Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)

25 278 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 09:22

Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT) MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ở U U Đ U 5 thông U V V 10 U Đ Đ 11 11 11 12 12 2.2 V V V V 12 12 12 12 m 13 13 15 V V 15 V V V 16 V V 16 V 17 17 17 17 17 18 Đ U Đ U Đ 19 y 19 0 19 19 y 20 20 20 20 21 21 22 U 23 MỞ ĐẦU í ấ ề b , Nhà y : ; , , y b , ” ẳ ĩ , b b y x ; ;x y x y , ó , ” , ú ẩy ó , ó y , y ì , x , ò y ó y W , ẳ ó 8: y x ó ” ,b b T b , , ì b b , b ì ; , ẩ , ó ò ò , b ẩ , ó ó D b S y D -x C , y, y , b , y , : N ó m ề QLNN ó C ó , ì D , ò ; y , , , y ,y y x ó Các ì ó , y , ó ì QLNN b thông í M - ó : x , ó : thông + QLNN ì ; + y x QLNN Đ + Cô + : : s b - : y y ử; sách G b - : Lu í : phân tích – , ó , ó b ấ , , , : C ;C C : b inh C : b Ở U U Đ U 1.1 ó + x y cho ẩ y y x y y b y + , , ì + y + ó, c ó + y– l í + ì ó ý + , í , ó y, l x ) Đ y í y + + + + , b , , ì : b , ( ; ; b y , ; , , ; ì ò, b xe , ì í - ì ó ó ó –x í ề í ề y , b y, y viên í b -C ẩ U D ó: C , ề , b D D y - Ủy b C -S D - e e y U D , , y, GD- e í b ề b í í ề * e y , ú yb y x e y , y ó b , , ò y x Khi có ó b , , , í C , ấu : e ẳ , x ó y ó ì : , , e - , , b ề y - b ú , * - ó b , e ĩ, ĩ ì , ì : y : , e e x : x e ó ( ) , ú ó y , b , lai * C í ẩ ề ấ b y : ì , , ò - ì -S ó y õ ẩ , ò uyên * ó : y ẩ , ì b y ẩ ẩ ; , , ì í ề , b , b ỏe x ó ì ì , b – – y , y e ó b ỗ ì ng tiêu chí , , y ấ ì y y ẩ ; í ề * C , , , ỏe Y , y à ề í ẩ Xây dự ẩ GV ì , y , ẩ , C ế khích s , ò bẩy y, è y ẩ y , ẩy , , C , , , ì y e ,b , , ò , y e C , e , , x ì ó , ỷ b ,b , ỗ ( ì ĩ , , , ó ỗ , , , y ú, ) ó ó ú , y - b ,b y , õ ì ú ẫ ú ẩy bồ , ỡ ẩ ó bồ ỡ bồ ỡ , , ó ó - , , ừx ì ì : ì , , ỏ ẫ - , , ng, b xe x y , giáo viên ì bì , y , e ó , e ó ó ấ : í - ề ề í C í ấ ề í ề thông này, , ó x y ỞP ầ L C b Tạ S y Tạ H ỏ , ó í ề : ú í e: ó ò bồ ỡ C , ì y e ố :C ,x y b y ú ỏ ú 0% x y y ú , y ó ì ,x ò , ó ó í ề í ố : N ỗ Tạ T , y ẫ , , y , b ì , C : C , y , xe : xử , ì , y , y” , ò y , ì à ì , y xe D y , y , C ú , bồ ỡ y y ừb D ó, , b b ú , ó b , b ẩ y ẵ , , y viên ó, ó ú b : -C x y , Tránh , y - x bì - ẳ ó ì cá -C ú y C ì , y , e b , ó x y ó , D ó y , y, ó , 10 ; b nói chung , ú y U Đ Đ ề ề 997, U x bì ì y ì : ,x y ó ó x y b ẩ , , , ỗ , y ỏ , b : -S làm công tác tham y, D, UBND phê y trình, án, án, công tác khai có giáo C : 77/KH-UBND ngày 23/4/2015 UBND khai t y 12 y " b , toàn giáo Ninh giai 2014-2020, 2030" - Công tác giáo quan tâm tích cao, b ; khai trình "S " GDMN (các GDMN có 50 cháu lên) cao - Tích pháp y khai mô hình, pháp giáo ; giáo toàn , trà, n , , có y b b ; y tích ; công tác bồ ỡ nâng cao giáo viên, mua trang b, , dùng y Công tác phân , cho sinh quan tâm tích , ; , phong trào thi vào sâu, giáo viên , C chuyên môn , ẩ , , ỷ giáo viên ẩ , ẩ cao , yêu giáo - CSVC , ỷ phòng kiên , ẩ gia cao Các tích xây phòng , , phòng ; quan nhà có , công trình sinh, xanh bóng mát, bồ hoa, , sân , bãi công trình khác b theo yêu - Công tác ừS , xác tâm, công Công tác tham có , sát , , ngành xã Công tác tra, tra ng , nâng 11 , cao công tác tra, tra, góp y, e b ề tác phong ì ó b D ó ó b ó : T d ế THPT – 2016 ầ ng 23 sinh 31737 800 2015 y GV í : T ố S ớ 39.67 2.52 e , y ấ NGV N ế ầ THPT – 2016 e N N D 30 am 20 15 63 D 50 1245 241 51-54 93 53 ẩ ẩ , b ẩ ó 383 252 ề D 40 Nam 51-59 ỷ , x b x 0%; 00% ì b ề 12 ó0 ĩ ó b ; ó e s ẩ ó ò , ó b y y không lô D ; y ỏ y ì ; ;m y b : b ẫ ò ; , , ừ b ề y; ẩ , ấ ó ầ , , y ú y ; ó , xử ẩ , y ú , b ề ó , ỡ ú b Cò , ò ẹ , tác phong ấ 2.3 s ế sau: ự s ầ T T T B y , e S e y , , , ẩ y ; ẫ Sử b, ẫ sinh ẩ ; ì b Có b y , ; , b y õ y , , b , xử 13 2 6 TB 0 72 63 45 39 41 53 ầ T T T B ì 0 2 , ì ; b ó , y , ,b ó y 14 TB 36 57 40 72 ế s ự y ầ T T T B Có ì ẩ y y e , 5 2 1 ú y Có b , y Có ẫ y Có bồ ỡ ỡ ỏ y ú b y b b b b y ó 8 , , è y e x , ú y Có , TB 0 93 95 83 47 28 86 61 38 79 ó b ì 3 b b , ó ,x í * ì 83 ề ề N C í ứ ố GV THPT S D c C xây dự y ó GV THPT , , b , y b Công tác 15 b y , t ự y ò ỏ d THPT ế D Đ Stt N S S 2015 23 800 S 39943 59299 S 2047 2668 ề í ẩ * Ba *C *C - ề ự ệ yể d y Á y NGV ì ẩ ỳ C Đ e e ó ì ì , : T ế ầ y - 2016 *C b NGV ì ĩ ĩ viên 2015 2030 24 1460 7298 3284 ứ ã s ề 2025 24 1186 531 1479 d ỡ 2.7: T ầ T 2015- 2016 ì 16 N ế , C Tin C A,B 1307 1137 605 673 015 : T ố lên 103 205 NGV ế - 2016 ì C (Cử nhân) S GV 20 801 15 1897 ề 2.3.4 ấ 116 ề í o viên ,S viên ; xe , b y e , THPT Đ C , , THPT ỏ ò ó ì ì ì y - xã xe 17 , ìy y C ó; D y 18 Đ U Đ U í Đ ấ ề C , ó viên ẳ C y , y ẳ Trung b C y ó Đ 030 b - í x y ềĐ , ẩ THPT b , b ẩy y , y , , ó ,y - b ẳ , sách; b y ,x y ì , bồ ỡ ì ,x y y ; ó b , ỷ - x y ; ó ẩ , ì , bì thu hút ng - - , e , ỷ , , b , y M , e , , b, c ấ thông; 3.3.2.3 Đ í ề 3.3.2.2 í 19 Đ ; í 3.3.2.5 cho Đ 3.3.2.6 Đẩ ề ấ ầ ; ; 3.3.2.8 thông ệ Mố ỗ ó , , ì Đ , ó ì ò b , , ỗ y, , ho ì ú à , ,x y y , , ì ; , bồ C ỡ ó ú ó Đ , ỏ y ó ó , y , , ỏ x y cao trình ẩ , C b , y , Đ ó ì ú ỏ CS C e , ỏ S b ẩ à , , S D b ú x y D, ; ì , y bồ ỡ ,x y 20 bồ b , , ỡ b U ĩ, D y e y ì ỏ, ĩ ỡ , , e , x y , ì ì ẩy , -C ,x y , S Đ Đ ú b , ú ,b ,x x y , ú y - bồ , y ỡ x y C , bồ b , ì bồ , y ỡ ỡ y - y b i ú y , b ó ì y - w j , e Đ -C ú , ò, y - ,x b ì ì , y Đ C , ì C ì y ; , , , C S b x y y ò y S ì e , ì , y 21 y ó xe x , , viên , x i viên C , , bồ , ỡ ; b 22 b ; y , ; y U ì ó , ĩ , ò , ỏ b ; b x C ì y ĩ ì b , C ẩ , ó , ỏ y , ó ì , ó ẩ , , ó y, y y , ” ẫ ó x ó y x y , ó y ì , ẩ b , b ì x ì , ó ó ỏ b y , ì y , C , ò ò óx , y x , ; y , , , y ú , ẫ , , y D , , ẩ 23 , THPT , ... pháp giáo ; giáo toàn , trà, n , , có y b b ; y tích ; công tác bồ ỡ nâng cao giáo viên, mua trang b, , dùng y Công tác phân , cho sinh quan tâm tích , ; , phong trào thi vào sâu, giáo viên , lý. .. b : -S làm công tác tham y, D, UBND phê y trình, án, án, công tác khai có giáo C : 77/KH-UBND ngày 23/4/2015 UBND khai t y 12 y " b , toàn giáo Ninh giai 2014-2020, 2030" - Công tác giáo quan... trình khác b theo yêu - Công tác lý ừS , xác tâm, công Công tác tham có , sát , , ngành xã Công tác tra, tra ng , nâng 11 , cao công tác tra, tra, góp y, e b ề tác phong lý ì ó b D ó ó b ó : T
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT), Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT), Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (TT)

Từ khóa liên quan