Quy tắc đánh trọng âm

6 352 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2017, 11:16

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Sưu tầm & biên soạn: Trác Mỹ Trúc – Tổ cố vấn môn Anh văn Đánh dấu trọng âm chuyên đề thiếu đề thi Đại Học môn tiếng Anh, thường chiếm khoảng 0,5đ – 1đ (tương đương 2-4 câu trắc nghiệm) Đây phần không khó xếp vào nhóm “phải-lấy-được-điểm” đề thi Đại Học Bởi lẽ phần này, không đòi hỏi thí sinh nhiều vốn từ vựng hay kiến thức Chỉ cần bạn nắm rõ quy tắc, áp dụng nhuần nhuyễn điểm số phần nằm trọn tay bạn Sau số quy tắc thông dụng, thường xuất đề thi: Đa số động từ âm tiết trọng âm nhấn vào âm tiết thứ : Example: En‟joy As‟sist Ex‟plain Co‟llect Ac‟cept De‟scend Es‟cape Re‟lax For‟get De‟stroy A‟ttract A‟llow En‟joy A‟ccent Main‟tain Re‟peat A‟llow Con‟sent Ngoại trừ: „offer, „happen , „answer , „enter , „listen , „open, „finish, „study, „follow, „narrow Đa số danh từ tính từ âm tiết trọng âm nhấn vào âm tiết thứ Example: „mountain „village „morning „evening „summer „winter „butcher „birthday „beggar „carpet „porter „table „busy „pretty „handsome Ngoại trừ: ma‟chine mis‟take a‟lone a‟sleep Danh từ ghép thường có trọng âm nhấn vào âm tiết : Example: „raincoat „shortlist „airport „tea- cup „airline „dishwasher „film- maker „bedroom „passport „shorthand „typewriter „hot- dog „bookshop „snowstorm „bathroom „footpath „suitcase „speed limit „sunrise Tính từ ghép thường có trọng âm nhấn vào từ thứ 1, tính từ ghép mà từ tính từ hay trạng từ (Adjective or adverb) kết thúc đuôi - ED trọng âm lại nhấn từ thứ Tương tự động từ ghép trạng từ ghép có trọng âm nhấn vào từ thứ Example: „home - sick „air- sick „praiseworthy „water- proof „trustworthy „lighting- fast , Ngoại trừ: bad- „temper north- „east short- „sighted down- „stream well-„ informed well – „dressed ups‟tairs ill – „treated well – „done down‟stairs short- „handed north – „west Các từ kết thúc đuôi : how, what, where, trọng âm nhấn vào vần : Example: „anywhere „somehow „somewhere Các từ âm tiết bắt đầu A trọng âm nhấn vào âm tiết thứ Example: A‟bed a‟chieve a‟bout a‟like a‟bove A‟live a‟back a‟go a‟gain a‟sleep a‟broad a‟side a‟buse a‟fraid a‟lone Các từ tận đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, eous, - ian, - ior, - iar, iasm - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum , trọng âm nhấn vào âm tiết truớc Example: de‟cision „premier mathe‟matics dic‟tation so‟ciety cou‟rageous libra‟rian arti‟ficial fa‟miliar su‟perior con‟venient re‟public ef‟ficiency ex‟perience „ Ngoại trừ: „cathonic, „lunatic, „arabic „politics a‟rithmetic Các từ kết thúc – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy vần trọng âm nhấn vào vần thứ Nếu vần vần trọng âm nhấn vào vần thứ từ cuồi lên Example: „Senate „concentrate e`mergency, Com‟municate „activate „certainty „regulate „complicate „biology „playmate tech‟nology phi‟losophy cong‟ratulate Ngoại trừ: „Accuracy Các từ tận đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ động từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, - self trọng âm nhấn đuôi Example: Lemo‟nade absen‟tee muske‟teer Chi‟nese engi‟neer ta‟boo deg‟ree bam‟boo after‟noon pion‟eer ty‟phoon ty‟phoon ciga‟rette kanga‟roo ba‟lloon Vietna‟mese when‟ever sa‟loon colon‟nade refu‟gee guaran‟tee environ‟mental Japa‟nese Ngoại trừ: „coffee (cà phê), com‟mitee (ủy ban) Các từ số luợng nhấn trọng âm từ cuối kết thúc đuôi - teen ngược lại 10 nhấn trọng âm từ kết thúc đuôi - y : Example: Thir‟teen four‟teen // „twenty , „thirty , „fifty Các tiền tố (prefix) hậu tố không mang trọng âm , mà thuờng nhấn 11 mạnh từ gốc : a Tiền tố không làm thay đổi trọng âm từ: UN- im‟portant unim‟portant IM- „perfect im‟perfect IN- Com‟plete incom‟plete IR- Re‟spective irre‟spective DIS- Con‟nect discon‟nect NON- „smokers non‟smokers EN/EX- „courage en‟courage RE- a‟rrange rea‟rrange OVER- „populated over‟populated UNDER- de‟veloped underde‟veloped Ngoại lệ: „Understatement: „Underground:ngầm (adj) Hậu tố không làm thay đổi trọng âm từ gốc: b FUL 'beauty „beautiful LESS „thought „thoughtless ABLE en‟joy en‟joyable AL tra‟dition tra‟ditional OUS „danger „dangerous LY di‟rect di‟rectly ER/OR/ANT „worker / „actor NG/IVE be‟gin ISE/ IZE „memorize EN „widen MENT em‟ployment NESS „happiness SHIP „friendship HOOD childhood be‟ginning 12 Từ có âm tiết: a Động từ:  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ có nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: Eg: encounter /iŋ‟kauntə / determine /di‟t3:min/  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên: exercise / 'eksə saiz/, compromise/ ['kɔ mprə maiz] Ngoại lệ: entertain /entə ‟tein/ compre‟hend …… b Danh từ:  Nếu âm tiết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “ə u”  Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên nhấn âm tiết thứ Eg: potato /pə `teitə u/  diaster / di`za:stə / Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ kết thúc phụ âm nhấn âm tiết thứ 1: Eg: emperor / `empə rə / cinema / `sinə mə /  `contrary `factory……… Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài nguyên âm đôi kết thúc phụ âm trở lên ® nhấn âm tiết Eg: „architect Chú ý: tính từ âm tiết tương tự danh từ ... Từ có âm tiết: a Động từ:  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ có nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: Eg: encounter /iŋ‟kauntə / determine /di‟t3:min/  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết... nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “ə u”  Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên nhấn âm tiết thứ Eg: potato /pə `teitə u/  diaster / di`za:stə / Nếu âm. .. nguyên âm ngắn âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ kết thúc phụ âm nhấn âm tiết thứ 1: Eg: emperor / `empə rə / cinema / `sinə mə /  `contrary `factory……… Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc đánh trọng âm , Quy tắc đánh trọng âm , Quy tắc đánh trọng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn