hợp với tiến trình đại hóa ngân hàng xu hội nhập với kinh tế Thế giới Việt Nam giai đoạn CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ HOMEBANKING 1.1 Dịch vụ ngân hàng điện tử 1.1.1 Dịch vụ ngân hàng Hiện nay, nước ta chưa có khái niệm cụ thể dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng thường hiểu theo hai khía cạnh: Thứ nhất, theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngân hàng bao gồm hoạt động không thuộc phạm vi kinh doanh tiền tệ v nghiệp vụ ngân hàng theo chức trung gian tài (huy động tiền gửi, cho vay), theo dịch vụ ngân hàng bao gồm hoạt động ngoại bảng, thu phí chuyển tiền, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, toán quốc tế Thứ hai, theo nghĩa rộng, dịch vụ ngân hàng bao gồm toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng, toán, ngoại hối… hệ thống ngân hàng Dịch vụ tài chính, theo Tổ chức thương mại giới (WTO), dịch vụ tài có tính chất tài nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp Dịch vụ tài bao gồm dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ chứng khoán dịch vụ tài khác Như vậy, dịch vụ ngân hàng phận cấu thành dịch vụ tài nói chung Dịch vụ ngân hàng, theo Thỏa thuận chung Thương Mại Dịch vụ (GATS) là: Nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, chuyển tiền toán, thẻ, séc, bảo lãnh cam kết, mua bán công cụ thị trường tài chính, phát hành chứng khoán, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, dịch vụ toán bù trừ, cung cấp chuyển giao thông tin tài chính, dịch vụ tư vấn, trung gian hỗ trợ tài Theo luật tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành, dịch vụ ngân hàng không định nghĩa giải thích cách cụ thể Tại khoản khoản 7, điều 20 hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng bao gồm ba nội dung: nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán không phân biệt cụ thể lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Tóm lại, Việt Nam, khái niệm dịch vụ ngân hàng chưa đề cập tới cách đầy đủ Luật tổ chức tín dụng nh ưng với trình hội nhập, toàn cầu hóa gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), phạm vi nghiên 40 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOMEBANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Hiện nay, BIDV xâm nhập sang lĩnh vực bảo hiểm, thuê mua tài chính, quản lý quỹ, chứng khoán…thông qua việc thành lập công ty trực thuộc BIDV giữ vai tr ò công ty mẹ thực đầu tư, thành lập, góp vốn liên doanh, mua cổ phần vào nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tài ngân hàng Khi quy mô hoạt động, lực cạnh tranh tương đối mạnh hoạt động có hiệu bước hình thành tập đoàn tài chính-ngân hàng hoạt động đa tạo lực đáp ứng trình hội nhập Về mặt lợi ích, mô hình tập đoàn tài chính-ngân hàng, hoạt động kinh doanh đa cho phép huy động tối đa toàn diện lực tập đoàn Đồng thời, thông qua việc trao đổi, phối hợp để bán chéo dịch vụ đơn vị góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Định hướng phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn tới (2009-2015) sau: - Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2010: Cơ hoàn thành đầu tư công nghệ thông tin đại, phát triển danh mục dịch vụ cung cấp, đặc biệt dịch vụ ngân hàng đại, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh BIDV sang thị trường dịch vụ tài phi ngân hàng, phát triển mạnh mẽ nâng tầm quan hệ hợp tác đầu tư với đối tác chiến lược thị trường nước quốc tế, xây dựng thương hiệu BIDV phát triển khu vực - Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015: Tiếp tục phát triển thương hiệu mở rộng diện BIDV thị trường quốc tế, chuyển đổi từ mô h ình NHTM cổ phần thành Tập đoàn tài chính-ngân hàng đa năng, đại, chất lượng dịch vụ BIDV tương đương với dịch vụ ngân hàng lớn quốc gia khu vực đạt tiêu chuẩn quốc tế Với ưu điểm hệ thống công nghệ đại mà BIDV vận hành, hệ thống liệu tập trung giao dịch trực tuyến hai yếu tố quan trọng giúp dịch vụ toán phát triển Vì vậy, BIDV cần khai thác triệt để ưu điểm để phát triển dịch 41 vụ toán nước quốc tế Xây dựng hệ thống toán ngân hàng đại, an toàn, hiệu quả, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Phát triển dịch vụ toán cần lưu ý vấn đề sau: - Tập trung đẩy mạnh dịch vụ toán tài khoản lợi BIDV Trước hết cần mở rộng cung cấp dịch vụ tài khoản cá nhân doanh nghiệp với thủ tục thuận lợi nhiều tiện ích đa dạng kèm theo - Triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử: Homebanking, BSMS, internet banking, mobile banking…đồng thời phải đảm bảo chất lượng dịch vụ công nghệ cao tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân h àng khách hàng - Hợp tác với tổ chức phát hành thẻ toàn cầu như: Visa, Master, American Express… để phát hành toán thẻ tín dụng quốc tế phát hành thẻ tín dụng nội địa thực tế đối thủ cạnh tranh nước ( VCB, ACB, Eximbank…) làm tốt vấn đề - Về thẻ toán nội địa, cần cung cấp thêm nhiều tiện ích giao dịch qua máy ATM như: dịch vụ toán ( điện, nước, điện thoại, cước internet, phí, bảo hiểm…), chuyển tiền hệ thống, mua thẻ điện thoại… 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ Homebanking ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chương trình Homebanking BIDV nghiên cứu phát triển từ tháng 6/2004 áp dụng công nghệ mới, giải pháp nhằm đảm bảo đạt hiệu cao an toàn toàn hệ thống đưa BIDV Homebanking vào sử dụng Sau năm nghiên cứu tìm hiểu, hệ thống BIDV Homebanking vào hoạt động, sửa đổi nâng cấp với chất lượng phục vụ cao hơn, cho phép khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ chương trình Homebanking, đặc biệt cho phép khách hàng gửi lệnh toán đến ngân hàng, liên tục BIDV nâng cấp phiên với tốc độ thuận tiện cao Do tính đặc thù nó, số lượng ngân hàng cung cấp dịch vụ lượng khách hàng sử dụng không nhiều Việc đưa dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking vào hệ thống toán nước tạo thêm kênh toán đại tiện lợi, làm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ toán điện tử, thu hút khách hàng giao dịch qua ngân hàng Dịch vụ thích hợp cho khách hàng xa trụ sở giao dịch ngân hàng có nhu cầu 42 toán lớn Vì thế, tương lai, cần thiết phải khuyến khích người sử dụng dịch vụ ngân hàng đại thực giao dịch với ngân hàng Những lợi ích có khó khăn gặp phải tham gia vào dịch vụ ngân hàng điện tử nói chung dịch vụ ngân hàng điện tử Homebaking nói riêng vấn đề tất yếu xảy Song, làm để nâng cao mặt lợi ích lên tối đa giảm khó khăn, bất tiện xuống mức tối thiểu vấn đề đáng quan tâm Đến đây, xét cho c ùng, hai giác độ ngân hàng khách hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử nói chung dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking nói riêng có khả đem lại nhiều lợi ích bất lợi Nhất thời đại công nghệ thông tin môi trường cạnh tranh gay gắt nay, sản phẩm-dịch vụ ngân hàng truyền thống không đem lại lợi cạnh tranh nhiều doanh lợi cho ngân hàng buộc ngân hàng phải phát triển sản phẩm-dịch vụ ngân hàng Trong bối cảnh vậy, với xu hội nhập phát triển thời đại, việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking giải pháp sáng suốt mang tính chiến lược Cũng với tầm nhìn đó, ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam thời gian qua tập trung đầu tư, nghiên cứu, phát triển dịch vụ ngân h àng điện tử Homebanking để phục vụ khách hàng, mang nét đến cho ngân hàng Để hoàn thiện phát triển mở rộng loại hình dịch vụ cách có hiệu ngân h àng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, luận văn xin đề xuất giải pháp sau: 3.2.1 Giải pháp công nghệ 3.2.1.1 Phát triển hạ tầng sở đầu tư công nghệ đại Những vấn đề Ngân hàng cần lưu ý phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử Homebanking là: vốn công nghệ, an toàn bảo mật, quản trị phòng ngừa rủi ro Chính vậy, việc đầu tư vào công nghệ đại vấn đề sống Ngân hàng Thứ nhất, vấn đề bảo mật thông tin BIDV cần ý đầu tư vào công nghệ bảo mật an toàn liệu từ nước phát triển, công nghệ bảo mật không ngừng cải tiến thay đổi liên tục Trong môi trường cạnh tranh đầy biến động, kinh tế c àng phát triển việc lấy cắp thông tin, đánh cắp tiền mạng, tin tặc… không ngừng phát triển, v vậy, công nghệ bảo mật không ngừng đ ược cải tiến, đổi BIDV cần 43 trọng vấn đề việc xây dựng công nghệ bảo mật, an to àn tạo lòng tin nơi khách hàng, tạo cho khách hàng thoải mái, yên tâm giao dịch với Ngân hàng Đồng thời, BIDV cần tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật đối tác chiến lược để học hỏi kinh nghiệm mời chuyên gia nước tư vấn việc đầu tư sử dụng công nghệ bảo mật, công nghệ toán an toàn Thứ hai, phát triển hạ tầng sở Ngân hàng phải không ngừng đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng, xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin đại Bên cạnh đó, BIDV cần nâng cấp mở rộng đường truyền với băng thông rộng, dung lượng lớn, tốc độ cao Việc cải tạo đường truyền giải pháp thiết thực nhằm giải khó khăn mặt truyền tin mạng, hạn chế tối đa nghẽn mạng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 3.2.1.2 Đẩy mạnh việc liên kết với ngân hàng nước, với nhà sản xuất công nghệ BIDV cần đẩy mạnh trình đầu tư, trình liên kết hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngân hàng nước với ngân hàng nước Giúp cho khách hàng dù nước hay nước tiếp cận đến dịch vụ ngân hàng cách nhanh nhất, thuận lợi Cần tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ với h ãng sản xuất công nghệ, tổ chức tài chính-ngân hàng khu vực giới Đồng thời tranh thủ hỗ trợ nhiều mặt: tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm…của nước tổ chức Quốc tế để bước đưa trình độ công nghệ ứng dụng CNTT BIDV đến tr ình độ cao BIDV ngân hàng nên tham gia h ội thảo thường xuyên với để tạo điều kiện hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn việc ứng dụng thành tựu công nghệ mạng Internet vào hoạt động kinh doanh mình, tiến đến xây dựng dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking để phục vụ, cung cấp dịch vụ cho khách hàng hiệu chuyên nghiệp BIDV cần có liên kết tính toán lộ trình dài hạn việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đại vào hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng Cần tránh việc đầu tư cục bộ, riêng lẻ gây lãng phí không hiệu 44 3.2.1.3 Giải pháp bảo mật liệu dịch vụ Homebanking  Đánh giá phê duyệt quy trình kiểm soát bảo mật ngân hàng Hệ thống bảo mật ngân hàng tổ chức dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking cần thường xuyên nâng cấp trì liên tục để đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ liệu, tránh hiểm họa phát sin h từ nội từ bên Điều đồng thời với việc thiết lập phân quyền hợp lý, kiểm soát truy cập v liệu chặt chẽ, kiểm soát an ninh sở hạ tầng nghiêm ngặt nhằm trì giới hạn cho phép người sử dụng nội lẫn bên Dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking có gắn liền mật thiết với môi tr ường Internet Để kiểm soát bảo mật hiệu hoạt động dịch vụ ngân h àng điện tử Homebanking, BIDV cần phải xây dựng quy tr ình bảo mật toàn diện, bao gồm sách, thủ tục mối đe dọa tiềm ẩn: - Phân công nhiệm vụ cụ thể phân quyền chặt chẽ cho nhân vi ên giám sát, thiết lập trì sách bảo mật - Thường xuyên kiểm tra đánh giá giải pháp, quy trình kiểm soát bảo mật khâu, phát triển giải pháp bảo mật, nâng cấp phần mềm, gói dịch vụ Phân quyền chặt chẽ nhiệm vụ hệ thống, sở liệu ứng dụng dịch vụ Homebanking Phân quyền chặt chẽ phương pháp kiểm soát nội thiết kế với mục đích giảm thiểu rủi ro gian lận vận hành hệ thống Việc phân quyền cụ thể v chặt chẽ đảm bảo tính xác tính toàn vẹn liệu, ngăn chặn lạm dụng bất hợp pháp cá nhân Nếu nhiệm vụ tách biệt cách hiệu quả, h ành động gian lận xảy có thông đồng Bên cạnh đó, sở liệu bảo mật yếu, việc truy cập thực dễ dàng thông qua mạng nội mạng bên Do đó, thủ tục xác nhận, cấu trúc an toàn, tính hợp lý quy trình tổ chức lưu trữ cần đặc biệt trọng Cụ thể như: - Cần có nhiều bên tham gia xử lý giao dịch với công việc b ên hoàn toàn độc lập - Tách biệt nhiệm vụ cần phải quan tâm đến phát triển chung hệ thống 45  Bảo vệ tính toàn vẹn giao dịch thông tin Bảo vệ tính toàn vẹn liệu giao dịch dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking hiểu liệu trình chuyển hay lưu lại không bị thay đổi không phép Nếu tính toàn vẹn liệu giao dịch, ghi thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking bị vi phạm phát sinh rủi ro tài chính, pháp lý uy tín Ở giai đoạn đầu triển khai, hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking thường xảy lỗi chương trình Do đó, BIDV cần triển khai xây dựng, hoàn thiện tuân thủ quy trình thực hiện, đảm bảo ổn định an toàn giao dịch Giao dịch ngân hàng điện tử Homebanking truyền qua mạng internet, điều phát sinh rủi ro Do đó, BIDV cần có biện pháp bảo đảm tính xác, tính toàn vẹn tin cậy giao dịch, lưu trữ thông tin Cụ thể như: - Các giao dịch, lưu trữ liên quan đến dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking cần lưu lại, kiểm tra thay đổi phương thức tối ưu nhằm hạn chế truy cập trái phép suốt to àn trình xử lý - Các sách kiểm soát cần luôn cải tiến nhằm chống lại xâm nhập ngày tinh vi hacker vào hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking nhằm lấy cắp thay đổi liệu  Bảo mật thông tin quan trọng, thông tin có tính nhạy cảm chuyển lưu sở liệu Bảo mật giữ cho thông tin quan trọng không bị r ò rĩ không bị truy cập trái phép Việc áp dụng vận hành dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking đồng nghĩa với thách thức bảo mật thông tin tăng th êm Việc bảo mật thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking nhằm đảm bảo: -Tất liệu ngân hàng lưu trữ phải bảo mật Chỉ có cá nhân, tổ chức hệ thống cấp quyền sử dụng truy cập -Mọi liệu ngân hàng mang tính bảo mật phải trì hệ thống bảo mật bảo vệ tránh bị truy cập, thay đổi trái phép suốt thời gian chuyển đường truyền -Mọi truy cập đến liệu dịch vụ ngân h àng điện tử Homebanking cần phải đ ược cài đặt, sử dụng mật để tránh truy cập trái phép 46 3.2.2 Giải pháp dịch vụ 3.2.2.1 Giải pháp tăng cường tuyên truyền để khuyến khích tiếp cận sử dụng dịch vụ Homebanking đối tượng khách hàng Hiện lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking Ngân h àng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam ít, hiệu chương trình chưa cao Chiến lược quảng bá để nhân rộng việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngâ n hàng điện tử Homebanking giúp BIDV phát huy hiệu hệ thống ngân h àng điện tử xây dựng Để thực tốt điều này, BIDV cần phải có chiến lược tiếp thị khách hàng Trong chiến lược tiếp thị, BIDV cần làm cho khách hàng hiểu dịch vụ Ngân hàng điện tử Homebanking gì, mang đến cho họ tiện ích hẳn so với dịch vụ truyền thống mà lâu họ sử dụng BIDV nên tổ chức buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, thông qua buổi hội thảo này, BIDV giới thiệu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử nói chung dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking nói riêng, cung cấp cho khách hàng kiến thức cần thiết dịch vụ ngân h àng điện tử nhằm để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt Đồng thời, BIDV cần lắng nghe ý kiến v vấn đề khách hàng lo ngại, gặp khó khăn việc sử dụng dịch vụ ngân h àng điện tử Homebanking để Ngân hàng có hướng hoàn thiện phát triển dịch vụ cho thích hợp B ên cạnh việc tổ chức buổi hội thảo ngân hàng điện tử, BIDV cần phải có h ình thức tiếp thị khác như: quảng cáo dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking phương tiện thông tin đại chúng, gửi thông tin dịch vụ ngân h àng điện tử Homebanking đến công ty theo đường bưu điện …Ngoài ra, thực tế cho thấy, việc nhân viên ngân hàng tư vấn sản phẩm chiếm tỷ lệ cao đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử nói chung dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking nói riêng Vì vậy, kèm với việc khách hàng mở tài khoản toán BIDV, nhân viên cần chủ động, nhiệt tình tư vấn phát tờ bướm để khách hàng biết đến tiện ích gia tăng dịch vụ ngân h àng điện tử Homebanking Từ nhiệt t ình giới thiệu, tư vấn tiện ích dịch vụ, khách h àng hiểu biết bắt đầu tiếp cận với dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking, kích thích t ìm hiểu sử dụng khách hàng từ khách hàng giới thiệu đến bạn bè, đồng nghiệp, người thân… 47 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ Dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking dịch vụ phát triển dựa tảng công nghệ đại Trong điều kiện nay, mà dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking ngân hàng đặc biệt trọng phát triển dẫn đến tương đồng vốn đầu tư công nghệ tiên tiến chất lượng dịch vụ đặt mạnh cạnh tranh lợi so sánh ngân hàng Do đó, tập trung cho chất lượng dịch vụ để thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng cần ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking quan tâm hàng đầu BIDV cần đặt sách chăm sóc khách hàng thân thiết, đặt chuẩn mực nhân viên dịch vụ khách hàng giao tiếp, tiếp nhận xử lý yêu cầu khách hàng Bên cạnh đó, BIDV cần xây dựng hệ thống thu nhận, phản hồi xử lý khiếu nại khách hàng tốt để quản lý vấn đề phát sinh từ có điều chỉnh ph ù hợp Tóm lại, để cải thiện trì tốt dịch vụ, BIDV cần thực li ên hoàn công việc: có kế hoạch đánh giá, cải tiến dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking, khuyến khích thu hút khách hàng mới, tìm hiểu ngân hàng khác đối thủ cạnh tranh, phát triển sản phẩm phương thức cộng tác, hợp tác 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành phát triển nguồn nhân lực Trong bối cảnh kinh tế đại ngày tri thức, lực người trở thành nguồn tài nguyên số quốc gia tất nước ý đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên, để có đội ngũ cán nhân viên có trình độ lực chuyên môn tốt để tránh tình trạng “chảy máu chất xám” nhiều ngân hàng thành lập đòi hỏi BIDV phải có sách: lương, thưởng, hội thăng tiến, môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp,… chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực Chính sách thu nhập nên phân phối linh động theo kết hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên, theo suất hiệu công việc Cơ hội thăng tiến phải thực dựa trình độ lực, kỹ làm việc, phẩm chất đạo đức khả phát triển tương lai Hội sở phân quyền cho giám đốc 48 việc định vấn đề nhân chi nhánh, nhiên phải giám sát, kiểm tra nhằm tránh trường hợp lạm dụng chức quyền để tuyển dụng, định thăng chức cho người thân, quen Bên cạnh chế độ lương, thưởng hàng năm việc xây dựng văn hóa BIDV với sách đãi ngộ khác chế độ bảo hiểm cho nhân viên, chế độ chăm sóc sức khỏe, chế độ tham quan nghỉ mát…cũng yếu tố quan trọng sách nhân góp phần động viên tạo nên gắn bó lâu dài nhân viên với BIDV Về vấn đề đào tạo, BIDV cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ làm việc dành riêng cho nhân viên chuyên trách v ề nghiệp vụ ngân hàng điện tử theo hướng chuyên sâu, áp dụng thành thục công nghệ đại Thường xuyên mở lớp học, khóa đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ giao tiếp, kỹ nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ xử lý tình huống… đảm bảo cho nhân viên sau đào tạo cập nhật, bổ sung kiến thức mới, theo kịp công nghệ đại Đối với vị trí giữ vai trò nòng cốt việc cung ứng, nghiên cứu phát triển dịch vụ cần phải đào tạo nước Sau trình nhân viên đào tạo làm việc thực tế, BIDV cần tổ chức buổi kiểm tra kiến thức nhân viên liên quan đến lĩnh vực ngân hàng điện tử, kỹ giao tiếp, kỹ nắm bắt tâm lý khách h àng, kỹ xử lý tình huống… có giải thưởng xứng đáng dành cho nhân viên có kết cao kỳ thi sát hạch hàng năm Đây vừa sân chơi bổ ích vừa hội để nhân viên ôn tập, trao dồi thêm kiến thức BIDV có dịp để phát nhân viên có tiềm để tạo hội phát triển phù hợp cho nhân viên Tuyển dụng chuyên gia giàu kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin vào vị trí then chốt Đối tượng tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cao, động nhiệt tình với công việc Chính sách nhân phải thực linh hoạt, xóa bỏ quan niệm lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng lên chức yên tâm với vị trí Phải thường xuyên lọc thay nhà quản lý yếu kém, thiếu động, không đáp ứng yêu cầu công việc không hoàn thành kế hoạch đề 49 3.2.4 Các giải pháp khác 3.2.4.1 Phát triển dịch vụ Homebanking tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ… Hiện nay, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ toán qua dịch vụ Homebanking ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam ít, đó, hiệu chương trình chưa cao Dịch vụ đặc biệt thích hợp với doanh nghiệp xa trụ sở ngân hàng, song, ngân hàng tập trung cung cấp dịch vụ địa bàn TP.HCM Hà Nội, chưa mở rộng đến khách hàng tỉnh như: Đồng Nai, Bình Dương, Để thu hút khách hàng, chiến lược ngân hàng thương mại mở rộng mạng lưới Hầu hết ngân hàng hoạch định kế hoạch mở rộng mạng lưới chi nhánh trung bình 10 chi nhánh năm Sự kiện ngân hàng đồng loạt mở thêm chi nhánh năm 2005 khiến Chính phủ phải qui định cụ thể vốn tối thiểu kế hoạch mở rộng mạng lưới ngân hàng Thay thiết lập chi nhánh Phòng giao dịch/ Điểm giao dịch, ngân hàng nên phát triển dịch vụ Homebanking Khách hàng giao dịch với ngân hàng quan mà không cần đến trụ sở giao dịch ngân hàng So với điều kiện vốn tối thiểu 20 tỷ đồng để thành lập Phòng giao dịch chi phí thành lập Phòng giao dịch với chi phí nhân sự, trì hoạt động… chi phí để thiết lập hệ thống dịch vụ Homebanking vào khoảng 1/10 tổng chi phí Hơn nữa, dịch vụ tận dụng sở hạ tầng doanh nghiệp (máy vi tính, đường truyền, phận nhân kế toán) nên nhiều chi phí mua sắm mới, tuyển thêm nhân sự, việc mua thiết bị bảo mật I-key (khoảng 80.00 USD/I- key) Ngoài ra, dịch vụ Homebanking đơn giản, dễ sử dụng, không khó khăn việc hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ Tất nhiên, dịch vụ Homebanking phát triển ứng dụng rộng rãi với chi phí giao dịch hợp lý ngân hàng sử dụng chiến lược thu hút khách hàng thay phải thiết lập trụ sở giao dịch 3.2.4.2 Giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng dịch vụ Homebanking Để cung cấp dịch vụ Homebanking, ngân hàng phải có công nghệ toán đại Về phía khách hàng, để sử dụng dịch vụ Homebanking, đòi hỏi phải có máy 50 vi tính với cấu hình thích hợp, đường truyền riêng,… ngân hàng không chịu chi phí Ngoài ra, khách hàng phải toán khoản phí như: phí mua sắm Ikey (khoảng 80.00 USD /Ikey), phí thuê bao ( sử dụng dịch vụ Homebanking), phí chuyển tiền tự chịu phí kết nối Hiện nay, khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam phải trả phí thuê bao 500.000đ/tháng Vì thế, có doanh nghiệp có doanh số toán lớn (trung bình 200 triệu đồng/ngày 30 lệnh toán/ngày ) ngân hàng khuyến khích sử dụng dịch vụ Homebanking Vì với trung bình 30 lệnh toán ngày doanh nghiệp, chương trình phát huy tính hiệu tiết kiệm chi phí thời gian giao dịch Để khuyến khích đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking, BIDV cần phải giảm chi phí thuê bao sử dụng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng việc mua sắm Ikey, giảm chi phí chuyển tiền Hiện nay, khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking, ngân hàng thực thu phí giống khách hàng thực giao dịch quầy, việc sử dụng dịch vụ giúp ngân hàng giảm thời gian thực nghiệp vụ khách hàng tạo sẵn nội dung cần thiết cho lệnh chuyển tiền, ngân hàng sử dụng thao tác phân luồng chọn kênh toán thích hợp Điều giúp đẩy nhanh tốc độ toán, giảm thời gian thực giao dịch mà đảm bảo tính xác, an toàn cao Do vậy, việc giảm thiểu tối đa chi phí dịch vụ Homebanking thu hút đ ược nhiều đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ, khách hàng tổ chức kinh tế mà khách hàng cá nhân 3.2.4.3 Đa dạng hóa dịch vụ sử dụng chương trình Homebanking Để đưa dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking vào đời sống người dân, trước tiên BIDV cần hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ truyền thống quen thuộc, sẵn có để trì lượng khách hàng tại, thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, từ tiến đến việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm mới, sản phẩm dịch vụ 51 ngân hàng điện tử Homebanking Khi đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking vào đời sống người dân, tạo lòng tin nơi khách hàng việc cung cấp tiện ích sản phẩm đa dạng sản phẩm lợi cạnh tranh ngân hàng Vì vậy, việc tiến hành đa dạng hóa tiện ích dịch vụ BIDV Homebanking cần thiết, nhu cầu sử dụng khách hàng tiện ích ngân hàng ngày đa dạng Hiện nay, chương trình BIDV Homebanking cho phép khách hàng thực giao dịch qua loại tiền tệ VNĐ USD, loại tiền tệ phổ biến khác EUR, GBP, JPY… chưa đư ợc triển khai chương trình Vì thế, cần phải đưa loại tiền tệ vào chương trình để việc thực giao dịch khách hàng thực dễ dàng thuận lợi Hơn nữa, để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking, ngân hàng cần phải đa dạng thêm loại dịch vụ Homebanking để tránh tình trạng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ Homebanking phải ngân hàng để giao dịch lệnh mà toán qua Homebanking Chẳng hạn toán thuế ngân hàng cần phối hợp với kho bạc nhà nước, quan thuế để thống biểu mẫu giúp cho công ty toán thuế qua Homebanking mang lệnh trực tiếp ngân hàng Hoặc loại lệnh toán ngoại tệ cho đơn vị khác cho phép thực qua Homebanking chứng từ kèm theo lệnh dùng fax theo số fax đăng ký trước với ngân hàng…Ngoài ra, BIDV cần tiếp tục nâng cấp chương trình bổ sung thêm tiện ích nghiệp vụ toán quốc tế mở thư tín dụng ( L/C ), sản phẩm bảo l ãnh… 3.2.5 Kiến nghị với quan chức 3.2.5.1 Kiến nghị Nhà Nước: Giảm chi phí kết nối Internet qua đ ường dây điện thoại (Dial up): Hiện nay, chi phí sử dụng dịch vụ viễn thông, cụ thể sử dụng điện thoại Việt Nam cao so với nước khu vực, không khuyến khích người dân sử dụng hệ thống Internet, đồng thời làm hạn chế việc cung cấp dịch vụ ngân hàng qua Internet 52 Việc sử dụng chương trình Homebanking bắt buộc khách hàng phải sử dụng Dial up, thời gian kết nối dài, chi phí kết nối chiếm phần lớn Hiện tại, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam hoàn toàn hài lòng chất lượng dịch vụ (tiết kiệm nhiều thời gian chi phí lại) đánh giá cao tính bảo mật chương trình, nhiên đơn vị băn khoăn phần chi phí kết nối, điều nằm tầm tay ngân hàng Sự hỗ trợ Chính phủ thông qua sách giảm chi phí sử dụng dịch vụ Internet tiến tới miễn phí hoàn toàn chi phí động lực thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng qua mạng, khuyến khích ngân hàng cung cấp, sản phẩm dịch vụ qua mạng, giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ thống toán nước 3.2.5.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước Cùng với phát triển vũ bão công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà Nước cần hoàn thiện hệ thống văn pháp lý hoạt động ngân hàng hệ thống văn pháp lý liên quan đến việc đổi nghiệp vụ cho phù hợp với phát triển công nghệ thông tin giúp cho sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử nhanh chóng tiếp cận, phục vụ khách hàng Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, nghị định nhằm quản lí tiến trình kinh doanh mạng, để giải tranh chấp ngân hàng với khách hàng xảy cố giao dịch dịch vụ ngân hàng điện tử nói chung dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking nói ri êng NHNN thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, hội thảo ngân hàng điện tử với tham gia chuyên gia nước Có nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật thông tin từ nước ngoài, giúp cho ngân hàng thương mại hoàn thiện phát triển dịch vụ theo hướng khoa học, đại Xây dựng chuẩn chung sở pháp lý cho văn điện tử, chữ ký điện tử chứng nhận điện tử Để tạo điều kiện cho chứng từ điện tử vào sống, cần xây dựng hệ thống tổ chức, quan quản lí, cung cấp, công chứng chữ ký điện tử chứng nhận điện tử Xây dựng trung tâm quản lý liệu trung ương để giúp cho việc xác nhận, chứng thực chứng từ điện tử đ ược nhanh chóng xác 53 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế bùng nổ công nghệ thông tin nay, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử xu hướng tất yếu, mang tính khách quan kinh tế đại, thời đại hội nhập kinh tế quốc tế Lợi ích đem lại dịch vụ ngân hàng điện tử lớn cho khách hàng, ngân hàng cho kinh tế, nhờ tính tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, xác bảo mật Là kết tất yếu trình phát triển công nghệ thông tin, dịch vụ Homebanking đóng vai trò quan trọng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, từ lý luận dịch vụ Homebanking đề cập chương 1, chương tập lớn trình bày cách cụ thể tình hình thực dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking BIDV, đồng thời tiến hành khảo sát mức độ quan tâm khách hàng dịch vụ này, từ nêu lên thuận lợi khó khăn thành tựu hạn chế BIDV việc triển khai thực dịch vụ Homebanking Những phân tích nhận định chương sở cho giải pháp thiết thực, khả thi phù hợp với điều kiện thực tiễn BIDV Vì vậy, sở định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV, chương đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần phát triển dịch vụ Homebanking Mặc dù nỗ lực kinh nghiệm thân hạn chế dịch vụ mẻ với yêu cầu có hiểu biết sâu mang tính kỹ thuật hệ thống nên tập lớn khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp thầy quan có quan tâm đến đề tài Xin chân thành cảm ơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Mạnh Phổ ( 2007 ), Phát triển dịch vụ toán điện tử - biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh toán không d ùng tiền mặt, Tạp chí Ngân hàng, số 20 Đỗ Văn Hữu (2005), Thúc đẩy phát triển Ngân hàng điện tử Việt Nam, Tạp chí Tin học Ngân hàng Luật Tổ chức tín dụng ( 1997 ) Nguyễn Minh Kiều ( 2007 ), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Thống Kê Nguyễn Ngọc Hiến, Đinh Văn Mậu, Đinh Văn Tiến, Nguyễn Xuân Thái (2003), Thương mại điện tử, Học viện hành quốc gia, NXB Lao động NHNN ( 2006 ), Quy định nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Trần Hoàng Ngân-Ngô Minh Hải ( 2004 ), Sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế , số 169 Trương Đức Bảo ( 2003 ), Ngân hàng điện tử phương tiện giao dịch toán điện tử, Tạp chí tin học ngân hàng, số 4, tháng TS Nguyễn Đăng Hậu, Giáo trình kiến thức Thương Mại Điện Tử-Viện đào tạo công nghệ quản lý quốc tế ... dụng dịch vụ Homebanking BIDV .38 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOMEBANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 40 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. dịch vụ Homebanking Ngân h àng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Kết cấu: Gồm chương:  Chương 1: Tổng quan dịch vụ Homebanking  Chương 2: Tình hình thực dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển. .. Dịch vụ Homebanking Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận dịch vụ Homebanking làm sở để nghiên cứu trình triển khai thực dịch vụ Homebanking Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Ý nghĩa của việc nghiên cứu, TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ HOMEBANKING, Lợi ích đối với khách hàng, Các chức năng của chương trình:, Về phía Ngân Hàng, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOMEBANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, Bảo mật các thông tin quan trọng, thông tin có tính nhạy cảm được chuyển và lưu trong cơ sở dữ liệu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm