giáo án thực hành kỹ năng sống lớp 4

20 836 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 22:42

Thực hànhsống Bài : Thái độ lắng nghe I Mc tiờu : - Luôn chủ động tích cực lắng nghe - Đồng cảm với ngời nói - Biết vận dụng điều học vào thực tế hàng ngày II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Kim tra: HS nêu - Em làm gặp ngời khác? - Nhn xột, ỏnh giỏ Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng H Lắng nghe chủ động a, Chuẩn bị lắng nghe HS đọc tình - GV yêu cầu HS đọc tình HS thảo luận nhóm 4: - Yêu cầu HS thảo luận: Em cần chuẩn bị HS làm tập SGK trớc lắng nghe - HS làm tập SGK HS đọc học - Chốt ý * Rút học b Tích cực nhiệt tình - GV yêu cầu HS đọc tình - Yêu cầu HS thảo luận tình làm HS đọc tình tập SGK HS làm tập SGK - Chốt ý * Rút học H 2: Lắng nghe đồng cảm a, Cấp độ lắng nghe HS nêu ý kiến - Yêu cầu HS thảo luận: Theo em, lắng nghe để làm gì? HS làm tập SGK HS làm tập SGK - Chốt ý HS đọc học * Rút học b, Thể đồng cảm - HS đọc truyện SGK HS đọc truyện - GV chốt ý: HD SGK HĐ3: Luyện tập: Hs làm tập HS ghi lại cảm nhận Cng c, - Tại phải lắng nghe ngời khác? - Khi lắng nghe em cần có thái độ nh nào? Bài : Động viên , chăm sóc I Mc tiờu : -Biết cách quan tâm , chia sẻ với ngời xung quanh - Biết cách chăm sóc ngời thân gia đình - Biết vận dụng điều học vào thực tế hàng ngày II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, hỏt u gi Kim tra: HS nêu - Em làm gặp ngời khác? - Nhn xột, ỏnh giỏ Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng H Động viên a, Đọc truyện: Cbú ếch điếc HS đọc truyện - GV yêu cầu HS đọc truyện - Yêu cầu HS thảo luận: HS thảo luận nhóm 4: + Theo em, cần có lời động viên sống? + Em cần động viên ngời khác nào? HS làm tập SGK - HS làm tập SGK - Chốt ý HS đọc học * Rút học b Động viên nh nào? Yêu cầu HS thảo luận tình làm HS quan sát làm tập tập SGK SGK - GV yêu cầu HS đọc tình HS đọc tình - Chốt ý H 2: Chăm sóc ngời thân a- Yêu cầu HS thảo luận: Em chăm sóc ngời ốm nh nào? HS làm tập tình SGK - Chốt ý * Rút học HS nêu ý kiến b, Luyện tập - Hs làm luyện tập HS làm tập SGK HĐ3: Luyện tập: HS ghi lại cảm nhận HS đọc học Cng c, - Em chăm sóc ngời thân nh nào? HS nêu kĩ sống Bài 3: Gii quyt xung t I Mc tiờu : - Nhận biết xung đột thờng gặp sống - Giải đợc xung đột nhỏ sống ngời khác - Biết vận dụng điều học vào thực tế hàng ngày II Cỏc hot ng dy - hc: Kim tra: - Khi em cần ngời khác động viên - Nhn xột, ỏnh giỏ HS nêu Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiờu bi lờn bng H Xung đột xấu hay tốt a, Vì cần xung đột - GV yêu cầu HS đọc truyện Vai trò xung đột HS đọc truyện - Yêu cầu HS thảo luận: + Tại phải có xung đột? HS thảo luận nhóm 4: + Có phải xung đột xấu không ? - HS làm tập SGK - Chốt ý HS làm tập SGK b Vì cần kiểm soát xung đột ? Yêu cầu HS thảo luận qua trò chơi SGK HS đọc học - Rút học - GV yêu cầu HS đọc tình - Chốt ý HS quan sát làm tập H 2: Giải xung đột SGK a- Khí bên xung đột HS đọc tình - Các bớc giải xung đột Yêu cầu HS quan sát tranh thảo luận HS nêu ý kiến b Khi em rơi vào xung đột HS làm tập SGK - HS làm tập tình SGK - Chốt ý HS đọc học * Rút học b, Luyện tập HS nêu - Hs làm luyện tập HĐ3: Luyện tập: - Giải xung đột bạn lớp Cng c, - Nêu bớc giải xung đột - Đọc ghi nhớ Thực hành kĩ sống: Bài 4: T tích cực I Mục tiêu: - HS biết cách nhận xét ngời khác cách tốt - Luôn nhìn nhận thứ theo hớng tích cực - Khi nhận xét ngời khác, em nên khen trớc, đề xuất thay đổi sau - Khi nhìn vất xung quanh mình, em nên nhìn tổng thể mặt tốt mặt xấu Cần tập trung vào mặt tích cực để lợng lên não ngời ta có giải pháp II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh SGK, tình III Các hoạt động dạy học chủ yếu: A Kiểm tra cũ: - Tại có xung đột? Vì phải kiểm soát xung đột? B Nội dung: Nhận xét tích cực: a Khen trớc: - Yêu cầu HS thảo luận: + Vì nhận xét ngời khác ta cần phảI khen trớc? - GV yêu cầu HS thảo luận tình SGK - GV nhận xét, chốt nội dung: Khi nhận xét ngời khác em nên khen trớc b Đề xuất giải pháp sau: - Yêu cầu HS thảo luận - Sau nhận xét điểm tốt bạn, em nhận xát nh nào? - GV nêu tình nh SGK - GV kết luận: Khi nhận xét ngời khác, em nên khen trớc, đề xuất thay đổi sau T tích cực: a Nhìn vào mặt tích cực: - HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận - HS làm BT SGK - HS lắng nghe, suy nghĩ , thảo luận tình SGK - HS thực hành trò chơi nh SGK - Rút nội dung học, nhắc lại - HS tiến hành thảo luận tình làm BT SGK trang 18 - HS nhắc lại nội dung học - HS thực hành: Em quay sang bạn bên cạnh nhận xét bạn - Yêu cầu HS thảo luận: BT SGK trang 19 - GV nhận xét, chốt nội dung: Khi nhìn vật xung quanh mình, em nên nhìn tổng thể mặt tốt mặt xấu Sau tập trung vào mặt tích cực để lợng lên não ngời có giải pháp cho b Hớng tới giải pháp tích cực: - Yêu cầu HS thảo luận tình SGK trang20 - GV nhận xét, chốt lại câu trả lời hay - GV cho HS nêu lại nội dung học SGK trang 16 Luyện tập: - HS đọc: Câu chuyện bốn nến - GV nhận xét, chốt lại câu trả lời hay - HS thảo luận sau ghi lại cảm nhận - Từng HS trình bày trớc lớp - Nhận xét - Thực hành làm BT trang 20 - Thực hành làm BT trang 21 - Nêu nhận xét - HS trao đổi với thầy cô, bố mẹ, bạn bè để rút học C Củng cố dặn dò: - Khi nhận xét ngời khác, em cần ý điều gì? - Chuẩn bị 5: Ngời chủ nhà đáng yêu Thực hành kĩ sống: Bài 5: Ngời chủ nhà đáng yêu I Mục tiêu: - Tạo thiện cảm với ngời khách đến nhà tiếp khách cách lịch sự, thân thiện bố mẹ nhà - Khi có khách gọi cửa, em xem Nếu ngời thân ngời em thật thân quen, tin tởng em mở cửa Nếu ngời lạ ngời em cha tin tởng em không mở cửa gọi điện cho bố mẹ để hỏi - Khi có khách vào nhà, em phải chủ động tơi cời mời khách ngồi trớc lời mời hành động tay hớng ghế ngồi khách - Em mời khách uống nớc, mời loại nớc cồn, giúp giải khát phù hợp với việc nói chuyện - Em trở thành ngời chủ nhà đáng yêu, mến khách cách giao tiếp: cời, khen, hỏi, lắng nghe, đồng hành II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh SGK, tình III Các hoạt động dạy học chủ yếu: A Kiểm tra cũ: - Thế cách nhận xét tích cực? - Thế t tích cực? B Nội dung: Khách đến chơi nhà: - GV yêu cầu HS thảo luận tình SGK trả lời câu hỏi: + Nam ứng xử có khách đến nhà? + Nếu Nam, em làm gì? - Yêu cầu HS làm tập SGK trang 23, 24 - Khi có khách đến chơi nhà, cần làm gì? - GV đa KL: SGK trang 24 Chủ nhà đáng yêu: - Yêu cầu HS thảo luận: Khi em nhà mà có khách gọi cửa em làm gì? - GV nhận xét, chốt lại ý kiến hay - Yêu cầu HS làm BT SGK trang 24 Những việc cần làm: a Mời ngồi: - GV yêu cầu HS thảo luận: Khi khách vào nhà, em mời khách ngồi nào? - Yêu cầu HS làm BT SGK trang 25 - HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận - HS làm BT SGK - HS trả lời - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS lắng nghe, suy nghĩ , thảo luận - HS làm BT - HS thảo luận + Từng HS trình bày trớc lớp + Nhận xét - HS làm BT - GV chốt nội dung: - Khi có khách vào - HS lắng nghe, ghi nhớ nhà, em phải chủ động tơi cời mời khách ngồi trớc lời mời hành động tay hớng ghế ngồi khách b Mời nớc: - Yêu cầu HS thảo luận làm BT trang - HS làm BT 25 - GV nêu nội dung: - Em mời khách uống nớc, mời loại nớc - HS ghi nhớ cồn, giúp giải khát phù hợp với việc nói chuyện c Giao tiếp: - Yêu cầu HS thảo luận làm BT trang - HS suy nghĩ, làm 25 - GV nêu nội dung: - Em trở thành ngời chủ nhà đáng yêu, mến khách - HS ghi nhớ cách giao tiếp: cời, khen, hỏi, lắng nghe, đồng hành - Yêu cầu HS thực hành tình huông nh - HS thực hành tình SGK trang 26 Luyện tập: - HS đọc yêu cầu trả lời - GV nhận xét, khen HS có cách tiếp khách tốt C Củng cố dặn dò: - Khi có khách đến nhà, em cần làm gì? - Chuẩn bị 6: Sức mạnh thông điệp 4D HOạT ĐộNG NGOàI GIờ LÊN LớP Thực hành kĩ sống: Bài 6: Sức mạnh thông điệp I Mục tiêu: - HS hiểu đợc sức mạnh thông điệp thuyết trình; - Có thói quen chuẩn bị kĩ cách thể trớc thuyết trình - Có yếu tố lớn làm ảnh hởng đến ngời nghekhi thuyết trình, là: ngôn từ, giọng nói, hình ảnh - Các nhà nghiên cứu đa kết luận mức độ quan trọng yếu tố ngôn từ, giọng nói, hình ảnh nh sau: Quan trọng nhất: Hình ảnh (55%) Quan trọng thứ hai: Giọng nói (38%) Quan trọng thứ 3: Ngôn từ (7%) - Hãy thờng xuyên tập luyện sử dụng phơng thức phi ngôn từ lúc, nơi, lúc em để có thuyết trình ấn tợng - Khi thuyết trình: Tai thính, tim nhiệt tình, chân động, óc thông minh, tay mở rộng, mắt tinh, miệng nở nụ cời II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh SGK, tình III Các hoạt động dạy hc A Kiểm tra cũ: - Khi có khách đến nhà, em làm gì? B Nội dung: Sức mạnh thông điệp: a Yếu tố cấu thành: - Yêu cầu HS đọc BT SGK trang 27 - HS đọc, suy nghĩ làm - Yêu cầu HS làm tập - GV đa KL: Có yếu tố lớn làm - HS lắng nghe, ghi nhớ ảnh hởng đến ngời nghekhi thuyết trình, là: ngôn từ, giọng nói, hình ảnh - Yêu cầu HS đọc bài: Ngôi sân khấu - HS đọc b Tầm quan trọng yếu tố: - Yêu cầu HS suy nghĩ làm BT SGK trang 28 - HS làm BT SGK - Yêu cầu HS thảo luận: Ba yếu tố: Ngôn từ, giọng nói, hình ảnh chiếm tỉ lệ nh - HS thảo luận trả lời: mức độ quan trọng Quan trọng nhất: Hình ảnh (55%) thuyết trình? Quan trọng thứ 2: Giọng nói (38%) - GV chốt câu trả lời Quan trọng thứ 3: Ngôn từ (7%) - GV đa KL: - Các nhà nghiên cứu đa kết luận mức độ quan trọng - HS lắng nghe, ghi nhớ yếu tố ngôn từ, giọng nói, hình ảnh nh sau: Quan trọng nhất: Hình ảnh (55%) Quan trọng thứ 2: Giọng nói (38%) Quan trọng thứ 3: Ngôn từ (7%) ứng dụng vào thuyết trình: a Phát huy sức mạnh phi ngôn từ: - Yêu cầu HS đọc BT SGK trang 29 - Yêu cầu HS làm - HS đọc - GV chốt kết - HS làm BT - GV chốt nội dung: - Hãy thờng xuyên tập luyện sử dụng phơng thức phi - HS lắng nghe, ghi nhớ ngôn từ lúc, nơI, lúc em để có thuyết trình ấn tợng b.Thuyết trình ngời: - Yêu cầu HS thảo luận: Thuyết trình ngời nghĩa nào? - GV chốt câu trả lời - Yêu cầu HS làm BT SGK trang 30 - GV nêu nội dung: - Khi thuyết trình: Tai thính, tim nhiệt tình, chân động, óc thông minh, tay mở rộng, mắt tinh, miệng nở nụ cời Luyện tập: - HS làm BT SGK trang 30 - GV nhận xét, khen HS hoàn thành tốt - HS thảo luận trả lời câu hỏi - HS lắng nghe - HS làm BT - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS làm BT Bài 7: Mở thu hút I Mục tiêu: Giúp học sinh - Thấy đợc tầm quan trọng mở có nhiều cách để mở bàithu hút thuyết trình - Rèn kĩ nói, viết mở thu hút - Có thói quen chuẩn bị kĩ mở trớc thuyết trình III Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1.Bài cũ : - Các yếu tố ảnh hởng đến thuyết trình? 2.Bài : * HĐ1 : Tầm quan trọng - HS thảo luận nhóm bàn a Đầu xuôi đuôi lọt: - nhóm trả lờiThảo luận: ý nghĩa câu Đầu xuôi đuôi lọt? nhóm khác nhận xét, bổ Bài tập: Gọi HS đọc y/c sung - Y/C HS suy nghĩ, trả lời - Gv chốt: Mở tốt giúp em thuyết trình tự tin, - HS đọc - HS thảo luận nhóm bànthu hút ngời nghe lựa chọn p/a trả lời giải -> Bài học SGK thích Vì sao? b ấn tợng ban đầu Thảo luận: ấn tợng ban đầu ngời thuyết trình có - HS nhắc lại tác dụng với ngời nghe? Bài tập: Gọi HS đọc y/c - Y/C HS suy nghĩ, lựa chọn phơng án - HS nêu -> Bài học SGK - HS đọc * HĐ2: Các cách mở thu hút - HS thảo luận nhóm bàn a Gây sốc Thảo luận: Cách mở thuyết trình gây sốc( tạo bất ngờ, thu hút đặc biệt) cho ngời nghe? Bài tập: Gọi HS đọc y/c - Y/C HS suy nghĩ, lựa chọn phơng án b Câu chuyện Bài tập: Gọi HS đọc y/c - Tổ chức HS thảo luận nhóm - Gv chốt phơng án giải * GV HD tơng tự với mục: c VD minh hoạ d Hài ớc e Cảm tởng thân Củng cố, dặn dò : - ấn tợng ban đầu ngời thuyết trình có tác dụng với ngời nghe? - HD HS luyện tập theo HD SGK - nhóm trả lờinhóm khác nhận xét, bổ sung - HS đọc - HS tiếp nối trả lời - HS đọc - H nêu - HS đọc - nhóm trả lờinhóm khác nhận xét, bổ sung - HS nêu - HS thực Hoạt động lên lớp Thực hànhsống Bài 8: Thân kết I Mục tiêu: - Giúp học sinh biết cấu trúc phần thân hợp lí, biết cách kết ấn tợng - Có thói quen chuẩn bị kĩ cấu trúc phần thân hợp lí, cách kết ấn tợng - Có ý thức chuẩn bị phần thân hợp lí, cách kết ấn tợng II Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ( SGK) III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Bài cũ - Mở ấn tợng có tác dụng ? Bài : * HĐ1 : Thân thuyết trình a.Cách trình bày thân - HS đọc Bài tập: Gọi HS đọc y/c - HS làm SGK Yêu cầu HS làm SGK - 1-2 HS nêu- giải thích - Gv chốt: Có thể chia làm phần *Tình huống: - HS thảo luận nhóm bàn - Y/C HS thảo luận nhóm, trả lời - nhóm trả lời- nhóm Gv nhận xét khác nhận xét, bổ sung Bài tập - HS đọc BT Yêu cầu HS làm BT - HS làm GV nhận xét => Chốt: Cần lựa chọn nội dung - 2-3 HS nêu kết xếp nội dung theo thứ tự hợp lí -> Bài học SGK - HS đọc b.Những điều nên tránh Bài tập: Gọi HS đọc y/c - Y/C HS thảo luận nhóm, trả lời - Gọi nhóm trả lời trớc lớp GV chốt: - Lựa chọn nội dung nói không trọng tâm * HĐ2: Kết cam kết thách thức a Tầm quan trọng Bài tập: Gọi HS đọc y/c Yêu cầu HS làm vào SGK GV nhận xét - bổ sung - Thảo luận: Vì thuyết trình cần có kết bài? - Y/C HS thảo luận nhóm, trả lời - Gọi nhóm trả lời trớc lớp GV chốt: Thuyết trình cần có kết kết thâu tóm lại ý trình bày b.Cách trình bày phần kết - Thảo luận: Điều quan trọng phần kết gì? - Y/C HS thảo luận nhóm, trả lời - Gọi nhóm trả lời trớc lớp GV nhận xét - bổ sung Bài tập: Gọi HS đọc y/c Yêu cầu HS làm vào SGK GV nhận xét - bổ sung - Gv chốt : Tóm lại ý đa thông điệp toàn thuyết trình cam kết hành động -> Bài học SGK HĐ3: Luyện tập Y/C HS thực hành làm SGK GV nhận xét - bổ sung Củng cố, dặn dò : - HD HS thực hành( nh SGK) - HS thảo luận nhóm bàn - Đại diện báo cáo - HS đọc - HS làm - 2-3 HS nêu kết làm - HS thảo luận nhóm bàn - Đại diện nêu ý kiến - HS thảo luận nhóm bàn - Đại diện nêu ý kiến - HS làm SGK - HS đọc trớc lớp - HS đọc học SGK - HS làm SGK - HS đọc trớc lớp - HS thực Hoạt động lên lớp Thực hànhsống Bài 9:Hai bán cầu não I Mục tiêu: - Hiểu đợc cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não II Phơng tiện dạy học: - Mô hình não Tài liệu thực hànhsống ( T 49- 50) III Tiến trình dạy học: Khám phá: Gv nêu câu hỏi: ? Khi gặp toán khó cần phải suy nghĩ, phận thể giúp ta tiìm đợc đáp án? - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 9: Hai bán cầu não Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: - HS lắng nghe - Hiểu đợc cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não - HS xác định rõ mục tiêu Hoạt động 1:Cấu tạo chức năng: a Cấu tạo - Gọi HS đọc tập - HS đọc - HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi: ? Em có - HS nêu biết hai trợ thủ không? - GV nhận xét, chốt : Não gồm hai bán - HS nhắc lại cầu : Bán cầu não trái bán cầu não phải - Gv ghi vắn tắt bảng b, Chức năng: - Hãy làm việc cá nhân cách đánh dấu - HS làm việc cá nhân, ghi kết v vào ý em cho vào SGK - Gv gọi HS đọc câu hỏi trả lời - HS : Bán cầu não trái, bán cầu não phải - GV gọi hs đọc câu hỏi số chọn đáp án - làm trực tiếp vào SGK - Gv gọi HS nhận xét, Gv nhận xét GV kết luận:Hai bán cầu não có chức t - HS đọc phần học chức điều khiển thể Hoạt động 2:Phát huy a Hoạt động hai bán cầu não: - GV đa câu hỏi phần tập - Câu 1: Em thích học môn nàò? - HS trả lời - Câu 2: Dựa vào tranh SGK trả lời câu hỏi: Em làm việc tay phải hay tay trái chân phải hay chân trái? - GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 3,4,5 chọn đáp - HS tự chọn đáp án án mà em cho b, Phát triển cân - Gọi HS đọc phần tập thảo luận nhóm đôi làm tập 1,2,3 điền V vào đáp án Thực hành: Gv đa tình Gv giao việc: Yêu cầu HS đọc tình thực hành cá nhân theo tình - GV gọi HS thực hành bảng - GV đa học: Chúng ta cần cân hai bán cầu não để tận dụng mạnh não cách học môn Toán, Tiếng Việt, Và vận dụng hai bên thể HS đọc, lớp đọc thầm - HS thảo luận nhóm - HS thực hành theo dân SGK - 1- HS thực hành -HS lắng nghe nhác lại học Thực hànhsống Bài 10: Đặt mục tiêu học tập I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có thói quen đặt mục tiêu cho công việc - Luôn có định hớng rõ ràng trớc làm việc II Phơng tiện dạy học: - Tranh, ảnh - Tài liệu thực hànhsống ( T50-51) III Tiến trình dạy học: Khám phá: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp vào Bài 10: Đặt mục tiêu học tập Kết nối: ? Theo em mục tiêu học tập 2- HS nêu - GV nêu mục tiêu tiết học:Có thói quen đặt - HS lắng nghe mục tiêu cho công việc có định hớng rõ ràng trớc làm việc - HS xác định rõ mục tiêu Hoạt động 1:Vì cần đặt mục tiêu? A, Định hớng -GV yêu cầu HS đọc truyện: Đừng để lạc mục tiêu HS, lớp đọc thầm - GV đa câu hỏi:? Mục tiêu chó săn ai? - Khi chó săn đuổi Hơu bất ngờ - HS làm việc cá nhân: xảy ra? - Mục tiêu : Hơu - Kết săn? - Thấy cáo chạy qua lại đuổi - Mục tiêu chó săn có rõ ràng không? - GV: đa câu hỏi thảo luận: Mục tiêu định hớng học tập nh nào? ? Vì cần đặt mục tiêu ? - Gv ghi vắn tắt bảng GV chốt: Khi làm việc phải có mục tiêu rõ ràng mục tiêu giúp định hớng cho hành động B, Tạo động lực - Goị HS đọc truyện : Mục tiêu tăng thêm động lực ? EM thấy Flo- ren- ci Che- wích ngời nh nào? - GV nhận xét, bổ sung * Thực hành: - GV yêu cầu HS đọc tập làm: + GV yêu cầu HS đứng dậy thật nhanh,đi nhanh tốt ? Em nh đợc tốc độ tăng dần hay giảm dần? Em có thấy thoải mái thực yêu cầu không? Bài 2: GV yêu cầu HS làm theo: Em đứng dậy nhanh cửa lớp? - GV đa câu hỏi: So với lần trớc, lần tốc độ có nhanh không? Em có cảm thấy thoải mái không? - GV nhận xét, bổ sung đa học/ t 52 Hoạt động 2:Cách đặt mục tiêu A, Đạt mục tiêu thông minh - Yêu cầu HS đọc truyện - GV nêu câu hỏi thảo luận: Một mục tiêu cần yếu tố nào? ( bt 1) - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét - Dựa vào tập điền vào chỗ trống tập - GV nhận xét hớng dẫn HS : Khi đặt mục tiêu , em nên viết giấy mục tiêu Mục tiêu cần trả lời đợc câu hỏi: + Cụ thể: Ai, gì,ở đâu? theo cáo.thấy thỏ lại đuổi theo thỏ, tiếp tục lại săn chuột - Không bắt đợc - Mục tiêu không rõ ràng - HS thảo luận theo nhóm đôi trả lời câu hỏi theo hiểu biết -Mục tiêu giúp định hớng cho hành động em - HS đọc , lớp đọc thầm - HS trả lời: Là ngời kiên trì không nhìn thấy mục tiêu nhng cố gắng - HS thực - HS nêu trớc lớp -1-2 HS thực nêu cảm nghĩ - HS đọc mục học - HS đọc - HS thảo luận theo nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày ý kiến - HS nhận xét giải thích - HS làm việc cá nhân sau nêu kết + Đo lờng đợc: Bao nhiêu, bao lâu? + Có thể đạt đợc: Tại sao? + Hớng kết quả:Để làm gì? + Thời gian: Bao lâu, nào? * Thực hành - GV đa câu hỏi: Em có phút thực mục tiêu lớp HS làm theo hiệu lệnh GV B, Lu ý ứng dụng - Gọi HS đọc phần tập, làm - Gọi HS nêu kết HS khác nhận xét - GV nhận xét, rút học/ 54 -HS lắng nghe - 1- HS lần lợt làm theo hiệu lệnh - HS đọc tập , lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân - HS nhận xét, bổ sung - 1-2 hs đọc họcs Hoạt động lên lớp Thực hànhsống Bài 11: Học cách tiết kiệm I Mục tiêu: Giúp học sinh: -Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết kiệm tiền - Vận dung kiến thức học vào sống II Phơng tiện dạy học: - Tiền, kẹo đồ dùng học tập, tranh ảnh Tài liệu thực hànhsống ( T 60- 62) III Tiến trình dạy học: Khám phá: Gv nêu câu hỏi: - Vì cần phải đặt mục tiêu học tập?- HS trả lời - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 11- Học cách tiết kiệm tiền Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết - HS xác định rõ mục tiêu kiệm tiền Hoạt động 1:Mua thứ cần thiết A, Phân biệt cần muốn - HS, lớp đọc thầm -Yêu cầ HS đọc truyện - HS nêu theo ý GV hỏi: Nếu em Bi em làm gì? - GV đọc tập: Xếp nhu cầu bảng - HS thảo luân theo nhóm đôi làm tập cột - Đại diện 1-2 nhóm trả lời, nhóm - Gọi HS trả lời khác nhận xét bổ sung - GV nhận xét - HS nêu - GV hỏi: Em hiểu cần, - HS đọc phần học muốn? - GV nhận xét đa học/ SGK/57 B, Mua hàng sao? - Cho HS quan sát tranh SGK yêu cầu HS tự làm tập, * Tình huống: GV nêu tình đa câu hỏi: Em cho Bi lời khuyên Bi có nên mua không? Vì - GV nhận xét , giả thích rút học/ trang 59 * Thực hành: Em liệt kê thứ mà thực cần mua tháng này? Hoạt động 2: Sử dụng tiền A, Nhận biết loại tiền - GV cho HS nhận biết mệnh giá loại tiền mà GV cầm tay - GV hớng dẫn HS biết cách phân biệt mệnh giá loại tiền B, Cách tiêu tiền - GV đa tình huống: Trong siêu thị có: Bim bim, Máy bay, Sữa tơi, ./SGK/ 60 GV hỏi: Mẹ cho em 20.000 đồng để tự mua hàng , em mua đồ gì? - Em bạn lớp bạn đợc phát 5000 đồng Làm để mua đợc nhiều đồ nhất? - GV giải thích cho HS hiểu - Yêu cầu HS làm tập 1,2 - GV nhận xét đa học/ 62 C, Cách tiết kiệm tiền - GV đa câu hỏi thảo luận: Có cách để tiết kiệm tiền? - GV chốt đa số cách để HS biết tiết kiệm tiền - GV hát cho HS nghe hát: Con heo đất - GV yêu cầu HS đọc học - HS tự làm việc cá nhân - HS nêu lòi khuyên ình cho bạn nghe - 1-2 HS đọc học ghi nhớ - HS nêu thứ cần thiết - HS đọc mệnh giá loại tiền - HS lắng nghe - HS đọc tình sách - HS nêu - 1-3 HS tự nêu cách làm - HS dùng bút chì đánh dấu x vào ô trống mà em cho hợp lí - HS nêu: Bỏ tiền vào lợn , lập sổ chi tiêu, - 1-3 HS hát, lớp hát - HS đọc phần học Hoạt động lên lớp Thực hànhsống Bài 12: Tinh thần đồng đội I Mục tiêu: Tạo dựng đợc niềm tin với đồng đội quanh có tinh thần trách nhiệm tham gia vào đội II Đồ dùng : Tranh SGK III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Kiểm tra cũ: Tại phải tiết kiệm đồng tiền? Có cách để tiết kiệm tiền? Bài mới: a giới thiệu b Hớng dẫn HĐ1: Tạo dựng niềm tin * Vai trò niềm tin - HS đọc truyện - Đọc truyện: Chú voi sợi xích -HS làm tập - HD HS làm tập rút học * Tạo dựng niềm tin -HS thảo luận - HD HS thảo luận : Em làm để tạo -Rút học: Cuộc sống dựng niềm tin với đồng đội ? thiếu niềm tin Trông đội niềm tin - HD HS rút học tảng giúp cho đội hoạt động hiệu - Thực hành: Tạo dựng niềm tin Tinh thần trách nhiệm -HS thực hành * Vai trò trách nhiệm -Đọc truyện: Mắt xích hờn dỗi -HS đọc truyện - HD HS thảo luận: Vì phải có tinh thần trách nhiệm đội ? -HS thảo luận - HDHS làm tập rút học Qua thời gian niềm tin khích lệ * Rèn luyện tinh thần trách nhiệm - HDHS làm tập HS làm tập - HD HS thảo luận: Làm để nâng cao tinh thần trách nhiệm? -HS thảo luận đa ý kiến HĐ3: Luyện tập HD HS trả lời câu hỏi SGK HS làm tập vào SGK c Củng cố: - Tin thần trách nhiệm quan trọng nh nào? HS nêu ý kiến - Trách nhiệm em trờng lớp? Bài 13: Tổ chức trò chơi đồng đội I Mục tiêu: - Tổ chức đợc trò chơi đơn giản phòng trời cho đội, nhóm lớp II Chuẩn bị: - Sách KNS III.Các hoạt động dạy học: Kiểm tra : Làm để nâng cao tinh thần trách nhiệm ? Bài a Giới thiệu b Hớng dẫn HĐ1 : Trò chơi nhà a Một số trò chơi đơn giản * Chơi trò chơi : Trò chơi tay chạm - HS nắm đợc cách chơi nhà - GV nêu luật chơi : HD cách chơi * Chơi trò chơi : Gió thổi - GV nêu luật chơi : HD cách chơi b Cách tổ chức * Thảo luận : làm để tổ chức trò chơi nhà - HS làm tập * HS thực hành tồ chơi HĐ2 : Trò chơi trời a Một số trò chơi đơn giản * Trò chơi : Thuyền trởng đến - GV nêu luật chơi : HD cách chơi * Trò chơi : Thờng đề cần - GV nêu luật chơi : HD cách chơi * Trò chơi : Kết chùm - GV nêu luật chơi : HD cách chơi b Cách tổ chức HD HS làm tập thực hành trò chơi HĐ3: Luyện tập: HD HS tổ chức trò chơi * Củng cố: Bài học em rút sau trò chơi gì? - HS nắm đợc cách chơi nhà - HS thảo luận - Hs chơi trò chơi - HS nắm đợc cách chơi trời - HS nắm đợc cách chơi trời - HS Làm tập Thực hànhsống Bài 14: Nhận thức thân I Mục tiêu: - Nhận mạnh thân biết cách phát triển hài hoà - Vận dụng kiến thức học vào sống II Đồ dùng : Tranh SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Kiểm tra cũ: Tổ chức trò chơi nhà cần lu ý đặc điểm gì? Bài mới: a Giới thiệu b Hớng dẫn *HĐ1: Thông minh trí tuệ a Trí thông minh - HD HS thảo luận: Chỉ số đợc dùng - HS thảo luận để đo trí thông minh ? - HS làm tập - HDHS làm tập -Rút học - Rút học b Khả ghi nhớ * - HD HS thảo luận:Bộ não - HS thảo luận có khả ghi nhớ cỡ nào? - HDHS làm tập - Rút học * HĐ2 : Thông minh cảm xúc a Thông minh cảm xúc gì? - HD HS thảo luận: Thông minh cảm xúc gì? - HDHS làm tập - Rút học b Cách phát triển: - HD HS thảo luận:Làm phát triển số thông minh cảm xúc? HĐ3 : Thông minh vận động a Thông minh vận động gì? - HD HS thảo luận: Thông minh vận động gì? - HDHS làm tập - Rút học b Cách phát triển: - HD HS thảo luận: Làm để phát triển số thông minh vận động ? - HDHS làm tập HĐ4: Luyện tập - HD HS làm tâp Củng cố: Em làm để phát triển toàn diện trí tuệ, cảm xúc vận động ? - HS làm tập -Rút học HS thảo luận - HS làm tập -Rút học HS thảo luận - HS làm tập -Rút học HS làm tập HS nêu ý kiến Hoat đông lên lớp Thực hànhsống Bài 15:Cuộc sống tích cực I Mục tiêu: - Tự tin tự hào thân - Tự tạo đợc niền tin sống - Vận dụng kiến thức học vào sống II Đồ dùng : Tranh SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Kiểm tra cũ: Chỉ số đợc dùng để đo trí thông minh ? Bài mới: c Giới thiệu d Hớng dẫn *HĐ1: Hồi tởng kì tích a Tầm quan trọng - HD HS thảo luận: Hồi tởng kì tích giúp - HS thảo luận cho em? ? - HS làm tập - HDHS làm tập - Rút học b Hồi tởng kì tích * - HD HS thảo luận: + Thế kì tích? + Kì tích em năm gì? - HDHS làm tập - HD HS thức hành * HĐ2 : Mờng tỏng thành tích a Tầm quan trọng - HD HS Đọc truyện: Việc luyện tập nhà vô địch - HDHS làm tập - Rút học b Cách mờng tọng: - HD HS Làm tập - HD HS thức hành HĐ3 : Tởng tợng vinh quang a Tầm quan trọng - HD HS Đọc truyện: Ngời ngắm bắn mặt trăng - HD HS thảo luận: Tởng tọng tới vinh quang tơng lai giúp ích cho em? - HDHS làm tập - Rút học b Phát huy sức mạnh tởng tợng: - HD HS Đọc truyện: Trí tởng tọng vĩ nhân.? - HDHS làm tập HĐ4: Luyện tập - HD HS làm tập Củng cố: Em làm để phát triển toàn diện trí tuệ, cảm xúc vận động ? -Rút học - HS thảo luận - HS làm tập -HS thực hành HS đọc truyện HS thảo luận - HS làm tập -Rút học HS đọc truyện HS thảo luận - HS làm tập -Rút học HS đọc truyện làm tập HS làm tập thực hành HS nêu ý kiến ... SGK - HS đọc trớc lớp - HS đọc học SGK - HS làm SGK - HS đọc trớc lớp - HS thực Hoạt động lên lớp Thực hành kĩ sống Bài 9:Hai bán cầu não I Mục tiêu: - Hiểu đợc cấu tạo chức bán cầu não để cân... nội dung: - Em trở thành ngời chủ nhà đáng yêu, mến khách - HS ghi nhớ cách giao tiếp: cời, khen, hỏi, lắng nghe, đồng hành - Yêu cầu HS thực hành tình huông nh - HS thực hành tình SGK trang... tình thực hành cá nhân theo tình - GV gọi HS thực hành bảng - GV đa học: Chúng ta cần cân hai bán cầu não để tận dụng mạnh não cách học môn Toán, Tiếng Việt, Và vận dụng hai bên thể HS đọc, lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thực hành kỹ năng sống lớp 4 , giáo án thực hành kỹ năng sống lớp 4 , giáo án thực hành kỹ năng sống lớp 4