TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

4 691 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 22:33

CÂU TRẮC NGHIỆM PHẦN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSCâu 1: Trong hệ điều hành Windows Xp, khi xuất hiện hộp thoại đăng nhập ta có thểa)Nhấn phím ESC để bỏ quab)Nhập bất kỳ User name Passwordc)Phải nhập đúng User name Passwordd)Thực hiện một trong 3 cách trên đều được CÂU TRẮC NGHIỆM PHẦN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Câu 1: Trong hệ điều hành Windows Xp, xuất hộp thoại đăng nhập ta a) Nhấn phím ESC để bỏ qua b) Nhập User name & Password c) Phải nhập User name & Password d) Thực cách câu 2: Trong Windows Explorer muốn đổi tên thư mục ta dùng bàn phím nóng sau a) Click vào tên thư mục ấn phím F2 b) Click vào tên thư mục dùng lệnh Edit / Rename c) Các câu A B d) Các câu A B sai câu 3: Trong máy tính phận CPU là: a) Bộ nhớ máy b) Nơi chứa liệu quan trọng c) Phần mềm máy d) Đơn vị xử lý trung tâm câu 4: Click mouse vào Button Start/ Setting/ Control Panel chọn Regional and Language Options để: a) Để thay đổi dạng ngày tháng b) Thay đổi dạng tiền tệ c) Thay đổi dạng số thức d) Cả câu 5: Để khởi động lại nhanh máy vi tính lúc làm việc với máy mà gặp cố , ta dùng tổ hợp phím hay thao tác sau đây: a) Ctrl_Shift_Delete b) Ctrl_Alt_Delete c) Ctrl_Alt_Del_Shift d) Các câu sai Câu 6: Trong windows Explore xoá hẳn File/Folder không phục hồi ta sử dụng : a) Shift_Delete b) Ctrl_Delete c) Ctr_shift_Delete d) Alt_Delete Câu 7: Hệ điều hành ? a) Là chương trình điều khiển máy tính hoạt động giúp giao tiếp người máy tính b) Là hệ thống chương trình nhằm giúp người dùng viết chương trình cho máy tính c) Là tập hợp chương trình Microsoft sản xuất như: Dos, Windows95, …… d) Tất Câu 8: Cách thức sau dùng để chọn mục tìm kiếm tệp (file) ổ đĩa cứng, ta Menu Start? a) Start Search Chọn for file or folder b) Start Find Chọn for file or folder c) Click right mouse vào Start Search chọn for file or folder d) Câu a c Câu 9: Hệ điều hành Windows 95/98/2000/xp là: a) Hệ điều hành mạng b) Các phần mềm ứng dụng c) Các phần mềm tiện ích d) Phần mềm hệ thống Câu 10: Trong kí hiệu sau, kí hiệu dùng làm đơn vị đo thông tin máy tính ? a) Gb, Bytes (B), Bit, Kb, Mb b) FDD c) HDD d) KG Câu 11: Để phục hồi Folder/File xoá Recycle ta chọn Folder/File chọn lệnh? a) Cut b) Delete c) Restore d) Tất sai Câu 12: Khi mở nhiều cửa sổ nằm Taskbar, tổ hợp phím sau dùng để chuyển đổi qua lại cửa sổ? a) Alt + Tab b) Tab + Shift c) Shift + Alt d) Tab + Esc Câu 13: Trong môi trường windows xp đặt tên cho file “Bang luong 12/12/08” thì: a) Sai, có dạng ngày tháng b) Sai, có dạng ngày tháng dấu / c) Sai, có dấu / d) Cả câu không sai Câu 14: Trong cửa sổ Windows Explorer chức Menu Edit/Invert Selection dùng để: a) Chọn File/Folder không liên tục b) Chọn File/Folder liên tục c) Chọn ngược lại File/Folder chọn d) Cả Câu 15: Trong cửa sổ Windows, để chọn File/Folder không liên tục Click mouse lên File/Folder ấn phím để chọn File/Folder a) Alt b) Ctrl c) Insert d) Không thể chọn Câu 16: Để đặt thuộc tính ẩn cho File or Folder ta chọn lệnh: a) View Folder Options Tab View Do not show hidden files or folder b) Tools Folder Options Tab View Do not show hidden files or folder c) Click right mouse đối tượng Properties  chọn Hidden d) Tất câu sai Câu 17: Cách thức windows xp dùng để thay đổi chế độ hiển thị hình ? a) Vào Start Setting Control panel Display b) Click right mouse vùng trống Desktop Properties c) Hai câu d) Các câu sai Câu 18: Các tuỳ chọn Control Panel có tác dụng a) Thay đổi thông số hệ thống máy tính b) Thay đổi tên đối tượng c) Thay đổi thuộc tính Folder File d) Các câu Câu 19: Để tạo nhóm (group), người quản trị logon vào mạng với user người quản trị (Administator) Ta chọn chức Control panel a) Start/ Control Panel/ Administrator Tools/ Computer management b) Start/ Control Panel/ Network Connections c) Cả câu sai d) Cả câu Câu 20: Để thay đổi chế độ phân giải (hiển thị) hình right click chỗ vùng trống desktop sau đó: a) Chọn properties  Apperance b) Chọn properties  Effect c) Chọn properties  Backgroud d) Chọn properties  Settings Để xem tên máy tính, ta thực thao tác nào? Để hiển thị ẩn biểu tượng My Computer hình Desktop, ta thực cách nào? Để chia thư mục (Folder) ta thực cách nào? ... phần mềm tiện ích d) Phần mềm hệ thống Câu 10: Trong kí hiệu sau, kí hiệu dùng làm đơn vị đo thông tin máy tính ? a) Gb, Bytes (B), Bit, Kb, Mb b) FDD c) HDD d) KG Câu 11: Để phục hồi Folder/File... Tất câu sai Câu 17: Cách thức windows xp dùng để thay đổi chế độ hiển thị hình ? a) Vào Start Setting Control panel Display b) Click right mouse vùng trống Desktop Properties c) Hai câu d) Các...  Apperance b) Chọn properties  Effect c) Chọn properties  Backgroud d) Chọn properties  Settings Để xem tên máy tính, ta thực thao tác nào? Để hiển thị ẩn biểu tượng My Computer hình Desktop,
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ, TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ, TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

Từ khóa liên quan