Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

42 855 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2017, 16:48

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HOA VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG III CACBON- SILIC (HÓA HỌC LỚP 11) THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌCPHỔTHÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ SƢ PHẠM HÓA HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HOA VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG III CACBON- SILIC (HÓA HỌC LỚP 11) THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINHTRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸSƢ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học mônHóa học Mã số: 60.14.01.11 Cán hƣớng dẫn: TS Phạm Thị Kim Giang Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành khoa Sư phạm Trường Đại học Giáo dục ĐHQGHN Với lòng tri ân biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Kim Giang, người tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn tập thể Thầy Cô giảng viên khoa Sư phạm, đặc biệt thầy cô giảng viên thuộc môn Khoa học tự nhiên nhiệt tình dạy bảo, giúp đỡ chúng em suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Em xin chân thành cảm ơn BGH Thầy Cô giáo trường THPT Kim Anh THPT Minh Phú nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Xin cảm ơn em học sinh khối 11 trường THPT Kim Anh THPT Minh Phú Chính tham gia nhiệt tình em trình học tập tiếp thêm sức mạnh để Cô hoàn thành luận văn Cuối xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên hoàn thành luận văn Hà Nội, 25 tháng 10 năm 2016 TÁC GIẢ VŨ THỊ HOA DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN CTĐH DA Chương trình định hướng Dự án DH DHDA DHTH Dạy học Dạy học dự án Dạy học tích hợp ĐC Đối chứng GD&ĐT Giáo dục đào tạo GQVĐ GV Giải vấn đề Giáo viên HS HSHT HT NL NLHT Học sinh Hồ sơ học tập Hợp tác Năng lực Năng lực hợp tác NXB PHHS PPDH SGK ST THPT TN VD Nhà xuất Phụ huynh học sinh Phương pháp dạy học Sách giáo khoa Sáng tạo Trung học phổ thông Thực nghiệm Ví dụ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Sự khác biệt dạy học tích hợp dạy học môn 19 Bảng 1.2 Nhóm nội dung phát triển lực thành phần 23 Bảng 2.1 Cấu trúc nội dung chương Cacbon-Silic Error! Bookmark not defined Bảng 2.2 Các nội dung liên quan kiến thức chương “Cacbon - Silic” với môn học khác Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Bảng tiêu chí chấm điểm nhóm Error! Bookmark not defined Bảng 2.4 Ma trận đề kiểm tra chủ đề “CO2 Một số vấn đề thực tiễn” Error! Bookmark not defined Bảng 2.5 Tiêu chí đánh giá tập san, trình chiếu Error! Bookmark not defined Bảng 2.6 Hướng dẫn cho điểm sản phẩm DA nhómError! Bookmark not defined Bảng 2.7 Phân công nhóm HS thực DA chủ đề 1Error! Bookmark not defined Bảng 2.8 Phân công nhóm HS thực DA chủ đề 2Error! Bookmark not defined Bảng 2.9 Ma trận đề kiểm tra “Hợp chất cacbon với số vấn đề thực tiễn” Error! Bookmark not defined Bảng 2.10 Phân công nhóm HS thực DA chủ đề 3Error! Bookmark not defined Bảng 2.11 Tiêu chí mức độ đánh giá lực hợp tácError! Bookmark not defined Bảng 2.12 Bảng kiểm quan sát mức độ lực hợp tác dạy học tích hợp Error! Bookmark not defined Bảng 2.13 Bảng hỏi học sinh mức độ đạt lực hợp tác học theo chủ đề dạy học tích hợp Error! Bookmark not defined Bảng 2.14 Hệ thống tư liệu học tập sử dụng dự án chương Cacbon -Silic Error! Bookmark not defined Bảng 3.1 Số liệu HS tham gia thực nghiệm đối chứngError! Bookmark not defined Bảng 3.2 Xử lí theo tài liệu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 Bảng điểm kiểm tra học sinh Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Bảng điểm trung bình Error! Bookmark not defined Bảng 3.5 Bảng phân bố tần suất kiểm tra Error! Bookmark not defined Bảng 3.6 Bảng phân bố tần suất lũy tích kiểm traError! Bookmark not defined Bảng 3.7 Bảng phân loại kết học tập học sinh (%)Error! Bookmark not defined Bảng 3.8 Bảng tổng hợp tham số đặc trưng kiểm tra Error! Bookmark not defined Bảng 3.9 Kết bảng kiểm quan sát đánh giá GVError! Bookmark not defined Bảng 3.10 Kết phiếu hỏi học sinh lớp thực nghiệm tự đánh giá mức độ lực hợp tác Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ cấu trúc chung lực 22 Hình 1.2 Sơ đồ phát triển lực mục tiêu giáo dục 22 Hình 1.3 Sơ đồ kĩ thuật khăn trải bàn 32 Hình 2.1 Sơ đồ logic nghiên cứu chương Cacbon - SilicError! Bookmark not defined Hình 2.2 Sơ đồ cấu trúc chủ đề dạy học tích hợp Error! Bookmark not defined Hình 2.3 Minh họa kĩ thuật 5W1H cho DA học tậpError! Bookmark not defined Hình 2.4 Người dân sử dụng than sinh hoạt tạo nhiều khí CO Error! Bookmark not defined Hình 2.5 Khói bụi phát sinh từ nhà máy luyện thépError! Bookmark not defined Hình 2.6 Cây xanh khu lò gạch bị héo úa Error! Bookmark not defined Hình 2.7 Đá khô sử dụng để làm lạnh đồ uống, bảo quản thực phẩm Error! Bookmark not defined Hình 2.8 Nhiều nhà xã Phú Thuận A (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) bị sập sạt lở bờ sông Nguyên nhân nạn cát tặc gây raError! Bookmark not defined Hình 2.9 Hình ảnh Si tinh thể Si vô định hình Error! Bookmark not defined Hình 2.10 Hình ảnh cát tinh thể thạch anh Error! Bookmark not defined Hình 2.11 Hình ảnh silicagen Error! Bookmark not defined Hình 3.1 Đường luỹ tích so sánh kết kiểm tra (Bài kiểm tra số 1) Error! Bookmark not defined Hình 3.2.Đường luỹ tích so sánh kết kiểm tra (Bài kiểm tra số 2) Error! Bookmark not defined Hình 3.3 Biểu đồ phân loại kết học sinh qua kiểm tra số Error! Bookmark not defined Hình 3.4 Biểu đồ phân loại kết học sinh qua kiểm tra số Error! Bookmark not defined MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài .8 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .9 Mục đích nghiên cứu 10 Câu hỏi nghiên cứu 10 Giả thuyết khoa học 11 Nhiệm vụ nghiên cứu .11 Đối tượng khách thể nghiên cứu .11 Phạm vi nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 12 10 Đóng góp đề tài 13 11 Cấu trúc luận văn .13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 14 Những vấn đề chung dạy học tích hợp (DHTH) .14 1.1.1 Đổi giáo dục phổ thông sau năm 2015 Việt Nam 14 1.1.2 Khái niệm tích hợp DHTH 15 1.1.3 Mục tiêu DHTH .17 1.1.4 Sự khác biệt dạy học tích hợp dạy học môn 19 1.2 Năng lực phát triển lực cho học sinh phổ thông 20 1.2.1 Khái niệm lực 20 1.2.2 Đặc điểm lực 21 1.2.3 Cấu trúc lực .21 1.2.4 Năng lực chung lực đặc thù môn học cần phát triển cho học sinh trung học phổ thông 23 1.3 Năng lực hợp tác 24 1.3.1 Khái niệm lực hợp tác 24 1.3.2 Cấu trúc biểu lực hợp tác 25 1.3.3 Các phương pháp đánh giá lực .26 1.4 Một số phương pháp kỹ thuật dạy học thường dùng DH tích hợp 27 1.4.1 Dạy học theo dự án 27 1.4.2 Dạy học hợp tác theo nhóm 29 1.4.3 Một số kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng day học tích hợp 31 1.4.4 Khả phát triển lực hợp tác HS thông qua PPDH kỹ thuật dạy học tích cực .34 1.5 Thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp dạy học số trường THPT Hà Nội 34 1.5.1 Mục đích, đối tượng tiến hành điều tra .34 1.5.2 Kết điều tra 34 CHƢƠNG XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ “CACBON-SILIC” TRONG CHƢƠNG TRÌNH LỚP 11 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 Phân tích chương “Cacbon - Silic” Error! Bookmark not defined 2.1.1 Cấu trúc, nội dung chương “Cacbon - Silic”Error! Bookmark not defined 2.1.2 Những điểm ý nội dung phương pháp dạy họcError! Bookmark not defined 2.1.3 Mục tiêu chương Error! Bookmark not defined 2.1.4 Những lực cần phát triển cho học sinh dạy học chương Error! Bookmark not defined 2.2 Xác định nội dung liên quan kiến thức chương “Cacbon Silic” với môn học khác Error! Bookmark not defined 2.3 Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp lồng ghép, liên hệError! Bookmark not defined 2.3.1 Đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp trường phổ thông Error! Bookmark not defined 2.3.2 Đề xuất qui trình xây dựng chủ đề dạy học tích hợpError! Bookmark not defined 2.3.3 Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp lồng ghép, liên hệError! Bookmark not defined 2.3.4 Cấu trúc chủ đề tích hợp mức độ lồng ghép, liên hệError! Bookmark not defined 2.3.5 Một số chủ đề chương “Cacbon Silic” Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá lực hợp tác thông qua dạy học tích hợpError! Bookmark not defined 2.4.1 Tiêu chí đánh giá lực hợp tác Error! Bookmark not defined 2.4.2 Xây dựng công cụ đánh giá lực hợp tácError! Bookmark not defined 2.5 Xây dựng hệ thống nguồn tư liệu hỗ trợ thực dự án tích hợp lồng ghép dạy học hóa học chương “Cacbon –Silic” Error! Bookmark not defined 2.5.1 Ý nghĩa, vai trò việc xây dựng nguồn tư liệu dạy học tích hợpError! Bookmark not defined 2.5.2 Xây dựng hệ thống nguồn tư liệu học tập Error! Bookmark not defined 2.5.3 Cách sử dụng nguồn tư liệu .Error! Bookmark not defined 2.6 CÁC Kế HOạCH BÀI DạY MINH HọAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.6.1 Chủ đề 1: CO Khí than Một số vấn đề thực tiễn (1 tiết)Error! Bookmark not defined 2.6.2 Chủ đề 2: CO2 –Muối cacbonat - Một số vấn đề thực tiễn (2 tiết) Error! Bookmark not defined 2.6.3 Chủ đề 3: Si Hợp chất Si - Một số vấn đề thực tiễn (2 tiết) Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠMERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm Error! Bookmark not defined 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm Error! Bookmark not defined 3.3 Địa bàn đối tượng thực nghiệm sư phạm .Error! Bookmark not defined di truyền người, trình giáo dục trải nghiệm sống; đáp ứng yêu cầu nhiều loại hình hoạt động khác Các lực chung HS THPT là: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toán; Năng lực công nghệ thông tin truyền thông (ICT) b Năng lực đặc thù môn học lực hình thành phát triển sở lực chung theo hướng chuyên sâu, riêng biệt loại hình hoạt động, công việc tình huống, môi trường đặc thù, cần thiết cho hoạt động chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu hạn hẹp lĩnh vực học tập ngôn ngữ, toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, công nghệ, nghệ thuật, đạo đức - giáo dục công dân, giáo dục thể chất Do đặc thù môn học “Hóa học môn khoa học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm” nên có lực đặc thù sau: Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; Năng lực thực hành thí nghiệm hóa học; Năng lực tính toán hóa học; Năng lực tư hóa học; Năng lực giải vấn đề thông qua môn hóa học; Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống 1.3 Năng lực hợp tác Trong lực chung lực đặc thù nêu trên, sâu nghiên cứu lực hợp tác 1.3.1 Khái niệm lực hợp tác Khái niệm hợp tác: Theo từ điển tiếng Việt, hợp tác có nghĩa là: “Chung sức, giúp đỡ qua lại với nhau” [26] Từ việc nghiên cứu quan điểm phát triển lực hợp tác tác giả nước, đề tài nghiên cứu gần đây, quan niệm rằng: Năng lực hợp tác khả mọi người biết làm việc chung với nhau, hướng tới mục tiêu với phân công nhiệm vụ phù hợp với khả người nhằm giải quyết, thực nhiệm vụ Năng lực hợp tác NL gắn với hoạt động cụ thể, NL gắn với hoạt động hợp tác nhóm gọi NL hợp tác NL hợp tác khả tổ chức quản lý nhóm, thực hoạt động nhóm cách thành thạo, linh hoạt, sáng tạo nhằm giải nhiệm vụ chung có hiệu 26 1.3.2 Cấu trúc biểu lực hợp tác Theo [14], cấu trúc lực mô tả dạng tiêu chí sau: người có NLHT phải có kiến thức, kỹ thái độ HT - Kiến thức hợp tác: Là người nêu khái niệm, mục đích, ý nghĩa hợp tác, phân tích quy trình hợp tác, hình thức hợp tác, trình bày cách tạo nhóm, kỹ hoạt động nhóm, kỹ thuật hoạt động nhóm, vai trò vị trí nhóm - Kỹ hợp tác: Đó khả tổ chức nhóm HT, khả lập kế hoạch HT, khả tạo môi trường HT, khả giải mâu thuẫn, khả diễn đạt ý kiến, khả lắng nghe phản hồi, khả viết báo cáo, khả tự đánh giá, khả đánh giá lẫn Đây thành tố biểu cao NLHT -Thái độ hợp tác:Tích cực hoạt động nhóm: Các thành viên nhóm tích cực tham gia hoạt động nhóm động viên tham gia Chung sức hoàn thành nhiệm vụ: Các thành viên nhóm đồng tâm hợp lực hòa thành nhiệm vụ chung nhóm, có trách nhiệm với kết nhóm Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau: Các thành viên nhóm tôn trọng, chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ lẫn hoàn thành nhiệm vụ Người có NL HT có biểu sau: - Biết lắng nghe nhiệm vụ chung nhóm nhận nhiệm vụ nhóm trưởng phân công - Thực tích cực có kết nhiệm vụ nhóm giao cho theo cá nhân, theo cặp theo nhóm nhỏ - Biết trình bày, chia sẻ kết với thành viên nhóm - Biết lắng nghe ý kiến thành viên khác - Biết thảo luận để đưa kết luận chung nhóm - Biết tự đánh giá đánh giá kết thành viên nhóm nhóm với thái độ chia sẻ, xây dựng - Biết hợp tác, chia sẻ nhiệm vụ kinh nghiệm nhóm, lớp, tiếp thu ý kiến người khác thái độ học tập tích cực Để phát triển tốt NLHT cho HS, GV thường sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm phương pháp góc, bàn tay nặn bột, dạy học dự án Không thực sử dụng đơn phương pháp học tập mà thường xuyên phối kết hợp HS nghiên cứu mới, luyện tập, thực hành hóa học… 27 1.3.3 Các phương pháp đánh giá lực Theo [5] đánh giá lực không lấy việc kiểm tra khả tái kiến thức học làm trọng tâm mà trọng đến khả vận dụng sáng tạo tri thức tình sáng tạo khác Đánh giá lực thông qua sản phẩm học tập trình học tập HS, đánh giá lực HS thực số phương pháp (công cụ) sau: 1.3.3.1 Đánh giá qua quan sát Đánh giá qua quan sát thông qua quan sát mà đánh giá thao tác, động cơ, hành vi, kỹ thực hành kỹ nhận thức, cách GQVĐ tình cụ thể 1.3.3.2 Đánh giá qua hồ sơ học tập Hồ sơ học tập (HSHT) tài liệu minh chứng cho tiến HS, HS tự đánh giá thân, nêu điểm mạnh, điểm yếu, sở thích mình, tự ghi kết học tập, tự đánh giá đối chiếu với mục tiêu định để nhận tiến chưa tiến mình, tìm nguyên nhân cách khắc phục thời gian tới Trong HSHT, HS cần lưu giữ sản phẩm (powerpoint, tập san, …) để minh chứng cho kết học tập với lời nhận xét GV HSHT có ý nghĩa quan trọng HS, giúp HS tìm hiểu thân, khuyến khích hứng thú học tập hoạt động tự đánh giá Từ thúc đẩy HS tâm có trách nhiệm với nhiệm vụ học tập Đồng thời HSHT cầu nối HS-GV, HS-HS, HS-GV-PHHS 1.3.3.3 Tự đánh giá Tự đánh giá hình thức mà HS tự liên hệ phần nhiệm vụ thực với mục tiêu trình học, học sinh học cách đánh giá nỗ lực tiến cá nhân, nhìn lại trình phát điều cần thay đổi để hoàn thiện thân 1.3.3.4 Đánh giá đồng đẳng Là trình nhóm HS lớp đánh giá công việc lẫn dựa theo tiêu chí định sẵn Đánh giá đồng đẳng giúp HS làm việc hợp tác, cho phép HS tham gia nhiều vào trình học tập đánh giá HS phải tự đánh giá công việc nên học cách áp dụng tiêu chí đánh giá cách khách quan qua phản ánh lực người đánh giá trung thực, linh hoạt, trí tưởng tượng, đồng cảm, 28 Như vậy, việc đánh giá lực GV cần sử dụng đồng công cụ đánh giá với kiểm tra kiến thức, kỹ Khi xây dựng công cụ đánh giá (phiếu quan sát, hồ sơ học tập, ) cần xác định rõ mục tiêu, biểu lực cần đánh giá để từ xây dựng tiêu chí cách cụ thể, rõ ràng 1.4 Một số phƣơng pháp kỹ thuật dạy học thƣờng dùng DH tích hợp Hiện có nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển lực cho học sinh nhưphương pháp góc, bàn tay nặn bột, dạy học dự án, dạy học hợp đồng, dạy học theo nhóm, phương pháp thực hành thí nghiệm… Trong phương pháp dạy học theo dự án, dạy học theo nhóm phương pháp sử dụng dạy học tích hợp cách hiệu 1.4.1 Dạy học theo dự án Theo [3, tr 160-167]: a Khái niệm dự án: Thuật ngữ DA tiếng Anh “Project”, có nguồn gốc từ tiếng La tinh ngày hiểu theo nghĩa phổ thông đề án, dự thảo hay kế hoạch Dự án dự định, kế hoạch cần thực điều kiện thời gian, phương tiện tài chính, nhân lực, vật lực xác định nhằm đạt mục đích đề b Khái niệm dạy học theo dự án:Khái niệm Project sử dụng trường dạy kiến trúc-xây dựng Ý từ cuối kỷ 16 Từ tư tưởng dạy học theo DA lan sang Pháp số nước châu Âu khác Mỹ, trước hết trường đại học chuyên nghiệp Đầu kỷ 20 nhà sư phạm Mỹ xây dựng sơ lý luận cho phương pháp DA (The Project Method) coi PPDH quan trọng để thực quan điểm dạy học lấy HS làm trung tâm Hiện phương pháp DA sử dụng phổ biến trường phổ thông đại học giới, đặc biệt nước phát triển Trong DHDA, người học tự lực thực nhiệm vụ học tập phức hợp, có kết hợp lý thuyết thực hành, tạo sản phẩm giới thiệu Làm việc nhóm hình thức làm việc DHDA c Đặc điểm dạy học theo dự án - Định hướngthựctiễn:chủđềcủadựánxuấtpháttừnhữngtình thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp thực tiễn đời sống - Có ý nghĩa thực tiễn xã hội: dự án học tập góp phần gắn việc học tậptrongnhàtrườngvớithựctiễnđờisống,xãhội 29 - Định hướng hứng thú người học: HS tham gia chọn đề tài, nội dunghọctậpphùhợpvớikhảnăngvàhứngthúcánhân - Tính phức hợp: nội dung dự án có kết hợp tri thức nhiều lĩnh vực môn học khác nhằm giải vấn đề mang tính phức hợp - Định hướng hành động: trình thực DA có kết hợp giữanghiên cứu lý thuyết vận dung lý thuyết vào hoạt động thực tiễn, thực hành - Tính tự lực cao người học: DHDA, người học cần tham gia tích cực tự lực vào giai đoạn trình dạy học Điều đòi hỏi khuyến khích tính trách nhiệm, sáng tạo người học - Cộngtáclàmviệc:cácdựánhọctậpthườngđượcthựchiệntheo nhóm, có cộng tác làm việc phân công công việc thành viên nhóm - Định hướng sản phẩm: trình thực dự án, sản phẩm đượctạora.Sảnphẩmcủadựánkhônggiớihạntrongnhữngthu hoạch lý thuyết, mà đa số trường hợp dự án học tập tạo sản phẩm vật chất hoạt động thực tiễn, thực hành d Bộ câu hỏi định hướng Bộ câu hỏi định hướng giúp học sinh kết nối khái niệm môn học môn học với Các câu hỏi tạo điều kiện để định hướng việc học tập học sinh thông qua vấn đề kích thích tư Các câu hỏi định hướng giúp gắn mục tiêu dự án với mục tiêu học tập chuẩn chương trìnhBộ câu hỏi định hướng bao gồm: - Câu hỏi khái quát:câu hỏi khái quát câu hỏi mở, có phạm vi rộng, kích thích khám phá, nhắm đến khái niệm lớn lâu dài, đòi hỏi kỹ tư bậc cao thường có tính chất liên môn - Câu hỏi học: câu hỏi học câu hỏi mở có liên hệ trực tiếp với DA học cụ thể, đòi hỏi kỹ tư bậc cao, giúp học sinh tự xây dựng câu trả lời hiểu biết thân từ thông tin mà em thu thập - Câu hỏi nội dung:câu hỏi nội dung câu hỏi đóng có câu trả lời “đúng” xác định rõ ràng, trực tiếp hỗ trợ việc dạy học kiến thức cụ thể, thường có liên quan đến định nghĩa yêu cầu nhớ lại thông tin (như câu hỏi kiểm tra thông thường) 30 e Tiến trình dạy học theo dự án Dựa cấu trúc tiến trình phương pháp, người ta chia tiến trình DHDA làm nhiều giai đoạn khác Sau xin trình bày cách phân chia giai đoạn dạy hoc theo dự án theo giai đoạn 1) Xác định mục tiêu (khởi động): GV HS đề xuất ý tưởng, xác định chủ đề mục tiêu dự án 2)Xây dựng kế hoạch: giai đoạn HS với hướng dẫncủaGVxâydựngđềcươngcũngnhưkếhoạchchoviệcthực dự án Trong việc xây dựng kế hoạch cần xác định công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành phân công công việc nhóm 3)Thực dự án: thành viên thực công việc theo kế hoạch đề cho nhóm cá nhân Trong giai đoạn HS thực hoạt động trí tuệ hoạt động thực tiễn, thực hành, hoạt động xen kẽ tác động qua lại lẫnnhau.Kiến thức lý thuyết, phương án giải vấn đề thử nghiệm qua thực tiễn Trong trình sản phẩm dự án thông tin tạo 4)Trình bày sản phẩm dự án: kết thực dự án viết dạng thu hoạch, báo cáo, báo Trong nhiều dự án sản phẩm vật chất tạo qua hoạt động thực hành, hành động phi vật chất Sản phẩm dự án trình bày nhóm HS, giới thiệu nhà trường, hay xã hội 5)Đánh giá dự án: GV HS đánh giá trình thực kết kinh nghiệm đạt Từ rút kinh nghiệm cho việcthựchiệncácdựántiếptheo Việc phân chia giai đoạn mang tính chất tương đối Trong thực tế chúng xen kẽ thâm nhập lẫn Việc tự kiểm tra, điều chỉnhcầnđượcthựchiệntrongtấtcảcácgiaiđoạncủadựán 1.4.2 Dạy học hợp tác theo nhóm a Khái niệm dạy học hợp tác nhóm PPDH hợp tác nhóm nhỏ gọi số tên khác "Phương pháp thảo luận nhóm" PPDH hợp tác Đây PPDH mà"HS phân chia thành nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nghiệm mục tiêu nhất, thực thông qua nhiệm vụ riêng biệt người Các hoạt động cá nhân riêng biệt tổ chức lại, liên 31 kết hữu với nhằm thực mục tiêu chung"[30] Phương pháp thảo luận nhóm sử dụng nhằm giúp cho HS tham gia cách chủ động vào trình học tập, tạo hội cho em chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề có liên quan đến nội dung học; tạo hội cho em giao lưu, học hỏi lẫn nhau; hợp tác giải nhiệm vụ chung b Quy trình thực hiện: Khi sử dụng PPDH này, lớp học chia thành nhóm từ đến người Tùy mục đích sư phạm yêu cầu vấn đề học tập, nhóm phân chia ngẫu nhiên có chủ định, trì ổn định tiết học thay đổi theo hoạt động, phần tiết học, nhóm giao nhiệm vụ giống nhóm nhận nhiệm vụ khác nhau, phần chủ đề chung Cấu tạo hoạt động theo nhóm (trong phần tiết học, tiết, buổi) theo bước: Bước Làm việc chung lớp - GV giới thiệu chủ đề thảo luận nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức - Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm, quy định thời gian phân công vị trí làm việc cho nhóm - Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm (nếu cần) Bước Làm việc theo nhóm - Lập kế hoạch làm việc - Thỏa thuận quy tắc làm việc - Phân công nhóm, cá nhân làm việc độc lập - Trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm - -Cử đại diện trình bày kết làm việc nhóm Bước Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm - Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận bổ sung ý kiến - GV tổng kết nhận xét, đặt vấn đề cho vấn đề Ngoài ra,Môn hóa học nghiên cứu chất tự nhiên biến đổi chúng điều kiện xác định nên có nhiều nội dung để tích hợp kiến thức, kỹ học thông qua PPDH khác như: 32 - Phương pháp nghiên cứu (tìm tòi, khám phá, giải vấn đề): phương pháp hướng dẫn em làm quen với trình tìm tòi sáng tạo thông qua tập giải vấn đề, tập thực tiễn để tìm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường địa phương như: làm để biết khí thải xemáy có khí gây ô nhiễm môi trường? Vì phương tiện giao thông tăng lên lại làm tăng ô nhiễm môi trường? Theo em giải vấn đề nào? Với làng nghề dệt (hoặc đúc đồng, nhôm) gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước nào? Cách khắc phục vấn đề … GV đưa chủ đề tổ chức cho HS thảo luận nhóm trình bày kết - Đóng vai: phương pháp đặc trưng hoạt động với nhân vật giả định mà tình thực tế sống thể thành hành động có kịch tính Trong kịch vai khác HS đóng trình diễn, hành động GDMT xuất phát từ hiểu biết, PP tư sáng tạo HS, thông qua “kịch bản” để tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường, phê phán hành vi, thái độ, tiêu cực môi trường GV nêu chủ đề, tình huống, bối cảnh cho HS chọn lựa tự xây dựng trình bày - Thuyết trình: Là phương pháp HS tự thu thập tư liệu qua nguồn thông tin khác nhau, xây dựng thành báo cáo trình bày trước tập thểnhững hiểu biết Để xây dựng thuyết trình, HS (hoặc nhóm HS) phải vận dụng tổng hợp khái niệm PP khác (khám phá, điều tra, quan sát, vấn…) qua có hiểu biết hoạt động có thái độ tích cực với môi trường, sống Như việc tích hợp dạy học đa dạng, GV thực nhiệm vụ thông qua việc sử dụng PPDH khác để tổ chức hoạt động học tập đa dạng cho HS Thông qua hoạt động học tập giúp HS hứng thú học tập, phát triển lực, hình thành kỹ sốngvà thái độ tích cực với hoạt động bảo vệ môi trường, giải vấn đề thực tiễn sống… 1.4.3 Một số kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng day học tích hợp Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động GV vàHS tình nhằm giải nhiệm vụ cụ thể Từ mục tiêu củaDHTH, lựa chọn kĩ thuật dạy học tích cực hỗ trợ cho DHTH sau: a Kĩ thuật khăn trải bàn 33 - Khái niệm: Là kĩ thuật tổ chức hoạtđộng mang tính hợp tác kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động nhóm nhằm kích thích, thúc đẩy tham gia tích cực HS, tăng cường tính độc lập, trách nhiệm cá nhân HS phát triển mô hình có tương tác HS với HS [16] - Cách tiến hành: Hình 1.3 Sơ đồ kĩ thuật khăn trải bàn + Các cá nhân làm việc độc lập ghi ý kiến vào ô có ghi tên + Sau làm việc cá nhân, nhóm thảo luận đưa ý kiến chung để giải nhiệm vụ học tập b Kĩ thuật sơ đồ tư - Khái niệm: SĐTD cách ghi chép sử dụng màu sắc hình ảnh, để mở rộng đào sâu ý tưởng Nhờ kết nối nhánh, ý tưởng liên kết với khiến SĐTD bao quát ý tưởng phạm vi sâu rộng mà ý tưởng thông thường làm Phương pháp lập SĐTD: + Ở vị trí trung tâm sơ đồ hình ảnh hay từ khóa thể ý tưởng hay khái niệm chủ đạo + Ý trung tâm nối với hình ảnh hay từ khóa cấp nhánh thường tô đậm nét + Từ nhánh lại có phân nhánh đến hình ảnh hay từ khóa cấp để nghiên cứu sâu Trên nhánh, ta thêm hình ảnh hay kí hiệu cần thiết + Cứ thế, phân nhánh tiếp tục khái niệm hay hình ảnh nối kết với Chính liên kết tạo “bức tranh tổng thể” mô tả ý trung tâm cách đầy đủ rõ ràng Như vậy, từ khái niệm chốt từ gắn kết với nhiều từ khác đóng vai trò điểm hội tụ để tạo nên mối liên hệ với phần khác Một SĐTD thực dễ dàng tờ giấy với loại bút màu khác nhau, sử dụng phần mềm máy tính để xây dựng SĐTD 34 c Kĩ thuật 5W1H Khi tiến hành xây dựng kế hoạch DA, GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi 5W1H để phát triển ý tưởng HS Nhóm HS phải nêu trả lời câu hỏi: Who (ai)? What (cái gì)? Where (ở đâu)? When (khi nào)? Why (tại sao)? How (như nào)? Trong câu hỏi “ sao?” “ nào?” quan trọng Như vậy, lên kế hoạch nhóm phải xác định câu trả lời cho câu hỏi : Ai thực nhiệm vụ này? Thực việc gì? Làm đâu? Khi hoàn thành? Tại cần thực nhiệm vụ này? Thực nào? Kĩ thuật 5W1H sử dụng HS đóng vai nhà báo tiến hành vấn, điều tra để giải vấn đề học tập d Kĩ thuật KWL Kĩ thuật “KWL”là sơ đồ liên hệ kiến thức biết liên quan đến học, kiến thức muốn biết kiến thức học sau học (trong K (Know) Những điều biết; W (Want to know)– Những điều muốn biết; L (Learned) Những điều học được) [11] Cách tiến hành: Sau giới thiệu học, mục tiêu cần đạt học, GV phát phiếu học tập “KWL” sau: K (Những điều biết) W (Những điều muốn biết) L (Những điều học được) … … GV yêu cầu HS viết vào cột K mà họ biết nội dung học viết vào cột W mà em cho cần phải biết, phải học để đạt mục tiêu học.Sau kết thúc học chủ đề, HS điền vào cột L phiếu vừa học Lúc này, HS xác nhận xác điều em viết cột so sánh với điều em vừa học học Ngoài kĩ thuật dạy học có số kĩ thuật dạy học khác kĩ tương ứng áp dụng DHTDA kĩ thuật học hợp tác, kĩ thuật thu thập xử lí thông tin, kĩ thuật thuyết trình, trình bày, sử dụng phương tiện đại, lập biểu đồ, Các kĩ thuật nàycùng với kĩ tương ứng HS có tiếp cận thông qua tài liệu hướng dẫn, từ thực tiễn trợ giúp GV trình học theo DA 35 1.4.4 Khả phát triển lực hợp tác củaHS thông qua PPDH kỹ thuật dạy học tích cực Khi giải vấn đề nghiên cứu DA, học tập theo nhóm HS phát triển toàn diện lực chung phát triển NLHT sau: HS biết phối kết hợp thành viên nhóm, tích cực tham gia hoạt động nhóm động viên tham gia Chung sức hoàn thành nhiệm vụ: thành viên nhóm đồng tâm hợp lực hòa thành nhiệm vụ chung nhóm, có trách nhiệm với kết nhóm Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau: thành viên nhóm tôn trọng, chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ lẫn hoàn thành nhiệm vụ 1.5 Thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp dạy học số trƣờng THPT Hà Nội 1.5.1 Mục đích, đối tượng tiến hành điều tra Để tìm hiểu thực trạng việc vận dụng quan điểm tích hợp dạy học qua môn hóa học, tiến hành điều tra 33 GV 248 HS số trườngTHPTthuộc huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội - Kế hoạch điều tra: + Xây dựng phiếu hỏi GV HS tình hình dạy học theo chủ đề dạy học tích hợp lồng ghép dạy học hóa học (Phụ lục 1.1 phụ lục 1.2) + Phát phiếu điều tra đến GV học sinh + Thống kê xử lý kết điều tra 1.5.2 Kết điều tra 1.5.2.1 Kết điều tra giáo viên Câu 1: Theo thầy/cô quan điểm dạy hoc tích hợp (DHTH)là gì? Mục đích câu hỏi để tìm hiểu xem giáo viên hiểu khái niệm dạy học tích hợp nhưthế Kết điều tra cho thấy có 9/33 GV (27,27%) hiểu khái niệm dạy học tích hợp làhành động liên kết đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập lĩnh vực vài lĩnh vực khác kế hoạch dạy học Điều chứng tỏ thầy cô có tiếp xúc với dạy học tích hợp theo chủ đề chưa hiểu sâu khái niệm Câu 2: Theo Thầy/Cô, dạy học tích hợp (DHTH) có ích lợi gì? Mục tiêu dạy học tích hợp: Chỉ có 8/33 (24,24%) giáo viên trả lời tổng thể lợi ích của dạy 36 học tích hợp, lại giáo viên nhận số lợi ích việc dạy học tích hợp Điều cho thấy việc giáo viên hiểu đầy đủ lợi ích dạy học tích hợp theo chủ đề Câu 3:Theo quí thầy/cô việc dạy học tích hợpcó cần thiết không? Nhu cầu dạy học tích hợp Có 15/22 (72,73%) GV cho việc dạy học tích hợp cần thiết, lượng giáo viên cho việc dạy học tích hợp theo chủ đề không cần thiết chiếm tỉ lệ (5/33 GV) Điều cho thấy thầy cô ý thức việc cần thiết phải dạy học tích hợp theo chủ đề Câu 4: Thầy/ Cô vận dụng quan điểm dạy học theo hƣớng tích hợp vào công tác dạy học thân chƣa? Kinh nghiệm dạy học tích hợp: Kết điều tra cho thấy GV vận dụng có ý định tiếp tục vận dụng dạy học tích hợp thời gian tới chiếm tỉ lệ cao 25/33 GV (75,76%) Vẫn giáo viên không sử dụng hình thức dạy học (8/33 GV), đa số thầy cô chọn có ý định vận dụng thời gian tới Không có GV vận dụng ý định vận dụng thời gian tới nữa.Như vậy, hầu hết thầy cô có ý muốn sử dụng dạy học tích hợp Câu 5: Trongthựctế,quíThầy/Côđã tiến hành dạy học tích hợp với mức độ nhƣ nào? Mức độ dạy học tích hợp: Kết điều tra cho thấy GV dạy học tích hợp mức độ chiếm tỉ lệ cao 22/33 GV (66,67%) Có giáo viên sử dụng hình thức dạy học mức độ thườngxuyên (3/33 GV) Không có giáo viên sử dụng hình thức dạy học mức độ thườngxuyên Như vậy, hầu hết thầy cô có sử dụng dạy học tích hợp với mức độ Điều chấp nhận nguyên nhân chủ yếu như: phân phối chương trình, chưa có tài liệu hướng dẫn, cách kiểm tra đánh giá chưa thay đổi Câu 6: Xin quý Thầy/Cô cho biết số phƣơng pháp dạy học mà quý Thầy/Cô thƣờng áp dụng đểdạy học tích hợp dạy học Hoá học Phương pháp dạy học áp dụng với dạy học tích hợp: Kết điều tra cho thấy giáo viên chọn phương pháp dạy học theo dự án để dạy học tích hợp chiếm tỉ lệ cao nhất(18/25 GV ứng với 72%) Có 3/25 GV ứng với 37 12% chọn dạy học tích hợp theo phương pháp truyền thống Có giáo viên 4/25 GV ứng với 16% chọn dạy học theo phương pháp thảo luận nhóm Điều giải thích việc cập nhật công nghệ thông tin thầy/cô hạn chế Câu 7: Quíthầy/côgặp khó khăn thực dạy học tích hợp dạy học Hóa học? Khó khăn dạy học tích hợp: Ở câu hỏi “khó khăn” mà tất giáo viên chọn là: - Chưa có sách hướng dẫn cụ thể việc dạy học tích hợp - Áp lực thời lượng tiết dạy, phân phối chương trình - Chưa biết cách thiết kế kế hoạch dạy tích hợp Điều chứng tỏ lý giáo viên chưa vận dụng hình thức dạy học tích hợp không xuất phát từ phía giáo viên, mà xuất phát từ phía cấp quản lý, thời lượng tiết dạy, phân phối chương trình văn hướng dẫn dạy học tích hợp Câu 8: Thầy cô sử dụng phƣơng pháp kiểm tra đánh giá tổ chức dạy học tích hợp nội dung biên soạn: Kiểm tra đánh giá dạy học tích hợp: Kết điều tra cho thấy đa số giáo viên chọn phương pháp kiểm tra đánh giá qua kiểm tra định kỳ theo kế hoạch dạy học (15 phút, tiết),chiếm tỉ lệ cao (23/25GV ứng với 92%) Có ítGV đánh giá qua quan sát, đánh giá đồng đẳng học sinh nhóm, nhóm lớp Điều chấp nhận nguyên nhân chủ yếu như: phân phối chương trình, cách kiểm tra đánh giá chưa thay đổi Câu 9: Thầy/cô có dự định dạy học theo hƣớng TH năm học tới chƣa?Dự địnhdạy học TH năm học tới: Trong số (8/33 GV) giáo viên không sử dụng hình thức dạy học tích hợp, đa số giáo viên có ý định vận dụng thời gian tới với mức độ lồng ghép kiến thức có liên qua đến nội dung học Như vậy, hầu hết thầy cô thấy tầm quan trọng dạy học tích hợp 1.5.2.2 Kết điều tra học sinh: Câu 1: Mức độ xuất việc tích hợp kiến thức liên môn học Ở câu hỏi học sinh chọn “thường xuyên”, 157/248 HS chiếm 63,3% chọn “thỉnh thoảng” thấy thầy cô sử dụng kiến thức môn học khác kiến thức liên hệ thực tiễn để nghiên cứu vấn đề thực tế 38 Câu 2: Mức độ tích hợp kiến thức liên môn trình học để nghiên cứu vấn đề thực tế Học sinh chọn mức độ “thỉnh thoảng” sử dụng kiến thức môn học khác để nghiên cứu vấn đề thực tế chiếm tỉ lệ cao (152/248 HS chiếm 61,3% ) Bên cạnh đó, có 81/248 chọn “không bao giờ” sử dụng kiến thức môn học khác để nghiên cứu vấn đề thực tế Câu 3: Thái độ giải vấn đề liên quan đến thực tiễn Ở câu hỏi 178/248 HS chọn thái độ “Tích cực, chủ động” Điều cho thấy em không thích học mà hào hứng với việc dạy học tích hợpgắn với thực tiễn sống Câu 4:Khả giải vấn đề liên quan đến thực tiễn Có 189/248 HS chọn “thường xuyên” điều cho thấy vấn đề giáo viên đưa vừa sức với học sinh, thu hút tìm tòi học sinh Câu 5: Mong muốn học dạy học tích hợp Có 235/248 HS chọn “có”, điều chứng tỏ học sinh muốn việc học môn hoá gắn liền với môn học khác gắn với thực tế sống Từ kết khảo sát cho thấy với đại đa số GV dạy học tích hợpvẫn mẻ khó khăn Hầu hết giáo viên học sinh có mong muốn tiếp cận với dạy học tích hợp tiếp cận chưa hiệu Vấn đề đặt làm để việc dạy học tích hợp thực vào dạy học hóa học theo cách Đó vấn đề mà đội ngũ giáo viên dạy môn hóa học cấp quản lý cần phải trăn trở để có hướng bổ sung vào trình giảng dạy, làm phát triển nghiệp trồng người Tiểu kết chƣơng Chương luận văn trình bày sở lý luận thực tiễn quan trọng dạy học tích hợp bao gồm: Vấn đề đổi giáo dục phổ thông sau năm 2015 Việt Nam, biểu phương pháp kiểm tra đánh giá NL HT, khái niệm DHTH chủ đề DHTH, phương pháp dạy học thường dùng DHTH Chương đưa kết điều tra thực trạng DHTH số trường THPT thành phố Hà Nội DHTH xu hướng dạy học nhằm phát triển lực người học Vì vậy, nghiên cứu sở lý luận thực tiễn DHTH vô cần thiết sở cho nhà Sư phạm Giáo dục GV áp dụng xây dựng chủ đề dạy học tích hợp tổ chức dạy học tích hợp 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bernd Meier, Nguyễn Văn Cƣờng (2014), Lý luận dạy học đại, NXB Đại học Sư phạm 2.Bernd Meier, Nguyễn Văn Cƣờng (2014), Lí luận dạy học đại số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, Postdam - Hà Nội.) Bernd Meier, Nguyễn Văn Cƣờng (2005), Phát triển lực thông qua phương pháp phương tiện dạy học mới (Tài liệu hội thảo –Tập huấn), Bộ giáo dục đào tạo Dự án phát triển giáo dục THPT 4.Nguyễn Văn Biên, Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên, Tạp chí Khoa học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 5.Nguyễn Văn Biên, Bồi dưỡng giáo viên xây dựng chủ đề tích hợp môn Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 6.Nguyễn Lăng Bình (2010), Dạy học tích cực Một số phương pháp kĩ thuật dạy học, Nhà xuất ĐHSP Hà Nội 7.Bộ Giáo dục đào tạo, “Dạy học tích hợp trường trung học sở trung học phổ thông” 8.Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thểtrong chương trình giáo dục phổ thông mới” sau năm 2015 9.Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Đề án “Đổi mới chương trinh, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015” 10.Bộ Giáo dục đào tạo, Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp liên môn lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, 2015 11.Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá quá trình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT Môn Hóa học (lưu hành nội bộ) Hà Nội 12.Bộ Giáo dục đào tạo, Sách giáo khoa Hóa học 11 13.Nguyễn Thị Cảnh, Tích hợp xu dạy học đại, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Viện nghiên cứu Sư phạm 2008 14.Đặng Thành Hƣng, Dạy học đại, lý luận, biện pháp, kỹ thuật, Nxb: Đại học Quốc Gia Hà Nội (2002) 15.Đỗ Thị Lan Hƣơng (2014),Dạy học tích hợp liên môn Những điểm cần lưu ý, Trường trung học sở Hồng Thủy-Lệ Thủy-Tỉnh Quảng Bình 40 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HOA VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG III CACBON- SILIC (HÓA HỌC LỚP 11) THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINHTRUNG... cho học sinh lớp 11 Giả thuyết khoa học 12 Trong trình dạy học, giáo viên vận dụng quan điểm dạy học tích hợp vào việc dạy số chủđề chương Cacbon - Silic phát triển tốt lựchợp táccho học sinh Nhiệm... liệu hướng dẫn dạy học tích hợp chương III cho học sinh lớp 11 nào? - Tài liệu hướng dẫn dạy học tích hợp chương III cho học sinh lớp 11 gồm nội dung nào, cách trình bày? - Tài liệu hướng dẫn dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông , Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông , Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Từ khóa liên quan