Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam (TT)

26 293 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2017, 12:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN HẢI NINH KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Hà Nội, 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tuyến PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi… ….ngày…… tháng…… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc Gia; Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, thức có hiệu lực từ 01/01/2009 sửa đổi bổ sung số điều năm 2012; Quá trình không đánh dấu hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế mà thể bước đổi quan trọng tư lập pháp Việt Nam theo hướng ngày tiệm cận với thông lệ quốc tế Việc triển khai Luật thuế TNCN vào thực tiễn sống bước đầu góp phần kiểm soát nguồn thu nhập người dân, tạo điều kiện cho quan chức có công cụ hữu hiệu để kiểm tra, kiểm soát thu nhập dân cư Trải qua năm thực Luật thuế TNCN thu thành tựu kết đáng khích lệ; công tác quản lý thuế, sở liệu quản lý thông tin người nộp thuế (NNT) xây dựng; số lượng NNT cấp mã số thuế cá nhân (MSTCN) với số tiền thuế TNCN thu qua năm tăng cao; bản, khoản thu nhập từ tiền công tiền lương kiểm soát … Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát NSNN chưa thể kiểm soát nguồn thu cá nhân người nộp thuế TNCN không nhỏ Trên thực tế, quan chức Việt Nam kiểm soát thu nhập (KSTN) người làm công ăn lương có thu nhập rõ ràng, ổn định thông qua quan chi trả thu nhập, số lượng không nhỏ cá nhân kinh doanh ẩn thuế, tránh thuế pháp luật thuế TNCN kiểm soát khoản thu nhập bảng lương (thu nhập danh nghĩa) mà chưa thể kiểm soát tổng nguồn thu (thu nhập thực tế) NNT Thực tế cho thấy tồn khoảng trống lớn quy định pháp luật kiểm soát thu nhập cá nhân (KSTNCN) Dù nhiều vấn đề gây tranh cãi xung quanh việc thực thi đạo luật có lẽ việc KSTN cá nhân NNT để khắc phục tình trạng trốn, lậu thuế để xác định mức thuế phải nộp nhằm thu đúng, thu đủ số thuế TNCN đảm bảo công NNT vấn đề cộm nhất, cần nghiên cứu cách thấu đáo Những lý nêu cho thấy cấp bách cần thiết phải có nghiên cứu chuyên sâu vấn đề KSTNCN người nộp thuế TNCN, hai giác độ lý luận thực tiễn pháp lý Xuất phát từ nhận thức vậy, NCS cho với việc lựa chọn vấn đề “Kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ thực cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu NCS tiến hành phân tích, đánh giá cách toàn diện có hệ thống mặt lý luận thực tiễn vấn đề pháp luật KSTN người nộp thuế TNCN Việt Nam; đưa luận giải khoa học để xác định hướng tiếp cận phù hợp pháp luật KSTNCN hướng tiếp cận khác Trên sở đánh giá thực trạng pháp luật KSTN người nộp thuế TNCN để từ tìm kiếm giải pháp phù hợp hoàn thiện pháp luật KSTN người nộp thuế TNCN Việt Nam Để thực mục đích nêu trên, nhiệm vụ luận án đặt nghiên cứu cụ thể vấn đề: Thứ nhất, làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn pháp lý KSTN NNT trình thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam; Thứ hai, đánh giá tính hiệu quy định hành KSTNCN thực tiễn thi hành pháp luật thuế TNCN thông qua phân tích thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật thuế TNCN thời gian qua, sở so sánh, đối chiếu với kinh nghiệm KSTN NNT theo pháp luật số nước Từ tìm biện pháp KSTNCN phù hợp hiệu đối Comment [VN1]: Em ơi, ý tứ loanh quanh quá! Viết lại ý này! với Việt Nam điều kiện tại; Thứ ba, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện chế KSTN NNT TNCN Việt Nam hai phương diện: (i) hoàn thiện sở pháp lý; (ii) tổ chức thực pháp luật mục tiêu phòng, chống thất thoát thuế, trốn thuế, lậu thuế TNCN đảm bảo nguồn thu cho NSNN đảm bảo công NNT Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu đề tài: Luận án tập trung nghiên cứu quan điểm lý luận KSTN NNT pháp luật thuế TNCN quy định pháp luật có liên quan; quy định pháp luật KSTNCN Việt Nam số quốc gia phát triển; thực tiễn pháp luật KSTN NNT trình thực thi pháp luật thuế TNCN Việt Nam Về phạm vi nghiên cứu đề tài: Vấn đề KSTNCN đối tượng nghiên cứu nhiều ngành lĩnh vực khác như: Kinh tế học, tài học luật học Trong lĩnh vực luật học, vấn đề KSTNCN đối tượng nghiên cứu nhiều ngành luật khác như: luật kinh tế; luật hành công, công pháp quốc tế Tiếp cận góc độ chuyên ngành luật kinh tế, phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề pháp luật KSTN người nộp thuế TNCN Việt Nam Về nội dung, luận án tập trung nghiên cứu quy định pháp luật KSTNCN người nộp thuế TNCN, để từ đánh giá thực trạng KSTN NNT TNCN Việt Nam Những quy định pháp luật nghiên cứu thuộc pháp luật thuế TNCN, bao gồm luật nội dung luật thuế TNCN luật thủ tục luật quản lý thuế; quy định pháp luật có liên quan về: Ngân hàng, tín dụng, thuế tài sản, toán KDTM, trả lương qua tài khoản … Về không gian, luận án giới hạn tập trung chủ yếu nghiên cứu quy định pháp luật nước, bên cạnh tham khảo nghiên cứu số quy định KSTNCN nước ngoài, phân tích, bình luận quy định để rút học kinh nghiệm cần thiết cho trình xây dựng hoàn thiện pháp luật KSTN người nộp thuế TNCN Việt Nam; Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu quy định pháp luật KSTN NNT hành, qua làm sở đánh giá xác thực trạng pháp luật KSTN người nộp thuế TNCN Việt Nam Để đảm bảo tính khả thi cho kiến nghị, luận án nghiên cứu trình thực quy định KSTN NNT thực tiễn sống Phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu Về phương pháp tiếp cận: Luận án tiếp cận nghiên cứu vấn đề KSTNCN từ góc độ pháp luật kinh tế Là công trình nghiên cứu khoa học mang tính lý thuyết pháp lý ứng dụng KSTNCN qua phân tích, đánh giá thực tiễn thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam qua đề xuất giải pháp phù hợp nhằm KSTNCN NNT Về phương pháp nghiên cứu: Là đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học pháp lý, để đạt mục tiêu nghiên cứu, NCS sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu phù hợp với yêu cầu đề tài như: phương pháp hệ thống hóa, phân tích tổng hợp; luật học so sánh; thống kê…Các phương pháp vận dụng để nghiên cứu làm rõ nội dung cụ thể, nhằm đạt nhiệm vụ xác định luận án Đóng góp khoa học luận án Là công trình nghiên cứu chủ đề chuyên sâu khoa học pháp lý, luận án có đóng góp mặt lý luận thực tiễn sau: Thứ nhất, mặt lý luận Luận án góp phần làm rõ số vấn đề lý luận KSTN NNT trình thực pháp luật thuế TNCN như: Từ cách tiếp cận khác để nghiên cứu chất KSTN, luận án (i) xây dựng khái niệm KSTNCN bao quát đầy đủ dấu hiệu Comment [vt2]: Em kiểm tra lại xem có em n/c học thuyết vđề ko nhé! Nếu ko có bỏ ý này! Comment [vt3]: Thực nghĩ, đề tài em thiên chuyên ngành luật hành c/ngành LKT em n/c qlý NN đ/v KSTN NNT Vì vậy, em chuẩn bị tinh thần để bảo vệ quan điểm trước HĐ, phòng có thầy cô vặn vẹo Comment [vt4]: Lưu ý cách chọn từ! Comment [vt5]: Diễn đạt! phương thức thực KSTNCN; (ii) Nhận diện làm rõ vấn đề thuộc chất pháp lý KSTNCN; (iii) Nhận diện xác định rõ pháp luật KSTN người nộp thuế TNCN phận quan trọng cấu thành pháp luật quản lý thuế TNCN; Nhận diện làm rõ phận cấu thành pháp luật KSTNCN; (iv) Nhận diện rõ phương thức KSTNCN NNT Việt Nam; (v) Làm rõ yếu tố chi phối, tác động đến pháp luật KSTNCN NNT trình thực thi pháp luật thuế TNCN Việt Nam; Thứ hai, mặt thực tiễn, luận án thành tựu đạt làm rõ bất cập, hạn chế thực tiễn KSTNCN NNT Việt Nam; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế Đây sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật KSTNCN NNT Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn nước Thứ ba, luận án đề xuất định hướng giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật KSTN NTT phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; đảm bảo yêu cầu kiểm soát nguồn thu chống thất thoát thuế Các giải pháp tập trung vào vấn đề trọng tâm như: ban hành đạo luật riêng KSTNCN NNT; áp dụng biện pháp KSTN NNT thông qua tài khoản cá nhân ngân hàng gắn liền với MST cá nhân NNT; KSTNCN thông qua quy định hạn mức toán tiền mặt TTKDTM; KSTNCN thông qua khấu trừ nguồn đơn vị chi trả thu nhập; KSTNCN thông qua hệ thống quản lý thông tin liệu NNT tập trung; KSTNCN thông qua quy định nghĩa vụ giải trình chứng minh thu nhập cá nhân NNT… Thứ tư, phát hiện, đóng góp luận án thể chỗ, công trình khoa học cấp độ luận án tiến sĩ Luật học nghiên cứu cách toàn diện có hệ thống vấn đề KSTNCN người nộp thuế TNCN Việt Nam phương diện lý luận thực tiễn pháp lý Thứ năm, Các kết nghiên cứu kết luận khoa học luận án coi nguồn tư liệu tham khảo cho quan chức hoàn thiện pháp luật KSTNCN người nộp thuế Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận án thiết kế gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương 2: Những vấn đề lý luận kiểm soát thu nhập cá nhân pháp luật kiểm soát thu nhập người nộp thuế thu nhập cá nhân Chương 3: Thực trạng kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Chương 4: Các giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới Trên thực tế, công trình có đề cập đến vấn đề KSTNCN không nhiều; đó, kể đến số công trình tiêu biểu đề cập đến vấn đề KSTNCN như: Thứ nhất, sách: “Thuế nước phát triển” tác giả Richard M.Bird Oliver Oldman biên soạn công bố năm 1990 Tại chương 36 “cải thiện tuân thủ thuế”, khẳng định:“trốn thuế không vấn đề hạn chế số quốc gia phát triển; tình trạng thu nửa hay số thuế thu nhập tiềm tình trạng cá biệt Tại nhiều nước, người ta nghe nhiều đến vấn đề có vô số người giàu có - nhà buôn, nhà chuyên môn lại hoàn toàn nằm phạm vi quản lý thuế thu nhập Trong trường hợp này, biện pháp chế ngự tác giả đưa cần phải sức nâng cao ý thức tuân thủ người “người đóng thuế danh nghĩa” Đóng góp nghiên cứu thực trạng chung nước có NNT đóng thuế dựa thu nhập danh nghĩa, thực tế quan thuế chưa thể xác định thu nhập thực tế họ để đánh thuế; NCS cho việc cải thiện tuân thủ thuế NNT việc làm quan trọng giúp NNT kê khai số thuế phải nộp qua tạo thuận lợi cho quan quản lý thuế việc KSTNCN Lý thuyết tạo sở lý luận giúp cho NCS nghiên cứu nội dung thuộc chất pháp lý vấn đề KSTCN Thứ hai, báo “Kiểm soát thu nhập cá nhân Lát-vi-a”, tác giả Anita Brauna đăng trang: www.policy.lv, tháng năm 2005; Tiếp cận góc độ pháp lý, đóng góp nghiên cứu lý luận pháp lý KSTNCN thể hiện: tác giả nguyên nhân dẫn đến việc KSTNCN thiếu hiệu : (i) Do quan quản lý thuế (SRS) thẩm quyền kiểm soát áp đặt thuế, nộp thuế, phạt thuế người kê khai không trung thực, trốn thuế thời hạn năm; (ii) Do cá nhân nộp tờ khai thuế nghĩa vụ phải lưu giữ tất tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập; (iii) Các biện pháp trừng phạt hành vi trốn thuế, kê khai không trung thực phát khoan dung; (iv); Các cá nhân nghĩa vụ phải chứng minh tính hợp pháp thu nhập Tuy nhiên, kể từ ban hành Luật KSTNCN tình trạng bước khắc phục; quan quản lý thuế kiểm soát thu nhập phận lớn dân cư Kết nghiên cứu nguồn tài liệu tham khảo hữu ích giúp NCS trình nghiên cứu đề xuất biện pháp KSTN NNT Tuy nhiên, tiếp cận nghiên cứu vấn đề KSTNCN góc độ pháp luật hành công tác giả chưa đưa kết luận mặt khoa học pháp lý luật kinh tế Thứ ba, tiếp cận phương diện pháp luật hành công, sách: Phân tích Kiến nghị cho Cộng hòa Latvia “Chế độ kiểm soát thu nhập công chức tự nhiên nhân” tác giả Stephan Vasak ESQ, 6/2006 Là công trình nghiên cứu thuộc nhóm dự án cải cách sách thuế Ngân hàng giới World Bank tài trợ Nghiên cứu có đóng góp lớn như: (i) sâu phân tích, đánh giá thực trạng chế KSTNCN Latvia (các chương III KSTN quan chức, chương V khai báo thu nhập kê khai tài sản thu nhập; chương VI KSTN tự nhiên nhân), (ii) đưa khuyến nghị cho việc điều chỉnh chế KSTNCN người dân Latvia Do tiếp cận nghiên cứu phương diện pháp luật hành công nên nhiều vấn đề pháp lý KSTNCN tác giả tập trung phân tích kỹ, có chất lượng giá trị tham khảo, với nhiều học kinh nghiệm cho Việt Nam hoàn thiện pháp luật KSTNCN NNT Tuy nhiên sách chưa đưa nhận định khoa học vấn đề KSTNCN góc độ pháp luật kinh tế 1.1.2 Tình hình nghiên cứu đề tài Việt Nam Ở Việt Nam, nghiên cứu vấn đề KSTNCN đề cập mờ nhạt góc độ luật thực định NCKH Cho đến thời điểm NCS thực luận án, nghiên cứu công bố đáng ý gồm có: Comment [vt6]: Em cần cân nhắc chọn từ diễn đật: “cải thiện tuân thủ” nên thay “nâng cao nhận thức NNT cần thiết phải tuân thủ ” hay ngắn gọn “nâng cao ý thức tuân thủ NNT ” Thứ nhất, luận văn thạc sĩ tác giả Bùi Công Phương “Kiểm soát thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ tiền lương, tiền công tổ chức chi trả cục thuế TP Đà Nẵng thực hiện” vào năm 2011 Nghiên cứu góp phần làm rõ ý nghĩa công tác kiểm soát thuế TNCN nói chung, thuế TNCN từ tiền lương, tiền công nói riêng Thứ hai, viết “Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công” tác giả Nguyễn Thành Phúc đăng Tạp chí Tài số ngày 09/9/2013.Tiếp cận nghiên cứu góc độ kinh tế, có đóng góp: thực tế Việt Nam chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát khoản giảm trừ, đặc biệt GTGC NNT Tác giả đề xuất giải pháp quản lý thu nhập chịu thuế như: (i) Các cục, chi cục thuế cần phối hợp chặt chẽ với đội thuế phường, xã để theo dõi sát thu nhập từ tiền lương, tiền công, nắm nguồn thu, khoản giảm trừ cá nhân (ii) tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân NNT hồ sơ GTGC cho NPT, sử dụng đồng bộ, liên thông toàn quốc, kết hợp với tăng cường rà soát, đối chiếu để ngăn chặn gian lận (ii) đề xuất ban hành văn cụ thể hóa trách nhiệm đơn vị, cá nhân chi trả tiền lương, tiền công việc kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công NNT, kiểm soát, quản lý trách nhiệm xác minh trường hợp NNT GTGC Nhiều biện pháp KTSNCN tác giả phân tích, đánh giá kỹ có chất lượng; nhiều nội dung nghiên cứu NCS tham khảo kế thừa, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu thực trạng KSTNCN NNT Tuy nhiên nghiên cứu thực cấp độ luận văn thạc sĩ khuôn khổ báo tiếp cận nghiên cứu góc độ kinh tế giới hạn phạm vi KSTN từ tiền lương tiền công cách giải vấn đề nội dung nghiên cứu sơ sài, hầu hết kết luận khoa học dừng lại mức độ nghiên cứu Mặt khác, công trình nghiên cứu tiếp cận KSTN góc độ kinh tế nên chưa đưa kiến nghị vấn đề KSTNCN góc độ khoa học pháp lý Thứ ba, Đề án “Xây dựng quy chế trao đổi thông tin quan Thuế quan BHXH việc thu thuế thu nhập cá nhân thu khoản BHXH, BHYT” công bố năm 2014 Theo đề án này, người lao động sử dụng mẫu tờ khai, mã số quản lý để nộp thuế BHXH Theo đó, hai bên trao đổi thông tin tổ chức cá nhân trả thu nhập tham gia đóng khoản BHXH bắt buộc nộp thuế, để phối hợp quản lý thu khoản BHXH, BHYT quản lý thu thuế…và Tổng cục Thuế triển khai cấp MST tổ chức trả thu nhập theo quy định phối hợp trao đổi để quan BHXH sử dụng quản lý đơn vị tham gia BHXH NCS nhận thấy, hai ngành có chung nhóm đối tượng quản lý tổ chức chi trả cá nhân làm công ăn lương; đó, quan thuế vào khoản tiền lương, tiền công chi trả để tính thuế TNCN, BHXH vào khoản tiền lương, tiền công để quản lý khoản đóng góp BHXH Hơn nữa, kết phối hợp đặt móng tạo sở cho phối hợp ngành thuế quan chức có liên quan quản lý thuế tương lai Thứ tư, “Đề án kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn” Bộ Nội Vụ công bố năm 2009 Đề án đề xuất phương thức chế KSTN kê khai tài sản thu nhập biện pháp bắt buộc người có chức vụ quyền hạn phải mở tài khoản ngân hàng, kho bạc để tiếp nhận khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, lương… Tiếp cận nghiên cứu góc độ pháp luật hành công, tài liệu có đóng góp lớn có nhiều nội dung NCS tham khảo kế thừa tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu trình viết đề tài luận án Theo tìm hiểu NCS, công trình tiếp cận nghiên cứu vấn đề KSTNCN góc độ pháp lý Việt Nam Thứ năm, Đề tài cấp Bộ Thanh tra Chính Phủ “Kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn” tác giả Phạm Trọng Đạt chủ nhiệm, nghiệm thu tháng 11 năm 2012 Kết nghiên cứu góp phần: (i) làm rõ số vấn đề KSTN người có chức vụ quyền hạn Việt Nam; đưa khái niệm KSTN; (ii) xác định phạm vi KSTN theo điều Luật thuế TNCN; (iii) phân tích, đánh giá số biện pháp KSTN áp dụng Việt Nam; (iv) làm rõ thực trạng quy định pháp luật liên quan đến KSTN người có chức vụ quyền hạn Cả hai tài liệu có nhiều đóng góp có nhiều giá trị tham khảo vấn đề KSTNCN tiếp cận nghiên cứu góc độ pháp lý, nhiên tác giả tiếp cận góc độ pháp luật hành công để nghiên cứu vấn đề KSTNCN với mục đích ngăn ngừa nguồn thu nhập bất hợp pháp để phòng chống tham nhũng, với đối tượng nghiên cứu hẹp, bao gồm người có chức vụ quyền hạn BMNN mà hoàn toàn chưa có tiếp cận nghiên cứu vấn đề KSTNCN NNT góc độ khoa học luật kinh tế Thứ sáu, Năm 2015, tác giả Hoàng Nam Hải bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Luật học với đề tài “Pháp luật kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn Việt Nam nay”, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội; báo Vũ Công Giao, Hoàng Nam Hải (2016)“Vấn đề kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn Luật Quốc tế gợi mở cho Việt Nam” đăng tạp chí Dân chủ Pháp luật [119] Các nghiên cứu nêu phân tích bàn luận vấn đề KSTNCN góc độ pháp lý, đưa khái niệm KSTN người có chức vụ quyền hạn; nhiên, nghiên cứu công bố trước Việt Nam, nghiên cứu tiếp cận vấn đề KSTNCN mức độ tiếp cận nghiên cứu góc độ lý luận Luật hành công công pháp quốc tế Như vậy, với tư liệu thu thập có, NCS nhận thấy: (i) nhìn vào công trình nghiên cứu nêu trên, thấy kết nghiên cứu vấn đề KSTNCN NNT khiêm tốn; (ii) hầu hết nghiên cứu vấn đề KSTNCN tiếp cận góc độ pháp luật hành công gợi mở ban đầu nội dung cần nghiên cứu chuyên sâu mà chưa đưa kết luận khoa học cụ thể; (iii) nay, chưa có công trình cấp độ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ luật học nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn KSTNCN NNT TNCN công bố; (vi) chưa có sách chuyên khảo đề tài xuất Việc tham khảo, kế thừa tiếp tục phát triển kết nghiên cứu công bố nước đặt cho NCS nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu, vấn đề quan trọng mà NCS cố gắng tìm câu trả lời xác đáng, học giả Việt Nam giới lại thiếu mặn mà với việc nghiên cứu vấn đề KSTNCN nói chung KSTNCN NNT thu nhập cá nhân nói riêng? Giải pháp khả thi đề xuất việc KSTNCN NNT cho phù hợp với Việt Nam, có tính khả thi mang lại hiệu cao? 1.2 Giả thuyết nghiên cứu luận án câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Về giả thuyết nghiên cứu Luận án triển khai với giả thuyết nghiên cứu sau : - Ở Việt Nam thu nhập cá nhân NNT chưa kiểm soát tốt dẫn đến tình trạng trốn thuế thất thu thuế Nhà nước chưa có biện pháp KSTNCN hiệu quả; cần thiết phải nghiên cứu xây dựng hệ thống pháp luật đồng KSTNCN với việc đề xuất biện pháp KSTNCN phù hợp với thực tiễn Việt Nam để việc KSTNCN NNT trở lên hiệu Comment [vt7]: Tôi ko hiểu iý em lăm đây?? Giả thuyết n/c đặt ban đầu để tìm hướng n/c Còn em nghiên cwú xong em phải x/đ rõ em dùng giả thuyêt giả thuyết chứ? Hơn nữa, sau n/c xong, em cần sthông điệp CTNC em đem lại cho đọc giả ko phải giả sthuyết GT pihục vụ cho em tìm hướng n/c (ở g/đoạn đầu n/c) em! - Hiện chưa có lý thuyết pháp lý KSTNCN Việt Nam cần nghiên cứu để làm rõ vấn đề lý thuyết thuộc chất pháp lý KSTNCN NNT, qua tạo sở để quan chức đưa giải pháp KSTNCN phù hợp, hiệu 1.2.2 Về câu hỏi nghiên cứu Để làm rõ giả thuyết nghiên cứu, luận án đặt giải câu hỏi nghiên cứu sau đây: KSTNCN người nộp thuế TNCN gì? Vai trò KSTN người nộp thuế TNCN? Bản chất pháp lý vấn đề KSTNCN? Có biện pháp KSTNCN thực giới Việt Nam? Hiệu thực biện pháp thực tế sao? Tại cần phải điều chỉnh pháp luật vấn đề KSTNCN người nộp thuế? Cơ sở lý luận thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng pháp luật KSTNCN Việt Nam? Tại Việt Nam thời gian qua, quy định pháp luật KSTNCN tương đối đầy đủ thực tế khoản thu nhập từ tiền lương tiền công có nguồn gốc rõ ràng, quan chức lại chưa thể kiểm soát thu nhập NNT mà biện pháp KSTN thực chủ yếu khoán khấu trừ nguồn? Cần phải làm để quy định KSTN NNT pháp luật thuế TNCN Việt Nam thực thi có hiệu thực tiễn? Cần phải sửa đổi, bổ sung quy định KSTNCN để đảm bảo tính khả thi hiệu trình thực thi thực tiễn? Kết luận chương 1 Cho đến Việt Nam, vấn đề lý luận pháp lý KSTN nói chung KSTNCN NNT chưa nghiên cứu cách thấu đáo góc độ luật thực định tranh luận khoa học giới học thuật Mặc dù xuất số báo lên tiếng cần thiết phải KSTNCN để việc thu thuế xác; nhiên báo túy phản ánh thông tin nhu cầu cần thiết phải KSTN khoản chi tiêu xã hội nhằm đảm bảo công NNT mà chưa phải nghiên cứu chuyên sâu góc độ khoa học pháp lý Do KSTNCN coi vấn đề nhạy cảm, đụng chạm nhiều mối quan hệ suốt thời gian dài việc nghiên cứu vấn đề pháp lý KSTN nói chung KSTNCN NNT TNCN nói riêng bị bỏ ngỏ công trình nghiên cứu khoa học pháp lý công bố; thiếu vắng tranh luận diễn đàn khoa học giới chuyên môn đến vấn đề Sự thiếu mặn mà nghiên cứu vấn đề KSTN nói chung KSTNCN NNT nói riêng nguyên nhân lý giải việc thiếu vắng công trình nghiên cứu KSTN nói chung KSTNCN NNT nói riêng Thực tế cho thấy khoảng trống lớn cần nghiên cứu vấn đề KSTNCN NNT để nâng cao hiệu pháp luật thuế TNCN Việc nghiên cứu vấn đề pháp lý KSTNCN NNT TNCN Việt Nam góc độ lý luận, đánh giá thực trạng thực quy định KSTNCN pháp luật TNCN đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật KSTNCN trình thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam cần thiết không trùng lặp với công trình nghiên cứu thực công bố trước Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2.1 Những vấn đề lý luận kiểm soát thu nhập người nộp thuế thu nhập cá nhân 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò kiểm soát thu nhập cá nhân 2.1.1.1 Khái niệm đặc điểm kiểm soát thu nhập cá nhân Từ tiếp cận khác khái niệm KSTN, NCS đưa định nghĩa khái quát KSTNCN người nộp thuế sau: “KSTNCN người nộp thuế việc quan có thẩm quyền nhà nước, quan, tổ chức nhà nước ủy quyền biện pháp nghiệp vụ giao nắm bắt xác toàn luân chuyển dòng tiền ra, vào tài khoản cá nhân ngân hàng thông qua hoạt động cá nhân tạo thu nhập, đường khác, mục đích để xác định xác số thuế thu nhập cá nhân phải nộp người có thu nhập chịu thuế, đồng thời để hạn chế tệ nạn tham nhũng, rửa tiền, nguồn thu nhập bất hợp pháp khác” 2.1.1.2 Đặc điểm kiểm soát thu nhập cá nhân Về phương diện lý thuyết, KSTNCN có đặc trưng sau đây: Một là, KSTNCN hoạt động có tính chất quản lý Nhà nước; Hai là, KSTNCN có ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ cá nhân; Ba là, KSTNCN gắn liền với mục đích bảo vệ lợi ích chung trật tự công cộng (trong có mục đích quản lý thuế TNCN) Bốn là, KSTNCN đòi hỏi Nhà nước phải áp dụng phối hợp nhiều biện pháp quản lý khác 2.1.1.3 Vai trò kiểm soát thu nhập người nộp thuế thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Mục đích việc thực thi pháp luật thuế TNCN xác định xác thu nhập chịu thuế NNT dựa vào quan quản lý thuế có sở tính đúng, tính đủ số thuế TNCN người nộp thuế phải nộp, mà việc làm quan chức thực việc kiểm soát tốt thu nhập NNT KSTNCN yếu tố định thành công hay thất bại thực thi quy định pháp luật thuế TNCN vào thực tiễn đời sống Thể khía cạnh sau đây: Thứ nhất, việc KSTNCN thực tốt đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công khai số thu nhập cá nhân có xác để xác định nghĩa vụ thuế cho NNT; Ngược lại, việc KSTN thực hiệu việc xác định nghĩa vụ thuế cho cá nhân không xác Thứ hai, việc KSTNCN tốt cách để Nhà nước phát cá nhân ẩn thuế có nguồn thu nhập bất hợp pháp để từ áp dụng biện pháp xử lý kịp thời Thứ ba, việc KSTCN góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trách nhiệm công dân cá nhân Khi khoản thu nhập cá nhân bị giám sát chặt chẽ, NNT có thái độ tích cực việc tuân thủ pháp luật 2.1.2 Những điều kiện để thực kiểm soát thu nhập cá nhân Để thực KSTNCN cách hiệu quả, cần chuẩn bị đảm bảo tốt điều kiện sau đây: (i) điều kiện sở pháp lý; (ii) điều kiện nguồn nhân lực tổ chức máy thực thi pháp luật;(iii) điều kiện ý thức pháp luật, nhận thức người nộp thuế;(iv) điều kiện kỹ thuật công nghệ quản lý thu nhập cá nhân 2.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Trên thực tế thực thi pháp luật thuế TNCN KSTN chịu thuế, chịu chi phối 10 luật thuế TNCN phần thể hoạt động chủ yếu tạo thu nhập cá nhân, chưa phải toàn Nhóm quy định phương thức kiểm soát thu nhập cá nhân Về lý thuyết, việc xác định phương thức KSTNCN thực chất Nhà nước xác định cách thức, biện pháp cho hiệu cần áp dụng để KSTNCN Nhóm quy phạm có nhiệm vụ quy định cách thức, phương pháp bản, hiệu nhằm KSTNCN thực pháp luật thuế TNCN 2.2.2 Những vấn đề lý luận thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân 2.2.2.1 Thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Đối với nhà nước vấn đề quan trọng không ban hành thật nhiều văn QPPL mà phải tổ chức thật tốt để chúng thực thực tế, thực pháp luật giai đoạn thiếu vô quan trọng chế điều chỉnh pháp luật Thực pháp luật nhiều chủ thể khác tiến hành với nhiều cách thức khác Thực pháp luật thuế TNCN cho phép làm rõ hạn chế, bất cập hệ thống pháp luật thực định để từ đưa giải pháp hữu hiệu cho việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế TNCN hành chế đưa pháp luật thuế TNCN vào thực tiễn sống Thực pháp luật thuế TNCN nghiêm minh tạo sở cho việc KSTNCN NNT 2.22.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Trên thực tế, tính hiệu việc thực thi pháp luật thuế TNCN phụ thuộc vào yếu tố sau đây: Thứ nhất, mức độ minh bạch thu nhập cá nhân Thứ hai, sách Nhà nước tính nghiêm minh luật pháp Thứ ba, vấn đề hiệu lực hiệu máy quản lý thuế Thứ tư, tình trạng phát triển kinh tế- xã hội 2.2.3 Một số mô hình điều chỉnh pháp luật hoạt động kiểm soát thu nhập cá nhân giới học cho Việt Nam Trên giới, có nhiều nước vận dụng thành công phương thức KSTCN, nhiên nghiên cứu NCS lựa chọn tham khảo kinh nghiệm số quốc gia tiêu biểu có chế KSTNCN phát triển, gồm có: Thứ nhất, kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật kiểm soát thu nhập cá nhân Singapore Tại Singapore, người từ lúc sinh đến trưởng thành cấp MSTCN mã số thuế không thay đổi suốt đời, khoản toán, chi trả hay thu nhập nhận thông qua MST Cục thuế Singapore xây dựng chế độ làm việc nội có hiệu thể qua chế ràng buộc lẫn Với trình tự làm việc chặt chẽ làm tăng thêm giám sát, hỗ trợ lẫn nhân viên thuế, đồng thời ngăn chặn quan hệ riêng tư, triệt để phòng ngừa hành vi sai trái nhân viên thuế Thứ hai, Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật kiểm soát thu nhập cá nhân Hoa Kỳ Tại Hoa Kỳ, năm tất cá nhân yêu cầu phải báo cáo nguồn thu nhập cho nhà nước cách nộp tờ khai thuế thu nhập Luật thuế TNCN Hoa Kỳ giới hạn mà quy định công dân có nghĩa vụ phải kê khai tất nguồn thu nhập (cả hợp pháp bất hợp pháp), nhằm tránh công dân “né thuế” phát bất hợp lý việc kê khai tài sản, thu nhập thực tế… NCS nhận thấy, quy định mang tư tưởng tiến hợp lý mà Việt Nam tham khảo hoàn thiện quy định KSTN NNT Luật thuế TNCN Hoa kỳ đòi hỏi đối tượng nộp thuế cần lưu giữ đầy đủ chứng từ để chứng minh thu nhập Mọi người dân Hoa Kỳ phải khai thuế, kể người việc làm Báo cáo hàng năm ngân hàng tài khoản giao dịch thu chi NNT giúp quan quản lý thuế đánh giá trung thực 11 khai báo NNT Đối với quan quản lý thuế, giao dịch qua ngân hàng giúp quan kiểm soát chi tiết giao dịch cá nhân, đánh giá xác thu nhập, hoạt động tài khác Từ đó, quan quản lý có sở để tính xác số thuế cá nhân phải trả cho phủ thu nhập thực người dân Thứ ba, Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật kiểm soát thu nhập cá nhân Hà Lan Theo đánh giá chuyên gia, Hà Lan quốc gia có hệ thống thuế nói chung hệ thống KSTNCN nói riêng coi ưu việt số quốc gia phát triển Trong đó, phủ nhận vai trò CNTT kiểm soát nguồn liệu thông tin thu nhập cá nhân Hệ thống thông tin quan thuế bao gồm nhiều kênh thông tin mà cụ thể hệ thống IBS, BVR, RIS ELDO Hệ thống thông tin quan có gắn kết với nhau, theo đó, ngân hàng phải gửi tất thông tin liên quan đến tiền gửi tiết kiệm đầu tư cá nhân cho quan thuế trước ngày tháng hàng năm Đồng thời, chủ sử dụng lao động bị buộc phải thông báo cho quan thuế thông tin số lượng lao động, tiền lương hợp đồng lao động lao động MSCN sử dụng tất tài liệu liên quan đến việc nhận diện cá nhân Cơ quan thuế sử dụng mã số để tìm kiếm tất thông tin có liên quan đến cá nhân hệ thống thông tin kiểm tra tính xác tờ khai thuế Tóm lại, qua tìm hiểu, giới có nhiều hình thức KSTNCN, thấy nước tiên tiến áp dụng chung biện pháp KSTNCN sau: là, KSTNCN thông qua tài khoản mở ngân hàng, gắn với MSTCN; hai là, KSTNCN thông qua việc áp dụng hình thức khấu trừ nguồn thu nhập quan chi trả thu nhập; ba là, KSTNCN thông qua quản lý mã số thuế TNCN; bốn là, xây dựng sở liệu tập trung, thống nhất, có tính đồng NNT nhằm KSTN cá nhân NNT; năm là, quy định hạn mức toán tiền mặt giao dịch dân sự, kinh tế; sáu là, KSTCN thông qua thực TTKDTM; bảy là, quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc lưu giữ cung cấp minh chứng để chứng minh nguồn tài sản, thu nhập hợp pháp; tám là, có ứng dụng ưu việt công nghệ thông tin công tác quản lý thuế; chín là, chế tài áp dụng người vi phạm nghĩa vụ thuế, hành vi trốn thuế, nghiêm khắc có tính răn đe cao Bài học rút cho Việt Nam từ kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật kiểm soát thu nhập cá nhân nước Một là, phạm vi kiểm soát thu nhập NCS cho Luật thuế TNCN Việt Nam cần quy định, xác định thu nhập chịu thuế cần phải kiểm soát tất loại thu nhập chịu thuế cá nhân; NNT có nghĩa vụ phải kê khai tất nguồn thu nhập (cả hợp pháp bất hợp pháp), nhằm tránh việc người nộp thuế “né thuế” phát bất hợp lý việc kê khai tài sản, thu nhập thực tế…vì khoản thu nhập cá nhân dễ bị NNT tìm cách che dấu gian lận Điều giúp giảm thiểu tối đa mập mờ, gian lận kê khai thuế TN để trốn thuế Hai là, phương thức kiểm soát thu nhập Kinh nghiệm nước cho thấy, biện pháp KSTNCN nói hiệu phát huy tác dụng tốt sử dụng phối hợp trình thực thi pháp luật thuế TNCN Ba là, chủ thể kiểm soát thu nhập NCS nhận thấy, chủ thể Nhà nước, xem xét ủy quyền cho số tổ chức trực tiếp quản lý thu nhập cá nhân có khả kiểm soát nguồn thu nhập cách đầy đủ xác Comment [vt8]: Tôi nhớ đa góp ý cho em việc đưa kin hnghiệm NN vào chương n/c thực trạng PL Ở chươgn này, em chưa n/c thực trạng PL VN ntn e biết VN cần học từ kinhnhgiệm NN! Vì học em rút dựa vào đâu? Chắc VN cần !!! Kết cấu ko logic Tôi đa góp ý mà em ko sửa ko hiểu em nhờ đọc để làm em ơi!!! 12 Kết luận chương Qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận KSTN người nộp thuế pháp luật KSTNCN, luận án rút số kết luận sau đây: Thực pháp luật thuế TNCN giai đoạn thiếu vô quan trọng chế điều chỉnh pháp luật thuế TNCN Thông qua việc thực pháp luật thuế TNCN góp phần làm rõ hạn chế, bất cập hệ thống pháp luật thực định thuế TNCN để từ đưa giải pháp hữu hiệu cho việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế TNCN nói chung, pháp luật KSTNCN nói riêng nhằm đưa pháp luật thuế TNCN vào thực tiễn sống Việc nhận diện vấn đề pháp lý KSTNCN góc độ khoa học luật kinh tế việc làm quan trọng cần thiết tạo sở để NCS đánh giá thực trạng tính hiệu quy định pháp luật KSTNCN NNT Việt Nam thời gian qua Để thực hiệu việc KSTNCN hệ thống pháp luật tốt mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác chi phối tảng xã hội, sở hạ tầng, quan điểm tầng lớp lãnh đạo, ý thức người dân, vấn đề khó đưa giải pháp trọn vẹn Việc tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế KSTNCN vận dụng cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tế điều kiện hoàn cảnh đất nước yếu tố định để thực thành công biện pháp KSTNCN NNT Việt Nam Chương THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm soát thu nhập người nộp thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 3.1.1 Các quy định chủ thể kiểm soát thu nhập cá nhân Thực tế cho thấy Việt Nam nhóm quy định chủ thể KSTNCN thể tản mạn nhiều văn QPPL khác Mặt khác, mức độ rõ ràng, minh bạch quy định chủ thể KSTNCN văn khác Cụ thể là: (i) Luật quản lý thuế 2006: Đây đạo luật quy định trực tiếp vấn đề quản lý thuế nói chung, có vấn đề KSTN người nộp thuế TNCN thực tế cho thấy điểm a khoản Điều đạo luật này, nhà làm luật quy định quan quản lý thuế (gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế) không quy định rõ quan chủ thể KSTN người nộp thuế Chính vậy, muốn khẳng định chủ thể quản lý thuế đồng thời chủ thể KSTNCN Việt Nam suy đoán có tính logic, quy định rõ ràng, minh bạch pháp luật quản lý thuế (ii) Luật phòng chống tham nhũng 2005 văn quy định cụ thể hướng dẫn thi hành Tương tự Luật quản lý thuế, văn QPPL quy định (tại Điều 5, Điều 54, Điều 59 Luật phòng chống tham nhũng 2005 Điều 17, Điều 18 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Chính phủ) chủ thể có thẩm quyền quản lý việc kê khai tài sản thu nhập, không quy định rõ ràng chủ thể KSTNCN Như vậy, quy định có tính cách gián tiếp văn QPPL dẫn đây, chưa có văn Việt Nam quy định rõ chủ thể KSTNCN người nộp thuế TNCN Comment [vt9]: Tên chương ko ổn em Thực trạng PL KSTN ” lại đặt “quá trình t/h PL ” em? Em bàn với thày Tuyến tên chương chưa? 13 NCS nhận thấy, thiếu sót/lỗ hổng lớn khung pháp luật hành KSTNCN Chính điều khiến cho trình KSTN NNT TNCN trở nên khó khăn phức tạp hơn, lẽ Nhà nước lẫn người nộp thuế không rõ chủ thể KSTN thẩm quyền KSTN chủ thể 3.1.2 Các quy định phạm vi kiểm soát thu nhập cá nhân Về vấn đề này, nhận thấy pháp luật hành Việt Nam có quy định chi tiết tương đối rõ ràng, đầy đủ Cụ thể là: - Luật thuế TNCN 2007 văn hướng dẫn thi hành (Nghị định 65/2013/NĐ-CP; Thông tư số 111/2013/TT-BTC): Trong đó, phạm vi KSTNCN quy định Điều 3, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Luật thuế TNCN; Sau tiếp tục quy định cụ thể Điều Mục 1, Mục 2, Mục 4, Mục chương Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính Phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế TNCN Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN Điều Thông tư số111/2013/TT-BTC Bộ tài hướng dẫn thực Luật thuế TNCN thu nhập chịu thuế - Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập có hiệu lực từ ngày 5/9/2013: Tại Điều văn có quy định phạm vi tài sản thu nhập thuộc diện phải kê khai gồm: tài sản BĐS, quyền tài sản, tiền mặt tổng thu nhập năm cá nhân NNT …Quy định gián tiếp đề cập đến phạm vi thu nhập cá nhân cần phải kiểm soát Với nhiều quy định điều chỉnh việc kê khai, tài sản thu nhập đội ngũ cán công chức nhà nước, Nghị định với Luật phòng chống tham nhũng thực tế góp phần đáng kể nỗ lực Nhà nước nhằm KSTN phận dân cư người làm việc BMNN, góp phần thực có hiệu pháp luật thuế TNCN [110] So sánh với quy định tương ứng pháp luật số quốc gia giới Singapore, Hoa Kỳ, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, khẳng định pháp luật hành Việt Nam có quy định tương đồng với pháp luật nhiều nước giới phạm vi TNCN cần kiểm soát 3.1.3 Các quy định phương thức kiểm soát thu nhập cá nhân - Luật thuế TNCN 2007 văn hướng dẫn thi hành: (ví dụ: Nghị định số 65/2013/NĐCP; Thông tư số 84/2008/TT-BTC; Thông tư số 111/2013/TT-BTC…); Luật quản lý thuế 2006 (được sửa đổi, bổ sung số điều vào năm 2012, 2016) văn hướng dẫn thi hành thống quy định biện pháp KSTNCN bao gồm: KSTNCN thông qua phương thức khấu trừ thuế nguồn quan, tổ chức chi trả thu nhập; KSTNCN thông qua việc cấp MST quản lý thông tin người nộp thuế TNCN hệ thống sở liệu thuế; KSTNCN thông qua việc thực chế “tự kê khai, tự nộp thuế” người nộp thuế; KSTNCN thông qua chế tra, kiểm tra, điều tra thuế TNCN; KSTNCN thông qua quản lý tài khoản cá nhân ngân hàng… - Các văn luật bao gồm Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 Chính phủ quy định hạn mức toán tiền mặt; Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 7/3/2007 Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực Ðiều Ðiều Nghị định số 161; Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam; Quyết định số 2453/QĐ–TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2011 phê duyệt đề án đẩy mạnh TTKDTM giai đoạn 2011- 2015; Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN: Theo văn này, cá nhân bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng 14 định dòng tiền tệ, giao dịch toán thông qua tài khoản phải kiểm soát Ngoài ra, việc quy định trả lương qua tài khoản NNT người lao động khu vực nhà nước đơn vị sử dụng NSNN, biện pháp giúp đơn giản hóa quy trình trả lương, tạo tiền đề thuận lợi để nhà nước áp dụng phương thức, biện pháp quản lý thuế TNCN quản lý xã hội cách đại tương lai 3.2 Các biện pháp kiểm soát thu nhập người nộp thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 3.2.1 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua công cụ kiểm soát pháp luật thuế thu nhập cá nhân Pháp luật thuế TNCN công cụ quan trọng KSTNCN NNT thông qua quy định KSTN kê khai số thuế phải nộp, khấu trừ nguồn quan chi trả thu nhập, GTGC, loại thu nhập phải chịu thuế, … Pháp luật thuế TNCN vào thực tiễn sống góp phần thực KSTN dân cư Thông qua cá nhân, quan chi trả cấp MST ngành thuế nắm số NNT, số người chưa phải nộp thuế thu nhập từ tiền lương tiền công từ thu nhập khác, số thuế thu từ loại thu nhập cá nhân theo phương thức khấu trừ nguồn theo phương thức tự kê khai, tự nộp thuế Tuy nhiên, thực tiễn KSTNCN NNT thời gian qua nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập nguyên nhân làm giảm hiệu công tác KSTN, giảm số thuế TNCN Thứ nhất, Luật thuế TNCN chưa có khả kiểm soát xác, hiệu thu nhập tiền công, tiền lương cá nhân Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công quan thuế kiểm soát qua đơn vị trực tiếp chi trả thu nhập; khoản thu nhập HKD cá thể, cá nhân hành nghề độc lập… quan thuế khó kiểm soát nguồn thu nhập cách xác, điều này, dẫn đến bất bình đẳng việc đóng thuế Đối với khoản quà biếu vàng tiền lại chưa xác định thu nhập chịu thuế nên với khoản này, cá nhân kê khai thu nhập với quan thuế, mà phải kê khai tài sản hàng năm theo pháp luật công chức, viên chức pháp luật phòng chống tham nhũng không thực hợp lý Trên thực tế, NNT dễ dàng “ẩn” thu nhập thực tế qua dạng quà biếu vàng tiền để lách thuế thu nhập Điều Luật thuế TNCN Việt Nam lại ấn định thu nhập chịu thuế bao gồm 10 loại mà không quy định linh hoạt nước phát triển, vậy, luật chưa dự liệu hết tình phát sinh loại thu nhập cần điều chỉnh luật thực tế sống Hơn nữa, chuyển nhượng BĐS, người chuyển nhượng thường không đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh giá mua chi phí liên quan dẫn đến việc xác định giá chuyển nhượng làm sở tính thuế TNCN gặp nhiều khó khăn người bán, người mua toán với tiền mặt, vàng, ngoại tệ; kê khai thuế thường khai giá chuyển nhượng thấp xa so với giá chuyển nhượng thực tế Tồn bất cập bảng khung giá đất địa phương quy định thực tế thấp nhiều giá trị thực giá đất thị trường tự nguyên nhân xác định số thuế phải nộp không xác, gây thất thoát thuế TNCN Thứ hai, pháp luật thuế TNCN chưa có quy định kiểm tra, đối soát thông tin kê khai người phụ thuộc Một nội dung liên quan đến KSTN chịu thuế xác định đối tượng GTGC có thu nhập để trở thành NPT hay không? nay, luật không hạn chế số lượng NPT nên việc đối soát xác định đối tượng GTGC phụ thuộc vào ý thức tự giác NNT điều tạo kẽ hở việc kê khai số NPT Trên thực tế, việc xác định mức thu nhập để làm coi thu nhập chịu thuế tính khả thi NNT tập trung kê khai tiêu thức có NPT mà chưa ý đến mức có thu 15 nhập chưa có văn hướng dẫn biện pháp kiểm tra, đối soát Do đó, hành vi trốn thuế tránh khỏi 3.2.2 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua thực quy định khấu trừ nguồn quan chi trả thu nhập Không Việt Nam mà nước phát triển số thuế TNCN thu từ khấu trừ nguồn quan, đơn vị chi trả thu nhập chiếm tỷ trọng lớn tổng số thu từ thuế TNCN Thực quy định này, quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế trước chi trả thu nhập nhiều khoản thu nhập chịu thuế như: Thu nhập tiền lương, tiền công, đầu tư vốn Tuy nhiên, việc kiểm tra kiểm soát việc khấu trừ thuế chưa chặt chẽ với việc sử dụng tiền mặt phổ biến nên dẫn đến tình trạng chưa bình đẳng thu thuế Hơn nữa, để đảm bảo việc thu thuế đơn giản hóa, pháp luật thuế TNCN quy định tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập nộp vào NSNN trước chi trả Đối với khoản chi phí mua thù lao tư vấn, tiền công sửa chữa ., việc khấu trừ xác định 10% khoản thu nhập từ hai triệu đồng trở lên Quy định tránh việc trốn thuế; nhiên, việc cá nhân không trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN nên khó khăn việc xác định xác thu nhập chịu thuế cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác Khoản 6, Điều Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 sửa đổi quy định trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế tổ chức chi trả thu nhập, trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc cung cấp thông tin, khai thu nhập NPT Thông tư số 111/2013/TT-BTC Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính Phủ hướng dẫn chi tiết số điều Luật thuế TNCN 2012 có quy định rõ ràng vấn đề khấu trừ nguồn tổ chức cá nhân người có thu nhập chịu thuế Tuy nhiên, điều kiện KT-XH Việt Nam, khoản thu nhập thực khấu trừ nguồn thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản cá nhân, đặc biệt thu nhập tự doanh quan chức khó có khả kiểm soát áp thuế TNCN Nguyên nhân thiếu vắng quy định pháp lý chế phối hợp quan thuế quan liên quan tổ chức chi trả thu nhập thường không hiểu rõ nghĩa vụ nộp thuế không tự giác hợp tác với quan thuế việc thực nghĩa vụ nộp thuế 3.2.3 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua quản lý mã số thuế xây dựng sở liệu người nộp thuế tập trung, thống nhất, đồng 3.2.3.1 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua quản lý MSTCN Để triển khai Luật Thuế TNCN, việc cấp MST cho người nộp thuế TNCN NPT đánh giá biện pháp quản lý thuế hiệu quả, có cấp MST đầy đủ quản lý đối tượng nộp thuế từ KSTN chịu thuế họ Với quy định này, cá nhân NNT tự giác kê khai thu nhập chịu thuế quan thuế giám sát việc khai có trung thực hay không thông qua kiểm tra thông tin MST người nộp thuế Tổ chức quản lý thu thuế TNCN năm qua giúp Nhà nước bước KSTNCN thông qua biện pháp quản lý sử dụng MSTCN Theo quy định hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN thực thủ tục hồ sơ đăng ký thuế cấp “Thẻ MSTCN” để sử dụng suốt đời NNT.Với quy định trên,Thông tư 80/2012/TT-BTC giúp quan thuế quản lý tốt việc đăng ký thuế KSTN NNT Trong năm gần đây, công tác quản lý đối tượng nộp thuế TNCN ngày thực hiệu kết thể qua việc cấp MST không ngừng tăng lên… 3.2.3.2 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua xây dựng sở liệu người nộp thuế tập trung, thống nhất, đồng 16 Một hệ thống thông tin NNT tập trung, thống đồng sở cho việc quản lý thuế đại Từ thời điểm tháng 11 năm 2015 hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) sau thời gian ngắn thí điểm triển khai áp dụng toàn quốc bước đầu mang lại kết tích cực KSTNCN NNT Thông qua hệ thống quản lý thuế tập trung TMS hình thành thiết lập chế phối hợp thông tin quan liên quan quan quản lý thuế, ngân hàng, quan chi trả thu nhập, quyền địa phương, quan quản lý BHXH, quan quản lý mua bán giao dịch BĐS… KSTNCN NNT Nhờ khai thác hiệu hệ thống quản lý liệu tập trung thống toàn quốc nên quan chức KSTN nguồn thu phận lớn NNT có thu nhập tiền lương tiền công, thu nhập từ nguồn vãng lai bước đầu kiểm soát Số thuế TNCN truy thu nước tăng cao; nhiều cá nhân sau KSTN thông qua hệ thống quản lý thuế tập trung bị truy thu thuế với số tiền lớn 3.2.4 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua quy định hạn mức sử dụng tiền mặt toán không dùng tiền mặt 3.2.4.1 Kiểm soát thu nhập thông qua quy định hạn mức sử dụng tiền mặt Nghị định số 161/2006/NĐ-CP Chính phủ Thông tư 01/2007 NHNN hạn mức toán tiền mặt suốt năm thực bước đầu tạo sở để minh bạch toán giao dịch có liên quan đến sử dụng nguồn vốn từ NSNN qua góp phần KSTN Tuy nhiên, việc quy định hạn mức sử dụng tiền mặt thời gian qua chưa thực hợp lý; quy định hạn mức sử dụng tiền mặt áp dụng phận nhỏ đối tượng quan, tổ chức hưởng lương từ NSNN mà chưa nhân rộng để áp dụng với quan, đơn vị, tổ chức khác kinh tế quốc dân…chính điều gián tiếp giúp trì thói quen sử dụng tiền mặt giao dịch toán đối tượng, lĩnh vực không sử dụng NSNN Thói quen gây không khó khăn công tác KSTN quan chức năng, 3.2.4.2 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua quy định mở tài khoản, trả lương qua tài khoản toán giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng Thứ nhất, kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua quy định mở tài khoản trả lương qua tài khoản người lao động Ở Việt Nam thời gian qua việc trả lương qua tài khoản đem lại lợi ích to lớn nhà nước người sử dụng dịch vụ Bởi số lượng đơn vị hưởng lương từ NSNN thực trả lương qua tài khoản số người lao động nhận lương qua tài khoản không ngừng tăng lên Chỉ thị 20/2007/CT-TTg trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN làm thay đổi dần thói quen, tâm lý sử dụng tiền mặt người dân Tuy nhiên, nhiều người dân, trả lương qua tài khoản phương thức mẻ Bên cạnh đó, việc quy định mở tài khoản toán qua tài khoản người lao động thời gian qua áp dụng với đối tượng hẹp quan đơn vị sử dụng NSNN mà chưa áp dụng rộng rãi tất cá nhân NNT Vì số lượng lớn NNT làm việc khu vực nhà nước chưa điều chỉnh quy định pháp lý Thứ hai, kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua quy định toán không dùng tiền mặt Một hệ thống toán đại với việc toán phi tiền mặt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế KSTN dân cư Với cố gắng nỗ lực nhà nước thời gian qua, TTKDTM triển khai thực chi trả lương khoản phụ cấp cho phận dân cư Những kết đạt sở để khẳng định sử dụng TTKDTM trả lương qua tài khoản nhà nước góp phần tạo tiền đề để quan quản lý thuế KSTN NNT, hạn chế việc khai man thuế, 17 trốn thuế … Tuy nhiên, lượng tiền giao dịch kinh tế, dân khác chiếm tỷ lệ cao thực theo phương thức toán tiền mặt Việc sử dụng tiền mặt phổ biến nguyên nhân làm cho công tác KSTN NNT quan chức bị hạn chế, đồng thời tạo hội cho chủ thể che giấu nguồn thu nhập dịch chuyển tài sản, khai báo không đầy đủ không khai báo để trốn thuế làm giảm tính hiệu pháp luật thuế TNCN 3.2.5 Kiểm soát thu nhập người nộp thuế thông qua quy định kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập người nộp thuế người có chức vụ quyền hạn Nghị định 37/2007/NĐ-CP Nghị định số 68/2011/NĐ-CP minh bạch tài sản thu nhập, việc kê khai tài sản cán công chức bước đầu thực hiện; Quy định tạo sở pháp lý ban đầu kê khai xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức Có thể nhận thấy, điều kiện khung pháp lý chưa thực đầy đủ dù có khai rõ nguồn gốc thu nhập quan có thẩm quyền khó đánh giá, chứng minh nguồn thu nhập đáng, nguồn thu không đáng; tại, chưa có sở pháp lý buộc cá nhân phải giải trình nguồn gốc, tài sản, thu nhập, vậy, thực tế quan chức gặp khó khăn việc KSTN tài sản cá nhân Những khoản thu nhập ngầm phát sinh kinh tế tiền mặt phổ biến khiến cho nỗ lực quan chức nhằm KSTNCN người thực tế không khả thi Kết luận chương Công tác KSTNCN thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam thời gian qua đạt thành công đáng khích lệ, bước đầu hình thành chế KSTNCN, hệ thống văn QPPL KSTN nhiều ngành, lĩnh vực; hệ thống văn QPPL đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc xây dựng sở pháp lý KSTN người nộp thuế TNCN phát huy hiệu tích cực công tác KSTNCN Một số biện pháp KSTNCN quy định vài văn QPPL chuyên ngành pháp luật liên quan Việt Nam bước đầu phát huy hiệu tích cực Đặc biệt Luật thuế TNCN thức vào thực tiễn sống, quan quản lý thuế KSTN người nộp thuế, nắm đầy đủ thông tin thu nhập từ tiền lương, tiền công người lao động Việc hoàn thiện quy định pháp luật kiểm KSTN người nộp thuế TNCN tạo sở cho quan chức có công cụ hữu hiệu KSTNCN người nộp thuế Ở Việt Nam, nay, quan thuế khó xác minh thẩm tra kê khai thu nhập đối tượng nộp thuế thu nhập người lao động chi trả hình thức tiền mặt lại chứng từ xác nhận việc chi trả, toán Do đó, nhiều trường hợp thu nhập quan quản lý thuế lấy làm sở tính thuế thu nhập danh nghĩa mà thu nhập thực tế của NNT dẫn đến tình trạng bất bình đẳng thực nghĩa vụ đóng thuế TNCN Hơn nữa, nhiều hạn chế, bất cập quy định pháp luật KSTNCN thực tiễn tổ chức thực làm giảm hiệu công tác KSTN quan chức Các kết nghiên cứu thu chương quan trọng góp phần định hướng giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tính hiệu KSTN người nộp thuế trình thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam thời gian tới 18 Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM 4.1 Mục tiêu yêu cầu việc xây dựng nhóm giải pháp hiệu công tác kiểm soát thu nhập cá nhân người nộp thuế 4.1.1 Mục tiêu kiểm soát thu nhập trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam: Theo NCS, mục tiêu công tác kiểm soát thu nhập cần hướng tới là: (i) Xác định loại thu nhập giá trị thực tế loại thu nhập nhận cá nhân kỳ tính thuế; (ii) Xác định nguồn gốc hợp pháp loại thu nhập nhận cá nhân kỳ tính thuế; (iii) Bao quát nguồn hình thành thu nhập người nộp thuế TNCN nhằm đảm bảo thu thu đủ số thuế TNCN mà người nộp thuế phải nộp; (iv) Sự phối hợp quan chức có liên quan việc quản lý, kiểm soát liệu người nộp thuế; 4.1.2 Những yêu cầu việc xây dựng nhóm giải pháp hiệu công tác kiểm soát thu nhập cá nhân người nộp thuế Từ mục tiêu nêu trên, NCS cho việc xây dựng giải pháp hiệu công tác KSTNCN cần đáp ứng yêu cầu sau đây: Một là, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ pháp luật; Hai là, đảm bảo nguyên tắc công quản lý thuế; Ba là, đảm bảo nguyên tắc minh bạch KSTN; Bốn là, đảm bảo nguyên tắc thuận tiện, tiết kiệm hiệu quản lý thuế; Năm là, đảm bảo tôn trọng bí mật thông tin cá nhân NNT; Có nhiều câu hỏi cần giải thỏa đáng: có phải thông tin NNT giữ bí mật hay nhóm thông tin cần thiết? Việc giữ bí mật thông tin NNT quan quản lý thuế trách nhiệm đương nhiên hay phải theo yêu cầu NNT, người cung cấp thông tin? Trách nhiệm quan quản lý thuế, cán bộ, công chức thuế, người có liên quan vi phạm quy định bảo mật thông tin NNT? 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 4.2.1 Các giải pháp phương diện hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân kiểm soát thu nhập cá nhân Thứ nhất, cần sớm nghiên cứu ban hành đạo luật kiểm soát thu nhập cá nhân để kiểm soát thu nhập dân cư nói chung KSTN người nộp thuế TNCN nói riêng Việc ban hành đạo luật riêng kiểm soát thu nhập cá nhân nhằm hướng tới mục đích: thông qua việc KSTNCN cách chặt chẽ, Nhà nước nắm bắt xác thu nhập thực tế cá nhân tạo sở để quan thuế tính đúng, tính đủ số thuế thu nhập phải nộp NSC đề xuất xây dựng nội dung luật kiểm soát thu nhập cá nhân, bao gồm vấn đề sau đây: (i) Các chủ thể có thẩm quyền KSTNCN; chủ thể ủy quyền thực KSTNCN; (ii) Các quy định đối tượng cần KSTNCN; (iii) Phạm vi KSTNCN; (iii) Các hình thức, biện pháp pháp KSTNCN; (iv) Quy trình, thủ tục cần áp dụng để KSTCN; (v) Các yêu cầu minh bạch thu nhập KSTNCN; (vi) Cơ chế phối hợp thông tin quan liên quan việc KSTNCN (vii) Trách nhiệm, quyền hạn quan Nhà nước có thẩm quyền thực việc KSTNCN;(viii) Quyền nghĩa vụ cá nhân bị KSTN trách nhiệm chủ thể có liên quan trình KSTNCN; (ix) Bí mật thông tin người bị KSTN; (x) Các chế tài chủ thể vi phạm quy định pháp luật KSTNCN 19 Thứ hai, cần phải bổ sung quy định bắt buộc phải kiểm tra, đối soát người kê khai người phụ thuộc trước cấp mã số thuế Việc đặt quy định đối soát trường hợp kê khai NPT đối tượng, mức thu nhập thực tế để công nhận NPT NNT trước cấp MST cho NPT quan trọng cần thiết nhằm hạn chế thất thoát thuế, trốn thuế qua kê khai sai đối tượng NPT để hưởng GTGC NNT Cơ quan quản lý thuế cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân NNT hồ sơ GTGC cho NPT, sử dụng đồng bộ, liên thông toàn quốc, kết hợp với tăng cường rà soát, đối chiếu trường hợp NPT kê khai để ngăn chặn gian lận Để tạo sở pháp lý cho việc thực quy định này, nhà nước cần xem xét ban hành văn QPPL nhằm cụ thể hóa trách nhiệm đơn vị, cá nhân chi trả thu nhập việc kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công NNT, kiểm soát, quản lý có trách nhiệm xác minh trường hợp NNT GTGC Về mặt quản lý, quan thuế kết hợp chặt chẽ với đơn vị chi trả thu nhập hội đồng tư vấn thuế phường, xã để nắm thông tin NPT, sở kiểm soát trở lại việc kê khai cá nhân nộp thuế Theo kinh nghiệm nhiều chuyên gia nước lĩnh vực việc sử dụng mã nhận diện cho phép loại bỏ gần hoàn toàn trường hợp khai trùng NPT Thứ ba, cần sớm bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật TTKDTM; đẩy mạnh phát triển TTKDTM toàn kinh tế quốc dân, hướng tới việc quản lý thu nhập cá nhân qua hệ thống ngân hàng Một biện pháp giúp việc KSTN NNT hiệu tăng cường vai trò hệ thống ngân hàng thực TTKDTM, trả lương khoản thu nhập khác NNT qua tài khoản cá nhân Cần thiết phải luật hóa quy định tổ chức, cá nhân thực giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 1.000 USD trở lên (tương đương 20 triệu VNĐ) bên tham gia giao dịch bắt buộc phải thực toán qua tài khoản cá nhân ngân hàng Thực quy định cần thiết bổ sung quy định tất giao dịch chủ thể xã hội có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không thực qua ngân hàng coi giao dịch bất hợp pháp Ở nước phát triển, hầu hết giao dịch kiểm soát qua ngân hàng kiểm soát qua quan thuế Kinh nghiệm KSTNCN nước cho thấy, hầu phát triển có quy định cấm toán tiền mặt giá trị lớn Riêng Hoa Kỳ số nước châu Âu khống chế mức rút tiền mặt Ví dụ có nước rút tiền 10.000 USD bị đưa vào giao dịch đáng ngờ thông tin gửi đến trung tâm liệu quan phòng chống rửa tiền để xem xét Thứ tư, Để khắc phục thực trạng cho dù toán tiền mặt hay toán qua ngân hàng với số lượng tiền nhiều hay cá nhân tổ chức không cần phải chứng minh, nguồn tiền từ đâu mà có Cần thiết phải bổ sung quy định pháp luật trách nhiệm cá nhân, tổ chức việc cung cấp minh chứng để chứng minh nguồn tài sản thu nhập hợp pháp thực giao dịch quan trọng; cần bổ sung quy định quan chi trả thu nhập có trách nhiệm bắt buộc phải cung cấp thông tin người thụ hưởng cho quan thuế Cần thiết quy định luật cá nhân có nghĩa vụ phải lưu giữ tất tài liệu để chứng minh thu nhập họ hợp pháp Mặt khác, pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm quan quản lý thuế việc xác định nguồn gốc hợp pháp bất hợp pháp khoản TNCN, thông qua chứng thu thập loại thu nhập cá nhân phát sinh kì tính thuế Bên cạnh cần xem xét chuyển quy định nghĩa vụ chứng minh thu nhập NNT từ quan KSTN sang quy định nghĩa vụ chứng minh, giải trình thu nhập thuộc NNT Để thực quy định này, đòi hỏi cá nhân mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho tài sản phải xuất trình hoá đơn, chứng từ hợp lệ như: bảng lương; khoản thu nhập khác 20 lương… để chứng minh nguồn thu nhập tài sản thuộc quyền sở hữu Thứ năm, cần nghiên cứu xây dựng sách thuế đồng với khung pháp lý quản lý thu thuế với hệ thống tự khai, tự tính, tự nộp thuế áp dụng rộng khắp, trọng triển khai phương thức khấu trừ nguồn đẩy mạnh chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế TNCN nhằm giảm thiểu tượng trốn thuế, ẩn thuế gây thất thu thuế cho NSNN Bài học kinh nghiệm từ quản lý thuế TNCN Hoa Kỳ nước, xây dựng sách thuế đồng với khung pháp lý quản lý thu hệ thống tự khai, tự tính, tự nộp áp dụng rộng khắp tránh tượng trốn thuế, giảm thiểu thất thu thuế cho NSNN Thứ sáu, quan chức cần xem xét sửa đổi, bổ sung số quy định không phù hợp luật thuế thu nhập cá nhân như: Một là, sửa đổi, bổ sung phạm vi, đối tượng chịu thuế; theo hướng quy định rõ ràng khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế, cụ thể: (i) Nghiên cứu bổ sung thêm thu nhập vào diện chịu thuế TNCN khoản thu nhập quà biếu tiền, vật DN tổ chức chi cho cá nhân đơn vị (ii) Cần làm rõ thêm, minh bạch khoản thu nhập chịu thuế không chịu thuế dựa nguyên tắc: Nếu chưa đưa vào thu nhập chịu thuế có nghĩa không thu thuế TNCN ngược lại; Cần xác định quan điểm, đánh thuế TNCN đánh vào tổng thu nhập đánh vào khoản thu nhập Việc Luật phân chia nguồn thu nhập thành nguồn thu nhập chịu thuế (Điều 3) nguồn thu nhập không chịu thuế (Điều 4) làm xuất nguy trốn thuế mà quan quản lý thuế không kiểm soát Bởi vì, xã hội nguồn thu nhập liệt kê luật mà có nhiều nguồn thu nhập khác Vì pháp luật xử lý nguồn thu nhập chưa có luật? phải sửa đổi luật xuất nguồn thu nhập phát bỏ sót nguồn thu nhập đó? Để bao quát khoản thu nhập chịu thuế NCS đề xuất bổ sung thêm khoản 10 Điều quy định: loại thu nhập phát sinh khác có; bổ sung số khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công (điểm b khoản Điều Luật Thuế TNCN), nhằm bao quát khoản phụ cấp, trợ cấp phát sinh theo quy định văn pháp luật lao động, BHXH ban hành sửa đổi, bổ sung sau Hai là, sửa đổi quy định mức GTGC (Điều 19 Luật Thuế TNCN), theo hướng quy định ngưỡng khởi điểm tính thuế theo tỷ lệ phần trăm định so với mức tiền lương, tiền công tối thiểu; có nhà nước điều chỉnh tiền lương, tiền công tối thiểu không ảnh hưởng đến luật thuế TNCN Đây quan trọng để tạo sức sống lâu bền cho Luật thuế TNCN Thứ bảy, để thu nhập từ tiền lương người nộp thuế không thu nhập danh nghĩa, nhà nước cần có điều chỉnh sách tiền lương, tiền công cho phù hợp với thực tế, đưa khoản thu nhập lương vào thu nhập chịu thuế, để nguồn thu nhập cá nhân NNT nằm tầm kiểm soát quan quản lý thuế Để thực điều này, theo NCS, sách tiền lương, tiền công cần xây dựng theo hướng sát với tình hình đời sống thực tế, đảm bảo mức sống cá nhân NNT; đặc biệt sách tiền lương cần tuân thủ vị trí việc làm cá nhân xây dựng để tiền lương, tiền công phải phản ánh lực làm việc sức lao động cá nhân NNT Nên chăng, Bộ Tài cần ban hành Thông tư quy định cụ thể, chi tiết khoản thu nhập chịu thuế thu nhập không chịu thuế, đảm bảo cá nhân kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công dễ hiểu kê khai đầy đủ tạo sở thuận lợi để quan chức theo dõi sát tình hình thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân, nắm tình hình nguồn thu, khoản giảm trừ cá nhân theo quy định pháp luật, kịp thời đưa vào kiểm soát, quản lý đối 21 tượng thuộc diện nộp thuế Thứ tám, cần sớm xem xét xây dựng Luật thuế tài sản để góp phần khắc phục khiếm khuyết hỗ trợ cho Luật thuế TNCN đặc biệt trường hợp cá nhân trốn thuế mà số thu nhập có từ việc bán tài sản có giá trị lớn… Bài học kinh nghiệm từ nước tiên tiến cho thấy, việc ban hành Luật thuế tài sản góp phần khắc phục bổ sung cần thiết cho Luật thuế TNCN trường hợp cá nhân trốn thuế mà quan chức không phát số tiền trốn thuế thực hoá việc xây dựng, chuyển nhượng tài sản, BĐS…thì tài sản có giá trị lớn, buộc họ phải nộp thuế tài sản nguồn tài sản Thứ chín, cần xem xét xây dựng hệ thống quy định pháp lý cần thiết để minh bạch thu nhập cá nhân, tạo sở cho việc giám sát, KSTNCN quan chức thuận lợi Để có sở thực có hiệu biện pháp KSTNCN, nhà nước cần xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện số văn pháp luật liên quan nhằm xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện đồng tạo sở pháp lý thuận lợi cho việc KSTNCN; hệ thống pháp luật ngân hàng, tín dụng, đất đai, pháp luật đăng ký tài sản, quản lý hộ tịch, đối soát NPT, TTKDTM, hạn mức sử dụng tiền mặt, sách tiền lương…Thực quy định này, hệ thống pháp luật ngân hàng tín dụng cần sửa đổi theo hướng nâng cao gắn trách nhiệm tổ chức việc giám sát nguồn thu nhập cá nhân giao dịch Tính đồng khả hỗ trợ lẫn lĩnh vực pháp luật khác sở, tiền đề quan trọng để KSTNCN thuận lợi Thứ mười, cần bổ sung thêm hành vi vi phạm mức độ vi phạm nghĩa vụ nộp thuế bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình nhằm mục đích răn đe nâng cao tính tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế người dân Nếu luật pháp không nghiêm minh với trường hợp vi phạm luật làm giảm tính răn đe luật không tạo sức ép để thực thi luật Những trường hợp trốn thuế bị phạt vi phạm phải công bố công khai mức độ vi phạm, hình phạt xử phạt để mang tính chất răn đe với đông đảo người dân, cách xử lý nghiêm minh vậy, số đối tượng trốn thuế khai gian thuế giảm xuống 4.2.2 Các giải pháp phương diện tổ chức thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam Thứ nhất, tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống CSDL người nộp thuế tập trung đầy đủ, đồng bộ; thông tin NNT cần phải cập nhật thường xuyên đầu mối quan quản lý thuế Trung ương Cùng với việc thiết lập trì chế phối hợp thông tin quan liên quan thực thi KSTN NNT như: Cơ quan quản lý thuế, Ngân hàng, đơn vị chi trả thu nhập, bảo hiểm xã hội, quyền địa phương… KSTNCN Bài học kinh nghiệm quản lý thuế TNCN Hoa Kỳ cho thấy, quan quản lý thuế cần tập trung xây dựng CSDL tập trung NNT, hỗ trợ việc đối chiếu chéo thông tin từ nguồn thu nhập khác nhằm kiểm tra thông tin kê khai mà không cần phải đến trụ sở NNT Đây biện pháp quan trọng để quan quản lý thuế giám sát thu nhập NNT hiệu Thứ hai, tiếp tục đẩy nhanh việc đăng ký cấp MST cho NNT NPT với việc đối soát thông tin trung thực NNT NPT đảm bảo tính công thực nghĩa vụ thuế NNT Trong tương lai, tiến tới công dân có MST để theo dõi quản lý, không phân biệt có thu nhập chịu thuế hay thu nhập chịu thuế Bài học kinh nghiệm từ nước tiên tiến cần có kết hợp quản lý với quan khác quản lý hộ tịch, bảo hiểm xã hội để quản lý hiệu NPT Thứ ba, quan quản lý thuế cần tăng cường công tác kiểm 22 tra, kiểm soát khoản thu nhập không phản ánh sổ sách kế toán doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Đối với đối tượng có mức thu nhập không ổn định khó kiểm soát, thực khoán thuế TNCN Thứ tư, cần ứng dụng mạnh mẽ khai thác ưu việt hệ thống CNTT đại quản thuế TNCN nhằm kiểm soát thông tin thu nhập người nộp thuế TNCN… Ứng dụng CNTT góp phần hoàn thiện CSDL người nộp thuế tập trung, hỗ trợ hiệu cho quan chức KSTNCN NNT Thứ năm, cần có phương án hoàn thiện tổ chức máy KSTNCN người nộp thuế nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam Theo quan giữ vai trò nòng cốt định KSTNCN quan quản lý thuế TNCN cấp từ trung ương đến địa phương Với chức quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thuế, quan nắm giữ toàn nguồn liệu NNT tập trung, nhằm đưa định xác, kịp thời trình thực chức quản lý nhà nước KSTNCN NNT; Các quan, đơn vị, tổ chức khác quan quản lý thuế trao quyền ủy quyền KSTNCN thực chức nhiệm vụ có trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin, CSDL, kết việc KSTNCN NNT đối tác khách hàng cho quan quản lý thuế Kết luận chương 1.Trên sở đánh giá điểm thành công hạn chế pháp luật KSTNCN NNT Việt Nam chương 3, chương 4, luận án đề xuất nhóm giải pháp (i) hoàn thiện sở pháp lý; (ii) tổ chức thực thi pháp luật KSTNCN nhằm mục đích tạo sở pháp lý cho quan quản lý thuế có tính tính đủ số thuế thu nhập phải nộp, góp phần phòng chống tượng thất thoát thuế, trốn thuế, hướng tới đảm bảo công người nộp thuế TNCN Việc ban hành đạo luật riêng kiểm soát thu nhập cá nhân để kiểm soát thu nhập tầng lớp nhân dân nói chung KSTN người nộp thuế nói riêng, với kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan, đồng thời với việc hoàn thiện chế tổ chức thực thi pháp luật tương lai gần việc làm thực cần thiết nhà nước Với quy định cụ thể, chi tiết KSTNCN luật tạo sở hành lang pháp lý cần thiết để quan chức có công cụ hữu hiệu công tác KSTN NNT góp phần nâng cao hiệu KSTN NNT KẾT LUẬN Trải qua năm thực Luật Thuế TNCN, đạt kết bước đầu đáng khích lệ, bước đầu hình thành chế KSTN người nộp thuế TNCN Tuy nhiên, tượng trốn thuế, thất thoát thuế, bỏ lọt thuế thực tế nhức nhối Trước bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế có biến đổi lớn điều kiện KT, XH nước, việc hoàn thiện quy định pháp luật KSTN NNT thực pháp luật thuế TNCN luật thực định chế thực thi ngày trở nên cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt Nhìn chung pháp luật thuế TNCN Việt Nam có nhiều quy định khác Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy quy định rõ ràng vấn đề KSTNCN, vấn đề thực tế phức tạp khó kiểm soát, đồng thời có ảnh hưởng trực tiếp đến kết 23 thi hành pháp luật thuế TNCN Điều cho thấy cần thiết phải bổ sung vào pháp luật thuế TNCN nói chung, pháp luật quản lý thuế TNCN nói riêng quy định KSTNCN nhằm nâng cao chất lượng công tác hành thu thuế đảm bảo tính hiệu quả, chống thất thu thuế TNCN Là phận cấu thành pháp luật quản lý thuế, pháp luật KSTNCN Việt Nam thời gian qua tản mát, thiếu tính hệ thống biện pháp KTSNCN thể quy định pháp luật thuế TNCN, pháp luật quản lý thuế hệ thống pháp luật có liên quan, bước đầu hình thành hệ thống văn QPPL KSTN tạo sở pháp lý cho hoạt động KSTN quan chức KSTNCN người nộp thuế yêu cầu đòi hỏi đáng xuất phát từ thực tiễn pháp lý thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam Có thể thấy, KSTNCN vấn đề lớn xã hội, nỗ lực riêng ngành thuế không đủ mà để nguồn thu nhập NNT quan chức kiểm soát đòi hỏi phải có tham gia tích cực thể chế đồng bộ, từ hệ thống quan quản lý nhà nước, quan chi trả thu nhập đến người dân xã hội Với việc bổ sung quy định pháp lý KSTN Việt Nam với đầy đủ quy định cần thiết, với thể chế pháp luật đồng tiền đề để ngành thuế kiểm soát xác, đầy đủ thu nhập dân cư, đảm bảo động viên công bằng, mức thu nhập người dân xã hội Trên sở luận giải vấn đề lý luận thực tiễn KSTNCN, luận án đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật KSTNCN người nộp thuế; bao gồm (i) Nhóm giải pháp phương diện hoàn thiện pháp luật thuế TNCN KSTNCN; (ii) Nhóm giải pháp phương diện tổ chức thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu KSTNCN người nộp thuế trình thực thi pháp luật thuế TNCN Việt Nam Để triển khai thực biện pháp KSTN hiệu việc làm khó khăn điều kiện xã hội phổ biến giao dịch tiền mặt Việt Nam Vì cải thiện tình trạng sớm chiều Nhằm thực việc KSTN cách hiệu quả, quan chức cần xây dựng bước thích hợp lộ trình phù hợp để triển khai hiệu biện pháp nhằm KSTN NNT, mà ý thức pháp luật NNT thu nhập cá nhân nâng lên mức độ tự giác; với việc dần hình thành thói quen TTKDTM dân cư Mặt khác, thời gian tới, cần trọng phát triển hình thức TTKDTM toàn kinh tế quốc dân, hướng tới việc quản lý thu nhập cá nhân qua hệ thống ngân hàng, có kiểm soát TNCN, đạt mục tiêu thu đúng, thu đủ thuế TNCN cho NSNN Trong phạm vi nghiên cứu luận án, số vấn đề pháp lý kiểm soát thu nhập cá nhân, tác giả luận án đề cập chừng mực định vấn đề mà đề tài nghiên cứu rộng phức tạp; để hoàn thiện pháp luật KSTNCN Việt Nam vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thêm./ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Hải Ninh (2011) “ Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam”, Tạp chí Luật học số 7(134), Tr 50-56; Nguyễn Hải Ninh (2015) “ Vấn đề kiểm soát thu nhập pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam”,Tạp chí Luật học số (178), Tr 37-44 ... luận kiểm soát thu nhập cá nhân pháp luật kiểm soát thu nhập người nộp thu thu nhập cá nhân Chương 3: Thực trạng kiểm soát thu nhập người nộp thu trình thực pháp luật thu thu nhập cá nhân Việt. .. kiểm soát thu nhập người nộp thu trình thực pháp luật thu thu nhập cá nhân Việt Nam 4.2.1 Các giải pháp phương diện hoàn thiện pháp luật thu thu nhập cá nhân kiểm soát thu nhập cá nhân Thứ... hội cách đại tương lai 3.2 Các biện pháp kiểm soát thu nhập người nộp thu thu nhập cá nhân Việt Nam 3.2.1 Kiểm soát thu nhập người nộp thu thông qua công cụ kiểm soát pháp luật thu thu nhập cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam (TT) , Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam (TT) , Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt nam (TT)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn