Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

109 577 2
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2017, 08:33

Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THU HƢƠNG QUẢN BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THU HƢƠNG QUẢN BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quảngiáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Đề tài hoàn thành nỗ lực thân, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến cô TS Nguyễn Thị Thanh Huyền người tận tâm, trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập trình nghiên cứu luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy lớp Thạc sỹ QLGD k22 Tôi chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện Ban Giam hiệu giáo viên trường Tiểu học cung cấp cho tư liệu bổ ích giúp hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, người thân tất bạn bè động viên, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Mặc dù cố gắng luận văn tránh khỏi số thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô, đồng nghiệp bạn bè Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Trần Thị Thu Hương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ đề tài 12 1.2.1 Khái niệm quản lý 12 1.2.2 Kỹ 13 1.2.3 Hoạt động giáo dục lên lớp 14 1.2.4 Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 15 1.2.5 Bồi dưỡng, bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL 17 1.3 Một số vấn đề bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.1 Vị trí, vai trò HĐGDNGLL phát triển nhân cách HS Tiểu học 18 1.3.2 Mục tiêu, nội dung, phương pháp bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên tiểu học 19 1.4 Quảnbồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL cho GV TH 26 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng 26 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng 27 1.4.3 Các biện pháp đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 28 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 29 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý BD kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho GVTH 31 Kết luận chương 35 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 36 2.1 Vài nét địa bàn khảo sát 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá - khu vực miền Tây Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 36 2.1.2 Thực trạng giáo dục Tiểu học Thành phố Hạ Long 37 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 38 2.2.1 Mục đích khảo sát 38 2.2.2 Nội dung khảo sát thực trạng 38 2.2.3 Bộ công cụ khảo sát 39 2.2.4 Đối tượng khảo sát 39 2.3 Thực trạng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL giáo viên trường tiểu học 39 2.3.1 Thực trạng việc thực chương trình HĐGDNGLL trường TH thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.2 Thực trạng việc thực chương trình HĐGDNGLL trường TH thuộc TP Hạ Long 43 2.3.3 Thực trạng hình thức tổ chức HĐGDNGLL số trường TH thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 48 2.3.4 Thực trạng việc sử dụng phương pháp tổ chức thực chương trình HĐGDNGLL số trường TH thành phố Hạ Long 51 2.4 Thực trạng quảnbồi dưỡng KN tổ chức hoạt động GDNGLL cho GV trường tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 53 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học 53 2.4.2 Thực trạng biện pháp tổ chức đạo thực kế hoạch bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên tiểu học tỉnh Quảng Ninh 54 2.4.3 Thực trạng kiểm tra đánh giá bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học 56 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quảnbồi dưỡng KN tổ chức hoạt động GDNGLL cho GV trường tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 56 2.5 Đánh giá thực trạng nguyên nhân 58 2.5.1 Nhận định chung 58 2.5.2 Nguyên nhân thực trạng 59 Kết luận chương 61 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP QUẢNBỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 62 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 62 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 62 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 63 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 63 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, tính hiệu toàn diện 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2 Các biện pháp bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên tiểu học 65 3.2.1 Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng để lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng 65 3.2.2 Huy động nguồn lực xây dựng lực lượng giảng viên bồi dưỡng cho giáo viên 68 3.2.3 Chỉ đạo đổi phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng theo hướng phát huy vai trò chủ thể giáo viên tham gia bồi dưỡng 70 3.2.4 Xây dựng chế độ hỗ trợ tài chính, sở vật chất cho hoạt động bồi dưỡng 73 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát trình tổ chức bồi dưỡng đánh giá kết bồi dưỡng 74 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp 76 3.3 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp 78 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 78 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 78 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm 78 3.3.4 Kết khảo nghiệm 78 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Khuyến nghị 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BẢNG HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Nội dung GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo GV Giáo viên HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp HĐH Hiện đại hóa NXB Nhà xuất PHHS Phụ huynh học sinh TH Tiểu học TPTĐ Tổng phụ trách Đội TT Thứ tự Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh vị trí, vai trò HĐGDNGLL 40 Bảng 2.2 Tổng hợp ý kiến cán quảngiáo viên chủ đề tổ chức 44 Bảng 2.3 Ý kiến giáo viên chủ đề thực 45 Bảng 2.4 Ý kiến học sinh chủ đề tổ chức thực 47 Bảng 2.5 Ý kiến học sinh chủ đề tổ chức thực 49 Bảng 2.6 Thái độ học sinh mức độ tham gia hình thức tổ chức HĐGDNGLL 50 Bảng 2.7 Tự đánh giá giáo viên mức độ hiệu phương pháp sử dụng việc thực chương trình HĐGDNGLL 51 Bảng 2.8 Thực trạng công tác lập kế hoạch tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học Tỉnh Quảng Ninh 53 Bảng 2.9 Các biện pháp đạo thực kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học Tỉnh Quảng Ninh 54 Bảng 3.1 Đánh giá CBQL, GV trường tiểu học tính cấp thiết biện pháp bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL cho giáo viên tiểu học 79 Bảng 3.2 Đánh giá CBQL, GV trường tiểu học tính khả thi biện pháp bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL cho giáo viên tiểu học 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 HĐGDNGLL nhà trường tiểu học hoạt động giáo dục có mục đích trường tiểu học, với vai trò giáo viên hình thành, phát triển hoàn thiện nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học Hoạt động giáo dục lên lớp đưa vào chương trình giáo dục mối quan hệ thống hữu với hoạt động dạy học Với mục đích tiếp nối hoạt động dạy học lớp nhằm khắc sâu môn văn hóa cách tổ chức học; từ trang bị cho học sinh nhiều kiến thức kỹ 1.2 Kỹ tổ chức HĐGDNGLL khả tổ chức thực HĐGDNGLL người GV, cách lựa chọn vận dụng tri thức, cách thức hành động đắn để đạt mục tiêu HĐGDNGLL hình thành, phát triển nhân cách cho học sinh Trình độ kĩ tổ chức GV yếu tố định chất lượng HĐGDNGLL trường tiểu học.Kỹ tổ chức HĐGDNGLL chia thành nhóm: nhóm kỹ thiết kế hoạt động, nhóm kỹ tổ chức thực hoạt động, nhóm kỹ kiểm tra, đánh giá, nhóm kỹ bổ trợ Qua trình bồi dưỡng tổ chức HĐGDNGLL nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng có yếu tố chủ quan khách quan cần xác định rõ mục đích, phương pháp trình bồi dưỡng để hạn chế ảnh hưởng không tích cực đến trình bồi dưỡng 1.3 Quá trình nghiên cứu thực trạng cho thấy phần lớn GV trường tiểu học TP Hạ Long nhận thức tầm quan trọng việc tổ chức;nhận thức khái niệm kĩ năng,kỹ tổ chức HDGDNGLL,các nhóm kỹ tổ chức hoạt động;vai trò phát triển kỹ đến tổ chức hiệu HDGDNGLL cho học sinh;các trường tiểu học xây dựng tổ chức Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn số hoạt động bồi dưỡng HGGDNGLL với tham gia lực lượng nhà trường vào trình tổ chức bồi dưỡng HGGDNGLL; nhà trường GV quan tâm đến việc bồi dưỡng tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên bước đầu có tác động tích cực Tuy nhiên, chưa có chương trình chung định hướng nên nhiều CBQLGD chưa quan tâm đến tổ chức bồi dưỡng kỹ HĐGDNGLL cho giáo viên, chưa có chương trình phối hợp trường tiểu học trường sư phạm, Sở giáo dục đào tạo để thực chương trình bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục HĐGDNGLL nói riêng cho GV Đây nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL GV 1.4 Quá trình nghiên cứu lý luận thực tiễn sở để xây dựng biện pháp bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho GV để kết HĐGDNGLL hiệu có nhiều thay đổi tích cực 1.5 Kết khảo nghiệm cho thấy,các biện pháp đề xuất đánh giá qua ý kiến khảo nghiệm cấp thiết có tính khả thi Khuyến nghị 2.1 Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Hạ Long Phòng Giáo dục cần làm tốt công tác quản lý với trình đạo, kiểm tra đánh giá giáo viên thấy rõ điểm yếu cần khắc phục không ngừng tự bồi dưỡng trang bị thêm cho thân kiến thức kỹ cần thiết trình giảng dạy HĐGDNGLL Phòng giáo dục TP Hạ Long cần đầu tư sở vật chất, tăng cường lớp bồi dưỡng, mời giảng viên giảng dạy nâng cao kiến thức cho giáo viên đồng thời có chế độ đãi ngộ, khuyến khích giáo viên Phòng giáo dục cần nhanh chóng điều chỉnh nội dung hình thức biện pháp để nâng cao hiệu trình bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho GV trường tiểu học đồng thời quan tâm sở vật chất hình thức khen thưởng để giáo viên không ngừng trau dồi kiến thức Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2 Với trường tiểu học - Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL nói chung, chương trình HĐGNGLL theo chủ đề cho năm học, kì học, tháng Từ đó, giao nhiệm vụ cho GV tổ chức thường xuyên loại hình HĐGDNGLL gắn với yêu cầu chung chương trình cấp tiểu học đặc thù địa phương; tổ chức HĐGDNGLL phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu để thu hút, lôi học sinh tham gia; hoạt động phải đánh giá hiệu quả, sở đó, có thông tin xác hiểu biết, thái độ, mức độ biểu hành vi để điều chỉnh mục tiêu, nội dung hình thức hoạt động cho thích hợp hơn.Bằng đường tổ chức thường xuyên hoạt động gắn với yêu cầu tính hiệu hoạt động đặt người GV vào môi trường tự giáo dục, học hỏi kinh nghiệm tốt động nghiệp để phát triển kiến thức kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh - Hình thành cho GV tính tích cực, hứng thú nhu cầu tham gia, tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh; Tạo điều kiện vật chất tinh thần cần thiết để GV thực thường xuyên HĐGDNGLL; sớm phát bất cập nhận thức, thái độ mặt, báo để tìm cách điều chỉnh, bổ sung kịp thời giúp GV phát triển lực tổ chức HĐGDNGLL - Phát huy vai trò GV có kiến thức kỹ tốt tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh, tăng cường biện pháp khuyến khích, động viên, kiểm tra, đánh giá để khen thưởng GV có tâm huyết, có lực giáo dục học sinh thông qua tổ chức HĐGDNGLL - Các trường tiểu học cần làm tốt công tác hóa giáo dục học sinh; thu hút quan tâm đầu tư hiệu lực lượng giáo dục nhà trường thiết chế văn hóa sở, nhà nghiên cứu văng hóa, nghệ sĩ, đơn vị kinh tế doanh nghiệp đóng địa bàn vào tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường, hoạt động phát triển lực chuyên môn liên tục cho đội ngũ GV Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3 Đề xuất với GV - Giáo viên cần tích cực chủ động nâng cao trình độ kiến thức, kỹ mình, từ áp dụng vào đổi phương pháp hình thức giáo dục để lôi học sinh tham gia - Bên cạnh việc tham gia vào lớp tự bồi dưỡng tự kiểm tra đánh giá giáo viên cần thực cách tự giác thường xuyên để từ thấy điểm yếu cần khắc phục điểm tốt để phát huy, nâng cao kết tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh - Mỗi người giáo viên cần xác định rõ nhiệm vụ vai trò việc phát triển nhân cách, đạo đức cho học sinh thông qua HĐGDNGLL, để không ngừng bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên đạt hiệu cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1998), “Về số định hướng cho chiến lược bồi dưỡng, đào tạo hiệu trưởng trường Tiểu học”, Kỉ yếu thảo “Những vấn đề chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa”, Tạp chí Giáo dục Tiểu học, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Nguyễn Duy Bảo (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học thực đề tài nghiên cứu khoa học, NXB Bưu điện, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên tiểu học (2004), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Tài liệu dùng đợt thí điểm dạy chuẩn để đánh giá giáo viên tiểu học Chỉ thị 40/CT-TW ngày 15-6-2004 Ban bí thư Quyết định09/005/QĐTTg ngày 11- 01- 2005 thủ tướng phủ “Xây dựng nâng cao đội ngũ nhà giáo giáo viên quảngiáo dục” Chính phủ (2000), Nghị TW - Khóa VIII Đảng, Nội Nguyễn Lê Đắc, Cơ sở tâm lý học công tác giáo dục HS lên lớp địa bàn dân cư Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng, Nội Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Giáo dục, Nội Điều 27 - Luật giáo dục thông qua ngày 14/6/2005 10 Phạm Hoàng Gia công trình nghiên cứu, Tổ chức hoạt động lên lớp cho HS tiểu học 11 Phạm Minh Hạc, Xu phát triển giáo dục việc phát triển toàn diện người 12 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính Trị Quốc Gia 13 Đỗ Nguyên Hạnh (1988), “Một vài hình thức giáo dục học sinh lên lớp có hiệu quả”, Tạp chí NCGD Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 14 Harold Koontz, Cyril odnneill, Heinz Weihrich (1999), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXb Khoa học Kỹ thuật 15 Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu luận thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, Nội 16 Trần Bá Hoành (2007), “Định hướng nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2007 - 2010”, Tạp chí Giáo dục, số 162 17 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan (1998), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, NXB Giáo Dục 18 Đặng Thành Hưng (2004), “Mô hình đào tạo giáo viên dựa vào chuẩn trường khoa sư phạm”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 21 19 Vương Thanh Hương (2012), “Một số xu hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên lãnh đạo nhà trường bối cảnh nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 76 - 2012 20 Trần Kiểm, Nguyễn Xuân Thức (2012), Giáo trình Khoa học quảnquảngiáo dục đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Nội 21 Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quảngiáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Nội 22 Trần Kiểm (2011), Khoa học tổ chức tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Nội 23 Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Nội, 2005 24 Đặng Huỳnh Mai (2006), “Những định hướng phát triển bền vững giáo dục tiểu học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 154 25 N.Đ Leevitov (1970), Tâm lý trẻ em tâm lý học sư phạm (Phạm Thị Diệu Vân dịch), NXB Giáo dục 26 Nghị hội nghị lần thứ II BCH TW Đảng khoá VIII 27 Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học (Tập 1), NXB Giáo dục, Nội 28 Thế Ngữ (2001), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia, Nội 29 Quy định giáo viên giáo viên quảnTiểu học (1994), (Ban hành theo định số 3856/1994/QĐ-BGD-ĐT ngày 14/12/1994 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 30 Quy định chuẩn giáo viên tiểu học (2007), (Ban hành theo định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) 31 Raja Roy Singh (1994), “Nền giáo dục cho kỷ XXI Những triển vọng cho Châu Á Thái Bình Dương”, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Nội 32 Taylo F.W (1991), Những nguyên tắc khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Nội 33 Nhật Thăng (chủ biên) - Nguyễn Dục Quang (2000) “Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp”, (sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ - 2000 cho giáo viên THCS), NXB Giáo Dục 34 Trần Quốc Thành (2007), Đề cương giảng Khoa học quản lý đại cương 35 Hoàng Minh Thao - Thế Truyền (2003), Quảngiáo dục tiểu học theo định hướng công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Giáo dục, Nội 36 Nguyễn Văn Thiềm, Mấy biện pháp giáo dục HS lên lớp theo địa bàn dân cư 37 Đỗ Hoàng Toàn (1998), Lý thuyết quản lý, NXB Giáo dục, Nội 38 Từ điển tiếng Việt (1994), NXB Khoa học, Nội 39 Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1(1995), Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam, Nội 40 Trần Văn Tùng (2001), “Nền kinh tế tri thức yêu cầu đổi giáo dục, Việt Nam”, NXB giới, Nội 41 Bùi Văn Vân, “một số hình thức tổ chức HĐGDNGLL phòng chống nhiễm HIV/AIDS cho sinh viên Đại học sư phạm Đà Nẵng” 42 Phạm Viết Vượng - Nguyễn Xuân Thức (2004), Phương pháp nghiên cứu Khoa học Giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Nội 43 Phạm Viết Vượng (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB giáo dục 44 X.I.Kixegôf, Bàn kỹ sư phạm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí) Để có sở thực tiễn nhằm đề xuất số biện pháp thực chương trình hoạt động giáo dục lên lớp góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh TH, xin thầy (cô) vui lòng cho biết số thông tin sau: 1.Theo thầy (cô) vị trí, vai trò môn hoạt động giáo dục lên lớp trường TH đánh nào? (Đánh dấu x vào ô thầy (cô) lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Trường thầy (cô) tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ đề đây? Nội dung, qui mô? (Mỗi hoạt động thầy (cô) tổ chức chọn mức độ, qui mô tương ứng) Nội dung Các chủ đề Không Theo theo đúng qui qui định định Quy mô Mở rộng Lớp Khối Trƣờng 1.Truyền thống nhà trường 2.Chăm ngoan học giỏi 3.Tôn sư trọng đạo Uống nước nhớ nguồn 5.Yêu đất nước Việt Nam 6.Hòa bình, hữu nghị 7.Bác Hồ kính yêu 8.Hè vui, khỏe bổ ích 9.An toàn giao thông 10.Yêu quý mẹ cô giáo Theo thầy (cô) yếu tố yếu tố sau ảnh hưởng đến việc thực chương trình hoạt động giáo dục lên lớp ? - Nhận thức lực lượng giáo dục - Năng lực tổ chức giáo viên - Cơ sở vật chất - Sự động viên vật chất tinh thần tập thể - Thời gian học văn hóa - Định hướng đổi giáo dục - Hình thức tổ chức - Sự đánh giá hoạt động giáo dục lên lớp - Tính tích cực, chủ động học sinh Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Thầy (cô) nêu hình thức tổ chức HĐGDNGLL mà lớp, khối, trường thầy (cô) tiến hành để thực nội dung trên, người chịu trách nhiệm ai? Lực lượng tham gia? Theo thầy (cô) hình thức đạt hiệu mức độ nào? Vì sao? Những hình thức tổ chức HĐGDNGLL tiến hành Ngƣời phụ trách Lực lƣợng tham gia Hiệu Cao T.bình Thấp Lý 1.Thi tìm hiểu theo chủ đề 2.Thi hát, múa, kể chuyên 3.Tổ chức trò chơi 4.Tham quan 5.Dã ngoại Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Xin thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến thông tin Ý kiến thầy (cô) sở góp phần đề xuất số biện pháp thực chương trình hoạt động giáo dục lên lớp TH, nhằm nâng cao hiệu giáo dục toàn diện cho học sinh Theo thầy (cô) vị trí, vai trò môn học hoạt động giáo dục lên lớp trường TH đánh nào? (Đánh dấu x vào ô thầy (cô) lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Trường thầy (cô) tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ đề đây? Nội dung, qui mô? (Mỗi hoạt động thầy (cô) tổ chức chọn mức độ, qui mô tương ứng) Nội dung Các chủ đề Không Đúng qui qui định định Quy mô Mở rộng Lớp Khối Trƣờng Truyền thống nhà trường Chăm ngoan học giỏi Tôn sư trọng đạo Uống nước nhớ nguồn Hòa bình, hữu nghị Bác Hồ kính yêu Hè vui, khỏe bổ ích An toàn giao thông Yêu quý mẹ cô giáo 10 Yêu đất nước Việt Nam Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.Thầy (cô) nêu hình thức tổ chức HĐGDNGLL mà lớp, khối, trường thầy (cô) tiến hành để thực nội dung trên, người chịu trách nhiệm ai? Lực lượng tham gia? Theo thầy (cô) hình thức đạt hiệu mức độ nào? Vì sao? Mức độ S Những hình thức tổ chức TT HĐGDNGLL Thi tìm hiểu theo chủ đề Thi hát, múa, kể chuyên Tổ chức trò chơi Tham quanngoại Thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Không tổ chức Thầy (cô) cho biết yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạt động giáo dục lên lớp? (Đánh dấu x vào phương án phù hợp) - Nhận thức lực lượng giáo dục - Năng lực tổ chức giáo viên - Cơ sở vật chất - Sự động viên vật chất tinh thần tập thể - Thời gian học văn hóa - Định hướng đổi giáo dục - Hình thức tổ chức - Sự nhận tính tích cực, chủ động học sinh Theo thầy (cô) việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh TH gặp khó khăn gì? Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 6.Thầy (cô) sử dụng phương pháp dạy học tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh TH? Hiệu phương pháp? Các phƣơng pháp Mức độ Thƣờng Thỉnh Không xuyên thoảng Hiệu Trung Cao Thấp bình Thuyết trình Thảo luận Đóng vai Giải vấn đề Giao nhiệm vụ Diễn đàn 7.Trò chơi Thầy (cô)có tiến hành đánh giá kết thực chương trình HĐGDNGLL không? Có Không - Ai đánh giá? Giáo viên Học sinh Cả hai Lý do: - Đánh theo tiêu chí nào? Thầy (cô) cho biết đôi điều thân - Giáo viên dạy môn: - Lớp dạy: - Trường: Chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 3: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để hoạt động giáo dục lên lớp góp phần vào việc nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh, em vui lòng cho biết số thông tin sau: Theo em hoạt động giáo dục lên lớp có vị trí, vai trò trường TH? (Đánh dấu x vào ô em lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Theo chương trình hoạt động giáo dục lên lớp TH Em học chủ đề đây? Qui mô hình thức tổ chức? (Đánh dấu x vào phương án em lựa chọn.Hình thức đơn điệu hiểu tiết học thường lặp lại hai hoạt động gây nhàm chán Phong phú tiết học có thay đổi đa dạng hoạt động, tạo sinh động tiết học) Các chủ đề Qui mô Hình thức Lớp Khối Trƣờng Đơn điệu Phong phú Truyền thống nhà trường Chăm ngoan, học giỏi Tôn sư trọng đạo Uống nước nhớ nguồn 5.Yêu đất nước Việt Nam Hòa bình hữu nghị Bác Hồ kính yêu Hè vui, khỏe bổ ích 9.Yêu quý mẹ cô giáo 10 An toàn giao thông Theo em hoạt động giáo dục lên lớp có bổ trợ mở rộng thêm kiến thức cho môn học khóa không? Có Vì sao? Không Vì sao? - Tiếp nối môn học lớp - Găn lý thuyết với thực tiễn - Tích hợp nhiều nội dung Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN - Dạy học mang tính hình thức - Chưa gắn lý thuyết với thực hành - Chưa tích hợp nhiều nội dung http://www.lrc.tnu.edu.vn S TT Những hình thức tổ chức HĐGDNGLL Mức độ Không thƣờng Thƣờng xuyên xuyên Không tổ chức Thi tìm hiểu theo chủ đề Thi hát, múa, kể chuyên Tổ chức trò chơi Tham quanngoại Những hoạt động giáo dục lên lớp tổ chức trường em ? Thái độ em tham gia vào hoạt động giáo dục lên lớp trường ? (Đánh dấu x vào phương án lựa chọn trả lời lựa chọn phương án đó) Có Vì sao? Không Vì sao? - Tiếp nối môn học lớp - Dạy học mang tính hình thức Sau tham gia vào HĐGDNGLL em cảm thấy ? - Thoải mái tinh thần sau học căng thẳng - Biết cách giao tiếp, ứng xử, hợp tác, chia sẻ - Gần gũi, thân thiện với bạn bè, thầy cô giáo - Vận dụng tri thức học vào thực tiễn - Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS - Ý kiến khác: Em cho biết đôi điều thân: - Giới tính: nam nữ - Lớp: trường - Dân tộc: - Nơi ở: thôn(xóm) xã huyện Xin cảm ơn hợp tác em ! Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phiếu khảo nghiệm tính khả thi biện pháp bồi dƣỡng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL cho giáo viên tiểu học Để xác định tính cấp thiết tính khả thi biện pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động bồi dưỡng kỹ HĐGDNGLL cho giáo viên tiểu học xin Thầy cô vui lòng cho biết ý kiến biện pháp bồi dưỡng đánh dấu tích vào ô thầy /cô cho đúng: Tính khả thi Rất Không Khả khả khả thi thi thi STT Các biện pháp Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng để lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ hoạt động cho giáo viên Tiểu học TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh Huy động nguồn lực xây dựng lực lượng giảng viên bồi dưỡng cho giáo viên Tiểu họcTP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh Chỉ đạo đổi phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng theo hướng phát huy vai trò chủ thể giáo viên tham gia bồi dưỡng Xây dựng chế độ hỗ trợ tài chính, sở vật chất cho hoạt độngbồi dưỡng nâng cao kỹ tổ chức cho giáo viên Tiểu học Tăng cường kiểm tra, giám sát trình tổ chức bồi dưỡng đánh giá kết bồi dưỡng Xin chân thành cảm ơn ! Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng. .. bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nhằm nâng cao lực tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh giáo viên trường Tiểu học. .. sở lí luận quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (LV thạc sĩ), Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (LV thạc sĩ), Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn