Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)

26 316 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2017, 10:15

Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HỒNG LINH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG - TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – 2016 Luận văn đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN QUANG TUYẾN Phản biện 1: ………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………… Luận văn đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng … nhà … Hội trƣờng bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi … h ……phút ngày … tháng … năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn thƣ viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài luận văn Môi trƣờng yếu tố vô quan trọng ngƣời Mỗi chúng ta, không sống đƣợc thiếu môi trƣờng tự nhiên Tuy nhiên, hành vi thiếu ý thức khai thác sử dụng mức thành phần môi trƣờng tự nhiên phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế nên môi trƣờng sống bị tàn phá nặng nề đe dọa sống ngƣời Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng thách thức lớn loài ngƣời Thế kỷ XXI Việt Nam quốc gia phát triển không nằm thực trạng đáng báo động Các báo cáo thực trạng môi trƣờng năm gần Bộ Tài nguyên Môi trƣờng cho thấy chất lƣợng môi trƣờng tự nhiên ngày xuống cấp, rừng bị tàn phá nặng nề, nhiều loại động vật hoang dã bị tuyệt chủng, nguồn nƣớc bị ô nhiễm, nồng độ bụi tiếng ồn vƣợt giới hạn cho phép (đặc biệt khu vực đô thị, khu công nghiệp) v.v Điều đặt yêu cầu cần tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng nói chung bảo vệ môi trƣờng pháp luật nói riêng mục tiêu phát triển đất nƣớc bền vững Tỉnh Hải Dƣơng nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Trong năm qua, tỉnh Hải Dƣơng đạt đƣợc thành tựu bật kinh tế, trị, văn hóa - xã hội nhƣng bên cạnh tỉnh Hải Dƣơng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm suy thoái môi trƣờng ngày trầm trọng Nguyên nhân thực trạng ý thức ngƣời dân bảo vệ môi trƣờng chƣa cao, tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng diễn phổ biến, hệ thống văn tổ chức thực Luật bảo vệ môi trƣờng địa phƣơng chƣa đầy đủ; chí mâu thuẫn, chồng chéo; quan quản lý chuyên trách bảo vệ môi trƣờng vừa yếu lại vừa thiếu v.v Nhƣ vậy, đƣa nhận định hoạt động quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng có bất cập, hạn chế so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Để khắc phục hạn chế, yếu cần thiết phải tăng cƣờng hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng pháp luật tỉnh Hải Dƣơng Với lý đây, em lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước pháp luật bảo vệ môi trường - Từ thực tiễn Tỉnh Hải Dương” làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong thời gian qua có nhiều công trình vấn đề đƣợc công bố mà tiêu biểu công trình khoa học sau đây: - Nguyễn Thị Ngọc (2016), Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản khả ứng dụng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Lƣu Đức Hải - Phạm Thị Việt Anh - Nguyễn Thị Hoàng Liên (2010), Cẩm nang quản lý môi trường, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội - Nguyễn Lệ Quyên (2012), Quản lý nhà nước môi trường thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ - Nguyễn Văn Minh (2014), Phòng ngừa, phát tội phạm vi phạm pháp luật môi trường khu vực Đồng sông Hồng theo chức lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Học viện Cảnh sát nhân dân, luận án tiến sĩ Các công trình giải đƣợc số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng pháp luật, nhiên, dƣờng nhƣ chƣa có công trình hệ thống hóa, nghiên cứu cách toàn diện, đầy đủ quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng sở lý luận thực tiễn Trên sở kế thừa kết công trình khoa học liên quan đến đề tài công bố, luận văn sâu nghiên cứu quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu tổng quát luận văn đề xuất số quan điểm giải pháp bảo đảm quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng Nhiệm vụ nghiên cứu: i) Nghiên cứu sở lý luận quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng; ii) Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng năm gần đây; iii) Luận chứng khoa học số quan điểm giải pháp nhằm bảo đảm quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu việc quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng, dƣới góc độ lý luận thực tiễn Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng phạm vi tỉnh Hải Dƣơng - Về thời gian: Từ năm 2011 đến năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp luận nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Ngoài ra, luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp đánh giá, phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp diễn giải Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Hệ thống hóa, phân tích, góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng - Luận văn góp phần khẳng định yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi phải thực quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng Kết cấu luận văn Ngoài phần cam đoan, mục lục, danh mục từ viết tắt, mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 03 chƣơng; cụ thể: - Chương Cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Chương Thực trạng quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng - Chƣơng Quan điểm giải pháp bảo đảm, nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 1.1 KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 1.1.1 Khái niệm môi trường, bảo vệ môi trường pháp luật bảo vệ môi trường - Khái niệm môi trường: Môi trƣờng hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo có tác động tồn phát triển ngƣời sinh vật - Khái niệm bảo vệ môi trường: Bảo vệ môi trƣờng hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trƣờng; ứng phó cố môi trƣờng; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trƣờng; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trƣờng lành - Khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường: Pháp luật bảo vệ môi trƣờng hệ thống quy phạm pháp luật quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ, giữ gìn, quản lý tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm quyền ngƣời đƣợc sống môi trƣờng lành gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế bảo đảm tiến xã hội - Hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Hiến pháp + Văn lLuật + Văn dƣới luật 1.1.2 Quan niệm quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Định nghĩa: Quản lý Nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng xác định rõ chủ thể Nhà nƣớc, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đƣa biện pháp pháp luật, sách kinh tế, xã hội, khoa học - kỹ thuật thích hợp nhằm bảo vệ chất lƣợng môi trƣờng sống phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia - Đặc điểm quản lý nhà nước pháp luật bảo vệ môi trường + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng hoạt động có tính chất liên ngành đa ngành + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng biểu tập trung cao quyền lực ý chí ngƣời tự nhiên + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cao 1.1.3 Mục tiêu quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Khắc phục phng chống suy thoái môi trƣờng, ô nhiễm môi trƣờng, cố môi trƣờng phát sinh hoạt động sản xuất đời sống ngƣời - Hoàn chỉnh hệ thống văn luật pháp bảo vệ môi trƣờng, ban hành sách phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với bảo vệ môi trƣờng, nghiêm chỉnh thi hành Luật bảo vệ môi trƣờng - Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc, nghiên cứu, đào tạo cán môi trƣờng từ Trung ƣơng đến địa phƣơng - Phát triển đất nƣớc theo nguyên tắc phát triển bền vững đƣợc Hội nghị thƣợng đỉnh môi trƣờng Liên hiệp quốc tổ chức Bra - xin năm 1992 thông qua 1.1.4 Các nguyên tắc quản lý nhà nước pháp luật bảo vệ môi trường - Nguyên tắc hƣớng công tác quản lý môi trƣờng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nƣớc, giữ cân phát triển bảo vệ môi trƣờng - Nguyên tắc kết hợp mục tiêu quốc tế - quốc gia - vùng lãnh thổ cộng đồng dân cƣ việc quản lý môi trƣờng - Nguyên tắc quản lý môi trƣờng cần đƣợc thực nhiều biện pháp công cụ tổng hợp thích hợp - Nguyên tắc phòng chống, ngăn ngừa tai biến suy thoái môi trƣờng cần đƣợc ƣu tiên việc phải xử lý, hồi phục môi trƣờng để gây ô nhiễm môi trƣờng - Nguyên tắc ngƣời gây ô nhiễm phải trả tiền cho tổn thất ô nhiễm môi trƣờng gây chi phí xử lý, hồi phục môi trƣờng bị ô nhiễm 1.2 NỘI DUNG, VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG - Nội dung quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Nhà nƣớc xây dựng, ban hành hệ thống sách, pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Tổ chức thực pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Hoạt động kiểm tra, tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Vai trò quản lý nhà pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng góp phần đƣa chủ trƣơng, đƣờng lối lãnh đạo Đảng công tác bảo vệ môi trƣờng vào sống + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng đóng vai trò quan trọng cho phát triển bền vững đất nƣớc + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng giữ vai trò điều hòa mối quan hệ ngƣời với tự nhiên - Hệ thống quan quản lý nhà nƣớc môi trƣờng + Hệ thống quan có thẩm quyền chung gồm: Chính phủ UBND cấp + Hệ thống quan có thẩm quyền riêng gồm: Bộ Tài nguyên Môi trƣờng sở phòng ban tài nguyên môi trƣờng; Ngoài có hệ thống cục, vụ môi trƣờng trực thuộc bộ, ngành liên quan nhƣ: Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm môi trƣờng - Bộ Công an; Cục Quản lý môi trƣờng y tế - Bộ Y tế; Vụ Môi trƣờng - Bộ Giao thông vận tải; …… 1.3 ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG - Đảm bảo trị - Bảo đảm mặt pháp lý - Bảo đảm tổ chức, máy cán bộ, công chức làm nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng - Bảo đảm vật chất, kỹ thuật, tài cho thực quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội ảnh hƣởng tới quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng Tỉnh Hải Dƣơng nằm trung tâm vùng đồng sông Hồng, phía Bắc Đông Bắc giáp với tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang Quảng Ninh; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Đông giáp thành phố Hải Phòng; phía Tây giáp tỉnh Hƣng Yên Diện tích đất tự nhiên tỉnh Hải Dƣơng 165.598,54 (trong đất nông nghiệp 104.882,3 ha, đất phi nông nghiệp 60.162,22 ha, đất chƣa sử dụng 554,02 ha) Dân số tỉnh Hải Dƣơng có 2.301.890 ngƣời với mật độ dân số 1.390 ngƣời/km² Về tăng trƣởng kinh tế, tổng sản phẩm địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 7,9%/năm (theo giá cố định năm 2010) Trong lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,1%/năm Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 12%/năm Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp làng nghề phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng bình quân 6,1%/năm Ngành dịch vụ, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 6,8%/năm Xuất tăng bình quân 22,9%/năm Dịch vụ, du lịch tăng bình quân 7,2%/năm lƣợt khách 13,1%/năm doanh thu Với tốc độ gia tăng dân số phát triển kinh tế - xã hội tỷ lệ chất thải nói chung chất thải nguy hại nói riêng địa bàn tỉnh Hải Dƣơng ngày gia tăng Đây áp lực quản lý quy hoạch môi trƣờng tỉnh hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung hoạt động đốt rơm rạ vào mùa thu hoạch lúa, đặc biệt khu vực Nhị Chiểu nơi tập trung sở sản xuất vật liệu xây dựng (nhà máy xi măng Phúc Sơn, Hoàng Thạch, Cƣờng Thịnh, Phú Tân, Khu liên hợp sản xuất thép Ha Phát, ) có nồng độ bụi vƣợt quy chuẩn cho phép sở có ý thức đầu tƣ hệ thống xử lý bụi, khí thải - Hiện trạng môi trường đất Chất lƣợng môi trƣờng đất điểm quan trắc địa bàn tỉnh nhìn chung tốt, phần lớn tiêu quan trắc đạt quy chuẩn cho phép Chỉ có đất nông nghiệp khu vực phƣờng Văn An - Thị xã Chí Linh bị ô nhiễm Zn đất nông nghiệp khu vực xã Tân Trƣờng - Cẩm Giàng bị ô nhiễm Atrazin Nguyên nhân gây ô nhiễm trình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học chăm sóc cho trồng gây nguồn nƣớc sử dụng cho tƣới tiêu bị ô nhiễm - Hiện trạng quản lý chất thải Đối với chất thải rắn sinh hoạt: tổng lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn toàn tỉnh khoảng 1.053 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 771 tấn/ngày, khu vực đô thị khoảng 282 tấn/ngày Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị: đạt 65 - 75% khu vực thị trấn 85% thành phố Hải Dƣơng Đối với khu vực nông thôn: đạt khoảng 50 - 70% Xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhà máy xử lý rác bãi chôn lấp có quy hoạch Đối với chất thải rắn công nghiệp phần lớn đƣợc doanh nghiệp ký hợp đồng với sở sản xuất để thu mua tái chế, tái sử dụng dùng làm nguyên liệu sản xuất Một phần chất thải thông qua ký kết với đơn vị chuyên xử lý môi trƣờng đƣợc đƣa xử lý, phần không nhỏ chƣa đƣợc xử lý theo quy định - Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Tình hình ô nhiễm môi trƣờng nông thôn xúc vấn đề môi trƣờng cấp bách tỉnh Việc sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu canh tác nông nghiệp làm suy thoái đất canh tác, ô nhiễm 10 nguồn nƣớc suy giảm đa dạng sinh học làm cân sinh thái Trung bình lƣợng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng địa bàn tỉnh khoảng 200 tấn/năm Để giải vấn đề ô nhiễm môi trƣờng sản xuất nông nghiệp, việc áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp nhằm giảm bớt lƣợng thuốc bảo vệ thực vật biện pháp quản lý thu gom loại vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng Tình trạng môi trƣờng xấu đi, ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, không khí có nguy lan rộng đô thị vùng nông thôn gây tác hại không nhỏ tới chất lƣợng sống dân cƣ địa bàn tỉnh Những vấn đề nêu giải pháp cấp thiết, thỏa đáng tạo lực cản lớn trình phát triển kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng phát triển bền vững tỉnh Hải Dƣơng 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG 2.2.1 Những kết đạt đƣợc - Các sách, văn chủ yếu bảo vệ môi trường ban hành UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nƣớc khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng Triển khai thực “Đề án tổng thể bảo vệ phát triển bền vững môi trƣờng sinh thái cảnh quan lƣu vực sông Cầu”; ban hành Kế hoạch số 2251/KH-UBND ngày 18/10/2012 “Về việc thực Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2015”; đồng thời tỉnh phối hợp với Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay Học viện Nông nghiệp Việt Nam) triển khai hoàn thiện nội dung dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học; xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Hải Dƣơng đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2030” Bên cạnh đó, UBND tỉnh phê duyệt đề án Giải tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nông thôn; đề án Quy hoạch môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng, quy hoạch môi trƣờng cho thị xã Chí Linh huyện Kinh Môn; Quy hoạch tài nguyên nƣớc tỉnh Hải Dƣơng; Quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề… Ngoài ra, hàng năm UBND tỉnh phê duyệt danh sách sở gây ô nhiễm môi trƣờng 11 sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, buộc sở phải xử lý triệt để ô nhiễm môi trƣờng - Về ban hành văn quy phạm pháp luật tổ chức thực quản lý nhà nước bảo vệ môi trường quan có thẩm quyền tỉnh Hải Dương Để triển khai sách, Luật bảo vệ môi trƣờng văn hƣớng dẫn thi hành; quan nhà nƣớc có thẩm quyền tỉnh Hải Dƣơng ban hành văn tổ chức thực quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng, bao gồm: - Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/01/2011 UBND tỉnh Hải Dƣơng việc “Tăng cƣờng biện pháp quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Hải Dƣơng” - Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND ngày 31/05/2011 UBND tỉnh việc tăng cƣờng công tác quản lý tài nguyên nƣớc địa bàn tỉnh Hải Dƣơng - Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 14/04/2011 UBND tỉnh Hải Dƣơng việc phê duyệt Dự án xây dựng mạng lƣới điểm quan trắc tài nguyên môi trƣờng (đất, nƣớc, không khí, chất thải rắn sinh hoạt) địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 - 2015 - Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 UBND tỉnh Hải Dƣơng việc Ban hành quy định việc thu thập, quản lý, khai thác sử dụng liệu tài nguyên môi trƣờng địa bàn tỉnh Hải Dƣơng - Quyết định số 3051/QĐ-UBND, ngày 19/12/2012 UBND tỉnh Hải Dƣơng việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hải Dƣơng, giai đoạn 2012-2017 định hƣớng đến năm 2025 - Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 UBND tỉnh Hải Dƣơng việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học tỉnh Hải Dƣơng đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2030 2.2.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh đó, hệ thống sách, văn pháp luật tổ chức quản lý bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng số hạn chế, bất cập; cụ thể: 12 Thứ nhất, tiến độ ban hành văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng chậm so với yêu cầu thực tế Thứ hai, nhiều văn có chồng chéo nội dung việc quản lý bảo vệ môi trƣờng Sở, ngành địa phƣơng Thứ ba, hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng chƣa hoàn thiện đồng 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân khách quan + Các văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng quan nhà nƣớc có thẩm quyền trung ƣơng ban hành thiếu tính đồng tính khả thi + Hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định quản lý bảo vệ môi trƣờng chƣa phân định rõ trách nhiệm Sở, ngành cụ thể + Chế tài xử lý vi phạm bảo vệ môi trƣờng bộc lộ nhiều hạn chế nhƣ hình thức xử phạt nhẹ, chƣa đủ tính răn đe - Nguyên nhân chủ quan + Nhận thức số cấp ủy đảng quyền bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng hạn chế Việc phân công trách nhiệm chế phối hợp quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng Sở, Ban, ngành chƣa rõ ràng + Cán làm công tác soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật tổ chức thực Luật bảo vệ môi trƣờng chƣa có t nh độ chuyên nghiệp, nghiệp vụ chuyên sâu thiếu 2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Trong năm qua việc thực pháp luật bảo vệ môi trƣờng Tỉnh Hải Dƣơng đạt kết khả quan đáng ghi nhận; cụ thể: - Thực công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trƣờng 13 - Thực pháp luật quản lý môi trƣờng đô thị - Thực pháp luật quản lý môi trƣờng nông thôn - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ đào tạo nguồn nhân lực môi trƣờng - Tăng cƣờng hợp tác quốc tế bảo vệ môi trƣờng địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 2.3.2 Những mặt hạn chế, khiếm khuyết - Về việc thực trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường + Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng cục địa bàn tỉnh gia tăng + Công tác phối hợp quản lý bảo vệ môi trƣờng Sở, ban, ngành tỉnh với với UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chƣa chủ động + Việc phát hiện, kiểm tra xử lý vi phạm chƣa đƣợc kịp thời chƣa nghiêm + Một số điểm ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng chƣa khắc phục kịp thời, để kéo dài, gây búc xúc cộng đồng + Lực lƣợng cán chuyên môn làm công tác quản lý môi trƣờng mỏng, cán đầu ngành có chuyên môn sâu lĩnh vực - Về việc thực thi pháp luật tổ chức, cá nhân + Ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng số doanh nghiệp chƣa nghiêm Chƣa thực biện pháp cần thiết bảo vệ môi trƣờng trình sản xuất + Nhiều dự án có báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng, song chất lƣợng báo cáo hạn chế Việc tuân thủ sau báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng chủ dự án thực chƣa nghiêm + Chất thải từ sản xuất nông nghiệp sinh hoạt ngƣời dân khu vực nông thôn chƣa đƣợc thu gom xử lý quy định; tình trạng sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan dẫn đến ô nhiễm môi trƣờng nông thôn 14 ngày tăng + Ô nhiễm môi trƣờng số làng nghề khó kiểm soát, xử lý khắc phục + Một số cụm công nghiệp địa bàn tỉnh chƣa đƣợc đầu tƣ sở hạ tầng hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải gây ô nhiễm môi trƣờng 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Về việc thực trách nhiệm quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Hệ thống văn quy phạm pháp luật Nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng đến tƣơng đối hoàn chỉnh đồng bộ, song có số nội dung chƣa phù hợp + Quản lý nhà nƣớc môi trƣờng nhiều bất cập, nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng số cán quản lý quyền yếu + Kinh phí đầu tƣ cho công tác bảo vệ môi trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu + Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chƣa thƣờng xuyên, thiếu tính chủ động + Việc phối hợp ngành việc tham mƣu cho UBND tỉnh định vấn đề có liên quan đến bảo vệ môi trƣờng chƣa kịp thời + Sức ép môi trƣờng biến đổi khí hậu diễn khắc nghiệt (bão, lụt, hạn hán ngày gia tăng mức độ thiệt hại cao hơn) + Vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trƣờng thực chƣa tốt, chƣa thu hút đƣợc tham gia góp sức hỗ trợ ngƣời dân - Về việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trƣờng tổ chức, cá nhân Công tác phát hiện, xử lý vi phạm môi trƣờng quan chức không nghiêm khắc, triệt để, dẫn đến doanh nghiệp xem thƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng, không vận hành không xây dựng hệ thống xử lý chất thải; địa phƣơng công tác bảo vệ môi trƣờng đƣợc quan tâm, nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trƣờng địa bàn huyện xã thiếu yếu; ý thức, 15 nhận thức bảo vệ môi trƣờng cộng đồng dân cƣ sở sản xuất, kinh doanh hạn chế; tình trạng coi trọng lợi ích kinh tế trƣớc mắt, coi nhẹ công tác bảo vệ môi trƣờng phổ biến 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG 2.4.1 Những kết đạt đƣợc UBND tỉnh Hải Dƣơng đạo Sở Tài nguyên Môi trƣờng sở, ban, ngành tỉnh có liên quan thực kế hoạch tra, kiểm tra kiên xử lý nghiêm hành vi vi phạm bảo vệ môi trƣờng - Sở Tài nguyên Môi trƣờng thực 10 tra việc thực chức quản lý nhà nƣớc lĩnh tài nguyên môi trƣờng 11 huyện, thành; thực 97 tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tài nguyên môi trƣờng 714 đơn vị, cá nhân - Qua tra, kiểm tra phát xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên môi trƣờng 185 đơn vị, cá nhân với số tiền 2.628,59 triệu đồng; thu hồi diện tích đất để hoang hóa, lãng phí nhiều năm phƣơng án đầu tƣ hiệu 2.4.2 Những mặt hạn chế, khiếm khuyết - Tình hình vi phạm Luật bảo vệ môi trƣờng địa bàn tỉnh Hải Dƣơng diễn phức tạp, hoạt động gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng, sinh thái nhƣ gây ô nhiễm nguồn nƣớc, không khí, tiếp tục diễn ra, không đƣợc ngăn chặn triệt để - Hiện tƣợng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng quyền sở tra môi trƣờng số đơn vị xảy Số lƣợng tra nhiều nhƣng hiệu tra chƣa cao - Việc tổ chức thực định cƣỡng chế không nghiêm túc định “treo”, để doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nộp phạt tiền mà không đình hoạt động tạo tâm lý coi thƣờng kỷ cƣơng, pháp luật bảo vệ môi trƣờng 16 - Công tác kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, tra chƣa đƣợc quan quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng coi trọng mức - Việc huy động sức mạnh tổng hợp cộng đồng vai trò giám sát thực thi pháp luật tổ chức trị - xã hội, đoàn thể quần chúng nhân dân, tổ chức xã hội … vào công tác bảo vệ môi trƣờng hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, khiếm khuyết - Hệ thống văn quy phạm pháp luật xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng bất cập, chƣa đáp ứng yêu cầu thực tế - Mức phạt tiền hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng quy định thấp nên không đủ tính răn đe - Lực lƣợng tra chuyên ngành môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng thiếu yếu chuyên môn, nghiệp vụ - Sự phối hợp, điều hành công tác cấp, ngành tỉnh chƣa chặt chẽ, chƣa chủ động, thiếu qui chế, qui trình phối hợp 17 Chƣơng QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG HIỆN NAY 3.1 QUAN ĐIỂM BẢO ĐẢM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG - Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng phải dựa quan điểm phát triển bền vững - Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng phải xuất phát từ đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội thực trạng môi trƣờng Tỉnh - Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng phải đôi với việc nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng chủ thể - Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng phải đảm bảo tính tƣơng thích pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế bảo vệ môi trƣờng 3.2 GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH HẢI DƢƠNG HIỆN NAY 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Đối với lĩnh vực pháp luật bảo vệ môi trường + Cần hoàn thiện quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trƣờng + Cần hoàn thiện quy định ĐTM nhƣ qui định việc lấy ý kiến nhân dân lập ĐTM, xác định rõ trách nhiệm thành viên Hội đồng thẩm định, công khai hóa thông tin sau phê duyệt + Cần có văn hƣớng dẫn cụ thể vấn đề công khai hóa thông tin theo Điều 131 Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014 18 - Đối với lĩnh vực pháp luật hình liên quan đến vấn đề môi trường + Cần thể chế hóa trách nhiệm hình pháp nhân hành vi gây thiệt hại với môi trƣờng + Đề nghị quy định tội phạm môi trƣờng xây dựng theo cấu thành hình thức, ngƣời phạm tội cần thực hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nguy hiểm cho xã hội mức độ nghiêm trọng đủ yếu tố cấu thành tội phạm (cấu thành bản), không cần yếu tố gây hậu + Nhà nƣớc cần xem xét, nghiên cứu sửa đổi hình phạt tội phạm môi trƣờng, theo hƣớng tăng nặng trách nhiệm hình để đảm bảo tính răn đe - Đối với lĩnh vực pháp luật dân liên quan đến vấn đề môi trường + Cần xây dựng chế bồi thƣờng thiệt hại đặc thù cho lĩnh vực môi trƣờng + Cần điều chỉnh quy định chủ thể có trách nhiệm xác định thiệt hại môi trƣờng - Đối với lĩnh vực xây dựng hoàn thiện văn quản lý nhà nước pháp luật bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương + Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quản lý nhà nƣớc việc bảo vệ môi trƣờng nhƣ ban hành văn hƣớng dẫn thực pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Cần có văn qui định rõ trách nhiệm quan chuyên môn trƣớc UBND tỉnh việc bảo vệ môi trƣờng lĩnh vực phụ trách 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện sách bảo vệ môi trƣờng - Giải pháp sách phòng ngừa kiểm soát nguồn gây ô nhiễm môi trường + Thúc đẩy phát triển ngành kinh tế theo hƣớng ƣu tiên phát triển ngành, lĩnh vực ô nhiễm môi trƣờng, tiết kiệm sử dụng hiệu tài nguyên + Khuyến khích áp dụng mô hình quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14000, sản xuất hơn, mô hình quản lý môi trƣờng tiên tiến sản xuất, kinh doanh 19 + Thực lộ trình chuyển đổi làng nghề sang mô hình khu, cụm công nghiệp làng nghề hợp lý có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng + Tiếp tục quy hoạch, xử lý tình trạng xúc rác thải khu vực nông thôn nay; đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh hộ gia đình, đƣờng làng, ngõ xóm; có giải pháp tích cực khắc phục ô nhiễm môi trƣờng hoạt động chăn nuôi nông thôn gây + Tuyên truyền, vận động kết hợp với áp dụng công cụ kinh tế nhằm hình thành thói quen phân loại chất thải rắn, rác thải nguồn gia đình, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công sở khu vực công cộng - Giải pháp sách cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; đẩy mạnh cung cấp nước dịch vụ vệ sinh môi trường + Thực chƣơng trình, dự án cải tạo, phục hồi hồ, ao, kênh, mƣơng, đoạn sông đô thị, khu dân cƣ + Thực nghiêm yêu cầu bố trí đất cho công viên, xanh, không gian thoáng việc thực quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị + Thúc đẩy hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải Đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để kiểm soát chặt chẽ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng - Giải pháp sách khai thác, sử dụng hiệu bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học + Khuyến khích áp dụng biện pháp canh tác, sử dụng đất bền vững nông nghiệp, hạn chế sử dụng hóa chất, phân bón vô sản xuất nông nghiệp + Kiểm soát chặt chẽ sở khai thác nƣớc mặt, nƣớc ngầm, đặc biệt vào mùa khô Xây dựng chƣơng trình, dự án đầu tƣ phục hồi, phát triển hệ sinh thái, loài sinh vật khu bảo tồn thiên nhiên - Giải pháp sách xây dựng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính + Điều tra, tổng kết mô hình, kinh nghiệm tốt phòng, chống, ứng phó với thiên tai, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh biến đổi khí hậu để phổ biến, nhân rộng 20 + Thúc đẩy sử dụng lƣợng hiệu xây dựng, giao thông, chiếu sáng, thiết bị điện, sản xuất, dịch vụ; khuyến khích đầu tƣ thu hồi lƣợng, nhiệt sản xuất, tiêu dùng để tái sử dụng - Giải pháp sách tăng cường công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường Thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền tới tổ chức, cá nhân sách ƣu đãi Nhà nƣớc hoạt động bảo vệ môi trƣờng Quy định có hƣớng dẫn cụ thể hoạt động truyền thông môi trƣờng Có chế khuyến khích doanh nghiệp cộng đồng tham gia vào công tác bảo vệ môi trƣờng 3.2.3 Nhóm giải pháp tăng cường tổ chức thực pháp luật bảo vệ môi trường - Tăng cƣờng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng - Tăng cƣờng quan trắc môi trƣờng định kỳ đột xuất nhằm phát xử lý kịp thời vi phạm môi trƣờng - Đẩy mạnh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Tăng cƣờng phối hợp đơn vị phòng chống tội phạm bảo vệ môi trƣờng thuộc lực lƣợng công an với quan quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng 3.2.4 Nhóm giải pháp kiện toàn nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi sách, pháp luật quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng Tỉnh Hải Dƣơng cần củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng, mặt khác, tỉnh cần tăng cƣờng khóa tập huấn, bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn, sát hạch kiến thức, trình độ hiểu biết pháp luật bảo vệ môi trƣờng cho đôi ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc làm nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng cấp 21 3.2.5 Nhóm giải pháp tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng công tác quản lý nhà nước pháp luật bảo vệ môi trường Tỉnh Hải Dương Tăng cƣờng lãnh đạo cấp ủy Đảng nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng nhằm bảo đảm cho quyền cấp tỉnh Hải Dƣơng thực tốt chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng 22 KẾT LUẬN Môi trƣờng vấn đề bảo vệ môi trƣờng vấn đề cấp bách nhân loại Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ môi trƣờng đƣợc Đảng Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm nội dung đƣờng lối, chủ trƣơng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nƣớc địa phƣơng Để thực hiệu vấn đề bảo vệ môi trƣờng, Nhà nƣớc phải sử dụng tổng hợp biện pháp nhƣ trị, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, giáo dục pháp luật, biện pháp pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng Đặt bối cảnh đó, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Từ thực tiễn tỉnh Hải Dƣơng” làm luận văn thạc sĩ Luận văn vào nghiên cứu làm rõ thêm vấn đề lý luận quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng, sở sâu đánh giá nội dung thực trạng thi hành quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng Luận văn đƣa số nhận định sau: Một là, công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng ngày vào nề nếp, bƣớc nâng cao hiệu góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Hai là, bên cạnh số hạn chế, yếu nhƣ phối hợp sở, ban, ngành tỉnh Hải Dƣơng bảo vệ môi trƣờng chƣa chặt chẽ hiệu quả; chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng chƣa đủ sức răn đe, giáo dục; đội ngũ tra chuyên ngành môi trƣờng thiếu số lƣợng, yếu lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; v.v Để khắc phục mặt hạn chế luận văn đƣa số quan điểm, giải pháp nhằm bảo đảm thực quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng Trong luận văn nhấn mạnh giải pháp lâu dài phải đồng hóa chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng; thực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng ý thức hiểu biết, chấp hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng cộng đồng xã hội, giới doanh nghiệp, nhà đầu tƣ tổ chức khác; chủ động ngăn ngừa hành vi gây tác động xấu đến 23 môi trƣờng Các giải pháp trƣớc mắt phải quan tâm đạo giải vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, suy thoái môi trƣờng, biến đổi khí hậu phát sinh địa phƣơng Muốn vậy, cấp quyền tỉnh Hải Dƣơng cần phải nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng đáp ứng yêu cầu phát triển 24 ... QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 1.1 KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 1.1.1 Khái niệm môi trường, bảo vệ môi trường pháp luật bảo vệ môi trường. .. thiết phải tăng cƣờng hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng pháp luật tỉnh Hải Dƣơng Với lý đây, em lựa chọn đề tài Quản lý nhà nước pháp luật bảo vệ môi trường - Từ thực tiễn Tỉnh. .. - Đặc điểm quản lý nhà nước pháp luật bảo vệ môi trường + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng hoạt động có tính chất liên ngành đa ngành + Quản lý nhà nƣớc pháp luật bảo vệ môi trƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ), Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ), Quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường – từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (TT LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn