Câu trần thuật đơn không có từ "là"

6 859 1
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: 1) Câu 1 1) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là ? : Hãy nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là ? 2 )Câu2 2 )Câu2 :Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu trần thuật :Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu trần thuật đơn từ là sau và cho biết các câu đó được dùng để làm gì ? đơn từ là sau và cho biết các câu đó được dùng để làm gì ? a ) Bố tôi là một người gầy gò. a ) Bố tôi là một người gầy gò. b ) Bạn Lan là học sinh lớp 6b. b ) Bạn Lan là học sinh lớp 6b. c ) Thầy kiên là một người thầy rất nghiêm khắc. c ) Thầy kiên là một người thầy rất nghiêm khắc. Đáp án Đáp án : - Câu a dùng để miêu tả. : - Câu a dùng để miêu tả. - Câu b dùng để giới thiệu. - Câu b dùng để giới thiệu. - Câu c dùng để nêu nhận định. - Câu c dùng để nêu nhận định. v c c c v v Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không từ Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không từ là. là. I)Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là. I)Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là. 1) 1) Xét ví dụ : Xét ví dụ : - - Xác định chủ ngữ , vị ngữ trong các cấu sau ? Xác định chủ ngữ , vị ngữ trong các cấu sau ? a) Phú ông mừng lắm. a) Phú ông mừng lắm. b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân . b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân . - Vị ngữ của các câu trên do những cụm từ hoặc loại từ nào tạo - Vị ngữ của các câu trên do những cụm từ hoặc loại từ nào tạo thành ? thành ? c c v v * Câu a vị ngữ là cụm tính từ. * Câu a vị ngữ là cụm tính từ. - Câu b vị ngữ là cụm động từ. - Câu b vị ngữ là cụm động từ. a) Phú ông không mừng lắm. a) Phú ông không mừng lắm. b) Chúng tôi chưa tụ hội ở góc sân . b) Chúng tôi chưa tụ hội ở góc sân . 2. Ghi nhớ: SGK -Khi phủ định , vị ngữ thường kết hợp với những từ nào ? Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không từ là. từ là. II. Phân loại câu trần thuật đơn không từ là. II. Phân loại câu trần thuật đơn không từ là. 1. 1. Xét ví dụ : Xét ví dụ : Xác định chủ ngữ , vị ngữ trong các câu sau ? Xác định chủ ngữ , vị ngữ trong các câu sau ? a )Đằng cuối bãi , hai cậu bé con tiến lại . a )Đằng cuối bãi , hai cậu bé con tiến lại . b) Đằng cuối bãi , tiến lại hai cậu bé con . b) Đằng cuối bãi , tiến lại hai cậu bé con . C V C V Chọn trong hai câu trên để điền vào chỗ trống cho thích hợp ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng, tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấynhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. Đằng cuối bãi , tiến lại Đằng cuối bãi , tiến lại hai cậu bé con 2. Ghi nhớ: SGK Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không từ là. từ là. III. Luyện tập. III. Luyện tập. 1.Bài tập 1. 1.Bài tập 1. a.(1)Bóng tre trùm lên âu yếm làng , bản , xóm , thôn.( a.(1)Bóng tre trùm lên âu yếm làng , bản , xóm , thôn.( câu miêu tả) câu miêu tả) (2)Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng mái đình , mái chùa cổ (2)Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng mái đình , mái chùa cổ kính. kính. (câu tồn tại) (câu tồn tại) (3)Dưới bóng tre xanh , ta gìn giữ một nền văn hoá lâu đời. (3)Dưới bóng tre xanh , ta gìn giữ một nền văn hoá lâu đời. (câu miêu tả) (câu miêu tả) c v cv c v Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không từ là. từ là. III. Luyện tập. III. Luyện tập. 1.Bài tập 1. 1.Bài tập 1. b) b) (1) Bên hàng xóm tôi cái hang của Dế Choắt. (1) Bên hàng xóm tôi cái hang của Dế Choắt. (câu tồn tại) (câu tồn tại) (2) Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch (2) Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. thượng thế. (câu miêu tả) (câu miêu tả) C . C . (1)Dưới gốc tre , tua tủa những mầm non. (1)Dưới gốc tre , tua tủa những mầm non. (câu tồn tại (câu tồn tại ) ) (2)Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất (2)Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trỗi dậy. luỹ mà trỗi dậy. (câu miêu tả) (câu miêu tả) cv C v c v c v TiÕt 119 : C©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã TiÕt 119 : C©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ lµ. tõ lµ. III. LuyÖn tËp. III. LuyÖn tËp. 1.Bµi tËp 1. 1.Bµi tËp 1. 2.Bµi tËp 2. 2.Bµi tËp 2. . Câu trần thuật đơn không có từ Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không có từ là. là. I)Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là. I)Đặc điểm của câu trần. những từ nào ? Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không có Tiết 119 : Câu trần thuật đơn không có từ là. từ là. II. Phân loại câu trần thuật đơn không có từ là.
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu trần thuật đơn không có từ "là", Câu trần thuật đơn không có từ "là", Câu trần thuật đơn không có từ "là"

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn