Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M''Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh

82 286 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 12:58

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRẦN VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SÁN DÂY Ở BÒ, DÊ NUÔI TẠI HUYỆN EAKAR VÀ HUYỆN M’ĐRĂK, TỈNH ĐẮK LẮK VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: THÚ Y ĐẮK LẮK, NĂM 2011 Footer Page of 166 Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRẦN VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SÁN DÂY Ở BÒ, DÊ NUÔI TẠI HUYỆN EAKAR VÀ HUYỆN M’ĐRĂK, TỈNH ĐẮK LẮK VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: THÚ Y Mã số: 60.62.50 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC TÂN TS NGUYỄN VĂN DIÊN ĐẮK LẮK, NĂM 2011 Footer Page of 166 Header Page of 166 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan luận văn thạc sĩ nông nghiệp “Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học bệnh sán dây bò, dê nuôi huyện EaKar M’Đrăk, tỉnh ĐắkLắk biện pháp phòng trị bệnh” công trình nghiên cứu Các số liệu luận văn số liệu trung thực Buôn Ma Thuột, tháng 12 năm 2011 TRẦN VĂN KHÁNH Học viên cao học khóa Footer Page of 166 ii Header Page of 166 LỜI CẢM ƠN Xin ghi nhớ công lao hướng dẫn, truyền ñạt kiến thức khoa học quý Thầy Cô năm qua Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại học Tây Nguyên Phòng Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Tây Nguyên Khoa Chăn Nuôi - Thú Y, trường Đại học Tây Nguyên Nhân dịp bày tỏ lòng cảm ơn ñến: TS Nguyễn Đức Tân, Viện trưởng Phân viện Thú y Miền Trung, TS Nguyễn Văn Diên - Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Tây Nguyên ñã hướng dẫn, góp ý giúp hoàn thành luận văn Chú Lê Đức Quyết, cô Nguyễn Thị Sâm, anh Nguyễn Văn Thoại, Phân viện Thú y Miền Trung Trạm Thú y huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk Trạm Thú y huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk Ban Thú y xã Easô, Xuân Phú, EaKmut, EaĐar, EaPil, CưMta, EaTrang, Krông Á Chân thành cảm ơn: Các Anh, Chị ñồng nghiệp, bạn lớp cao học Thú y khóa 1, khóa trường Đại học Tây Nguyên Ghi nhớ ơn công lao Cha Mẹ, Anh, Chị em bạn thân thiết ñã giúp ñỡ hoàn thành luận văn Footer Page of 166 Header Page of 166 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ vii DANH MỤC CÁC HÌNH MINH HOẠ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU Tình hình nghiên cứu sán dây ký sinh bò, dê giới nước 1.1 Tình hình nghiên cứu sán dây ký sinh bò, dê giới 1.2 Tình hình nghiên cứu sán dây ký sinh bò, dê nước Đặc ñiểm sinh học sán dây Moniezia 2.1 Vị trí sán dây Moniezia hệ thống phân loại ñộng vật học 2.2 Đặc ñiểm hình thái, cấu tạo sán dây Moniezia 2.3 Chu kỳ sinh học sán dây Moniezia 10 Đặc ñiểm dịch tễ học bệnh sán dây Moniezia gây 13 3.1 Yếu tố thời tiết khí hậu mùa vụ 13 3.2 Yếu tố tuổi vật chủ cuối 14 3.3 Yếu tố lây truyền bệnh 14 3.4 Sức ñề kháng trứng sán dây Moniezia 14 Tình hình nhiễm sán dây Moniezia gia súc nhai lại 15 4.1 Tình hình nhiễm sán dây theo loài gia súc (bò, dê, cừu) 15 4.2 Tình hình nhiễm sán dây theo lứa tuổi 17 4.3 Tình hình nhiễm sán dây theo mùa 17 Đặc ñiểm bệnh lý lâm sàng bệnh sán dây Moniezia 17 5.1 Đặc ñiểm gây bệnh Moniezia 17 5.2 Triệu chứng lâm sàng bệnh sán dây Moniezia 18 5.3 Bệnh tích sán dây Moniezia gây 19 5.4 Chẩn ñoán bệnh sán dây Moniezia 20 Phòng trị bệnh sán dây Moniezia bò, dê 21 6.1 Điều trị bệnh 21 Footer Page of 166 Header Page of 166 iv 6.2 Phòng bệnh 23 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu, thời gian ñịa ñiểm nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng 27 2.1.2 Thời gian 27 2.1.3 Địa ñiểm nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.1 Nghiên cứu xác ñịnh tỷ lệ nhiễm sán dây bò, dê huyện EaKar, M’Đrăk 27 2.2.2 Nghiên cứu xác ñịnh thành phần loài sán dây bò, dê tại huyện EaKar, M’Đrăk 27 2.2.3 Nghiên cứu xác ñịnh ký chủ trung gian sán dây huyện EaKar, M’Đrăk 27 2.2.4 Nghiên cứu xác ñịnh triệu chứng lâm sàng bệnh tích bệnh sán dây bò, dê 28 2.2.5 Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh sán dây dê 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Nghiên cứu dịch tễ học theo Nguyễn Như Thanh (2001) 28 2.3.2 Phương pháp chọn mẫu 28 2.3.3 Phương pháp xét nghiệm phân 28 2.3.4 Phương pháp mổ khám thu thập giun sán 30 2.3.5 Phương pháp xử lý bảo quản mẫu 30 2.3.6 Phương pháp ñịnh loại sán dây 30 2.3.7 Phương pháp thu thập, gây nhiễm nhện ñất 31 2.3.8 Phương pháp ñánh giá hiệu ñiều trị bệnh sán dây 32 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 Đặc ñiểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện EaKar, huyện M’Đrăk có ảnh hưởng ñến dịch tễ bệnh sán dây 36 3.1.1 Đặc ñiểm tự nhiên 36 3.1.2 Kinh tế xã hội 37 Footer Page of 166 Header Page of 166 v 3.2 Tình hình phát triển ñàn bò, dê huyện EaKar, M’Đrăk 38 3.2.1 Tình hình phát triển ñàn bò, dê huyện EaKar 38 3.2.2 Tình hình phát triển chăn nuôi bò, dê huyện M’Đrăk 39 3.3 Kết ñiều tra tình hình nhiễm sán dây bò, dê huyện EaKar M’Đrăk 39 3.3.1 Tỷ lệ nhiễm sán dây bò, dê huyện EaKar M’Đrăk 39 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm sán dây theo loài gia súc (bò, dê) huyện EaKar M’Đrăk 41 3.3.3 Tỷ lệ nhiễm sán dây (bò, dê) theo nhóm tuổi huyện EaKar M’Đrăk 42 3.3.4 Tỷ lệ nhiễm sán dây (bò, dê) theo ñịa hình huyện M’Đrăk EaKar44 3.3.5 Tỷ lệ nhiễm sán dây (bò, dê) theo mùa vụ huyện M’Đrăk EaKar 45 3.4 Kết nghiên cứu xác ñịnh thành phần loài sán dây (bò, dê) 47 3.5 Kết xác ñịnh thành phần loài nhện ñất 50 3.6 Kết xác ñịnh tỷ lệ nhiễm ấu trùng sán dây nhện ñất tự nhiên 51 3.7 Kết gây nhiễm thực nghiệm ấu trùng sán dây Moniezia cho nhện ñất 53 3.8 Kết mổ khám xác ñịnh triệu chứng lâm sàng bệnh tích bệnh sán dây (bò, dê) 55 3.8.1 Triệu chứng lâm sàng bệnh sán dây (bò, dê) 55 3.8.2 Bệnh tích (bò, dê) nhiễm bệnh sán dây 57 3.9 Kết ñiều trị thử nghiệm bệnh sán dây dê 57 3.10 Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh sán dây (bò, dê) 58 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 Footer Page of 166 Header Page of 166 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình chăn nuôi bò, dê huyện EaKar 38 Bảng 1.2 Tình hình chăn nuôi bò , dê huyện M’Đrăk 39 Bảng 3.1 Tỷ lệ nhiễm sán dây gia súc (bò, dê) huyện EaKar M’Đrăk 40 Bảng 3.2 Tỷ lệ nhiễm sán dây theo loài gia súc (bò, dê) huyện EaKar M’Đrăk 41 Bảng 3.3 Tỷ lệ nhiễm sán dây (bò, dê) theo nhóm tuổi 43 Bảng 3.4 Tỷ lệ nhiễm sán dây (bò, dê) theo ñịa hình huyện M’Đrăk EaKar 44 Bảng 3.5 Tỷ lệ nhiễm sán dây theo mùa vụ 46 Bảng 3.6 Kết nghiên cứu xác ñịnh thành phần loài sán dây (bò, dê) phương pháp nhuộm Carmine 47 Bảng 3.7 Thành phần loài nhện ñất huyện EaKar huyện M’Đrăk 50 Bảng 3.8 Tỷ lệ nhiễm ấu trùng sán dây nhện ñất tự nhiên 52 Bảng 3.9 Tỷ lệ nhiễm ấu trùng sán dây M expansa nhện ñất qua gây nhiễm thực nghiệm 54 Bảng 3.10 Triệu chứng lâm sàng (bò, dê) nhiễm bệnh sán dây 55 Bảng 3.11 Bệnh tích bò dê nhiễm bệnh sán dây 57 Bảng 3.12 Hiệu tẩy sán dây dê số loại thuốc 58 Footer Page of 166 Header Page of 166 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Biểu ñồ 3.1 Tỷ lệ nhiễm sán dây bò, dê huyện EaKar M’Đrăk 40 Biểu ñồ 3.2 Tỷ lệ nhiễm sán dây theo loài gia súc (bò, dê) huyện EaKar M’Đrăk 41 Đồ thị 3.1 Tỷ lệ nhiễm sán dây bò, dê theo nhóm tuổi 43 Biểu ñồ 3.3 Tỷ lệ nhiễm sán dây bò, dê theo ñịa hình huyện EaKar M‘Đrăk 45 Biểu ñồ 3.4 Tỷ lệ nhiễm sán dây bò, dê theo mùa vụ 46 DANH MỤC CÁC HÌNH MINH HOẠ Hình 3.1: Sán dây làm tắc ruột non dê 48 Hình 3.2 Sán dây dê 49 Hình 3.3 Sán dây bò 49 Hình 3.4: Ký chủ trung gian sán dây Moniezia 52 Hình 3.5: Ấu trùng sán dây nhện gây nhiễm 52 Hình 3.6 Bò nhiễm sán dây 56 Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Chăn nuôi bò ngành sản xuất thực phẩm lớn, tạo nguồn thực phẩm tươi sống, nguyên liệu chế biến thực phẩm cho tiêu dùng nước xuất Là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, ngon nguồn thu nhập ñáng kể ñối với hộ nông dân Dê ñộng vật ñược hoá sớm ñược nuôi phổ biến khắp châu lục Dê, có tính thích nghi cao với ñiều kiện sống khác nhau, máy tiêu hoá dê phát triển, tiêu hoá nhiều chất xơ Thịt dê, sữa dê sản phẩm khác từ dê có giá trị cao Đặc biệt, thịt sữa dê chiếm vị trí quan trọng việc cung cấp nguồn Protein ñộng vật cho người nước ñang phát triển Chăn nuôi bò, dê tận dụng ñược lao ñộng có ñịa phương ñiều kiện tự nhiên vùng sinh thái ñịnh hướng hợp lý cho phát triển chăn nuôi hộ nông dân nghèo Dê dễ nuôi, sinh sản nhanh, chống ñỡ bệnh tật tốt, ñầu tư vốn ban ñầu ít, hiệu kinh tế cao, thời gian thu hồi vốn nhanh Những năm gần ñây, lợi nhuận từ nuôi bò, dê cao ñã tạo triển vọng phát triển ñàn bò, dê huyện EaKar huyện M’Đrăk, tỉnh ĐắkLắk Diện tích ñồng cỏ tự nhiên lớn ñiều kiện thuận lợi ñể huyện EaKar, huyện M’Đrăk phát triển chăn nuôi bò, dê Tuy nhiên, ñiều kiện kinh tế khó khăn, chăn nuôi bò, dê chưa ñảm bảo kỹ thuật chuồng nuôi sơ sài, công tác vệ sinh phòng bệnh chưa ñược quan tâm ñúng mức nên bò, dê phát triển chậm, có triệu chứng gầy còm, lông xù, ỉa chảy, ăn, vận ñộng Theo số liệu cán thú y ñịa phương cho biết có nhiều sán dây ruột non bò, dê giết mổ Sán dây loài ký sinh ñường tiêu hóa chúng, chiếm ñoạt dinh dưỡng, gây tổn thương học, thải chất tiết làm rối loạn tiêu hóa ảnh Footer Page 10 of 166 Header Page 68 of 166 59 Kết hợp kết nghiên cứu trên, vào thực tế chăn nuôi ñịa phương, ñề xuất biện pháp phòng trị bệnh sán dây bò, dê sau Để phòng chống bệnh sán dây hiệu cần: Biện pháp phòng bệnh tốt ñiều trị bệnh sán dây (bò, dê) ñể làm giảm sán trưởng thành vật chủ, giảm lượng trứng thải môi trường: dùng loại thuốc Niclosamid, thuốc Praziquantel thuốc Albendazole năm lần Giảm số lượng vật chủ trung gian: vật chủ trung gian sán dây huyện EaKar, M’Đrăk ñược xác ñịnh loài nhện Scheloribates laevigatus nhện Galumna minuta Vì vậy, vùng có nhện sinh sống nên cải tạo bãi chăn thả, làm khô bãi chăn, ñồng cỏ bị ẩm ướt; chăn thả luân phiên bãi chăn Làm giảm nguy tiếp xúc mầm bệnh vật chủ: - Nên ủ phân bò, dê theo phương pháp sinh học ñể lợi dụng trình lên men sinh nhiệt chất hữu phân hệ vi sinh vật ñể tiêu diệt trứng sán dây phân - Không chăn thả gia súc sớm cho chuồng muộn ñể hạn chế khả tiếp xúc với ký chủ trung gian, từ ñó hạn chế khả nhiễm bệnh cho gia súc - Cần có chế ñộ chăm sóc, nâng cao sức ñề kháng cho gia súc nhằm giúp gia súc tăng cường khả phòng chống bệnh nói chung bệnh sán dây nói riêng Đặc biệt ñối với gia súc non thông qua việc cải thiện phần ăn, bổ sung chất vi lượng cần thiết vitamin, khoáng chất… Footer Page 68 of 166 60 Header Page 69 of 166 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận - Tỷ lệ nhiễm sán dây (bò, dê) huyện EaKar, huyện M’Đrăk 15,79% 13,48% - Tỷ lệ nhiễm sán dây theo loài (bò, dê) huyện EaKar, huyện M’Đrăk 5,15% 19,39% - Tỷ lệ nhiễm sán dây (bò, dê) theo nhóm tuổi huyện EaKar, huyện M’Đrăk là: + Ở bò nhóm tuổi >12 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm sán dây thấp 1,78%, kế ñến nhóm tuổi - 12 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm sán dây 8,69% cao bò nhóm tuổi 12 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm thấp 7,94%, kế ñến nhóm tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M''Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M''Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M''Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn