Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung

108 324 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2017, 06:46

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: MARKETING Giảng viên hướng dẫn : Ths Diệp Thị Phương Thảo Sinh viên thực MSSV: 1154010306 : Trần Thị Hiển Lớp: 11DQM03 TP Hồ Chí Minh, 2015 Footer Page of 166 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận2Văn i GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo thực hướng dẫn trực tiếp Th.s Diệp Thị Phương Thảo Mọi tài liệu tham khảo dùng báo cáo trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian địa điểm công bố Đối với chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá xuất báo cáo này, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên thực Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận3Văn ii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Với đề tài “Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Trí Trung” kết học từ khoá học vào thực tiễn công ty Đây vốn kiến thức vô quý báu giúp em vận dụng vào công tác Có vốn kiến thức nhờ vào trình thực tập Công ty Mặc dù thời gian gần hai tháng hội vào thực tiễn giúp em vận dụng hiểu rõ thêm kiến thức truyền đạt từ giảng viên trường ĐH Công Nghệ TP.HCM Qua em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cán nhân viên Công ty đặc biệt Chị Lê Thị Kiều Hoanh (Nhân viên phòng kinh doanh) nhiệt tình giúp đỡ em hoàn tất đề tài Đồng thời cảm ơn giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh Trườg ĐH Công Nghệ TP.HCM truyền đạt kiến thức cho em, đặc biệt Th.s Diệp Thị Phương Thảo nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, song thời gian ngắn ngủi, trình độ đặc biệt kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề em có nhiều thiếu sót Kính mong đóng góp ý kiến để em hoàn thành tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận4Văn iii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận5Văn iv GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo MỤC LỤC 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.Quản trị NNL doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm 1.1.2 Mục tiêu quản trị NNL 1.1.3 Vai trò quản trị NNL 1.1.4 Chức quản trị NNL 1.1.4.1 Nhóm chức thu hút NNL 1.1.4.2 Nhóm chức đào tạo – phát triển 1.1.4.3 Nhóm chức trì nguồn lực 1.1.5 Tầm quan trọng quản trị NNL doanh nghiệp 1.2.Những nội dung công tác quản trị nhân 1.2.1.Thu hút NNL 1.2.1.1.Tuyển mộ 1.2.1.2 Tuyển chọn nguồn nhân lực 11 1.2.2.Đào tạo phát triển NNL 16 1.2.2.1 Khái niệm 16 1.2.2.2 Nội dung đào tạo: 17 1.2.2.3 Phương pháp đào tạo: 17 1.2.3 Các yếu tố trì NNL: 18 1.2.3.1 Đề bạt thăng tiến 18 1.2.3.2 Đãi ngộ nhân 19 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự: 23 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆNTRÍ TRUNG 27 2.1 Giới thiệu công ty 27 Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận6Văn v GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 27 2.1.2.Chức lĩnh vực hoạt động 28 2.1.3.Cơ cấu tổ chức công ty 29 2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức công ty 29 2.1.3.2.Chức năng,nhiệm vụ phận quản lý 29 2.1.4.Tình hình tài công ty năm gần 31 2.2.Thực trạng nguồn nhân lực công ty 34 2.2.1 Tình hình lao động công ty 34 2.2.1.1 Lao động qua năm 34 2.2.1.2.Phân loại lao động theo giới tính 36 2.2.1.3 Phân loại lao động theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ 38 2.2.2.Mức độ gắn bó người lao động với công ty qua năm 39 2.2.3 Công tác thu hút NNL 39 2.2.3.1 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 39 2.2.4 Công tác đào tạo – phát triển NNL 48 2.2.4.1.Xác định nhu cầu đào tạo 48 2.2.4.2.Xác định mục tiêu đào tạo 49 2.2.4.3.Lựa chọn đối tượng 50 2.2.4.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo 51 2.2.4.5.Xây dựng nội dung chương trình đào tạo 54 2.2.4.6.Nguồn kinh phí, sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo phát triển 54 2.2.4.7.Lựa chọn đào tạo giáo viên 55 2.2.4.8.Đánh giá chương trình kết đào tạo 55 2.2.5 Công tác trì NNL 58 2.2.5.1 Đãi ngộ tài : 58 2.2.5.2 Đãi ngộ phi tài 63 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NNL TẠI CÔNG TY TNHH XẤY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG 67 3.1 Mục tiêu phương hướng công tác quản trị công ty thời gian tới 67 3.1.1 Mục tiêu chung công ty công tác quản trị NNL 67 3.1.2 Phương hướng công tác quản trị năm tới: 68 Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận7Văn vi GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo 3.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty thời gian tới 69 3.3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL công ty 70 3.3.1 Công tác thu hút NNL: 70 3.3.1.1 Cơ sở giải pháp: 70 3.3.1.2 Cách thực giải pháp: 70 3.3.2.3 Kết dự kiến giải pháp: 73 3.3.2 Công tác đào tạo phát triển NNL 74 3.3.2.1 Cơ sở giải pháp: 74 3.3.2.2 Cách thực hiện: 74 3.3.2.3 Kết dự kiến: 77 3.3.3 Công tác trì NNL: 77 3.3.3.1 Cơ sở giải pháp: 77 3.3.3.2 Cách thực hiện: 78 3.3.3.3 Kết dự kiến: 79 3.3.4 Một số biện pháp khác: 79 KẾT LUẬN 80 Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận8Văn vii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU – CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NNL Nguồn nhân lực TNHH Trách nhiệm hữu hạn CB – CNV Cán - công nhân viên BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm tai nạn Đồng VN Đồng Việt Nam % Phần trăm Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page of Tốt 166.Nghiệp Luận9Văn viii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty 29 Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán tóm tắt 31 (Nguồn: Phòng kế toán- tài chính) Bảng 2.2: Báo cáo kết thu nhập 32 (Nguồn: Phòng kế toán- tài chính) Biểu đồ 2.1: Biểu đồ kết thu nhập qua năm 33 Bảng 2.3: Số lượng lao động qua năm 34 (Nguồn: Phòng Hành – Nhân sự) Biểu đồ 2.2: Số lượng lao động qua năm 35 (Nguồn: Phòng Hành – Nhân sự) Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo giới tính công ty qua năm 36 (Nguồn: Phòng hành chính- nhân sự) Biểu đồ 2.3: Số lượng lao động theo giới tính qua năm 37 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ tháng 12/2014 38 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo tháng 12/2014 38 Bảng 2.6: Số người nhận việc nghỉ việc công ty 39 Bảng 2.7: Kết tuyển mộ công ty 40 Bảng 2.8: Nhu cầu đào tạo năm 2015 49 Bảng 2.9: Các phương pháp đào tạo NNL công ty 51 Bảng 2.10: Nguồn quỹ đào tạo phát triển NNL 55 Bảng 2.11: Thu nhập bình quân người lao động 60 Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page of 166 MSSV:1154010306 Header Page 166 Luận10 VănofTốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 10 of 166 i GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page 166 Luận94 VănofTốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo  Rất mong muốn  Bình thường  Mong muốn  Không mong muốn Ý kiến khác: ………………………………… Ngành nghề, chuyên môn muốn đào tạo: Để nâng cao hiệu trình làm việc cần đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn gì? Nhu cầu muốn hộ trợ kinh phí cho trình học là:  100%  75%  50%  25% Ý kiến khác: ………………………… Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 94 of 166 MSSV:1154010306 Header Page 166 Luận95 VănofTốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Mẫu phiếu số PHIẾU DIỀU TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Bộ phận công tác……………… Chức danh: Thời gian công tác: Từ trước đến Anh ( chị) tham gia khóa học Công ty đứng tổ chức: Tên khóa học:……… Thời gian học:……… Các môn học:…… Hình thức đào tạo:………… Nội dung khóa học có phù hợp với Anh( chị) không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp Thời gian đào tạo có phù hợp với điều kiện công việc Anh ( chị ) không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp Hình thức đào tạo khóa học có phù hợp với Anh ( chị ) không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp Kết thức khóa học tay nghề, trình độ chuyên môn Anh( chị) nâng lên nhiều không?  Rất đồng ý  Đồng ý  Không đồng ý  Rất không đồng ý Chất lượng truyền đạt giáo viên nào? Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 95 of 166 MSSV:1154010306 Header Page 166 Luận96 VănofTốt Nghiệp  Dễ hiểu GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo  Khó hiểu Ý kiến khác:…………………………………… Cách thức tổ chức hình thức thi cử:  Công  Không công Ý kiến khác:……………………………… Thời gian đào tạo phù hợp với là: Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, theo khóa học nên tổ chức:  Tại doanh nghiệp  Tại trường Ý kiến khác: ……………………… Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 96 of 166 MSSV:1154010306 Header Page 166 Luận97 VănofTốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Mẫu phiếu số BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO Họ tên học viên:……………………………………………………… Bộ phận:……………………………………………………………… Tên gọi khóa trình: Họ tên giáo viên giảng Thời gian đào tạo: dạy: Bạn có phải học viên mục tiêu khóa trình không?  Đúng  Không Nguyên nhân việc tham gia khóa đào tạo này?  Nhu cầu công việc  Cấp yêu cầu  Nhu cầu phát triển đường nghề nghiệp  Hứng thú sở thích cá nhân  Nguyên nhân khác Bạn thấy thời gian đào tạo lần có phù hợp không?  Quá dài Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 97 of 166  Vừa phải  Không đủ MSSV:1154010306 Header Page 166 Luận98 VănofTốt Nghiệp Đề nghị đánh dấu “” vào cột tương ứng cho nội dung sau: GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Hoàn Rất toàn đồng đồng ý Đồng Không Không ý đồng ý đồng ý ý Cấp ủng hộ tham gia đào tạo lần Nội dung đào tạo có ích cho công việc Lần đào tạo vượt mong đợi Giáo viên giảng dạy dễ hiểu Giáo viên giảng dạy có kiến thức chuyên ngành khóa trình Giáo viên giảng dạy có chuẩn bị đầy đủ khóa trình 10 Giáo trình biên soạn với nội dung có liên quan mật thiết đến công việc 11 Cơ sở hạ tầng thiết bị đảm bảo hiệu đào tạo Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 98 of 166 MSSV:1154010306 Header Page 166 Luận99 VănofTốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Mẫu phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Nội dung đánh giá STT Mức độ Kém yếu TB Khá Tốt Anh (chị) đánh giá chung chất lượng khóa đào tạo? Anh (chị) nhận thấy chương trình có xứng đáng với chi phí thời gian tiền bạc không? Anh (chị) đánh giá vấn đề chương trình đào tạo: - Ý nghĩa thực tiễn - Thông tin - Chuẩn bị chu đáo kỹ lượng - Đem lại lợi ích cho cá nhân - Phù hợp với công việc làm - Mức độ hiệu sử dụng thời gian - Sự lôi hấp dẫn - Rõ ràng dễ hiểu Nhận xét chung Anh(chị ) học thêm khóa học? Anh ( chị) nghĩ vấn đề Rất sau theo mức độ: thiết cần Cần thiết Không cần thiết Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 99 of 166 MSSV:1154010306 Header Page Luận100 Văn of Tốt166 Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo - Muốn chia sẻ quan điểm với học viên khác - Cơ hội để nói chuyện, tham khảo ý kiến với người giảng dạy có vấn đề - Vấn đề khác Những Anh ( chị) muốn học thêm khóa học? Anh (chị) có ý kiến, đề suất ý kiến, nguyện vọng không? Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 100 of 166 MSSV:1154010306 Header Page Luận101 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 101 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page Luận102 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 102 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page Luận103 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 103 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page Luận104 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 104 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page Luận105 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 105 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page Luận106 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 106 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page Luận107 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 107 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Header Page Luận108 Văn of Tốt166 Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển Footer Page 108 of 166 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 ... luận hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp - Vận dụng lý thuyết nghiên cứu để tìm hiểu phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH xây dựng Cơ điện Trí Trung - Đánh giá hoạt. .. động quản trị NNL kế hoạch quản trị NNL công ty - Rút hạn chế tồn hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty - Đề giải pháp để cải thiện hạn chế tồn hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực. .. đề tài Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Trí Trung kết học từ khoá học vào thực tiễn công ty Đây vốn kiến thức vô quý báu giúp em vận dụng vào công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung, Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung, Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn