Quản lý hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non huyện đông anh thành phố hà nội

133 386 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2017, 11:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NỘI ĐỖ THỊ THU HUƠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TAI NẠN THƢƠNG TÍCH CHO TRẺ CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NỘI ĐỖ THỊ THU HƢƠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TAI NẠN THƢƠNG TÍCH CHO TRẺ CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60140144 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS NGUYỄN THỊ TÌNH NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Nội, tháng năm 2016 Tác giả luận văn ĐỖ THỊ THU HƢƠNG i LỜI CẢM ƠN Để có kết ngày hôm nay, em xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Tình tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên em trình em làm đề tài Những kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cô dạy bảo tảng, động lực để em tiếp tục đường nghiên cứu khoa học Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Trường ĐHSP Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập nghiên cứu trường ĐHSP Nội Tác giả xin chân thành cảm ơn BGH Trường mầm non Vân huyện Đông anh, thành phố Nội nơi tác giả công tác động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện vật chất tinh thần năm qua để tác giả hoàn thành trình học tập Tác giả xin chân thành cảm ơn Phòng GD&ĐT Huyện Đông Anh, trường mầm non địa bàn huyện, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình cộng tác, chia sẻ, giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn Nội, tháng năm 2016 Tác giả luận văn ĐỖ THỊ THU HƢƠNG ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v MỞ ĐẦU 1 T nh cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục đ ch nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TAI NẠN THƢƠNG TÍCH CHO TRẺ TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Một số công trình nghiên cứu nước 1.1.2 Một số công trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ mầm non 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Ý nghĩa hoạt động phòng ngừa tai nạn thương t ch với phát triển trẻ mầm non 11 1.2.3 Nhiệm vụ phòng ngừa tai nạn thương t ch cho trẻ mầm non 13 1.2.4 Nội dung phòng ngừa tai nạn thương t ch cho trẻ mầm non 16 1.3 Quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ mầm non 28 1.3.1 Quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường, quản hoạt động PNTNTT cho trẻ mầm non 28 1.3.2 Nội dung quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thương t ch cho trẻ trường mầm non 32 iii 1.4 Hiệu trƣởng trƣờng mầm non hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ trƣờng mầm non 39 1.4.1 Vị trí nhiệm vụ trường mầm non (theo Điều lệ Trường mầm non) 39 1.4.2 Vai trò, chức Hiệu trưởng trường mầm non 39 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ trƣờng mầm non 40 1.5.1 Các yếu tố khách quan 40 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 40 Tiểu kết chương 41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TAI NẠN THƢƠNG TÍCH CHO TRẺ CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ NỘI 44 2.1 Khái quát tình hình kinh tế, trị, xã hội huyện Đông Anh, thành phố Nội 44 2.2 Khái quát GD mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 45 2.2.1 Công tác tham mưu xây dựng văn đạo địa phương 45 2.2.2 Kết quy mô GDMN phổ cập GDMN cho trẻ tuổi 46 2.3 Tổ chức nghiên cứu thực trạng hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ trƣờng mầm non Huyện Đông Anh, thành phố Nội 48 2.4 Thực trạng hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ trƣờng mầm non Huyện Đông Anh, thành phố Nội 49 2.4.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, nhân viên tầm quan trọng hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 49 2.4.2 Thực trạng hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 50 2.4.3 Thực trạng hình thành kỹ năng, thói quen PNTNTT cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 52 2.4.4 Thực trạng tổ chức hoạt động hàng ngày đảm bảo bảo an toàn PNTNTT cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 54 iv 2.5 Thực trạng quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ cho trẻ trƣờng mầm non Huyện Đông Anh, thành phố Nội 64 2.5.1 Thực trạng việc lập kế hoạch phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 65 2.5.2 Thực trạng tổ chức hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 65 2.5.3 Thực trạng đạo hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 66 2.5.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 68 2.5.5 Thực trạng quản điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội 69 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ trƣờng mầm non 72 2.7 Đánh giá chung thực trạng … 73 Tiểu kết chƣơng 76 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TAI NẠN THƢƠNG TÍCH CHO TRẺ CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ NỘI 77 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 77 3.2 Các biện pháp quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thƣơng tích cho trẻ trƣờng mầm non 78 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho GV, NV phụ hunh vấn đề đảm bảo an toàn phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ 79 3.2.2 Tuyên truyền kiến thức phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ tới bậc phụ huynh 79 3.2.3 Bồi dưỡng, tập huấn kỹ phòng ngừa tai nạn thương tích cho CBQL, GV, NV 82 3.2.4 Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ 84 v 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra đảm bảo an toàn phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non 86 3.2.6 Xây dựng môi trường đảm bảo an toàn phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ 89 3.2.7 Trang bị bổ sung sở vật chất đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn công tác phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ 91 3.3 Mối quan hệ biện pháp 96 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết phù hợp biện pháp đề xuất 97 Tiểu kết chương 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 Kết luận 106 1.1 Về luận 106 1.2 Về thực tiễn 106 1.3 Về biện pháp đề xuất 107 Kiến nghị 107 2.1 Đối với cấp quản 107 2.1.1 Đối với cấp ủy Đảng, quyền địa phương 108 2.1.2 Đối với Phòng giáo dục Đào tạo 108 2.2 Đối với trường mầm non 108 2.3 Đối với phụ huynh, ban ngành đoàn thể 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHẦN PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu, viết tắt Viết đầy đủ CBQL Cán quản CSGD Chăm sóc giáo dục CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GDĐT Giáo dục đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GV Giáo viên NV Nhân viên PNTNTT Phòng ngừa tai nạn thương t ch 10 TC Trò chơi iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng quy định chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ trường mầm non Bảng 2.1: Theo cô hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non đánh nào? Bảng 2.2: GD kỹ thói quen PNTNTT cho trẻ cần trọng thời điểm nào? Bảng 2.3: Cô thực việc hình thành kỹ năng, thói quen PNTNTT cho trẻ mức nào? Bảng 2.4: Thực trạng việc tổ chức bữa ăn đảm bảo an toàn cho trẻ Bảng 2.5: Thực trạng tổ chức thực yêu cầu đảm bảo an toàn PNTNTT tổ chức cho trẻ ăn Bảng 2.6 Đánh giá CBQL, GV việc tổ chức giấc ngủ đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ Bảng 2.7 Đánh giá CBQL, GV việc tổ chức hoạt động học đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ Bảng 2.8: Thực trạng sử dụng hình thức tổ chức HĐVC cho trẻ Bảng 2.9: Thực trạng đáp ứng nhu cầu tổ chức cho trẻ chơi TC vận động Bảng 2.10: Thực trạng đảm bảo chế độ sinh hoạt hợp Bảng 2.11: Thực trạng nội dung chế độ sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng nhiều đến công tác đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ Bảng 2.12: Kết công tác xây dựng kế hoạch PNTNTT cho trẻ Bảng 2.13: Kết công tác tổ chức hoạt động PNTNTT cho trẻ Bảng 2.14: Kết công tác đạo hoạt động PNTNTT cho trẻ Bảng 2.15: Kết công tác kiểm tra, đánh giá GV, NV hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non Huyện Đông Anh Bảng 2.16: Kết quản sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động PNTNTT cho trẻ Bảng 2.17 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất………… Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất…………… Bảng 3.3 Mối tương quan t nh cần thiết t nh khả thi BP đề xuất v cho trẻ nói riêng - Đảng Nhà nước cần có sách, chế độ đãi ngộ đặc thù với giáo viên mầm non theo quy định nhà nước giúp cho sống GV đảm bảo hơn, GV có thời gian chuyên tâm vào việc CSGD trẻ 2.2 Đối với Bộ GD ban ngành - Bộ Giáo dục Đào tạo cần có phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế, việc triển khai thực công tác phòng, ngừa tai nạn, thương t ch trẻ em trường học; Tăng cường công tác nâng cao lực cho đội ngũ cán làm công tác giáo dục Mầm non phòng, ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng nhân rộng mô hình “Trường học an toàn” phòng, ngừa tai nạn thương t ch trẻ em - Bộ Thông tin Truyền thông tăng cường công tác đạo quan báo ch đẩy mạnh đổi hoạt động truyền thông chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước phòng, ngừa tai nạn, thương t ch trẻ em - Bộ Tài ch nh, khả ngân sách nhà nước, trọng công tác phân bổ nguồn kinh phí thực Chương trình PNTNTT cho trẻ em theo phân cấp ngân sách nhà nước hành 2.3 Đối với Phòng giáo dục Đào tạo - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hội tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức, lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Cần có đạo, kiểm tra công tác CSGD đồng từ Bộ, Sở, Phòng trường mầm non - Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương để huy động tốt tham gia xã hội vào công tác xây dựng CSVC tạo điều kiện cho nhà trường thực tốt mục tiêu đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ góp phần CSGD trẻ ngày tốt hơn, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chung tay chăm lo cho nghiệp GD mầm non để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, góp phần vào việc thực mục tiêu chung Đảng, Nhà nước đề 2.4 Đối với trường mầm non - Cần có biện pháp để nâng cao nhận thức CB, GV, NV vấn đề PNTNTT cho trẻ để CB, GV, NV nhà trường cần phải ý thức rằng: Công tác đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ công việc chung nhà trường, thành viên trường phải có quyền trách nhiệm tham gia thực công tác để góp phần đưa phong trào chất lượng trường ngày lên - Tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường địa phương công tác GD mầm non + Không ngừng đầu tư thêm sở vật chất tuyên truyền nâng cao nhận thức 108 bậc phụ huynh toàn xã hội tầm quan trọng việc đảm bảo an toàn PNTNTT nói riêng GD mầm non nói chung phát triển trẻ + Bồi dưỡng kiến thức PNTNTT cho trẻ cho bậc phụ huynh để trẻ an toàn tuyệt đối trường gia đình, CSGD điều kiện tốt - Nhà trường trọng đến công tác đảm bảo an toàn tổ chức bữa ăn trẻ, ký hợp đồng thực phẩm đầy đủ, luật, thực tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ngộ độc thực phẩm trong trường mầm non - Tổ chức giấc ngủ trẻ cách, an toàn theo quy định - Ban giám hiệu cần tăng cường kiểm tra, giám sát trình tổ chức hoạt động PNTNTT đội ngũ GV, NV - Ban giám hiệu phải thường xuyên yêu cầu toàn thể CB, GV, NV tham gia đầy đủ lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp phòng GD&ĐT, nhà trường tổ chức Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chỗ, tổ chức hội giảng, chuyên đề PNTNTT trường, theo cụm, dự lẫn để nâng cao chất lượng CSGD nhằm góp ý, rút kinh nghiệm - Tổ chức bồi dưỡng cho cán giáo viên kiến thức cách PNTNTT cho trẻ nhà trường Tuyên truyền GD bậc cha mẹ trẻ nội dung hình thức đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ, đặc biệc trọng thông qua Hội thi cấp tổ chức 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm (1995), Giáo dục mầm non tập 1, NXB ĐHSP Nội Lê Ngọc Ái, Nguyễn Tố Mai (1999), Một số vấn đề chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, môi trường cho trẻ từ -6 tuổi, NXB Giáo dục Bộ GD & ĐT (2011), Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mầm non, 07/2011/TT-BGDĐT Bộ GD & ĐT 2009), Chương trình GD mầm non, NXB GD Việt Nam Bộ GD & ĐT (2009), Đề án phát triển GD mầm non 2006-2015, NXB GD Việt Nam Bộ GD & ĐT (1997), Một số vấn đề quản giáo dục mầm non, Nội Bộ GD & ĐT, UNESCO (2006), Tài liệu hướng dẫn bậc cha mẹ chăm sóc, GD trẻ mầm non, dùng cho trung tâm học tập cộng đồng, Nội Bộ GD & ĐT (2010), Thông tư ban hành quy định xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích sở giáo dục mầm non, 13/2010/TT-BGDĐT Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh (2000), Một số vấn đề quản giáo dục mầm non, NXB ĐHQG Nội 10 Công văn 8511/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/2010 việc chấn chỉnh tình trạng không đảm bảo an toàn cho trẻ sở giáo dục mầm non 11 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005), luận đại cương quản lý, NXB Đại học Quốc gia nội 12 Chỉ thị 1408/2009/CT-TTg ngày 01/9/2009 Thủ tướng Chính phủ Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em 13 C.Mác Ph.Ăng ghen (1993), C.Mác Ph.Ăng ghen toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Nội 14 Điều lệ trường mầm non 15 Phạm Minh Hạc (2007), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục-Hà nội 16 Đặng Vũ Hoạt, Thế Ngữ (1998), Giáo dục học Tập 2, NXB Giáo dục, Nội 17 Sỹ Hồ (1985), Những giảng quản trường học, Tập -Nxb Giáo dục -Hà Nội 18 Học viện Quản Giáo dục (2013), Quản trường mầm non, NXB Giáo dục, Nội 110 19 Trần Kiểm (1997), Quản giáo dục nhà trường, Viện KHGD, Nội 20 Luật giáo dục, 2005 21 Nghị số 35/2009/NQ-QH ngày 19/6/2009 “Về chủ trương định hướng đổi số chế tài GD đào tạo từ năm học 2010-2011 đến 2014 - 2015 ” 22 P.V.Khudominxki (1982), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Nội 23 Nguyễn Ngọc Quang (2005), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Nội 24 Quyết định số 55/1990/Bộ GD&ĐT định mục tiêu giáo dục mầm non 25 Quyết định số 36/2008-QĐ- BGD ngày 16/7/2008 Bộ GD Đào tạo ban hành Quy chế trường đạt chuẩn quốc gia 26 Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 Phê duyệt đề án “Phát triển GD mầm non giai đoạn 2006 -2015 ” 27 Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT “Ban hành qui định chuẩn nghề nghiệp GV mầm non ” 28 Quyết định 239/QĐ-TTg phê duyệt, đề án phổ cập GD mầm non cho trẻ tuổi giai đoạn 2010-2015 29 Quyết định 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Thủ tướng ch nh phủ phê duyệt chương trình phòng chống TNTT trẻ em giai đoạn 2013-2015 30 Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/04/2010 Bộ trưởng giáo dục đào tạo quy định Xây dựng trường học an toàn phòng chống TNTT sở GDMN 31 Trung tâm nghiên cứu Khoa học Tổ chức Quản (1999), Khoa học tổ chức quản - Một số vấn đề luận thực tiễn, NXB Thống kê, Nội 32 Nguyễn Ánh Tuyết (2005), Giáo dục mầm non - vấn đề luận thực tiễn, NXB Đại học sư phạm 33 Đinh Văn Vang (1995), Một số vấn đề quản trường mầm non, NXB ĐHSP Nội 34 Vụ giáo dục Mầm non - Bộ GD&ĐT (1997), Chiến lược phát triển mầm non từ đến năm 2020, Viện nghiên cứu phát triển GD, Nội 35 Phạm Viết Vượng (2000), Sách giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Nội 111 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIỂN (Dành cho cán quản lý) Để góp phần đổi quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thương t ch cho trẻ trường mầm non nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện nhân cách trẻ em Xin đồng chí cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào ô trống lựa chọn phù hợp A PHẦN THÔNG TIN CHUNG: Chức vụ:……………………………………… Trình độ đào tạo: Sau Đại học Đại học Trình độ luận trị: Cao cấp Cao đẳng Trình độ khác Trung cấp Sơ cấp Thâm niên công tác quản lý:……………năm B PHẦN NỘI DUNG CÂU HỎI: Câu 1: Theo đồng chí hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non đánh nào? A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết Câu GD kỹ thói quen PNTNTT cho trẻ cần trọng thời điểm nào? A Trong tổ chức hoạt động học B Trong tổ chức hoạt động vui chơi C Trong tổ chức hoạt động ăn D Trong tổ chức hoạt động ngủ E Trong tất hoạt động Câu 3: Đồng chí thực việc hình thành kỹ năng, thói quen PNTNTT cho trẻ mức nào? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Đôi Câu 4: Trong tổ chức cho trẻ ăn, trường đồng chí xây dựng thực việc đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ nào? Đảm bảo an toàn Chưa đảm bảo an toàn Không đảm bảo an toàn Câu 5: Thực trạng tổ chức thực yêu cầu đảm bảo an toàn PNTNTT tổ chức cho trẻ ăn Bố tr xếp chỗ ngồi cho trẻ khoa học dễ quản Cho trẻ ăn giờ, tạo tâm thoải mái phòng ăn Đảm bảo an toàn, vệ sinh ăn uống GD hành vi thói quen có văn hóa trước, sau ăn Câu 6: Đánh giá đồng chí công tác PNTNTT tổ chức ngủ cho trẻ trường mầm non? TT Nội dung Chuẩn bị phòng ngủ sẽ, nhiệt độ phòng thích hợp Tạo trạng thái yên tĩnh trước lúc trẻ ngủ Cho trẻ ngủ giờ, đủ giấc Có thái độ ân cần cho trẻ ngủ Giúp đỡ riêng cho trẻ ngủ Phối hợp với gia đình để hiểu rõ phương pháp ngủ trẻ Mức độ thực TX KTX KTH Kết thực Tốt Khá TB Yếu Câu Đánh giá CBQL, GV việc tổ chức kết hoạt động học đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ Stt Công tác tổ chức Hoạt động học cho trẻ Mức độ thực Kết thực (%) (%) TX KTX KTH Tốt Khá TB Yếu Chuẩn bị địa điểm tổ chức hoạt học an toàn, sẽ, gọn gàng tiện dụng, phù hợp lứa tuổi Tạo trạng thái phấn khởi hứng thú cho trẻ Kiểm tra kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cô trẻ Có tác phong linh hoạt thái độ ân cần gần gũi trẻ Bao quát lớp, giúp đỡ riêng trẻ cá biệt Câu 8: Theo đồng chí nhà trường đảm bảo việc xây dựng thực chế độ sinh hoạt hợp cho trẻ chưa? Đảm bảo Chưa đảm bảo Không đảm bảo Câu 9: Đánh giá cuả đồng chí nội dung liên quan đến PNTNTT chế độ sinh hoạt hàng ngày ? Tổ chức cho trẻ ăn Tổ chức cho trẻ ngủ Tổ chức cho trẻ chơi Tổ chức cho trẻ thực TCVĐ Câu 10: Trong công tác tổ chức HĐVC cho trẻ trường đồng chí thực theo hình thức nào? Trò chơi vận động Cho trẻ tập thể dục buổi sáng Tiết học thể dục Dạo chơi, thăm quan, lao động Câu 11: Khi tổ chức cho trẻ HĐVC, trường đồng chí thực yêu cầu sau đây? Đảm bảo an toàn cho trẻ Lượng vận động thời gian phù hợp với trẻ Hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động cho trẻ Câu 12: Đánh giá đồng chí kết xây dựng thực kế hoạch quản hoạt động PNTNTT cho trẻ? TT Kết thực Công tác xây dựng kế hoạch quản Tốt Khá TB Yếu Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ trước năm học Đề hệ thống mục tiêu PNTNTT cho trẻ rõ ràng, sát thực với yêu cầu phòng Giáo dục tình hình nhà trường Thảo luận ý kiến cán bộ, giáo viên, nhân viên để đưa biện pháp thực kế hoạch PNTNTT cho trẻ Dự kiến thời gian kinh ph thực kế hoạch PNTNTT cho trẻ hợp Dự kiến phận thực hiện, điều kiện thực kế hoạch PNTNTT cho trẻ hợp Thống kế hoạch PNTNTT cho trẻ với toàn thể cán kế hoạch Câu 13: Đánh giá đồng chí kết Quản việc triển khai tổ chức hoạt động PNTNTT cho trẻ? TT Công tác tổ chức hoạt động Về xây dựng chế hoạt động PNTNTT cho trẻ Phân công giáo viên, nhân viên có khả khác chuyên môn để hỗ trợ giúp đở nâng cao tay nghề Bồi dưỡng kiến thức PNTNTT cho trẻ cho giáo viên nhân viên trường Phổ biến mục tiêu, nội dung, phương pháp PNTNTT cho trẻ tới toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên Phân công trách nhiệm cho thành viên, yêu cầu cần đạt hoạt động PNTNTT cho trẻ Tổ chức lao động có khoa học công tác PNTNTT cho trẻ Kết thực Tốt Khá TB Yếu Câu 14: Đánh giá đồng chí công tác quản chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên thực nhiệm vụ PNTNTT cho trẻ? Kết thực TT Nội dung Công tác tuyển dụng GV, NV Công tác sử dụng GV, NV Rất tốt Bình thƣờng Chƣa tốt Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm đội ngũ GV, NV Công tác đào tạo, bồi dưỡng GV, NV Câu 15: Đánh giá đồng chí công tác quản điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non? Mức độ đáp ứng TT Nội dung Đầu tư, mua sắm CSVC, trang thiết bị Quản lý, đưa vào sử dụng Khai thác, sử dụng Bảo dưỡng, sửa chữa Đầu tư, mua sắm CSVC, trang thiết bị Xin chân thành cảm ơn! Tốt Khá Bình thƣờng Yếu PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIỂN (Dành cho giáo viên, nhân viên) Để góp phần đổi quản hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện nhân cách trẻ em Xin Cô cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào ô trống lựa chọn phù hợp A PHẦN THÔNG TIN CHUNG Trình độ đào tạo: Đại học Cao đẳng Trình độ sư phạm: TCCN Trường SP Trình độ khác Chứng Thâm niên công tác giảng dạy: - Từ đến năm - Từ đến 10 năm - Từ 11 đến 15 năm - Trên 15 năm Danh hiệu giáo viên dạy giỏi đạt được: - Cấp trường - Cấp Huyện - Cấp Tỉnh - Cấp quốc gia B PHẦN NỘI DUNG CÂU HỎI: Câu 1: Theo cô hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non đánh nào? A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết Câu 2: Trong nội dung giáo dục kỹ PNTNTT cho trẻ trường Cô thực nội dung nào? Không lại gần ao hồ sông suối Thoát khỏi nơi có đám cháy Không lại gần súc vật nguy hiểm Không leo trèo nơi có độ cao Câu 3: Mức độ Cô thực nội dung giáo dục kỹ PNTNTT cho trẻ trường? Mức độ thực Nội dung TT Không lại gần ao hồ sông suối Thoát khỏi nơi có đám cháy Không lại gần súc vật nguy hiểm Không leo trèo nơi có độ cao Thƣờng Thỉnh xuyên thoảng Đôi Câu 4: Trong tổ chức cho trẻ ăn Cô xây dựng thực PNTNTT cho trẻ thể nào? Đảm bảo an toàn Chưa đảm bảo an toàn Không đảm bảo an toàn Câu 5: Cô thực yêu cầu tổ chức cho trẻ ăn trường? Chế biến ăn hợp lý, đảm bảo VSATTP Cho trẻ ăn giờ, tạo tâm thoải mái phòng ăn Đảm bảo an toàn ăn uống GD hành vi thói quen có văn hóa ăn Câu 6: Mức độ thực kết đạt Cô tổ chức cho trẻ ngủ trường mầm non? TT Nội dung Chuẩn bị phòng ngủ sẽ, nhiệt độ phòng th ch hợp Tạo trạng thái yên tĩnh trước lúc trẻ ngủ Cho trẻ ngủ giờ, đủ giấc Có thái độ ân cần cho trẻ ngủ Giúp đỡ riêng cho trẻ ngủ Phối hợp với gia đình để hiểu rõ phương pháp ngủ trẻ Mức độ thực TX KTX KTH Kết thực Tốt Khá TB Yếu Câu 7: Theo Cô nhà trường đảm bảo việc xây dựng thực chế độ sinh hoạt hợp cho trẻ chưa? Đảm bảo Chưa đảm bảo Không đảm bảo Câu 8: Theo Cô nội dung liên quan đến PNTNTT chế độ sinh hoạt hàng ngày ? Tổ chức cho trẻ ăn Tổ chức cho trẻ ngủ Tổ chức cho trẻ chơi Tổ chức cho trẻ thực TCVĐ Câu 9: Trong công tác tổ chức HĐVC cho trẻ Cô thực theo hình thức nào? Trò chơi vận động Cho trẻ tập thể dục buổi sáng Tiết học thể dục Dạo chơi, thăm quan, lao động Câu 10: Khi tổ chức cho trẻ HĐVC, Cô thực yêu cầu sau đây? Đảm bảo an toàn cho trẻ Lượng vận động thời gian phù hợp với trẻ Hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động cho trẻ Câu 11: Đánh giá Cô kết xây dựng thực kế hoạch quản hoạt động PNTNTT cho trẻ? Kết thực Công tác xây dựng kế hoạch TT quản Tốt Khá TB Yếu Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ trước năm học Đề hệ thống mục tiêu đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ rõ ràng, sát thực với yêu cầu phòng Giáo dục tình hình nhà trường Thảo luận ý kiến cán bộ, giáo viên, nhân viên để đưa biện pháp thực kế hoạch đàm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ Dự kiến thời gian kinh phí thực kế hoạch đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ hợp Dự kiến phận thực hiện, điều kiện thực kế hoạch đảm bảo an toàn PNTNTT cho trẻ hợp Thống kế hoạch PNTNTT cho trẻ với toàn thể cán kế hoạch Câu 12: Đánh giá Cô kết Quản việc triển khai tổ chức hoạt động PNTNTT cho trẻ? Kết thực Công tác tổ chức hoạt động TT Tốt Khá TB Yếu Về xây dựng chế hoạt động PNTNTT cho trẻ Phân công giáo viên, nhân viên có khả khác chuyên môn để hỗ trợ giúp đỡ nâng cao tay nghề Bồi dưỡng kiến thức PNTNTT cho trẻ cho giáo viên nhân viên trường Phổ biến mục tiêu, nội dung, phương pháp PNTNTT cho trẻ tới toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên Phân công trách nhiệm cho thành viên, yêu cầu cần đạt hoạt động PNTNTT cho trẻ Tổ chức lao động có khoa học công tác PNTNTT cho trẻ Câu 13: Đánh giá Cô công tác quản điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động PNTNTT cho trẻ trường mầm non? Mức độ đáp ứng TT Nội dung Đầu tư, mua sắm CSVC, trang thiết bị Quản lý, đưa vào sử dụng Khai thác, sử dụng Bảo dưỡng, sửa chữa Đầu tư, mua sắm CSVC, trang thiết bị Xin chân thành cảm ơn! Tốt Khá Bình thƣờng Yếu PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIỂN (Dành cho nhà khoa học, cán bộ, giáo viên, nhân viên) Để đánh giá cần thiết khả thi biện pháp đề xuất luận văn “Quản hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội” nhằm phục vụ cho việc triển khai biện pháp thời gian tới trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Nội Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá biện pháp Quản hoạt động PNTNTT cho trẻ đây: TT Biện pháp quản hoạt động PNTNTT cho trẻ trƣờng mầm non Tăng cường nâng cao nhận thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV, NV vấn đề PNTNTT cho trẻ Tuyên truyền kiến thức PNTNTT cho trẻ cho bậc phụ huynh Bồi dưỡng, tập huấn kỹ phòng ngừa tai nạn thương tích cho CBQL, GV, NV Tăng cường công tác tra, kiểm tra PNTNTT cho trẻ Xây dựng môi trường đảm bảo an toàn PNTNTT Trang bị bổ sung sở vật chất phục vụ cho công tác PNTNTT Tăng cường phối kết hợp Gia đình - Nhà trường Xã hội hoạt động PNTNTT cho trẻ trường MN Xin chân thành cảm ơn! Rất cần thiết (4đ) Cần thiết (3đ) Ít cần thiết (2đ) Không Rất Không Ít cần khả Khả khả khả thiết thi thi thi thi (1đ) (4đ) (1đ) ... Đông Anh, thành phố Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động phòng ngùa tai nạn thương t ch cho trẻ trường mầm non Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG... trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 5.3 Đề xuất, khảo nghiệm biện pháp quản lý hoạt động phòng ngừa tai nạn thương t ch cho trẻ trường mầm non huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. .. sở lý luận quản lý hoạt động phòng ngừa tai nạn thương t ch cho trẻ trường mầm non 5.2 Đánh giá thực trạng phòng ngừa tai nạn thương t ch quản lý hoạt động phòng ngừa tai nạn thương t ch cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non huyện đông anh thành phố hà nội , Quản lý hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non huyện đông anh thành phố hà nội , Quản lý hoạt động phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non huyện đông anh thành phố hà nội

Từ khóa liên quan