Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

110 349 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2017, 14:40

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NH TH DUYÊN HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2016 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG NH B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I TH DUYÊN HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM A Chuyên ngành: Qu n lý Tài nguyên thiên nhiên Môi tr ng Mã s : 60-85-01-01 NG IH NG D N: PGS TS NGÔ TH THANH VÂN HÀ N I, N M 2016 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan lu n v n công trình nghiên c u c a riêng tác gi Các s li u, k t qu lu n v n trung th c Nh ng k t lu n khoa h c c a lu n v n ch a t ng đ c công b b t k công trình Tác gi lu n v n Nh Th Duyên L IC M N V i tình c m trân tr ng nh t, tác gi xin chân thành c m n Ban giám hi u, Th y, Cô c a Tr ng i h c th y l i - nh ng ng i giành th i gian quý báu đ truy n đ t ki n th c kinh nghi m giúp tác gi nâng cao nh n th c kh n ng ng d ng vào th c ti n công vi c Xin c m n lãnh đ o Khoa Kinh t toàn th cán b , nhân viên c a Khoa t o nh ng u ki n thu n l i nh t cho tác gi th i gian h c t p, nghiên c u hoàn thành ch ng trình cao h c c bi t tác gi xin bày t l i c m n chân thành, sâu s c t i PGS TS Ngô Th Thanh Vân s t n tình h ng d n giúp đ tác gi trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n v lãnh đ o Tài nguyên Môi tr y ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Phòng ng huy n Thanh Liêm, b n bè, đ ng nghi p quan tâm giúp đ , t o u ki n đ tác gi hoàn thành lu n v n V i nh ng c g ng c a b n thân, song kinh nghi m kh n ng h n ch nên lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c ý ki n đóng góp c a Th y, Cô, b n bè, đ ng nghi p đ c gi đ giúp đ tác gi có u ki n hoàn thi n h n n a Xin trân tr ng c m n./ Tác gi lu n v n Nh Th Duyên M CL C DANH M C CÁC T VI T T T x DANH M C CÁC HÌNH NH viii DANH M C B NG BI U ix M U CH NG T NG QUAN C S LÝ LU N VÀ TH C TI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI 1.1 Khái ni m, đ c m, vai trò c a qu n lý nhà n c v đ t đai 1.1.1 Khái ni m, đ c m, vai trò c a đ t đai .4 1.1.2 Khái ni m, đ c m c a qu n lý nhà n 1.1.3 Vai trò c a công tác qu n lý nhà n c c p huy n v đ t đai c v đ t đai .10 1.2 Nguyên t c, n i dung nhân t nh h ng t i công tác qu n lý nhà n c v đ t đai 12 1.2.1 Nguyên t c c a qu n lý nhà n 1.2.2 N i dung c a qu n lý nhà n 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá k t qu công tác qu n lý nhà n 1.2.4 Các y u t nh h c v đ t đai 12 c v đ t đai 13 ng đ n công tác qu n lý nhà n c v đ t đai 14 c v đ t đai .14 1.3 Tình hình qu n lý nhà n c v đ t đai m t s đ a ph ng h c kinh nghi m .16 1.3.1 Tình hình qu n lý nhà n c v đ t đai m t s đ a ph ng 16 1.3.2 Bài h c kinh nghi m 18 1.4 Các công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 19 1.5 H th ng t ch c v n b n pháp quy .24 K t lu n ch ng 29 CH NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N C V T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM 30 2.1 i u ki n t nhiên tình hình dân sinh, kinh t c a huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 30 2.1.1 i u ki n t nhiên .30 2.1.2 Tình hình dân sinh, kinh t 31 2.2 Th c tr ng s d ng đ t đ a bàn 31 2.2.1 Th c tr ng s d ng lo i đ t đ a bàn huy n Thanh Liêm .31 2.2.2 Phân tích bi n đ ng lo i đ t đ a bàn huy n nh ng n m qua .35 2.2.3 Nh n xét v tình hình s d ng đ t 39 2.3 Th c tr ng công tác qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 42 2.3.1 T ch c qu n lý nhà n 2.3.2 Công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t .45 2.3.3 Công tác t ch c th c hi n qu n lý nhà n 2.3.4 Vi c tra, ki m tra vi c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t đ t đai 57 2.3.5 đai X lý vi ph m đ t đai gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v đ t 59 2.4 Nh ng k t qu đ t đ c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm .42 c v đ t đai 49 c nh ng t n t i c n kh c ph c 61 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đ 2.4.2 Nh ng t n t i, h n ch nguyên nhân 64 K t lu n ch c 61 ng 68 CH NG XU T M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM 70 3.1 Ph ng h ng qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn 70 3.1.1 nh h ng phát tri n kinh t – xã h i nhu c u s d ng đ t c a huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam .70 3.1.2 Quy ho ch k ho ch s d ng đ t c a huy n đ n n m 2020 71 3.1.3 Ph ng h ng hoàn thi n qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam .75 3.2 Nguyên t c trong vi c đ xu t gi i pháp 77 3.2.1 Nguyên t c tuân th quy đ nh c a pháp lu t .77 3.2.2 Nguyên t c hi u qu kh thi 78 3.2.3 Nguyên t c khoa h c 79 3.3 Các gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 79 3.3.1 V công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t 79 3.3.2 V công tác t ch c th c hi n 82 3.3.3 V công tác tra, ki m tra 89 3.4 Ki n ngh gi i pháp h tr .91 K t lu n ch ng 93 K T LU N VÀ KI N NGH .95 TÀI LI U THAM KH O 97 DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 2.1 B n đ hành huy n Thanh Liêm, t nh Hà nam 42 Hình 2.2 S đ t ch c ngành Tài nguyên Môi tr ng t nh Hà Nam 44 DANH M C B NG BI U B ng 2.1 C c u lo i đ t c a huy n Thanh Liêm n m 2012 n m 2013 32 B ng 2.2 C c u lo i đ t c a huy n Thanh Liêm n m 2014 n m 2015 33 B ng 2.3 Bi n đ ng đ t đai c a huy n Thanh Liêm n m 2014 so v i n m 2013 .36 B ng 2.4 Bi n đ ng đ t đai c a huy n Thanh Liêm n m 2015 so v i n m 2014 .38 B ng 2.5 K t qu th c hi n k ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2012 46 B ng 2.6 K t qu th c hi n k ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2014 47 B ng 2.7 K t qu th c hi n k ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2015 48 B ng 2.8 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t t i huy n Thanh Liêm 54 B ng 2.9 K t qu thu ngân sách ngu n thu t đ t c a huy n giai đo n 2012 -201556 B ng 2.10 K t qu tra, ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t đ t đai 58 B ng 2.11 K t qu gi i quy t đ n th u n i, t cáo, 60 B ng 3.1 M c tiêu phát tri n kinh t - xã h i huy n Thanh Liêm đ n n m 2020 .70 B ng 3.2 Ph ng án quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020 72 DANH M C CÁC T T vi t t t Ngh a c a t vi t t t B S B t đ ng s n BVMT B o v môi tr CNTT Công ngh thông tin K B VI T T T ng ng ký đ t đai đo đ c b n đ FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GCNQSD Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t G - G Giao đ t – GPMB Gi i phóng m t b ng H ND H i đ ng nhân dân HTXNN H p tác xã nông nghi p ISO International Organization for Standardization KS-N&KTTV Khoáng s n, n KTTV Khí t KT-XH Kinh t - xã h i NSD Ng PTQ Phát tri n qu đ t QHB Quy ho ch b n đ QH-KH-TC Quy ho ch – K ho ch – Tài nh giá đ t c khí t ng th y v n ng th y v n i s d ng đ t c bi t phòng Tài nguyên Môi tr ch tài nghiêm kh c đ x lý nh ng tr pháp lu t trình s d ng đ t ng tham m u cho UBND huy n có bi n pháp ng h p ng i s d ng đ t vi ph m quy đ nh ng th i ki m tra đánh giá hi u qu s d ng đ t đ i v i d án s d ng đ t UBND huy n cho thuê đ k p th i x lý nh ng d án s d ng đ t không hi u qu , tránh lãng phí đ t đai * T ng c ng công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t đ t đai: Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c u n i đ chuy n t i pháp lu t vào cu c s ng, nh m nâng cao ý th c pháp lu t, v n hóa pháp lý cho cán b , đ ng viên, công ch c nhà n c m i t ng l p nhân dân; phát huy tính n ng đ ng, sáng t o c a t ch c tr , tr - xã h i, xã h i, xã h i – ngh nghi p vào vi c thi t l p k c ng, tr t t an toàn xã h i, xây d ng n p s ng v n minh, t o thói quen “s ng, làm vi c theo pháp lu t” c quan nhà n c toàn xã h i h n ch nh ng vi ph m pháp lu t qu n lý s d ng đ t đai c n t ng c ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t đ t đai cho nh ng cán b làm công tác qu n lý ng i s d ng đ t T p trung tuyên truy n Lu t đ t đai n m 2013 v n b n h ng d n thi hành (các Ngh đ nhh, Thông t ) đ c bi t quan tâm nh ng m m i c a Lu t đ t đai n m 2013 so v i Lu t đ t đai n m 2003 làm t t công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c n làm t t m t s bi n pháp sau: - T ng c ng công tác tuyên truy n b ng cách nêu t m g qu n lý nhà n ng làm t t công tác c v đ t đai; phê phán, k lu t nh ng cán b làm ch a t t nh ng công dân ch p hành không t t quy đ nh c a pháp lu t đ t đai - T ng c ng công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t đ t đai thông qua ph ti n thông tin đ i chúng nh ài truy n huy n Bi n pháp có u th v m t không gian, th i gian, k p th i, liên t c, đ a pháp lu t đ t đai đ n t t c đ i t xã h i, làm cho m i ng ng ng i hi u sâu s c pháp lu t đ t đai, th ng nh t nh n th c, c s nâng cao ý th c pháp lu t đ t đai ây bi n pháp nh m nâng cao nh n 85 th c pháp lu t đ t đai c a t t c đ i t có trách nhi m qu n lý đ t đai ng - C n phân lo i đ i t ng nói chung, bao g m c cán b i s d ng đ t ng đ tuyên truy n i v i ng i s d ng đ t ch c n t p trung vào quy đ nh v quy n ngh a v , đ i v i cán b chuyên môn c n t ch c h ng d n Lu t t p hu n nghi p v th ng xuyên Th c t , nhi u sai ph m qu n lý đ t đai xu t phát t nh n th c sai v lu t c a cán b lãnh đ o c p, th c ng m t đ i t thông qua ch ng c n đ c t p hu n k v lu t v n b n d ng trình đào t o v tr , qu n lý nhà n i lu t, c, nghi p v qu n lý chuyên ngành… Bên c nh vi c tuyên truy n nâng cao nh n th c cho ng c s , t o u ki n cho ng s , góp ý vào ch tr th i dân, c n phát huy dân ch i dân tham gia vào trình giám sát th c thi lu t t i c ng sách c a nhà n c nh quy ho ch, sách b i ng, tái đ nh c - Khuy n khích t o u ki n đ i v n phòng t v n pháp lu t nói chung pháp lu t v đ t đai nói riêng - Ph i h p v i h i, đoàn th c a huy n đ t ch c l p t p hu n cho h i viên, đoàn viên v pháp lu t đ t đai, n i dung t p hu n c n c th , có th đ a nh ng tình hu ng c th đ h i viên, đoàn viên d hi u, d nh - T ng c ng m l p t p hu n v pháp lu t đ t đai cho đ i ng cán b lãnh đ o, qu n lý c p huy n c p c s t ng thông th quan nhà n ây đ i t ng khác, đ i t c, h n n a đ i t vi c t p hu n c n ph i th ng t ng đ i đ c bi t so v i đ i ng gi tr ng trách nh t đ nh c ng có trình đ hi u bi t pháp lu t t ng xuyên đ c đ i m i c n i dung, ph ng đ i cao, nên ng pháp, c th nh : + N i dung t p hu n đ c p đ n nh ng v n đ c b n nh t c a pháp lu t đ t đai, có tr ng tâm, tr ng m, tránh dàn tr i, n i dung thi t th c phù h p v i yêu c u c a t ng ch c danh, áp d ng v i đ i ng cán b lãnh đ o, qu n lý t ng c p quy n, đ c bi t l u ý vi c t p hu n cho đ i ng cán b lãnh đ o, qu n lý c p xã 86 + N i dung t p hu n c n đ c c p nh t th ng xuyên, ph i g n lý lu n v i th c ti n, b id ng c ki n th c c b n nghi p v lãnh đ o u hành, c k n ng qu n lý nhà n c k n ng x lý tình hu ng c th qu n lý nhà n + C n đ i m i ph ng pháp t p hu n theo h c ng: h n ch thuy t trình nhi u, tránh cung c p thông tin m t chi u, c n có s trao đ i, th o lu n c i m Vì v y, ph ng pháp h i – đáp, ph ng v n nhanh, th o lu n nhóm, gi i quy t tình hu ng pháp lu t ,… c n tích c c áp d ng * Ti p t c c i cách th t c hành qu n lý đ t đai: Vi c c i cách th t c hành không ph i bây gi m i th c hi n, nhiên, m t vi c khó, trình th c hi n ph i có s ph i h p ch t ch gi a c p, ngành, b ph n Vi c c i cách ph i th c hi n t ng b c, t ng khâu công vi c C i cách c v h s hành chính, trình t hành g n v i c i cách b máy hành Nh ng n m g n đây, công tác c i cách hành chuy n bi n tích c c nh : huy n Thanh Liêm có nhi u ã tri n khai mô hình gi i quy t th t c hành “M t c a”, công khai quy trình, th t c v đ t đai, thành l p v n phòng đ ng ký QSD , th c hi n đ án qu n lý h s , tài li u v đ t đai theo tiêu chu n ISO Tuy nhiên, th c t cho th y, th t c “m t c a” v n hình th c, ng v n ph i qua nhi u c a nhi u c p, nhi u công vi c ng thay cho c quan qu n lý nhà n i s d ng đ t i s d ng đ t v n ph i làm c, trình t , th t c đ ch ng d n công khai nh ng v n mang tính hình th c, khó hi u, khó th c hi n Vì v y, th i gian t i, vi c c i cách th t c hành huy n Thanh Liêm c n t p trung vào n i dung sau: + Th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v quy trình, th t c hành công tác giao đ t, cho thuê đ t, c Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, chuy n quy n s d ng đ t Bãi b nh ng quy đ nh v h s th t c Lu t Ngh đ nh 87 + Nghiên c u ban hành v n b n công khai nh ng th t c, trình t , th i h n gi i quy t công vi c liên quan đ n đ t đai theo h ng đ n gi n, d hi u, d theo dõi th c hi n + Nghiên c u đ rút ng n th i gian gi i quy t h s t i m i c p, m i ngành, ch quy đ nh th i gian t i đa, không quy đ nh th i gian t i thi u gi i quy t h s , khuy n khích b ph n rút ng n th i gian gi i quy t + Ph i h p gi a c p, ngành vi c th c hi n luân chuy n h s theo quy đ nh, rút ng n th i gian gi i quy t h s t i m i khâu công vi c so v i quy đ nh hi n hành c bi t ý c ch ph i h p v i ngành Thu đ tránh tình tr ng ki m tra trùng l p gi a ngành, c p đ i v i m t đ i t * Xây d ng c s d li u đ t đai theo h t ng ng đa m c tiêu, ph c v đa ngành, đa đ i ng s d ng m t đòi h i t t y u c a trình phát tri n: - Xây d ng, tri n khai c s d li u đ t đai trung tâm h th ng qu n lý, c p nh t, khai thác toàn t nh - Xây d ng, tri n khai c s d li u đ t đai thành ph n h th ng qu n lý, c p nh t, khai thác t i đ a ph ng - K t n i c s d li u đ t đai v i ngành có nhu c u; xây d ng quy ch c p nh t, khai thác, v n hành h th ng lâu dài đ m b o tính đ ng b , trách nhi m th m quy n c a t ch c, cá nhân tham gia h th ng - Thi t l p h th ng c s d li u đ t đai, vi c liên thông c s d li u v đ t đai t c p t nh đ n c p huy n, xã đ ch m d t tình tr ng d li u phân tán d n đ n nhi u sai sót nh : trùng th a; c p nh t bi n đ ng không th ng xuyên, không k p th i, d n đ n nh ng sai sót trình qu n lý đ t đai - Trên c s nghiên c u ý ki n chuyên gia đ l a ch n m t mô hình h th ng, c u trúc h th ng thông tin đ t đai đa m c tiêu m t ph n m m th ng nh t c n c đ qu n lý ng th i, c n ti p t c hoàn thi n th ch , sách, nh t 88 v quy ch qu n lý, quy trình, quy đ nh k thu t v giao d ch n t , liên thông d li u Ngoài ra, ti p t c ki n toàn h th ng V n phòng đ ng, v n hành c s qu n lý ng lý đ t đai đ c p nh t bi n t o phát tri n ngu n nhân l c ng d ng công ngh thông tin cho ngành, chuy n đ i t qu n lý v n hành truy n th ng tr cđ t sang qu n tr h th ng hi n đ i Thông qua h th ng t p trung này, vi c tra c u truy c p thông tin đ t đai c a c p đ c d dàng, nhanh chóng, thu n l i; cán b V n phòng ng ký c p t nh, huy n có th c p nh t, đ ng th i, m t lúc t t c nh ng k t qu đ ng ký l n đ u c ng nh nh ng bi n đ ng đ t đai, nhà , tài s n phát sinh trình qu n lý, s d ng đ t t i đ a ph ng nh chia tách th a, thu h i, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, chuy n nh Nh v y, gi m đ b đ a th ng, th a k , cho t ng, th ch p, b sung tài s n… c r t nhi u th i gian, nhân l c cho vi c ch nh lý b n đ , h s , s c p, c s d li u đ a sau hình thành đ c c p nh t ng xuyên, đ y đ t i m i th i m ph n ánh thông tin m i nh t c a th a đ t 3.3.3 V công tác tra, ki m tra Gi i pháp t p trung t ng c ng hi u l c hi u qu tra, ki m tra, gi i quy t u n i, t cáo v đ t đai Trong u ki n chuy n đ i sang n n kinh t th tr ng, đ t đai tr thành m t ngu n l i l n cho ch th chi m h u Chính v y, tình tr ng vi ph m pháp lu t đ t đai di n v i s l ng ngày t ng tính ch t ngày nghiêm tr ng Nguyên nhân c a tình tr ng m t ph n công tác tra, ki m tra l nh v c đ t đai ch a đ không đ c ti n hành m t cách nghiêm túc, nên nhi u vi ph m pháp lu t c k p th i phát hi n phát hi n vi ph m l i không k p th i x lý ho c x lý ch a nghiêm minh, làm gi m tính pháp ch qu n lý s d ng đ t Vì v y, c n t ng c ng công tác tra, ki m tra x lý nghiêm minh hành vi vi ph m pháp lu t đ t đai v i m t s gi i pháp sau: 89 - T o s ph i h p ch t ch gi a y ban ki m tra Huy n y v i Thanh tra huy n K t h p gi a tra, ki m tra c a c quan nhà n c v i ho t đ ng ki m tra, giám sát c a t ch c xã h i c a nhân dân - Ki n toàn b máy c quan Thanh tra huy n, th ng xuyên b i d ng ki n th c pháp lý nghi p v tra, nâng cao trình đ n ng l c chuyên môn nghi p v c a đ i ng cán b làm công tác tra t ng c ng s l ng cán b , công ch c cho c quan Thanh tra huy n - Vi c tra ho t đ ng th c hi n pháp lu t đ t đai c n đ xuyên, theo đ nh k , đ ng th i c ng ph i th c ti n hành th ng ng xuyên ti n hành tra đ t xu t nh m phát hi n x lý k p th i hành vi vi ph m pháp lu t đ t đai; b o đ m công khai, minh b ch ho t đ ng tra đ i v i l nh v c đ t đai - C i ti n ch đ báo cáo ki n ngh nâng cao ch t l tra Vi c đ xu t bi n pháp x lý ph i đ lu t ng ki n ngh sau ho t đ ng c ti n hành d a c s pháp c bi t c n huy đ ng s tham gia c a qu n chúng, ph ng ti n thông tin đ i chúng công tác tra - X lý nghiêm minh m i hành vi vi ph m pháp lu t đ t đai Các bi n pháp trách nhi m pháp lý c a pháp lu t ph i đ s c r n đe, giáo d c ch th vi ph m pháp lu t, đ ng th i có tác d ng c nh b o đ i v i ch th khác - Gi i quy t d t m đ n th u n i, t cáo theo th m quy n, ki m tra vi c th c gi i quy t đ n th c a huy n c p xã, ki m tra vi c th c hi n quy t đ nh gi i quy t, h ng d n ng i dân u ki n t i đ i v i nh ng tr ng h p có quy t đ nh gi i quy t l n hai - Ph i có hình th c k lu t thích đáng đ i v i cá nhân ho c th tr ng c quan qu n lý n u nh vi c u ki n c a công dân - Áp d ng tri t đ hình th c hòa gi i gi i quy t tranh ch p đ t đai v i s tham gia c a t ch c đoàn th c p thôn c ng đ ng dân c t i khu v c có đ t tranh ch p 90 - T ch c t t công tác ti p dân đ nh k th ng xuyên, trì hình th c gi i đáp pháp lu t 3.4 Ki n ngh gi i pháp h tr * Ban hành h ng d n th c hi n t ng n i dung c th c a Lu t đ t đai n m 2013, đ c bi t ban hành H ng d n v quy trình th t c c a t ng m ng công vi c đ t ng tính th ng nh t pháp lý, đ làm c s cho cán b th c hi n công tác qu n lý đ t đai c a Sau đó, đ n v t ch c t p hu n v quy trình th t c c a t ng m ng cho cán b chuyên viên ph trách m ng công vi c * S Tài nguyên Môi tr ng S có liên quan đ n công tác qu n lý đ t quan tâm tri n khai h th ng thông tin đ t đai: Các đ a ph ng g p nhi u v n đ v đ xác c a c s d li u nguyên nhân nh : + Xây d ng c s d li u đ t đai ch a ph n ánh d li u th c t + C s d li u ch a k p v n hành th c t ch nh lý bi n đ ng + Các tr ng h p bi n đ ng hàng lo t nh thu h i đ t ph c v tri n khai d án quy ho ch th ng làm khó công tác c p nh t vào h th ng ph n m m + Nhân s c a đ a ph đai đ a ph ng thi u, ch a có chuyên viên riêng v qu n lý d li u đ t ng, nên ch a đ m b o đ c công tác b trí qu n tr , v n hành dài h n h th ng + i v i công tác đào t o: t o cho cán b qu n tr h th ng hay cán b x lý nghi p v đ u ph i có quy trình riêng r , c th , vi t h đ nh h ng ng ng d n s d ng chi ti t, i dùng thay đ i thói quen, ti p c n công ngh m i Ngoài xây d ng ph n m m, vi c xây d ng tài li u áp d ng quy trình, th t c, sách pháp lý th c ti n vào vi c xây d ng x lý, qu n lý nghi p v , khai thác d li u đ i v i h th ng c ng r t c n thi t quan tr ng 91 - Ph i h p v i đ n v thi công xây d ng c s d li u, h tr th c hi n công tác s d ng h th ng thông tin nhi m v xây d ng c s d li u - S Tài nguyên Môi tr ng xây d ng quy ch v n hành khai thác, sách đ m b o an toàn, an ninh b o m t, trách nhi m c a ng i dùng đ i v i h th ng Do v y, đ đ m b o thu n l i trình s d ng v n hành h th ng c s d li u, tác gi ki n ngh S Tài nguyên Môi tr ng S có liên quan đ n công tác tri n khai h th ng thông tin đ t đai, t o u ki n, ch đ o quy t li t công tác th c hi n nhi m v đ c bi t vi c xây d ng c s d li u đ t đai sát v i hi n tr ng th c t 92 K t lu n ch ng t đai ti n đ cho m i ho t đ ng phát tri n kinh t - xã h i đ i s ng nhân dân, đ m b o qu c phòng an ninh Vì v y vi c khai thác s d ng đ t ph i phù h p g n li n v i đ nh h ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , ph i phát huy đ ngu n l c, l i th c a đ a ph th i ph i phù h p v i chi n l c ng c s , u ki n c th c a đ t đai, đ ng c phát tri n chung c a t nh vùng Do đó, ch ng đ a m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a huy n, phân tích quy ho ch s d ng đ t c a huy n đ n n m 2020 c a huy n, đ th y đ c s phù h p v i quy ho ch chung c a t nh th hi n s đ i m i sâu s c h n m t ho t đ ng c kinh t - xã h i Ngoài ra, ch ng đ xu t xây d ng đ nh h ng hoàn thi n qu n lý nhà n đai đ a bàn, đ đ m b o tính th ng nh t qu n lý nhà n c Ch cv đ t ng đ a nguyên t c vi c đ xu t gi i pháp nh : nguyên t c tuân th quy đ nh c a pháp lu t, nguyên t c hi u qu kh thi, nguyên t c khoa h c Trên c s t ng quan v quy ho ch s d ng đ t c a huy n Thanh Liêm đ n n m 2020, đ nh h ng phát tri n kinh t - xã h i nhu c u s d ng đ t c a huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam c ng nh c s ph ng h ng hoàn thi n qu n lý nhà n đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam, ch hoàn thi n công tác qu n lý nhà n cv đ t ng đ a m t s gi i pháp c v đ t đai đ a bàn nh : Th nh t, v công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t: nâng cao ch t l ng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, đ m b o tính kh thi có t m nhìn dài h n c a quy ho ch, kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, mâu thu n gi a lo i quy ho ch; Th hai, v công tác t ch c th c hi n: nâng cao ch t l ng, hi u qu ho t đ ng c a b máy qu n lý đ t đai c a huy n, đ y m nh th c hi n sách pháp lu t v đ t đai, t ng c ng công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t đ t đai, ti p t c c i cách th t c hành qu n lý đ t đai, xây d ng h th ng thông tin đ t đai, c s d li u đ t đai; 93 Th ba, v công tác tra ki m tra: gi i pháp t p trung t ng c ng hi u l c, hi u qu tra, gi i quy t u n i, t cáo v đ t đai Ngoài m t s gi i pháp c b n trên, ch ng ta c ng c n m t môi tr ng c ch pháp lý đ áp d ng đ a gi i pháp vào th c t m t cách thi t th c nh t Do ch ng c ng đ a m t s ý ki n v gi i pháp h tr đ gi i pháp có ý ngh a h n th c ti n 94 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n t đai ngu n tài nguyên thiên nhiên, tài s n vô quý giá không th thay th đ c đ i v i t t c qu c gia m i ch đ tr Nh n th c rõ v trí, t m quan tr ng c a đ t đai nên qua m i th i k , m i giai đo n phát tri n c a đ t n Nhà n c ta đ u có nh ng ch tr c, ng ng, sách nh m qu n lý s d ng m t cách có hi u qu tài nguyên đ t đai, ph c v m t cách t t nh t cho s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n c Công tác qu n lý đ t đai k t qu to l n, t ng b huy n Thanh Liêm nh ng n m qua thu đ c đ a công tác qu n lý đ t đai vào k c pháp lu t Nh ng k t qu đ t đ c góp ph n t ng c v đ t đai đ a bàn huy n, c b n đáp ng đ c nhi u ng theo quy đ nh c a ng hi u l c qu n lý Nhà n c c yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n đô th , góp ph n n đ nh tr , tr t t an toàn c a huy n c a t nh Hà Nam giai đo n công nghi p hoá hi n đ i hoá m nh m Tuy nhiên, công tác qu n lý đ t đai đ a huy n Thanh Liêm c ng v n nhi u b t c p đ m b o cho công tác qu n lý đ t đai t i huy n đ t k t qu t t, Lu n v n đ xu t c n t p trung th c hi n m t s gi i pháp c b n nh : T ng c ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t đ t đai; đ y m nh th c hi n sách, pháp lu t v đ t đai; nâng cao ch t l cao ch t l ng, hi u qu ho t đ ng c a b máy qu n lý đ t đai; nâng ng k lu t tuân th qui ho ch, k ho ch s d ng đ t; ti p t c c i cách th t c hành qu n lý đ t đai t ng c ng hi u l c hi u qu tra, ki m tra, gi i quy t u n i, t cáo v đ t đai V i mong mu n ti p t c đ i m i hoàn thi n qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n, tác gi t p trung nghiên c u v công tác qu n lý nhà n c đ a bàn huy n Thanh Liêm Tuy nhiên, m i ch nh ng nghiên c u b c đ u m t ph m vi h p nên k t qu nghiên c u không tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi 95 mong mu n nh n đ c s giúp đ , h ng d n thêm c a th y, cô giáo nhà khoa h c đ có th th c hi n nghiên c u ti p theo v l nh v c Ki n ngh * Ki n ngh v i UBND t nh Hà Nam: - Ki n toàn b máy qu n lý nhà n c theo quy đ nh m i c a Chính ph Lu t đ t đai m i n m 2013 (ki n toàn b máy V n phòng đ ng ký đ t đai) - Ban hành v n b n H n ng d n th c hi n t ng n i dung c a công tác qu n lý nhà c v đ t đai * Ki n ngh S Tài nguyên Môi tr ph ng quan tâm đ n xây d ng c s d li u t i đ a ng c p trình s d ng ph n m m h th ng thông tin đ t đai * Ki n ngh UBND huy n Thanh Liêm: - Ki n toàn b máy qu n lý đ t đai c p c s , biên ch chuyên viên có n ng l c đ m nhi m công tác qu n lý nhà n c, t ng c ng c ch khen th ng đ khuy n khích tinh th n làm vi c hi u qu - Tham m u cho S Tài nguyên Môi tr ng, đ xu t ban hành v n b n H th c hi n n i c th c a công t c qu n lý nhà n c v đ t đai, đ c bi t n i dung có nhi u m m i Lu t đ t đai n m 2013 th c hi n t i đ a ph ph i v ng m c khó kh n 96 ng d n ng g p TÀI LI U THAM KH O A Các ngu n tài li u in Sách [1] Nguy n lý đ t đai ình B ng, Lê Thanh Khuy n, V V n Phúc, Tr n Th Minh Châu Qu n Vi t Nam 1945 – 2010 Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia – S th t, Hà N i, 2012 [2] Bùi V n Huy n, inh Th Nga Qu n lý nhà n c đ i v i th tr ng b t đ ng s n Vi t Nam Nhà xu t b n Chính tr qu c gia – S th t, Hà N i, 2011 [3] Nguy n C nh Quý Nh n th c th c hi n pháp lu t đ t đai c a b lãnh đ o, qu n lý c p quy n Vi t Nam hi n Nhà xu t b n Chính tr qu c gia – s th t, Hà N i, 2012 [4] Nguy n Bá Uân, Ngô Th Thanh Vân Kinh t thu l i Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i, 2006 B Các ngu n tài li u khác Bài gi ng Nguy n Bá Uân Topic: “Qu n lý d án đ u t xây d ng” Tr ng i h c Th y l i, Hà N i, 2006 Nguy n Bá Uân Qu n lý d án nâng cao, T p gi ng dùng cho l p cao h c, Tr ng i h c Th y l i, Hà N i, 2010 Báo cáo Ban GPMB, BT, HT T C huy n Thanh Liêm, Báo cáo k t qu th c hi n công tác b i th ng, GPMB n m 2012, 2013, 2014, 2015 Ban qu n lý d án đ u giá quy n s d ng đ t huy n Thanh Liêm “Báo cáo k t qu đ u giá quy n s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2012, 2013, 2014, 2015 97 Phòng Tài nguyên - Môi tr ng huy n Thanh Liêm, Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v công tác giai đo n 2005 – 2010 n m 2011, 2012, 2013; Thanh tra huy n Thanh Liêm, Báo cáo t ng k t công tác tra, gi i quy t u n i, t cáo n m, 2012, 2013, 2014, 2015 U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách UBND huy n Thanh Liêm n m 2012– 2015 U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Thanh Liêm đ n n m 2015 đ nh h ng đ n n m 2020 U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Quy ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm giai đo n 2001 – 2010, 2010-2020; U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Báo cáo tình hình KT-XH huy n Thanh Liêm n m 2012 – 2015 V n b n pháp lu t quy đ nh Chính ph (2014), Ngh đ nh 43/2014/N -CP quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a lu t đ t đai; Chính ph (2014), Ngh đ nh 44/2014/N -CP quy đ nh v giá đ t; Chính ph (2014), Ngh đ nh 45/2014/N -CP quy đ nh v thu ti n s d ng đ t Chính ph (2014), Ngh đ nh 46/2014/N -CP quy đ nh v thu ti n thuê đ t, thuê m t n c Chính ph (2014), Ngh đ nh 47/2014/N -CP quy đ nh v b i th c nhà n Qu c h i n ng, h tr , tái đ nh c thu h i đ t c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (1987) Lu t t đai n m 1987 (1987); Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (1993), Lu t t đai n m 1993; Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2003), Lu t t đai n m 2003 98 Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2013), Lu t đ t đai n m 2013; y ban nhân dân t nh Hà Nam (2014), Ban hành Quy đ nh m t s sách b i th ng, h tr tái đ nh c Nhà n c thu h i đ t đ a bàn t nh Hà Nam, Quy t đ nh s 38/2014/Q -UBND C Các ngu n tài li u n t Trang web T ng c c qu n lý đ t đai “Nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà n Internet: http://gdla.gov.vn, ngày 11 tháng n m 2014 99 c v đ t đai”, ... ng công tác qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 42 2.3.1 T ch c qu n lý nhà n 2.3.2 Công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t .45 2.3.3 Công tác. .. n lý nhà n 1.2.2 N i dung c a qu n lý nhà n 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá k t qu công tác qu n lý nhà n 1.2.4 Các y u t nh h c v đ t đai 12 c v đ t đai 13 ng đ n công tác qu n lý nhà. .. NG XU T M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM 70 3.1 Ph ng h ng qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn 70 3.1.1 nh h ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan