Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

81 482 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 19:18

LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý xây dựng với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công áp dụng cho cống số đê Chã, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên” hoàn thành với giúp đỡ Phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học, Khoa Công trình, Bộ môn Công nghệ Quản lý xây dựng - Trường Đại học Thủy lợi, thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Học viên xin cám ơn chân thành đến Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Phòng, chống lụt, bão Thái Nguyên, thầy cô cán quan khác hết lòng giúp đỡ cho học viên hoàn thành Luận văn Đặc biệt, học viên xin cám ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Trọng Tư trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho học viên trình thực Luận văn Với thời gian trình độ hạn chế, tác giả tránh khỏi thiếu sót mong nhận hướng dẫn đóng góp ý kiến thầy cô giáo, đồng nghiệp Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Ma Văn Trường LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn sản phẩm nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa cống bố công trình nghiên cứu trước thông tin trích luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Ma Văn Trường MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG .4 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Chất lượng công trình .4 1.1.2 Quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình 1.2 Đặc điểm công trình thủy lợi 1.3 Công tác quản lý chất lượng công trình Thủy lợi giai đoạn địa bàn tỉnh Thái Nguyên 1.4 Yêu cầu nâng cao chất lượng thi công công trình 10 Kết luận chương .11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 12 2.1 Cơ sở nghiên cứu chất lượng công trình .12 2.1.1 Cơ sở lý thuyết 12 2.1.2 Cơ sở pháp lý 12 2.2 Đặc điểm thi công công trình Thủy lợi mối liên quan tới chất lượng công trình 15 2.3 Yêu cầu quản lý chất lượng thi công công trình cống 16 2.3.1 Kiểm soát chất lượng vật liệu 16 2.3.2 Kiểm soát chất lượng hố móng .16 2.3.3 Kiểm soát chất lượng thi công đóng cọc 17 2.3.4 Kiểm soát chất lượng cốp pha 17 2.3.5 Kiểm soát chất lượng cốt thép .17 2.3.6 Kiểm soát chất lượng bê tông 18 2.3.7 Kiểm soát chất lượng đất đắp 20 2.3.8 Kiểm soát chất lượng khớp nối .20 2.4 Những cố thường gặp giai đoạn thi công công trình thủy lợi 20 2.4.1 Một số khái niệm cố công trình .20 2.4.2 Một số nguyên nhân cố thường gặp giai đoạn thi công xây dựng 21 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình 22 2.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình 22 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng công trình 24 Kết luận chương .29 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CỐNG SỐ ĐÊ CHÃ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 30 3.1 Giới thiệu chung công trình 30 3.1.1 Giới thiệu chung: .30 3.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ công trình 30 3.1.3 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên 30 3.1.4 Các thông số kỹ thuật chủ yếu Cống 33 3.1.5 Thực trạng quản lý chất lượng thi công cống số 35 3.2 Giải pháp tổ chức, quản lý để bảo đảm nâng cao chất lượng công trình 37 3.2.1 Cơ sở đề xuất đề xuất giải pháp 37 3.2.2 Trách nhiệm bên giai đoạn thi công: 38 3.2.3 Công tác quản lý chất lượng vật tư 43 3.2.4 Công tác nghiệm thu .48 3.2.5 Quản lý chất lượng thi công cống 52 Kết luận chương .71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ quản lý chất lượng thi công công trình cống 16 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ quản lý chất lượng giai đoạn thi công 38 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ quản lý, kiểm tra khối lượng, chất lượng vật tư đưa vào thi công 48 Sơ đồ 3.4 Sơ đồ quy trình nghiệm thu công việc xây dựng .48 Sơ đồ 3.5 Sơ đồ quy trình nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp 49 cho phép đạt 50 Sơ đồ 3.6 Sơ đồ quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 50 Sơ đồ 3.7 Sơ đồ quản lý chất lượng thi công cống số đê Chã 53 Sơ đồ 3.8 Sơ đồ quản lý chất lượng hố móng 53 Sơ đồ 3.9 Sơ đồ quản lý chất lượng cọc bê tông cốt thép 53 Sơ đồ 3.10 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông lót 55 Sơ đồ 3.11 Sơ đồ quản lý chất lượng cốp pha, cốt thép móng .57 Sơ đồ 3.12 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông đáy cống 60 Sơ đồ 3.13 Sơ đồ quản lý chất lượng cốp pha, cốt thép tường, trần cống .61 Sơ đồ 3.14 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông tường, trần cống 62 Sơ đồ 3.15 Sơ đồ quản lý chất lượng thi công khớp nối PVC KN 64 Sơ đồ 3.16 Sơ đồ quản lý chất lượng đất đắp 64 Sơ đồ 3.17 Sơ đồ quản lý chất lượng ván khuôn lát 65 Sơ đồ 3.18 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông lát 66 Sơ đồ 3.19 Sơ đồ quản lý chất lượng lát mái 66 Sơ đồ 3.20 Sơ đồ quản lý chất lượng cốp pha, cốt thép giàn van 67 Sơ đồ 3.21 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông cột, sàn công tác, lan can 68 Sơ đồ 3.22 Sơ đồ quản lý chất lượng lắp đặt máy đóng mở cửa van thép 69 Sơ đồ 3.23 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông hoàn trả mặt đê 70 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Lớp đất 31 Bảng 3.2 Lớp đất 32 Bảng 3.3 Bảng tổng hợp trình độ chuyên môn số năm kinh nghiệm cán Ban quản lý dự án Thủy lợi đê điều .35 Bảng 3.4: Tiêu chuẩn đánh giá vật liệu phối trộn công trường 55 Bảng 3.5: Yêu cầu kiểm tra cốt pha 57 Bảng 3.6: Yêu cầu kiểm tra cốt thép 58 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1 Mặt cắt ngang đại diện cống 33 Hình 3.2 Mặt cắt dọc cống .34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên không ngừng tăng số lượng quy mô Các công trình đưa sử dụng góp phần an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình bộc lộ nhiều yếu dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, làm cho dự án đầu tư hiệu gây lãng phí ngân sách nhà nước Dự án xây cống số đê Chã, cống số đê Chã cống số đê Sông Công huyện Phổ Yên có nhiệm vụ tiêu úng cho 1178ha ruộng xã Tân Hương, Đông Cao, Thuận Thành, Trung Thành huyện Phổ Yên, riêng cống số tiêu úng thêm cho khu công nghiệp thuộc xã Thuận Thành, Trung Thành 200ha Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, phù hợp với chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước Để đảm bảo an toàn cho công trình, đưa công trình sử dụng đạt hiệu mong muốn công tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công cần phải thực tốt Với mong muốn đóng góp muốn đóng góp kiến thức tích lũy trình học tập việc giúp chủ đầu tư quản lý chất lượng giai đoạn thi công, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công áp dụng cho cống số đê Chã, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp khóa học Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý giám sát để bảo đảm nâng cao chất lượng giai đoạn thi công áp dụng cho cống số đê Chã huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Ý nghĩa khoa học thực tiễn a Ý nghĩa khoa học Nghiên cứu hệ thống vấn đề lý luận liên quan đến công tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình thủy lợi, từ rút học kinh nghiệm cho thân lý luận chung công tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công áp dụng cho cống số đê Chã b Ý nghĩa thực tiễn Từ kết đạt làm sở cho học viên có thêm kiến thức quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình thủy lợi từ phục vụ tốt cho công việc giúp cho chủ đầu tư quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình khác tốt Đối tượng phạm vi a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nguyên nhân công trình cống bê tông cốt thép không đạt chất lượng xảy cố xây dựng từ áp dụng biện pháp quản lý chất lượng giai đoạn thi công áp dụng cho cống số đê Chã huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên b Phạm vi nghiên cứu Các công trình thủy lợi công trình xây cống số đê Chã, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp kế thừa: Nghiên cứu kế thừa biện pháp quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình thủy lợi công trình cống đê thi công, tài liệu công bố - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Đánh giá công tác quản lý chất lượng thực để rút học kinh nghiệm - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp - Phương pháp hệ thống đối chiếu với văn pháp quy quản lý chất lượng - Phương pháp chuyên gia Kết dự kiến đạt - Hệ thống hóa sở lý luận biện pháp quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình thủy lợi - Chỉ thiếu sót, bất cập công tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công dẫn đến công trình thủy lợi có chất lượng thấp không đảm bảo yêu cầu đặt - Nghiên cứu, đề xuất số giải pháp có khoa học, phù hợp khả thi với điều kiện thực tiễn thi công công trình cống đê Chã huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 60 Công tác Phương pháp Yêu cầu Tần suất cần kiểm tra kiểm tra kiểm tra kiểm tra thiết Thép chờ Xác định vị trí, kích chi tiết đặt thước số lượng sẵn biện pháp thích hợp Nối buộc Quan sát mắt cốt thép thường, đo mắt Đạt yêu cầu thiết Trước đổ bê kế tông Đảm bảo đoạn chồng nối Trong sau tạo khung cốt thép Lắp dựng Quan sát mắt Lắp dựng kỹ Quá trình tổ hợp cốt thép thường Đo thước thuật.Chủng loại, vị trí cốt thép kết kích thước thiết kếSai cấu lệch phạm vi quy định nghiệm thu Đảm bảo qui định Quá trình tổ hợp Con kê, vật Bằng mắt, đo thước kê cốt thép Kiểm tra điện từ theo Theo qui định cho Quá trình lắp Chiều dày lớp bê tông TCXD 240-2000 loại kết cấu dựng nghiệm bảo vệ cốt thu thép Thay đổi Theo tính toán Khi gặp khó khăn cần thay cốt thép Trước gia công cốt thép * Thi công đổ bê tông đáy cống: Quy trình quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.12 CĐT, TVGS ĐVTC đổ BT, CĐT, TVGS Kiểm tra vật liệu, kiểm tra, đạt Bảo dưỡng tỷ lệ cấp phối Đạt Nghiệm thu Sơ đồ 3.12 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông đáy cống 61 + Vật liệu dùng đổ bê tông đáy M250# dày 0,5m: Cát vàng; Xi măng Hoàng Thạch PCB 30; đá dăm (1x2) Tỷ lệ cấp phối cho 01 m3 bê tông đáy cống M 250# đá (1x2) độ sụt (2-4): Đá (1x2): 0,903m3, cát vàng: 0,489 m3, xi măng: 335,175kg, nước 189,625 lít - Yêu cầu đơn vị thi công đầm bê tông đầm dùi đầm bàn + Tại chỗ đầm thời hạn chấn động từ 30” - 40” không thấy bê tông lún nữa, xuất nước xi măng mặt bê tông Khi rút đầm phải rút từ từ vuông góc với mặt phẳng đầm để không tạo thành lỗ bê tông Sau đầm dùi xong tiến hành đầm mặt đầm bàn Khoảng cách vị trí đầm liền phải chồng lên 3-5cm Thời gian đầm vị trí từ 5-8 giây + Bê tông thi công khoảng 3-4h bắt đầu cho tiến hành bảo dưỡng Bảo dưỡng phương pháp tưới nước lên bề mặt bê tông giữ ẩm liên tục khoảng thời gian không ngày Sau đổ bê tông từ 2-3 ngày, bê tông đạt cường độ đủ cứng, giữ góc cạnh kết cấu tháo cốp pha thành + Chất lượng bê tông: Độ sụt đảm bảo TCXDVN 374-2006, độ đồng bê tông: mẫu thử lấy từ mẻ trộn khác giống nhau, độ chống thấm nước đảm bảo TCVN 3116-1993, cường độ nén đảm bảo TCVN 3118-1993, cường độ kéo uốn đảm bảo TCVN 3119-1993 b Phần tường, trần cống, cửa vào, ra: * Thi công cốt thép, cốp pha: Quy trình quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.13 ĐVTC buộc cốt thép, ghép cốp pha CĐT, TVGS kiểm tra, đạt Nghiệm thu Sơ đồ 3.13 Sơ đồ quản lý chất lượng cốp pha, cốt thép tường, trần cống + Yêu cầu đơn vị thi công gia công cốt thép máy cắt uốn liên hợp theo yêu cầu thiết kế Cốt thép móng buộc dây thép mềm 1mm, nối cốt thép có đường kính >10mm hàn hồ quang Chiều dài đường hàn 10d, chiều cao đường hàn >3,5mm, hàn mặt Yêu cầu buộc thép xong không lại dẫm 62 lên tránh sai sót, xê dịch, phải có kê bê tông để đảm bảo lớp bảo vệ cốt thép bê tông + Cốt thép đặt xong tiến hành ghép cốp pha cốp pha thép định hình - Khoảng cách thép lớp lớp dưới, vị trí chịu lực cốt thép, vị trí thép tới cốp pha + Cốp pha tường cao 1,95m, cốp pha trần cống rộng 1,4m, ổn định bôi lớp dầu thải để đảm bảo tháo lắp không gây hư hại cho bê tông: + Cốp pha thép cố định chống, hệ văng gia cố thêm đai để đảm bảo chắn trình đổ, đầm bê tông cho kích thước vị trí ván khuôn không bị thay đổi + Cốp pha ghép phải kín khít để tránh nước xi măng + Thép lấy mẫu gửi đơn vị thí nghiệm phương pháp thử kéo, phương pháp thử uốn theo TCVN 197 - 85 TCVN - 85 + Thép bảo đảm đường kính, đặt buộc đủ số lượng vị trí hình dạng theo TCVN - 4453 - 95 + Thép sử dụng thép Thái Nguyên đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ,đảm bảo chủng loại, quy cách theo yêu cầu thiết kế, tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6285: 1997-Thép cốt bê tông- Thép vằn TCVN 6286: 1997-Thép cốt bê tông- Lưới thép hàn * Thi công bê tông: Quy trình quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.14 CĐT, TVGS Kiểm ĐVTC đổ bê tông, tra vật liệu, tỷ lệ bảo dưỡng cấp phối Đạt CĐT, TVGS kiểm tra, đạt Nghiệm thu Sơ đồ 3.14 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông tường, trần cống Yêu cầu đơn vị thi công: + Vật liệu dùng đổ bê tông M250#: Cát vàng; Xi măng Hoàng Thạch PCB 30; đá dăm (1x2): Tỷ lệ cấp phối cho 01 m3 bê tông M 250# đá (1x2) độ sụt (2-4): Đá (1x2): 0,903m3, cát vàng: 0,489 m3, xi măng: 335,175kg, nước 189,625 lít 63 + Bê tông trần cống dày 35,0cm, rộng 2,2m; tường cao 1,6m, dày 0,4m; cửa vào, dày 0,4m + Trộn bê tông máy trộn cưỡng để đảm bảo độ sụt + Phải đổ bê tông liên tục không để mạch ngừng 01 khoang + Đổ từ xa gần so với vị trí đặt máy trộn bê tông để đổ bê tông không lại kết cấu bê tông vừa đổ xong + 20m3 bê tông tiến hành thử mẫu (Mỗi tổ mẫu lấy viên kích thước tiêu chuẩn, viên dùng cho thí nghiệm độ tuổi ngày, viên dùng cho độ tuổi 28 ngày, viên lưu Ban quản lý công trình) Mỗi mẻ trộn trước thi công thử độ sụt theo tiêu chuẩn “Hỗn hợp bê tông cốt thép -Phương pháp thử độ sụt - TCVN 3106-93” + Đầm bê tông móng đầm dùi đầm bàn + Bê tông thi công khoảng - h bắt đầu cho tiến hành bảo dưỡng Bảo dưỡng phương pháp tưới nước lên bề mặt bê tông giữ ẩm liên tục khoảng thời gian không ngày + Sau đổ bê tông từ - ngày, bê tông đạt cường độ đủ cứng, giữ góc cạnh kết cấu tháo cốp pha thành Riêng cốp pha trần cống phải đủ 28 ngày tháo cốp pha - Nghiệm thu: + Chất lượng bê tông: Độ sụt đảm bảo TCXDVN 374-2006, độ đồng bê tông: mẫu thử lấy từ mẻ trộn khác giống nhau, độ chống thấm nước đảm bảo TCVN 3116-1993, cường độ nén đảm bảo TCVN 3118-1993, cường độ kéo uốn đảm bảo TCVN 3119-1993 TCVN 4453: 1995 tiêu chuẩn quy phạm thi công bê tông bê tông cốt thép toàn khối * Khớp nối PVC KN: Được thực theo sơ đồ 3.15 CĐT, TVGS ĐVTC thi kiểm tra vật liệu PVC KN công khớp nối Đạt yêu cầu CĐT, TVGS kiểm tra, đạt Nghiệm thu 64 Sơ đồ 3.15 Sơ đồ quản lý chất lượng thi công khớp nối PVC KN - Giám sát: Thi công vị trí khớp nối, nhựa PVC KN đặt cách mặt cống 20,0cm, thi công cánh Phần lại khớp nối đặt bao tải tẩm nhựa đường Chiều dài 01tấm nhựa PVCKN (1,8x2+2x2) = 7,6m - Nghiệm thu: Mẫu khớp nối PVC KN phải gửi đến phòng thí ngiệm đạt yêu cầu TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công nghiệm thu Kết đạt yêu cầu + Độ bền kéo đứt б phải lớn MPa ; + Độ dãn dài đứt từ 250 % đến 280 %; Đắp đất mang cống, đỉnh cống hoàn trả thân đê Quy trình quản lý chất lượng đất đắp thực theo sơ đồ 3.16 CĐT, CĐT, TVGS thí ĐVTC TVGS nghiệm kiểm ĐVTC đắp kiểm tra đắp lớp 01 tra độ chặt lớp lớp tiêu 01, đạt Nghiệm lý đất đắp thu lớp đắp 01 Đạt CĐT, TVGS thí nghiệm kiểm tra độ chặt lớp tiếp theo, đạt Nghiệm thu lớp đắp CĐT, TVGS kiểm tra cao trình, đạt Nghiệm thu hoàn thành hạng mục Sơ đồ 3.16 Sơ đồ quản lý chất lượng đất đắp - Giám sát: + Đắp đất cao trình +11.8m Mái phía sông có hệ số m=2,5, phía đồng m=3 + Đắp đất lớp sau đầm chặt, đắp đối xứng bên mang cống; đảm bảo cân áp lực tránh thay đổi, phá vỡ kết cấu công trình + Đầm cách mép bên thành 15cm tránh gây chấn động đến kết cấu cống + Đắp lớp bên mang cống Quá trình đắp đất mang cống, đắp xong lớp tiến hành thí nghiệm kiểm tra độ chặt lớp - Nghiệm thu: + Đất lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm phải đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 9165:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đê, TCVN 4447-1987 QPTL D1-1974 + Kiểm tra độ chặt lớp đắp phương pháp rót cát Kết đạt yêu cầu 65 + Đất đạt độ chặt K=95 theo thiết kế + Quá trình đắp đất tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn 22TCVN 332-06, TCVN 4447-1987, TCVN 2683-91 - Yêu cầu đất dùng để đắp: Vật liệu đất đắp thân đê vật liệu đất tuyển chọn đất bãi sông lấy mẫu đem thí nghiệm theo TCVN 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202-86 có kết đảm bảo tiêu lý, trình đắp đất phải thường xuyên kiểm tra độ ẩm, độ ẩm không đủ tiêu chuẩn không đắp đất mà phải dừng bổ xung độ ẩm thi công đắp tiếp Công tác thi công đắp đất thân đê phải tuân thủ theo tiêu chuẩn 22TCVN 332-06, TCVN 4447-1987 công tác đất, TCVN 2683 - 91 Quy phạm thi công nghiệm thu Đất đắp thân đê đảm bảo không lẫn tạp chất hữu cơ, cỏ rác, rễ phải thí nghiệm xác định tiêu lý Lát mái đê a) Ván khuôn lát: Quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.17 CĐT, TVGS CĐT, TVGS ĐVTC thi kiểm tra, đạt Kiểm tra vật liệu làm ván công ván khuôn Nghiệm thu khuôn Đạt Sơ đồ 3.17 Sơ đồ quản lý chất lượng ván khuôn lát - Giám sát: + Ván khuôn lát phải ván khuôn thép định hình có kích thước (40x40)cm cao 16,0cm, có ghờ tạo ngàm âm dương 5,0cm, ổn định, ghép phải kín khít để tránh nước xi măng, bôi lớp dầu thải mặt ván khuôn - Nghiệm thu: + Thép lấy mẫu gửi đơn vị thí nghiệm phương pháp thử kéo, phương pháp thử uốn theo TCVN 197 - 85 TCVN - 85 b) Đổ bê tông lát: Quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.18 66 CĐT, TVGS CĐT, Kiểm tra mặt TVGS đổ bê ĐVTC đổ bê tông kiểm tra, tông, tập kết đạt bảo dưỡng lát vật Nghiệm liệu đầu vào thu Đạt Sơ đồ 3.18 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông lát - Giám sát: + Mặt phải tương đối phẳng, đủ rộng để đổ bê tông tập kết lát; + Vật liệu sử dụng đổ bê tông lát M200# ngàm âm dương kích thước (40x40)cm dày 16,0cm: Xi măng Hoàng Thạch PCB 30; Đá (1x2); Cát vàng; Tỷ lệ cấp phối cho 01 m3 bê tông lát M 200# đá (1x2) độ sụt (2-4): Đá (1x2): 0,904m3, cát vàng: 0,5 m3, xi măng: 285,212kg, nước 187,75 lít + Đổ bê tông vào ván khuôn thép định hình sẵn nghiệm thu Đầm bê tông đầm dùi + Bảo dưỡng bê tông: Tiến hành sau se mặt bê tông 02 tiếng sau đổ bê tông phải tiến hành công tác bảo dưỡng, cung cấp nước đầy đủ cho bê tông, không ngày Cho phép tháo ván khuôn sau đổ bê tông 3-4 ngày, phải đủ 28 ngày vận chuyển, tập kết + Thử độ sụt bê tông: Dụng cụ thử độ sụt côn hình nón cụt tiêu chuẩn que đầm lấy theo TCVN 3106-1993 Lấy mẫu thử cường độ theo TCVN3118-1993 - Nghiệm thu: + Chất lượng bê tông: Độ sụt đảm bảo TCXDVN 374-2006, độ đồng bê tông: mẫu thử lấy từ mẻ trộn khác giống c) Lát mái đê: Quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.19 CĐT, TVGS kiểm tra ĐVTC độ phẳng lát mái mái cần lát Đạt CĐT, TVGS, kiểm tra, đạt Nghiệm thu Sơ đồ 3.19 Sơ đồ quản lý chất lượng lát mái 67 - Giám sát: + Kiểm tra độ phẳng mặt cần lát Thường xuyên kiểm tra độ phẳng thước nhôm 5m độ dốc nivô bọt nước + Lát từ trục tim cống sang hai bên 16,0m, lát từ chân đên lên đến đỉnh đê, lát hai mái phía sông phía đồng + Có dây căng ngang dọc để lát, 10m phải căng mặt cắt Lát theo trình tự chiếu, thi công đến đâu gọn đến - Nhiệm thu: Yêu cầu lớp lát đảm bảo độ phẳng, độ dốc ngang, dọc cao độ thiết kế, mạch phải kín khít, viên bê tông không bị cập kênh, bong bật Giàn van: a) Cốt thép, cốp pha: Quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.20 CĐT, TVGS CĐT, TVGS ĐVTC ghép kiểm tra, đạt kiểm tra chất lượng cốt cốt pha, cốt thép Nghiệm thu thép Đạt Sơ đồ 3.20 Sơ đồ quản lý chất lượng cốp pha, cốt thép giàn van - Giám sát: + Gia công máy cắt uốn liên hợp theo yêu cầu thiết kế Cốt thép móng buộc dây thép mềm 1mm, nối cốt thép có đường kính >10mm hàn hồ quang Chiều dài đường hàn 10d, chiều cao đường hàn >3,5mm, hàn mặt Yêu cầu buộc thép xong không lại dẫm lên tránh sai sót, xê dịch, phải có kê bê tông để đảm bảo lớp bảo vệ cốt thép bê tông + Cốt thép đặt xong tiến hành ghép cốp pha cốp pha thép định hình - Trong trình gia công cốt thép thường xuyên ghi nhật ký gia công cho loại cấu kiện Sau gia công cốt thép đảm bảo không sai lệch kích thước mức cho phép bảng 4– TCVN 4453-1995 - Lắp dựng cốt thép phải đảm bảo khoảng cách lớp lớp dưới, vị trí chịu lực cốt thép, vị trí thép tới cốp pha 68 + Cốp pha cột số cao 3,6m, cột số cao 4,43m; cốp pha sàn công tác cao 40,0 cm, rộng 1,2m vị trí sàn máy đóng mở 3,0m ; Cốp pha lan can cao 85,0cm rộng 10,0cm Yêu cầu đơn vị thi công bôi lớp dầu thải để đảm bảo tháo lắp không gây hư hại cho bê tông: + Cốp pha thép cố định chống, hệ văng gia cố thêm đai để đảm bảo chắn trình đổ, đầm bê tông cho kích thước vị trí ván khuôn không bị thay đổi + Cốp pha ghép phải kín khít để tránh nước xi măng - Nghiệm thu: + Thép lấy mẫu gửi đơn vị thí nghiệm phương pháp thử kéo, phương pháp thử uốn theo TCVN 197 - 85 TCVN - 85 + Thép bảo đảm đường kính, đặt buộc đủ số lượng vị trí hình dạng theo TCVN - 4453 - 95 + Thép sử dụng thép Thái Nguyên đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ,đảm bảo chủng loại, quy cách theo yêu cầu thiết kế, tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6285: 1997-Thép cốt bê tông- Thép vằn TCVN 6286: 1997-Thép cốt bê tông- Lưới thép hàn b) Đổ bê tông cột sàn lan can: Được thực theo sơ đồ 3.21 CĐT, TVGS ĐVTC đổ bê tông Kiểm tra vật liệu Đạt bảo dưỡng CĐT, TVGS kiểm tra, đạt Nghiệm thu Sơ đồ 3.21 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông cột, sàn công tác, lan can - Giám sát: + Vật liệu dùng đổ bê tông cột, sàn công tác, lan can M200#: Cát vàng; Xi măng Hoàng Thạch PCB 30; đá dăm (1x2) Tỷ lệ cấp phối cho 01 m3 bê tông lát M 200# đá (1x2) độ sụt (2-4): Đá (1x2): 0,904m3, cát vàng: 0,5 m3, xi măng: 285,212kg, nước 187,75 lít 69 + Sàn công tác cao trình +11.6 Bê tông cột vông 25,0cm, cao 3,6m 4,43m; Bê tông sàn dày 40cm rộng 1,2m 2,0m; Bê tông lan can cao 85cm, vuông 10cm + Yêu cầu đơn vị thi công trộn bê tông máy trộn cưỡng Đầm bê tông đầm dùi + Bê tông thi công khoảng - h bắt đầu cho tiến hành bảo dưỡng Bảo dưỡng phương pháp tưới nước lên bề mặt bê tông giữ ẩm liên tục khoảng thời gian không ngày Sau đổ bê tông từ - ngày, bê tông đạt cường độ đủ cứng, giữ góc cạnh kết cấu tháo cốp pha thành Riêng cốp pha sàn phải đủ 28 ngày tháo cốp pha - Nghiệm thu: + Chất lượng bê tông: Độ sụt đảm bảo TCXDVN 374-2006, độ đồng bê tông: mẫu thử lấy từ mẻ trộn khác giống nhau, độ chống thấm nước đảm bảo TCVN 3116-1993, cường độ nén đảm bảo TCVN 3118-1993, cường độ kéo uốn đảm bảo TCVN 3119-1993 TCVN 4453: 1995 tiêu chuẩn quy phạm thi công bê tông bê tông cốt thép toàn khối c) Cửa van thép, máy đóng mở V10: Được đặt hàng xưởng gia công khí nên phần tác giả đề cập đến phần lắp đặt Quy trình quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.22 CĐT, TVGS Kiểm tra tâm ĐVTC lắp đặt cánh cống Đạt máy, cánh cống CĐT, TVGS CĐT, TVGS ĐVTC vận hành Kiểm tra Kiểm tra, nghiệm Đạt thu tĩnh, đạt máy đóng mở Nghiệm thu Sơ đồ 3.22 Sơ đồ quản lý chất lượng lắp đặt máy đóng mở cửa van thép - Giám sát: + Tâm cánh cống tâm máy đóng mở V10 - Nghiệm thu: + Nghiệm thu làm việc không tải: Vận hành máy đóng mở, quay lên, xuống 3-4 lần nhẹ nhàng, không rung lắc mạnh, tiếng ồn 70 Đường bê tông hoàn trả mặt đê Quy trình quản lý chất lượng thực theo sơ đồ 3.23 ĐVTC CĐT, TVGS ĐVTC ghép CĐT, TVGS kiểm ĐVTC đổ bê CĐT, TVGS, kiểm tra cao kiểm tra, tra vật liệu, tỷ lệ tông, bảo dưỡng rải đá dăm cốp pha trình Đạt đạt.Nghiệm thu cấp phối Đạt Sơ đồ 3.23 Sơ đồ quản lý chất lượng đổ bê tông hoàn trả mặt đê - Giám sát: - Rải đá dăm cao trình +11.8m, rải lớp đá dăm 15,0cm, lớp rải ni lon, ghép cốp pha cao 25,0cm, đổ bê tông M250# dày 25,0cm, rộng 9,0m + Vật liệu dùng đổ bê tông mặt đê M200#: Cát vàng; Xi măng Hoàng Thạch PCB 30; đá dăm (1x2) Tỷ lệ cấp phối cho 01 m3 bê tông lát M 200# đá (1x2) độ sụt (2-4): Đá (1x2): 0,904m3, cát vàng: 0,5 m3, xi măng: 285,212kg, nước 187,75 lít + Trộn bê tông máy trộn cưỡng Đầm bê tông đầm dùi đầm bàn - Yêu cầu kỹ thuật đầm: Tại chỗ đầm thời hạn chấn động từ 30”-40” không thấy bê tông lún, xuất nước xi măng mặt bê tông + Bê tông thi công khoảng 3-4 h yêu cầu đơn vị thi công bảo dưỡng Sau đổ bê tông từ - ngày, bê tông đạt cường độ đủ cứng, giữ góc cạnh kết cấu tháo cốp pha thành - Nghiệm thu: Chất lượng bê tông: Độ sụt đảm bảo TCXDVN 374-2006, độ đồng bê tông: mẫu thử lấy từ mẻ trộn khác giống nhau, độ chống thấm nước đảm bảo TCVN 3116-1993, cường độ nén đảm bảo TCVN 31181993, cường độ kéo uốn đảm bảo TCVN 3119-1993 TCVN 4453: 1995 tiêu chuẩn quy phạm thi công bê tông bê tông cốt thép toàn khối 71 Kết luận chương Trong chương tác giả giới thiệu công trình: Xây cống số đê Chã Đây công trình quan trọng đảm bảo tiêu chủ động cho 1178 ruộng xã Tân Hương, Đông Cao, Thuận Thành, Trung Thành huyện Phổ yên tiêu cho khu công nghiệp thuộc xã Thuận Thành, Trung Thành 200ha Nhằm nâng cao chất lượng thi công công trình, chương này, tác giả dựa thực trạng quản lý thi công công trình thi công đề xuất giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng thi công công trình cống số đê Chã Có thể nói, giai đoạn thi công công trình khâu định đến chất lượng công trình, cần có quan tâm đặc biệt chủ thể tham gia quản lý công trình Các chủ thể cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trình thi công, công trình đáp ứng yêu cầu đặt 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN Khái quát chung Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả tập chung nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình nói chung, chất lượng thi công công trình Thủy lợi nói riêng Qua trình thu thập số liệu phân tích tác giả thu kết định Chương tác giả trình bày quan điểm lý luận thực tiễn chất lượng, quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công, quản lý chất lượng công trình cống Nêu đặc điểm công trình thủy lợi, nguyên tắc thi công công trình thủy lợi Một số vấn đề công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn yêu cầu nâng cao chất lượng thi công công trình địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chương nêu rõ sở nghiên cứu chất lượng công trình có sở lý thuyết sở pháp lý Đặc điểm thi công công trình thủy lợi mối liên quan tới chất lượng công trình xây dựng Yêu cầu quản lý chất lượng thi công công trình cống Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công trình công tác quản lý chất lượng công trình Những cố thường gặp giai đoạn thi công công trình thủy lợi Chương tác giả giới thiệu dự án xây dựng cống số đê Chã cụ thể, sở kế thừa lý luận chương quản lý chất lượng trình thi công, thực trạng quản lý thi công trình, tác giả đề xuất giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý để công trình đảm bảo chất lượng, tăng tuổi thọ hiệu sử dụng công trình Kết đạt được: Qua trình hoàn thành luận văn, tác giả nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng 73 Hệ thống hạn chế, tồn công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng Trên sở phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trình thi công Những hạn chế luận văn: Do thời gian hạn chế, tác giả chưa sâu phân tích biện pháp, quy trình thí nghiệm, kết thí nghiệm công trình Qua trình công tác, tác giả thiếu kinh nghiệm công tác quản lý, luận văn chưa sâu phân tích, xây dựng quan hệ chủ thể tham gia quản lý, yếu tố tác động đến công tác quản lý chủ thể B KIẾN NGHỊ Công tác quản lý chất lượng xây dựng vấn đề toàn xã hội quan tâm đặc biệt quản lý chất lượng công trình xây dựng trình thi công, khâu quan trọng mang tính định đến chất lượng công trình xây dựng, hiệu đầu tư dự án Vì vậy, tác giả xin đưa số kiến nghị với chủ thể tham gia Tăng cường phối kết hợp công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng bên tham gia Nâng cao lực chuyên môn quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án xây dựng Nâng cao ý thức trách nhiệm chủ thể tham gia dự án xây dựng 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các qui phạm, tiêu chuẩn, qui chuẩn có liên quan tới chất lượng xây dựng công trình Thủy lợi; Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng; Trần Chủng (2008), Sự cố học, Bài giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng, phần VI; Lê Văn Hùng, Mỵ Duy Thành (2012), Chất lượng công trình, Bài giảng cao học, Trường Đại học Thủy lợi; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật đê điều số: 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; TCVN -4453-95; TCVN-3105-93 Bê tông cốt thép toàn khối- Quy phạmnghiệm thu; TCVN-197-85; TCVN -198-85 Gia công nghiệm thu cốt thép; TCVN-4447-87 Quy phạm thi công nghiệm thu công tác đất; 10 UBND tỉnh Thái Nguyên (2011), Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 UBND tỉnh Thái Nguyên việc công bố đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên; Internet: 11 http://www.vncold.vn/web/default.aspx: Trang web hội đập lớn phát triển nguồn nước Việt Nam; 12 http://google.com.vn: Trang web tìm kiếm thông tin Việt Nam ... chất lượng xảy cố xây dựng từ áp dụng biện pháp quản lý chất lượng giai đoạn thi công áp dụng cho cống số đê Chã huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên b Phạm vi nghiên cứu Các công trình thủy lợi công. .. tiễn chất lượng, quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công, quản lý chất lượng công trình cống Nêu đặc điểm công trình thủy lợi Một số vấn đề công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn. .. công trình xây cống số đê Chã, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp kế thừa: Nghiên cứu kế thừa biện pháp quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm