Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

177 358 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2017, 12:29

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận án“Kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tư liệu, dẫn chứng sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ, rõ ràng ghi rõ danh mục tài liệu tham khảo Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học tác giả khác Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan trên! Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận án NCS Nguyễn Hải Ninh LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình từ Thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp quan liên quan Bản luận án không hoàn thành giúp đỡ quý báu người Trước hết, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Tuyến; PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân – người hướng dẫn khoa học, người Thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ, động viên, khích lệ suốt trình thực luận án; giúp có thêm nghị lực để hoàn thành luận án tiến độ Những người thầy đem đến cho tri thức khoa học, lăng kính thực tiễn; đồng hành đóng góp ý kiến quý báu cho việc định hướng nghiên cứu hoàn thành luận án Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể nhà khoa học thuộc Hội đồng Khoa học cấp gồm: PGS.TS Trần Đình Hảo; PGS.TS Phạm Thị Giang Thu; PGS.TS Đinh Dũng Sỹ; PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền; PGS.TS Lê Thị Thu Thủy; TS Võ Đình Toàn; TS Nguyễn Minh Hằng; TS Nguyễn Thị Lan Hương… nhà khoa học đầu ngành tham gia hội đồng thẩm định, thẩm định độc lập luận án đóng góp ý kiến quý báu trình NCS hoàn thiện luận án: Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu; Khoa Đào tạo Sau Đại học; Khoa Pháp Luật Kinh tế, Bộ môn Luật Tài - Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, nghiên cứu trường Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Pháp luật & CSYT tập thể Thầy giáo, cô giáo đơn vị NCS công tác bạn bè đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ, động viên tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực luận án Cuối cùng, xin chân thành bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới người thân gia đình, với công ơn sinh thành cha,mẹ công lao vô to lớn vợ chia sẻ, động viên kịp thời giúp đỡ mặt, nguồn động lực to lớn khích lệ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận án NCS.Nguyễn Hải Ninh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BĐS CNTT CSDL DN DNTN GDP GTGC HKD HLV IMF IRS KSTN KSTNCN KT-XH MST MSTCN NCS NHNN NHTM NNT NPT NSNN OECD POS QPPL TMS TNCN TNHH TTKDTM WTO Bất động sản Công nghệ thông tin Cơ sở liệu Doanh nghiệp Doanh nghiệp tƣ nhân Tổng sản phẩm quốc nội Giảm trừ gia cảnh Hộ kinh doanh Huấn luyện viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế Cục thu Thuế nội địa Liên Bang Hoa Kỳ Kiểm soát thu nhập Kiểm soát thu nhập cá nhân Kinh tế - xã hội Mã số thuế Mã số thuế cá nhân Nghiên cứu sinh Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Ngƣời nộp thuế Ngƣời phụ thuộc Ngân sách Nhà nƣớc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Point of Sale) Máy chấp nhận toán qua thẻ Quy phạm pháp luật Hệ thống quản lý thuế tập trung Thu nhập cá nhân Trách nhiệm hữu hạn Thanh toán không dùng tiền mặt Tổ chức Thƣơng mại Thế giới MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài luận án 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài luận án 13 1.2 Giả thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu kết nghiên cứu đề tài luận án 25 1.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 25 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 26 1.2.3 Kết nghiên cứu 26 Kết luận chƣơng 26 Chƣơng 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 28 2.1 Những vấn đề lý luận kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân 28 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò kiểm soát thu nhập cá nhân 28 2.1.2 Những điều kiện để thực kiểm soát thu nhập cá nhân 36 2.1.3 Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân 37 2.2 Những vấn đề lý luận pháp luật kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân 44 2.2.1 Những vấn đề lý luận pháp luật kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân 44 2.2.2 Những vấn đề lý luận thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân 46 2.2.3 Một số mô hình điều chỉnh pháp luật hoạt động kiểm soát thu nhập cá nhân giới học cho Việt Nam 53 Kết luận chƣơng 70 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 72 3.1 Cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 72 3.1.1 Các quy định chủ thể kiểm soát thu nhập cá nhân 72 3.1.2 Các quy định phạm vi kiểm soát thu nhập cá nhân 74 3.1.3 Các quy định phƣơng thức kiểm soát thu nhập cá nhân 75 3.2 Những kết đạt đƣợc trình kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 77 3.2.1 Kết kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua việc thực thủ tục hành thuế thu nhập cá nhân 77 3.2.2 Kết kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua việc thực quy định khấu trừ nguồn chi trả thu nhập 78 3.2.3 Kết kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thông qua quản lý mã số thuế xây dựng sở liệu ngƣời nộp thuế tập trung, thống 80 3.2.4 Kết kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thông qua quy định hạn mức sử dụng tiền mặt toán không dùng tiền mặt 85 3.2.5 Kết kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thông qua việc thực quy định kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập ngƣời nộp thuế ngƣời có chức vụ quyền hạn 91 3.2.6 Kết kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thông qua công cụ pháp luật thuế tài sản 92 3.3 Những hạn chế, bất cập kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 94 3.3.2 Những hạn chế, bất cập quy định kiểm soát thu nhập thông qua chế tự khai, tự nộp khấu trừ nguồn 105 3.3.3 Những hạn chế, bất cập quy định kiểm soát thu nhập thông qua hạn mức sử dụng tiền mặt toán không dùng tiền mặt .107 3.3.6 Những hạn chế, bất cập quy định kiểm soát thu nhập cá nhân từ tiền lƣơng tiền công 119 3.4 Một số vấn đề đặt trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân việc kiểm soát thu nhập chịu thuế 126 Kết luận chƣơng 130 Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM .132 4.1 Mục tiêu yêu cầu việc kiểm soát thu nhập trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 132 4.1.1 Mục tiêu kiểm soát thu nhập trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 132 4.1.2 Những yêu cầu việc kiểm soát thu nhập trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 133 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát thu nhập trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 136 4.2.1 Các giải pháp phƣơng diện sách, pháp luật thuế thu nhập cá nhân kiểm soát thu nhập cá nhân .136 4.2.2 Các giải pháp phƣơng diện tổ chức thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 151 Kết luận chƣơng 155 KẾT LUẬN .156 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH Đà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau ba mƣơi năm đổi sách chế kinh tế theo mô hình kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, với phƣơng châm công nghiệp hoá - đại hoá đất nƣớc với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp, Việt Nam đạt đƣợc thành tựu to lớn, tạo nên hình ảnh đầy sức thuyết phục Việt Nam đổi mới, phát triển hội nhập quốc tế Đóng góp vào thành công chung đó, có phần không nhỏ từ công cải cách hệ thống thuế Nhà nƣớc thực Các sắc thuế nói chung thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nói riêng trở thành nguồn thu chủ yếu ngân sách quốc gia, công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế, tạo sở pháp lý để thực mục tiêu mà Đảng Nhà nƣớc đề Trong tiến trình cải cách hệ thống thuế, sách thuế TNCN ngày đƣợc cải tiến theo hƣớng bao quát đối tƣợng nộp thuế, đối tƣợng chịu thuế, động viên hợp lý thu nhập dân cƣ, góp phần đảm bảo công xã hội, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nƣớc (NSNN) góp phần kiểm soát thu nhập (KSTN) dân cƣ Vai trò đƣợc thể rõ nét điều kiện nay, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống ngƣời dân ngày đƣợc cải thiện, phát sinh dạng thu nhập từ nhiều nguồn ngày phong phú đa dạng Luật Thuế TNCN đƣợc Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, thức có hiệu lực từ 01/01/2009, đƣợc sửa đổi bổ sung số điều năm 2012 Quá trình không đánh dấu hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế mà thể bƣớc đổi quan trọng tƣ lập pháp Việt Nam theo hƣớng ngày tiệm cận gần với thông lệ quốc tế Việc triển khai Luật thuế TNCN vào thực tiễn sống bƣớc đầu góp phần kiểm soát đƣợc nguồn thu nhập ngƣời dân, tạo điều kiện cho quan chức có công cụ hữu hiệu để kiểm tra, kiểm soát thu nhập dân cƣ Thực tế áp dụng Luật Thuế TNCN Việt Nam năm qua cho thấy, để quy định pháp luật thuế TNCN thực vào sống trƣớc hết quy định luật phải bắt nguồn từ đời sống xã hội, phải có “hơi thở sống” Trải qua năm thực hiện, Luật thuế TNCN thu đƣợc thành tựu kết đáng khích lệ Trong công tác quản lý thuế, sở liệu quản lý thông tin ngƣời nộp thuế đƣợc xây dựng Số lƣợng ngƣời nộp thuế đƣợc cấp mã số thuế cá nhân với số tiền thuế TNCN thu đƣợc qua năm tăng cao [62], [95] Về bản, khoản thu nhập từ tiền công tiền lƣơng đƣợc kiểm soát… Tuy nhiên, hệ thống thuế TNCN Việt Nam chủ yếu đánh thuế dựa thu nhập qua bảng lƣơng ngƣời lao động, thuế đánh vốn lại thấp [35] Thực tế cho thấy, nhiều khoản thu nhập tiền lƣơng tầng lớp ngƣời giàu chƣa đƣợc kiểm soát hiệu để đánh thuế thu nhập cá nhân Điều thể rõ thông qua danh sách ngƣời giàu sàn chứng khoán đƣợc công bố thƣờng niên Việt Nam lại không tƣơng thích với danh sách quan quản lý thuế công bố ngƣời có đóng góp thuế TNCN nhiều [146] Trên thực tế, tỷ lệ thất thoát NSNN chƣa thể kiểm soát đƣợc nguồn thu cá nhân ngƣời nộp thuế TNCN không nhỏ Dƣờng nhƣ quan chức Việt Nam kiểm soát thu nhập (KSTN) ngƣời làm công ăn lƣơng có thu nhập rõ ràng, ổn định thông qua quan chi trả thu nhập, số lƣợng không nhỏ cá nhân kinh doanh ẩn thuế, tránh thuế pháp luật thuế TNCN kiểm soát đƣợc khoản thu nhập bảng lƣơng (thu nhập danh nghĩa) mà chƣa thể kiểm soát đƣợc tổng nguồn thu (thu nhập thực tế) NNT Thực tế cho thấy tồn khoảng trống lớn quy định pháp luật kiểm soát thu nhập cá nhân (KSTNCN) Dù nhiều vấn đề gây tranh cãi xung quanh việc thực thi đạo luật nhƣng có lẽ việc KSTN cá nhân ngƣời nộp thuế nhƣ để khắc phục tình trạng trốn, lậu thuế, thông qua nhằm thu đúng, thu đủ số thuế TNCN đảm bảo công ngƣời nộp thuế vấn đề cộm nhất, cần đƣợc nghiên cứu cách thấu đáo Một cách tổng quát, khẳng định “chìa khóa” định thành công thực thi pháp luật thuế TNCN quốc gia giới vấn đề KSTN cá nhân Ở nƣớc phát triển, hầu hết giao dịch dân sự, kinh tế phát sinh đời sống kinh tế xã hội thực toán qua tài khoản ngân hàng, hạn chế tối đa việc dùng tiền mặt nên vấn đề KSTN cá nhân thuận lợi dễ dàng Tuy nhiên, quốc gia mà tình trạng toán tiền mặt giao dịch dân sự, kinh tế phổ biến nhƣ Việt Nam vấn đề KSTNCN trở lên khó khăn nhiều Đây “rào cản” lớn trình thực thi pháp luật thuế TNCN Việt Nam nhƣ tƣơng lai Những lý nêu cho thấy cần thiết cấp bách phải có nghiên cứu chuyên sâu vấn đề KSTN ngƣời nộp thuế TNCN, dƣới hai giác độ lý luận thực tiễn pháp lý Xuất phát từ nhận thức nhƣ vậy, nghiên cứu sinh cho việc lựa chọn vấn đề “Kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ thực cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sinh tiến hành phân tích, đánh giá cách toàn diện có hệ thống mặt lý luận thực tiễn vấn đề pháp luật KSTN ngƣời nộp thuế TNCN Việt Nam Đƣa đƣợc luận giải khoa học để xác định hƣớng tiếp cận phù hợp pháp luật KSTNCN hƣớng tiếp cận khác Trên sở đánh giá thực trạng pháp luật KSTN ngƣời nộp thuế TNCN để từ tìm kiếm giải pháp phù hợp hoàn thiện pháp luật KSTN ngƣời nộp thuế TNCN Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận án là: - Làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn pháp lý kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế trình thực pháp luật thuế TNCN Việt Nam; - Đánh giá tính hiệu quy định hành kiểm soát thu nhập cá nhân thực tiễn thi hành pháp luật thuế TNCN thông qua việc phân tích thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật thuế TNCN thời gian qua, sở so sánh, đối chiếu với kinh nghiệm KSTN ngƣời nộp thuế theo pháp luật số nƣớc từ rút học kinh nghiệm cần thiết hữu ích cho Việt Nam điều kiện tại; - Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện chế kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế TNCN Việt Nam hai phƣơng diện: hoàn thiện sở pháp lý tổ chức thực pháp luật mục tiêu phòng, chống tƣợng thất thoát thuế, trốn thuế, lậu thuế TNCN, từ đảm bảo nguồn thu cho NSNN đảm bảo công ngƣời nộp thuế Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Xuất phát từ mục đích nghiên cứu nêu trên, Luận án tập trung nghiên cứu quan điểm lý luận KSTN ngƣời nộp thuế pháp luật thuế TNCN quy định pháp luật có liên quan; quy định pháp luật KSTNCN Việt Nam số quốc gia phát triển; thực tiễn pháp luật KSTN ngƣời nộp thuế trình thực thi pháp luật thuế TNCN Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài Về nội dung nghiên cứu đề tài luận án: Vấn đề kiểm soát thu nhập cá nhân đối tƣợng nghiên cứu nhiều ngành lĩnh vực khác nhƣ : kinh tế học, tài học luật học Trong lĩnh vực luật học, vấn đề KSTNCN đối tƣợng nghiên cứu nhiều ngành luật khác nhƣ luật kinh tế; luật hành công, công pháp quốc tế nghiên cứu KSTN ngƣời có chức vụ quyền hạn gắn với mục tiêu phòng chống tham nhũng Tiếp cận dƣới góc độ chuyên ngành luật kinh tế, phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề chủ yếu nhƣ: lý luận thực tiễn KSTN ngƣời nộp thuế TNCN; lý luận điều chỉnh pháp luật vấn đề KSTN ngƣời nộp thuế TNCN thực trạng pháp luật, thực tiễn thực quy định Việt Nam Về không gian thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài: vấn đề cần triển khai nghiên cứu luận án đƣợc giới hạn chủ yếu phạm vi lãnh thổ Việt Nam, ngoại trừ số nghiên cứu có liên quan đến quy định KSTN cá nhân nƣớc Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu quy định pháp luật KSTN ngƣời nộp thuế hành, qua làm sở đánh giá xác thực trạng pháp luật KSTN ngƣời nộp thuế TNCN Việt Nam Phƣơng pháp tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận Đề tài luận án đƣợc triển khai nghiên cứu từ cách tiếp cận công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng Vì vậy, phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc áp dụng chủ yếu nhằm đạt tới mục đích cuối làm rõ sở lý thuyết việc áp dụng biện pháp kiểm soát thu nhập cá nhân trình thực pháp luật thuế TNCN, từ xây dựng giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lực 157 hội Với việc bổ sung quy định pháp lý KSTN Việt Nam với đầy đủ quy định cần thiết, với thể chế pháp luật đồng tiền đề để ngành thuế kiểm soát xác, đầy đủ thu nhập dân cƣ, đảm bảo động viên công bằng, mức thu nhập ngƣời dân xã hội Trên sở luận giải vấn đề lý luận thực tiễn KSTNCN, luận án đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật KSTNCN ngƣời nộp thuế; bao gồm (i) Nhóm giải pháp phƣơng diện hoàn thiện pháp luật thuế TNCN KSTNCN; (ii) Nhóm giải pháp phƣơng diện tổ chức thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu KSTNCN ngƣời nộp thuế trình thực thi pháp luật thuế TNCN Việt Nam Để triển khai thực biện pháp KSTN hiệu việc làm khó khăn điều kiện xã hội phổ biến giao dịch tiền mặt nhƣ Việt Nam Vì cải thiện tình trạng sớm chiều Nhằm thực việc KSTN cách hiệu quả, quan chức cần xây dựng bƣớc thích hợp lộ trình phù hợp để triển khai hiệu biện pháp nhằm KSTN ngƣời nộp thuế, mà ý thức pháp luật ngƣời nộp thuế thu nhập cá nhân đƣợc nâng lên mức độ tự giác; với việc dần hình thành thói quen TTKDTM dân cƣ Mặt khác, thời gian tới, cần trọng phát triển hình thức TTKDTM toàn kinh tế quốc dân, hƣớng tới việc quản lý thu nhập cá nhân qua hệ thống ngân hàng, có nhƣ kiểm soát đƣợc TNCN, đạt đƣợc mục tiêu thu đúng, thu đủ thuế TNCN cho NSNN Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng vấn đề mà đề tài nghiên cứu có tính chất phức tạp nên luận án khó tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đƣợc ý kiến góp ý bậc chuyên gia, nhà khoa học, thầy cô giáo ngƣời đọc quan tâm để luận án đƣợc hoàn chỉnh Trong phạm vi nghiên cứu luận án, số vấn đề pháp lý kiểm soát thu nhập cá nhân, tác giả luận án đề cập chừng mực định; để hoàn thiện pháp luật KSTNCN Việt Nam, vấn đề cần đƣợc tiếp tục đƣợc nghiên cứu hoàn thiện thêm./ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH Đà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Hải Ninh (2011) “Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam”, Tạp chí Luật học số 7(134), Tr 50-56; Nguyễn Hải Ninh (2015) “Vấn đề kiểm soát thu nhập pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam”, Tạp chí Luật học số (178), Tr37-44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Nội vụ (2009),“Đề án kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn” Bộ Tài Chính (2005),“Báo cáo tổng kết thực tiễn 15 năm thực pháp lệnh thuế TNCN”; Bộ Tài Chính (2011), Thông tƣ số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 Bộ Tài Hƣớng dẫn Luật Quản lý thuế đăng ký thuế thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2012 Bộ Tài Chính (2005) “Báo cáo tổng kết thực tiễn 15 năm thực phấp lệnh thuế TNCN” Bộ Tài Chính (2012), Thông tƣ số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2012, hướng dẫn Luật quản lý thuế đăng ký thuế Bộ Tài Chính (2013), Thông tƣ 111/2013/TT-BTC Bộ Tài Chính việc hƣớng dẫn thực Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị Định 65/2013/NĐ Chính Phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân; Bộ Tài Chính (2014),Thông tƣ 119/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tƣ số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tƣ số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tƣ số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tƣ số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tƣ số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Thông tƣ số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Bộ Tài để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế Bộ Tài Chính (2014), Thông tƣ 151/2014/TT-BTC Bộ Tài việc hƣớng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều nghị định thuế Bộ Tài Chính (2012)“Báo cáo kinh nghiệm cải cách thuế thu nhập cá nhân số nước giới” 10 Bộ Tài Việt Nam – Bộ Tài Singapore, “Kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập cá nhân kê khai thuế điện tử Singapore” Tài liệu hội thảo 11 Bộ Tài Chính (2012), “Báo cáo tổng kết năm thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân” 12 Bộ Tài (2102), “Tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân” (dự thảo 08/03/2012) 13 Bộ Tài (2013), Thông tƣ số 156/2013/TT- BTC hƣớng dẫn thi hành số điều Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính Phủ 14 Bộ Tài (2015), Thông tƣ số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2015, hƣớng dẫn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân 15 Bùi Công Phƣơng (2011)“Kiểm soát thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ tiền lương, tiền công tổ chức chi trả cục thuế Thành Phố Đà Nẵng thực hiện”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng 16 Bùi Quang Tiên (2012),“Quản lý giao dịch toán giá trị lớn tiền mặt kinh tế”, Tạp chí Ngân hàng, số 19, T10/2012, tr 2-4 17 Bùi Khánh Toàn (2016),“Hiện đại hóa ngành thuế nhìn từ quản lý thuế thương mại điện tử” Tạp chí tài kỳ 1, số tháng 2-2016, tr51-53 18 Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Dự án “Cải cách hành thuế” 19 Chính phủ (2006)“Đề án toán không dùng tiền mặt giai đoạn 20062010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam” Chính Phủ (2007), Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập Chính Phủ (2008), Nghị định 100/2008/NĐ-CP Chính Phủ ngày 08 tháng năm 2008 quy định chi tiết số điều Luật thuế TNCN Chính Phủ (2013), Nghị định 65/2013/NĐ-CP Chính Phủ Quy định chi 20 21 22 23 24 tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Chính Phủ (2013), số 83/2013/ NĐ-CP, ngày 22/7/2013, Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế Chính Phủ (2006), “Nghị định 161/2006/NĐ-CP Chính Phủ Quy định hạn mức toán tiền mặt đơn vị sử dụng NSNN” 25 Dƣơng Hồng Phƣơng (2010),“Hai năm triển khai thực thị 20 việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước”, Tạp chí Ngân hàng Nhà nƣớc 26 Dƣơng Hồng Phƣơng (2010),“Tiến đến thực thành công thị 20 năm 2010”, Tạp chí Ngân hàng Nhà nước 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Nghị Đại Hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (2006), tr 250; 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đào Ngọc Báu (2009) “Luật thuế thu nhập cá nhân với việc đánh trùng bỏ lọt thuế”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 18, 9/2009; 30 Đàm Phƣơng Lan “Thuế thu nhập cá nhân - bất cập vận dụng Việt Nam định hướng sửa đổi”, Tạp chí Khoa học công nghệ, số 60 (12/1), tr 51-56 31 Đặng Thị Bạch Vân (2014)“Xoay quanh vấn đề nộp thuế tuân thủ thuế” Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 16 (26) 32 Đặng Thị Bạch Vân (2015) “Tổng quan thách thức quản lý thuế quốc gia phát triển” 33 Đặng Thị Bạch Vân Quan Hán Xƣơng (2015) “Lý thuyết niềm tin tính tuân thủ pháp luật” Tạp chí Tài chính, số ngày 27 tháng 10 34 Đặng Thị Bạch Vân Quan Hán Xƣơng (2015) “Củng cố niềm tin người nộp thuế: kinh nghiệm từ Singapore”Tạp chí Tài chính, số ngày 27 tháng 10 35 Đỗ Thiên Anh Tuấn (2016) “Tài liệu Panama chuyện quản lý thuế Việt Nam”, Báo tuổi trẻ ngày 11/5/2016 36 Hà Thị Hƣơng Lan (2012) “Luật thuế thu nhập cá nhân, kết năm, bất cập giải pháp” Tạp chí Tài số (19/6/2012) 37 Hải Anh (2001), “Tăng cường quản lý nhà nước thuế - yêu cầu cấp bách nay, Tạp chí Thuế Nhà nước, số 38 Hải Anh (2007), “Đổi tổ chức máy quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách đại hóa ngành thuế”,Tạp chí Thuế Nhà nước 39 Hoàng Công Thi Nguyễn Ngọc Thanh (1998) “Điều tra thu nhập, tiết kiệm đầu tư dân cư” năm 1998, 40 Hoàng Nam Hải (2015), “Pháp luật kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn Việt Nam nay”,Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội 41 Hoàng Thị Huyền (2015) “Chính sách tiền lương số nước vấn đề đặt Việt Nam” Tạp chí Tài số tháng 42 Hồ Trọng Công (2012) Chuyên đề “Kinh nghiệm quốc tế kê khai tài sản, thu nhập công chức”, 43 44 Kevil Home (2006) “Quản lý luật thuế thu nhập cá nhân mới” Lê Thủy (2013), “Người nộp thuế bớt bị phiền hà”, Lao động, ngày 04/07/2013 45 Lê Nết (2007) “Thuế thu nhập cá nhân nên thu nào” Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7/2007 46 Lê Thị Kim Nhung, (2011) “Đánh giá luật thuế thu nhập cá nhân sau năm thực hiện”; 47 Lê Thị Kim Nhung, (2011) “Thuế thu nhập cá nhân sau năm thực hiện: số bất cập nảy sinh hướng giải quyết” Tạp chí Ngân hàng số 4/2011; 48 Lê Thị Thu Thủy (2007) “Những vấn đề tảng xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân Việt Nam”Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 8/2007 49 Lê Thị Thu Thủy (2009) “Những vấn đề đặt thực Luật Thuế thu nhập cá nhân Việt Nam” Tạp chí Luật học tháng 4/2009 50 Lê Thị Thu Thuỷ,“Luật thuế thu nhập cá nhân: bất cập hướng hoàn thiện”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 19/2012 51 Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh, (2002)“Thuế thu nhập cá nhân giới định hướng vận dụng Việt Nam” tác giả Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh, Nxb Tài chính, 52 Lê Xuân Đình (2004), Mấy suy nghĩ việc tiếp tục hoàn thiện sách tiền lương; 53 Lê Xuân Trƣờng (2012),“Sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, Tạp chí Tài chính, số 5/2012; 54 Lý Phƣơng Duyên (2010), “Quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài kế toán, Hà Nội 55 Lý Phƣơng Duyên (2007), Báo cáo thực tập sinh khoa học: “Quản lý thuế thu nhập cá nhân Hà Lan: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” 56 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Thông tƣ 39/2014/TT-NHNN hƣớng dẫn dịch vụ trung gian toán; ban hành ngày 11/12/2014 57 Ngô Hạnh (2013), “G8 bàn thƣơng mại, trốn thuế, minh bạch hóa”, Tuổi trẻ, ngày 19/06/2013 58 Ngô Thị Thu Hà, Đinh Văn Linh (2016), “Hoàn thiện hành lang pháp lý thuế hộ kinh doanh Việt Nam”, tạp chí Tài chính, số kỳ 1, tháng 5/2016 59 Nguyễn Anh Phong (2012) “Cơ sở xây dựng Luật thuế thu nhập cá nhân tối ưu”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 19/2012; 60 Nguyễn Hữu Dũng (2012) “Thực trạng giải pháp cải cách tiền lương Viêt Nam” Tạp chí Tài số năm 2012 61 Nguyễn Khắc Quốc Bảo (2016) Hồ sơ Panama vấn đề chống chuyển giá Việt Nam, Báo Lao động Online ngày 22/5/2016 62 Nguyễn Hoàng (2014),“Hoàn thiện quản lý nhà nước thuế thu nhập cá nhân Việt Nam”Luận án Tiến sĩ kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 63 Nguyễn Minh Phong (2012)“Chiết trừ gia cảnh nên áp dụng theo lương bản”, Tạp chí Thuế nhà nƣớc số 14 ngày 5/4/2012 64 Nguyễn Quang A (2008), Dân không ngại đóng thuế, sợ không công bằng, Tạp chí Thuế nhà nƣớc; 65 Nguyễn Thảo Vân, Nguyễn Mỹ Linh (2016) “Xác định thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp: Một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng 4/2016 66 Nguyễn Thành Phúc (2013) “Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công” Tạp chí Tài chính, đăng ngày 09/9/2013 67 Nguyễn Thị Mai Phƣơng (2007),“Một số điểm bật quản lý thuế thu nhập Đài Loan học cho Việt Nam”Tạp chí Tài số tháng 3/2007 68 Nguyễn Thị Cúc (2012) “Sửa đổi bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: thực tiễn số kiến nghị” tạp chí Tài 5/2012; 69 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2007) “Cụ thể hoá nguyên tắc công quy định” Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1/2007; 70 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2011) “Ưu tiên quyền lợi người nộp thuế sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 14 (199); 71 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2012) “Sửa đổi Luật quản lý thuế nhằm điều hòa quyền, lợi ích Nhà nước người nộp thuế” Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số (217); T5/2012; 72 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2013) “Bảo vệ quyền người nộp thuế Luật quản lý thuế” Tạp chí Khoa học ĐH QG Hà Nội, Luật học, Tập 29, số 1(2013) tr42-50 73 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2014), “Triết lý đánh thuế thu nhập từ sở hữu, chuyển nhượng chứng khoán kiến nghị hoàn thiện pháp luật” Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 04 (260),T2/2014; 74 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2009), Giáo trình Kiểm soát quản lý, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân, tr.13 75 Nguyễn Thị Thanh Hoài (2011), Chuyên đề Giám sát tính tuân thủ pháp luật thuế Việt Nam 76 Nguyễn Thị Thủy (2007)“Tạo nguồn thu ngân sách đảm bảo nguyên tắc công bằng: Các yêu cầu tiên luật thuế thu nhập cá nhân” Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 8/2007 77 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Phƣơng Nam (2007) “Vận dụng nguyên tắc công ban hành thuế thu nhập cá nhân” Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 2/2007 78 Nguyễn Thu Giang (2011)“Thanh toán không dùng tiền mặt Việt Nam sau năm năm thực đề án 291”, Tạp chí nghiên cứu tài chính, kế toán, Học viện Tài chính, số 8/2011 79 Nguyễn Trọng Nghĩa (2012) “Nhận diện cải cách tiền lương giải pháp tạo nguồn thực cải cách tiền lương” Tạp chí Tài số năm 2012 80 Nguyễn Văn Hiệu đồng chủ biên (2007) “Cơ chế tự khai, tự nộp thuế vấn đề đặt cho Việt Nam” Sách chuyên khảo, NXB Tài chính, 2007; 81 Nguyễn Văn Tuyến (2009) “Bản chất thuế - tiếp cận từ học thuyết thuế cổ điển đại”, Tạp chí Luật học số 4/2009; 82 Quốc hội (2006), Luật Quản lý thuế, số 78/2006/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 83 Quốc hội (2007), Luật Thuế thu nhập cá nhân, số 04/2007/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 84 Quốc hội (2005), Luật phòng, chống tham nhũng 2005 85 Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng nhà nước; thông qua ngày 16/6/2010 86 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng; thông qua ngày 16/6/2010 87 Quốc hội (2012), Luật phòng chống rửa tiền; thông qua ngày 18/6/2012 88 Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế, số 14/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2012 89 Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân, số 26/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 22 tháng11 năm 2012 90 Tạp chí Thuế nhà nƣớc (2008) “Quản lý thu nhập, biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro” 91 Tạp chí Thuế Nhà nƣớc (2009) “Vận hành hệ thống cấp mã số thuế cá nhân”, 03/08/2009, Tạp chí Thuế Nhà nước, số 21 (431) 92 Tổng cục thuế - Bảo hiểm xã hội (2014), Tổng cục thuế Bảo hiểm xã hội Đề án "Xây dựng quy chế trao đổi thông tin quan Thuế quan BHXH việc thu thuế thu nhập cá nhân thu khoản BHXH, BHYT" 93 Tổng cục Thuế (2008), Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế, ban hành kèm theo định số 422/QĐ-TCT ngày 15/4/2008 94 Tổng cục Thuế (2011), Quy trình quản lý nợ thuế, ban hành kèm theo định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 95 Tổng cục Thuế, Báo cáo tổng kết năm 2009, 2010, 2011, 2012 96 Từ điển Tiếng Việt (1996), Tác giả Hoàng Phê, NXB Đà Nẵng 97 Từ điển Tiếng Việt (2006), (Viện Ngôn ngữ học, Trung tâm từ điển học, NXB Đà Nẵng, 98 Thanh Mai (2013), “90% chức quản lý thuế ứng dụng công nghệ thông tin”, Tạp chí Thuế Nhà nước, số 21 (431) 99 Thanh tra Chính Phủ (2012) “Kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn”Đề tài khoa học cấp Bộ Chủ nhiệm Đề tài: Phạm Trọng Đạt 100 Thanh tra Chính Phủ (2014) “Thông cáo báo chí Thanh tra Chính phủ ngày 10/01/2014” 101 Thanh Xuân (2013), “5 ca sĩ, nghệ sĩ bị truy thu thêm 1,3 tỉ đồng tiền thuế”, Thanh niên, ngày 12/07/2013 102 Thanh Xuân (2013), “Đại gia bị truy thu thuế cá nhân”, Thanh niên, ngày 24/7/2013 103 Thủ tƣớng Chính phủ (2007),“Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 việc trả lương qua tài khoản nguồn lương từ ngân sách nhà nước” 104 Thủ tƣớng Chính phủ (2006),“Quyết định 291/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam”; 105 Thủ tƣớng Chính phủ (2011),“Quyết định số 2453/QĐ –TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2011 Phê duyệt đề án đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011- 2015”; 106 “Thuế thu nhập cá nhân số nước giới” Huế Hằng (tổng hợp) đăng website: http://phaply.net.vn/ ngày 15/7/2011 107 Trần Minh Đức (2012) “Cơ sở xác định thu nhập chịu thuế pháp luật thuế thu nhập cá nhân góc độ công bằng”, Tạp chí nhà nƣớc pháp luật, số 2/2012; 108 Trần Thị Thuỳ Linh (2009) “Chính sách tiền lương vấn đề thu nhập người lao động khu vực Nhà nước”, Bài luận, Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright - Kinh tế phát triển Đông Đông Nam Á; 109 Trần Vũ Hải (2007) “Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam phương hướng hoàn thiện” Tạp chí Luật học số 10/2007 110 Trần Xuân Thắng (2012), “Luật Thuế thu nhập cá nhân cần sửa nhiều nội dung bản”, Tạp chí Thuế Nhà nước, số 12 (370) 111 Trọng Bảo (2002), “Hiệu hoạt động hành thu nhìn từ góc độ thông tin kinh tế” Thời báo Tài Việt Nam, số (746) 112 Trung Kiên (2013),“Nhiều vấn đề đặt triển khai sách thuế mới”, Tạp chí Thuế Nhà nƣớc, số 21 (431) 113 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Đề tài khoa học cấp trƣờng (2007)“Một số vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” 114 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận Nhà nước pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội 2006, tr.465-486 115 Viện chiến lƣợc sách tài (2011)“Cải cách tiền lương cán công chức, viên chức giai đoạn 2011-2020” 116 Việt Tuấn (2013), “Hướng tới thực thi hiệu Luật Thuế thu nhập cá nhân”, 117 Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính, 2012) “Luật thuế thu nhập cá nhân: cần thiết đạo lý quy định sửa đổi” Tạp chí tài số 5/2012; 118 Vũ Xuân Tiền (2009) “Thiếu minh bạch bệnh nan y” , Tạp chí ngƣời quản lý, Số 68; tháng năm 2009; 119 Vũ Công Giao, Hoàng Nam Hải (2016) “Vấn đề kiểm soát thu nhập người có chức vụ quyền hạn Luật Quốc tế gợi mở cho Việt Nam” Tạp chí Dân chủ Pháp luật 120 Vũ Quỳnh Hƣơng Huỳnh Huy Quế(2000) “Hoàn thiện thuế thu nhập cá 121 122 123 124 nhân tình hình mới” Vũ Văn Cƣơng (2006) “Phương pháp quản lý quản lý thuế Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận số Vũ Văn Cƣơng (2009) “Thông tin người nộp thuế pháp luật quản lý thuế nước ta nay”, Tạp chí Luật học, Số Vũ Văn Cƣơng (2012) “Pháp luật quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội; Vũ Văn Cƣơng, Vũ Ngọc Hà (2009) “Pháp luật kiểm tra, tra thuế Việt Nam” Tạp chí luật học số 4/2009 125 Vƣơng Thị Hiền (2014) “Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế qua ứng dụng công nghệ thông tin” Tạp chí Tài Chính, Số 126 VEPF: Tài liệu Hội thảo Diễn đàn toán điện tử Việt Nam 2015, Nguyễn Đại Trí, Đề tài tham luận “Kết triển khai thu thuế trực tuyến với doanh nghiệp định hướng thu thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh cá thể” 127 VEPF: Tài liệu Hội thảo Diễn đàn toán điện tử Việt Nam 2015, Nguyễn Thị Cúc, Đề tài tham luận “Vai trò toán điện tử quản lý thuế với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cá nhân” III Một số tài liệu trang website 128 Nguyễn Thị Thƣơng Huyền (2012), “Luật quản lý thuế vấn đề cần bàn thêm”, sunlaw.com.vn, 6/2012 129 http://www.taichinhdientu.vn/thue/ung-dung-quan-ly-thue-tap-trung-du-antrong-diem-cua-nganh-thue-143362.html Truy cập lần cuối ngày 27/4./2016 130 Web Tạp chí Thuế online “Năm 2013: cải cách thuế theo hƣớng nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý”, đăng ngày 28 tháng năm 2013 131 http://vneconomy.vn/tai-chinh/thue-thu-nhap-ca-nhan-de-nam-nguoi-khongtoc-71273.htm truy cập 29/11/2015 132 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinhte/594187/tranh-bat-binh-dang-giuanguoi-nop- thue.truy cập 7/12/2015 133 http://dulich.nld.com.vn/kinh-te/phai-kiem-soat-duoc-thu-nhap206610.htm.truy cập ngày 18/11/2015 134 http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/272309/thu-nhap-khung-cua-trai-dep-hlv-thehinh-cho chi-gai u40.html, truy cập ngày 15/11/2015] 135 http://vnn.vietnamnet.vn/kinhte/2004/06/161189/ 136 http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/Thanh-toan-khong-dung-tien-mat-phattrien-manh-sau-2-nam/199284.vgp 137 http://tapchitaichinh.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=49224 138 http://gsneu.edu.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-denam-duoc-nguoi-co-toc 139 Nguồn:http://tapchitaichinh.vn/Nganh-Thue-hoi-nhap-va-phat-trien/Muonneo-quen-thu-nhap/32154.tctc 140 http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/muon-kieu-lach-thue-thu-nhapca-nhan-2755782.html.truy cập ngày 18/11/2015 141 Web Tạp chí thuế online, “Mở rộng thu thuế qua ngân hàng hộ kinh doanh”, đăng ngày 25 Tháng 2013 142 http://www.rsm.com.vn/tin-tuc-216/bat-binh-dang-trong-thu-thue-tncn-do-coche-dung-tien-mat-1151.aspx truy cập ngày 20/12/2015 143 http://baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201312/quan-ly-thue-thu-nhap-ca-nhancon-nhieu-kho-khan-2280404/ truy cập 20/12/2015 144 http://nld.com.vn/ban-doc/thue-thu-nhap-ca-nhan-chua-vi-dan20120913113245780.htm, truy cập ngày 26/12/2015 145 http://nld.com.vn/ban-doc/thue-thu-nhap-ca-nhan-chua-vi-dan20120913113245780.htm, truy cập ngày 26/12/2015 146 http://www.dangcongsan.vn/tieu-diem/quyen-tai-san-va-nghia-vu-chungminh-366550.html truy cập lần cuối 19h07, ngày 06/5/2016 147 http://dotnet.edu.vn/TinTucND/Ca-nhan-kinh-doanh-tren-mang-xa-hoi-nhufacebook-phai-dong-thue-455.aspx Truy cập ngày 18h12 Ngày 17/5/2016 148 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-04-19/cauchuyen-thu-thue-nguyen-ha-dong-va-nhung-khoang-trong-phap-ly30829.aspx Truy cập lần cuối hồi 18h55 ngày 18/5/2016 149 http://www.tuvanthueca.com/vi/tin-tuc-su-kien/tin-quoc-te/432-thu-thu-nhpca-nhan mt-s-nc-tren-th-gii.html Truy cập lần cuối10h18 ngày 28/5/20016 150 http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/map-mo-du-1oai-phi-khi-nhan1uong-qua-tai-khoan-a6039.html Truy cập lần cuối18h24 ngày 13/5/2016 151 Nguyễn Thị Kim Anh (2008)“Một số bất cập thực dịch vụ ngân hàng chi trả lương qua tài khoản’’ Tạp chí Kinh tế dự báo 152 http://www.ncseif.gov.vn/sites/en/Pages/motsobatcapkhithuc-nd-10727.html Truy cập 17h03, ngày 16 tháng 5/ 2016 153 http://www.gdt.gov.vn 154 http://www.tapchithue.com/ 155 http://tapchitaichinh.vn/ 156 https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/ 157 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/apph/tcnh;( tạp chí ngân hàng) 158 http://js.vnu.edu.vn/index.php/LS/index ( Tạp chí khoa học, ĐH QG Hà Nội) 159 http://www.nclp.org.vn/ ( Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp) Tiếng Anh 160 Adam Smith (1776) “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” 161 Anita Brauna, (2005)“Controlling the income of individuals in Latvia” 162 Bert Brys and Christopher Heady (2006) “Fundamental reform of personal income tax in OECD countries: trends and recent experiences” ( 163 CharlesY.Mansfield (1987)“Tax Administration in Developing Countries: an Economic Perspective” 164 EU Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and Ministry of Science and Technology in partnership with the European Commission VNM/AIDCO/2002/0589-OPTF/30-Aug-06/PTF2, Kevin Holmes “Administration of the New Personal Income Tax Law” 6/2007 165 Haig-Simons (2002-2003), “ Taxation in developing countries”, Fullbright Economics Teaching Program, 166 Helena Blazic (2004)“Personal Income Tax Compliance Costs at An Individual Level In Croatia”, 167 Hua Xu and Huiyu Cui ( 2008) “Personal Income Tax Policy in China and the United States: a Comparatieve Analysis” 168 Hugh J.Ault &Brian J.Arnold (2004)“Comparative Income Taxation: A Structural Analysis 169 IMF (2008), John Brondolo, Kiyoshi Nakayama, Frank Bosch, Allan Foubister Judy Tomaso, IMF 2008 “Vietnam implementing the personal income tax” 170 IRS, 2008, Internal Revenue Service Data Book 2008, 171 JICA: “Project on Tax Administration Reform” 172 John Brondolo, Kiyoshi Nakayama, Frank Bosch, Allan Foubister Judy Tomaso, IMF 2008 “Vietnam implementing the personal income tax” 173 Luis Fernando Wasilewki (2005), “Economic Analysis of The Japanese Individual Income Tax, Yokohama, 12 /2005 174 Ly Phuong Duyen (2007), “Personal Income Tax Administration in Netherlands: Lessons from Experiences for Viet Nam” 175 Paul Anthony Samuelson ( 1915-2009), “Economics”, 176 OECD (2004), “Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance”, 177 Richard M.Bird Milka Casanegra de Jantscher (1992)“Improving Tax Administration in Developing Countries” 178 Richard M.Bird Oliver Oldman(1990)“Tax in Developing Countries” “Shigeki Kunieda and Huynh Do Ngoc (2006) Vietnamese Personal Income Tax Reform” 179 Stephan Vasak (2006) Analysis and Recomendations for The Republic of Latvia “Income control system for public officials and natural persons” 180 VitoTanzi and Milka Casanegra de Jantscher (IMF) “Presumptive Income Taxation-Administrative, Efficiency and Equity Aspects” 181 WB (2011), Tax Administration Modernization Project, WB, Gangadha Prasad Shukla, Pham Minh Duc, Michael Engelschalk, Le Minh Tuan, “Tax Reform in Vietnam: Toward a More Efficient and Equitable System” 182 (WB), (IFC) Price Waterhouse and Cooper PWC (2012)“Full Paying taxes 2011, 2012”, 183 https://www.iras.gov.sg/irashome/default.aspx 184 https://www.irs.gov/ 185 http://www.usa-federal-state-individual-tax.com/income_tax_rates.asp 186 http://www.worldwide- tax.com/uk/uk_taxes_rates.asp 187 http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=1190 188 http://www2.gol.com/users/jpc/Japan/taxes.htm 189 http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/income_taxes/personal_income_tax/pit.htm ... luận kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thu thu nhập cá nhân pháp luật kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thu thu nhập cá nhân Chƣơng 3: Thực trạng kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thu trình thực pháp luật thu ... soát thu nhập ngƣời nộp thu trình thực thi pháp luật thu thu nhập cá nhân 37 2.2 Những vấn đề lý luận pháp luật kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thu thu nhập cá nhân thực pháp luật thu thu. .. VỀ KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƢỜI NỘP THU THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT THU NHẬP CỦA NGƢỜI NỘP THU THU NHẬP CÁ NHÂN 28 2.1 Những vấn đề lý luận kiểm soát thu nhập ngƣời nộp thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, Kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn