HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

99 311 2
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2017, 21:08

1 CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đời nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá dịch vụ, khuyến khích phát triển kinh tế quốc dân, động viên phần thu nhập người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước, Luật thuế GTGT Quốc hội khoá IX thông qua kỳ họp thứ 11(từ ngày 02 tháng năm 1997 đến ngày 10 tháng năm 1997), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 1999 Sau gần 15 năm thực hiện, Luật thuế GTGT vào sống, phát huy tác dụng tích cực mặt đời sống kinh tế - xã hội như: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích xuất đầu tư; thúc đẩy hạch toán kinh doanh Doanh nghiệp; tạo nguồn thu lớn ổn định cho NSNN; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường quản lý hoạt động SXKD Doanh nghiệp nói chung quản lý thuế nói riêng 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài Trong suốt trình thực hiện, Luật thuế GTGT UBTVQH, Chính phủ, Bộ tài sửa đổi, bổ sung số quy định nhằm khắc phục tồn tại, đảm bảo Luật thuế GTGT phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nhiên vướng mắc cần điều chỉnh Chính vậy, kỳ họp thứ Quốc hội khoá XI (từ ngày 03 tháng năm 2003 đến ngày 18 tháng năm 2003) thông qua luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2004 Gần nhất, ngày 19 tháng năm 2013, Quốc Hội thông qua Luật số 31/2013 QH13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung lần có số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng ý Luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014 Bên cạnh mặt tích cực đạt được, Luật thuế GTGT bộc lộ nhiều hạn chế bất cập hệ thống thuế chưa đồng thường xuyên chỉnh sửa tạo nhiều kẽ hở cho đối tượng chịu thuế có hội luồn lách, trốn lậu thuế, nảy sinh nghi ngờ cho đối tượng chịu thuế sách Nhà nước, nguyên nhân gây thất thoát phần lớn NSNN Những kẻ hở, bất cấp thuế GTGT cần phải có biện pháp khắc phục để thuế GTGT phát huy hết vai trò việc tạo lập nguồn thu cho NSNN thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển mặt đời sống kinh tế - xã hội Trong loại hình Doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2005 vấn đề quản lý thu thuế GTGT Doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Tiền Giang vấn đề nan giải nhất, nhiều vấn đề bất cập cần phải khắc phục Bên cạnh đó, luật thuế GTGT Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, thức áp dụng từ 01/01/2009, đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam, góp phần đảm bảo ổn định nguồn lực cho NSNN Từ thực Luật thuế GTGT, số thu thuế GTGT tỉnh Tiền Giang nói chung Chi cục Thuế Châu Thành nói riêng tăng trưởng qua năm, số thu năm sau cao năm trước; thực dự toán thu thuế GTGT: Năm 2013 đạt 102,99% so dự toán, năm 2014 đạt 106,47%, năm 2015 đạt 108,73%, Luật quản lý thuế bộc lộ số hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn, nảy sinh vướng mắc trình thực hiện; bên cạnh đó, ngành thuế nước trình đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội nên số vấn đề cần hoàn thiện Trước bối cảnh đó, nguyên nhân tác động đến nguồn thu thuế GTGT Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang cần nghiên cứu, nhằm gia tăng số thu thuế GTGT cho NSNN Xuất phát từ thực trạng nêu thúc tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang” làm luận văn Thạc sỹ kinh tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang năm qua Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp địa bàn nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để thực mục đích nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn đặt mục tiêu cụ thể sau: - Xác định tác động yếu tố đến công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế Châu Thành tỉnh Tiền Giang - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013-2015 - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020 1.3 Khung lý thuyết nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết thuế GTGT + Khái niệm, chất, vai trò chức thuế + Hệ thống thuế sách thuế + Thuế giá trị gia tăng - Cơ sở lý thuyết quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp + Doanh nghiệp + Vai trò Doanh nghiệp + Quản lý thuế GTGT - Hệ thống tiêu nghiên cứu + Các tiêu nghiên cứu phân tích công tác quản lý thuế + Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản lý thuế + Công tác quản lý thuế GTGT Việt Nam năm qua - Những tồn công tác quản lý thuế GTGT + Kinh nghiệm số nước + Bài học kinh nghiệm Chi cục Thuế Châu Thành - Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang + Khách thể nghiên cứu: Các cán công chức ngành thuế (CBT) Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài thực Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang - Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2013-2015 đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp đến năm 2020 + Thu thập liệu thứ cấp: Thông tin tiến hành thu thập từ năm 2013 đến năm 2015 + Thu thập liệu sơ cấp: Lập bảng câu hỏi điều tra vấn từ tháng năm 2016 đến tháng 10 năm 2016 1.5 Câu hỏi nghiên cứu - Những yếu tố tác động đến công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Châu Thành? - Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục Thuế Châu Thành nào? - Để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh Chi Cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang cần có giải pháp nào? 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu Đề tài có ý nghĩa thực tiễn để hoàn thiện hệ thống quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành nhằm: - Góp phần cho nhà hoạch định sách, quan thuế nắm bắt yếu tố tác động đến việc quản lý tạo nguồn thu thuế GTGT Doanh nghiệp - Góp phần cho quan thuế xác định vấn đề chưa phù hợp quản lý thuế nguyên nhân thất thu thuế GTGT để có biện pháp quản lý thuế tốt nhằm gia tăng số thu thuế nói chung thuế GTGT địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nói riêng - Góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý thuế GTGT, hạn chế lãng phí thời gian, nguồn lực ngành thuế 1.7 Cấu trúc luận văn Kết cấu đề tài gồm có chương: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan lý thuyết thuế GTGT nghiên cứu có liên quan Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu thảo luận Chương 5: Giải pháp - kiến nghị kết luận Tóm tắt chương Nội dung chương nêu lên tính cấp thiết phải nghiên cứu đề tài, đồng thời nêu rõ lên ba mục tiêu nghiên cứu mà đề tài phải đạt Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu không gian thời gian giới hạn ý nghĩa nghiên cứu đề tài hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020 nhằm chống thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước đảm bảo công xã hội CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ THUẾ GTGT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc có liên quan đến đề tài Thuế GTGT loại thuế quan trọng liên quan đến hầu hết hoạt động phát sinh doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất lẫn doanh nghiệp thương mại Thuế GTGT phức tạp doanh nghiệp chọn phương pháp tính thuế GTGT khác phù hợp với đặc thù hoạt động doanh nghiệp, nước có số nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp - Pháp luật thuế GTGT Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn (PGS-TS Trần Đình Hảo, TS Nguyễn Thị Thương Huyền, 2010, Trường Đại học Tài chính-Kế toán), “Bàn thuế GTGT hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”(Th.s Nguyễn Việt Cường, Học viện Tài Chính) Các đề tài nêu tính cấp thiết, mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đồng thời hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý Thuế GTGT (khái niệm, đặc điểm vai trò, trình bày nội dung công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp theo quy định Các luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung thuế GTGT quản lý thuế GTGT đơn vị sản xuất kinh doanh, nêu lên thực trạng Thuế GTGT qua đưa giải pháp hoàn thiện Thuế GTGT, hoàn thiện quản lý thuế GTGT - Đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện phương pháp kế toán thuế GTGT thuế TNDN DNTM” tiến sĩ Nguyễn Tuấn Duy – Trường ĐH TM năm 2007 Đề tài làm rõ tính cấp thiết, xác lập tuyên bố vấn đề đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài, đồng thời hệ thống tóm lược số vấn đề lý luận kế toán thuế GTGT thuế TNDN, tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu Việt Nam, mô hình nội dung vấn đề nghiên cứu đề tài từ đưa giải pháp để hoàn thiện phương pháp kế toán thuế GTGT thuế TNDN DNTM - Luận án tiến sỹ: “ Kế toán thuế GTGT công ty sản xuất vật liệu xây dựng nhỏ vừa địa bàn Hà Nội” - Trần Thị Mơ – 2011 Trong luận án mình, tác giả đưa quy định thuế GTGT quản lý thuế GTGT theo quy định chế độ kế toán doanh nghiệp hành Đồng thời, tác giả khảo sát thực trạng công tác thuế GTGT Công ty sản xuất vật liệu xây dựng nhỏ vừa địa bàn Hà Nội, từ tìm ưu điểm tồn việc thực thi định luật thuế GTGT quản lý thuế GTGT, sở đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Công ty nói - Theo Tạp chí kinh tế phát triển viết “ Một số biện pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện luật thuế GTGT đến năm 2020” ngày 30/5/2006 có đề cập đến bối cảnh quốc tế định hướng kinh tế – xã hội tác động đến xu hướng hoàn thiện thuế GTGT nước ta từ đưa số biện pháp chủ yếu nhằm tiếp tục hoàn thiện Luật thuế GTGT - Bài viết “ Để quản lý tốt thuế giá trị gia tăng” ngày 09/07/2011 đăng website http://news.go.vn đưa số bất cập việc áp dụng sắc thuế GTGT có nhiều mức thuế suất, bất bình đẳng xác định thuế hai nhóm đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phương pháp trực tiếp đồng thời đưa biện pháp nên để ngân hàng bảo lãnh doanh nghiệp hoàn thuế - Nghiên cứu Thái Thanh Tùng (2011) với đề tài “Hoàn thiện công tác khai thác nguồn thu thuế GTGT Việt Nam”: Qua kiểm định, nhân tố ảnh hưởng theo thứ tự tầm quan trọng là: Tuyên truyền pháp luật thuế GTGT ý thức chấp hành người nộp thuế; mức giảm trừ thuế GTGT; sở vật chất, trang thiết bị; tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp tăng thu nhập người nộp thuế; thủ tục kê khai nộp thuế - Curtis S Dubay nhà phân tích cao cấp Viện Nghiên cứu Chính sách kinh tế The Heritage Foundation Hoa Kỳ ng viết báo thuế GTGT " Thuế giá trị gia tăng: sửa chữa dễ dàng cho thâm hụt" Bài báo đăng website http://www.heritage.org ngày 21 tháng năm 2010 ng cho :"Thuế GTGT không để đóng thâm hụt ngân sách bùng nổ dự báo nhiều năm tương lai doanh nghiệp tham gia vào tất loại gian lận để tránh phải trả thuế giá trị gia tăng Khoản chênh lệch lại năm qua năm khác dẫn đến gọi liên tục cho khoản thuế cao hơn, dẫn đến gian lận nhiều thâm hụt ngân sách lớn Quốc hội nên kết thúc chu kỳ cách đơn giản hạn chế chi tiêu đến mức lịch sử phá dỡ loại thuế cao hơn, bao gồm thuế giá trị gia tăng" Các nghiên cứu dừng lại kết xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố qua kiểm định mà chưa đánh giá thực trạng nhân tố ảnh hưởng; bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu hẹp, kết nghiên cứu khác có nghiên cứu lặp lại bối cảnh khác Nghiên cứu tác giả nghiên cứu lặp lại nghiên cứu thực bối cảnh khác (khác không gian thời gian), có kế thừa, điều chỉnh, bổ sung Điểm nghiên cứu là, sở kết xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động qua kiểm định, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng nhân tố chủ yếu đó, để đề xuất giải pháp hướng đến vấn đề trọng tâm nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế địa bàn nghiên cứu 2.2 Cơ sở lý luận thuế GTGT 2.2.1 Khái niệm, chất, vai trò chức thuế 2.2.1.1 Một số khái niệm thuế Theo Nguyễn Xuân Dũng năm 2010, góc độ kinh tế học: “Thuế biện pháp đặc biệt, theo đó, nhà nước sử dụng quyền lực để chuyển phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu vực công nhằm thực chức kinh tế - xã hội nhà nước” Trên góc độ phân phối thu nhập: “Thuế hình thức phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân nhằm hình thành quỹ tiền tệ tập trung nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho việc thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước” Trên góc độ người nộp thuế: “Thuế khoản đóng góp bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước theo luật định để đáp ứng nhu câu chi tiêu cho việc thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước” Theo từ điển Tiếng Việt: “Thuế khoản tiền hay vật mà người dân tổ chức kinh doanh, tùy theo tài sản, thu nhập, nghề nghiệp… buộc phải nộp cho nhà nước theo mức quy định” Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Luật quản lý thuế: Khi nghiên cứu Thuế, Tư bản, C Mác cho rằng: “Thuế, khoản đóng góp nghĩa vụ cần thiết để nuôi dưỡng Nhà nước pháp quyền, Thuế nguồn sống Nhà nước hành pháp Chính phủ mạnh Thuế cao hai khái niệm đồng nhất” Điều theo C Mác có nghĩa “Đặc trưng Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng Để trì quyền lực công cộng đó, cần phải có đóng góp công dân, thuế má” Mặc dù, khái niệm thuế nhà kinh tế có khác thống quan điểm thuế gắn liền với Nhà nước khoản đóng góp bắt buộc không hoàn trả trực tiếp Từ đó, góc độ chung mang tính phổ biến hiểu: Thuế khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp Nhà nước tổ chức cá nhân nhằm trang trải chi phí lợi ích chung Nộp thuế nghĩa vụ xã hội; công dân quyền trốn không quyền đòi hỏi đối giá trực tiếp Do vậy, hai đặc trưng Thuế thường nhắc đến: Đó tính cưỡng chế tính không hoàn trả trực tiếp đối giá 2.2.1.2 Bản chất thuế Bản chất nhà nước quy định chất thuế Bản chất thuế thể thuộc tính bên vốn có thuế Những thuộc tính có tính ổn định tương đối qua giai đoạn phát triển Khi nghiên cứu thuế, người ta nhận thấy thuế có đặc điểm riêng để phân biệt với công cụ tài khác nhà nước Những đặc điểm là: Thứ nhất: Thuế khoản chuyển giao thu nhập tầng lớp xã hội cho Nhà nước mang tính bắt buộc phi hình Tính bắt buộc phi hình thuộc tính vốn có thuế, phân biệt thuế với hình thức huy động tài khác NSNN Thứ hai: Thuế khoản đóng góp không mang tính chất hoàn trả trực tiếp Nghĩa khoản đóng góp công dân hình thức thuế không đòi hỏi phải hoàn số lượng khoản thu mà nhà nước thu từ công dân đó, khoản vay mượn Nó hoàn trả lại cho NNT thông qua chế đầu tư NSNN 10 Thứ ba: Các khoản chuyển giao thu nhập hình thức thuế giới hạn phạm vi biên giới quốc gia với quyền lực pháp lý Nhà nước người tài sản 2.2.1.3 Vai trò chức thuế  Vai trò thuế kinh tế thị trƣờng - Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước tập hợp từ nhiều nguồn thu khác nhau, thông thường số thu thuế chiếm tỷ trọng cao tổng số thu NSNN - Thuế công cụ điều hòa thu nhập, thực công xã hội Để tạo công xã hội, nhà nước cần phải can thiệp vào trình phân phối thu nhập xã hôi Thuế công cụ quan trọng mà nhà nước sử dụng để tác động trực tiếp vào trình - Thuế công cụ để thực việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Qua công tác quản lý thu thuế, nhà nước kết hợp kiểm tra, kiểm soát toàn diện hoạt động sở kinh tế, đảm bảo thực tốt quản lý nhà nước mặt đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH) - Thuế góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Nhà nước dùng thuế để tác động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) số ngành nghề, vùng kinh tế đặc thù để khuyến khích sản xuất, kinh doanh phát triển nhằm tạo cấu hợp lý  Chức thuế - Chức huy động tập trung nguồn lực tài hay chức phân phối thu nhập Ngay từ đời đến thuế luôn có công dụng phương tiện huy động nguồn lực tài cho nhà nước Người ta gọi công dụng chức huy động tập trung nguồn lực tài thuế Thông qua chức huy động tập trung nguồn lực tài thuế mà quỹ tiền tập trung Nhà nước hình thành để đảm bảo sở vật chất cho tồn hoạt động nhà nước Chính chức tạo tiền đề để nhà nước tiến hành tham gia phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân 85 5.2.1.4 Xây dựng kế hoạch thu thuế hàng năm hợp lý Thuế nguồn thu chủ yếu NSNN Hàng năm nhà nước phải tiến hành tổ chức xây dựng thực kế hoạch thu thuế, việc xây dựng kế hoạch thu thuế có ảnh hưởng lớn đến công tác chống thất thu thuế vì: Nếu kế hoạch thu giao cho đơn vị thấp đơn vị cần làm qua loa, không cần sâu vào tìm hiểu thực tế hoạt động doanh nghiệp đạt tiêu chí vượt tiêu đề Khi vượt tiêu dẫn tới làm việc không cẩn thận không kiểm tra kỹ tờ khai có doanh nghiệp cố tình vô tình vi phạm gây thất thu cho NSNN cán thuế phát tình trạng thất thu xảy Mặt khác kế hoạch thu giao cao, vào số thu năm trước họ thấy chắn không đạt tiêu đề gây nên tâm lý chán nản đằng không đạt hay nhiều nên họ quản lý không chặt chẽ doanh nghiệp Vì việc xây dựng kế hoạch thu hợp lý quan trọng góp phần vào việc chống thất thu thuế nói chung hai sắc thuế nói riêng 5.2.2 Một số giải pháp cụ thể 5.2.2.1 Quản lý chặt chẽ tính thuế  Tăng cƣờng quản lý hóa đơn chứng từ Hóa đơn, chứng từ quan trọng ảnh hưởng tới việc xác định nghĩa vụ thuế nhà nước Đối với thuế GTGT: Đặc thù sắc thuế GTGT việc khấu trừ hoàn thuế mà hiệu thực lại phụ thuộc lớn vào công tác quản lý hóa đơn, chứng từ làm sở xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp số thuế GTGT hoàn Nếu công tác quản lý hóa đơn, chứng từ không tốt gây hậu nghiêm trọng mà điển hình vấn đề trốn, lậu thuế GTGT gây thất thu cho NSNN Do để công tác quản lý hóa đơn, chứng từ có hiệu cần: - Thắt chặt công tác quản lý in ấn, phát hành, sử dụng hóa đơn 86 hóa đơn doanh nghiệp tự phát hành Đảm bảo có doanh nghiêp có tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh mua hóa đơn Để thực tốt giải pháp đòi hỏi quan thuế phải kiểm tra thật kỹ doanh nghiệp đến xin mua hóa đơn - Tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp doanh nghiệp thành lập việc sử dụng hóa đơn, chứng từ tài liệu kèm theo - Đối với doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế đầy đủ, kịp thời có tờ khai nhiều tháng không phát sinh doanh số phải tiến hành kiểm tra sở - Đối với doanh nghiệp tạm nghỉ bỏ kinh doanh phải tiến hành tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ Trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không kinh doanh qua kiểm tra thấy hóa đơn chưa sử dụng không khai báo nộp cho quan thuế phải tiến hành thu hồi thông báo cho cục, Chi cục Thuế khác đồng thời đăng thông tin phương tiện truyền thông để doanh nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh khác biết nhằm tránh tình trạng bị lợi dụng - Phối hợp với quan có liên quan ngăn chặn việc mua, bán hóa đơn bất hợp pháp thị trường - Cần khuyến khích đối tượng tiêu dùng đặc biệt người dân mua hàng phải lấy hóa đơn, chứng từ Với tư tưởng người dân Việt Nam mua hàng để tiêu dùng cá nhân mua đại lý hay doanh nghiệp không lấy hóa đơn phổ biến Do vậy, để khuyến khích việc lấy hóa đơn quan thuế định kỳ hàng tháng tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng theo số hóa đơn mà người mua hàng có, tiến hành cho đổi số lượng hóa đơn định lấy số tiền hay quà - Khi phát doanh nghiệp có hóa đơn mà liên khác liên phải tiến hành kiểm tra doanh nghiệp thường bỏ trốn nên họ không quan tâm đến việc hóa đơn hay sai - Cần có biện pháp, chế tài nghiêm khắc xử lý hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như: 87 + Mọi trường hợp vi phạm khai báo, sử dụng hóa đơn phải bị xử lý hành tạm thời đình việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn doanh nghiệp Chỉ sau doanh nghiệp có biện pháp chấn chỉnh nộp phạt tiếp tục cho sử dụng + Nếu hóa đơn mua hàng mà người bán không viết đầy đủ tiêu mà người mua chấp nhận việc không cho khấu trừ thuế người mua bị phạt hành sử dụng hóa đơn không quy định - Cần nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin vào việc sử dụng, đối chiếu hóa đơn chứng từ  Tăng cƣờng kiểm tra doanh thu Doanh thu quan trọng ảnh hưởng tới việc xác định số thuế phải nộp doanh nghiệp Nhưng thực tế doanh nghiệp thường kê khai doanh thu không với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp thường tìm cách để làm giảm doanh thu nhằm trốn, lậu thuế Do cách để hạn chế tình trạng thất thu thuế doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ doanh thu để xác định doanh thu tính thuế doanh nghiệp Để công tác quản lý xác định doanh thu có hiệu quan thuế cần: - Quản lý chặt chẽ hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan tới doanh thu kỳ tính Cần kiểm tra số lượng hàng hóa, vật liệu mua vào, đối chiếu với hàng tồn kho, định mức tiêu hao để xác định xác số lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất, tiêu thụ kỳ nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa, dịch vụ - Tăng cường kiểm tra, đối chiếu số liệu hồ sơ khai thuế với loại sổ sách sổ nhật ký bán hàng, loại sổ chi tiết… - Bên cạnh cần đối chiếu với doanh thu kỳ trước để xem có biến động doanh thu không Nếu doanh thu biến động lớn khoản chi phí quy mô không đổi cần phải ý kiểm tra  Tăng cƣờng kiểm tra khoản chi phí đƣợc trừ 88 Cùng với doanh thu chi phí trừ phận quan trọng việc xác định thuế TNDN phải nộp doanh nghiệp doanh nghiệp với việc tìm cách khai giảm doanh thu khai tăng khoản chi phí trừ Chính với việc kiểm tra doanh thu cần phải tiến hành kiểm tra khoản chi phí trừ Để công tác kiểm tra đạt kết tốt quan thuế cần phải: - Xem xét tình hình kế toán đơn vị như: hình thức kế toán, phương pháp kế toán…để xác định định khoản, doanh nghiệp có vi phạm phát Muốn thực tốt đòi hỏi cán thuế phải am hiểu kế toán, cách thức hạch toán chi phí - Khi kiểm tra thấy có khoản chi phí mà có đột biến cần phải ý quan tâm xem xét doanh nghiệp ổn định sản xuất, ổn định thị trường khoản chi phí biến động mà có biến động - Nếu phát phát sinh số khoản chi mà năm trước cần phải quan tâm Thông thường doanh nghiệp mở rộng thị trường, chuyển đổi lĩnh vực đầu tư có khả xuất khoản chi khoản chi trước doanh nghiệp giấu đến bị phát - Chỉ có khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ có hạch toán vào sổ sách, có liên quan đến doanh thu kỳ tính thuế cho hạch toán vào khoản chi phí trừ xác định thuế Ngoài ra, khoản chi có đầy đủ chứng từ theo quy định không cho khấu trừ tài sản cố định khấu hao hết, tiền thưởng cho người lao động hợp đồng 5.2.2.2 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra  Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra nội ngành Trong kinh tế nay, với phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh lĩnh vực kinh doanh số lượng, bên cạnh nhu cầu sống đòi hỏi ngày cao tình trạng doanh nghiệp móc ngoặc với cán thuế để làm giảm số thuế phải nộp Nếu xảy tình trạng số thuế thất thu 89 lớn số thuế mà doanh nghiệp trốn lớn nhiều số tiền mà họ trả cho cán có thông đồng mà lợi cán thuế không làm Chính đòi hỏi cần phải tăng cường công tác tra, kiểm tra nội ngành thuế Để thực tốt công tác tra, kiểm tra nội ngành có hiệu cần phải thực biện pháp sau: - Trong việc tra, kiểm tra nội ngành việc lập đoàn tra cục thuế, tổng cục cần tổ chức thêm đoàn kiểm tra chéo chi cục Các cục, chi cục tự tổ chức tra, kiểm tra nội đơn vị việc chấp hành quy trình quản lý, nội quy đơn vị cần có khen thưởng cá nhân, đơn vị thực tốt xử lý kỷ luật đơn vị không thực - Cần phải nghiên cứu việc điều chuyển luân phiên cán cho phù hợp với thực tế nhằm hạn chế mức thấp tình trạng móc ngoặc cán thuế với người nộp thuế Cần phải nghiên cứu thời gian làm việc để điều chuyển cho phù hợp, thời gian làm việc cán địa bàn dài tạo điều kiện cho thông đồng cán thuế doanh nghiệp thời gian làm việc qúa ngắn cán thuế chưa nắm bắt hết nắm bắt tình hình kinh doanh địa bàn quản lý mà phải chuyển nơi khác làm giảm hiệu làm việc Do vậy, theo tác giả thời gian làm việc cán địa bàn năm sau thực luân chuyển - Ngoài để kiểm tra, giám sát cán bộ, lãnh đạo chi cục nên cho mua số máy ghi âm loại siêu nhỏ công bố nhờ doanh nghiệp đến làm việc trực tiếp ghi âm trao đổi cán thuế với doanh nghiệp, phát có dấu hiệu gây nhũng nhiễu hay tiếp tay cho doanh nghiệp xử phạt thật nặng không tăng lương thời gian, chuyển sang phận khác hay cho việc Tuy nhiên vấn đề tế nhị doanh nghiệp không muốn lãnh đạo chi cục tuyển số cộng tác viên, đóng vai trò người nộp thuế để thực việc ghi âm  Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra ngƣời nộp thuế Công tác tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật thuế đảm bảo cho luật thuế thực 90 nghiêm mà góp phần tăng thu cho NSNN, nâng cao ý thức, trách nhiệm người nộp thuế Để công tác tra, kiểm tra người nộp thuế có hiệu cần phải: - Tăng cường kiểm tra địa bàn loại hình, lĩnh vực xem có hoạt động sản xuất, kinh doanh, số doanh nghiệp đăng ký chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế - Tiến hành đẩy mạnh công tác kiểm tra doanh nghiệp trốn thuế, doanh nghiệp nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm, quan thuế dàn trải tiến hành kiểm tra tất doanh nghiệp tiếc kiệm thời gian chi phí cho công tác kiểm tra, quan thuế có điều kiện tập chung vào doanh nghiệp có nghi ngờ hiệu kiểm tra cao Để tiến hành có hiệu đòi hỏi: + Chuyển từ tra, kiểm tra toàn diện sang tra, kiểm tra theo chuyên đề nội dung vi phạm + Phải lưu trữ thông tin có liên quan đến doanh nghiệp như: lịch sử chấp hành pháp luật doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp… + Phải có hệ thống phân tích dự báo rủi ro + Lập danh sách doanh nghiệp hay nộp chậm tờ khai, doanh nghiệp hay có sai sót, doanh nghiệp bị kiểm tra có phát vi phạm… + Định kỳ phải có đối chiếu sổ sách, chứng từ doanh nghiệp Khi doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh vài năm rút doanh nghiệp khỏi danh sách để khuyến khích doanh nghiệp thực tốt nghĩa vụ thuế Khi thực giải pháp bỏ sót doanh nghiệp doanh nghiệp trước không vi phạm lại có hành vi trốn thuế doanh nghiệp cần phải kiểm tra với tần suất nhỏ 91 - Để công tác tra, kiểm tra tiến hành nhanh chóng, kịp thời nâng cao hiệu việc chống thất thu thuế nhà nước nên bổ xung chức điều tra hình thuế cho quan thuế vì: + Chỉ quan thuế có đủ khả chuyên môn, nghiệp vụ thuế để điều tra vi phạm thuế, hiệu điều tra cao + Việc chuyển giao cho quan thuế chức điều tra người nộp thuế đảm bảo chồng chéo, trùng lắp quan quản lý nhà nước việc điều tra gian lận người nộp thuế Để cho giải pháp hiệu đòi hỏi cần phải đào tạo đội ngũ cán thuế có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt 5.2.2.3 Xử lý nhanh, gọn khoản nợ thuế Các khoản nợ thuế doanh nghiêp khoản tiền mà doanh nghiệp tạm thời chiếm dụng nhà nước Khi khoản nợ thuế nhiều, kéo dài năm sang năm khác nhà nước đủ ngân sách để chi tiêu thực nhiệm vụ đề ra, mặt khác không thu hồi khoản nợ thuế nhanh chóng tạo tâm lý coi thường doanh nghiệp Để thực tốt biện pháp đòi hỏi: - Tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền cho doanh nghiệp biết sai sót thường gặp việc nộp thuế biện pháp mà quan thuế áp dụng doanh nghiệp không nộp thuế để nâng cao ý thức việc chấp hành nộp thuế doanh nghiệp - Cơ quan thuế nhanh chóng phân tích khoản nợ thuế theo nội dung nợ, thời gian nợ, phân tích nguyên nhân chưa thu hồi nợ, loại bỏ khoản nợ khống, nợ ảo thực - Kết hợp chặt chẽ với quan có liên quan để tiến hành điều tra, xác minh khoản nợ, tình hình hoạt động doanh nghiệp để từ có biện pháp cần thiết để thu hồi nợ - Cho phép người nợ thuế thỏa thuận chậm nộp thuế nộp dần khoản nợ thuế thiếu theo cam kết với quan thuế - Hiện mức phạt nộp chậm thuế thấp cần nâng mức 92 phạt nên cao để có tính răn đe - Thu hồi đình sử dụng hóa đơn, tiến hành kê biên tài sản doanh nghiệp cố tình chây ỳ Để thực tốt biện pháp đòi hỏi cần phải đào tạo, đào tạo lại cán thuế để cán thuế đánh giá, phân tích tình hình nợ thuế doanh nghiệp Ngoài tổng cục thuế cần phải hỗ trợ phần mềm để phân loại, phân tích khoản nợ thuế Công tác chống thất thu thuế nói chung chống thất thu thuế GTGT nói riêng nhiệm vụ phức tạp nhiều khó khăn Do vậy, để công tác chống thất thu thuế GTGT đạt hiệu cao áp dụng riêng rẽ biện pháp mà đòi hỏi cần phải kết hợp chặt chẽ biện pháp có công tác chống thất thu thuế GTGT có hiệu cao 5.2.2.4 Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế Hiện nay, Chi cục Thuế trang bị đầy đủ thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin đại quản lý thuế từ đăng ký cấp mã số thuế; quản lý khai thuế; tra, kiểm tra đến quản lý nợ thuế Việc khai thác tốt ứng dụng vào công tác quản lý thuế góp phần nâng cao hiệu quản lý thuế Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thuế, cần quán triệt đội ngũ công chức thuế sức trao dồi, nâng cao kỹ sử dụng, khai thác tốt chức ứng dụng cách hiệu 5.2.2.5 Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO cải cách thủ tục hành thuế Tiếp tục thực tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân thủ tục hành thuế; tiếp tục thực việc kiểm soát thủ tục hành thuế, qua đó, đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính, Chi cục Thuế nghiên cứu điều chỉnh kịp thời vấn đề không phù hợp Tiếp tục thực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để kiểm soát toàn trình tác nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức thuế việc tuân thủ quy định pháp luật thông qua quy trình tác nghiệp Góp phần thực tốt cải cách hành thủ tục hành thuế Mang lại thuận tiện cho người nộp thuế nhiều hơn, cung cấp chất 93 lượng sản phẩm dịch vụ thuế ngày tốt hơn, đáp ứng ngày cao mong đợi người nộp thuế 5.3 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu, thực trạng phân tích nhân tố tác động đến nguồn thu thuế GTGT Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang bối cảnh nay, cho biết “năng lực quản lý quan thuế” nhân tố có tầm ảnh hưởng quan trọng nhân tố ảnh hưởng, cần quan thuế quan tâm điều chỉnh cho phù hợp, góp phần gia tăng số thu NSNN huyện Châu Thành nói riêng tỉnh Tiền Giang nói chung góp phần hoàn thành mục tiêu cải cách hệ thống thuế từ đến năm 2020, tác giả đề xuất số kiện nghị cụ thể sau: - Đối với cục Thuế tỉnh Tiền Giang: + Cục Thuế tỉnh cần ký kết trì ký kết phối hợp văn với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh; Trường trị; Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục Đào tạo; Tỉnh Đoàn; Đài Phát Truyền hình; Báo Ấp Bắc nội dung cụ thể phối hợp quản lý thuế, tuyên truyền pháp luật thuế, đạo ban ngành, đoàn thể cấp huyện phối hợp với Chi cục Thuế + Cục Thuế tỉnh , cần hoàn thiện tổ chức máy quản lý thuế; xếp hợp lý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, công tác tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục cải cách hành thuế, để nâng cao lực quản lý thuế quan thuế, chống thất thu thuế, gia tăng số thu cho NSNN + Cần trì hình thức tuyên truyền thời gian qua đa dạng hình thức tuyên truyền thời gian tới, triển khai thực Văn phòng Cục Thuế tất huyện tỉnh Tiền Giang - Đối với Tổng cục Thuế: + Tổng cục Thuế cần cho phép Cục Thuế tỉnh Chi cục Thuế huyện thành lập phận pháp chế chuyên trách để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác pháp chế ngành 94 + Tổng cục Thuế cần tăng cường lãnh đạo Cục Thuế đẩy mạnh việc nâng cao kỹ sử dụng ứng dụng quản lý thuế GTGT, xử lý thông tin khai thuế, thông tin người phụ thuộc vào hệ thống quản lý thuế GTGT đầy đủ, đảm bảo cho việc quản lý thu nhập, người phụ thuộc đối tượng nộp thuế + Tổng cục Thuế cần ban hành quy trình nhận thực dự toán thu để tạo thuận lợi trình thực hiện, quy định chức năng, nhiệm vụ phận kiểm tra thuế, quản lý thuế GTGT có quy định: Nhận dự toán thu trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực dự toán thu người nộp thuế Việc chưa có quy trình rõ ràng nên gây lúng túng cho phận kiểm tra thuế, quản lý thuế GTGT, việc quản lý, đôn đốc khai thuế phận quản lý kê khai kế toán thuế thực hiện; quản lý, đôn đốc nợ phân quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế thực hiện; phận kiểm tra thuế, quản lý thuế GTGT lập dự toán thu; việc thực dự toán thu với bước thực có nhiều ý kiến khác + Về việc giao dự toán thu, Tổng cục Thuế cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo sát với tình hình thực tế để giao dự toán thu phù hợp - Đối với Bộ Tài chính: + Hàng năm, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có tổ chức tuyển dụng công chức thuế lần vào cuối năm, nhiên chưa tuyển đủ số lượng công chức để đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ Vì vậy, tổ chức lần mà tuyển chưa đủ tiêu cần thực công tác tuyển dụng năm hai lần để bổ sung kịp thời, đảm bảo nguồn nhân lực cho quan thuế + Bộ Tài cần sửa đổi, bổ sung đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung số quy định chưa phù hợp thuế GTGT, thủ tục hành thuế có liên quan; giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí kê khai nộp khấu trừ thuế GTGT - Đối với quan quản lý nhà nƣớc: + Nhà nước cần tăng cường công tác lãnh đạo tuyên truyền sách pháp luật hệ thống trị Tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền pháp luật thuế địa phương để tạo thuận lợi cho ngành cấp địa phương trình thực 95 + Nhà nước cần trao quyền điều tra thuế cho quan thuế để nâng cao tính chủ động thẩm quyền pháp lý quan thuế việc phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật thuế gian lận thuế, trốn thuế… 5.4 Tóm tắt nghiên cứu Chương trình bày định hướng phát triển kinh tế - xã hội quản lý thuế chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thời gian tới đề xuất giải pháp góp phần nâng cao nguồn thu từ thuế GTGT địa bàn Từ đánh giá kết đạt hạn chế, nguyên nhân hạn chế, giải pháp xây dựng hướng trọng tâm vào vấn đề: + Nhóm giải pháp chung: Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật thuế; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tổ chức tốt công tác cán bộ; tăng cường phối hợp với quan có liên quan; hình thành tạo điều kiện cho loại hình dịch vụ làm thủ tục thuế phát triển; xây dựng kế hoạch thu thuế hàng năm hợp lý + Nhóm giải pháp cụ thể Tăng cường quản lý người nộp thuế: khâu quan trọng nhằm đưa doanh nghiệp quốc doanh vào diện quản lý quan thuế Quản lý chặt chẽ tính thuế: Tăng cường quản lý hóa đơn chứng từ; Tăng cường kiểm tra doanh thu; Tăng cường kiểm tra doanh thu; Tăng cường công tác tra, kiểm tra: tăng cường công tác tra, kiểm tra nội ngành; tăng cường công tác tra, kiểm tra người nộp thuế Xử lý nhanh, gọn khoản nợ thuế Trên sở đó, tác giả đề xuất số kiến nghị cho cấp có liên quan nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành cụ thể sau: - Đối với ngành Thuế tỉnh Tiền Giang, cần hoàn thiện tổ chức máy quản lý thuế; xếp hợp lý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, công tác tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế, ứng dụng công 96 nghệ thông tin tiếp tục cải cách hành thuế, để nâng cao lực quản lý thuế quan thuế, chống thất thu thuế, gia tăng số thu cho NSNN - Đối với quan quản lý nhà nước địa phương, với giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sách hỗ trợ, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập dân chúng, để từ tạo nguồn gia tăng số thu cho NSNN - Đối với quan chức có liên quan, giải pháp nhằm tạo môi trường quản lý thuế thuận lợi cho quan thuế địa phương - Tổng cục Thuế cần ban hành quy trình nhận thực dự toán thu để tạo thuận lợi trình thực hiện, quy định chức năng, nhiệm vụ phận kiểm tra thuế, quản lý thuế GTGT có quy định: Nhận dự toán thu trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực dự toán thu người nộp thuế Việc chưa có quy trình rõ ràng nên gây lúng túng cho phận kiểm tra thuế, quản lý thuế GTGT, việc quản lý, đôn đốc khai thuế phận quản lý kê khai kế toán thuế thực hiện; quản lý, đôn đốc nợ phân quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế thực hiện; phận kiểm tra thuế, quản lý thuế GTGT lập dự toán thu; việc thực dự toán thu với bước thực Qua nghiên cứu tác giả thực trạng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế Châu Thành đạt nội dung cụ thể sau: Thứ nhất, tác giả nêu lên tính cấp thiết phải nghiên cứu đề tài, đồng thời nêu rõ lên ba mục tiêu nghiên cứu mà đề tài phải đạt Nhằm giúp đề xuất giải pháp giúp chống thất thu thuế GTGT, chống thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước đảm bảo công xã hội Chi cục Thuế Châu Thành tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020 Thứ hai, đề tài nghiên cứu có liên quan nước; vấn đề lý thuyết thuế quản lý thuế, quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp; tiêu đánh giá nghiên cứu; Nêu kinh nghiệm số quan Thuế nước công tác quản lý thuế GTGT nói chung rút học kinh nghiệm cho Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nói riêng 97 Thứ ba, trình bày khái quát khung phương pháp nghiên cứu, cỡ mẫu nghiên cứu, công cụ nghiên cứu đề tài Đồng thời, phương pháp thu thập liệu thứ cấp, liệu sơ cấp (phỏng vấn bảng câu hỏi thiết kế sẵn, vấn chuyên gia), phương pháp phân tích xử lý số liệu đề tài sử dụng qua trình nghiên cứu Thứ tư, tác giả giới thiệu tổng quan ngành nghề đơn vị đồng thời sâu phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức QLT GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Trên sở phân tích tình hình QLT GTGT DN quốc doanh Chi cục Thuế thông qua phận quản lý chức TT& HTNNT, KK & KTT, Thanh kiểm tra thuế, QLN &CCNT qua phân tích tổng hợp ý kiến đánh giá DN quốc doanh CBCC thuế thông qua việc phát phiếu khảo sát Từ rút kết đạt được, tồn hạn chế việc tổ chức QLT GTGT DN NQD Cục Thuế tỉnh Tiền Giang Đây sở để đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT, DN quốc doanh Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 5.5 Đóng góp hạn chế luận văn 5.5.1 Những đóng góp luận văn Một là, nghiên cứu lý thuyết nguồn thu Thuế Chi cục Thuế huyện Châu Thành đặc biệt nguồn thu từ thuế GTGT số mô hình lý thuyết có liên quan để xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm giúp hoàn thiện hệ thống quản lý thuế GTGT chi Cục Hai là, qua kết nghiên cứu tác giả góp phần giúp quan thuế Châu Thành đặc biệt nhà nước, Tổng Cục Thuế, Bộ Tài Chính, Cục Thuế Tỉnh ban hành sách hay định cần nên lưu tâm đến vấn đề tạo niềm tin cho Doanh nghiệp sách thuế phải mang tính công doanh nghiệp với nhau, DN kinh doanh sẵn sàng “qua mặt” nhà quản lý biết có kẻ hở pháp luật biết trình độ quản lý quan chức hạn chế để gian lận thuế, trốn thuế, chậm nộp thuế v.v gây thất thu cho ngân sách nhà nước Ba là, đánh giá thực trạng thu thuế GTGT Chi cục giai đoạn từ năm 2013 – 2015 Phân tích mặt tồn tại, nguyên nhân hạn chế trình 98 hoạt động Chi cục Thuế huyện Châu Thành thời gian qua Giúp cho Chi cục có nhìn khái quát tình hình hoạt động đề giải pháp để khắc phục đồng thời giao tiêu cho đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế Bốn là, xây dựng số nhóm giải pháp từ góc độ quan quản lý nhà nước quan thuế, Bộ Tài việc quản lý thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao nhận thức người nộp thuế sách thuế GTGT với mục tiêu gia tăng nguồn thu thuế GTGT địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Năm là, giải pháp hỗ trợ việc phối hợp quan thuế sở ngành có liên quan việc quản lý thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn 5.5.2 Hạn chế luận văn gợi ý hƣớng nghiên cứu Như nghiên cứu có hạn chế định, đề tài luận văn thạc sỹ tác giả nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành có số hạn chế sau: Một là, thang đo lường khái niệm nghiên cứu tác giả dựa vào lý thuyết có để xây dựng Tuy nhiên, với trình độ khả có hạn tác giả, chắn thang đo lường cần thiết phải xem xét thêm thực nhiều nghiên cứu khẳng định độ tin cậy thang đo Hai là, nghiên cứu thực địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang doanh nghiệp thương mại với 210 mẫu hợp lệ chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện, kết không đại diện cho toàn thể doanh nghiệp mà cần thiết phải có nghiên cứu khu vực khác Ba là, nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu thiên định tính nghiên cứu định lượng, nghiên cứu đến yếu tố ảnh hưởng đến hành vi kê khai nộp thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn nghiên cứu Chính thế, số yếu tố khác không phát chưa thể phản ánh sát thực hành vi gian lận thuế trốn nộp thuế GTGT DN thương mại huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Luận văn Vấn đề đưa hướng nghiên cứu nhằm bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn ngày phát triển 99 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu với đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang”, luận văn đạt kết chủ yếu sau: Một là, hệ thống hóa số sở lý luận thuế GTGT Hai là, phân tích đánh giá thực trạng nguồn thu thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thời gian qua, đồng thời phân tích đánh giá thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu thuế GTGT dựa kết kiểm định mô hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu, rút thành tựu đạt nguyên nhân hạn chế cần điều chỉnh cho phù hợp Ba là, sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện nói riêng cảu tỉnh Tiề Giang nói chung, định hướng quản lý thuế ngành Thuế huyện Châu Thành ngành Thuê tỉnh Tiền Giang từ nguyên nhân hạn chế rút từ phân tích đánh giá thực trạng nguồn thu thuế GTGT, tác giả đề xuất nhóm giải pháp, là: Nhóm giải pháp chung nhóm giải pháp cụ thể Hai nhóm giải pháp tập trung vào giải pháp ngành Thuế tỉnh Tiền Giang; giải pháp quan quản lý nhà nước địa phương; giải pháp quan chức có liên quan, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ổn định nguồn thu NSNN nói chung nguồn thu thuế GTGT Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang ... yếu tố tác động đến công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Châu Thành? - Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục Thuế Châu Thành nào? - Để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp. .. định tác động yếu tố đến công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế Châu Thành tỉnh Tiền Giang - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện. .. nghiệp Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang + Khách thể nghiên cứu: Các cán công chức ngành thuế (CBT) Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn