BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

49 725 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường ĐỊA LÝ lớp 12 ĐỊA LÝ lớp 12 1. 1. Hieọn traùng taứi Hieọn traùng taứi nguyeõn rửứng nguyeõn rửứng Rừng bò suy thoái Rừng bò suy thoái ? Nêu nhận xét về sự biến động diện tích rừng ở nước ta qua các năm qua. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó? Bảng 13.1. Sự biến động diện tích rừng qua một số năm Năm Tổng diện tích có rừng (triệu ha) Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) Diện tích rừng trồng (triệu ha) Tỉ lệ che phủ (%) 1943 1975 1983 1990 1999 2003 14.3 9.6 7.2 9.2 10.9 12.1 14.0 9.5 6.8 8.4 9.4 10.0 0 0.1 0.4 0.8 1.5 2.1 43.8 29.1 22.0 27.8 33.2 36.1 Tổng diện tích rừng có sự biến động Rừng tự nhiên có sự biến động theo xu hướng giảm diện tích Tỷ lệ che phủ có nhiều biến động * Mặc dù diện tích rừng đang được phục h i nhưng ồ tài nguyên rừng vẫn bò suy thoái vì chất lượng rừng không ngừng bò giảm sút. *Có sự biến động diện tích các loại rừng qua một số năm. ? Dựa vào SGK trang 55. quan sát bảng 13.1 13.2, hãy so sánh biến động diện tích chất lượng rừng. Rút ra nhận xét ? Bảng 13.2. Sự biến động diện tích rừng qua một số năm (triệu ha) Loại rừng 1943 1975 1983 1990 1999 Rừng giàu rừng trung bình 9.8 3.3 2.9 2.4 2.1 Rừng nghèo phục hồi 2.0 3.0 4.4 4.6 Diện tích rừng tuy có Diện tích rừng tuy có tăng nhưng phần lớn tăng nhưng phần lớn là rừng non mới phục là rừng non mới phục hồi rừng trồng. hồi rừng trồng. [...]... thực vật bò tuyệt chủng hoặc mất môi trường sống d Biện pháp: TRỒNG RỪNG Bảo vệ trồng rừng Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia, rừng cấm Quản lý chặt chẽ của nhà nước cơ quan chức năng Đưa ra biện pháp bảo Rừng trồng Rừng đặc dụng Hòn Ba Rừng phòng hộ dọc QL 14 Rừng phòng hộ thuỷ điện Thác Mơ Phim rừng đặc dụng 2 BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC a) HIỆN TRẠNG: GIỚI SV NƯỚC TA CÓ TÍNH ĐA DẠNG SINH... TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC CAO, THỂ HIỆN: Số lượng * THÀNH PHẦN * CÁC KIỂU HST * NGUỒN GEN MỘT SỐ LOÀI ĐANG TUYỆT CHỦNG SỐ LƯỢNG ĐỘNG THỰC VẬT ĐANG GIẢM DẦN b) Nguyên nhân Do môi trường sống bò phá hủy Do môi trường sống bò ô nhiễm Do khai thác quá mức săn bắn bừa bãi Các loại bẫy thú rừng Tận diệt thú rừng Lấy đất sản xuất Lấy củi dốt ...2 Nguyên nhân: Mở rộng diện tích canh tác để trồng cây lương thực, cây công nghiệp lâu năm Tình trạng du canh du cư Chặt phá rừng lấy củi Do cháy rừng Do chiến tranh Do gia tăn g dân số HẬU Qu Ả Rừng suy giảm về số lượng & chất lượng Lớp phủ rừng bò hủy hoại mạnh Sông khô cạn Ngập nước Hạn hán Tê giác hươu Hưu cao cổ Sao la Một số loài động - thực vật bò tuyệt chủng hoặc mất môi trường sống . Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Và môi trường ĐỊA LÝ lớp 12 ĐỊA LÝ lớp 12 1. 1. Hieọn traùng taứi. Rừng tự nhiên có sự biến động theo xu hướng giảm diện tích Tỷ lệ che phủ có nhiều biến động * Mặc dù diện tích rừng đang được phục h i nhưng ồ tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan